Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning. Vekselstrømsomformer PIKO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning. Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1"

Transkript

1 Montage- und Bedienungsanleitung DA Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning Vekselstrømsomformer PIKO

2 IMPRESSUM KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße Freiburg i. Br. Deutschland Tel. +49 (0) Fax +49 (0) Ansvarsfraskrivelse De angivne produktnavne, handels- eller varemærker samt øvrige betegnelser kan være beskyttede iht. loven selv uden en særskilt angivelse heraf (f. eks. som mærker). KOSTAL Solar Electric GmbH hæfter ikke og påtager sig intet ansvar for anvendelsen af disse. Billeder og tekster er blevet udfærdiget med stor omhu. Der kan dog alligevel forekomme fejl. Udfærdigelsen er derfor uden garanti. Generel ligebehandling KOSTAL Solar Electric GmbH ved at sprogbruget vedrørende ligebehandling af kvinder og mænd i teksterne er vigtig og gør sig derfor umage for at omsætte dette i praksis. Dog har vi af hensyn til læseligheden givet afkald på at omsætte dette i den nærværende dokumentation. Software-version fra FW: KOSTAL Solar Electric GmbH Alle rettigheder, inklusiv fotomekanisk gengivelse og lagring i elektroniske medier, forbliver hos KOSTAL Solar Electric GmbH. Det er ikke tilladt at anvende tekster, viste modeller, tegninger eller fotografier af dette produkt til erhvervsmæssig brug. Vejledningen må ikke reproduceres, lagres eller overføres i nogen som helst form eller med noget medium, hverken helt eller delvist, uden en forudgående skriftlig aftale.

3 Indholdsfortegnelse Henvisninger til denne vejledning Tilsigtet anvendelse EU-konformitetserklæring Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Apparat- og systembeskrivelse Installation Montering Elektrisk tilslutning Tilslutning af AC-siden Tilslutning af DC-siden Indstilling af anvendelseslandet Tilslutning af kommunikationskomponenter med kommunikationsboard I Tilslutning af kommunikationskomponenter med kommunikationsboard II Installation af tilbehøret for kommunikationsboard I Installation af tilbehøret for kommunikationsboard II Lukning af kabinettet Idriftsættelse og sætten ud af drift Tilkobling af vekselstrømsomformeren Indstilling af kommunikation og tilbehør Overdragelse til operatøren Sådan slukkes / sættes vekselstrømsomformeren ud af drift Vedligeholdelse / service Demontering og bortskaffelse Vekselstrømsomformerens korrekte drift Display Kontrol af driftstilstand (drifts-led'er) Kontrol af driftstilstanden (display) Visning af driftsværdier og ændring af indstillinger (kommunikationsboard I) Visning af driftsværdier og ændring af indstillinger (kommunikationsboard II) Forstyrrelser Overvågning af anlægget Visning og indstilling via webserver Log-in i webserveren Download af logdata Visning af logdata Afslutning af dataoverførsel til en solar portal Tillæg Tekniske data Blokdiagram Typeskilt Garanti og serviceinformationer Index Monterings- og betjeningsvejledning for solar-vekselstrømsomformer PIKO

