Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning. Vekselstrømsomformer PIKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning. Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1"

Transkript

1 Montage- und Bedienungsanleitung DA Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning Vekselstrømsomformer PIKO

2 IMPRESSUM KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße Freiburg i. Br. Deutschland Tel. +49 (0) Fax +49 (0) Ansvarsfraskrivelse De angivne produktnavne, handels- eller varemærker samt øvrige betegnelser kan være beskyttede iht. loven selv uden en særskilt angivelse heraf (f. eks. som mærker). KOSTAL Solar Electric GmbH hæfter ikke og påtager sig intet ansvar for anvendelsen af disse. Billeder og tekster er blevet udfærdiget med stor omhu. Der kan dog alligevel forekomme fejl. Udfærdigelsen er derfor uden garanti. Generel ligebehandling KOSTAL Solar Electric GmbH ved at sprogbruget vedrørende ligebehandling af kvinder og mænd i teksterne er vigtig og gør sig derfor umage for at omsætte dette i praksis. Dog har vi af hensyn til læseligheden givet afkald på at omsætte dette i den nærværende dokumentation. Software-version fra FW: KOSTAL Solar Electric GmbH Alle rettigheder, inklusiv fotomekanisk gengivelse og lagring i elektroniske medier, forbliver hos KOSTAL Solar Electric GmbH. Det er ikke tilladt at anvende tekster, viste modeller, tegninger eller fotografier af dette produkt til erhvervsmæssig brug. Vejledningen må ikke reproduceres, lagres eller overføres i nogen som helst form eller med noget medium, hverken helt eller delvist, uden en forudgående skriftlig aftale.

3 Indholdsfortegnelse Henvisninger til denne vejledning Tilsigtet anvendelse EU-konformitetserklæring Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Apparat- og systembeskrivelse Installation Montering Elektrisk tilslutning Tilslutning af AC-siden Tilslutning af DC-siden Indstilling af anvendelseslandet Tilslutning af kommunikationskomponenter med kommunikationsboard I Tilslutning af kommunikationskomponenter med kommunikationsboard II Installation af tilbehøret for kommunikationsboard I Installation af tilbehøret for kommunikationsboard II Lukning af kabinettet Idriftsættelse og sætten ud af drift Tilkobling af vekselstrømsomformeren Indstilling af kommunikation og tilbehør Overdragelse til operatøren Sådan slukkes / sættes vekselstrømsomformeren ud af drift Vedligeholdelse / service Demontering og bortskaffelse Vekselstrømsomformerens korrekte drift Display Kontrol af driftstilstand (drifts-led'er) Kontrol af driftstilstanden (display) Visning af driftsværdier og ændring af indstillinger (kommunikationsboard I) Visning af driftsværdier og ændring af indstillinger (kommunikationsboard II) Forstyrrelser Overvågning af anlægget Visning og indstilling via webserver Log-in i webserveren Download af logdata Visning af logdata Afslutning af dataoverførsel til en solar portal Tillæg Tekniske data Blokdiagram Typeskilt Garanti og serviceinformationer Index Monterings- og betjeningsvejledning for solar-vekselstrømsomformer PIKO

