2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer."

Transkript

1 Kapitel 1 - Hoveddel 1. - BAGGRUND - FORMÅL Denne aftale regulerer parternes rettigheder og pligter forbundet med kundens brug af tjenesten SMARTDAY, en cloud-baseret tjeneste, som hostes for kunden af epocket Solutions AS (leverandør) på server kontrolleret af leverandøren. 2. DEFINITIONER 2.1 Saas Licens: De SMARTDAY-moduler som er angivet på aftalens forside og som tilbydes kunden på SaaS vilkår (Software as a Service), dvs. at kunden lejer en ret til at bruge de til enhver tid omfattede SMARTDAY-moduler, som hostes af leverandøren. 2.2 Brugere: Alle interne og eksterne brugere. 2.3 Dokumentation: Ethvert elektronisk og skriftligt hjælpemiddel og specifikationer som er udviklet af leverandøren relateret til SMARTDAY, samt enhver beskrivelse udviklet af leverandøren i relation til SMARTDAYmodulerne. 2.4 Eksterne brugere: Alle tredjemænd for hvilke kunden erverver og faktisk betaler for brugsret til en eller flere SMARTDAY- moduler. Sådanne tredjemænd er personer eller andre, som ikke er interne brugere (herunder, men ikke begrænset til kundenes leverandører, forhandlere og kunder). 2.5 Interne Brugere: Alle medarbejdere, som er ansat af eller arbejder for kunden eller kundens datterselskab, og som er givet adgang af kunden til at bruge SMARTDAY i sit arbejde for kunden eller datterselskab. 2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer. 2.7 Leverandør: epocket Solutions AS. 2.8 Licensfiler/Koder: De filer/koder som fungerer som nøgle og åbner for brug af SMARTDAY- modulerne for kunden. 2.9 Oppdateringer: Nye versioner af SMARTDAY- modulerne som leverandøren udgiver fra tid til anden Priser/Prislisten: Leverandørens til enhver tid gældende priser for brug af SMARTDAY er angivet på leverandørens hjemmeside. Priserne er genstand for årlig regulering.

2 3. HOSTING 3.1 Leverandøren hoster SMARTDAY- modulerne med tilhørende data som kunden til enhver tid har lejet retten til at bruge i henhold til denne aftale, på leverandørens system/server på de betingelser og vilkår, som fremgår af kapitel Som en del af aftalen leverer leverandøren opdateringer, som kunden downloader på egen hånd. 3.3 Supportydelser fra leverandøren er reguleret i kapitel Kundens adgang til brug af SMARTDAY- modulerne sker ved at kunden downloader den netbaserede tjeneste. Kunden skal selv etablere og betale for oprettelse og brug af SIM-kort og telekommunikationsforbindelse til kundens hardware. 3.5 SIM- kort som leveres af leverandøren som en del af SMARTDAY-modulerne eller integreret i hardware leveret af leverandøren, må kun anvendes af kunden til datatrafik i forbindelse med kundens brug af SMARTDAY-modulerne i overenstemmelse med deres formål. 3.6 Leverandøren kan ændre vilkårene med 30 dages varsel. 4. BRUGSRETTENS OMFANG 4.1 Brugsret og antal brugere Leverandøren giver kunden en ikke overførbar, ikke eksklusiv adgang til at bruge det antal SMARTDAY moduler, som til enhver tid er bestilt og betalt af kunden Brugsretten omfatter alle interne brugere til enhver tid. Envidere er kunden berettiget til at give eksterne brugere adgang til SMARTDAY- modulerne, udelukkende med det formål at få adgang til at ændre kundens data Kunden er berettiget til at udvide antallet af brugere eller foretage ændringer i brugsretten, jf. punkt 4.1.1, under forudsætning af at kunden betaler for yderligere brugere eller andre ændringer, jf. aftalens punkt I den udstrækning kunden tillader brugere at få adgang til at bruge SMARTDAY- modulerne, er kunden i alle henseender ansvarlig for at de nævnte brugere overholder bestemmelserne i denne aftale. Kunden er videre ansvarlig for at eventuelle datterselskaber gives adgang til SMARTDAYmodulerne. Såfremt kunden ikke opfylder denne forpligtelse, anses det for et væsentligt mislighold som berettiger leverandøren til at hæve aftalen i henhold til punkt 11.

