Høringsforslag. DBI retningslinje 003. Brandsikringsanlæg. Certificering af systemer og systemdele til brandsikringsanlæg. 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsforslag. DBI retningslinje 003. Brandsikringsanlæg. Certificering af systemer og systemdele til brandsikringsanlæg. 4."

Transkript

1 Dato: Sign.: MEP Sag: FU13504 Høringsforslag DBI retningslinje 003 Brandsikringsanlæg Certificering af systemer og systemdele til brandsikringsanlæg 4. udgave 1

2 Forord Denne DBI retningslinje er udarbejdet for at sikre, at systemdele og systemer til anvendelse i brandsikringsanlæg opfylder beskrevne mindstekrav til funktion og modstandsdygtighed over for beskrevne miljøpåvirkninger. Systemdelene og systemerne skal opfylde disse krav, således at de kan anvendes til installation i brandsikringsanlæg, som skal udføres i overensstemmelse med den pågældende DBI retningslinje. Retningslinjen indeholder separate bestemmelser for systemer henholdsvis systemdele. Revisionen af DBI retningslinje 003 Brandsikringsanlæg, certificering af systemer og systemdele til brandsikringsanlæg er udarbejdet af DBI i samarbejde og konsensus med en referencegruppe, hvis medlemmer er udpeget af certificeringsordningens interessenter. Referencegruppen har følgende sammensætning: Navn Mads Risgaard Knudsen Brian Schiøtt Hasse Larsen Lars Mulbak Hans Larsen Christina Christensen Anne Louise Petersen Merete Poulsen Udpeget af TEKNIQ, Installatørernes Organisation TEKNIQ, Installatørernes Organisation SikkerhedsBranchen SikkerhedsBranchen Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Forsikring & Pension DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut 4. udgave af DBI retningslinje 003 Brandsikringsanlæg, certificering af systemer og systemdele til brandsikringsanlæg har inden udgivelsen været sendt til høring hos: Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Forsikring & Pension SikkerhedsBranchen TEKNIQ, Installatørernes Organisation Foreningen af Rådgivende Ingeniører Arbejdstilsynet Beredskabsstyrelsen Energistyrelsen Dansk Industri Dansk Bygningsinspektør Forening Dansk Byggeri RMG-Inspektion DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Modtagne høringssvar har været behandlet i referencegruppen. 2

3 Indholdsfortegnelse Udarbejdes efter høring 3

4 Definitioner Akkrediteret laboratorium Laboratorium, der i overensstemmelse med gældende udgave af DS/EN ISO/IEC er akkrediteret til gennemførelse af typeprøvninger beskrevet i standarder eller andre normative dokumenter. Akkrediteret certificeringsorgan Organ, der er akkrediteret af et akkrediteringsorgan (f.eks. DANAK) til certificering inden for det specifikke kravdokument (standard, retningslinje eller andre normative dokumenter). Anlægsejer Ejer af det installerede system. Anneks ZA Tillæg til en harmoniseret produktstandard, der definerer procedurer i hele certificeringsperioden, herunder ansvarsfordeling. Byggevaredirektivet Construction Products Directive (89/106/EEC) forkortes CPD. Erstattes i 2013 af Construction Products Regulation forkortet CPR. Byggevareinfo.dk Hjemmeside med liste over gældende produktstandarder. Certifikatindehaver Fabrikant eller importør, der på baggrund af en typeprøvning har opnået et systemcertifikat eller systemdelscertifikat. Definitionen dækker også et produktcertifikat. CE-mærkning af produkter Mærkning af et produkt som krævet i et direktiv udarbejdet af EU. Certifikat Dokument udstedt af et produktcertificeringsorgan som dokumentation for, at et specificeret produkt opfylder de krav, der er beskrevet i den pågældende produktstandard eller det normative dokument. Benævnes ofte overensstemmelsescertifikat. CPD-certificering Begrebet beskriver certificeringsforløbet for et produkt, der certificeres efter Byggevaredirektivet. CPR-certificering Begrebet beskriver certificeringsforløbet for et produkt, der certificeres efter Byggevareforordningen. Vil på sigt erstatte CPD-certificering. EC-certifikat Certifikat udstedt i henhold til Byggevaredirektivet. Certifikatet dokumenterer overensstemmelse med krav beskrevet i en harmoniseret produktstandard, herunder opfyldelse af eventuelle krav til producentens kvalitetsledelsessystem. FPC 4

5 Forkortelse for Factory Production Control som beskrevet i produktstandarden, herunder produktionsstedets kvalitetsledelsessystem. Harmoniseret produktstandard Europæisk Standard gældende for et produkt omfattet af et direktiv, fx Byggevaredirektivet. En standard er først harmoniseret, når den er optaget i EU s Official Journal. Når en standard er harmoniseret, skal myndighederne implementere henvisning til standarden i lovgivningen. FPC inspection Omfatter første audit af produktion og kvalitetsledelsessystem samt efterfølgende audits som beskrevet i produktstandarden. Metodeliste Liste over de standarder, som det produktcertificerende organ er akkrediteret/notificeret til at certificere efter i henhold til EN 45011/ISO NANDO Den Europæiske Kommissions onlineliste kaldet NANDO, som er en liste over notificerede laboratorier og certificeringsorganer samt en liste over harmoniserede produktstandarder, med angivelse af overgangsperiode og dennes udløb. Nationalt certifikat Et nationalt certifikat er dokumentation for overensstemmelse med en produktstandard, et normativt dokument eller en guideline, national eller international, der ikke er harmoniseret. Normativt dokument Dokument, der angiver regler, retningslinjer eller karakteristika for aktiviteter eller deres resultater. Notificeret organ Notificering er en handling, hvorved en medlemsstat underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om, at et organ, som opfylder de relevante krav, er blevet udpeget til at foretage overensstemmelsesvurdering i henhold til et direktiv. Det notificerende organ er ansvarligt over for den anmeldende medlemsstat. Produktcertificeringsorgan Organ, der er akkrediteret til produktcertificering i overensstemmelse med EN 45011/ISO Prøvningsorgan Organ, der gennemfører prøvninger af systemer og systemdele. Referencegruppe En gruppe tilknyttet certificerings- og godkendelsesordningen, hvis medlemmer er udpeget af certificeringsordningens interessenter. Gruppen har beføjelser til at udarbejde politikker og principper for ordningen. Gruppen forestår endvidere vedligehold, udvikling og tilsyn med ordningen samt fortolkning af ordningens krav. 5

6 System Et antal systemdele, for hvilke det i henhold til kravene i denne retningslinje er eftervist, at de indgår i et funktionsmæssigt afstemt samvirke. Systemdel Produkt, der er certificeret i henhold til kravene i denne retningslinje og som normalt vil indgå i et system. U/I enheder U=spænding angivet i volt, I=strøm angivet i ampere. 6

7 10 Almindelige bestemmelser 11 Gyldighed Retningslinjerne gælder for certificering af systemdele som enkeltstående produkter og for systemer til anvendelse i brandsikringsanlæg. I pkt. 12 er listet de retningslinjer, som denne retningslinje 003 refererer til. Principperne indeholdt i denne retningslinje vil også kunne anvendes for andre typer brandsikringsanlæg. 12 Referencer Retningslinjerne refererer til nyeste udgave af: DBI retningslinje 001 for godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. DBI retningslinje 002 for certificering af kvalificerede personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. DBI retningslinje 004 for færdigmelding, inspektion og godkendelse af automatiske brandsikringsanlæg. DBI retningslinje 005 for anlægsejers driftsansvarlige person for automatiske brandsikringsanlæg. DBI retningslinje 006, sammenkoblede brandsikringsanlæg. DBI retningslinje 024, Varslingsanlæg, Projektering og installation. DBI retningslinje 027, Brandventilation, Projektering, installation og vedligeholdelse. DBI retningslinje 231, Automatiske Branddørlukningsanlæg, Projektering, installation og vedligeholdelse. DBI retningslinje 232, Automatiske brandalarmanlæg, Projektering, installation og vedligeholdelse. DBI forskrift 233, Automatiske gasalarmanlæg. DBI retningslinje 251/4001, Sprinkleranlæg, Projektering, installation og vedligeholdelse. Forskrift 253, Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forslag til DBI retningslinje 254-2, Vandtågeanlæg i bygninger, Klassifikationstest. 13 Ikrafttrædelse Retningslinjerne træder i kraft xx.yy Retningslinjerne erstatter: DBI retningslinje 003, Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg, 3. udgave juli DBI Forskrift 231, Automatiske branddørlukningsanlæg, Systemgodkendelse og -kontrol, 2. udgave oktober DBI Forskrift 232, Automatiske brandalarmanlæg, Prøvningsforskrift, Godkendelser eller certificeringer efter tidligere retningslinjer/forskrifter er gældende indtil godkendelsens eller certifikatets ophør. I en overgangsperiode på seks måneder fra ikrafttrædelsesdato kan bestemmelserne i DBI Forskrift 231, Automatiske branddørlukningsanlæg, Systemgodkendelse og -kontrol, 2. udgave oktober 1995 og DBI Forskrift 232, Automatiske brandalarmanlæg, Prøvningsforskrift, 2003, dog anvendes. 7

8 14 Retningslinjernes omfang Retningslinjerne omhandler certificering af materiel, der anvendes efter de i punkt 12 nævnte forskrifter og retningslinjer. Det er en forudsætning for certificering, at der findes en standard eller et normativt dokument. Anvendelse af certificeret materiel er en forudsætning for, at færdigmeldte anlæg efter DBI retningslinje 004 for færdigmelding, inspektion og godkendelse af automatiske brandsikringsanlæg, kan godkendes. 15 Formål Retningslinjernes formål er at sikre en ensartet fastholdelse af mindstekrav til kvalitetsniveauet for brandsikringsanlæg, for derigennem at reducere skader og uønskede alarmer Krav til materiel 21 Generelt Der skelnes mellem certificering af produkter omfattet af et direktiv, fx byggevaredirektivet, i overensstemmelse med en harmoniseret produktstandard og national certificering af produkter i overensstemmelse med en ikke harmoniseret produktstandard, forskrift eller retningslinje, national eller international. Inden certificerings- og/eller prøvningsprocessen af produkter omfattet af en harmoniseret produktstandard påbegyndes, skal udtagning af prøveemner aftales med det produktcertificerende organ. Liste over gældende standarder kan findes på byggevareinfo.dk og NANDO: 22 Systemcertifikat Der kan udstedes certifikater for systemer, når det ved teknisk prøvning er dokumenteret, at de tilhørende systemdele opfylder mindstekrav til funktionsmæssigt afstemt samvirke og funktion og udførelse samt pålidelighed over for et nærmere angivet driftsmiljø. Det er en forudsætning, at hver systemdel er certificeret, hvis der er krav herom. For hver type brandsikringsanlæg er der forskellige krav til certificering af systemerne. Kravene er beskrevet i appendikset for den pågældende anlægstype. Der er i disse branchevedtagne retningslinjer krav om national systemcertificering for følgende anlægstyper: - Automatisk Brandalarmanlæg - Automatisk Rumslukningsanlæg - Automatisk Branddørlukningsanlæg - Vandtågeanlæg - Styre- og overvågningstavler for pumper til sprinkler- og vandtågeanlæg - Styre- og overvågningstavler til Automatisk Brandventilationsanlæg. 8

9 23 Systemdelscertifikat Der kan udstedes certifikater for systemdele, når det ved teknisk prøvning er dokumenteret, at systemdelen opfylder mindstekrav, som specificeret i den pågældende standard eller andet normativt dokument. 24 Mærkning Certificeret materiel skal være mærket i overensstemmelse med kravene i relevant appendiks i denne retningslinje. 30 Krav til certifikatindehaver 31 Generelt Ved ansøgning om certifikatudstedelse skal ansøgeren udpege en kontaktperson til det produktcertificerende organ. 32 EX-udstyr Det er certifikatindehaverens/producentens ansvar, at systemdele for anvendelse i områder omfattet af ATEX-direktivet, er certificeret i overensstemmelse hermed af et notificeret certificeringsorgan. 33 Forsikring Certifikatindehavere skal have en gyldig produktansvarsforsikring, der også omfatter eventuel rådgivning i forbindelse med anvendelse af produktet, og skal på anmodning kunne dokumentere dette. 34 Kvalitetssystem Såfremt der er krav om et kvalitetssystem, er dette beskrevet i den pågældende produktstandard eller i det pågældende appendiks i denne retningslinje. 35 Ændringer Certifikatindehaver har pligt til at meddele alle ændringer, der vedrører det certificerede, til det produktcertificerende organ. 40 Krav til prøvningslaboratorium og produktcertificerende organ 41 Prøvning Når harmoniserede standarder anvendes, er det krævet, at prøvningslaboratoriet er notificeret efter den eller de for produktet relevante harmoniserede standarder. Det skal af prøvningsrapporten fremgå, at laboratoriet er notificeret. For ikke harmoniserede standarder er det krævet, at prøvningslaboratoriet er godkendt som uvildig 3. part med dokumenterede kvalifikationer. Godkendelsen udstedes af det produktcertificerende organ. For CPD-/CPR-certificering skal prøvningslaboratoriet være påført NANDOs liste over notificerede laboratorier. 9

10 42 Produktcertificering Det produktcertificerende organ skal være akkrediteret til produktcertificering efter EN I de tilfælde, hvor der i standarderne er krav herom, skal organet være notificeret. Denne retningslinje 003 er en del af akkrediteringsgrundlaget. Det produktcertificerende organs metodeliste fremgår af akkrediteringsorganets hjemmeside. Det produktcertificerende organ skal til stadighed opretholde en hjemmeside med oplysning om egne udstedte certifikater for systemer og systemdele, herunder oplysninger om tidligere udstedte systemcertifikater, hvor der udelukkende udføres service. For CPD-/CPR-certificering skal det produktcertificerende organ være listet i NANDO. 50 Ansøgning 51 Generelt Ansøgning om certificering af systemer og/eller systemdele eller ændring af eksisterende certifikater sendes til det produktcertificerende organ. Kommunikationen mellem ansøgeren og det produktcertificerende organ skal foregå på dansk, medmindre andet er aftalt. 52 Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende: Generelle oplysninger om ansøger: Navn, adresse, postnr., by og telefonnummer. Navn på kontaktperson, jf. 31. Producent eller forhandler. Ansøgningen skal bilægges følgende dokumentation for system og systemdele: Fabrikat og typebetegnelse. Beskrivelse. Målskitse. Diagram og tegninger i relevant omfang. Vejledning for montering, drift og vedligeholdelse. Prøvningsrapport, jf. 53. Prøveeksemplar, dog kun i den udstrækning det produktcertificerende organ måtte ønske det. Dokumentation for kapslingsklasse, hvis relevant. Dokumentation for certificering af eksplosionsbeskyttende konstruktioner, hvis relevant. Der kan i denne retningslinjes forskellige appendiks være stillet krav til yderligere dokumentation ved ansøgning. Vejledning for drift og vedligeholdelse skal være på dansk. Ved nationale certificeringer: Oplysninger om certifikatindehaverens kvalitetssystem i form af gyldigt ISO 9001 certifikat omfattende produktion og markedsføring af det certificerede produkt. Certifikatet skal være udstedt af et akkrediteret certificeringsorgan. 10

11 Alternativt vedlægges dokumentation for, at certifikatindehaveren har oprettet og implementeret et kvalitetsstyringssystem dækkende produktion, slutkontrol og styring af ændringer på det certificerede produkt/system i henhold til appendiks X. Ansøgeren bekræfter ved sin underskrift på ansøgningen, at det produktcertificerende organ kan gennemføre kontrol, se appendiks X. 53 Prøvningsrapport Prøvningsrapporter for systemdele skal dokumentere resultatet af den udførte prøvning og indeholde gennemførelsen af alle prøvninger i overensstemmelse med indholdet i den pågældende produktstandard eller det pågældende normative dokument. Prøvningsrapporter for systemer skal dokumentere resultatet af den udførte prøvning og være udarbejdet i overensstemmelse med indholdet i det pågældende appendiks i denne retningslinje Certificering 61 Generelt Der skelnes mellem CPD-/CPR-certificering og national certificering. For CPD-/CPR-certificering kan det produktcertificerende organ udstede et certifikat, når det er dokumenteret, at den pågældende systemdel opfylder kravene beskrevet i den pågældende harmoniserede produktstandard og specificerede krav i Annex ZA til producentens kvalitetsledelsessystem er opfyldt. For nationale certifikater kan det produktcertificerende organ udstede et certifikat, når det er dokumenteret, at den pågældende systemdel opfylder kravene beskrevet i den pågældende produktstandard eller andet normativt dokument. For udstedelse af nationale certifikater kan det produktcertificerende organ, når forholdene taler herfor, enten stille krav om supplerende dokumentation, herunder supplerende prøvninger, eller påføre certifikatet begrænsninger i anvendelsen. 62 Kvalitetssystem Det er en betingelse for udstedelse af certifikat, at der kan fremlægges dokumentation for overensstemmelse mellem det prøvede og producerede emne, samt producentens evne til at fastholde denne overensstemmelse i produktionen. Producenter, der skal eller har opnået produktcertifikater i overensstemmelse med en harmoniseret produktstandard, skal opfylde bestemmelserne beskrevet i standardens Annex ZA. For nationale certifikater skal producenten enten kunne fremvise et gyldigt certifikat efter ISO 9001, omhandlende opfyldelse af krav til produktion af den specifikke produkttype eller kunne dokumentere et kvalitetsstyringssystem efter kravene i appendiks X. Eventuelle afvigelser skal være afklaret med det produktcertificerende organ inden certifikatudstedelse. 70 Certifikatets opretholdelse 71 Løbende overvågning 11

12 Det produktcertificerende organ har pligt til løbende at overvåge certifikatindehaveren af produkter, der er certificeret efter en harmoniseret standard. Opretholdelse af certifikater for produkter, der er certificeret efter en harmoniseret standard, er betinget af produktcertificeringsorganets samlede vurdering af certifikatindehaverens kvalitetssystem og produktkontrollens resultat. Der er ikke løbende overvågning på certificeringer af ikke harmoniserede standarder. 73 Oplysningspligt Certifikatindehaver har pligt til omgående at oplyse ændringer i forudsætningerne for det certificerede produkt/system til det produktcertificerende organ. Tilsvarende gælder ændringer i produktionsprocedurer. Organet beslutter herefter konsekvens. 74 Sanktioner Såfremt forholdene, jf. 72 og 73, taler herfor, har produktcertificeringsorganet pligt til at inddrage certifikatet. 15 Såfremt der i certificeringsperioden stilles legale krav til ændring af produktet, fx ved ændring af normtekst, vil certifikatet blive inddraget i overensstemmelse med det legale krav. 75 Servicering af systemer, der ikke længere er certificerede Hvis en systemcertifikatejer beslutter, at et certificeret system ikke længere skal sælges til installation, opsiges certifikatet af certifikatejer, og systemet kan herefter kun serviceres af en godkendt installatør. Af listen over godkendte installatører på DBI s hjemmeside vil det herefter fremgå, at deres godkendelse til netop dette system kun gælder service. Det er herefter den tidligere systemcertifikatejer, der beslutter, hvem der på listen over godkendte installatører skal fremgå på listen som godkendt til servicering af systemet. Dette sker for at sikre adgang/opdatering til/af teknisk viden og egnet erstatningsmateriel. Det er udelukkende den tidligere systemcertifikatejer, der kan erklære, at en påtænkt reservedel kan anvendes som erstatningsmateriel til systemet. I tilfælde, hvor en tidligere systemejer afvikler sin forretning (f.eks. salg, fusion, konkurs), vil det være muligt for anlægsejeren at få dispensation fra de lokale brandmyndigheder om fortsat at kunne få udført den årlige service på en specifik anlægsadresse, af anden godkendt installatør med dokumenteret erfaring i det specifikke system. Denne dispensation skal således vedlægges anlægget i driftsdokumentationen samt forefindes i det udførende installationsfirmas dokumentation. Alternativt kan ejerskabet af systemet overdrages af den tidligere certifikatejer til anden virksomhed eller producenten af centralen (kontrol- og indikeringsudstyret), som herefter leverer teknisk support, sikrer den godkendte installatørs kompetence i det relevante system og erklærer egnethed om anvendelse af erstatningsmateriel Omkostninger og tvistigheder 81 Certificering Alle omkostninger i forbindelse med certificering, herunder prøvningsomkostninger, afholdes af ansøgeren, uanset resultatet. 82 Årlige afgifter 12

13 Det produktcertificerende organ fastsætter en årlig afgift for opretholdelse af systemcertifikater. 83 Løbende overvågning Omkostninger i forbindelse med løbende overvågning afholdes af certifikatindehaveren. 84 Tvistigheder Alle sager, der udspringer af det certificerende organs afgørelser, afgøres efter dansk ret ved dansk domstol. 13

14 Appendiks A - Mærkning 10 Indledning 11 Generelt Certificerede systemer og systemdele skal mærkes tydeligt på en sådan måde, at de kan identificeres med det tilhørende certifikat. Produkterne skal mærkes på produktionsstedet. Efter aftale med det produktcertificerende organ kan mærkningen foretages hos forhandleren, når denne er certifikatindehaver. 12 Systemer Systemets betjeningssted skal mærkes med produktcertificeringsorganets logo og certifikatnummeret. 13 Systemdele Harmoniserede standarder Systemdele skal være mærket i henhold til pågældende direktiv og kan efter skriftlig aftale være mærket med produktcertificeringsorganets logo. Mærkningen skal endvidere opfylde produktstandardens eventuelle krav om oplysninger. Ikke harmoniserede standarder Systemdele skal være mærket med certifikatnummer og kan ikke være mærket med produktcertificeringsorganets logo. Mærkningen skal endvidere opfylde produktstandardens eventuelle krav om oplysninger. Er mærkning af produktet ikke mulig, skal det på anden måde dokumenteres/tydeliggøres, at systemdelen er certificeret, med angivelse af certifikatnummer. 14

15 Appendiks B Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) 10 Systemdele 11 Prøvning Udtagning af prøveemner skal aftales med det certificerende organ inden prøvningen gennemføres. Systemdele typeprøves og certificeres i overensstemmelse med pågældende produktstandard eller normative dokument. 12 Prøvningsrapport Det skal fremgå af prøvningsdokumentationen, hvorvidt prøvningen er foretaget på en prototype eller på emner udtaget af certificeringsorganet i overensstemmelse med kravene i den pågældende standards Annex ZA. Rapporten skal mindst indeholde: Prøvningsorganets akkrediteringsnummer. Teknisk dokumentation for de prøvede emner (tegninger og eventuelle fotos). Prøveopstillinger og prøvningsudstyr. Overordnet beskrivelse af den enkelte prøvning. Prøvningsresultater. Konklusion. Liste over dokumentation anvendt ved prøvningen. Redegørelse for eventuelle ændringer foretaget på emnet under eller efter prøvningens gennemførelse. 20 Systemer 21 Prøvning Systemer prøves og certificeres for funktionsmæssigt afstemt samvirke i overensstemmelse med både EN 54-13, - Fire detection and fire alarm systems - Part 13: Compatibility assessment of system components, inkl. kapitlerne , og VdS 2489: (01), VdS Richtlinien für automatische Brandmeldeanlagen. Systemprøvning efter overstående dokumenter skal udføres af samme prøvningslaboratorium. 22 Prøvningsrapport Rapporten skal mindst indeholde: Prøvningsorganets akkrediteringsnummer. Indgående systemdele (tegninger og eventuelle fotos). Systemdelenes certifikatnumre. Prøveopstillinger og prøvningsudstyr. Overordnet beskrivelse af den enkelte prøvning. Prøvningsresultater. Konklusion. Liste over dokumentation anvendt ved prøvningen. 15

16 Redegørelse for eventuelle ændringer foretaget på emnet under eller efter prøvningens gennemførelse. 23 Særlige danske systemkrav I Danmark er det praksis, at automatiske brandalarmanlæg installeres efter Retningslinje 232: Projektering, installation og vedligeholdelse. For at opfylde kravene i Retningslinje 232 er det nødvendigt, at kontrol- og indikeringsudstyret opfylder visse af de i EN54-2 nævnte Optioner med tilhørende krav samt andre krav fra Retningslinje 232 (2009), som anført nedenfor. Dokumentation: Der stilles krav om en dansksproget udgave af brugervejledning vedrørende drift og vedligeholdelse af systemet i henhold til retningslinje 005. Funktioner i kontrol- og indikeringsudstyret: For opfyldelse af retningslinje 232 er følgende tillægsfunktioner fra EN 54-2 et krav: 1. Testtilstand (revisionstilstand) (punkt 10). 2. Forsinket aktivering af udgange er ikke et krav, men mangler muligheden, kan dette medføre begrænsninger i anvendelsen (punkt 7.11). 3. Flerdetektorafhængighed er ikke et krav, men mangler muligheden, kan dette medføre begrænsninger i anvendelsen (punkt 7.12). Udgange: Relevante krævede signaler fra EN 54-2: 1. Udgang for alarmgiver(e) for alarmtilstand (punkt 7.8). 2. Udgang for udstyr til overførsel af brandalarm (punkt 7.9). 3. Udgang for udstyr til overførsel af fejlsignal (punkt 8.9). Funktionskrav ved anvendelse i automatisk brandalarmanlæg installeret i henhold til Retningslinje 232: Retningslinje 232, afsnit 6.2.3: Når kontrol-og indikeringsudstyret bringes i betjent tilstand (adgangsniveau 2 efter EN54-2), må transmission af brandalarmsignal ikke afbrydes eller frakobles, fx ved åbning af låge. Retningslinje 232, afsnit 6.1.1: Tekster på redningsberedskabets betjeningspanel og i displayet skal være på dansk. Kravet gælder kun adgangsniveauer, der benyttes af redningsberedskabet samt den driftsansvarlige person (adgangsniveau 1 og 2, DS/EN 54 del 2: kontrol- og indikeringsudstyr). Alarmtransmissionsudstyr Alarmtransmissionsudstyr, certificeret i henhold til EN 54-21, skal ikke systemtestes og certificeres for systemsamvirke. Dog skal der foreligge en erklæring for, at signaler fra det monterede alarmtransmissionsudstyr kan modtages af det stedlige beredskab. 16

17 Appendiks C Automatiske branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) 10 Indledning 11 Generelt Kravene til prøvning omfatter såvel ABDL-anlæg som Automatiske branddørlukkere, se DBI retningslinje 231, Automatiske Branddørlukningsanlæg, Projektering, installation og vedligeholdelse. Detektorer, dørholdeudstyr og strømforsyning prøves som beskrevet i 20. Kontrol- og indikeringsudstyr prøves som beskrevet i Normalmiljø Prøvningen skal, hvor intet andet er anført, udføres i normalmiljø efter IEC-publikation 68-1, Sixth edition, 1988, Part 1: General and guidance, clause 5.3 som følger: Temperatur C Relativ fugtighed % Lufttryk kpa. 20 Detektorer og dørholdere 21 Detektorer Automatiske detektorer skal være CPD-/CPR-certificerede i overensstemmelse med den pågældende harmoniserede produktstandard i EN 54-serien. 22 Dørholdere For sammenbyggede enheder (benævnt automatiske branddørlukkere i DBI retningslinje 231, Automatiske Branddørlukningsanlæg, Projektering, installation og vedligeholdelse) finder kravene beskrevet i DS/EN 1154 og DS/EN 1155 anvendelse. 23 Strømforsyning Prøvning af strømforsyning skal, for så vidt angår konstruktion og funktion, udføres i overensstemmelse med principperne i 40: Testkrav, kontrol- og indikeringsudstyr. 24 Systemsamvirke Der er ikke krav om test af afstemt systemsamvirke for ABDL-anlæg, men resultaterne af belastningstestene skal være entydigt angivet, således at det er muligt at vælge passende detektorer og magneter, for korrekt funktion af anlægget. Hvor ABDL-funktionen er integreret i ABA-anlæg, skal ABDL-funktionen, foruden kravene i dette appendiks, overholde kravene i DBI s retningslinje 001 til 006 samt 232, dog kan korrekt funktion af magnetlinje prøves som angivet i punkt Prøvning 31 Generelt Prøvning af kontrol- og indikeringsudstyr kan udføres på et akkrediteret prøvningslaboratorium. Alternativt kan prøvning udføres under overværelse af akkrediteret certificeringsorgan. 17

18 32 Prøvningsrapport Udtagning af prøveemner skal aftales med det certificerende organ, inden prøvningen gennemføres. Rapporten skal mindst indeholde: Prøvningsorganets navn og adresse. Teknisk dokumentation for de prøvede emner (tegninger og eventuelle fotos). Prøveopstillinger og prøvningsudstyr. Overordnet beskrivelse af den enkelte prøvning. Prøvningsresultater. Konklusion. Liste over dokumentation anvendt ved prøvningen. Redegørelse for eventuelle ændringer foretaget på emnet under eller efter prøvningens gennemførelse. 40 Testkrav, kontrol- og indikeringsudstyr 41 Opgave Kontrol- og indikeringsudstyret skal indeholde det udstyr, der er nødvendigt for at modtage brandalarmsignal fra tilsluttede detektorer og trykkontakter for manuel udløsning af aktiveringsudstyr for branddørlukning samt fastholde dette, at overvåge anlæggets korrekte virkemåde, således at enhver fejl eller koblingstilstand, der kan hindre denne eller bringe denne i fare, fastholdes og afgives som fejlalarmsignal, at videresende brandalarmsignal og/eller fejlsignal til aktiveringsudstyr for branddørlukning. Der skal være minimum følgende indikationer på kontrol- og indikeringsudstyret: Driftslampe, der indikerer normaltilstand i henhold til punkt 42. Alarmlampe, der indikerer alarmtilstand i henhold til punkt 43. Fejllampe, der indikerer fejltilstand i henhold til punkt 44. Det skal være muligt at bringe kontrol- og indikeringsudstyret tilbage til normaltilstand efter en fejl- eller alarmtilstand ved en betjeningsknap på kontrol- og indikeringsudstyret. Derudover kan kontrol- og indikeringsudstyret være forsynet med en testfunktion. Er kontrol- og indikeringsudstyret ikke udstyret med denne funktion, skal der etableres en særlig trykkontakt for funktionsprøvning, indskudt i kredsløbet for automatiske detektorer, jf. punkt 45. Al tekst på kontrol- og indikeringsudstyret skal være på dansk. 42 Normaltilstand Kontrol- og indikeringsudstyr befinder sig i normaltilstand, når samtlige komponenter, der er nødvendige for anlæggets korrekte virkemåde, er tilsluttede, uden at fejl eller koblingstilstand hindrer denne, samtidig med at der ikke modtages, fastholdes eller videresendes alarmsignal fra detektorer eller trykkontakter. Enhver ændring i normaltilstanden skal medføre signal til aktiveringsudstyr for branddørlukning. 18

19 43 Alarmtilstand Kontrol- og indikeringsudstyr befinder sig i alarmtilstand, når samtlige komponenter, der er nødvendige for anlæggets virkemåde, er tilsluttede, uden at fejl eller koblingstilstand hindrer denne, samtidig med at der modtages eller videresendes alarmsignal fra én eller flere af de tilsluttede detektorer eller trykkontakter. Alarmtilstanden skal uanset om alarmsignalet afgives fra én eller samtidigt fra flere detektorer automatisk videresendes til aktiveringsudstyr for branddørlukning. Alarmsignal Alarmsignal skal fastholdes i kontrol- og indikeringsudstyret og må først kunne manuelt afstilles, når alarmtilstanden er ophørt. Alarmsignal modtaget fra trykkontakter for manuel udløsning af aktiveringsudstyr for branddørlukning er undtaget herfra. 44 Fejltilstand Kontrol- og indikeringsudstyr befinder sig i fejltilstand, når fejl eller koblingstilstand hindrer anlæggets korrekte virkemåde eller bringer denne i fare. Fejltilstand skal uanset om fejlsignalet afgives fra én eller samtidigt fra flere anlægsfunktioner automatisk videresendes til aktiveringsudstyr for branddørlukning. Fejlsignal, selvstændigt kontrol- og indikeringsudstyr for ABDL-anlæg Fejlsignal skal fastholdes i kontrol- og indikeringsudstyret og må først kunne manuelt af-stilles, når årsagen til signalet er fundet og afhjulpet. Fejlsignal hidrørende fra net-spændingssvigt er undtaget herfra. Fejlsignal, hvor ABDL-funktion er integreret i ABA-anlæg Der stilles ikke særlige krav til håndtering af fejlsignal, hvor ABDL-funktionen er integreret i EN54- godkendte ABA-anlæg. Mindst følgende fejl i automatiske detektorer, trykkontakter for manuel udløsning af aktiveringsudstyr, aktiveringsudstyr for branddørlukning, strømforsyning samt såvel internt ledningsnet som eksternt ledningsnet skal medføre signal til aktiveringsudstyr for branddørlukning: Kortslutning eller afbrydelse i et vilkårligt punkt af anlægget, herunder medregnet defekt sikring eller tilsvarende strømbegrænsningskredsløb, afledning til jord i et vilkårligt punkt af anlægget, utilstrækkelig strømforsyning, der ikke kan sikre anlæggets korrekte virkemåde. 45 Funktionsprøvning Instruktion for funktionsprøvning skal være på dansk og medfølge ethvert anlæg. Anmærkning: Såfremt trykkontakter for manuel udløsning af aktiveringsudstyr er indskudt i kredsløbet for aktiveringsudstyr for branddørlukning, skal alarmtilstand kunne etableres fra særlig trykkontakt for funktionsprøvning, indskudt i kredsløbet for automatiske detektorer. Hvor ABDL-funktion er integreret i ABA-anlæg, stilles der ikke krav om særlige trykkontakter for funktionsafprøvning. 19

20 50 Prøvning 51 Omfang Prøvningen skal omfatte kontrol af korrekt funktion i værste kombination af systemets mulige tilstande, samt belastningsprøve af systemets ind- og udgange. Prøvning, som beskrevet i punkt 52 og 53 i dette appendiks, omfatter konventionelle ABDLsystemer. Prøvning af andre systemtyper skal udføres således, at samme funktionalitet kan opfyldes. 52 Funktionstest Det skal afprøves, om kontrol- og indikeringsudstyret er opbygget således, at enhver driftsbetingelse for kontrol- og indikeringsudstyret, der kan forhindre korrekt funktion, udløser aktiveringsudstyret for branddørlukning, jf. punkt Belastningstest Detektorlinje Ved belastningsprøve skal følgende intervaller målt i ma fastlægges: Åbensløjfe: 0 ma maks. ma Normal drift: min. ma maks. ma Alarmtilstand: min. ma maks. ma Kortslutning: min. ma. Belastningsprøven skal foretages i følgende kombinationer: Laveste specificerede netforsyningsspænding med maksimal belastet magnetlinje. Højeste specificerede netforsyningsspænding uden belastet magnetlinje. Resultatet af ovenstående målinger skal fremgå af kontrol- og indikeringsudstyrets datablad. Hvis der er variationer i de to målinger, skal de angivne intervaller være gyldige for begge kombinationer. Magnetlinje Ved belastningsprøve skal den maksimale belastning af magnetlinje fastlægges. Belastningsprøven skal foretages i følgende kombinationer: Laveste specificerede netforsyningsspænding med kortslutning på detektorlinje. Højeste specificerede netforsyningsspænding med åben detektorlinje. Resultatet af ovenstående målinger skal fremgå af kontrol- og indikeringsudstyrets datablad. Hvis der er variationer i de to målinger, skal den maksimalt angivne belastning være gyldig for begge kombinationer. Ex-områder Hvis ABDL-anlægget ønskes godkendt til brug i Ex-områder, jf. ATEX-direktivet, skal der udføres separate belastningstest for hver type af udstyr, herunder isolatorer og barrierer, godkendt til det pågældende Ex-område. Alternativt kan barriere eller isolator testes sammen med detektorer eller magneter af et bestemt fabrikat. Vælges denne metode, skal det tydeligt fremgå af kontrol- og indikeringsudstyrets datablad, at der kun må anvendes den pågældende type isolatorer, barrierer, detektorer eller magneter, samt det maksimale antal enheder, der må tilsluttes hver isolator eller barriere. 20

21 Appendiks D Varslingsanlæg (tone og/eller tale) 10 Indledning I de tilfælde, hvor varslingsanlægget er et selvstændigt eller sammenkoblet (RTL006) system, gælder følgende: Systemdelene skal være typeprøvet som følger: Kontrol- og indikeringsudstyr efter EN Lydgivere efter EN Strømforsyning efter EN Varslingstryk efter EN Talevarsling efter EN Højtalere efter EN I de tilfælde, hvor varslingen er integreret i et ABA-anlæg, skal det systemcertificeres som beskrevet i appendiks B. 20 Systemdele 21 Prøvning Udtagning af prøveemner skal aftales med det certificerende organ inden prøvningen gennemføres. Systemdele, der er tilsluttet detekteringsdelen af centraludstyret (sløjfen), skal være certificeret i henhold til relevant standard i EN 54-serien. 22 Prøvningsrapport Det skal fremgå af prøvningsdokumentationen, hvorvidt prøvningen er foretaget på en prototype eller på emner udtaget af certificeringsorganet i overensstemmelse med kravene i den pågældende standards Annex ZA. Rapporten skal mindst indeholde: Prøvningsorganets akkrediteringsnummer. Teknisk dokumentation for de prøvede emner (tegninger og eventuelle fotos). Prøveopstillinger og prøvningsudstyr. Overordnet beskrivelse af den enkelte prøvning. Prøvningsresultater. Konklusion. Liste over dokumentation anvendt ved prøvningen. Redegørelse for eventuelle ændringer foretaget på emnet under eller efter prøvningens gennemførelse. 30 Systemer 31 Prøvning Systemer prøves og certificeres for funktionsmæssigt afstemt samvirke i overensstemmelse med både EN 54-13, - Fire detection and fire alarm systems - Part 13: Compatibility assessment of system components, inkl. kapitlerne , og 21

22 VdS 2489: (01), VdS Richtlinjen für automatische Brandmeldeanlagen. Systemprøvning efter overstående dokumenter skal udføres af samme prøvningslaboratorium. 32 Prøvningsrapport Rapporten skal mindst indeholde: Prøvningsorganets akkrediteringsnummer. Indgående systemdele (fotos eller tegninger). Systemdelenes certifikatnumre. Prøveopstillinger og -udstyr. Overordnet beskrivelse af den enkelte prøvning. Prøvningsresultater. Konklusion. Liste over dokumentation anvendt ved prøvningen. Redegørelse for eventuelle ændringer foretaget på emnet under eller efter prøvningens gennemførelse. 33 Særlige danske systemkrav Nødvendige optioner efter EN54-2 og andre tillægskrav I Danmark er det praksis, at varslingsanlæg installeres efter Retningslinje 024: Varslingsanlæg, Projektering og installation. For at opfylde kravene i denne retningslinje er det nødvendigt, at kontrol- og indikeringsudstyret opfylder visse af de i EN54-16 nævnte Optioner med tilhørende krav samt andre krav fra Retningslinje 024. Dokumentation: Der stilles krav om en dansksproget udgave af brugervejledningen vedrørende drift og vedligeholdelse af systemet i henhold til retningslinje 005. Indikeringsudstyr: Dansk tekst på betjeningspanel og i displays (niveau 1 og 2) i henhold til Retningslinje 024. Funktioner i kontrol- og indikeringsudstyret: For opfyldelse af Retningslinje 024 er følgende tillægsfunktioner fra EN 54-2 og EN et krav: Udgang for alarmgiver(e) for alarmtilstand (EN 54-2 og EN 54-16, begge punkt 7.8). Lydgivere Skal udelukkende indgå i systemsamvirkeprøvning og certificering, hvis de er placeret direkte på sløjfen. 22

23 Appendiks E Vandtågeanlæg i bygninger 10 Indledning 11 Generelt Vandtågeanlæg, der skal installeres i bygninger, skal inden installationen være certificeret til den pågældende applikation/designmanual. Grundlaget for certificeringen er, at en rapport udstedt af et akkrediteret laboratorium viser, at vandtågesystemet opfylder den klassifikationstest, der er beskrevet i den nyeste udgave af DBI retningslinje 254-2, Vandtågeanlæg i bygninger, Klassifikationstest. Certifikatet skal indeholde oplysninger om, hvilken applikation/designmanual systemet er certificeret til. Såfremt systemet indeholder komponenter til detektering (både brand og vandstrøm), manuel aktivering, transmission af brand- og fejlsignaler mv., udføres type- og systemprøvning i overensstemmelse med appendiks B og EN

24 Appendiks F Brandventilation (ABV-anlæg) 10 Systemdele 11 Generelt I Danmark er det praksis, at brandventilation installeres efter DBI retningslinie 027: Projektering, installation og vedligeholdelse. DBI retningslinje 027 beskriver, hvilke systemdele der skal certificeres i henhold til hvilken produktstandard. Krav til øvrige systemdele for brandventilation er beskrevet i DBI retningslinje 027. Systemløsninger, delsystemer eller systemdele (komponenter), som er certificeret af et notificeret certificeringsorgan i henhold til den for produktet gældende standard i henhold til DS/EN 54 eller DS/EN eller DS/EN serierne, skal ikke godkendes/certificeres yderligere i henhold til nærværende retningslinje. Systemdele (komponenter), anvendt til brandventilation, skal ikke systemtestes og certificeres for systemsamvirke, men installatøren skal verificere opfyldelse af funktionskravene i DBI retningslinje Prøvning Udtagning af prøveemner skal aftales med det certificerende organ, inden prøvningen gennemføres. Systemdele typeprøves og certificeres i overensstemmelse med pågældende produktstandard eller normative dokument. 13 Prøvningsrapport Det skal fremgå af prøvningsdokumentationen, hvorvidt prøvningen er foretaget på en prototype eller på emner udtaget af certificeringsorganet i overensstemmelse med kravene i den pågældende standards Annex ZA. Rapporten skal mindst indeholde: Prøvningsorganets akkrediteringsnummer. Teknisk dokumentation for de prøvede emner (tegninger og eventuelle fotos). Prøveopstillinger og prøvningsudstyr. Overordnet beskrivelse af den enkelte prøvning. Prøvningsresultater. Konklusion. Liste over dokumentation anvendt ved prøvningen. Redegørelse for eventuelle ændringer foretaget på emnet under eller efter prøvningens gennemførelse. 20 Særlige danske krav Dokumentation: Der stilles krav om en dansksproget udgave af brugervejledningen vedrørende drift og vedligeholdelse. 24

25 30 Systemdele Følgende standarder er gældende for brandventilationsanlæg. Der henvises altid til nyeste gældende udgave inkl. evt. tillæg. DS/EN Brandventilation del 1: Specifikation for røgbarrierer DS/EN (pren /TC191) Brandventilation del 2: Specifikation for naturlige røg- og varmeudsugningsventilatorer DS/EN Brandventilation del 3: Specifikation for ventilatorer til mekanisk brandventilation DS/EN Brandventilation del 6: Specifikation for trykdifferentialsystemer - Komponenter DS/EN Brandventilation del 7: Røgkanaler DS/EN Brandventilation del 8: Røgspjæld DS/EN Brandventilation del 10: Energiforsyning DS/EN 54-5 Termodetektorer Punktdetektorer DS/EN 54-7 Røgdetektorer Punktdetektorer DS/EN Prøvning af brandmodstandsevne for installationer del 1: Kanaler DS/EN Prøvning af brandmodstandsevne for installationer del 2: Brandspjæld DS/EN Prøvning af brandmodstandsevne for installationer del 8: Røgaftrækskanaler DS/EN Prøvning af brandmodstandsevne for installationer del 9: Røgaftrækskanaler fra enkeltrum 25

26 Appendiks G Automatiske rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) 10 Systemdele 11 Prøvning Udtagning af prøveemner skal aftales med det certificerende organ, inden prøvningen gennemføres. Systemdele typeprøves og certificeres i overensstemmelse med pågældende produktstandard eller normative dokument. 12 Prøvningsrapport Det skal fremgå af prøvningsdokumentationen, hvorvidt prøvningen er foretaget på en prototype eller på emner udtaget af certificeringsorganet i overensstemmelse med kravene i den pågældende standards Annex ZA. Rapporten skal mindst indeholde: Prøvningsorganets akkrediteringsnummer. Teknisk dokumentation for de prøvede emner (tegninger og eventuelle fotos). Prøveopstillinger og prøvningsudstyr. Overordnet beskrivelse af den enkelte prøvning. Prøvningsresultater. Konklusion. Liste over dokumentation anvendt ved prøvningen. Redegørelse for eventuelle ændringer foretaget på emnet under eller efter prøvningens gennemførelse. 20 Systemer 21 Prøvning Systemer prøves og certificeres i overensstemmelse med EN 54-13, - Fire detection and fire alarm systems - Part 13: Compatibility assessment of system components, inkl. kapitlerne I prøvningsrapporten for overensstemmelse med EN skal der desuden erklæres overensstemmelse med VdS 2489: (01), VdS Richtlinjen für automatische Brandmeldeanlagen. Systemprøvning efter overstående dokumenter skal udføres af samme prøvningslaboratorium. Systemer prøves med følgende systemdele: Centraludstyret, som er certificeret i henhold til EN Requirements and test methods for electrical automatic control and delay devices Systemdele der er tilsluttet detekteringsdelen af centraludstyret (sløjfen). Systemdelene skal være certificeret i henhold til relevant standard i EN 54-serien. 22 Prøvningsrapport Rapporten skal mindst indeholde: Prøvningsorganets akkrediteringsnummer. Indgående systemdele (fotos eller tegninger). 26

27 Systemdelens certifikatnummer. Prøveopstillinger og -udstyr. Overordnet beskrivelse af den enkelte prøvning. Prøvningsresultater. Konklusion. Liste over dokumentation anvendt ved prøvningen. Redegørelse for eventuelle ændringer foretaget på emnet under eller efter prøvningens gennemførelse. 23 Særlige danske systemkrav Dokumentation: Der stilles krav om en dansksproget udgave af brugervejledningen vedrørende drift og vedligeholdelse. Indikeringsudstyr: Dansk tekst på betjeningspanel og i displays (niveau 1 og 2). 30 Systemdele: Følgende gældende standarder skal verificeres opfyldt for automatiske rumslukningsanlæg: DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN Del 1: Krav og prøvningsmetoder til automatisk elektrisk styring og forsinkelsesindretning - Del 1: Krav og prøvningsmetoder til automatiske elektriske styrings- og forsinkelsesanordninger - Del 2: Krav og prøvningsmetoder til ikke-elektriske kontrolmekanismer og selvudløsere - Del 2: Krav og prøvningsmetoder til ikke-elektriske automatiske styrings- og forsinkelsesanordninger - Del 3: Krav og prøvningsmetoder for manuelle udløsnings- og stopanordninger - Del 3: Krav og prøvningsmetoder til manuelle udløsnings- og stopanordninger - Del 4: Krav og prøvningsmetoder til ventilarrangementer med tilhørende aktuatorer til beholdere 27

28 DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN Stationære brandbekæmpelsessystemer Komponenter til gasslukningssystemer Del 5: Krav og prøvningsmetoder til høj- og lavtryksventilvælger med tilhørende aktuatorer Stationære brandbekæmpelsessystemer Komponenter til gasslukningssystemer Del 5: Krav og prøvningsmetoder til høj- og lavtryksventilvælger med tilhørende aktuatorer - Del 6: Krav og prøvningsmetoder til ikke-elektriske afbrydermekanismer - Del 6: Krav og prøvningsmetoder til ikke-elektriske afbrydermekanismer - Del 7: Krav og prøvningsmetoder til dyser til CO²-systemer - Del 7: Krav og prøvningsmetoder for dyser til CO 2 -systemer Stationære brandbekæmpelsessystemer Komponenter til gasslukningssystemer Del 8: Krav og prøvningsmetoder til koblinger Stationære brandbekæmpelsessystemer Komponenter til gasslukningssystemer Del 8: Krav og prøvningsmetoder til koblinger - Del 9: Krav og prøvningsmetoder til specielle brandfølere - Del 9: Krav og prøvningsmetoder til specielle brandfølere - Del 10: Krav og prøvningsmetoder for trykmåleudstyr og trykkontakter - Del 10: Krav og prøvningsmetoder til trykmålere og trykkontakter - Del 11: Krav og prøvningsmetoder for mekaniske vægte 28

29 DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN Del 11: Krav og prøvningsmetoder til mekaniske vægte - Del 12: Krav og prøvningsmetoder for pneumatiske alarmer - Del 12: Krav og prøvningsmetoder til pneumatiske alarmer Stationære brandslukningssystemer - Komponenter til gasslukningssystemer - Del 13: Krav til og prøvningsmetoder for kontraventiler og selvlukkende klapventiler - Del 16: Krav og prøvningsmetoder for lugttilsætningsudstyr til CO 2 lavtrykssystemer 29

30 Appendiks H Automatiske gasalarmanlæg (AGA-anlæg) 10 Indledning 11 Formål I Danmark er det praksis, at automatiske gasalarmanlæg til detektering af eksplosionsfarlige koncentrationer af gasser installeres efter DBI Forskrift 233. Andre systemer, f. eks. til indikering af hygiejniske grænseværdier, er ikke omfattet af denne retningslinje. 12 Generelt Systemdele til automatiske gasalarmanlæg, der installeres i bygninger i zoneklasse 0, 1 eller 2, skal være certificeret i henhold til ATEX Direktiverne 94/9/EC og 1999/92/EC. Grundlaget for certificeringen er, at en rapport udstedt af et akkrediteret laboratorium viser, at systemdelene opfylder kravene i den relevante standard i henhold til ATEX Direktiverne 94/9/EC og 1999/92/EC. Certificeringen dokumenteres ved et EC-type-examination certificate, udstedt af et notificeret certificeringsorgan. 30

31 Appendiks I Styrings- og overvågningstavler for sprinkler- og vandtågeanlæg (AVS-anlæg) 10 Indledning 11 Generelt Tavler, der anvendes til forsyning, styring og overvågning af el- og dieselpumper til sprinkleranlæg og vantågesystemer, der installeres i henhold til DBI retningslinje 251/4001 henholdsvis DBI retningslinje 254-1, skal verificeres for opfyldelse af funktionskrav af 3. part. Boligsprinklere, der er listede af UL (Underwriters Laboratories Inc. ) kan anvendes til boligsprinkleranlæg. Krav til øvrige systemdele for sprinkleranlæg er beskrevet i DBI retningslinje 251/4001. Krav til øvrige systemdele for vandtågesystemer er beskrevet i DBI retningslinje Der vil blive udarbejdet en separat retningslinje for prøvning og certificering af styrings- og overvågningstavler, som implementeres som en rettelse til dette appendiks. 31

32 Appendiks J Styrings- og overvågningstavler for Brandventilationsanlæg (ABV-anlæg) 10 Indledning 11 Generelt Tavler, der anvendes til styring- og overvågning af brandventilationsanlæg, der installeres i henhold til DBI retningslinje 027, skal verificeres for opfyldelse af funktionskrav af 3. part. Der vil blive udarbejdet en separat retningslinje for prøvning og certificering af styrings- og overvågningstavler, som implementeres som en rettelse til dette appendiks. 32

DBI retningslinje 003

DBI retningslinje 003 DBI retningslinje 003 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Certificering af systemer og systemdele til brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med tilladelse. Brandsikringsanlæg Certificering

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Automatiske branddør lukningsanlæg

Automatiske branddør lukningsanlæg Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske branddør lukningsanlæg Systemgodkendelse og -kontrol ( Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)

Læs mere

DBI retningslinje 003. Brandsikringsanlæg. Certificering af systemer og systemdele til brandsikringsanlæg. 4. udgave

DBI retningslinje 003. Brandsikringsanlæg. Certificering af systemer og systemdele til brandsikringsanlæg. 4. udgave Dato: 20.01.2012 Sign.: MEP/FM/- Sag: FU13203 DBI retningslinje 003 Brandsikringsanlæg Certificering af systemer og systemdele til brandsikringsanlæg 4. udgave 1 Forord Denne DBI retningslinje er udarbejdet

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24 1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varslingsanlæg Projektering og installation DBI retningslinie 24 Forord DBI retningslinie 24 Varslingsanlæg - Projektering og installation

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52. Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet:

Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52. Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet: DBI Retningslinje 001 4. udgave August 2013, Byggedata, opdateret 3. juli Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52 Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet:

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

DBI retningslinje 002

DBI retningslinje 002 DBI retningslinje 002 5. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

Retningslinie 254-2 Vandtågesystemer i bygninger Klassifikationstest Høringsudgave

Retningslinie 254-2 Vandtågesystemer i bygninger Klassifikationstest Høringsudgave Dato: 2011-06-15 Dok.: N0042 Sag: FU13216 Init.: FM/- Retningslinie 254-2 Vandtågesystemer i bygninger Klassifikationstest Høringsudgave 1 Forord Vandtågesystemer i bygninger installeres ofte i stedet

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg Dato: 2012-01-18 Sign.: PLY Sag: FU13202 DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

DBI retningslinje 010-3. El-termografering. Certificering af personer der udfører el-termografering. 1. udgave

DBI retningslinje 010-3. El-termografering. Certificering af personer der udfører el-termografering. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-3 El-termografering Certificering af personer der udfører el-termografering 1. udgave Side 1 af 11 Forord Revisionen af DBI retningslinje

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

Version 9 18.8.10. Kravspecifikationer. Certificering af Distributører af brand- og sikringsprodukter

Version 9 18.8.10. Kravspecifikationer. Certificering af Distributører af brand- og sikringsprodukter Version 9 18.8.10 Kravspecifikationer Certificering af Distributører af brand- og sikringsprodukter 10 Forord 10.10 Disse kravspecifikationer anviser de krav, der skal opfyldes, for at opnå certificering

Læs mere

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG Anlægsejer: Adresse: Tlf. Attention: E-mail: Anlægsnavn: Adresse: FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG Kontaktperson: Driftansvarlig: Tlf.nr.: Tlf.nr.: Anlægsinstallatør: Ansvarlig: Godkendelsesnr.:

Læs mere

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005 3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Drift og vedligeholdelse DBI retningslinie 005 Indholdsfortegnelse Definitioner...4 10 Almindelige bestemmelser...6

Læs mere

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 SLM Grafisk ISBN 978-87-92018-55-7 Automatiske brandalarmanlæg Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk

Læs mere

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011 September 2010 rettet februar 2011 Adgangskontrol Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 2. udgave Marts 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut DBI retningslinie 232 Automatiske brandalarmanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 16. april 2013: Side 22 punkt 1.2.1 tilføjes: Alarmtilstand skal medføre at

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Brandsikringsanlæg i Danmark

Brandsikringsanlæg i Danmark Brandsikringsanlæg i Danmark Indlæg ved FG-konference, 2014 Jacob Andersen, DBI Sprinklerinspektør Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 28-03-2014 / JAN / Møde Program DBI Brandsikringsanlæg

Læs mere

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut VA-Bekendtgørelsen Leon Buhl Teknologisk Institut Godkendelser BR10 2012 BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal for så vidt

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG FANE 150 10 Alment Indledning 20 Definitioner Generel terminologi Udstyrsterminologi Funktionsterminologi Energiforsyningsterminologi Faciliteter 30 Intern informationsgivning Generelt Forsikring & Pension

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG FANE 110 Integration med adgangskontrol - kortlæser uden for det sikrede område 10 Forord 20 Projektering 30 Sabotageovervågning 40 Informationsgivning 50 Betjening Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

DBI retningslinie 004. Automatiske brandsikringsanlæg. Færdigmelding, inspektion og godkendelse

DBI retningslinie 004. Automatiske brandsikringsanlæg. Færdigmelding, inspektion og godkendelse DBI retningslinie 004 3. udgave Oktober 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Færdigmelding, inspektion og godkendelse DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02

Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02 Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02 Generelle bestemmelser for VA-godkendelse af produkter til anvendelse I forbindelse med vand og afløb i bygninger. Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Retningslinje 001-006 Konference, 24-09-2014 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 24-09-2014 / AFJ / Møde Præskriptive krav Funktions- krav

Læs mere

Færdigmelding af brandventilationsanlæg

Færdigmelding af brandventilationsanlæg Færdigmelding af brandventilationsanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253 April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas Forskrift 253 Indholdsfortegnelse Forord 6 Udvalgets sammensætning 7 000 Almindelige bestemmelser 8 010 Gyldighed

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP

Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP DS-Certificering DS/ABP Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP General Rules for DS Product Certification (ABP) DS Certificering A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Tlf: +45

Læs mere

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Vandinstallationer med dokumenterede komponenter Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Oversigt over indlæg Krav til drikkevandskvalitet Byggelovgivningen i Danmark Obligatorisk godkendelse af

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 6. maj 2014: Side 52 punkt 5.3.6, afsnit 4. ændres til: Punktrøgdetektorer

Læs mere

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-12 Rapport udstedt: 2013-12-19 Inspektør: Benny Henningsen Inspektionsafdelingen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation. Forsikring & Pension Januar 2016. Certificering af AIA-virksomheder

Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation. Forsikring & Pension Januar 2016. Certificering af AIA-virksomheder Forsikring & Pension Januar 2016 Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation Certificering af AIA-virksomheder Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Færdigmelding til inspektion af automatisk brandventilation

Færdigmelding til inspektion af automatisk brandventilation Færdigmelding til inspektion af automatisk brandventilation Anlægsejer Firma/institution Faktura email email tlf. Installationsadresse Navn tlf. Inspektionsdeltager Inspektionsdeltager tlf. Inspektionsdeltager

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg mv. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

DBI retningslinie 006

DBI retningslinie 006 2. udgave Januar 2010 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Sammenkoblede brandsikringsanlæg DBI retningslinie 006 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende videncenter,

Læs mere

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre)

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Manden på podiet Birger T. Christiansen VVS-konsulent Bygningsingeniør, speciale vvs Medlem af diverse udvalg og netværk, herunder hos Dansk Standard,

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

Specifikation for. projektering, installation og anvendelse af tågesikringsanlæg. Forsikring & Pension Specifikation juli 2007

Specifikation for. projektering, installation og anvendelse af tågesikringsanlæg. Forsikring & Pension Specifikation juli 2007 Specifikation juli 2007 Specifikation for projektering, installation og anvendelse af tågesikringsanlæg Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation FANE 140 10 Forord 20 Det certificerende organ 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden 40 Krav til dokumentation 50 Ikrafttrædelse, registrering m.m. Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K

Læs mere

Bæredygtighed og ydeevnedeklaration efter 1. juli 2013. Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S

Bæredygtighed og ydeevnedeklaration efter 1. juli 2013. Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Bæredygtighed og ydeevnedeklaration efter 1. juli 2013 Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Byggevaredirektivet Hvordan bliver direktivet implementeret i Danmark By- og Boligministeriet har offentliggjort

Læs mere

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9 Supplerende bestemmelser for produktcertificering Dato 2015-06-16 Sign: Side 1 af 8 0. GENERELT Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelserudarbejdet i samarbejde Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og Dok: 232685-13 Rev.:

Læs mere

Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg

Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Dansk standard DS 428 4. udgave 2011-09-28 Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Code of practice for technical measures for fire protection of ventilation systems DS 428 København

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 64.81 Brandsikring... 3 64.81.1 Indledning... 3 64.81.2 Generelle principper... 3 64.81.3 Installation/udførelse... 3 64.81.3.1

Læs mere

Inspektionsrapport. Sprinkleranlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IA02656

Inspektionsrapport. Sprinkleranlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IA02656 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Sprinkleranlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-02 Rapport udstedt: 2013-12-04 Inspektør: Kjeld Norbert Petersen

Læs mere

DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer

DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer Jørgen Hagelund Dansk Standard Strukturen & de indbyrdes relationer BR 10 Eurocode 1993 +NA EN 1090-1/-2/-3 BR EN

Læs mere

Færdigmelding af brandalarmanlæg

Færdigmelding af brandalarmanlæg Færdigmelding af brandalarmanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning af dokumentet:

Læs mere

Færdigmelding vedr. konvertering af brandalarmanlæg

Færdigmelding vedr. konvertering af brandalarmanlæg Færdigmelding vedr. konvertering af brandalarmanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: RMG sags nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

Færdigmelding til inspektion af varslingsanlæg

Færdigmelding til inspektion af varslingsanlæg Færdigmelding til inspektion af varslingsanlæg Anlægsejer Firma/institution Tlf. Faktura email email tlf. Installationsadresse Navn Tlf. tlf. Inspektionsdeltager Inspektionsdeltager tlf. Inspektionsdeltager

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

Temadag om vinduer, glas og facader 11. November 2013

Temadag om vinduer, glas og facader 11. November 2013 Temadag om vinduer, glas og facader 11. November 2013 CE-mærkning af Byggevarer Byggevareforordningen(CPR) afløste Byggevaredirektivet(CPD) 1. juli 2013 Ikke den store forskel - CE-mærkningsstandarder

Læs mere

Dokumentation af produkter For at et tagpapprodukt kan optages i ordningen, skal der foreligge fuld dokumentation for følgende:

Dokumentation af produkter For at et tagpapprodukt kan optages i ordningen, skal der foreligge fuld dokumentation for følgende: Regler for optagelse af produkter under TOR Godkendt Definition på produkt Ved et produkt forstås her en produkttype, der er omfattet af en og samme DoP/Ydeevnedeklaration. Indtil videre godkendes kun

Læs mere

Færdigmelding til inspektion af brandalarmanlæg

Færdigmelding til inspektion af brandalarmanlæg Færdigmelding til inspektion af brandalarmanlæg Anlægsejer Firma/institution Tlf. Faktura email email tlf. Installationsadresse Navn Tlf. tlf. Inspektionsdeltager Inspektionsdeltager tlf. Inspektionsdeltager

Læs mere

Fremtidig godkendelse af drikkevandskomponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut

Fremtidig godkendelse af drikkevandskomponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Fremtidig godkendelse af drikkevandskomponenter Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut 1 Godkendelser BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes

Læs mere

Infrastruktur for brandtekniske installationer

Infrastruktur for brandtekniske installationer Infrastruktur for brandtekniske installationer IDA - møde, 27-10-2016 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 27-10-2016 / AFJ / Møde Lovgivning Brandtekniske installationer Bygningsreglementet (uddrag) Tillæg

Læs mere

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Februar 2002 Særlige Vejledning sikringsforanstaltninger mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder Forsikring & Pension Indholdsfortegnelse 000 Indledning 3 10 Alment 3 100 Forskrifter og regler 6

Læs mere

Kontrol- og typegodkendelsesbestemmelser for mindre biobrændselskedler

Kontrol- og typegodkendelsesbestemmelser for mindre biobrændselskedler Udarbejdet af: KWI/ABR Side 1 af 6 for mindre biobrændselskedler 1. Forudsætninger... 1 2. Ansøgning og opsigelse... 2 3. Kvalitetskontrol... 3 3.1. Typekontrol... 3 3.2. Intern kontrol... 4 3.3. Ekstern

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011

Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011 Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011 Vi kontrollerer, om de fritbærende undertagsprodukter, du sælger eller anvender, er CE-mærkede, og om de egenskaber, der kræves i

Læs mere

Fra CPD til CPR Tekstslide i punktform Rubrik, helst 1 linje Brug Forøg/Formindsk indryk for at få de forskellige niveauer frem

Fra CPD til CPR Tekstslide i punktform Rubrik, helst 1 linje Brug Forøg/Formindsk indryk for at få de forskellige niveauer frem Fra CPD til CPR Hvad er Byggevareforordningen(CPR)? Vi går fra direktiv til forordning(eu-lovgivning) CPR er ikke en revolution, men en videreudvikling CPR gør tingene klarere og enklere CPR medfører en

Læs mere

HØRINGSUDGAVE DBI Retningslinie 231 Automatiske Branddørlukningsanlæg Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dansk Institut lukningsanlæg

HØRINGSUDGAVE DBI Retningslinie 231 Automatiske Branddørlukningsanlæg Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dansk Institut lukningsanlæg HØRINGSUDGAVE DBI Retningslinie 231 Automatiske Branddørlukningsanlæg Projektering, installation og Vedligeholdelse 1. udgave juni 2010 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12,

Læs mere

DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Brandsikringsautomatik. Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S

DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Brandsikringsautomatik. Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Brandsikringsautomatik Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S side 1 Moe & Brødsgaard A/S Rådgivende ingeniører Nøgletal Medarbejdere

Læs mere

Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det danske marked.

Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det danske marked. 6. april 2016 Sag nr. 20160046006 Information til importører og forhandlere af segboards Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det

Læs mere

Version: 020a. Side 1 af 9. SKS Dokumentstyringsoversigt. Udlånt Dato/Initialer. Udlånt Dato/Initialer

Version: 020a. Side 1 af 9. SKS Dokumentstyringsoversigt. Udlånt Dato/Initialer. Udlånt Dato/Initialer Nummer Navn Ansvarlig Gyldig fra dato Placering Hjælpeværktøj Love og Bekendtgørelser A Forsyningsanlæg A-1 A-2 Fællesregulativet 2011 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande A-3 SIK-Meddelelser

Læs mere

Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj DS Certificering A/S. Godkendelser og certificering

Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj DS Certificering A/S. Godkendelser og certificering Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj 2007 DS Certificering A/S Godkendelser og certificering Program Godkendelser og certificering CE-mærkning Godkendelser, VA og MK Certificering

Læs mere

Gulvbelægninger til vådrum

Gulvbelægninger til vådrum Gulvbelægninger til vådrum MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser 1 Forudsætninger... 3 MK-godkendelsesordningen... 3 Ansøgning om MK-godkendelse... 3 Prøvning... 4 Krav... 6 Mærkning... 6 Kontrol...

Læs mere

Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet. Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima

Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet. Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet og KSO ordningen Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima KSO ordningen 2011 Hovedoversigt for indlæg Hvad er KSO ordningen i dag Status for ordningen

Læs mere

Styrelsen kan ikke nå rundt til samtlige salgssteder, men der vil blive udvalgt 20-30 besøgssteder, som får et uanmeldt kontrolbesøg.

Styrelsen kan ikke nå rundt til samtlige salgssteder, men der vil blive udvalgt 20-30 besøgssteder, som får et uanmeldt kontrolbesøg. 9. december 2010 Erhvervs- og Byggestyrelsen kontrollerer CE-mærkning af vinduer og yderdøre Erhvervs- og Byggestyrelsens markedsovervågning af byggevarer har til formål at sikre, at de produkter, der

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene oktober 213 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede

Læs mere

Krav til produkter i BR og prøvning af afløbskomponenter v/ Ulrik Hindsberger, Rørcentret, TI

Krav til produkter i BR og prøvning af afløbskomponenter v/ Ulrik Hindsberger, Rørcentret, TI Krav til produkter i BR og prøvning af afløbskomponenter v/ Ulrik Hindsberger,, TI 1 Krav til fabriksfremstillede produkter i Bygningsreglementet 1. Være CE-mærkede 2. eller Have gennemgået produktionskontrol

Læs mere

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25 Thomas Bruun DS Certificering A/S Program Certificering hvad er det Certificering Værdien af certificering Elementer i en certificeringsordning Hvordan foregår certificering

Læs mere

Sikring mod opstemning Højvandslukker

Sikring mod opstemning Højvandslukker DSF/DS 432 Till.1:2012 2012.08.28 Sikring mod opstemning Højvandslukker [1] Forord Dette tillæg er udarbejdet af standardiseringsudvalget DS/S-315 Afløbsteknik i samarbejde med Energistyrelsen og Teknologisk

Læs mere

Sign: Side 1 af 7 Udg. 2 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG

Sign: Side 1 af 7 Udg. 2 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG Supplerende bestemmelser for certificering af faldunderlag Dato 11-03-2016 Sign: Side 1 af 7 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG 0. Generelt Nærværende supplerende bestemmelser for

Læs mere