4 Monterings- og betjeningsvejledning for solar-vekselstrømsomformer PIKO

5 Henvisninger til denne vejledning Tak fordi De har besluttet Dem for en solar-vekselstrømsomformer PIKO fra KOSTAL Solar Electric GmbH! De ønskes et rigtigt godt energimæssigt udbytte med PIKO-vekselstrømsomformeren og fotovoltaikanlægget. Har De tekniske spørgsmål, kan De kontakte os på vores service-hotline: +49 (0) Henvisninger til denne vejledning Læs vejledningen omhyggeligt igennem. Den indeholder vigtige informationer om vekselstrømsomformerens installation og drift. Overhold især henvisningerne vedrørende sikker brug. KOSTAL Solar Electric GmbH hæfter ikke for skader, der opstår som følge af, at denne vejledning ikke blev overholdt. Denne vejledning er en del af produktet. Den gælder kun for solar-vekselstrømsomformere PIKO fra KOSTAL Solar Electric GmbH. Opbevar vejledningen, og giv den videre til den næste ejer, hvis produktet sælges. Både installatøren og brugeren skal altid have adgang til denne vejledning og skal have læst denne vejledning, især sikkerhedsanvisningerne. Målgrupper Denne vejledning, især kapitel 6 ( Installation ) og 7 ( Idriftsættelse og sætten ud af drift ), henvender sig til fagfolk. De informationer, der er relevante for operatøren, findes i kapitel 8 ( Vekselstrømsomformerens korrekte drift ) og 9 ( Overvågning af anlægget ). Vekselstrømsomformerne i denne vejledning er forskellige mht. bestemte, tekniske detaljer. Informationer og handlingsopfordringer, som kun gælder for nogle apparater, er markeret tilsvarende, for eksempel PIKO 4./5.5. Informationer, som angår personers eller apparatets sikkerhed, er fremhævet særskilt. FARE Misligholdelse af sikkerhedsanvisninger, som er markeret med signalordet FARE, kan medføre livsfarlige kvæstelser. ADVARSEL Misligholdelse af sikkerhedsanvisninger, som er markeret med signalordet ADVARSEL, kan medføre alvorlige eller permanente kvæstelser. PAS PÅ Misligholdelse af sikkerhedsanvisninger, som er markeret med signalordet PAS PÅ, kan medføre lette eller reversible kvæstelser. OBS Misligholdelse af sikkerhedsanvisninger, som er markeret med signalordet OBS, kan medføre tingsskader. Tilsigtet anvendelse Vekselstrømsomformeren PIKO omdanner jævnstrøm til symmetrisk, enfaset (PIKO 3.0/3.6) eller trefaset (PIKO 4./5.5/7.0/8.3/0.) vekselstrøm og tilfører den til det offentlige strømforsyningsnet. Apparatet må kun anvendes i fotovoltaikanlæg, der er tilsluttet strømforsyningen, inden for det tilladte effektområde og under de anførte omgivende betingelser. Apparatet er ikke beregnet til mobil anvendelse. Anvendes apparatet ikke som tilsigtet, kan der være fare for brugerens eller tredjemands liv og legeme. Derudover kan der ske skader på apparatet eller andre ting. Vekselstrømsomformeren må kun anvendes til det tilsigtede formål. Ansvarsfraskrivelse Al anden eller videregående anvendelse anses som ikke tilsigtet. Fabrikanten hæfter ikke for skader, der er opstået pga. dette. Der er forbudt at foretage ændringer på vekselstrømsomformeren. Vekselstrømsomformeren må kun anvendes, når den fungerer teknisk korrekt og sikkert. Enhver anden anvendelse medfører, at garantien og fabrikantens almindelige ansvar bortfalder. Apparatet må kun åbnes af en elektriker. Vekselstrømsomformeren skal installeres af en elektriker, som er ansvarlig for, at gældende normer og forskrifter overholdes. Arbejder, som kan påvirke energiforsyningsvirksomhedernes strømforsyningsnet på stedet for solenergitilførslen, må kun udføres af fagfolk, der er autoriseret af energiforsyningsvirksomhederne. Hertil hører også ændringer af parametre, der er indstillet på fabrikken. Installatøren skal overholde energiforsyningsvirksomhedernes forskrifter. Energiforsyningsvirksomhedernes forskrifter skal altid overholdes ved parameterindstillingen, da netovervågningen ellers ikke længere fungerer korrekt. Monterings- og betjeningsvejledning for solar-vekselstrømsomformer PIKO 3

6 Tilsigtet anvendelse Transport og opbevaring Vekselstrømsomformerens funktion blev kontrolleret, og apparatet blev pakket omhyggeligt ind før leveringen. Kontroller, om leveringen er komplet, og om der evt. er transportskader. Reklamationer og krav om skadeserstatninger sendes direkte til den pågældende speditør. OBS Der er risiko for skader på undersiden af vekselstrømsomformeren, når den sættes ned. Stil altid vekselstrømsomformeren på bagsiden (kølelegemet), når den er pakket ud. Samtlige komponenter i vekselstrømsomformeren skal opbevares tørt og støvfrit i den originale emballage ved længere tids opbevaring. 4 Monterings- og betjeningsvejledning for solar-vekselstrømsomformer PIKO

7 3 EU-konformitetserklæring 3 EU-konformitetserklæring EU-Konformitätserklärung Die Firma KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße Freiburg i. Br., Deutschland erklärt hiermit, dass die Wechselrichter Typ PIKO 3.0 DCS 5x PIKO 3.6 DCS 5x PIKO 4. DCS 5x PIKO 5.5 DCS 5x PIKO 7.0 DCS 5x PIKO 7.0 AD 5x PIKO 8.3 DCS 5x PIKO 8.3 AD 5x PIKO 0. DCS 5x PIKO 0. AD, basic 5x auf die sich diese Erklärung bezieht, mit folgenden Richtlinien bzw. Normen übereinstimmen. EMV-Direktive 004/08/EC DIN EN :006 + A:009 + A:009 (Oberschwingungsströme) DIN EN :008 (Flicker) DIN EN :005 + AC:005 (Störfestigkeit Industriebereich) DIN EN :007 + A:0 (Störaussendung Wohnbereich) Niederspannungsrichtlinie 006/95/EC DIN EN 5078:998 (Elektronische Betriebsmittel in Starkstromanlagen) Diese Erklärung gilt für alle identischen Exemplare des Erzeugnisses. Die Erklärung verliert ihre Gültigkeit, falls an dem Gerät eine Änderung vorgenommen oder dieses unsachgemäß angeschlossen wird. KOSTAL Solar Electric GmbH Werner Palm (Geschäftsführer) Dr. Armin von Preetzmann (Bereichsleiter Entwicklung) Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten! Figur : EU-konformitetserklæring Monterings- og betjeningsvejledning for solar-vekselstrømsomformer PIKO 5