4 Monterings- og betjeningsvejledning for solar-vekselstrømsomformer PIKO

5 Henvisninger til denne vejledning Tak fordi De har besluttet Dem for en solar-vekselstrømsomformer PIKO fra KOSTAL Solar Electric GmbH! De ønskes et rigtigt godt energimæssigt udbytte med PIKO-vekselstrømsomformeren og fotovoltaikanlægget. Har De tekniske spørgsmål, kan De kontakte os på vores service-hotline: +49 (0) Henvisninger til denne vejledning Læs vejledningen omhyggeligt igennem. Den indeholder vigtige informationer om vekselstrømsomformerens installation og drift. Overhold især henvisningerne vedrørende sikker brug. KOSTAL Solar Electric GmbH hæfter ikke for skader, der opstår som følge af, at denne vejledning ikke blev overholdt. Denne vejledning er en del af produktet. Den gælder kun for solar-vekselstrømsomformere PIKO fra KOSTAL Solar Electric GmbH. Opbevar vejledningen, og giv den videre til den næste ejer, hvis produktet sælges. Både installatøren og brugeren skal altid have adgang til denne vejledning og skal have læst denne vejledning, især sikkerhedsanvisningerne. Målgrupper Denne vejledning, især kapitel 6 ( Installation ) og 7 ( Idriftsættelse og sætten ud af drift ), henvender sig til fagfolk. De informationer, der er relevante for operatøren, findes i kapitel 8 ( Vekselstrømsomformerens korrekte drift ) og 9 ( Overvågning af anlægget ). Vekselstrømsomformerne i denne vejledning er forskellige mht. bestemte, tekniske detaljer. Informationer og handlingsopfordringer, som kun gælder for nogle apparater, er markeret tilsvarende, for eksempel PIKO 4./5.5. Informationer, som angår personers eller apparatets sikkerhed, er fremhævet særskilt. FARE Misligholdelse af sikkerhedsanvisninger, som er markeret med signalordet FARE, kan medføre livsfarlige kvæstelser. ADVARSEL Misligholdelse af sikkerhedsanvisninger, som er markeret med signalordet ADVARSEL, kan medføre alvorlige eller permanente kvæstelser. PAS PÅ Misligholdelse af sikkerhedsanvisninger, som er markeret med signalordet PAS PÅ, kan medføre lette eller reversible kvæstelser. OBS Misligholdelse af sikkerhedsanvisninger, som er markeret med signalordet OBS, kan medføre tingsskader. Tilsigtet anvendelse Vekselstrømsomformeren PIKO omdanner jævnstrøm til symmetrisk, enfaset (PIKO 3.0/3.6) eller trefaset (PIKO 4./5.5/7.0/8.3/0.) vekselstrøm og tilfører den til det offentlige strømforsyningsnet. Apparatet må kun anvendes i fotovoltaikanlæg, der er tilsluttet strømforsyningen, inden for det tilladte effektområde og under de anførte omgivende betingelser. Apparatet er ikke beregnet til mobil anvendelse. Anvendes apparatet ikke som tilsigtet, kan der være fare for brugerens eller tredjemands liv og legeme. Derudover kan der ske skader på apparatet eller andre ting. Vekselstrømsomformeren må kun anvendes til det tilsigtede formål. Ansvarsfraskrivelse Al anden eller videregående anvendelse anses som ikke tilsigtet. Fabrikanten hæfter ikke for skader, der er opstået pga. dette. Der er forbudt at foretage ændringer på vekselstrømsomformeren. Vekselstrømsomformeren må kun anvendes, når den fungerer teknisk korrekt og sikkert. Enhver anden anvendelse medfører, at garantien og fabrikantens almindelige ansvar bortfalder. Apparatet må kun åbnes af en elektriker. Vekselstrømsomformeren skal installeres af en elektriker, som er ansvarlig for, at gældende normer og forskrifter overholdes. Arbejder, som kan påvirke energiforsyningsvirksomhedernes strømforsyningsnet på stedet for solenergitilførslen, må kun udføres af fagfolk, der er autoriseret af energiforsyningsvirksomhederne. Hertil hører også ændringer af parametre, der er indstillet på fabrikken. Installatøren skal overholde energiforsyningsvirksomhedernes forskrifter. Energiforsyningsvirksomhedernes forskrifter skal altid overholdes ved parameterindstillingen, da netovervågningen ellers ikke længere fungerer korrekt. Monterings- og betjeningsvejledning for solar-vekselstrømsomformer PIKO 3

6 Tilsigtet anvendelse Transport og opbevaring Vekselstrømsomformerens funktion blev kontrolleret, og apparatet blev pakket omhyggeligt ind før leveringen. Kontroller, om leveringen er komplet, og om der evt. er transportskader. Reklamationer og krav om skadeserstatninger sendes direkte til den pågældende speditør. OBS Der er risiko for skader på undersiden af vekselstrømsomformeren, når den sættes ned. Stil altid vekselstrømsomformeren på bagsiden (kølelegemet), når den er pakket ud. Samtlige komponenter i vekselstrømsomformeren skal opbevares tørt og støvfrit i den originale emballage ved længere tids opbevaring. 4 Monterings- og betjeningsvejledning for solar-vekselstrømsomformer PIKO

7 3 EU-konformitetserklæring 3 EU-konformitetserklæring EU-Konformitätserklärung Die Firma KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße Freiburg i. Br., Deutschland erklärt hiermit, dass die Wechselrichter Typ PIKO 3.0 DCS 5x PIKO 3.6 DCS 5x PIKO 4. DCS 5x PIKO 5.5 DCS 5x PIKO 7.0 DCS 5x PIKO 7.0 AD 5x PIKO 8.3 DCS 5x PIKO 8.3 AD 5x PIKO 0. DCS 5x PIKO 0. AD, basic 5x auf die sich diese Erklärung bezieht, mit folgenden Richtlinien bzw. Normen übereinstimmen. EMV-Direktive 004/08/EC DIN EN :006 + A:009 + A:009 (Oberschwingungsströme) DIN EN :008 (Flicker) DIN EN :005 + AC:005 (Störfestigkeit Industriebereich) DIN EN :007 + A:0 (Störaussendung Wohnbereich) Niederspannungsrichtlinie 006/95/EC DIN EN 5078:998 (Elektronische Betriebsmittel in Starkstromanlagen) Diese Erklärung gilt für alle identischen Exemplare des Erzeugnisses. Die Erklärung verliert ihre Gültigkeit, falls an dem Gerät eine Änderung vorgenommen oder dieses unsachgemäß angeschlossen wird. KOSTAL Solar Electric GmbH Werner Palm (Geschäftsführer) Dr. Armin von Preetzmann (Bereichsleiter Entwicklung) Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten! Figur : EU-konformitetserklæring Monterings- og betjeningsvejledning for solar-vekselstrømsomformer PIKO 5

8 4 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger 4 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger En ukorrekt håndtering kan medføre livsfarlige situationer pga. elektrisk stød ved installation og drift af vekselstrømsomformeren. Derudover kan kølelegemernes overfladetemperaturer under driften medføre forbrændinger eller endda brande, hvis denne vejledning ikke overholdes. Derfor skal alle sikkerhedsanvisninger i denne vejledning overholdes. Sikkerhedsmærker Skilte og mærker, som fabrikanten har placeret på kabinettet, må ikke ændres eller fjernes. Faglig korrekt installation Installatøren skal have kendskab til og overholde gældende nationale installationsforskrifter. Installatøren skal have læst denne vejledning og overholde anvisningerne. Elektromagnetiske felter Fare pga. elektromagnetiske felter! Disse felter kan medføre sundhedsskader for personer med pacemakere, implantater af metal eller høreapparater. Disse personer bør konsultere en læge, før anlæg med vekselstrømsomformere betrædes. Åbning af apparatet Apparatet må kun åbnes og repareres af en elektriker. Under driften er vekselstrømsomformeren påtrykt livsfarlige spændinger. Apparatet skal kobles helt fra spændingen før alle arbejder (DC-siden og AC-siden). Vent mindst 5 minutter efter frakoblingen, så kondensatorerne er afladede. Afbrydelse af ledninger Forbrændinger pga. lysbuer! Ledningerne må under ingen omstændigheder trækkes ud af apparatet under driften, da der kan opstå livsfarlige lysbuer. DC-siden skal kobles først fra spændingen, derefter kan stikket trækkes ud! Afbryd DC-siden på apparater med DC-belastningsafbrydere DC-belastningsafbryderen er ingen gennemgående skilleafbryder. Vekselstrømsomformeren er først afbrudt helt fra PV-generatoren, når også stikkene er trukket ud. Stikket kan sættes i eller trækkes ud under spænding men ikke under belastning. Berøring af vekselstrømsomformeren under drift Enkelte kabinetdele, især kølelegemerne, kan blive over 80 C varme under driften. Berør derfor ikke de varme komponenter. Lad apparatet køle af før vedligeholdelsesarbejder. Undgåelse af brandfarer Enkelte kabinetdele, især kølelegemerne, kan blive over 80 C varme under driften. Overhold forskrifterne, når monteringsstedet skal udvælges. Hold altid ventilationsåbningerne fri. Dæk ikke apparatet til. Opbevar ikke brandbare eller let antændelige materialer i nærheden af vekselstrømsomformeren. 6 Monterings- og betjeningsvejledning for solar-vekselstrømsomformer PIKO

9 5 Apparat- og systembeskrivelse 5 Apparat- og systembeskrivelse Funktion Figur : Vekselstrømsomformer PIKO Skruer Dæksel 3 Display 4 Kabinet 5 Stikforbindelse eller kabelåbninger til solcellemodulernes tilslutning 6 DC-belastningsafbryder 7 Kabelåbninger til en evt. kommunikation 8 Åbning til nettilledningen Solar-vekselstrømsomformere PIKO er effektive, transformatorløse streng-vekselstrømsomformere. De omdanner jævnstrøm fra fotovoltaikanlæggets moduler i symmetrisk, enfaset (PIKO 3.0/3.6) eller trefaset (PIKO 4./5.5/7.0/8.3/0.) vekselstrøm, og tilfører den til det offentlige strømforsyningsnet. En el-produktion, der er uafhængig af det offentlige strømforsyningsnet ( ødrift ), er ikke mulig. Ved hjælp af tre-fase teknologien forbinder PIKO 4./5.5/7.0/8.3/0. store centrale vekselstrømsomformeres stabilitet og lange levetid med de transformatorløse streng-vekselstrømsomformeres fleksibilitet og høje virkningsgrad. De enfasede vekselstrømsomformere PIKO 3.0/3.6 anvender moderne og fejlsikre faseforskydningskredsløb til overvågning af nettet. For at optimere virkningsgraden, anvender PIKO 4./5.5/7.0/8.3/0. kun en eller to faser til strømtilførslen i forbindelse med en lav indgangseffekt (mindre end 0 procent af den nominelle effekt). Apparatet vælger hver gang fasen efter tilfældighedsprincippet. PIKO-vekselstrømsomformerne er udstyret med en indbygget DC-belastningsafbryder. Der kræves derfor ingen ekstern ledningsadskiller. Solcellemodulerne tilsluttes vekselstrømsomformeren med et stik. Vekselstrømsomformerne PIKO fås med forskellige effekter (se tabellen, side 60) og sørger for en stor fleksibilitet ved konfiguration af fotovoltaikanlægget. Dette opnås med et bredt DC-indgangsspændingsområde samt uafhængige MPP-regulatorer for hver indgang, som muliggør tilslutning af fotovoltaikanlæggene i forskellige konstellationer (placering, hældning, antal, type). Vekselstrømsomformeren har en indbygget webserver, så poster og driftsdata fra fotovoltaikanlægget kan vises på en overskuelig måde, se kapitel 7... Henvisning: Vekselstrømsomformerne fås i to serier: lille serie: PIKO 3.0/3.6/4./5.5 stor serie: PIKO 7.0/8.3/0. Den lille serie er udstyret med kommunikationsboard I og den store serie med kommunikationsboard II. Serierne har forskellige displays (se fig. 3 og fig. 4). Figur 4: Display PIKO 7.0/8.3/0. (med kommunikationsboard II) Figur 3: Display PIKO 3.0/3.6/4./5.5 (med kommunikationsboard I) Monterings- og betjeningsvejledning for solar-vekselstrømsomformer PIKO 7

10 5 Apparat- og systembeskrivelse Lysbueregistrering Der kan opstå lysbuer i et fotovoltaikanlæg. Disse lysbuer kan medføre skader. PIKO-vekselstrømsomformerne PIKO 7.0 AD/8.3 AD/0. AD er udstyret med en lysbueregistrering Lysbuetyper Der findes to typer lysbuer: Serielle lysbuer Parallelle lysbuer Serielle lysbuer opstår ved beskadigede DC-ledninger eller ved løse kontaktsteder. Disse lysbuer optræder oftere i fotovoltaikanlæg end parallelle lysbuer. Parallelle lysbuer kan opstå mellem anlæggets plus- og minuspol eller ved enkelte delgeneratorer. Lysbuer er farlige. De ødelægger for det første de komponenter, hvor de opstår, og for det andet kan høj temperatur udløse en brand i fotovoltaikanlægget. Lysbueregistreringen overvåger fotovoltaikanlægget for lysbuer. Den konstaterer, i hvilken streng, der optræder en lysbue. Lysbueregistreringen skelner, om det drejer sig om en seriel eller parallel lysbue. I tilfælde af en seriel lysbue frakobler vekselstrømsomformeren den pågældende streng. Derved slettes lysbuen. En parallel lysbue udlæses som fejlmeddelelse. Forstyrrelse Lysbue Hvis der optræder en lysbue, så vises meddelelsen Forstyrrelse lysbue på displayet. Den røde LED lyser konstant, den gule LED blinker i en 5-sekunders rytme, og der kan høres et signal. Vekselstrømsomformeren frakobler den pågældende streng. Efter 30 sekunder prøver vekselstrømsomformeren at tilkoble den pågældende streng igen. Hvis vekselstrømsomformeren har registreret en lysbue fire gange inden for 30 minutter, så frakobler vekselstrømsomformeren helt den defekte streng. Lysbueregistreringen kan deaktiveres via kommunikationsboard II - menu (default Til ). De forstyrrelser der optræder, registreres i vekselstrømsomformeren. Kvittering af forstyrrelsen DC-ledningsadskilleren skal slukkes og tændes igen for at kvittere fejlmeddelelsen. Derefter starter vekselstrømsomformeren normalt. Hvis der igen optræder en lysbue, så reagerer vekselstrømsomformeren som allerede beskrevet. Da en parallel lysbue teknisk ikke kan slettes af vekselstrømsomformeren, vises denne kun som en meddelelse på displayet. Derudover lyder et signal og den røde LED lyser. Efter kvittering af fejlmeddelelsen forsvinder meddelelsen på displayet. Henvisning: Ved enhver forstyrrelse Lysbue bør hele fotovoltaikanlæggets installation kontrolleres for skader. Informér eventuelt Deres installatør. Henvisning: I enkelte, sjældne tilfælde kan der optræde fejlalarmer, der er blevet udløst uden for fotovoltaikanlægget. Årsagerne til sådanne fejlalarmer kan f.eks. være transformerstationer eller store strømforbrugere. VIGTIGT: Under visse omstændigheder (f. eks. ved tilledninger >60 m) kan lysbuer ikke registreres. Derfor er en regelmæssig vedligeholdelse af fotovoltaikanlægget nødvendig. Der skal ske en regelmæssig kontrol af installationen, selv om der er lysbueregistrering! 8 Monterings- og betjeningsvejledning for solar-vekselstrømsomformer PIKO

11 5 Apparat- og systembeskrivelse Figur 5: Systemvisning af et fotovoltaikanlæg, der er forbundet med strømforsyningen PV-streng PV-streng og 3 (valgfri) 3 Vekselstrømsomformer 4 Elektronisk DC-belastningsafbryder Indgange PIKO fungerer efter det såkaldte streng-koncept: Derved serieforbindes et begrænset antal solcellemoduler (afhængigt af den ønskede effekt under hensyntagen til den maks. indgangsspænding) til en streng, som forbindes med vekselstrømsomformeren. Antallet af strenge afhænger af fotovoltaikanlæggets konfiguration. Strengene tilsluttes vekselstrømsomformeren med et stik. Der er en, to eller tre indgange, som hver især kan reguleres separat, afhængigt af apparattype. Indgang en og to kan parallelforbindes delvist for at få en højere indgangsstrøm (se tabellen 3, side 6). Parallelkobling kan ikke udføres på PIKO 5.5. Det største udbytte fås ved en om muligt høj indgangsspænding. Denne opnås ved at anvende så få indgange som muligt ved samme effekt. Et eksempel: Til en installation af 48 solcellemoduler bør der hellere anvendes to indgange med hver 4 moduler end tre indgange med hver 6 moduler. Kontroller altid effektoplysningerne på typeskiltet! 5 AC-nettilledning 6 Enfaset eller trefaset AC-ledningsbeskyttelse (udlægning, se tabellen, side 6) 7 Tilførselsmåler Egetforbrug Alle PIKO-vekselstrømsomformere er konstrueret på en sådan måde, at den producerede strøm kan bruges delvist eller helt selv. Control signal External load relay Photovoltaic module Inverter Production meter Feed meter Consumption meter Jumper switch Figur 6: Mulig konfiguration for egetforbrug Consumer devices Kontaktudgangen er en potentialfri sluttekontakt og kan belastes op til maks. 00 ma. Grid Henvisning: Der skal installeres et eksternt belastningsrelæ mellem vekselstrømsomformer og forbruger. Der må ikke tilsluttes en forbruger direkte ved vekselstrømsomformeren! Beskrivelsen om den elektriske tilslutning findes i afsnittet Tilslut kontaktudgang (S0/AL-OUT) på side 33. Beskrivelsen om vekselstrømsomformerens konfiguration findes i afsnittet Indstilling af kontaktudgangens funktion på side 4. Monterings- og betjeningsvejledning for solar-vekselstrømsomformer PIKO 9

12 5 Apparat- og systembeskrivelse Styring af virkeeffekt og blindeffekt Begreberne I strømforsyningsnettet findes tre elektriske effekttyper: Virkeeffekt (W) Blindeffekt (Var) Skineffekt (VA) Virkeeffekt Virkeeffekten er den elektriske effekt, der omdannes af en ohmsk forbruger. Ohmske forbrugere er apparater, der ikke har en spole og kondensatorer. (f.eks. temperaturstrålere, elkomfurer, pærer). Virkeeffekten registreres af gængse strømmålere. Dermed beregnes og betales kun virkeeffekten. Virkeeffektstrømmen er i fase. Det betyder, at strøm og spænding er synkrone. Begge opnår nulpunkt og maks. værdi på samme tid. Blindeffekt Blindeffekten er den elektriske effekt, der omdannes af induktive og kapacitive forbrugere. Induktive forbrugere er spoler. Kapacitive forbrugere er kondensatorer. Disse forbrugere skal bruge elektrisk energi til at opbygge det magnetiske og det elektriske felt. Denne effekt kaldes blindeffekt. Apparater med motorer og kondensatorer (f.eks. vaskemaskine) får blindeffekt fra strømforsyningsnettet. Blindeffekten registreres ikke af gængse strømmålere. Den belaster dog strømforsyningsnettet som virkeeffekten. Blindeffektstrømmen er faseforskudt. Det betyder, at strøm og spænding opnår nulpunkt og maks. værdi på forskellige tidspunkter. Faseforskydningen pga. induktive og kapacitive forbrugere reducerer strømforsyningsnettets stabilitet og skal udlignes (kompenseres). Udligningen af blindeffekten kræver elektrisk effekt. Denne energi skal stilles gratis til rådighed af strømproducenterne. Skineffekt Skineffekten er den samlede effekt, bestående af virkeog blindeffekt. Beregningen af de elektriske effekter sker vha. geometrisk addition med vinkelfunktionerne (cos, sin og tan ). Forskydningsfaktor cos Størrelsen på virke-, blind- og skineffekten kan fastsættes med forskydningsfaktoren cos. Jo mindre faktoren cos er, jo mindre er virkeeffekten og jo større er blindeffekten. Henvisning: Forskydningsfaktorerne cos indstilles med parametreringssoftwaren PARAKO, og dermed fastsættes blindeffektens størrelse. Softwaren fås hos support. Standarden VDE-AR-N 405 og den tyske lov EEG 0 Siden gælder der nye standarder for fotovoltaikanlæg i Tyskland. Retningsgivende er standarden VDE-AR-N 405 og den tyske lov Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). PIKO-vekselstrømsomformerne opfylder de aktuelt krævede standarder og direktiver. Henvisning: Hvis fotovoltaikanlægget ikke opfylder den tyske lov EEG 0, kan netoperatøren reducere eller helt eliminere tilførselsomkostningerne. Ved realiseringen af den nye standard er følgende punkter relevante: Frekvensafhængig styring af virkeeffekt Styring af virkeeffekten med en fjernovervågningssignalmodtager Fast begrænsning af tilførselseffekt til 70 % af fotovoltaikeffekten Stille blindeffekt til rådighed Skævbelastningsregulering Frekvensafhængig styring af virkeeffekt Hidtil skulle vekselstrømsomformere straks separeres fra strømforsyningsnettet ved overskridelse af den øverste frekvensgrænse på 50, Hz. Ved pludselig frakobling af store forsyningsanlæg kan netstabiliteten blive påvirket negativt. Derfor kræves løsningen med reduktion af virkeeffekten ved overfrekvens. Det betyder, at vekselstrømsomformere ved overskridelse af 50, Hz ikke skal separeres fra strømforsyningsnettet, men at virkeeffekten reduceres. Denne virkeeffekt reduceres så med 40 % pr. Hz. Hvis frekvensen når 5,5 Hz, skal vekselstrømsomformeren straks separere sig fra strømforsyningsnettet. 0 Monterings- og betjeningsvejledning for solar-vekselstrømsomformer PIKO

13 5 Apparat- og systembeskrivelse Styring af virkeeffekten med en fjernovervågningssignalmodtager Virkeeffekten for PIKO-vekselstrømsomformeren kan styres direkte af elektricitetsselskab via en fjernovervågningssignalmodtager. Med denne teknik kan den producerede effekt reguleres i fire trin (se fig.7). 00 % EVU Skævbelastningsregulering: Strømforsyningsnettet skal belastes ensartet for at forblive stabilt. Enfaset tilførsel resulterer i en ujævn belastning (skævbelastning) i strømforsyningsnettet. Den maksimalt tilladte skævbelastning målt mellem faserne er 4,6kVA. Henvisning: Denne forskrift skal kun overholdes ved anvendelse af de enfasede PIKO-vekselstrømsomformere. Der må kun tilsluttes en PIKO 3.0 eller kun PIKO 3.6 ved en fase. Yderligere informationer fås hos vores servicehotline (+49 (0) ). 0 % 60 % 30 % Figur 7: Styring af virkeeffekten med en fjernovervågningssignalmodtager Henvisning: Ved alle PIKO-vekselstrømsomformere kan fjernovervågningssignalmodtager tilsluttes direkte uden ekstra apparat (se afsnit Tilslutning af fjernovervågningsmodtageren til styring af virkeeffekten på side 38). Reguleringen aktiveres i vekselstrømsomformerens webserver (optionen Analoge indganges funktion: styring af virkeeffekten ). Fast begrænsning af tilførselseffekt til 70 % af fotovoltaikeffekten Hvis styringen af virkeeffekten ikke kan realiseres med en fjernovervågningssignalmodtager, så skal tilførselseffekten generelt reduceres til 70 % af fotovoltaikeffekten iht. den tyske lov Erneuerbare-Energien-Gesetz 0 (EEG 0). Reduktionen foretages med parametreringssoftwaren PARAKO. Stille blindeffekt til rådighed Fra en anlægsskineffekt på 3,68 kva skal der til energiforsyningsselskabet afgives en del af den producerede effekt som blindeffekt. Med parametreringssoftwaren PARAKO kan blindeffekten angives på følgende måde: cos Der angives en værdi for cos cos (P) Q Der angives en virkeeffektkurve Der angives en fast værdi for blindeffekten (Q) Tabel : Styring af blindeffekt med PARAKO Derudover kan forskydningsfaktoren cos eller blindeffekten (Q) fjernstyres vha. en fjernovervågningssignalmodtager. Monterings- og betjeningsvejledning for solar-vekselstrømsomformer PIKO

14 6 Installation Levering Emballagen indeholder: vekselstrømsomformer () vægholder (ikke ved udskiftede apparater) () cd med betjeningsvejledninger (3) pose med: forseglinger (3-polet, 5-polet) til plombering af AC-klemmerne (lovpligtigt i Italien) (4) Monteringstilbehør: 4 Skruer DIN 57 A 6 45, 4 dyvler med diameter 8 mm og længde 40 mm, selvskærende skrue DIN 756 form A galvaniseret M4 0) (5) jumpere til en parallelkobling (ikke mulig på alle apparater) (6) Propper til sammenskruning af netværkskablet (7) isoleringsstykker (8) Pose med hver (antal poser svarer til strengindgangene): modstykker til stikket (9) ( stik, bøsning) 6 Installation FARE Livsfare pga. elektrisk stød! I forbindelse med alt arbejde på vekselstrømsomformeren og på tilledningerne gælder: Apparatet skal kobles fra spændingen på AC-siden og DC-siden. Sikr spændingsforsyningen, så den ikke kan tilkobles utilsigtet. Vent mindst 5 minutter, så vekselstrømsomformerens kondensatorer er afladede. Kontroller, om apparatet og ledningerne er uden spænding. Kontroller før installationen, om det lokale strømforsyningsnet og fotovoltaikmodulernes effekt svarer til vekselstrømsomformerens tekniske data. Overhold typeskiltet. Overhold den anførte monteringsrækkefølge: Monter først vekselstrømsomformeren korrekt, tilslut den derefter elektrisk. Overhold de tyske VDE-sikkerhedsforskrifter, alle nationale forskrifter i brugerlandet samt tilslutningsog sikkerhedsforskrifterne fra den lokale energivirksomhed. Sørg for en korrekt montering: Der må ikke komme snavs, fremmedlegemer eller fugt ind i vekselstrømsomformeren x L N PE x L L L3 N PE 3 Figur 8: Levering Monterings- og betjeningsvejledning for solar-vekselstrømsomformer PIKO

15 6 Installation 6. Montering FARE En ikke korrekt udført montering kan være livsfarlig! En ikke korrekt udført montering kan medføre livsfarlige situationer. Derudover kan vekselstrømsomformeren og de tilsluttede komponenter ødelægges og der kan være forøget brandfare. Valg af monteringssted Henvisning: Overhold følgende anvisning ved valg af monteringssted. Hvis denne ikke overholdes kan garantikravene begrænses eller bortfalde helt. Monter vekselstrømsomformeren utilgængeligt for børn. Overhold min. afstandene til andre vekselstrømsomformere og det påkrævede frirum (se Short manual side 0 og Fig. 9, side 4). Vekselstrømsomformeren skal være let tilgængelig og displayet skal kunne ses tydeligt. Beskyt vekselstrømsomformeren mod regn og stænkvand. Vekselstrømsomformeren kan larme under driften. Monter vekselstrømsomformeren sådan, at mennesker ikke kan blive forstyrret af larmen under driften. Beskyt vekselstrømsomformeren mod direkte solstråler. Monter vekselstrømsomformeren på en ikke-antændelig monteringsflade. Monter vekselstrømsomformeren på en stabil monteringsflade, som kan bære vekselstrømsomformerens vægt. Gipskartonvægge og plader af træ er ikke tilladt. Sørg for tilstrækkelig sikkerhedsafstand til brændbare materialer og til eksplosive områder i omgivelserne. 90 Monter vekselstrømsomformeren på en lodret monteringsflade. C/ F % Den omgivende temperatur skal ligge mellem -0 C og +60 C. Luftfugtigheden skal ligge mellem 0 % og 95 % (ikke kondenserende). NH3 Beskyt vekselstrømsomformeren mod støv, snavs og ammoniakgasser. Rum og områder med dyr er ikke tilladte som monteringssted. Monterings- og betjeningsvejledning for solar-vekselstrømsomformer PIKO 3

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Installationsvejledning. Thermo Call TC3

Installationsvejledning. Thermo Call TC3 Installationsvejledning Thermo Call TC3 1 2 # 24990A 965 082 AMP 3 4 # 98393A # 67769A sw Ukorrekt installation eller reparation af Webasto varme- og kølesystemer kan forårsage brand eller udslip af dødelig

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed.

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. Udbyttestigning op til 25 % Modulintern MPP-tracking Mulighed for udnyttelse af tagflader i delvis skygge

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Mobilt Bredbånd. Installationsguide

Mobilt Bredbånd. Installationsguide Mobilt Bredbånd Installationsguide 1 Indledning ZTE MF110 USB-modemmet er et 3G USB-modem til brug i mobile netværk. Det understøtter microsd-kort og ekstern antenne til lagring af data og optimal ydeevne.

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Supplement til manualsæt 2 2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 L00410591-01_01 1 1. Supplement

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

elero MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 Betjeningsvejledning Husk at opbevare betjeningsvejledningen!

elero MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 Betjeningsvejledning Husk at opbevare betjeningsvejledningen! MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 elero Betjeningsvejledning Husk at opbevare betjeningsvejledningen elero Danmark Holmbladsvej 4 6 8600 Silkeborg elero@elero.dk www.elero.dk 0709 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

elero VarioTel 2 Nr. 28 245.0001, 28 246.0001, 28 247.0001 Betjeningsvejledning Husk at opbevare betjeningsvejledningen!

elero VarioTel 2 Nr. 28 245.0001, 28 246.0001, 28 247.0001 Betjeningsvejledning Husk at opbevare betjeningsvejledningen! VarioTel 2 Nr. 28 245.0001, 28 246.0001, 28 247.0001 elero elero Danmark Holmbladsvej 4 6 8600 Silkeborg elero@elero.dk www.elero.dk elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere