Bilag 1: Overordnet beskrivelse af Rigspolitiets mål med udbuddet og det nuværende it-miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Overordnet beskrivelse af Rigspolitiets mål med udbuddet og det nuværende it-miljø"

Transkript

1 Bilag 1: Overordnet beskrivelse af Rigspolitiets mål med udbuddet og det nuværende it-miljø

2 Indhold Bilag 1: Overordnet beskrivelse af Rigspolitiets mål med udbuddet og det nuværende it-miljø Rigspolitiets mål med udbuddet Baggrund for udbuddet Rigspolitiets sourcingstrategi Mål med udbuddet Rigspolitiets udgangspunkt Forventet omfang af udbuddet Eksisterende it-miljø Systemlandskab Drift Politiets klientplatform Adgang til eksterne systemer Sikkerhedskrav Side 2

3 1. Rigspolitiets mål med udbuddet Side Baggrund for udbuddet Rigspolitiets nuværende aftaler om it-drift står overfor at skulle genudbydes. Der er i perioden gennemført en omfattende budgetanalyse 1 af politiets økonomi. Rigspolitiet har på den baggrund iværksat en række projekter, der har til formål at realisere de effektiviseringer, der er identificeret i budgetanalysen. Budgetanalysen peger blandt andet på behovet for effektivisering af omkostninger forbundet med ekstern drift, herunder sikring af, at omkostningerne er på markedsniveau. Med det kommende udbud af it-driftsydelser er det Rigspolitiets hensigt, at etablere en mere effektiv sourcing af it-ydelserne, for dermed at opnå en realisering af de fastlagte effektiviseringsmål. Budgetanalysen peger på en række fokusområder for den fremtidige kontrakt på it-driftsområdet: Forenkling af kontraktstruktur og leverandørlandskab Forbedring af prismodellerne, således at Rigspolitiet sikres priser på markedsniveau samt prisreduktion over tid. En styrkelse af governancestrukturen Implementering af incitamenter for leverandørerne til løbende at optimere politiets it-landskab Fleksibilitet i ydelsesomfang grundet politiets behov for at justere dette løbende i takt med udvikling af systemporteføljen Forbedring af dokumentationsniveauet 1.2 Rigspolitiets sourcingstrategi Forud for gennemførelse af udbuddet har Rigspolitiet udarbejdet en sourcingstrategi for it-ydelserne. Sourcingstrategien fastlægger følgende overordnede principper: Visionen for politiets sourcingstrategi på it-området er: Effektiv og fleksibel sourcing - bedste og billigste ydelser til opfyldelse af koncernens it-behov. 1 Budgetanalysen kan læses i sin helhed på Justitsministeriets hjemmeside: %20McKinsey%20&%20Company.pdf

4 Visionen understøttes af følgende overoverordnede principper: Side 4 Dialog om forretningens behov. Den efterspurgte it-ydelse fastlægges løbende i en formel dialog med inddragelse af relevante interessenter fra koncernen (det vil sige kredse, afdelinger samt koncernservice), således at forretningens nødvendige behov netop tilgodeses bedst og billigst. Omkostningsfokus og effektivisering. I sourcing af den enkelte it-ydelse fokuseres der på løbende effektivisering af totalomkostninger forbundet med levering af it-ydelsen. Betragtet i et bredt perspektiv omfatter totalomkostninger alle omkostninger, herunder eksterne køb, internt ressourceforbrug, styringsomkostninger og kapitalomkostninger. Omkostningsfokus er ligeledes i fokus i forhold til den nødvendige fleksibilitet og skalerbarhed i sourcingen af it-ydelser. Der anvendes en proaktiv indgangsvinkel til løbende effektivisering af it-ydelser, hvor grundlaget for sourcingbeslutninger løbende vurderes, og nødvendige ændringer foretages for at leve op til kravene om effektivisering. Fleksibilitet i omfang og placering. Sourcing af it-ydelser skal i relevant omfang være fleksibel og skalerbar for at opnå forsyningssikkerhed og tilgodese ændringer i forretningens behov. Det skal være muligt at ændre på, hvilken ekstern leverandør der benyttes for de områder, hvor it-ydelserne kan leveres i den nødvendige kvalitet af flere leverandører. Det skal også være muligt at ændre på snittet mellem internt og eksternt leverede it-ydelser inden for de områder, hvor it-ydelserne også kan leveres internt. Med udgangspunkt i det nuværende it-landskab og politiets behov for it-ydelser er der i sourcingstrategien for de identificerede sourcingområder opstillet relevante sourcingscenarier, der efterfølgende er vurderet i forhold til: - understøttelse af it-strategiske mål og styrende principper, - egnethed i forhold til interne forhold i politiet og eksterne forhold i markedet samt