8 4 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger 4 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger En ukorrekt håndtering kan medføre livsfarlige situationer pga. elektrisk stød ved installation og drift af vekselstrømsomformeren. Derudover kan kølelegemernes overfladetemperaturer under driften medføre forbrændinger eller endda brande, hvis denne vejledning ikke overholdes. Derfor skal alle sikkerhedsanvisninger i denne vejledning overholdes. Sikkerhedsmærker Skilte og mærker, som fabrikanten har placeret på kabinettet, må ikke ændres eller fjernes. Faglig korrekt installation Installatøren skal have kendskab til og overholde gældende nationale installationsforskrifter. Installatøren skal have læst denne vejledning og overholde anvisningerne. Elektromagnetiske felter Fare pga. elektromagnetiske felter! Disse felter kan medføre sundhedsskader for personer med pacemakere, implantater af metal eller høreapparater. Disse personer bør konsultere en læge, før anlæg med vekselstrømsomformere betrædes. Åbning af apparatet Apparatet må kun åbnes og repareres af en elektriker. Under driften er vekselstrømsomformeren påtrykt livsfarlige spændinger. Apparatet skal kobles helt fra spændingen før alle arbejder (DC-siden og AC-siden). Vent mindst 5 minutter efter frakoblingen, så kondensatorerne er afladede. Afbrydelse af ledninger Forbrændinger pga. lysbuer! Ledningerne må under ingen omstændigheder trækkes ud af apparatet under driften, da der kan opstå livsfarlige lysbuer. DC-siden skal kobles først fra spændingen, derefter kan stikket trækkes ud! Afbryd DC-siden på apparater med DC-belastningsafbrydere DC-belastningsafbryderen er ingen gennemgående skilleafbryder. Vekselstrømsomformeren er først afbrudt helt fra PV-generatoren, når også stikkene er trukket ud. Stikket kan sættes i eller trækkes ud under spænding men ikke under belastning. Berøring af vekselstrømsomformeren under drift Enkelte kabinetdele, især kølelegemerne, kan blive over 80 C varme under driften. Berør derfor ikke de varme komponenter. Lad apparatet køle af før vedligeholdelsesarbejder. Undgåelse af brandfarer Enkelte kabinetdele, især kølelegemerne, kan blive over 80 C varme under driften. Overhold forskrifterne, når monteringsstedet skal udvælges. Hold altid ventilationsåbningerne fri. Dæk ikke apparatet til. Opbevar ikke brandbare eller let antændelige materialer i nærheden af vekselstrømsomformeren. 6 Monterings- og betjeningsvejledning for solar-vekselstrømsomformer PIKO

9 5 Apparat- og systembeskrivelse 5 Apparat- og systembeskrivelse Funktion Figur : Vekselstrømsomformer PIKO Skruer Dæksel 3 Display 4 Kabinet 5 Stikforbindelse eller kabelåbninger til solcellemodulernes tilslutning 6 DC-belastningsafbryder 7 Kabelåbninger til en evt. kommunikation 8 Åbning til nettilledningen Solar-vekselstrømsomformere PIKO er effektive, transformatorløse streng-vekselstrømsomformere. De omdanner jævnstrøm fra fotovoltaikanlæggets moduler i symmetrisk, enfaset (PIKO 3.0/3.6) eller trefaset (PIKO 4./5.5/7.0/8.3/0.) vekselstrøm, og tilfører den til det offentlige strømforsyningsnet. En el-produktion, der er uafhængig af det offentlige strømforsyningsnet ( ødrift ), er ikke mulig. Ved hjælp af tre-fase teknologien forbinder PIKO 4./5.5/7.0/8.3/0. store centrale vekselstrømsomformeres stabilitet og lange levetid med de transformatorløse streng-vekselstrømsomformeres fleksibilitet og høje virkningsgrad. De enfasede vekselstrømsomformere PIKO 3.0/3.6 anvender moderne og fejlsikre faseforskydningskredsløb til overvågning af nettet. For at optimere virkningsgraden, anvender PIKO 4./5.5/7.0/8.3/0. kun en eller to faser til strømtilførslen i forbindelse med en lav indgangseffekt (mindre end 0 procent af den nominelle effekt). Apparatet vælger hver gang fasen efter tilfældighedsprincippet. PIKO-vekselstrømsomformerne er udstyret med en indbygget DC-belastningsafbryder. Der kræves derfor ingen ekstern ledningsadskiller. Solcellemodulerne tilsluttes vekselstrømsomformeren med et stik. Vekselstrømsomformerne PIKO fås med forskellige effekter (se tabellen, side 60) og sørger for en stor fleksibilitet ved konfiguration af fotovoltaikanlægget. Dette opnås med et bredt DC-indgangsspændingsområde samt uafhængige MPP-regulatorer for hver indgang, som muliggør tilslutning af fotovoltaikanlæggene i forskellige konstellationer (placering, hældning, antal, type). Vekselstrømsomformeren har en indbygget webserver, så poster og driftsdata fra fotovoltaikanlægget kan vises på en overskuelig måde, se kapitel 7... Henvisning: Vekselstrømsomformerne fås i to serier: lille serie: PIKO 3.0/3.6/4./5.5 stor serie: PIKO 7.0/8.3/0. Den lille serie er udstyret med kommunikationsboard I og den store serie med kommunikationsboard II. Serierne har forskellige displays (se fig. 3 og fig. 4). Figur 4: Display PIKO 7.0/8.3/0. (med kommunikationsboard II) Figur 3: Display PIKO 3.0/3.6/4./5.5 (med kommunikationsboard I) Monterings- og betjeningsvejledning for solar-vekselstrømsomformer PIKO 7

10 5 Apparat- og systembeskrivelse Lysbueregistrering Der kan opstå lysbuer i et fotovoltaikanlæg. Disse lysbuer kan medføre skader. PIKO-vekselstrømsomformerne PIKO 7.0 AD/8.3 AD/0. AD er udstyret med en lysbueregistrering Lysbuetyper Der findes to typer lysbuer: Serielle lysbuer Parallelle lysbuer Serielle lysbuer opstår ved beskadigede DC-ledninger eller ved løse kontaktsteder. Disse lysbuer optræder oftere i fotovoltaikanlæg end parallelle lysbuer. Parallelle lysbuer kan opstå mellem anlæggets plus- og minuspol eller ved enkelte delgeneratorer. Lysbuer er farlige. De ødelægger for det første de komponenter, hvor de opstår, og for det andet kan høj temperatur udløse en brand i fotovoltaikanlægget. Lysbueregistreringen overvåger fotovoltaikanlægget for lysbuer. Den konstaterer, i hvilken streng, der optræder en lysbue. Lysbueregistreringen skelner, om det drejer sig om en seriel eller parallel lysbue. I tilfælde af en seriel lysbue frakobler vekselstrømsomformeren den pågældende streng. Derved slettes lysbuen. En parallel lysbue udlæses som fejlmeddelelse. Forstyrrelse Lysbue Hvis der optræder en lysbue, så vises meddelelsen Forstyrrelse lysbue på displayet. Den røde LED lyser konstant, den gule LED blinker i en 5-sekunders rytme, og der kan høres et signal. Vekselstrømsomformeren frakobler den pågældende streng. Efter 30 sekunder prøver vekselstrømsomformeren at tilkoble den pågældende streng igen. Hvis vekselstrømsomformeren har registreret en lysbue fire gange inden for 30 minutter, så frakobler vekselstrømsomformeren helt den defekte streng. Lysbueregistreringen kan deaktiveres via kommunikationsboard II - menu (default Til ). De forstyrrelser der optræder, registreres i vekselstrømsomformeren. Kvittering af forstyrrelsen DC-ledningsadskilleren skal slukkes og tændes igen for at kvittere fejlmeddelelsen. Derefter starter vekselstrømsomformeren normalt. Hvis der igen optræder en lysbue, så reagerer vekselstrømsomformeren som allerede beskrevet. Da en parallel lysbue teknisk ikke kan slettes af vekselstrømsomformeren, vises denne kun som en meddelelse på displayet. Derudover lyder et signal og den røde LED lyser. Efter kvittering af fejlmeddelelsen forsvinder meddelelsen på displayet. Henvisning: Ved enhver forstyrrelse Lysbue bør hele fotovoltaikanlæggets installation kontrolleres for skader. Informér eventuelt Deres installatør. Henvisning: I enkelte, sjældne tilfælde kan der optræde fejlalarmer, der er blevet udløst uden for fotovoltaikanlægget. Årsagerne til sådanne fejlalarmer kan f.eks. være transformerstationer eller store strømforbrugere. VIGTIGT: Under visse omstændigheder (f. eks. ved tilledninger >60 m) kan lysbuer ikke registreres. Derfor er en regelmæssig vedligeholdelse af fotovoltaikanlægget nødvendig. Der skal ske en regelmæssig kontrol af installationen, selv om der er lysbueregistrering! 8 Monterings- og betjeningsvejledning for solar-vekselstrømsomformer PIKO

11 5 Apparat- og systembeskrivelse Figur 5: Systemvisning af et fotovoltaikanlæg, der er forbundet med strømforsyningen PV-streng PV-streng og 3 (valgfri) 3 Vekselstrømsomformer 4 Elektronisk DC-belastningsafbryder Indgange PIKO fungerer efter det såkaldte streng-koncept: Derved serieforbindes et begrænset antal solcellemoduler (afhængigt af den ønskede effekt under hensyntagen til den maks. indgangsspænding) til en streng, som forbindes med vekselstrømsomformeren. Antallet af strenge afhænger af fotovoltaikanlæggets konfiguration. Strengene tilsluttes vekselstrømsomformeren med et stik. Der er en, to eller tre indgange, som hver især kan reguleres separat, afhængigt af apparattype. Indgang en og to kan parallelforbindes delvist for at få en højere indgangsstrøm (se tabellen 3, side 6). Parallelkobling kan ikke udføres på PIKO 5.5. Det største udbytte fås ved en om muligt høj indgangsspænding. Denne opnås ved at anvende så få indgange som muligt ved samme effekt. Et eksempel: Til en installation af 48 solcellemoduler bør der hellere anvendes to indgange med hver 4 moduler end tre indgange med hver 6 moduler. Kontroller altid effektoplysningerne på typeskiltet! 5 AC-nettilledning 6 Enfaset eller trefaset AC-ledningsbeskyttelse (udlægning, se tabellen, side 6) 7 Tilførselsmåler Egetforbrug Alle PIKO-vekselstrømsomformere er konstrueret på en sådan måde, at den producerede strøm kan bruges delvist eller helt selv. Control signal External load relay Photovoltaic module Inverter Production meter Feed meter Consumption meter Jumper switch Figur 6: Mulig konfiguration for egetforbrug Consumer devices Kontaktudgangen er en potentialfri sluttekontakt og kan belastes op til maks. 00 ma. Grid Henvisning: Der skal installeres et eksternt belastningsrelæ mellem vekselstrømsomformer og forbruger. Der må ikke tilsluttes en forbruger direkte ved vekselstrømsomformeren! Beskrivelsen om den elektriske tilslutning findes i afsnittet Tilslut kontaktudgang (S0/AL-OUT) på side 33. Beskrivelsen om vekselstrømsomformerens konfiguration findes i afsnittet Indstilling af kontaktudgangens funktion på side 4. Monterings- og betjeningsvejledning for solar-vekselstrømsomformer PIKO 9

12 5 Apparat- og systembeskrivelse Styring af virkeeffekt og blindeffekt Begreberne I strømforsyningsnettet findes tre elektriske effekttyper: Virkeeffekt (W) Blindeffekt (Var) Skineffekt (VA) Virkeeffekt Virkeeffekten er den elektriske effekt, der omdannes af en ohmsk forbruger. Ohmske forbrugere er apparater, der ikke har en spole og kondensatorer. (f.eks. temperaturstrålere, elkomfurer, pærer). Virkeeffekten registreres af gængse strømmålere. Dermed beregnes og betales kun virkeeffekten. Virkeeffektstrømmen er i fase. Det betyder, at strøm og spænding er synkrone. Begge opnår nulpunkt og maks. værdi på samme tid. Blindeffekt Blindeffekten er den elektriske effekt, der omdannes af induktive og kapacitive forbrugere. Induktive forbrugere er spoler. Kapacitive forbrugere er kondensatorer. Disse forbrugere skal bruge elektrisk energi til at opbygge det magnetiske og det elektriske felt. Denne effekt kaldes blindeffekt. Apparater med motorer og kondensatorer (f.eks. vaskemaskine) får blindeffekt fra strømforsyningsnettet. Blindeffekten registreres ikke af gængse strømmålere. Den belaster dog strømforsyningsnettet som virkeeffekten. Blindeffektstrømmen er faseforskudt. Det betyder, at strøm og spænding opnår nulpunkt og maks. værdi på forskellige tidspunkter. Faseforskydningen pga. induktive og kapacitive forbrugere reducerer strømforsyningsnettets stabilitet og skal udlignes (kompenseres). Udligningen af blindeffekten kræver elektrisk effekt. Denne energi skal stilles gratis til rådighed af strømproducenterne. Skineffekt Skineffekten er den samlede effekt, bestående af virkeog blindeffekt. Beregningen af de elektriske effekter sker vha. geometrisk addition med vinkelfunktionerne (cos, sin og tan ). Forskydningsfaktor cos Størrelsen på virke-, blind- og skineffekten kan fastsættes med forskydningsfaktoren cos. Jo mindre faktoren cos er, jo mindre er virkeeffekten og jo større er blindeffekten. Henvisning: Forskydningsfaktorerne cos indstilles med parametreringssoftwaren PARAKO, og dermed fastsættes blindeffektens størrelse. Softwaren fås hos support. Standarden VDE-AR-N 405 og den tyske lov EEG 0 Siden gælder der nye standarder for fotovoltaikanlæg i Tyskland. Retningsgivende er standarden VDE-AR-N 405 og den tyske lov Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). PIKO-vekselstrømsomformerne opfylder de aktuelt krævede standarder og direktiver. Henvisning: Hvis fotovoltaikanlægget ikke opfylder den tyske lov EEG 0, kan netoperatøren reducere eller helt eliminere tilførselsomkostningerne. Ved realiseringen af den nye standard er følgende punkter relevante: Frekvensafhængig styring af virkeeffekt Styring af virkeeffekten med en fjernovervågningssignalmodtager Fast begrænsning af tilførselseffekt til 70 % af fotovoltaikeffekten Stille blindeffekt til rådighed Skævbelastningsregulering Frekvensafhængig styring af virkeeffekt Hidtil skulle vekselstrømsomformere straks separeres fra strømforsyningsnettet ved overskridelse af den øverste frekvensgrænse på 50, Hz. Ved pludselig frakobling af store forsyningsanlæg kan netstabiliteten blive påvirket negativt. Derfor kræves løsningen med reduktion af virkeeffekten ved overfrekvens. Det betyder, at vekselstrømsomformere ved overskridelse af 50, Hz ikke skal separeres fra strømforsyningsnettet, men at virkeeffekten reduceres. Denne virkeeffekt reduceres så med 40 % pr. Hz. Hvis frekvensen når 5,5 Hz, skal vekselstrømsomformeren straks separere sig fra strømforsyningsnettet. 0 Monterings- og betjeningsvejledning for solar-vekselstrømsomformer PIKO

13 5 Apparat- og systembeskrivelse Styring af virkeeffekten med en fjernovervågningssignalmodtager Virkeeffekten for PIKO-vekselstrømsomformeren kan styres direkte af elektricitetsselskab via en fjernovervågningssignalmodtager. Med denne teknik kan den producerede effekt reguleres i fire trin (se fig.7). 00 % EVU Skævbelastningsregulering: Strømforsyningsnettet skal belastes ensartet for at forblive stabilt. Enfaset tilførsel resulterer i en ujævn belastning (skævbelastning) i strømforsyningsnettet. Den maksimalt tilladte skævbelastning målt mellem faserne er 4,6kVA. Henvisning: Denne forskrift skal kun overholdes ved anvendelse af de enfasede PIKO-vekselstrømsomformere. Der må kun tilsluttes en PIKO 3.0 eller kun PIKO 3.6 ved en fase. Yderligere informationer fås hos vores servicehotline (+49 (0) ). 0 % 60 % 30 % Figur 7: Styring af virkeeffekten med en fjernovervågningssignalmodtager Henvisning: Ved alle PIKO-vekselstrømsomformere kan fjernovervågningssignalmodtager tilsluttes direkte uden ekstra apparat (se afsnit Tilslutning af fjernovervågningsmodtageren til styring af virkeeffekten på side 38). Reguleringen aktiveres i vekselstrømsomformerens webserver (optionen Analoge indganges funktion: styring af virkeeffekten ). Fast begrænsning af tilførselseffekt til 70 % af fotovoltaikeffekten Hvis styringen af virkeeffekten ikke kan realiseres med en fjernovervågningssignalmodtager, så skal tilførselseffekten generelt reduceres til 70 % af fotovoltaikeffekten iht. den tyske lov Erneuerbare-Energien-Gesetz 0 (EEG 0). Reduktionen foretages med parametreringssoftwaren PARAKO. Stille blindeffekt til rådighed Fra en anlægsskineffekt på 3,68 kva skal der til energiforsyningsselskabet afgives en del af den producerede effekt som blindeffekt. Med parametreringssoftwaren PARAKO kan blindeffekten angives på følgende måde: cos Der angives en værdi for cos cos (P) Q Der angives en virkeeffektkurve Der angives en fast værdi for blindeffekten (Q) Tabel : Styring af blindeffekt med PARAKO Derudover kan forskydningsfaktoren cos eller blindeffekten (Q) fjernstyres vha. en fjernovervågningssignalmodtager. Monterings- og betjeningsvejledning for solar-vekselstrømsomformer PIKO

14 6 Installation Levering Emballagen indeholder: vekselstrømsomformer () vægholder (ikke ved udskiftede apparater) () cd med betjeningsvejledninger (3) pose med: forseglinger (3-polet, 5-polet) til plombering af AC-klemmerne (lovpligtigt i Italien) (4) Monteringstilbehør: 4 Skruer DIN 57 A 6 45, 4 dyvler med diameter 8 mm og længde 40 mm, selvskærende skrue DIN 756 form A galvaniseret M4 0) (5) jumpere til en parallelkobling (ikke mulig på alle apparater) (6) Propper til sammenskruning af netværkskablet (7) isoleringsstykker (8) Pose med hver (antal poser svarer til strengindgangene): modstykker til stikket (9) ( stik, bøsning) 6 Installation FARE Livsfare pga. elektrisk stød! I forbindelse med alt arbejde på vekselstrømsomformeren og på tilledningerne gælder: Apparatet skal kobles fra spændingen på AC-siden og DC-siden. Sikr spændingsforsyningen, så den ikke kan tilkobles utilsigtet. Vent mindst 5 minutter, så vekselstrømsomformerens kondensatorer er afladede. Kontroller, om apparatet og ledningerne er uden spænding. Kontroller før installationen, om det lokale strømforsyningsnet og fotovoltaikmodulernes effekt svarer til vekselstrømsomformerens tekniske data. Overhold typeskiltet. Overhold den anførte monteringsrækkefølge: Monter først vekselstrømsomformeren korrekt, tilslut den derefter elektrisk. Overhold de tyske VDE-sikkerhedsforskrifter, alle nationale forskrifter i brugerlandet samt tilslutningsog sikkerhedsforskrifterne fra den lokale energivirksomhed. Sørg for en korrekt montering: Der må ikke komme snavs, fremmedlegemer eller fugt ind i vekselstrømsomformeren x L N PE x L L L3 N PE 3 Figur 8: Levering Monterings- og betjeningsvejledning for solar-vekselstrømsomformer PIKO

15 6 Installation 6. Montering FARE En ikke korrekt udført montering kan være livsfarlig! En ikke korrekt udført montering kan medføre livsfarlige situationer. Derudover kan vekselstrømsomformeren og de tilsluttede komponenter ødelægges og der kan være forøget brandfare. Valg af monteringssted Henvisning: Overhold følgende anvisning ved valg af monteringssted. Hvis denne ikke overholdes kan garantikravene begrænses eller bortfalde helt. Monter vekselstrømsomformeren utilgængeligt for børn. Overhold min. afstandene til andre vekselstrømsomformere og det påkrævede frirum (se Short manual side 0 og Fig. 9, side 4). Vekselstrømsomformeren skal være let tilgængelig og displayet skal kunne ses tydeligt. Beskyt vekselstrømsomformeren mod regn og stænkvand. Vekselstrømsomformeren kan larme under driften. Monter vekselstrømsomformeren sådan, at mennesker ikke kan blive forstyrret af larmen under driften. Beskyt vekselstrømsomformeren mod direkte solstråler. Monter vekselstrømsomformeren på en ikke-antændelig monteringsflade. Monter vekselstrømsomformeren på en stabil monteringsflade, som kan bære vekselstrømsomformerens vægt. Gipskartonvægge og plader af træ er ikke tilladt. Sørg for tilstrækkelig sikkerhedsafstand til brændbare materialer og til eksplosive områder i omgivelserne. 90 Monter vekselstrømsomformeren på en lodret monteringsflade. C/ F % Den omgivende temperatur skal ligge mellem -0 C og +60 C. Luftfugtigheden skal ligge mellem 0 % og 95 % (ikke kondenserende). NH3 Beskyt vekselstrømsomformeren mod støv, snavs og ammoniakgasser. Rum og områder med dyr er ikke tilladte som monteringssted. Monterings- og betjeningsvejledning for solar-vekselstrømsomformer PIKO 3

3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1

3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1 Monterings- og betjeningsvejledning. M.0.6. 5.5 8. 0. DA IMPRESSUM KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Tyskland Tlf. +97677-00 Fax +9 76 77 - www.kostal-solar-electric.com Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

Montage- und Bedienungsanleitung. Betjeningsvejledning. PS 3.0 Excellent. www.centrosolar.com

Montage- und Bedienungsanleitung. Betjeningsvejledning. PS 3.0 Excellent. www.centrosolar.com Montage- und Bedienungsanleitung Betjeningsvejledning PS 3.0 Excellent www.centrosolar.com IMPRESSUM CENTROSOLAR AG Stresemannstr. 63 769 Hamburg Deutschland Tel. +49 (0)40 39 06 50 www.centrosolar.com

Læs mere

Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning. Vekselstrømsomformer PIKO

Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning. Vekselstrømsomformer PIKO Montage- und Bedienungsanleitung DA Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. IMPRESSUM KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

Datablad. PIKO-vekselstrømsomformer 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Datablad. PIKO-vekselstrømsomformer 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 DK Datablad PIKO-vekselstrømsomformer 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Indholdsfortegnelse 4 Oversigt over de tekniske data Vekselstrømsomformer enfaset 5 Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 5 Vekselstrømsomformer

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

DA DK. Smart connections. Datablad. PIKO-vekselstrømsomformer 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1

DA DK. Smart connections. Datablad. PIKO-vekselstrømsomformer 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1 DA DK Smart connections. Datablad PIKO-vekselstrømsomformer 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1 Indholdsfortegnelse 4 Oversigt over de tekniske data Vekselstrømsomformer enfaset 5 Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 5

Læs mere

SMA Solar Technology AG. Solar Inverters GSM Option Kit. Installationsvejledning FLX series. www.sma.de

SMA Solar Technology AG. Solar Inverters GSM Option Kit. Installationsvejledning FLX series. www.sma.de SMA Solar Technology AG Solar Inverters GSM Option Kit Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Sikkerhedsinformationer, der er afgørende

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Installationsvejledning GSM Option Kit FLX series

Installationsvejledning GSM Option Kit FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning GSM Option Kit FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Sikkerheds informationer,

Læs mere

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. GENERELT Kommunikationsenheden TBLZ-1/2-1-3-41 er beregnet til brug sammen med luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A og B. Enheden består af: 1. 4-modulers

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning DGPS-modtager A101 Version: V3.20150602 3030246900-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Kolofon Dokument

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015 Opdateret: februar 2015 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 3 1.1 BESTILLINGSKODE 3 1.2 BESKRIVELSE 3 2.0 ADVARSEL 4 2.1 SIKKERHED 4 3.0 MONTERING 5 3.1 ANVISNINGER 5 3.2 DIAGRAM 6 3.3 MONTERINGSTRIN 7 4.0 TILSLUTNINGER

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2 2. Tyskland, landeindstillinger 4 3. Frankrig 8 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 L00410594-01_01 1

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

Bosch solcelle moduler. Monokrystallinske solcellepakker

Bosch solcelle moduler. Monokrystallinske solcellepakker Bosch solcelle moduler Monokrystallinske solcellepakker Velkommen hos Bosch Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Gode grunde til Bosch solcelle moduler... 5 Dataark... 6 Overblik over systempakker... 6

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397.. Betjeningsvejledning Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397.. Indhold Betjeningsvejledning Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 2 Installation af rumtemperaturregulatoren

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR.

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Type KBT Radial ventilator KBT med fremadkrummet ventilatorhjul Type KBR Radial ventilator KBR med bagudkrummet

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Brugerhåndbog Plug and play - installation på et minut KÆRE KUNDE Tak fordi du valgte vores Wireless Phone Jack og/eller en ekstra

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00 Betjeningsvejledning Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 531 Systeminformation Denne enhed er et produkt fra Instabus-EIBsystemet og opfylder kravene i EIBAretningslinjerne. En dybtgående faglig viden gennem

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang GB-HD3172RCL-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Installation og konfiguration

Installation og konfiguration Dometic Communication Unit Version 0.37 820 9505 18 - ed0110 Installation og konfiguration INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt 1.1. DCU som standardudstyr 4 1.2. DCU som eftermonteringssæt 4 1.3. Modeloversigt

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

6 720 647 836-00.1O. ProControl Gateway

6 720 647 836-00.1O. ProControl Gateway 6 70 647 836-00.1O [da] Installationsvejledning... [de] Installationsanleitung... 6 [en] Installation instructions... 10 [fi] Asennusohje... 14 [fr] Notice d installation... 18 [nl] Installatie-instructie...

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Driftsmanual 818507-00 Niveauelektrode NRG 26-21

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Driftsmanual 818507-00 Niveauelektrode NRG 26-21 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 26-2 Driftsmanual 88507-00 Niveauelektrode NRG 26-2 NRG 26-2 Dimensioner Alle dimensioner i mm NRG 26-2 NRG 6- G 3 /4 G 3 /4 G 3 /4 Isolering Kedelsvøb DN 50 80 20 2000

Læs mere