3 4.2 Kopiering Kunden kan ikke tage kopier af SMARTDAY medmindre, og kun i den udstrækning, retten til at foretage sådanne kopier fremgår af ufravigelige lovregler. 5. VEDERLAG M.V 5.1 Vederlaget for de ydelser som til enhver tid omfattes af aftalen, herunder adgangen til at bruge SMARTDAY- moduler samt hosting, support- og konsulentydelser, betales af kunden til leverandøren i henhold til de priser, som til enhver tid er angivet på leverandørens hjemmeside, jf. punkt Såfremt installationen af SMARTDAY, herunder overførsel af eksisterende data, specialtilpasninger, installation og konfiguration af tredjeparts software m.v., udføres af leverandøren, afregnes sådanne ydelser separat efterfølgende til leverandørens til enhver tid gældene priser. 5.3 Alle beløb forfalder til betaling som anført i prislisten på leverandørens hjemmeside. Fakturering sker fra leverandøren bagudvis hver måned med mindre andet er aftalt. 5.4 Enhver ændring jf.punkt 4.1.3, herunder udvidelse af antal brugere, medfører en forhøjelse af vederlaget, jf. prislisten. 5.5 Såfremt kunden har indsigelser til faktura fra leverandøren, jf. punkt 5.4, skal kunden uden unødig ophold skriftligt begrunde indsigelserne til leverandøren. Hvis indsigelser ikke er modtaget af leverandøren inden 30 dage fra fakturadato, mister kunden retten til at gøre indsigelser. 5.6 Kunden er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af betalingen, medmindre det er skriftligt accepteret af leverandøren. 5.7 Vederlaget for aftalen omfatter tjenester inkluderet retten til Support ydet af leverandøren, jf. kapitel IMMATERIELLE RETTIGHEDER 6.1 Leverandøren har fuldstændig ophavsret, ejerskab og alle andre rettigheder til SMARTDAY- modulerne. Ethvert brud på leverandørens rettigheder, herunder ulovlig brug som muligør kopiering af licensfiler/koder for tredjemand, anses som væsentlig mislighold af denne aftale og berettiger leverandøren til frit at ophæve aftalen helt eller delvist med øjeblikkelig virkning, jf. punkt Kunden må ikke ændre licensfiler/koder. Kunden må heller ikke ændre eller fjerne angivelser og/eller bemærkninger vedrørende ophavsret, varemærker eller andre rettigheder.

4 6.3 Kunden må ikke foretage reverse engineering, disassembling eller dekompilering af SMARTDAY- modulerne medmindre og kun i den udstrækning sådanne handlinger er tilladt i henhold til ufravigelige lovregler. 7. ANSVAR OG ANSVARSFRASKRIVELSE 7.1 Leverandøren er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler med de begrænsninger og undtagelser, som følger af denne aftales punkt 7 og Leverandøren er ikke, under nogle omstændigheder, ansvarlig for tabt omsætning eller fortjeneste, tab af data, skader af registrering eller data, eller nogen anden form for indirekte tab eller følgetab, herunder men ikke begrænset til tab af goodwill, tab som følge af enhver form for forretningsmæssig afbrydelse som måtte opstå i anledning af eller i forbindelse med denne aftale eller service- eller konsulenttjenester. Ovennævnte ansvarsbegrænsning gælder uanset om leverandøren er blevet underrettet om muligheden for sådanne tab, og uanset om skaden forvoldes i eller udenfor kontrakt. Kunden kan dermed ikke kræve erstatning fra leverandøren for nogle af de ovenfor nævnte tab. 7.3 Leverandøren er envidere ikke ansvarlig for: (1) tab relateret til uvedkommendes adgang til data og systemer, tab som skyldes at data eller information forsvinder, ændres og lignende, med mindre det godtgøres at leverandøren ikke har truffet de nødvendige tekniske eller organisatoriske sikkerhedstiltag som nævnt i aftalens punkt 13 (2) mangler eller tab som følge af eksterne faktorer, herunder andre programmer eller samspillet mellem SMARTDAY- modulerne og kundens egne software/hardware. (3) forhold som skyldes mangelfulde ydelser fra kundens interne leverandør, andre netværksoperatører eller underleverandører, herunder nedbrud eller driftsforstyrrelser på internet mv., eller, (4) tab som følge af at aftaler med tredjepart bortfalder eller misligholdes, medmindre det godtgøres at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra leverandørens side eller fra personer leverandøren hæfter for. 8. ANSVARSBEGRÆNSNING 8.1 Leverandørens samlede ansvar for tab eller skade som opstår i forbindelse med indgåelse, implementering eller afvikling af denne aftale, eller levering af service- og/eller konsulenttjenesterne i relation til aftalen, er begrænset op til det beløb kunden har betalt i henhold til denne aftale på det tidspunkt kravet opstod. Ansvaret er under enhver omstændighed begrænset til det beløb kunden har betalt for leje af SMARTDAY- modulerne i de seneste 12 måneder.

5 8.2 Leverandøren har produktansvar for skade på personer eller ting efter de til enhver tid gældende ufravigelige lovregler. Leverandøren fraskriver sig imidlertid ethvert produktansvar som følge af tab eller skade på ting, som efter sin natur normalt er beregnet til kommersielt brug. 8.3 Ingen af parterne er ansvarlig for skade, som er en direkte eller indirekte konsekvens af at en part forsinkes eller forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til denne aftale på grund af en opstået Force Majeure begivenhed. Som Force Majeure anses ekstraordinære hændelser udenfor parternes kontrol, som for eksempel oversvømmelse, krig, oprør, naturkatastrofer, datavirus, hackerangreb, driftforstyrrelser på internet osv. Det er imidlertid en forudsætning for at betragte virus og hackerangreb som Force Majeure, at den påvirkede part i henhold til normal branchepraksis har beskyttet sig mod virus og hackerangreb. 9. KRÆNKELSER AF TREDJEMANDS RETTIGHEDER 9.1 Såfremt tredjemand gør gældende, at kundens brug af SMARTDAYmodulerne krænker tredjemands immaterielle rettigheder (herefter betegnet som «Krænkelseskrav»), vil leverandøren forsvare kunden mod krænkelseskravet og betale alle omkostninger, herunder erstatningskrav og sagsomkostninger, under forudsætning af at kunden straks: (a) giver leverandøren skriftlig underretning om krænkelseskravet, så snart kunden bliver kendt med et sådan krænkelseskrav; (b) tillader leverandøren fuldstændig at håndtere den retslige proces og alle foranstaltninger i tilknytning til denne, og (c) samarbejder med leverandøren i retsprocessen og alle foranstaltninger i tilknytning til denne, herunder ved at forsyne leverandøren med tilstrækkelig information samt yde den bistand, som er påkrævet for sådan en proces eller forlig. 9.2 Såfremt betingelserne under punkt 9.1 a-c ikke opfyldes, har leverandøren under enhver omstændighed ret, men ikke pligt, til at forsvare sig mod krænkelseskravet for egen regning. Ved underrettning til kunden om dette, er leverandøren uigenkaldeligt bemyndiget af kunden til, i den udstrækning der er retslig adgang til det, at indgå i tvisten, herunder til at indgå forlig, vedrørende krænkelseskravet. Kunden er forpligtet til, i den udstrækning det er nødvendigt, at forsyne leverandøren med relevant information i tvistens anledning. 9.3 I tilfælde af et krænkelseskrav er leverandøren berettiget til enten: (a) at skaffe kunden ret til fortsat at anvende SMARTDAY- modulerne, (b) at bringe krænkelsen til ophør ved at ændre SMARTDAY- modulerne helt eller delvist eller erstatte SMARTDAY- modulerne helt eller delvist med anden software, som har samme funktion som den eller de berørte SMARTDAY- moduler, eller (c) at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning og betale det i punkt 8.1 anførte beløb til kunden, såfremt krænkelseskravet bliver anlagt mod kunden inden 5 år fra indgåelse af denne aftale.