5 - indsats, forudsætninger og særlige risici knyttet til realisering. Side 5 Den valgte sourcingstrategi for områderne, herunder om placering af opgavevaretagelsen er ekstern, intern eller en kombination, er opsummeret i nedenstående tabel. Sourcingstrategi Sourcingområde Opgavevaretagelse Tilgang It-ledelse og styring Intern Leveres fortsat med interne ressourcer, da der er tale om et strategisk vigtigt område, der tillige forudsætter indgående kendskab til politiets forretning, og som er en forudsætning for leverandørstyring af eksternt placerede opgaver. Applikationsudvikling Applikationsvedligeholdelse Support/desktopadministration Centralt print Datacenterdrift Netværk Licenser Telefoni og voice Kombineret intern og ekstern Kombineret intern og ekstern med mulighed for justering af snit Udviklingsopgaver varetages eksternt med fortsat anvendelse af den nuværende praksis, hvor opgaverne enkeltvist bringes i EU-udbud eller miniudbud under SKIrammeaftaler. Vedligeholdelsesopgaverne samles i en række større områder, der er velegnede til konkurrenceudsættelse i markedet enten via en opdeling baseret på den anvendte teknologiske platform eller på behovet for forretningsviden. Den nuværende tilgang forudsættes videreført. P.t. varetages brugersupport internt, og 2. niveausupport varetages af relevante eksterne leverandører. Den nuværende tilgang forudsættes videreført. P.t. varetages området af en ekstern leverandør. Det nuværende snit mellem intern og ekstern opgavevaretagelse fastholdes som udgangspunkt. De eksternt leverede ydelser opdeles for at sikre størst mulig konkurrenceudsættelse. Netværkskapacitet forventes fremadrettet tilvejebragt via Finansministeriets rammeaftale. Den nuværende tilgang, hvor licenser indkøbes hos en række forskellige producenter/leverandører, fastholdes. Den nuværende tilgang, hvor ydelserne tilvejebringes gennem Finansministeriets rammeaftale, fastholdes.

6 Side Mål med udbuddet Målet med udbuddet er således overordnet set at: Sikre en effektiv konkurrenceudsættelse af it-driftsydelser til Rigspolitiet og dermed en realisering af besparelser på omkostninger Skabe en bedre kontraktmæssig struktur og governance i forhold til driftsydelser Sikre Rigspolitiet fleksibilitet i forhold til omfang af eksterne driftsydelser og placering af disse hos relevante leverandører i markedet. 1.4 Rigspolitiets udgangspunkt Rigspolitiet har i dag to centrale rammekontrakter på it-området, der anvendes i varierende omfang. Den primære er hovedaftalen med CSC om applikationsudvikling, applikationsvedligeholdelse, drift og print. Derudover har Rigspolitiet en rammeaftale med KMD, Siemens og Systematic om tilsvarende ydelser. Foruden de to centrale kontrakter har Rigspolitiet en række aftaler med itleverandører, der er indgået som følge af udbud, der er gennemført i forbindelse med større udviklingsopgaver. Blandt leverandørerne på disse udviklingsopgaver er Atos (tidligere Siemens), NNIT og Logica. Som en del af disse aftaler om applikationsudvikling indgår den efterfølgende applikationsvedligeholdelse og i visse tilfælde driftsopgaven for en tidsbegrænset periode. Derudover har Rigspolitiet naturligvis en lang række aftaler med forskellige itleverandører, der leverer alt fra computere, netværksforbindelser og konsulentbistand til licenser og applikationssupport. Den nuværende situation betyder i praksis at Rigspolitiets udgangspunkt for driftsudbuddet rummer nogle udfordringer, som skal håndteres i udbuddet så som: Rigspolitiet har i forhold til driftsydelser gennem mange år primært modtaget størsteparten af ydelserne fra én leverandør Rigspolitiet har begrænset erfaring med gennemførelse af transitionsprojekter Mangler i forhold til driftsdokumentationen Hidtil udifferentierede krav til sikkerhed og serviceniveauer 1.5 Forventet omfang af udbuddet Mainframeplatformen udgøres af to servere med et MIPS forbrug på ca. 200 MIPS.

7 På Unixplatformen anvendes der forskellige UNIX-versioner, så som HP-UX, Tru64 og AIX og til et af systemer tillige Linux-versioner fra Red Hat og CentOS. Der er ca. 80 servere, hvoraf ca. halvdelen er virtuelle servere. Side 7 Den eksterne -platform udgøres af ca. 250 servere, hvoraf ca. halvdelen er virtuelle servere. De virtuelle servere anvender typisk Server 2003 enten i Standard eller Enterprise Edition som operativsystem, mens de fysiske servere anvender 2000, 2003 og 2008 i forskellige varianter. Hertil kommer behov for driftsydelser i forhold til igangværende projekter og kommende projekter hos Rigspolitiet samt print-ydelser 2. Eksisterende it-miljø I dette bilag har Rigspolitiet overordnet beskrevet sit eksisterende it-miljø, som det forefindes på dette tidspunkt. 2.1 Systemlandskab Politiets systemkompleks består i dag af ca landsdækkende systemer, som er bundet sammen med mere end 400 punkt til punkt integrationer. Figur 3: Politiets eksisterende it-arkitektur

8 Systemkomplekset er udviklet og løbende vedligeholdt gennem de seneste tre årtier, hvorfor politiets systemkompleks ligeledes er kendetegnet ved at være udviklet gennem brug af forskellige teknologier og fremgangsmåder. Side 8 En stor del af systemkomplekset, der blev opbygget gennem 1980 erne, udgøres af mainframe-systemerne. Denne del af systemkomplekset er kendetegnet ved, at al information for systemerne lagres på én fælles database, der ikke er afgrænset efter forretningsmæssig anvendelse. Figur4: Rigspolitiets systemlandskab Fra midten af 1990 erne er der udviklet flere systemer med brug af nyere teknologier, herunder særligt Oracle. Disse systemer er i 2007 i vidt omfang blevet opgraderet til Oracle 10G. Rigspolitiet anvender MQ som integrationsplatform mellem platformene. Som et væsentligt element i den igangværende modernisering af politiets ITsystemer indgår påbegyndelsen af en integrationslags-arkitektur, som skal sikre en fremtidig mere fleksibel adgang og sammenhæng mellem data i politiets systemer.

9 I forbindelse med POLSAG-projektet 2 er første skridt i realiseringen af politiets integrationsstrategi allerede taget. Her opgraderes og serviceenables en række af de gamle systemkomplekser PABK (ATKS, Bøde og Kasse) og INDEX2 og genbruges gennem et mini-integrationslag baseret på IBM WebSphere (WAS). Side 9 Et andet tiltag i integrationsstrategien foretages i forbindelse med projektet POLTACHO 3, hvor der ligeledes etableres en integrationsløsning. Her blot på produktet Oracle. 2.2 Drift Rigspolitiet har sin egen driftsafdeling, placeret i Koncern IT. Her driftes primært systemer baseret på Microsoft SQL og Oracle. Der driftes internt mere end 500 -servere. Herudover har Rigspolitiet eksterne driftsleverandører, hvoraf den primære eksterne leverandør af it-serviceydelser er CSC Danmark A/S, der forestår drift af en række forskellige systemer, herunder OS/390-platformen, samt central print via underleverandøren Strålfors. Derudover forestår Atos (tidligere Siemens) og TDC Hosting drift af visse systemer. 2.3 Politiets klientplatform Politiets klientplatform er for nuværende baseret på: MS Windows XP, SP3, og i 2012 Q1 er forventningen gradvist at migrere til Windows 7. MS Office Langt hovedparten af politiets it-standardarbejdspladser 4 er baseret på et standardimage, der indeholder de applikationer, som alle politiets ansatte skal have adgang til. Fra standardarbejdspladserne er der begrænset adgang til internettet. It-standardarbejdspladsen er tilknyttet centrale netværksprintere. 2 POLSAG er politiets nye sagsstyringssystem, der benyttes til al politiets grundlæggende sagsbehandling. POLSAG erstatter et ældre system, POLSAS. 3 POLTACHO er Politiets registrerings- og kontrolsystem til brug for administration af Køre- og hviletidsreglerne 4 Politiet har ca it-standardarbejdspladser

10 2.4 Adgang til eksterne systemer Side 10 Der er adgang til eksterne systemer via dedikerede linjer og VPN-tunneller. Der er opsat servere hos både de eksterne samarbejdspartnere og hos politiet samt specifikke routere til håndtering af datakommunikationen. Løsningen er valgt ud fra et krav om at sikre politiets betroede netværk bedst muligt mod eksterne trusler. Politiets betroede netværk er klassificeret, jf. Statsministeriets cirkulære nr. 204 af 7. december Fremtidig integration med eksterne systemer ønskes af sikkerhedsmæssige årsager ligeledes løst som ovenfor beskrevet. 2.5 Sikkerhedskrav Mange af Rigspolitiets systemer håndterer personfølsomme data og skal derfor overholde sikkerhedskravene i Persondataloven, lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer samt bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning. En del af systemerne anses som udgangspunkt for at være kritiske i forhold til Rigets sikkerhed. Driftsleverandørerne skal kunne opfylde kravene i den fællesstatslige standard for IT-sikkerhed DS (Dansk Standard for Informationssikkerhed), herunder både almindelige og skærpede krav. Efter overgangen til ISO skal Driftsleverandørerne kunne opfylde kravene i denne standard. Politiets systemer og data skal være afsondret fra leverandørernes øvrige systemer og data i form af separat drifts-, vedligeholdelses- og overvågningsmiljø. Leverandørernes, eventuelle underleverandører samt tilknyttet personale skal være sikkerhedsgodkendt, ligesom opgaver vedrørende klassificerede netværk og data, alene må udføres af personer med den nødvendige sikkerhedsgodkendelse. Politiet har afgørende betydning for det danske samfund. Leverandører forpligtes derfor til at indgå en beredskabsaftale om drift og vedligeholdelse i tilfælde af eksempelvis arbejdsnedlæggelser, kriser og krig.

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING Indholdsfortegnelse: 1 Ledelsesresume... 3 2 Formål og introduktion... 5 3 Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi...8

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 December 2014 Side 3 af 26 Indhold J.nr. 2014-0009-006 1. Resumé 5 2. Baggrund 7 3. Pejlemærker for digitalisering 11 4. It-principper

Læs mere

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Mission og it-vision...3 Forretningsmæssige krav, herunder kompetencer...4 It-styring og -organisering...6

Læs mere

Kirkeministeriet & folkekirken

Kirkeministeriet & folkekirken Kirkeministeriet & folkekirken It-strategi 2005 Kirkeministeriet den 31. december 2004 Dokument nr. 218201 indholdsfortegnelse 1. MISSION OG IT-VISION... 3 1.1 En organisation med mange målgrupper... 3

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere

Koncern it-strategi 2010-2012 2010

Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 Maj 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af en gruppe bestående af: Hakon Iversen,

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018 Region Midtjylland 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Region Midtjyllands behov for it 5 It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland 5 Styring af it i Region Midtjylland

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen Baggrund Cloud Computing er et begreb, som i den senere tid er blevet hypet ganske meget i alverdens medier. Begrebet dækker over

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER

September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER INDLEDNING... 1 1. BEGRUNDELSER FOR VALG AF CLOUD... 4 Pris og skalérbarhed... 5 Bring your own device (BYOD)... 7 Innovation...

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

It-Strategi 2013-2015

It-Strategi 2013-2015 It-Strategi 2013-2015 for Kirkenettet Januar 2013 Dokument nr. 5606-13 Forord Folkekirkens It er folkekirkens og ministeriets fælles it-enhed og har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Forord Side 01. 1 En koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi Side 02. 2 Principper for IKT Side 33

Forord Side 01. 1 En koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi Side 02. 2 Principper for IKT Side 33 Forsvarsministeriets koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi 2011-2014 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 1 En koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere