Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg."

Transkript

1 Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. BEK nr 808 af 25/09/2003 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Område Kapitel 2 - Definitioner Kapitel 3 - Grænseværdier m.v. Kapitel 4 - Egenkontrol Kapitel 5 - Indberetning til Miljøstyrelsen Kapitel 6 - Ikrafttrædelse, overgangsbestemmelser mv. Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 8, 7 a, 13, 35, 83, stk. 1, og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, fastsættes: Kapitel 1 Område 1. Bekendtgørelsen omfatter fyringsanlæg, der er bestemt til energiproduktion, med en nominel termisk effekt på 50 MW og derover, uanset brændselstype (fast, flydende eller gasformigt). Stk. 2. Bekendtgørelsen supplerer reglerne i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed og bekendtgørelse om begrænsning af udledning af svovldioxid og kvælstofoxider fra kraftværker. Godkendelsesmyndigheden kan stille strengere krav end dem, der fremgår af bekendtgørelsen. Stk. 3. Installeres to eller flere særskilte nye anlæg således, at røggassen herfra, de tekniske og økonomiske forhold taget i betragtning, efter godkendelsesmyndighedens vurdering vil kunne udledes gennem en fælles skorsten, skal en sådan kombination af anlæg betragtes som en enhed.

2 Stk. 4. Bekendtgørelsen omfatter ikke: 1) Anlæg, der direkte anvender forbrændingsprodukter i produktionen. 2) Anlæg, hvor forbrændingsprodukterne anvendes til direkte opvarmning, tørring eller enhver anden behandling af genstande eller materialer, som f.eks. opvarmningsovne eller varmebehandlingsovne. 3) Efterforbrændingsanlæg, dvs. teknisk udstyr, som er bestemt til at rense røggassen ved forbrænding, og som ikke drives som et uafhængigt fyringsanlæg. 4) Anlæg til regenerering af katalysatorer til katalytisk krakning. 5) Anlæg til omdannelse af hydrogensulfid til svovl. 6) Reaktorer, der bruges i den kemiske industri. 7) Koksovnsblokke. 8) Cowpers. 9) Tekniske anordninger, der anvendes til fremdrift af køretøjer, skibe eller fly. 10) Gasturbiner, der anvendes på offshoreplatforme. 11) Gasturbiner, for hvilke der er meddelt godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 5 inden den 8. oktober ) Anlæg der drives af diesel-, benzin- og gasmotorer. 13) Anlæg, der er omfattet af bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. Kapitel 2 Definitioner 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Emission: Udledning til luften af stoffer fra fyringsanlæg. 2) Røggas: Gasformig udledning, der indeholder faste, flydende eller gasformige emissioner. Deres volumenstrøm udtrykkes i kubikmeter pr. time ved normal temperatur (273 K) og normalt tryk (101,3 kpa) og efter fradrag af vanddampindhold (Nm 3 /h). 3) Emissionsgrænseværdi: Den tilladte mængde af et stof i røggas fra et fyringsanlæg, der i et givet tidsrum må udledes til luften. Den bestemmes som masse i forhold til røggassens volumen, udtrykt i mg/nm 3, ved et iltindhold i røggassen på 3 volumenprocent for flydende og gasformigt brændsel og 6 volumenprocent for fast brændsel og 15 % for gasturbiner. 4) Procentsats for afsvovling: Forholdet mellem den svovlmængde, der ikke afgives til luften fra fyringsanlægget i en given periode, og den svovlmængde, der er indeholdt i det brændsel, der tilføres fyringsanlægget og bruges i samme periode. 5) Brændsel: Ethvert fast, flydende eller gasformigt brændbart stof, som føder fyringsanlægget. 6) Fyringsanlæg: Teknisk indretning, hvori brændsel oxyderes med henblik på anvendelse af den således frembragte varme. 7) Blandet anlæg: Fyringsanlæg, som kan fødes samtidig eller skiftevis med to eller flere brændselstyper. 8) Nyt anlæg: Fyringsanlæg eller gasturbineanlæg for hvilket der er meddelt godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 5 den 8. oktober 2003 eller senere. 9) Bestående anlæg: Fyringsanlæg, hvortil godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven er givet i første instans før den 8. oktober ) Biomasse: Produkter bestående af vegetabilsk materiale, hidrørende fra landbrug eller skovbrug, der kan anvendes til udnyttelse af energiindholdet, og følgende affald, der anvendes som brændsel: a) Vegetabilsk affald fra landbrug og skovbrug.

3 b) Vegetabilsk affald fra levnedsmiddelindustrien, hvis forbrændingsvarmen genanvendes. c) Fiberholdigt vegetabilsk affald fra fremstilling af jomfrupulp og fremstilling af papir fra pulp, hvis det medforbrændes på produktionsstedet, og forbrændingsvarmen genanvendes. d) Korkaffald. e) Træaffald undtagen træaffald, der kan indeholde halogenerede organiske opløsningsmidler eller tungmetaller som følge af behandling med træbeskyttelsesmidler eller overfladebehandlingsmidler, herunder bygge - og nedrivningsaffald. 11) Gasturbine: En roterende maskine, der omdanner termisk energi til mekanisk arbejde, og som hovedsageligt består af en kompressor, en termisk anordning, hvori brændslet oxyderes med henblik på at opvarme arbejdsmediet, og en turbine. Kapitel 3 Grænseværdier m.v. 3. Nye anlæg skal overholde de emissionsgrænseværdier, der fremgår af del B i bilag 1-5 for SO 2, NO x og støv, jf. dog 4, stk.6. Stk. 2. Bestående anlæg skal overholde de emissionsgrænseværdier der fremgår af del A i bilag 1-5 for SO 2, NO x og støv, jf. dog 4, stk Stk. 3. For anlæg, der er etableret før den 1. juli 1987, finder stk. 2 først anvendelse fra den 1. januar Stk. 4. Hvis et anlægs effekt udvides med mindst 50 MW finder emissionsgrænseværdierne i del B i bilag 1-5 anvendelse for den nye del af anlægget, og grænseværdierne fastsættes i forhold til det samlede anlægs termiske effekt, jf. dog bilag 7. Hvis der i øvrigt sker en væsentlig ændring af anlægget, jf. 11, stk. 3 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, finder kravene for nye anlæg i nærværende bekendtgørelse anvendelse. Stk. 5. Blandede anlæg skal overholde emissionsgrænseværdierne beregnet efter reglerne i bilag For anlæg omfattet af 3, stk. 3, skal kravene i 3, stk. 2, ikke overholdes, hvis der inden den 30. juni 2004 afgives en skriftlig erklæring for anlægget til godkendelsesmyndigheden om, at anlægget ikke vil være i drift i mere end timer i perioden fra den 1. januar 2008 og indtil den 31. december 2015, hvorefter det endeligt tages ud af drift. Stk. 2. For anlæg omfattet af stk. 1 skal der en gang om året, senest 1. maj, fremsendes en opgørelse til tilsynsmyndigheden over, hvor megen tid der pr. 31. december det foregående år var brugt, og hvor megen tid der var tilbage af anlæggets tilladte driftstimer. Stk. 3. For anlæg omfattet af 3, stk. 2, som har en nominel termisk effekt på mindst 400 MW gælder en emissionsgrænseværdi på 800 mg/nm 3 for SO 2, forudsat at anlægget ikke er i drift mere end følgende antal timer opgjort som rullende gennemsnit over en femårs periode: 1) Indtil den 31. december 2015: 2000 timer om året. 2) Fra den 1. januar 2016: 1500 timer om året. Stk. 4. For anlæg omfattet af 3, stk. 2, som fyres med fast brændsel, som har en nominel termisk effekt på mindst 500 MW, og som fra 2008 ikke er i drift i mere end 2000 timer om året opgjort som et rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en emissionsgrænseværdi på 600 mg/ Nm 3 for NO X (målt som NO 2 ). For sådanne anlæg,

4 som efter 1. januar 2016 ikke er i drift i mere end 1500 timer om året opgjort som et rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en emissionsgrænse på 450 mg/ Nm 3 for NO X (målt som NO 2 ). Stk. 5. For anlæg, der i en 12 måneders periode, der udløb den 1. januar 2001, blev fyret og fortsat fyres med fast brændsel med et indhold af flygtige forbindelser på mindre end 10 %, gælder indtil den 1. januar 2018 en emissionsgrænseværdi på 1200 mg/ Nm 3 for NO X (målt som NO 2 ). Stk. 6. Gasturbiner til nødsituationer, der er i drift i mindre end 500 timer årligt, er ikke omfattet af grænseværdierne i bilag 4, del B 2. Virksomheder med sådanne anlæg skal hvert år forelægge godkendelsesmyndigheden en oversigt over, hvor megen tid der er brugt. Stk. 7. Godkendelsesmyndigheden fastsætter i de i stk. 1, 3, 4, 5 og 6 nævnte tilfælde vilkår om antallet af tilladte driftstimer. Stk. 8. Godkendelsesmyndigheden underretter straks Miljøstyrelsen om de i stk. 1 og 6 nævnte tilfælde. 5. Tilsynsmyndigheden kan i op til seks måneder meddele dispensation fra kravet om overholdelse af de i 3, stk. 1-2, fastsatte emissionsgrænseværdier for SO 2 for anlæg, der normalt anvender svovlfattigt brændsel for at overholde emissionsgrænseværdierne, når de nævnte emissionsgrænseværdier ikke kan overholdes på grund af en afbrydelse i forsyningen med svovlfattigt brændsel, fordi der er opstået alvorlig mangel på denne vare. Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan undtagelsesvis meddele dispensation fra kravet om overholdelse af de i 3, stk. 1-2, fastsatte emissionsgrænseværdier for anlæg, der normalt anvender gasformigt brændsel, og som ellers skulle udstyres med et røggasrensningsanlæg for at overholde grænseværdierne, hvis anlægget på grund af en pludselig afbrydelse i gasforsyningen må anvende andet brændsel. Dispensationen kan højst omfatte en periode på ti dage, medmindre der er tungere vejende grunde til at opretholde energiforsyningen. Stk. 3. Tilsynsmyndigheden underretter straks Miljøstyrelsen om de i stk. 1 og 2 nævnte tilfælde. 6. Ved meddelelse af godkendelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 skal godkendelsesmyndigheden fastsætte vilkår i godkendelsen, der mindst svarer til de i 3 nævnte grænseværdier. Stk. 2. For anlæg omfattet af 3, stk. 3, meddeler tilsynsmyndigheden ved påbud vilkår om, at emissionsgrænseværdier, der mindst svarer til de i 3, stk. 2, nævnte, skal overholdes efter den 1. januar Stk. 3. Godkendelsesmyndigheden sikrer, at det i forbindelse med godkendelse til etablering eller til udvidelse af anlæg omfattet af denne bekendtgørelse, undersøges, om kombineret kraftvarmeproduktion er teknisk og økonomisk muligt. Hvis kombineret kraftvarmeproduktion er teknisk og økonomisk mulig stiller godkendelsesmyndigheden vilkår i miljøgodkendelsen om at anlægget udvikles i overensstemmelse hermed. Stk. 4. Det skal fremgå af de i stk. 1 nævnte godkendelser og stk. 2 nævnte påbud, hvilke procedurer der skal anvendes i tilfælde af, at røggasrensningsanlægget ikke fungerer korrekt eller svigter. Det skal fastsættes, at ved svigt af rensningsudstyret skal anlæggets drift reduceres i nødvendigt omfang eller standses, såfremt der ikke er opnået normal drift i løbet af 24 timer, eller at anlægget skal drives med mindre forurenende brændsler. Den samlede varighed af drift af anlægget uden rensning må ikke overskride 120 timer i nogen tolv måneders periode.

5 Stk. 5. Tilsynsmyndigheden kan dispensere fra tidsfristerne i stk. 4, hvis myndigheden finder, at der er et tungere vejende behov for at opretholde energiforsyningen, eller hvis et anlæg, hvor der er sket et svigt af røggasrensningsanlægget, i en begrænset periode ellers ville blive erstattet af et andet anlæg, som ville give anledning til en større emission. Kapitel 4 Egenkontrol 7. Godkendelsesmyndigheden fastsætter i godkendelsen efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, eller for bestående virksomheder ved påbud, vilkår om den egenkontrol af anlægget, som skal foretages, herunder frister for fremsendelse af oplysninger til tilsynsmyndigheden. Kravene fastsættes i overensstemmelse med bilag 6. Stk. 2. Godkendelsesmyndigheden fastsætter i godkendelsen efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, eller for bestående virksomheder ved påbud, vilkår om, at tilsynsmyndigheden ved svigt af røggasrensningsanlæg skal underrettes inden for 24 timer. Kapitel 5 Indberetning til Miljøstyrelsen 8. Tilsynsmyndigheden videresender straks de i 4, stk. 2, samt bilag 6, afsnit C, nævnte oplysninger til Miljøstyrelsen. Kapitel 6 Ikrafttrædelse, overgangsbestemmelser mv. 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. oktober Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 689 af 15. oktober 1990 om begrænsning af emissioner af svovldioxid, kvælstofoxider og støv fra store fyringsanlæg ophæves. Stk. 3. Ved behandling af klager over afgørelser, der er meddelt i første instans før den 8. oktober 2003, finder reglerne i denne bekendtgørelse anvendelse. Miljøministeriet, den 25. september 2003 Hans Chr. Schmidt /Karsten Skov

6 Bilag 1 FAST BRÆNDSEL, EMISSIONSGRÆNSEVÆRDIER FOR SO 2 A. Grænseværdier for emission af SO 2 udtrykt i mg/nm 3 (O 2 -indhold 6%), der skal anvendes for bestående anlæg i medfør af 3, stk. 2: Brændselstype 50 til og med 100 MW th >100 til og med 500 MW th >500 MW th Fast brændsel (500 anlægsstørrelse) Kan ovennævnte grænseværdier for emission ikke nås på grund af brændslets beskaffenhed, skal anlæggene overholde en afsvovlingssats på mindst: 60 % for anlæg med en nominel termisk effekt til og med 100 MW th. 75 % for anlæg over 100 MW th og til og med 300 MW th. 90 % for anlæg på over 300 MW th. 94% for anlæg over 500 MW th. Dog mindst 92 % i tilfælde af, at der er indgået kontrakt om installation af et røggasafsvovlings- eller kalkinjektionsanlæg, og installationen heraf er påbegyndt inden den 1. januar B. Grænseværdier for emission af SO 2 udtrykt i mg/nm 3 (O 2 -indhold 6%), der skal anvendes for nye anlæg i medfør af 3, stk. 1, med undtagelse af gasturbiner: Brændselstype 50 til og med 100 MW th 400 >100 MW th Biomasse Andet fast brændsel Kan ovennævnte grænseværdier for emission ikke nås på grund af brændslets beskaffenhed, skal anlæggene overholde 1) en afsvovlingssats på mindst 92 % eller en grænseværdi på 300 mg/nm 3, for anlægsstørrelse til og med 300 MW th, 2) en afsvovlingssats på mindst 95 %, dog højst en grænseværdi på 400 mg/nm 3 for anlægsstørrelse på mere end 300 MW th.

7 Bilag 2 FLYDENDE BRÆNDSEL, EMISSIONSGRÆNSEVÆRDIER FOR SO 2 A. Grænseværdier for emission af SO 2 udtrykt i mg/nm 3 (O 2 -indhold 3%), der skal anvendes for bestående anlæg i medfør af 3, stk. 2: Brændselstype >50 til og med 300 >300 til og med 500 MW th >500 MW th MW th Flydende ,5 (500 anlægsstørrelse) 400 brændsel B. Grænseværdier for emission af SO 2 udtrykt i mg/nm 3 (O 2 -indhold 3%), der skal anvendes for nye anlæg i medfør af 3, stk. 1, med undtagelse af gasturbiner: Brændselstype >50 til og med 100 MW th >100 til og med 300 MW th >300 MW th Flydende brændsel (300 anlægsstørrelse) 200

8 Bilag 3 GASFORMIGT BRÆNDSEL, EMISSIONGRÆNSEVÆRDIER FOR SO 2 A. Grænseværdier for emission af SO 2 udtrykt i mg/nm 3 (O 2 -indhold 3%), der skal anvendes for bestående anlæg i medfør af 3, stk. 2: Brændselstype Grænseværdi (mg/nm 3 ) Flydende gas 5 Gasser med lav brændværdi fra forgasning af raffinaderirester, 800 koksværksgas, højovnsgas Andet gasformigt brændsel, bortset fra 35 gasser fra forgasning af kul B. Grænseværdier for emission af SO 2 udtrykt i mg/nm 3 (O 2 -indhold 3%), der skal anvendes for nye anlæg i medfør af 3, stk. 1: Brændselstype Grænseværdi (mg/nm 3 ) Flydende gas 5 Koksværksgas med lav brændværdi 400 Højovnsgas med lav brændværdi 200 Andet gasformigt brændsel 35

9 Bilag 4 EMISSIONSGRÆNSEVÆRDIER FOR NO X (MÅLT SOM NO 2 ) A. Grænseværdier for emission af NO x udtrykt i mg/nm 3 (O 2 -indhold 6% for fast brændsel, 3% for flydende og gasformigtigt brændsel), der skal anvendes for bestående anlæg i medfør af 3, stk. 2: Brændselstype 50 til og med 500 MW th Fast brændsel 650 indtil 1. januar 2008 >500 MW th 650 indtil 1. januar fra 1. januar fra 1. januar fra 1. januar 2016 Flydende brændsel indtil 1. januar fra 1. januar 2008 Gasformigt brændsel 350 indtil 1. januar fra 1. januar indtil 1. januar fra 1. januar 2008 B. 1. Grænseværdier for emission af NO x udtrykt i mg/nm 3 (O 2 -indhold 6% for fast brændsel, 3% for flydende og gasformigt brændsel), der skal anvendes for nye anlæg i medfør af 3, stk.1, med undtagelse af gasturbiner: Brændselstype 50 til og med 100 MW th >100 til og med 300 MW th Biomasse >300 MW th Andet fast brændsel Flydende brændsel Naturgas Andet gasformigt brændsel

10 2. Grænseværdier for emission af NO x udtrykt i mg/nm 3 (O 2 -indhold 15%), der skal anvendes for en enkelt gasturbineenhed i medfør af 3, stk. 1 (grænseværdierne gælder kun ved en belastning på over 70 %): Brændselstype 50 MW th og derover (termisk effekt ved ISO-vilkår) Naturgas 1) 50 2) Andet gasformigt brændsel end naturgas 120 Flydende brændsel (lette og halvtunge 120 destillater) For enkelte gasturbineenheder, der ikke falder ind under nogen af ovennævnte kategorier, men som har en effektivitet på over 35 % (bestemt ved ISO-basisbelastningsvilkår) skal emissionsgrænseværdien være på 50 h /35, hvor h er gasturbineeffektiviteten udtrykt som procentsats (og ved ISO-basisbelastningsvilkår). 1) Ved naturgas forstås naturligt forekommende methan med højst 20 % (volumenprocent) af inerte stoffer og andre forbindelser. 2) 75 mg/nm 3 i følgende tilfælde, hvor gasturbineeffektiviteten er bestemt ved ISObasisbelastningsvilkår: a) Gasturbiner, der anvendes i et kombineret kraftvarmesystem, der har en samlet effektivitet på over 75 %. b) c) Gasturbiner, der anvendes i kombinerede anlæg, der i gennemsnit har en samlet årlig eleffektivitet på over 55 %. Gasturbiner med mekaniske drev.

11 Bilag 5 EMISSIONSGRÆNSEVÆRDIER FOR STØV A. Grænseværdier for emission af støv udtrykt i mg/nm 3 (O 2 -indhold 6% for fast brændsel, 3% for flydende og gasformigt brændsel), der skal anvendes for bestående anlæg i medfør af 3, stk. 2: Brændselstype 50 til og med 500 MW th >500 MW th Fast brændsel ) Flydende brændsel 50 2) Højovnsgas 10 Industrigas fra jern- og stålindustrien som kan anvendes andre steder Andet gasformigt brændsel 5 1 ) En grænseværdi på 100 mg/nm 3 kan anvendes for anlæg, der er omfattet af 3, stk. 3, med en nominel termisk effekt på mindst 500 MWth, som forbrænder fast brændsel med et varmeindhold på under 5800 kj/kg (nettobrændværdi), et fugtighedsindhold på mere end 45 vægtprocent, et kombineret fugtigheds- og askeindhold på mere end 60 vægtprocent og et calciumoxidindhold på mere end 10 %. 2) En grænseværdi på 100 mg/nm 3 kan anvendes for anlæg med en termisk effekt på under 500 MW, som forbrænder flydende brændsel med et askeindhold på over 0,06%. 50 B. Grænseværdier for emission af støv udtrykt i mg/nm 3 (O 2 -indhold 6% for fast brændsel, 3% for flydende og gasformigt brændsel), der skal anvendes på nye anlæg i medfør af 3, stk.1, med undtagelse af gasturbiner: Brændselstype 50 til og med 100 MW th >100 MW th Fast brændsel Flydende brændsel Højovnsgas 10 Industrigas fra jern- og stålindustrien som kan anvendes andre steder Andet gasformigt brændsel 30 5

12 Bilag 6 KRAV TIL EGENKONTROL A. Måling af emissioner fra fyringsanlæg. 1. Krav til nye anlæg samt fra den 27. november 2004 til bestående anlæg omfattet af 3, stk 2. Koncentrationerne af SO 2, NO x og støv fra fyringsanlæg med en nominel termisk effekt på 100 MW eller derover måles med kontinuerligt målende udstyr. Der kræves dog ikke kontinuerlig måling i følgende tilfælde: 1. Fyringsanlæg med en levetid på mindre end driftstimer. 2. SO 2 og støv fra naturgaskedler eller fra gasturbiner, der fyres med naturgas. 3. SO 2 fra gasturbiner eller kedler, der fyres med olie med kendt svovlindhold, hvis der ikke forefindes afsvovlingsudstyr. 4. SO 2 fra biomassefyringsanlæg, hvis virksomheden kan dokumentere, at SO 2 - emissionerne under ingen omstændigheder kan være højere end de foreskrevne emissionsgrænseværdier. Hvor der ikke kræves kontinuerlig måling, skal der kræves stikprøvemålinger mindst hver sjette måned. Som en alternativ mulighed kan der anvendes egnede bestemmelsesmetoder, som skal godkendes af godkendelsesmyndigheden, til at vurdere, hvor store mængder af førnævnte forurenende stoffer der findes i emissionen. Som metode skal der anvendes relevante CEN-standarder, så snart sådanne foreligger. Hvis der ikke foreligger CEN-standarder, gælder ISO-standarder, nationale eller internationale standarder, der sikrer data af tilsvarende videnskabelig kvalitet. De kontinuerlige målinger, der gennemføres i overensstemmelse med ovennævnte, skal omfatte de relevante driftsparametre for iltindhold, temperatur, tryk og vanddampindhold. Kontinuerlig måling af vanddampindholdet i røggassen er ikke nødvendig, forudsat at gasprøven tørres, inden emissionerne analyseres. Repræsentative målinger, dvs. prøveudtagning og analyse, af relevante forurenende stoffer og driftsparametre samt referencemålemetoder til kalibrering af automatiske målesystemer skal gennemføres i overensstemmelse med CEN-standarder, så snart sådanne foreligger. Så længe der ikke foreligger CEN-standarder, anvendes ISO-standarder, nationale eller internationale standarder, der sikrer data af tilsvarende videnskabelig kvalitet. Kontinuerlige målesystemer skal underkastes kontrol ved hjælp af parallelle målinger med referencemetoder mindst 1 gang om året. 2. Krav til bestående anlæg omfattet af 3, stk. 2, bortset fra anlæg etableret før 1. juli 1987, gældende indtil den 27. november Koncentrationerne af SO 2, NO x og støv fra fyringsanlæg med en nominel termisk effekt på 300 MW eller derover måles med kontinuerligt målende udstyr. Overvågning af SO 2 og støv kan dog indskrænkes til stikprøvemålinger eller andre egnede fremgangsmåder til bestemmelse heraf, såfremt disse målinger eller fremgangsmåder, som skal verificeres og godkendes af de kompetente myndigheder, kan anvendes til at bestemme koncentrationen heraf.

13 Godkendelsesmyndigheden kan dog på bestående anlæg som er omfattet af 3, stk. 2, der er mindre end 300 MW th, kræve kontinuerlig måling af SO 2, støv og NO x, hvor dette findes nødvendigt. Såfremt der ikke kræves kontinuerlige målinger, skal der med jævne mellemrum anvendes stikprøvemålinger eller egnede bestemmelsesmetoder, som skal godkendes af godkendelsesmyndigheden, til at vurdere, hvor store mængder af de nævnte forurenende stoffer der findes i emissionen. Som metode skal der anvendes relevante CEN-standarder, så snart sådanne foreligger. Hvis der ikke foreligger CENstandarder, gælder ISO-standarder, nationale eller internationale standarder, der sikrer data af tilsvarende videnskabelig kvalitet. 1. Bestående anlæg: B. Vurdering af målingerne Ved kontinuerlige målinger anses emissionsgrænseværdierne i del A i bilag 1-5 jf. 3, stk. 2, for overholdt, når en vurdering af resultaterne for driftstiden inden for et kalenderår viser, at ingen af gennemsnitsværdierne pr. kalendermåned overskrider emissionsgrænseværdierne og for a) SO 2 og støv: 97 % af alle gennemsnitsværdier, målt over 48 timer, ikke overskrider 110 % af emissionsgrænseværdierne. b) NO x : 95 % af alle gennemsnitsværdier, målt over 48 timer, ikke overskrider 110 % af emissionsgrænseværdierne. Der tages ikke hensyn til de tidsrum, der er omfattet af 6, stk. 4 og stk. 5, og heller ikke til opstarts- eller nedlukningsperioder. I tilfælde, hvor der kun kræves stikprøvemålinger eller andre egnede fremgangsmåder til bestemmelse af emissioner, anses emissionsgrænseværdierne i bilag 1-5 for at være overholdt, hvis resultaterne af hver serie af målinger eller af de andre fremgangsmåder, som er defineret og fastlagt i godkendelsen, ikke overskrider emissionsgrænseværdien. 2. Nye anlæg: Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når en vurdering af resultaterne for driftstiden inden for et kalenderår viser at ingen af de validerede daglige gennemsnitsværdier overskrider emissionsgrænseværdierne og 95 % af alle validerede timegennemsnitsværdier i løbet af et år ikke overskrider de grænseværdier, der er fastsat i del B i bilag 1-5 med mere end 200 %. Definitionerne på validerede gennemsnitsværdier er fastsat i del B, punkt 3. Der tages ikke hensyn til de tidsrum, der er omfattet af 6, stk. 4 og stk. 5, og heller ikke til opstarts- eller nedlukningsperioder. I tilfælde, hvor der kun kræves stikprøvemålinger eller andre egnede fremgangsmåder til bestemmelse af emissioner, anses emissionsgrænseværdierne for at være overholdt, hvis resultaterne af hver serie af målinger eller af de andre fremgangsmåder, som er defineret og fastlagt i godkendelsen, ikke overskrider emissionsgrænseværdien. 3. Validerede gennemsnitsværdier. Værdierne af 95 %-konfidensintervallerne i forbindelse med et enkelt måleresultat må ikke overskride følgende procentdele af emissionsgrænseværdierne: SO 2 : 20 %

14 NO x : 20 % Støv: 30 %. De validerede gennemsnitsværdier pr. time og pr. dag bestemmes fra de gyldigt målte timegennemsnitsværdier efter fratrækning af værdien af det ovenfor specificerede konfidensinterval. Dage, hvor mere end tre timegennemsnitsværdier er ugyldige, fordi det kontinuerlige målesystem ikke fungerer korrekt eller er under vedligeholdelse, valideres ikke. Såfremt mere end ti dage over et år ikke valideres på grund af sådanne forhold, skal tilsynsmyndigheden kræve, at der træffes passende foranstaltninger til at gøre det kontinuerlige målesystem mere pålideligt. C. Anlæggenes emissionsopgørelse og indberetning af de samlede årlige emissioner Til og med 2003 skal opgørelse af de samlede årlige emissioner af SO 2 og NO x meddeles tilsynsmyndigheden. Fra og med 2004 skal følgende data meddeles tilsynsmyndigheden: 1) de samlede årlige emissioner af SO 2, NO x og støv (som total støv) 2) den samlede årlige energieffekt i relation til netto brændværdi, fordelt på brændselstyperne: Biomasse, andet fast brændsel, flydende brændsel, naturgas, anden gas. Hvor der anvendes kontinuerlig overvågning, skal massen af de daglige udledninger for hvert enkelt forurenende stof sammenlægges på grundlag af røggassernes volumenstrømme. Hvor der ikke anvendes kontinuerlig overvågning, foretages på grundlag af bestemmelserne i del A, punkt 2, vurderinger af de samlede årlige emissioner i overensstemmelse med godkendelsesmyndighedens krav. Oplysningerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1. maj det følgende år.

15 Bilag 7 BESTEMMELSE AF EMISSIONSGRÆNSEVÆRDIER FOR BLANDEDE ANLÆG For anlæg omfattet af 3, stk. 5, fastsættes emissionsgrænseværdier på følgende måde: A. Anlæg der benytter to eller flere brændselstyper samtidig, og som ikke er omfattet af afsnit C: 1) Emissionsgrænseværdien findes for hver brændselstype og hvert forurenende stof svarende til anlæggets nominelle termiske effekt som angivet i bilag 1-5, 2) vægtede emissionsgrænseværdier for hver brændselstype bestemmes ved at gange hver af ovennævnte grænseværdier med den termiske effekt for hver brændselstype og dividere resultatet af hver multiplikation med summen af den termiske effekt fra samtlige brændselstyper, og 3) de vægtede grænseværdier for hver brændselstype lægges sammen. B. Anlæg der benytter to eller flere brændselstyper skiftevis: Der fastsættes emissionsgrænser, der svarer til hver anvendt brændselstype sammenholdt med anlægsstørrelser, jf. bilag 1-5. C. Blandede anlæg, hvor der alene eller sammen med andet brændsel anvendes destillations- og omdannelsesprodukter fra råolieraffinering til eget forbrug: 1) Emissionsgrønseværdien for den brændselstype, der har den højeste emissionsgrænseværdi (bestemmende brændselstype) finder anvendelse, såfremt den termiske effekt, denne brændselstype afgiver under anlæggets drift, udgør mindst 50% af summen af den termiske effekt fra samtlige brændselstyper. 2) Såfremt varmemængden fra den bestemmende brændselstype er mindre end 50%, fastsættes emissionsgrænseværdien på følgende måde: a) Emissionsgrænseværdien findes for hver brændselstype og hvert forurenende stof svarende til anlæggets nominelle termiske effekt, som angivet i bilag 1-5, b) emissionsgrænseværdien findes for den bestemmende brændselstype (den brændselstype, der har den højeste emissionsgrænseværdi efter bilag 1-5 eller, hvor der er tale om to brændselstyper med samme emissionsgrænseværdi, den type, der afgiver den største termiske effekt). Denne værdi fremkommer ved at gange den i bilag 1-5 omhandlede emissionsgrænseværdi for denne brændselstype med en faktor på to og ved fra resultatet at trække emissionsgrænseværdien for den brændselstype, der har mindst emissionsgrænseværdi, c) vægtede emissionsgrænseværdier for hver brændselstype bestemmes ved at gange grænseværdien for den bestemmende brændselstype med den termiske effekt for denne og gange hver af de øvrige grænseværdier med den termiske effekt for hver brændselstype og at dividere resultatet af hver multiplikation med summen af den termiske effekt for samtlige brændselstyper, og d) de vægtede grænseværdier for hver brændselstype lægges sammen. D. Som alternativ til C kan følgende gennemsnitlige emissionsgrænseværdier anvendes for svovldioxid (uanset den anvendte brændselsblanding):

16 1) for anlæg som omfattet af 3, stk. 2: 1000 mg/nm 3 som et gennemsnit af alle raffinaderiets anlæg, 2) for anlæg omfattet af 3, stk. 1: 600 mg/nm 3 som et gennemsnit af alle raffinaderiets anlæg, undtagen gasturbiner. Godkendelsesmyndigheden sikrer, at anvendelsen af denne bestemmelse ikke medfører en stigning i emissionerne fra bestående anlæg. Officielle noter 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/80/EF af 23. oktober 2001 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg, EF-Tidende 2001 L 309 side 1. Links til EF direktiver, jf. note 1 Direktiv 2001/80/EF Celex no L0080

Udkast. Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg1)

Udkast. Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg1) Udkast Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 13, stk. 1 og 2, 35, stk. 2, 80, stk. 1, 83, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1 Miljøudvalget 2011-12 MIU Alm.del Bilag 477 Offentligt J. nr. MST-52102-00004 U D K A S T 090812 Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1 I medfør af 7,

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1 Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 8, 7 a, stk. 1, 13, 35, stk. 2, 35 b, stk. 1, 41 a, stk. 3, 80, stk. 1, 83,

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1)

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1) BEK nr 1453 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52102-00004 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg BEK nr 162 af 16/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52102-00016 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1)

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1) BEK nr 513 af 22/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52102-00043 Senere ændringer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/80/EF af 23. oktober 2001 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/80/EF af 23. oktober 2001 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 2001L0080 DA 27.11.2001 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/80/EF af 23. oktober 2001

Læs mere

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 %

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 % Danske Commodities A/S DTU Kraftvarmeværk, Energivej 411 2800 Kgs. Lyngby Att.: Kenneth Harder Risto khr@danskecommodities.com CVR 34071977 Dato: 04-10-2016 Ref.: eka J.nr.: 09.02.08-P19-1-16 Påbud om

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4 Bilag 5. Anvendelsesområde Definitioner

Læs mere

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen,

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, DONG Energy Thermal Power, Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1272-01625 Ref. Mschu/kabje Den 25. februar 2015 Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, sofjo@dongenergy.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde 2. Definitioner 3. Regler om kommunal anvisning 3. Anmeldelse 4. Indretning og drift 5. Emissionsgrænseværdier 6. Overvågning af emissioner

Læs mere

Fors Varme Roskilde A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde. Att.: Steffan Alexander Thule Madsen

Fors Varme Roskilde A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde. Att.: Steffan Alexander Thule Madsen Fors Varme Roskilde A/S Betonvej 12 Att.: Steffan Alexander Thule Madsen By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Dato 1. februar 2017 Påbud om nye vilkår om

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Dalum kraftvarme A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet 1)

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet 1) BEK nr 1449 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 J nr. 52103-00108 Udkast 7. august 2012 Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 8, 7 a, stk. 1 og 2,

Læs mere

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7.

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7. DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Virksomheder J.nr. MST-1271-00473 Ref. emibm/kabje Den 7.juni 2017 Att: Kasper Justesen Påbud om vilkårsændringer vedr. egenkontrol

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket.

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket. DONG Energy Kraftværksvej 3 7000 Fredericia Att: Steen Lyngvig Virksomheder J.nr. MST-1272-01480 Ref. Hecla/ripka Den 3. juli 2014 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol for Skærbækværket

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST Ref. vba/zuyuk Den 3. januar DONG Energy Thermal Power Kyndbyværket. Att: Helle Fischer

Virksomheder J.nr. MST Ref. vba/zuyuk Den 3. januar DONG Energy Thermal Power Kyndbyværket. Att: Helle Fischer DONG Energy Thermal Power Kyndbyværket Att: Helle Fischer Virksomheder J.nr. MST-1271-00261 Ref. vba/zuyuk Den 3. januar 2013 Sendt til helfi@dongenergy.dk Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol

Læs mere

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato.

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1271-00276 Ref. dossu/anbri Den 23. februar 2016 Sendt til: CVR-nr.: 10866111 og Kim Crillesen, kc@vestfor.dk Påbud om emissionsgrænseværdier

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder BEK nr 1447 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52103-00108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Fjernvarme Fyn Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Slot

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider.

Folketinget - Skatteudvalget. L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider. J.nr. 2008-231-0015 Dato: 23. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider. Hermed sendes i 5 eksemplarer et ændringsforslag, som jeg ønsker at stille ved

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Påbud om emissionsgrænseværdier for spidslastkedel og egenkontrol mv.

Påbud om emissionsgrænseværdier for spidslastkedel og egenkontrol mv. Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej 11 8500 Grenaa Kun sendt pr. e-mail til: alab@verdo.dk og dl@verdo.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-01535 Ref. dossu/ulsee Den 24. september 2014 Påbud

Læs mere

Påbud om nye vilkår vedr. luftforurenende emissioner fra Asnæsværket

Påbud om nye vilkår vedr. luftforurenende emissioner fra Asnæsværket Dong Energy Thermal Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1260-00015 Ref. vba/kabje Den 17. december 2015 Att: Kristian Milton Sendt til virksomhedens digitale postkasse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas 1) Til lovforslag nr. L 32 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 X. supplement til Luftvejledningen (vejledning nr. 2 2001) Kapitel 6 om energianlæg Med dette supplement bortfalder kapitel 6 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 2001, Luftvejledningen,

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Fjernvarme Fyn Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Slot

Læs mere

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014:

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014: DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Att: Rudi Hansen Virksomheder J.nr. MST-1271-00261 Ref. vba/kabje Den 18. december 2015 Sendt digitalt cvr.nr. 27446469 Påbud om vilkårsændringer vedr. emissionsgrænseværdier

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde 2. Definitioner 3. Begrænsning af luftforurening 4. Egenkontrol med luftforurening 5. Begrænsning af støj og luftimmissioner (B-værdier)

Læs mere

Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald 1)

Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald 1) BEK nr 1451 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52103-00105 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr. til

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr.  til Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej 13 8500 Grenaa Sendes pr. e-mail til alab@verdo.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-00750 Ref. Ulsee/katam Den 10. september 2013 Afslag på ansøgning efter

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST Ref. hahli/marip Den 29. juli Fjernvarm Fyn Fynsværket Havnegade Odense C

Virksomheder J.nr. MST Ref. hahli/marip Den 29. juli Fjernvarm Fyn Fynsværket Havnegade Odense C Fjernvarm Fyn Fynsværket Havnegade 120 5000 Odense C Sendes som digital post til CVR-nr. 3647 4718 Virksomheder J.nr. MST-1272-01768 Ref. hahli/marip Den 29. juli 2016 Vilkårsændring meddelt som påbud

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ole Schleicher. FORCE Technology. VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler. Tirsdag den 6.

Miljøgodkendelse. Ole Schleicher. FORCE Technology. VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler. Tirsdag den 6. Miljøgodkendelse Ole Schleicher FORCE Technology VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler Tirsdag den 6. september 2011 Min baggrund 15 år på Junckers Industrier i Køge - Ansvarlig for alt

Læs mere

BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0296761 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om måling

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Stamdata for virksomheden

Stamdata for virksomheden TEKNIK OG MILJØ Revurdering af emissionsgrænseværdier og egenkontrol Ålykkevej 1, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-15-14 Dato: 8. juni 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

PÅBUD OM NYE EMISSIONS- GRÆNSEVÆRDIER TIL LUFT M.M. FRA 1. JANUAR 2016

PÅBUD OM NYE EMISSIONS- GRÆNSEVÆRDIER TIL LUFT M.M. FRA 1. JANUAR 2016 DONG Energy Thermal Power A/S H.C. Ørsted Værket Att: Ulrik Jensen ulrje@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1271-00244 Ref. JLH/vba 11. december 2013 PÅBUD OM NYE EMISSIONS- GRÆNSEVÆRDIER TIL LUFT M.M.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Virksomheder J.nr. MST-1270-01919 Ref. Anjro/antkr Den 9. juni 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Cheminova A/S Thyborønvej 78 7673 Harboøre Matrikel nr.: 1 a, Den Nordlige del, Harboøre CVR-nummer:

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på SWS, Special Waste System A/S, Affaldsforbrændingsanlæg

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på SWS, Special Waste System A/S, Affaldsforbrændingsanlæg Special Waste System A/S Hertadalsvej 4a 4840 Nr. Alslev post@sws.dk Roskilde Ref. molut Den 1. april 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionser på SWS, Special Waste System A/S, Affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Revision af miljøgodkendelser

Revision af miljøgodkendelser VIBORG AMT Skottenborg 26 I/S Skive Fjernvarme Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Postboks 21 8800 Viborg Tlf. 8727 1700 Fax 8662 3933 ViborgAmt@vibamt.dk www.viborgamt.dk Revision af miljøgodkendelser Revurdering

Læs mere

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Afgifter på biogas Opgørelses metoder og krav til målesystemer Hvilke

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 285-353

ÆNDRINGSFORSLAG 285-353 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 31.3.2010 2007/0286(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 285-353 Udkast til indstilling ved andenbehandling Holger Krahmer (PE430.626v02-00)

Læs mere

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme. Nordholmen 1, 2650 Hvidovre

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme. Nordholmen 1, 2650 Hvidovre Multihuset, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre Fjernvarmecentralen Avedøre Holme Nordholmen 1 2650 Hvidovre PÅBUD OM REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE: DISPENSATION FOR OVERHOLDELSE AF EMISSIONSGRÆNSEVÆRDIER

Læs mere

1 Indledning Måleresultater fra anlæg til direkte tørring Referencetilstand Problemer med målingernes detektionsgrænser...

1 Indledning Måleresultater fra anlæg til direkte tørring Referencetilstand Problemer med målingernes detektionsgrænser... Rapport nr.: 72 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel Undertitel Forfatter(e) Ole Schleicher, Knud Christiansen Arbejdet udført, år 2014 Udgivelsesdato 27. november 2015 Revideret,

Læs mere

Godkendelse af ændring af emissionsgrænseværdierne for NOx og CO for gasturbinen på H.C. Ørsted Værket (HCV 8)

Godkendelse af ændring af emissionsgrænseværdierne for NOx og CO for gasturbinen på H.C. Ørsted Værket (HCV 8) DONG Energy Thermal Power A/S H.C. Ørsted Værket Tømmergravsgade 4 2450 København SV Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01838 Ref. joern Den 17. december 2015 Revision

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16, stk. 1 og 2,

Læs mere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere Nordcoll A/S Egeskovvej 12 3490 Kvistgård Steen Seier Karlsen Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 02.12.2016 Sagsnr. 16/ Sagsbehandler Malene

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1)

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1) LBK nr 674 af 21/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2505/1230-0001 Senere

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation DGCnotat Fjernvarmen Temanummer om emission 1/5 Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker Grænseværdier og dokumentation Jan K. Jensen (jkj@dgc.dk), Henrik Andersen (han@dgc.dk) og Jan de Wit (jdw@dgc.dk),

Læs mere

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 I medfør af 20, stk. 4, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

DGF Gastekniske dage 2008

DGF Gastekniske dage 2008 DGF Gastekniske dage 2008 EU-kommissionens forslag til et Industriemissionsdirektiv Oplægsholder Cand. scient. Vibeke Vestergaard Nielsen Miljøstyrelsens Erhvervsenhed Oplæggets udgangspunkt 1. Nyt IPPC-forslag

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-01734 Ref. dossu/marip TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Adresse Kalorievej 11 Postnummer by 8500 Grenaa Matrikel nr.:

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning!

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning! Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? http://www.jydskatomkraft.dk/ Prøv en alternativ løsning! Miljøregler for gasfyrede anlæg Per Kristensen (pgk@dgc.dk) & Henrik Andersen (han@dgc.dk)

Læs mere

Miljøgodkendelse. Brændselsomlægning på Avedøreværket

Miljøgodkendelse. Brændselsomlægning på Avedøreværket Miljøgodkendelse Brændselsomlægning på Avedøreværket DONG Energy Power A/S Kraftværksvej 53 Skærbæk 7000 Fredericia Att.: Casper Frost Thorhauge cfrot@dongenergy.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00178

Læs mere

BAT og revurdering af miljøgodkendelser for biomasseanlæg. www.energiogmiljo.dk

BAT og revurdering af miljøgodkendelser for biomasseanlæg. www.energiogmiljo.dk BAT og revurdering af miljøgodkendelser for biomasseanlæg 1 BAT og revurdering af miljøgodkendelser for biomasseanlæg Problemstillingen: Hvornår skal kommunen revidere en eksisterende miljøgodkendelse,

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

PÅBUD OM NYE EMISSIONS- GRÆNSEVÆRDIER TIL LUFT M.M. FRA 1. JANUAR 2016

PÅBUD OM NYE EMISSIONS- GRÆNSEVÆRDIER TIL LUFT M.M. FRA 1. JANUAR 2016 DONG Energy Thermal Power A/S Svanemølleværket Att: Ulrik Jensen ulrje@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1271-00239 Ref. JLH/vba 4. december 2013 PÅBUD OM NYE EMISSIONS- GRÆNSEVÆRDIER TIL LUFT M.M.

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt NOTAT GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om accept af ændringen til 1998-tungmetalprotokollen

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) (Nedsættelse

Læs mere

Brændselsomlægning på Avedøreværket: Revurdering af vilkår for Avedøreværket

Brændselsomlægning på Avedøreværket: Revurdering af vilkår for Avedøreværket Miljøgodkendelse Brændselsomlægning på Avedøreværket: Øget biomasseindfyring og opnormering af værkets kapacitet Revurdering af vilkår for Avedøreværket DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 Skærbæk

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 1311 af 04/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5201-0045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag.

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag. 2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2011-231-0042 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj 2011 Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) Bekendtgørelse Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16,

Læs mere

Af Niels Bjarne K. Rasmussen, Dansk Gasteknisk Center as (DGC), nbr@dgc.dk

Af Niels Bjarne K. Rasmussen, Dansk Gasteknisk Center as (DGC), nbr@dgc.dk Artikel til Dansk Kemi RECCAT -konceptet Udvikling af en ny lovende katalysatortype Af Niels Bjarne K. Rasmussen, Dansk Gasteknisk Center as (DGC), nbr@dgc.dk Indledning Nye naturgasfyrede gasmotorer på

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 501 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 501 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 501 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 21. juni 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. december 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Beregning af SO2 emission fra fyringsanlæg Undertitel

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Beregning af SO2 emission fra fyringsanlæg Undertitel Rapport nr.: 78 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel: Undertitel Forfatter Ole Schleicher Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato Januar 2016 Revideret, dato - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol, rensning og justering af oliefyrsanlæg

Bekendtgørelse om kontrol, rensning og justering af oliefyrsanlæg Bekendtgørelse om kontrol, rensning og justering af oliefyrsanlæg BEK nr 785 af 21/08/2000 (Gældende). Lovgivning som forskriften vedrører: LOV Nr. 485 af 12/06/1996. Bekendtgørelse om kontrolmåling, justering

Læs mere

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%)

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Bilag 1. Oversigt nuværende og kommende afgifter 2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Enhed Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Miljøregulering af virksomheder Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Kategorisering 1. Godkendelsespligtige a) Bilag 1-virksomheder ( de store ) a1) IPPC a2) Få andre typer b) Bilag 2 ( de forenklede )

Læs mere

Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald

Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald Læs eventuelt mere om brugen af fortolknings-forumet og mulighederne for at bidrage til det her! Sidst opdateret: 20. april 2004 Se seneste opdateringer her DAKOFAs elektroniske fortolkningsforum vedrørende.

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 366 af 15/04/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. 001-02706 Senere ændringer til forskriften BEK nr 743 af

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 (Brændstofkvalitetsbekendtgørelsen) I medfør af 4, stk. 1, 22, stk. 3 og 4,

Læs mere

FORSKRIFT. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune

FORSKRIFT. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune FORSKRIFT Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune Baggrund Hvis man bruger brændeovne, brændekedler, pejse og andre ovne til fast brændsel forkert, bliver der udledt mange partikler,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) 21. Vilkårene skal sikre, at kravene i 18 opfyldes, og skal i relevant omfang fastsætte følgende: 1) Emissionsgrænseværdier, maksimal luftmængde og afkasthøjde

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

NY bekendtgørelse om svovlindholdet i faste og flydende brændstoffer 1

NY bekendtgørelse om svovlindholdet i faste og flydende brændstoffer 1 NY bekendtgørelse om svovlindholdet i faste og flydende brændstoffer 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 4, 44, stk. 1, 51, stk. 1, nr. 6, 67, 73, 80 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

I marts og senest den 31. marts 2015 at foretage måling for dioxin følgende. steder; efter posefilter, efter skrubber/før blæser og i skorstenen.

I marts og senest den 31. marts 2015 at foretage måling for dioxin følgende. steder; efter posefilter, efter skrubber/før blæser og i skorstenen. Kara/Noveren Forbrændingsanlæg Håndværkervej 70 4000 Roskilde Sendt til CVR-nr: 13507406 som digital post Virksomheder J.nr. MST-1272-00614 Ref. clben/anbri Den 5. marts 2015 Påbud om dioxinmåling under

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1)

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1) BEK nr 1725 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

Påbud om nye emissionsgrænseværdier for luftformige emissioner fra kedlerne på Nordic Sugar Nykøbing samt bestemmelser om kontrol af måleudstyr m.m.

Påbud om nye emissionsgrænseværdier for luftformige emissioner fra kedlerne på Nordic Sugar Nykøbing samt bestemmelser om kontrol af måleudstyr m.m. Nordic Sugar Nykøbing Østerbrogade 2 4800 Nykøbing F Att.: Hanne Lundsgaard (hanne.lundsgaard@nordicsugar.com) Virksomheder J.nr. MST-1272-01505 Ref. joern/melso Den 28. oktober 2014 Påbud om nye emissionsgrænseværdier

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Svendborg Kraftvarme A/S

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Svendborg Kraftvarme A/S Svendborg Kraftvarme Bodøvej 15 5700 Svendborg Sendt til Niels.Christian.Hansen@SVENDBORG.DK Odense J.nr. MST-1272-00575 Ref. Johje/olkri Den 5. april 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med afbrænding af træpiller i blok 1 på Avedøreværket, Hammerholmen 50, Hvidovre

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med afbrænding af træpiller i blok 1 på Avedøreværket, Hammerholmen 50, Hvidovre Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf. 72 54 65 00 Fax 99 99 99 99 CVR 29776946 EAN 5798000872110 post@ros.mim.dk www.ros.mim.dk DONG Energy A/S Teglholmen A.C. Meyers Vænge 9 2450 København

Læs mere