6 9.4 Opfyldelse af leverandørens forpligtelser i henhold til punkt 9.3 udgør leverandørens samlede erstatningskrav og leverandørens fulde forpligtelser overfor kunden som følge af ethvert krænkelseskrav. Kunden har ikke andre krav mod leverandøren som følge af et sådan krænkelseskrav. Ved opsigelse af denne aftale kommer punkt til anvendelse. 9.5 Bestemmelserne i punkt 9.1, 9.2 og 9.3 skal ikke anvendes, hvis krænkelseskravet opstår som følge af misbrug eller fejlagtig brug af SMARTDAY fra kundens side. Ved enhver ændring af SMARTDAYmodulerne foretaget af andre end leverandøren, bortfalder foranstående forpligtelser i henhold til enhver del af SMARTDAY- modulerne som være ændret eller berørt af en sådan ændring. 10. GARANTI 10.1 Såfremt kunden inden seks (6) måneder efter indgåelse af denne aftale leverer skriftlig dokumentation til leverandøren på, at der opstår væsentlige fejl ved SMARTDAY- modulet, hvor det med væsentlig fejl forstås, at en eller flere af SMARTDAY- modulets centrale forretningsfunktioner ikke fungerer som tilsigtet af leverandøren, skal leverandøren enten: (a) vederlagsfrit levere en ny version af SMARTDAY uden fejl, eller (b) (c) vederlagsfrit rette fejlen, eller ophæve aftalen og tilbagebetale det vederlag, kunden har betalt til leverandøren i forudgående periode (måned) før anmeldelsen til leverandøren blev modtaget SMARTDAY- modulerne er et standardprodukt, som lanceres sådan de til enhver tid fremstår. Bortset fra det, som er angivet i punkt 10.1, giver leverandøren ingen garanti vedrørende SMARTDAY- modulerne og leverandøren påtager sig ikke noget ansvar for om brug af SMARTDAYmodulerne opfylder kundens krav eller behov. Kunden kan derfor ikke fremme krav mod leverandøren hvis SMARTDAY- modulerne indeholder fejl eller uhensigtsmæssigheder, som ikke er omfattet af punkt Garantien i punkt 10.1 gælder ikke, hvis fejlen i SMARTDAY- modulerne opstår som følge af et misbrug, fejlagtig brug eller anden urigtig brug, som kunden hæfter for. Leverandøren fraskriver sig ethvert ansvar såfremt der har fundet en ændring sted i SMARTDAY- modulerne, foretaget af andre end leverandøren. 11. MISLIGHOLD 11.1 Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine pligter efter denne aftale, kan den anden part ophæve aftalen, helt eller delvist med øjeblikkelig virkning. Dette gælder dog ikke, hvis den misligholdende part, efter skriftlig melding fra den anden part, har bragt misligholdet til ophør inden 14 dage.

7 11.2 Betalingsmislighold fra kunden med mere end 21 dage skal anses som væsentlig mislighold. Leverandøren kan også ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis kunden går konkurs, indstiller sine betalinger eller søger gældsordning. 12. OVERDRAGELSE 12.1 Kunden kan ikke overdrage eller på anden måde overføre sine rettigheder og pligter i henhold til denne aftale, herunder ved salg/udleje/udlån af retten til at bruge SMARTDAY- modulerne til tredjemænd, uden skriftlig forhåndssamtykke fra leverandøren Leverandøren har ret til at overdrage sine rettigheder og pligter i henhold til aftalen, helt eller delvist. 13. KUNDEOPLYSNINGER OG DATABESKYTTELSE 13.1 Kunden og leverandøren er hver for sig ansvarlig for at overholde sine respektive forpligtelser vedrørende behandling af sensitive oplysninger Kunden accepterer, at alle kunderelaterede oplysninger modtaget af leverandøren i relation til denne aftale, såsom oplysninger vedrørende SMARTDAY- modulerne, herunder serienummer, branchekode, kundens navn, adresse, telefon- og faxnummer samt -adresse, URL, kontaktnavn og navn på kundens forhandlere, kan bruges indenfor leverandørens koncern til intern administration af kundens rettigheder efter aftalen Kunden forpligter sig til at holde leverandøren løbende opdateret på eventuelle ændringer i kundens navn, adresser eller andre forhold, sådan at leverandøren kan administrere denne aftale samt opdatere SMARTDAY-modulerne på den mest hensigtsmæssige måde. 14. AFTALENS IKRAFTTRÆDELSE, VARIGHED OG OPHØR 14.1 Prøvelicens: Leverandøren giver licenstager adgang til SMARTDAY som en "prøvelicens", som angivet i dette dokument, og videre kan licenstager installere en kopi af SMARTDAY, som er angivet i denne licensaftale, udelukkende for licenstagers personel, og udelukkende for evalueringsformål, så længe det maksimale antal samtidige brugere ikke overstiger antal ansatte i selskabet. Prøvelicens er maksimalt tilgængelig for en given periode på 14 dage fra installation Kontraktens ikraftetrædelse: Aftalen træder i kraft ved leverandørens modtagelse af skriftlig accept fra kunden og løber videre uden tidsbegrænsning.

8 14.3 Kunden kan opsige aftalen med virkning fra og med indeværende måned + 2 måneder fra skriftlig opsigelse er modtaget af leverandøren Ved aftalens ophør uanset årsag gælder følgende: Det ydes ingen kompensation eller tilbagebetaling af eventuelt forudbetalt beløb i henhold til aftalen Kundens brug af SMARTDAY- modulerne skal ophøre straks efter udløbet af opsigelsesperioden og fjerne og tilintetgøre SMARTDAY- modulerne, herunder enhver eventuel kopi Hvis aftalen ophæves som følge af kundens mislighold, jf. punkt 11, er leverandøren berettiget til selv at vælge i hvilken form kundens data udleveres, og straks efter overføring af kundens data, slette alle kundens data fra server Enhver udlevering af kundens data, herunder data på kundens egne servere, vil kun ske mod kundens betaling eller sikkerhedsstillelse for eventuelle udestående, herunder men ikke begrænset til, eventuelt erstatningskrav fra leverandøren før udlevering kan foretages I tilfælde af kundens misbrug af leverandørens server, herunder blandt andet ved lagring af ulovlig data, lagring af data som er til skade for leverandøren eller leverandørens kunder, eller hvis gemt data kan true sikkerheden, er leverandøren berettiget til at ophæve aftalen uden varsel, jf. punkt ØVRIGE BESTEMMELSER 15.1 Hvis en bestemmelse i denne aftale erklæres ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, skal bestemmelsen det gælder håndhæves i størst mulig udstrækning efter gældende lov, sådan at parternes oprindelige hensigt opretholdes At en af parterne ikke udnytter en rettighed eller misligholdsbeføjelse som følger af denne aftale eller ved lov, indebærer ikke at vedkommende part har givet permanent afkald på sin ret, og det forhindrer ikke partens adgang til at påberåbe sig sin ret eller gøre misligholdsbeføjelse gældende. 16. LOVVALG OG VÆRNETING 16.1 Aftalen skal tolkes og gennemføres efter dansk ret. Alle tvister som opstår i relation til denne aftale, skal reguleres af de ordinære domstole med Oslo tingrett som værneting.

9 Kapitel 2 - Betingelser vedrørende hosting 1. Generelle driftsforhold 1.1 Sikkerhed Alle servere som hostes af leverandøren, har leverandørens udvalgte driftsteknikere kun adgang til. 1.2 Tilgængelighed Ved aftalt driftstid forstås mandag til torsdag i tidsrummet kl , fredag kl , undtaget officielle danske helligdage, samt følgende fridage: juleaften (24/12) og nytårsaften (31/12) Responstiden betyder reaktionstiden ved tastetryk Serveren har, indenfor den aftalte driftstid, en oppetid/funktionstid på mindst 99 %. Hvis tilgængeligheden til kundens dataområde i et kvartal påviseligt er lavere end 99 % fordelt over en tremåneders periode, kan kunden kræve forholdsmæssigt afslag i betalingen for den gældende periode, forudsat at den reducerede tilgængelighed skyldes forhold hos leverandøren Udenfor den aftalte driftstid har leverandøren ikke et ansvar for tilgængeligheden. Hvis tilgængeligheden til serveren ikke fungerer udenfor den aftalte driftstid, vil afhjælpning af dette ikke blive påbegyndt før starten af den efterfølgende aftalte driftstid Leverandøren garanterer ikke for kundens svartid 1.3 Back-up Kundens system- og brugerdata på kundens tildelte harddiskplads på leverandørens server, er omfattet af backup. Kunden skal selv sørge for at backup af data på kundens egen server eller på kundens egne computere Backup foretages, med mindre andet er særskilt aftalt, hver nat udenfor den aftalte driftstid, jf. punkt Backup foretages hver dag og omfatter de sidste 14 dage. Backup foretages hovedsageligt til leverandørens eget brug i tilfælde af nedetid. Hvis kunden ønsker at bruge backup til brug for reetablering af egen data, foretages dette af leverandøren mod en særskilt betaling til de til enhver tid gældende timesatser. Ønsker kunden mere backup, skal det reguleres i særskilt aftale. 1.4 Opdateringer

10 1.4.1 Leverandøren installerer opdateringer af SMARTDAY. Installationen af opdateringer faktureres særskilt i henhold til den enhver tid gældende prisliste. Sådanne opdateringer kan medføre reduceret eller manglende tilgængelighed for kunden så længe opdateringerne udføres Opdateringer omfatter følgende ydelser: a) Ret til opdateringer af SMARTDAY- modulerne for at sikre overholdelse af dansk lov efter leverandørens bedste evne. b) Ret til opdateringer af forbedringer i funktioner i SMARTDAY- modulerne c) Ret til fejlrettelser til SMARTDAY- modulerne Hvis leverandøren afslutter udvikling af SMARTDAY- modulerne eller deler versioner af denne, er leverandøren berettiget til samtidig at opsige aftalen som vedrører retten til opdatering. I så fald har kunden ikke noget krav på tilbagebetaling af forudbetalt beløb Kunden er forpligtet til at følge enhver anvisning vedrørende anvendelsen af opdateringerne som foretages af leverandøren Det er leverandørens intention og målsætning at nye versioner af SMARTDAYmodulerne vil være kompatible med de eksisterende SMARTDAY- moduler. Leverandøren giver alligevel ingen garanti for ændringer, som kunden selv har udført, uanset om det er leverandøren, som har foretaget sådanne ændringer Leverandøren garanterer ikke for at der er retrospektiv kompatibilitet mellem nye versioner, eller mellem sproglige og landspecifikke funktionaliteter. Dette gælder tilsvarende integrationer mellem kundens ERP system og SMARTDAY- modulerne. 1.5 Planlagt service Leverandøren er berettiget til at foretage almindelig service m.v. på serveren i to hverdage årligt. I den forbindelse vil kunden være afskåret fra adgangen til serverne. Leverandøren skal orientere kunden om sådan en service med mindst 14 dages skriftlig varsel (e-post). 2. Kundens brug 2.1 Kunden tildeles den nødvendige harddiskplads på en af leverandørens servere. 2.2 Kunden er forpligtet til at give adgang til det antal brugere, som kunden har betalt for, jf. aftalens punkt 4.1.2, og 5.4, samt at sikre at hver bruger har egen adgang og eget password. Hvis leverandøren får kendskab til at kunden ikke betaler for flere brugere, jf. aftalens punkt 5.4 og 5.5, eller hvis brugerne benytter samme password eller eksterne brugere gives adgang i større omfang end tilladt i aftalen, er leverandøren berettiget til at ophæve aftalen helt eller delvist, jf. aftalens pkt.11 og afbryde alle leverandørens forbindelser til kundens dataområde, jf. aftalens punkt Leverandøren kan endvidere kræve fuld erstatning for ethvert tab, som leverandøren lider som følge af et sådan mislighold.

11 2.3 Kunden er selv ansvarlig for brugen af den tildelte plads og al data, som kunden har lagt ind på leverandørens server som led i denne aftale, herunder at de nævnte data tilhører kunden. Kunden står inde for at al data, herunder information m.v som gemmes på den tildelte plads, er lovlig. Hvis leverandøren bliver kendt med at den tildelte plads benyttes til opbevaring af ulovligheder, kan leverandøren ophæve aftalen helt eller delvist, jf. pkt. 11 og kræve fuld erstatning for ethvert tab som følge af dette. 2.4 Kunden er ansvarlig for egnetheden og funktionaliteden af egen hardware og software, og kunden er forpligtet til for egen regning og risiko at overholde samtlige af leverandørens anvisninger om ændring af hardware og software, sådan at aftalen kan gennemføres efter sit indhold.

