2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer."

Transkript

1 Kapitel 1 - Hoveddel 1. - BAGGRUND - FORMÅL Denne aftale regulerer parternes rettigheder og pligter forbundet med kundens brug af tjenesten SMARTDAY, en cloud-baseret tjeneste, som hostes for kunden af epocket Solutions AS (leverandør) på server kontrolleret af leverandøren. 2. DEFINITIONER 2.1 Saas Licens: De SMARTDAY-moduler som er angivet på aftalens forside og som tilbydes kunden på SaaS vilkår (Software as a Service), dvs. at kunden lejer en ret til at bruge de til enhver tid omfattede SMARTDAY-moduler, som hostes af leverandøren. 2.2 Brugere: Alle interne og eksterne brugere. 2.3 Dokumentation: Ethvert elektronisk og skriftligt hjælpemiddel og specifikationer som er udviklet af leverandøren relateret til SMARTDAY, samt enhver beskrivelse udviklet af leverandøren i relation til SMARTDAYmodulerne. 2.4 Eksterne brugere: Alle tredjemænd for hvilke kunden erverver og faktisk betaler for brugsret til en eller flere SMARTDAY- moduler. Sådanne tredjemænd er personer eller andre, som ikke er interne brugere (herunder, men ikke begrænset til kundenes leverandører, forhandlere og kunder). 2.5 Interne Brugere: Alle medarbejdere, som er ansat af eller arbejder for kunden eller kundens datterselskab, og som er givet adgang af kunden til at bruge SMARTDAY i sit arbejde for kunden eller datterselskab. 2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer. 2.7 Leverandør: epocket Solutions AS. 2.8 Licensfiler/Koder: De filer/koder som fungerer som nøgle og åbner for brug af SMARTDAY- modulerne for kunden. 2.9 Oppdateringer: Nye versioner af SMARTDAY- modulerne som leverandøren udgiver fra tid til anden Priser/Prislisten: Leverandørens til enhver tid gældende priser for brug af SMARTDAY er angivet på leverandørens hjemmeside. Priserne er genstand for årlig regulering.

2 3. HOSTING 3.1 Leverandøren hoster SMARTDAY- modulerne med tilhørende data som kunden til enhver tid har lejet retten til at bruge i henhold til denne aftale, på leverandørens system/server på de betingelser og vilkår, som fremgår af kapitel Som en del af aftalen leverer leverandøren opdateringer, som kunden downloader på egen hånd. 3.3 Supportydelser fra leverandøren er reguleret i kapitel Kundens adgang til brug af SMARTDAY- modulerne sker ved at kunden downloader den netbaserede tjeneste. Kunden skal selv etablere og betale for oprettelse og brug af SIM-kort og telekommunikationsforbindelse til kundens hardware. 3.5 SIM- kort som leveres af leverandøren som en del af SMARTDAY-modulerne eller integreret i hardware leveret af leverandøren, må kun anvendes af kunden til datatrafik i forbindelse med kundens brug af SMARTDAY-modulerne i overenstemmelse med deres formål. 3.6 Leverandøren kan ændre vilkårene med 30 dages varsel. 4. BRUGSRETTENS OMFANG 4.1 Brugsret og antal brugere Leverandøren giver kunden en ikke overførbar, ikke eksklusiv adgang til at bruge det antal SMARTDAY moduler, som til enhver tid er bestilt og betalt af kunden Brugsretten omfatter alle interne brugere til enhver tid. Envidere er kunden berettiget til at give eksterne brugere adgang til SMARTDAY- modulerne, udelukkende med det formål at få adgang til at ændre kundens data Kunden er berettiget til at udvide antallet af brugere eller foretage ændringer i brugsretten, jf. punkt 4.1.1, under forudsætning af at kunden betaler for yderligere brugere eller andre ændringer, jf. aftalens punkt I den udstrækning kunden tillader brugere at få adgang til at bruge SMARTDAY- modulerne, er kunden i alle henseender ansvarlig for at de nævnte brugere overholder bestemmelserne i denne aftale. Kunden er videre ansvarlig for at eventuelle datterselskaber gives adgang til SMARTDAYmodulerne. Såfremt kunden ikke opfylder denne forpligtelse, anses det for et væsentligt mislighold som berettiger leverandøren til at hæve aftalen i henhold til punkt 11.

3 4.2 Kopiering Kunden kan ikke tage kopier af SMARTDAY medmindre, og kun i den udstrækning, retten til at foretage sådanne kopier fremgår af ufravigelige lovregler. 5. VEDERLAG M.V 5.1 Vederlaget for de ydelser som til enhver tid omfattes af aftalen, herunder adgangen til at bruge SMARTDAY- moduler samt hosting, support- og konsulentydelser, betales af kunden til leverandøren i henhold til de priser, som til enhver tid er angivet på leverandørens hjemmeside, jf. punkt Såfremt installationen af SMARTDAY, herunder overførsel af eksisterende data, specialtilpasninger, installation og konfiguration af tredjeparts software m.v., udføres af leverandøren, afregnes sådanne ydelser separat efterfølgende til leverandørens til enhver tid gældene priser. 5.3 Alle beløb forfalder til betaling som anført i prislisten på leverandørens hjemmeside. Fakturering sker fra leverandøren bagudvis hver måned med mindre andet er aftalt. 5.4 Enhver ændring jf.punkt 4.1.3, herunder udvidelse af antal brugere, medfører en forhøjelse af vederlaget, jf. prislisten. 5.5 Såfremt kunden har indsigelser til faktura fra leverandøren, jf. punkt 5.4, skal kunden uden unødig ophold skriftligt begrunde indsigelserne til leverandøren. Hvis indsigelser ikke er modtaget af leverandøren inden 30 dage fra fakturadato, mister kunden retten til at gøre indsigelser. 5.6 Kunden er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af betalingen, medmindre det er skriftligt accepteret af leverandøren. 5.7 Vederlaget for aftalen omfatter tjenester inkluderet retten til Support ydet af leverandøren, jf. kapitel IMMATERIELLE RETTIGHEDER 6.1 Leverandøren har fuldstændig ophavsret, ejerskab og alle andre rettigheder til SMARTDAY- modulerne. Ethvert brud på leverandørens rettigheder, herunder ulovlig brug som muligør kopiering af licensfiler/koder for tredjemand, anses som væsentlig mislighold af denne aftale og berettiger leverandøren til frit at ophæve aftalen helt eller delvist med øjeblikkelig virkning, jf. punkt Kunden må ikke ændre licensfiler/koder. Kunden må heller ikke ændre eller fjerne angivelser og/eller bemærkninger vedrørende ophavsret, varemærker eller andre rettigheder.

4 6.3 Kunden må ikke foretage reverse engineering, disassembling eller dekompilering af SMARTDAY- modulerne medmindre og kun i den udstrækning sådanne handlinger er tilladt i henhold til ufravigelige lovregler. 7. ANSVAR OG ANSVARSFRASKRIVELSE 7.1 Leverandøren er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler med de begrænsninger og undtagelser, som følger af denne aftales punkt 7 og Leverandøren er ikke, under nogle omstændigheder, ansvarlig for tabt omsætning eller fortjeneste, tab af data, skader af registrering eller data, eller nogen anden form for indirekte tab eller følgetab, herunder men ikke begrænset til tab af goodwill, tab som følge af enhver form for forretningsmæssig afbrydelse som måtte opstå i anledning af eller i forbindelse med denne aftale eller service- eller konsulenttjenester. Ovennævnte ansvarsbegrænsning gælder uanset om leverandøren er blevet underrettet om muligheden for sådanne tab, og uanset om skaden forvoldes i eller udenfor kontrakt. Kunden kan dermed ikke kræve erstatning fra leverandøren for nogle af de ovenfor nævnte tab. 7.3 Leverandøren er envidere ikke ansvarlig for: (1) tab relateret til uvedkommendes adgang til data og systemer, tab som skyldes at data eller information forsvinder, ændres og lignende, med mindre det godtgøres at leverandøren ikke har truffet de nødvendige tekniske eller organisatoriske sikkerhedstiltag som nævnt i aftalens punkt 13 (2) mangler eller tab som følge af eksterne faktorer, herunder andre programmer eller samspillet mellem SMARTDAY- modulerne og kundens egne software/hardware. (3) forhold som skyldes mangelfulde ydelser fra kundens interne leverandør, andre netværksoperatører eller underleverandører, herunder nedbrud eller driftsforstyrrelser på internet mv., eller, (4) tab som følge af at aftaler med tredjepart bortfalder eller misligholdes, medmindre det godtgøres at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra leverandørens side eller fra personer leverandøren hæfter for. 8. ANSVARSBEGRÆNSNING 8.1 Leverandørens samlede ansvar for tab eller skade som opstår i forbindelse med indgåelse, implementering eller afvikling af denne aftale, eller levering af service- og/eller konsulenttjenesterne i relation til aftalen, er begrænset op til det beløb kunden har betalt i henhold til denne aftale på det tidspunkt kravet opstod. Ansvaret er under enhver omstændighed begrænset til det beløb kunden har betalt for leje af SMARTDAY- modulerne i de seneste 12 måneder.

5 8.2 Leverandøren har produktansvar for skade på personer eller ting efter de til enhver tid gældende ufravigelige lovregler. Leverandøren fraskriver sig imidlertid ethvert produktansvar som følge af tab eller skade på ting, som efter sin natur normalt er beregnet til kommersielt brug. 8.3 Ingen af parterne er ansvarlig for skade, som er en direkte eller indirekte konsekvens af at en part forsinkes eller forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til denne aftale på grund af en opstået Force Majeure begivenhed. Som Force Majeure anses ekstraordinære hændelser udenfor parternes kontrol, som for eksempel oversvømmelse, krig, oprør, naturkatastrofer, datavirus, hackerangreb, driftforstyrrelser på internet osv. Det er imidlertid en forudsætning for at betragte virus og hackerangreb som Force Majeure, at den påvirkede part i henhold til normal branchepraksis har beskyttet sig mod virus og hackerangreb. 9. KRÆNKELSER AF TREDJEMANDS RETTIGHEDER 9.1 Såfremt tredjemand gør gældende, at kundens brug af SMARTDAYmodulerne krænker tredjemands immaterielle rettigheder (herefter betegnet som «Krænkelseskrav»), vil leverandøren forsvare kunden mod krænkelseskravet og betale alle omkostninger, herunder erstatningskrav og sagsomkostninger, under forudsætning af at kunden straks: (a) giver leverandøren skriftlig underretning om krænkelseskravet, så snart kunden bliver kendt med et sådan krænkelseskrav; (b) tillader leverandøren fuldstændig at håndtere den retslige proces og alle foranstaltninger i tilknytning til denne, og (c) samarbejder med leverandøren i retsprocessen og alle foranstaltninger i tilknytning til denne, herunder ved at forsyne leverandøren med tilstrækkelig information samt yde den bistand, som er påkrævet for sådan en proces eller forlig. 9.2 Såfremt betingelserne under punkt 9.1 a-c ikke opfyldes, har leverandøren under enhver omstændighed ret, men ikke pligt, til at forsvare sig mod krænkelseskravet for egen regning. Ved underrettning til kunden om dette, er leverandøren uigenkaldeligt bemyndiget af kunden til, i den udstrækning der er retslig adgang til det, at indgå i tvisten, herunder til at indgå forlig, vedrørende krænkelseskravet. Kunden er forpligtet til, i den udstrækning det er nødvendigt, at forsyne leverandøren med relevant information i tvistens anledning. 9.3 I tilfælde af et krænkelseskrav er leverandøren berettiget til enten: (a) at skaffe kunden ret til fortsat at anvende SMARTDAY- modulerne, (b) at bringe krænkelsen til ophør ved at ændre SMARTDAY- modulerne helt eller delvist eller erstatte SMARTDAY- modulerne helt eller delvist med anden software, som har samme funktion som den eller de berørte SMARTDAY- moduler, eller (c) at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning og betale det i punkt 8.1 anførte beløb til kunden, såfremt krænkelseskravet bliver anlagt mod kunden inden 5 år fra indgåelse af denne aftale.

6 9.4 Opfyldelse af leverandørens forpligtelser i henhold til punkt 9.3 udgør leverandørens samlede erstatningskrav og leverandørens fulde forpligtelser overfor kunden som følge af ethvert krænkelseskrav. Kunden har ikke andre krav mod leverandøren som følge af et sådan krænkelseskrav. Ved opsigelse af denne aftale kommer punkt til anvendelse. 9.5 Bestemmelserne i punkt 9.1, 9.2 og 9.3 skal ikke anvendes, hvis krænkelseskravet opstår som følge af misbrug eller fejlagtig brug af SMARTDAY fra kundens side. Ved enhver ændring af SMARTDAYmodulerne foretaget af andre end leverandøren, bortfalder foranstående forpligtelser i henhold til enhver del af SMARTDAY- modulerne som være ændret eller berørt af en sådan ændring. 10. GARANTI 10.1 Såfremt kunden inden seks (6) måneder efter indgåelse af denne aftale leverer skriftlig dokumentation til leverandøren på, at der opstår væsentlige fejl ved SMARTDAY- modulet, hvor det med væsentlig fejl forstås, at en eller flere af SMARTDAY- modulets centrale forretningsfunktioner ikke fungerer som tilsigtet af leverandøren, skal leverandøren enten: (a) vederlagsfrit levere en ny version af SMARTDAY uden fejl, eller (b) (c) vederlagsfrit rette fejlen, eller ophæve aftalen og tilbagebetale det vederlag, kunden har betalt til leverandøren i forudgående periode (måned) før anmeldelsen til leverandøren blev modtaget SMARTDAY- modulerne er et standardprodukt, som lanceres sådan de til enhver tid fremstår. Bortset fra det, som er angivet i punkt 10.1, giver leverandøren ingen garanti vedrørende SMARTDAY- modulerne og leverandøren påtager sig ikke noget ansvar for om brug af SMARTDAYmodulerne opfylder kundens krav eller behov. Kunden kan derfor ikke fremme krav mod leverandøren hvis SMARTDAY- modulerne indeholder fejl eller uhensigtsmæssigheder, som ikke er omfattet af punkt Garantien i punkt 10.1 gælder ikke, hvis fejlen i SMARTDAY- modulerne opstår som følge af et misbrug, fejlagtig brug eller anden urigtig brug, som kunden hæfter for. Leverandøren fraskriver sig ethvert ansvar såfremt der har fundet en ændring sted i SMARTDAY- modulerne, foretaget af andre end leverandøren. 11. MISLIGHOLD 11.1 Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine pligter efter denne aftale, kan den anden part ophæve aftalen, helt eller delvist med øjeblikkelig virkning. Dette gælder dog ikke, hvis den misligholdende part, efter skriftlig melding fra den anden part, har bragt misligholdet til ophør inden 14 dage.

7 11.2 Betalingsmislighold fra kunden med mere end 21 dage skal anses som væsentlig mislighold. Leverandøren kan også ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis kunden går konkurs, indstiller sine betalinger eller søger gældsordning. 12. OVERDRAGELSE 12.1 Kunden kan ikke overdrage eller på anden måde overføre sine rettigheder og pligter i henhold til denne aftale, herunder ved salg/udleje/udlån af retten til at bruge SMARTDAY- modulerne til tredjemænd, uden skriftlig forhåndssamtykke fra leverandøren Leverandøren har ret til at overdrage sine rettigheder og pligter i henhold til aftalen, helt eller delvist. 13. KUNDEOPLYSNINGER OG DATABESKYTTELSE 13.1 Kunden og leverandøren er hver for sig ansvarlig for at overholde sine respektive forpligtelser vedrørende behandling af sensitive oplysninger Kunden accepterer, at alle kunderelaterede oplysninger modtaget af leverandøren i relation til denne aftale, såsom oplysninger vedrørende SMARTDAY- modulerne, herunder serienummer, branchekode, kundens navn, adresse, telefon- og faxnummer samt -adresse, URL, kontaktnavn og navn på kundens forhandlere, kan bruges indenfor leverandørens koncern til intern administration af kundens rettigheder efter aftalen Kunden forpligter sig til at holde leverandøren løbende opdateret på eventuelle ændringer i kundens navn, adresser eller andre forhold, sådan at leverandøren kan administrere denne aftale samt opdatere SMARTDAY-modulerne på den mest hensigtsmæssige måde. 14. AFTALENS IKRAFTTRÆDELSE, VARIGHED OG OPHØR 14.1 Prøvelicens: Leverandøren giver licenstager adgang til SMARTDAY som en "prøvelicens", som angivet i dette dokument, og videre kan licenstager installere en kopi af SMARTDAY, som er angivet i denne licensaftale, udelukkende for licenstagers personel, og udelukkende for evalueringsformål, så længe det maksimale antal samtidige brugere ikke overstiger antal ansatte i selskabet. Prøvelicens er maksimalt tilgængelig for en given periode på 14 dage fra installation Kontraktens ikraftetrædelse: Aftalen træder i kraft ved leverandørens modtagelse af skriftlig accept fra kunden og løber videre uden tidsbegrænsning.

8 14.3 Kunden kan opsige aftalen med virkning fra og med indeværende måned + 2 måneder fra skriftlig opsigelse er modtaget af leverandøren Ved aftalens ophør uanset årsag gælder følgende: Det ydes ingen kompensation eller tilbagebetaling af eventuelt forudbetalt beløb i henhold til aftalen Kundens brug af SMARTDAY- modulerne skal ophøre straks efter udløbet af opsigelsesperioden og fjerne og tilintetgøre SMARTDAY- modulerne, herunder enhver eventuel kopi Hvis aftalen ophæves som følge af kundens mislighold, jf. punkt 11, er leverandøren berettiget til selv at vælge i hvilken form kundens data udleveres, og straks efter overføring af kundens data, slette alle kundens data fra server Enhver udlevering af kundens data, herunder data på kundens egne servere, vil kun ske mod kundens betaling eller sikkerhedsstillelse for eventuelle udestående, herunder men ikke begrænset til, eventuelt erstatningskrav fra leverandøren før udlevering kan foretages I tilfælde af kundens misbrug af leverandørens server, herunder blandt andet ved lagring af ulovlig data, lagring af data som er til skade for leverandøren eller leverandørens kunder, eller hvis gemt data kan true sikkerheden, er leverandøren berettiget til at ophæve aftalen uden varsel, jf. punkt ØVRIGE BESTEMMELSER 15.1 Hvis en bestemmelse i denne aftale erklæres ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, skal bestemmelsen det gælder håndhæves i størst mulig udstrækning efter gældende lov, sådan at parternes oprindelige hensigt opretholdes At en af parterne ikke udnytter en rettighed eller misligholdsbeføjelse som følger af denne aftale eller ved lov, indebærer ikke at vedkommende part har givet permanent afkald på sin ret, og det forhindrer ikke partens adgang til at påberåbe sig sin ret eller gøre misligholdsbeføjelse gældende. 16. LOVVALG OG VÆRNETING 16.1 Aftalen skal tolkes og gennemføres efter dansk ret. Alle tvister som opstår i relation til denne aftale, skal reguleres af de ordinære domstole med Oslo tingrett som værneting.

9 Kapitel 2 - Betingelser vedrørende hosting 1. Generelle driftsforhold 1.1 Sikkerhed Alle servere som hostes af leverandøren, har leverandørens udvalgte driftsteknikere kun adgang til. 1.2 Tilgængelighed Ved aftalt driftstid forstås mandag til torsdag i tidsrummet kl , fredag kl , undtaget officielle danske helligdage, samt følgende fridage: juleaften (24/12) og nytårsaften (31/12) Responstiden betyder reaktionstiden ved tastetryk Serveren har, indenfor den aftalte driftstid, en oppetid/funktionstid på mindst 99 %. Hvis tilgængeligheden til kundens dataområde i et kvartal påviseligt er lavere end 99 % fordelt over en tremåneders periode, kan kunden kræve forholdsmæssigt afslag i betalingen for den gældende periode, forudsat at den reducerede tilgængelighed skyldes forhold hos leverandøren Udenfor den aftalte driftstid har leverandøren ikke et ansvar for tilgængeligheden. Hvis tilgængeligheden til serveren ikke fungerer udenfor den aftalte driftstid, vil afhjælpning af dette ikke blive påbegyndt før starten af den efterfølgende aftalte driftstid Leverandøren garanterer ikke for kundens svartid 1.3 Back-up Kundens system- og brugerdata på kundens tildelte harddiskplads på leverandørens server, er omfattet af backup. Kunden skal selv sørge for at backup af data på kundens egen server eller på kundens egne computere Backup foretages, med mindre andet er særskilt aftalt, hver nat udenfor den aftalte driftstid, jf. punkt Backup foretages hver dag og omfatter de sidste 14 dage. Backup foretages hovedsageligt til leverandørens eget brug i tilfælde af nedetid. Hvis kunden ønsker at bruge backup til brug for reetablering af egen data, foretages dette af leverandøren mod en særskilt betaling til de til enhver tid gældende timesatser. Ønsker kunden mere backup, skal det reguleres i særskilt aftale. 1.4 Opdateringer

10 1.4.1 Leverandøren installerer opdateringer af SMARTDAY. Installationen af opdateringer faktureres særskilt i henhold til den enhver tid gældende prisliste. Sådanne opdateringer kan medføre reduceret eller manglende tilgængelighed for kunden så længe opdateringerne udføres Opdateringer omfatter følgende ydelser: a) Ret til opdateringer af SMARTDAY- modulerne for at sikre overholdelse af dansk lov efter leverandørens bedste evne. b) Ret til opdateringer af forbedringer i funktioner i SMARTDAY- modulerne c) Ret til fejlrettelser til SMARTDAY- modulerne Hvis leverandøren afslutter udvikling af SMARTDAY- modulerne eller deler versioner af denne, er leverandøren berettiget til samtidig at opsige aftalen som vedrører retten til opdatering. I så fald har kunden ikke noget krav på tilbagebetaling af forudbetalt beløb Kunden er forpligtet til at følge enhver anvisning vedrørende anvendelsen af opdateringerne som foretages af leverandøren Det er leverandørens intention og målsætning at nye versioner af SMARTDAYmodulerne vil være kompatible med de eksisterende SMARTDAY- moduler. Leverandøren giver alligevel ingen garanti for ændringer, som kunden selv har udført, uanset om det er leverandøren, som har foretaget sådanne ændringer Leverandøren garanterer ikke for at der er retrospektiv kompatibilitet mellem nye versioner, eller mellem sproglige og landspecifikke funktionaliteter. Dette gælder tilsvarende integrationer mellem kundens ERP system og SMARTDAY- modulerne. 1.5 Planlagt service Leverandøren er berettiget til at foretage almindelig service m.v. på serveren i to hverdage årligt. I den forbindelse vil kunden være afskåret fra adgangen til serverne. Leverandøren skal orientere kunden om sådan en service med mindst 14 dages skriftlig varsel (e-post). 2. Kundens brug 2.1 Kunden tildeles den nødvendige harddiskplads på en af leverandørens servere. 2.2 Kunden er forpligtet til at give adgang til det antal brugere, som kunden har betalt for, jf. aftalens punkt 4.1.2, og 5.4, samt at sikre at hver bruger har egen adgang og eget password. Hvis leverandøren får kendskab til at kunden ikke betaler for flere brugere, jf. aftalens punkt 5.4 og 5.5, eller hvis brugerne benytter samme password eller eksterne brugere gives adgang i større omfang end tilladt i aftalen, er leverandøren berettiget til at ophæve aftalen helt eller delvist, jf. aftalens pkt.11 og afbryde alle leverandørens forbindelser til kundens dataområde, jf. aftalens punkt Leverandøren kan endvidere kræve fuld erstatning for ethvert tab, som leverandøren lider som følge af et sådan mislighold.

11 2.3 Kunden er selv ansvarlig for brugen af den tildelte plads og al data, som kunden har lagt ind på leverandørens server som led i denne aftale, herunder at de nævnte data tilhører kunden. Kunden står inde for at al data, herunder information m.v som gemmes på den tildelte plads, er lovlig. Hvis leverandøren bliver kendt med at den tildelte plads benyttes til opbevaring af ulovligheder, kan leverandøren ophæve aftalen helt eller delvist, jf. pkt. 11 og kræve fuld erstatning for ethvert tab som følge af dette. 2.4 Kunden er ansvarlig for egnetheden og funktionaliteden af egen hardware og software, og kunden er forpligtet til for egen regning og risiko at overholde samtlige af leverandørens anvisninger om ændring af hardware og software, sådan at aftalen kan gennemføres efter sit indhold.

12 Kapittel 3 Aftale om Support 1. Definitioner 1.1 Aftalen: Aftale mellem leverandøren og kundens brug af SMARTDAY. 1.2 Arbejdsdag: Mandag til torsdag fra kl til kl og fredag fra kl til kl.15.00, bortset fra de nævnte fri- og helligdage i kapitel Fejltyper: Er en betegnelse for en klassificering af fejltyper som følger af tabel Major Relase: Betyder en softwareudgave som indeholder en væsentlig opgradering i forhold til tidligere knyttet til produktets funktionalitet og/eller muligheder. 1.5 Minior Relase: Betyder en softwareudgave, som indeholder en mindre opgradering i forhold til tidligere. 1.6 Reaktionstid: Er den planlagte tid det tager fra en supportopgave registreres i leverandørens supportafdeling til supporten påbegyndes jf.tabel Aftalens omfang 2.1 Aftalen omfatter abonnement som giver adgang til Support vedrørende SMARTDAYmoduler på de fastsatte vilkår og betingelser. 3. Support 3.1 Fejltyper: Fejltype Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Tabel 1 Event: En fatal fejl som forhindrer bruger i at benytte afgørende funktionaliteter i SMARTDAYmodulerne, f.eks. ordreregistrering En fejl som forhindrer brugere i at udføre en eller flere enkelte funktioner i SMARTDAYmodulerne En mindre kritisk fejl som ikke berører basis funktionaliteten i SMARTDAY- modulerne 3.2 Support ydes på de fastsatte vilkår nedenfor Reaktionstider fremgår af tabel 2 nedenfor. Reaktionstiden løber fra tidspunktet, hvor leverandøren modtager kundens fejlrapport jf. punkt 9 og indtil leverandøren har påbegyndt analyse af problemet:

13 Servicetype Reaktionstid (efter klasse) Basicservice Klasse 1: 1 arbejdsdag Klasse 2: 1 Arbejdsdage Klasse 3: Fremtidig relase Tilgængelig support Servicetid Kl , man-torsdag og mellem 8-15 fredag Supportydelser Alle ydererligere supportydelser afregnes til forbrugt tid til leverandørens til enhver tid gældene priser. Fc indstallation og geninstallation af software, indlæsning af back up ifm. nedbrud, opsættning af kommunikation mm. til GPS 4. Begrænsninger 4.1 Alle serviceniveauer gælder kun for hardware, som på forhånd er godkendt/certificeret som kompatibel med SMARTDAY- modulerne af leverandøren 4.2 Denne aftale inkluderer ikke undervisning i brug af SMARTDAY- moduler eller support vedørende kundespecifikke tilpasninger. 4.3 Rettelser af eventuelle fejl vil blive foretaget så længe det er muligt for leverandøren gennem ekstern adgang til kundens udstyr. Hvis fejlen er af sådan karakter, at den må løses på stedet (on-site support) er dette ikke omfattet af denne aftale og vil blive afregnet iht. leverandørens til enhver tid gældende timesats, jf. prislisten 4.4 Aftalen omfatter ikke ret til hardware 5. Fejl som ikke skyldes leverandøren 5.1 Denne aftalen omfatter ikke services og fejlrettelser, som er et resultat af tredjeparts software eller i øvrigt ikke har direkte relation til leverandøren. 5.2 Hvis kunden ønsker at modtage sådan en service fra leverandøren, faktureres dette iht. foreløben tid efter leverandørens til enhver tid gældende timesats jf. prislisten. Dette gælder også i tilfælde, hvor kunden eller tredjepart har udført en ukorrekt installation eller på anden måde har foretaget ændringer eller rettelser i kundens systemer. 6. Undtaget

14 Support ydes ikke på følgende fri- og helligdage: - Julaften og julens helligdage - Nytårsaften (31. december) og nytårsdag (1. januar) - Helligdage i forbindelse med påske - 1. maj - Kr.Himmelfartsdag - 2. Pinsedag 7. Kundens ansvarsområde For leverandørens ydelser af support til kunden gælder følgende: 7.1 Kunden skal give leverandøren de nødvendige adgange til kundens udstyr og systemer, samt stille relevant personale til rådighed. 7.2 Kunden skal overholde leverandørens retningslinjer for brug af support som meddeles af leverandøren fra tid til anden. 7.3 Kunden skal modtage instruktion, og med det overtage kontrollen og ledelsen i brugen af SMARTDAY- modulerne. 7.4 Kunden uddanner/træner sit personale i at bruge applikationer fra SMARTDAYmodulerne. 7.5 Kunden sikrer og er selv ansvarlig for sikring af data med firewall og antivirusprogrammer, som skal installeres og vedligeholdes i overensstemmelse med til enhver tid god IT skik. 8. Fejlmelding 8.1 For at spare mest mulig tid, skal en fejl afdækkes af kunden så godt som overhovedet muligt og omgående rapporteres til leverandøren med angivelse af følgende: - Grundig beskrivelse af hvordan fejlen opstod, hvilket system kunden bruger, og hvor i systemet fejlen er fundet, herunder fejltype, jf. tabel 1 - Hvis mulig tages «screen dumps» 8.2 Det er en afgørende forudsætning for en hurtig fejlrettelse, at konstaterede fejl meddeles til leverandøren i det øjeblik, de opstår.

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6 Betingelser pr. 6. oktober 2014 1. Definition On-Premises benyttes, hvor kunden har installeret produktet på kundens egen server. 2. Licensomfanget 1. Kunden opnår en tidsbegrænset, uoverdragelig og ikke

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Sunex Serienummer : Microsoft Business Solutions-C5

Sunex Serienummer : Microsoft Business Solutions-C5 Side 1 / 8 Dato: Sunex Serienummer : Microsoft Business Solutions-C5 Licensbetingelser Licensen vedrører programmets/applikationens såkaldte ss-elementer. Licenstagers navn: Adresse: Kontaktnavn: Tif.nr.:

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD 1. Psychcon A/S har udviklet en tjeneste, som kan bruges til at etablere videomøder mellem Kunden (behandleren) og dennes klienter (herefter benævnt Tjenesten ). Tjenesten

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1 Dynalogic a/s giver hermed, på de vilkår der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement Standard Vilkår 1. Formål og omfang Disse Vilkår fastlægger rammerne for (Ingenium Golf) levering af Applikationer og Web-Services til Kunder, samt dertil knyttede abonnementer. Vilkårene kan udelukkende

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR ADMINISTRATIONSSERVICE

GENERELLE BETINGELSER FOR ADMINISTRATIONSSERVICE GENERELLE BETINGELSER FOR ADMINISTRATIONSSERVICE DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer administrationsservice til sine kunder. Disse betingelser

Læs mere

Kontrakt d.18.11.2013

Kontrakt d.18.11.2013 Kontrakt d.18.11.2013 mellem Sport & Energy v/niklas Jønsson CVR.nr.: 35259252 Godthåbsvej 188, 1. tv. 2720 Vandløse og KIWIWEB CVR.nr.: 33236506 KIWIWEB Frederiksberg Alle 32, 5 1860 Frederiksberg 1.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Det er en forudsætning for adgang til Kravkonfiguratoren, at den årlige licens betales.

Det er en forudsætning for adgang til Kravkonfiguratoren, at den årlige licens betales. Kravkonfigurator licensbetingelser Det er en forudsætning for adgang til Kravkonfiguratoren, at den årlige licens betales. Licensgebyret, som fremgår af Bygherreforeningens gældende prisliste, forfalder

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING Cookieinformationsløsningen opsættes af Sitemorse Danmark til kunden. Service og sikkerhed Oppetid Sitemorse hoster løsningen samt relaterede komponenter og indhold

Læs mere

3.1. Aftalen vedrørende Kundens brug af Servicen træder i kraft ved Kundens accept af den, af Penneo, fremsendte ordrebekræftelse.

3.1. Aftalen vedrørende Kundens brug af Servicen træder i kraft ved Kundens accept af den, af Penneo, fremsendte ordrebekræftelse. Forretningsbetingelser for brug af Penneo 1. ANVENDELSE OG OMFANG 1.1. Disse forretningsbetingelser gælder for salg af tjenester fra PENNEO ApS ( PENNEO ) til sine kunder ( Kunder ), medmindre de udtrykkeligt

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 05/

Handelsbetingelser Gældende per 05/ Handelsbetingelser Gældende per 05/08-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse 1.1 Betingelserne gælder for alle aftaler om MHD s salg og levering af produkter/ydelser til

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Parterne kan aftale, at Wingmen Solutions ApS som en del af ydelserne skal levere produkter, herunder software, hardware og/eller andet udstyr.

Parterne kan aftale, at Wingmen Solutions ApS som en del af ydelserne skal levere produkter, herunder software, hardware og/eller andet udstyr. 1. Omfang Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser (herefter benævnt "betingelserne") gælder for Wingmen Solutions ApS levering af produkter, service og konsulentassistance (herefter benævnt "ydelserne")

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold - salg og levering. Indhold Indhold... 1 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR... 2 3. YDELSER UDEN FOR AFTALERNE... 2 4. BETALING... 2 5. LEVERING... 3 6. ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER...

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR. LER-Service

GENERELLE BETINGELSER FOR. LER-Service GENERELLE BETINGELSER FOR LER-Service DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF EDB leverer LER-Service til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE

GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE Brugeren har accepteret disse Generelle Betingelser ved at bestille ydelser fra MedSpace. Vores Generelle Betingelser er tilgængelige på MedSpaces website og kan rekvireres

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

LønAdministration Sverige

LønAdministration Sverige LønAdministration Sverige Regler Gældende fra 1. august 2015 1. Hvad er LønAdministration Sverige? LønAdministration Sverige er en ydelse, hvor Bluegarden på grundlag af oplysninger fra kunden foretager

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

3. Dokumentation Deloitte stiller brugerdokumentation til ectrl-løsningen til rådighed for Kunden.

3. Dokumentation Deloitte stiller brugerdokumentation til ectrl-løsningen til rådighed for Kunden. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Generelle vilkår 1. Anvendelsesområde

Læs mere

LICENS- OG VEDLIGEHOLDELSESBETINGELSER FOR REVIMENTOR

LICENS- OG VEDLIGEHOLDELSESBETINGELSER FOR REVIMENTOR LICENS- OG VEDLIGEHOLDELSESBETINGELSER FOR REVIMENTOR VERSION RM.10.2008 INDHOLD: I Generelt...3 1 Struktur og anvendelse af disse betingelser...3 II Licens...3 2 Licensrettens omfang...3 3 Uberettiget

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Aftalen indgås mellem Leverandøren og Organisationen ByggeBasen f.m.b.a., ("OB"), Egebækvej 98, 2850 Nærum, CVR nr. 10050626.

Aftalen indgås mellem Leverandøren og Organisationen ByggeBasen f.m.b.a., (OB), Egebækvej 98, 2850 Nærum, CVR nr. 10050626. LEVERANDØRBETINGELSER Denne leverandøraftale ("Aftalen") finder anvendelse på producenters, handelsselskabers, forhandleres og importørers ("Leverandøren") upload og brug af informationer om produkter

Læs mere