12 Kapittel 3 Aftale om Support 1. Definitioner 1.1 Aftalen: Aftale mellem leverandøren og kundens brug af SMARTDAY. 1.2 Arbejdsdag: Mandag til torsdag fra kl til kl og fredag fra kl til kl.15.00, bortset fra de nævnte fri- og helligdage i kapitel Fejltyper: Er en betegnelse for en klassificering af fejltyper som følger af tabel Major Relase: Betyder en softwareudgave som indeholder en væsentlig opgradering i forhold til tidligere knyttet til produktets funktionalitet og/eller muligheder. 1.5 Minior Relase: Betyder en softwareudgave, som indeholder en mindre opgradering i forhold til tidligere. 1.6 Reaktionstid: Er den planlagte tid det tager fra en supportopgave registreres i leverandørens supportafdeling til supporten påbegyndes jf.tabel Aftalens omfang 2.1 Aftalen omfatter abonnement som giver adgang til Support vedrørende SMARTDAYmoduler på de fastsatte vilkår og betingelser. 3. Support 3.1 Fejltyper: Fejltype Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Tabel 1 Event: En fatal fejl som forhindrer bruger i at benytte afgørende funktionaliteter i SMARTDAYmodulerne, f.eks. ordreregistrering En fejl som forhindrer brugere i at udføre en eller flere enkelte funktioner i SMARTDAYmodulerne En mindre kritisk fejl som ikke berører basis funktionaliteten i SMARTDAY- modulerne 3.2 Support ydes på de fastsatte vilkår nedenfor Reaktionstider fremgår af tabel 2 nedenfor. Reaktionstiden løber fra tidspunktet, hvor leverandøren modtager kundens fejlrapport jf. punkt 9 og indtil leverandøren har påbegyndt analyse af problemet:

13 Servicetype Reaktionstid (efter klasse) Basicservice Klasse 1: 1 arbejdsdag Klasse 2: 1 Arbejdsdage Klasse 3: Fremtidig relase Tilgængelig support Servicetid Kl , man-torsdag og mellem 8-15 fredag Supportydelser Alle ydererligere supportydelser afregnes til forbrugt tid til leverandørens til enhver tid gældene priser. Fc indstallation og geninstallation af software, indlæsning af back up ifm. nedbrud, opsættning af kommunikation mm. til GPS 4. Begrænsninger 4.1 Alle serviceniveauer gælder kun for hardware, som på forhånd er godkendt/certificeret som kompatibel med SMARTDAY- modulerne af leverandøren 4.2 Denne aftale inkluderer ikke undervisning i brug af SMARTDAY- moduler eller support vedørende kundespecifikke tilpasninger. 4.3 Rettelser af eventuelle fejl vil blive foretaget så længe det er muligt for leverandøren gennem ekstern adgang til kundens udstyr. Hvis fejlen er af sådan karakter, at den må løses på stedet (on-site support) er dette ikke omfattet af denne aftale og vil blive afregnet iht. leverandørens til enhver tid gældende timesats, jf. prislisten 4.4 Aftalen omfatter ikke ret til hardware 5. Fejl som ikke skyldes leverandøren 5.1 Denne aftalen omfatter ikke services og fejlrettelser, som er et resultat af tredjeparts software eller i øvrigt ikke har direkte relation til leverandøren. 5.2 Hvis kunden ønsker at modtage sådan en service fra leverandøren, faktureres dette iht. foreløben tid efter leverandørens til enhver tid gældende timesats jf. prislisten. Dette gælder også i tilfælde, hvor kunden eller tredjepart har udført en ukorrekt installation eller på anden måde har foretaget ændringer eller rettelser i kundens systemer. 6. Undtaget

14 Support ydes ikke på følgende fri- og helligdage: - Julaften og julens helligdage - Nytårsaften (31. december) og nytårsdag (1. januar) - Helligdage i forbindelse med påske - 1. maj - Kr.Himmelfartsdag - 2. Pinsedag 7. Kundens ansvarsområde For leverandørens ydelser af support til kunden gælder følgende: 7.1 Kunden skal give leverandøren de nødvendige adgange til kundens udstyr og systemer, samt stille relevant personale til rådighed. 7.2 Kunden skal overholde leverandørens retningslinjer for brug af support som meddeles af leverandøren fra tid til anden. 7.3 Kunden skal modtage instruktion, og med det overtage kontrollen og ledelsen i brugen af SMARTDAY- modulerne. 7.4 Kunden uddanner/træner sit personale i at bruge applikationer fra SMARTDAYmodulerne. 7.5 Kunden sikrer og er selv ansvarlig for sikring af data med firewall og antivirusprogrammer, som skal installeres og vedligeholdes i overensstemmelse med til enhver tid god IT skik. 8. Fejlmelding 8.1 For at spare mest mulig tid, skal en fejl afdækkes af kunden så godt som overhovedet muligt og omgående rapporteres til leverandøren med angivelse af følgende: - Grundig beskrivelse af hvordan fejlen opstod, hvilket system kunden bruger, og hvor i systemet fejlen er fundet, herunder fejltype, jf. tabel 1 - Hvis mulig tages «screen dumps» 8.2 Det er en afgørende forudsætning for en hurtig fejlrettelse, at konstaterede fejl meddeles til leverandøren i det øjeblik, de opstår.

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Kontrakt d.18.11.2013

Kontrakt d.18.11.2013 Kontrakt d.18.11.2013 mellem Sport & Energy v/niklas Jønsson CVR.nr.: 35259252 Godthåbsvej 188, 1. tv. 2720 Vandløse og KIWIWEB CVR.nr.: 33236506 KIWIWEB Frederiksberg Alle 32, 5 1860 Frederiksberg 1.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Kontrakt d.22.11.2013

Kontrakt d.22.11.2013 Kontrakt d.22.11.2013 mellem Emil Sennicksen CVR.nr.: 35299149 Fredensgade 9 1 t.v 2200 København N og KIWIWEB CVR.nr.: 33236506 KIWIWEB Frederiksberg Alle 32, 5 1860 Frederiksberg 1. Kontraktens omfang

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Vilkår for leje af stand-alone terminaler fra Nets A/S

Vilkår for leje af stand-alone terminaler fra Nets A/S Vilkår for leje af stand-alone terminaler fra Nets A/S 1. Vilkårenes omfang 1.1. Vilkårene regulerer forholdet mellem parterne Nets A/S (herefter kaldet Leverandøren) og lejer af terminaler og serviceydelser

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

AQOOLA. Licensaftale

AQOOLA. Licensaftale AQOOLA Licensaftale Mellem: Aqoola A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVR- No. 32073506 (Licensgiver) og NAVN VEJ POSTNR CVR- Nr. (Licenstager) 1 Licensgiver og Licenstager er enige om følgende: Denne

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

BILAG 1 STANDARDVILKÅR FOR E FAKTURA

BILAG 1 STANDARDVILKÅR FOR E FAKTURA BILAG 1 STANDARDVILKÅR FOR E FAKTURA Disse standardvilkår gælder for Brugeres abonnement på e faktura. Igangsætning af abonnementet forudsætter, at Brugeren har indgået en såkaldt Dataleverandøraftale

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Bestilling af online backup

Bestilling af online backup Bestilling af online backup 1. kundelogin (telefonnummer): 2. Abonnement: Sæt kryds Plads på server Oprettelse Månedligt abonnement 500 MB 499,- 100,- 1 GB 499,- 135,- 2 GB 499,- 170,- 3 GB 499,- 205,-

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER 1. Indgåelse af aftale og ordrer En ordre eller aftale er først bindende for CORNATOR, når den er bekræftet skriftligt, f.eks. i form af en ordrebekræftelse eller

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

Bestilling af remote backup

Bestilling af remote backup Bestilling af remote backup 1. kundelogin (telefonnummer): 2. Abonnement: Sæt kryds Plads på server Oprettelse Månedligt abonnement 1 GB 0,- 56,- 5 GB 0,- 125,- 10 GB 0,- 220,- 15 GB 0,- 275,- 20 GB 0,-

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren)

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) Vilkår for hosting 6. revision 7. maj 2005 CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) CompuSoft A/S, Anderupvej 16, DK 5270 Odense N, Tlf. +45 6318

Læs mere

SYSTEMAFTALE PRODUCENT

SYSTEMAFTALE PRODUCENT SYSTEMAFTALE PRODUCENT 1. Indledning: 1.1 Denne aftale omhandler levering af ordrebehandlingssystemet "DANPOT", som er indgået mellem DANPOT DATA A/S og Kunden tilsammen benævnt "Parterne". 2.Ydelsen:

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HJEMMESIDER

GENERELLE BETINGELSER FOR HJEMMESIDER GENERELLE BETINGELSER FOR HJEMMESIDER DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB til kunden leverer deres standardhjemmesideløsning bestående af en

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere