Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Supermarked A/S. Højbjerg"

Transkript

1 Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2009 CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 Dirigent

2 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 1 Ledelsesberetning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 De uafhængige revisorers påtegning 7 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 9 Koncernresultatopgørelse 1. januar december 13 Koncernbalance 31. december 14 Egenkapitalopgørelse for koncernen 16 Pengestrømsopgørelse for koncernen 17 Noter til årsrapporten for koncernen 18 Moderselskabsresultatopgørelse 1. januar december 23 Moderselskabsbalance 31. december 24 Egenkapitalopgørelse for moderselskabet 26 Noter til årsrapporten for moderselskabet 27

3 1 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen DKK mio Nettoomsætning Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Årets resultat Balancesum Egenkapital Investeringer i materielle anlægsaktiver Overskudsgrad 4,7 4,3 4,8 4,4 4,2 Egenkapitalens forrentning 15,2% 12,4% 14,4% 16,4% 16,7% Overskudsgrad er resultat før finansielle poster divideret med nettoomsætning. Egenkapitalens forrentning er årets resultat divideret med gennemsnitlig egenkapital (gennemsnit af egenkapitalen primo og ultimo).

4 2 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Koncernen driver detailhandel i Danmark via koncepterne Bilka, Føtex/Føtex Food og Netto, og i England, Tyskland, Polen, Sverige via konceptet Netto. Moderselskabets aktiviteter omfatter detailhandel i Danmark via koncepterne Bilka, Føtex og Netto. Udvikling i regnskabsåret Detailhandlen i Danmark, England, Polen, Tyskland og Sverige var i 2009 påvirket af den økonomiske afmatning. Målt i lokal valuta steg den samlede omsætning i Dansk Supermarked koncernen med 0,9%. Den udenlandske omsætning steg med 4,0% og den danske omsætning faldt med 0,6%. Den samlede omsætning i Dansk Supermarked i DKK faldt med 1,7% i forhold til 2008, negativt påvirket af udviklingen på britiske pund, svenske kroner og polske zloty. Omsætningsudviklingen i Danmark viste en mindre stigning i omsætningen for Netto og et mindre fald i omsætningen for Føtex og Bilka. Den økonomiske afmatning har medført, at totalmarkedet for dagligvarer i Danmark i 2009 var lavere end i 2008, hvilket har skærpet konkurrencesituationen i form af ændret vareudbud og lavere priser. Både Føtex og Netto har været i stand til at øge deres markedsandel. Bilka har en lille reduktion, men samlet har Dansk Supermarked en fremgang i markedsandelen. Alle tre kæder har øget kundeantallet. Føtex Food blev igangsat i 2009 med i alt 6 butikker. Der har været stor kundeinteresse for de nye butikker og konceptet giver Føtex større muligheder for yderligere placeringer af nye supermarkeder. I 2009 øgedes antallet af Bilka varehuse ved konverteringen af A-Z i Sønderborg. Netto Danmarks butiksantal oversteg 400. Indførelsen af selvscanningskasser er blevet godt modtaget af kunderne, som dermed tilbydes et hurtig og effektiv alternativ til den hidtidige ekspedition. Såvel Netto Sverige som Netto Polen havde omsætningsstigning målt i lokal valuta. Netto Sverige forøgede markedsandelen og opnåede en stigning i discountsegmentet. I Polen var der i 2009, ligesom i Sverige, en vækst i detailmarkedet. Målt i DKK faldt omsætningen i forhold til Konkurrencesituationen på det tyske marked er præget af et svagt fald i det samlede forbrug. På discountsegmentet er konkurrencesituationen skærpet som følge af priskrig. Netto har opnået en mindre stigning i omsætningen som følge af tilgang af nye butikker.

5 3 Ledelsesberetning På det engelske marked har Netto kunnet fastholde samme omsætning som i 2008, målt i lokal valuta, på trods af den kraftige konkurrence. Målt i DKK er omsætningen lavere end i Dansk Supermarked har i 2009 igangsat og gennemført omkostningsreduktion på alle områder for at tilpasse virksomheden til ændringer i salget og salgssammensætningen. Tilpasningen til markedssituationen og omkostningsreduktionerne har medført, at resultatet før finansielle poster (EBIT) steg med DKK 196 mio. til DKK mio. DKK mio. Omsætning Resultat før finansielle poster (EBIT) Danmark Udland Total Resultatet af finansielle poster var netto en indtægt på DKK 96 mio. mod en udgift på DKK 192 mio. i Det positive finansresultat er opnået som følge af en positiv udvikling på de finansielle markeder og indtjening fra optagelse af realkreditlån og videreudlån af provenuet til A. P. Møller Mærsk A/S. Årets resultat efter skat blev DKK 2,0 mia. mod DKK 1,6 mia. i Pengestrømmen fra driften blev DKK 3,4 mia. mod DKK 1,9 mia. i Pengestrømmen var i 2009 positivt påvirket primært af forskydninger i leverandørbetalinger omkring balancedagen, ændringer i betalingsfrister for A-skatter og reduktion af betalt selskabsskat. De samlede investeringer i butikker og centrallagre, inventar m.m. udgjorde DKK 3,1 mia. I 2009 steg antallet af butikker med 78 (88 nye Netto butikker og 3 nye Føtex varehuse, mens der i samme periode er lukket 13 Netto butikker), og det samlede antal butikker var ved årets udgang 1.345, der fordeler sig således: 15 Bilka Lavprisvarehuse 2 A-Z Lavprisvarehuse 37 Tøj & Sko butikker 1 hotel 83 Føtex varehuse 406 Netto butikker i Danmark 305 Netto butikker i Tyskland 195 Netto butikker i England 184 Netto butikker i Polen 117 Netto butikker i Sverige

6 4 Ledelsesberetning Medarbejdere og videnressourcer Dansk Supermarked Koncernen beskæftigede i medarbejdere mod i Omregnet til fuldtidsansatte svarer dette til i 2009 mod i Personaleomsætningen er i 2009 reduceret markant. Denne udvikling er positiv, da erfarne og kompetente medarbejdere på alle jobpositioner er grundlaget for at kunne fastholde og udvide vores markedsposition. Samfundsansvar Selskabet betragter samfundsansvar som værende stadig mere væsentlig for forretningen og har fremadrettet udarbejdet en selvstændig strategi på området. I forhold til vores indsats i 2009 henviser vi til moderselskabet A.P. Møller Mærsk s sustainability report, der blev offentliggjort den 4. Marts 2010 på hjemmesiden IT Dansk Supermarked er i gang med at ændre den nuværende IT platform til en standard SAP platform. Implementeringen af SAP Finans er færdiggjort ultimo SAP Retail udviklingen og implementering er igangværende, og det estimeres, at projektet løber over de kommende 4 år. Særlige risici Detailhandelsaktiviteterne omfatter primært salg af dagligvarer og er i et vist omfang konjunkturfølsomme. Koncernen har ingen væsentlig afhængighed af bestemte kunder eller leverandører. Koncernens finansielle risici omfatter væsentligst rente-, kurs- og valutarisici. Rente- og kursrisikoen vedrører beholdningen af værdipapirer. En del af værdipapirbeholdningen er placeret i internationale værdipapirer. Afkastet er derfor volatilt med tilhørende påvirkning af resultatopgørelsen. Valutarisikoen vedrører primært varekøb i USD. Heraf afdækkes størstedelen gennem korte terminsforretninger. Forventet udvikling For 2010 forventes en omsætning på samme niveau på det danske marked og en mindre vækst på de samlede udenlandske markeder i lokal valuta. Skærpelsen af prisprofilen og Dansk Supermarkeds fortsættelse af markedstilpasningen gennem ændret produktudbud og salgsmix forventes at fortsætte i Dette sammenholdt med en fortsat stram omkostningsstyring forventes at medføre en indtjening før finansielle poster på samme niveau i 2010 som i 2009.

7 5 Ledelsesberetning Der forventes fortsat et uændret investeringsniveau i nye butikker. Færdiggørelsen af det nye centrallager i Årslev i 2010 medfører lavere investeringer i centrallagre, således at det samlede investeringsniveau forventes at blive lavere i Efterfølgende begivenheder Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder, der påvirker årsrapporten for 2009.

8 6 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 for Dansk Supermarked A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og selskabets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Højbjerg, den 10. marts 2010 Direktion Erling Jensen Bestyrelse Nils S. Andersen Bent Erik Carlsen Trond Westlie Anne Pindborg Erling Jensen Alan Jensen Christian Kronborg Andreasen Gert Gjevnøe Torstensson Elin Smalbro Jensen

9 7 De uafhængige revisorers påtegning Til aktionærerne i Dansk Supermarked A/S Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Dansk Supermarked A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009, side Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen, der udarbejdes efter årsregnskabsloven, og afgivet udtalelse herom. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

10 8 De uafhængige revisorers påtegning Konklusion Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Højbjerg, den 10. marts 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jesper Ridder Olsen statsautoriseret revisor

11 9 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Dansk Supermarked A/S for 2009 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Pr. 1. januar 2009 er Dansk Supermarked A/S fusioneret (skattefrit) med de tilknyttede virksomheder D. S. Forsyning A/S samt Aktieselskabet af 1. juli 1978 med Dansk Supermarked A/S som det fortsættende selskab. Fusionen er regnskabsmæssigt behandlet efter sammenlægningsmetoden. Sammenligningstallene for moderselskabets balance er tilpasset. Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Dansk Supermarked A/S samt de dattervirksomheder, hvori Dansk Supermarked A/S har direkte eller indirekte bestemmende indflydelse. Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for moderselskabet og dattervirksomheder og er et sammendrag af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne poster. Ved køb af nye virksomheder værdiansættes disses aktiver og forpligtelser til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Der hensættes til eventuelle omkostninger ved omstruktureringer i den erhvervede virksomhed. Solgte virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet. Goodwill ved køb af virksomhed indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives efter individuel vurdering af den økonomiske levetid. Minoritetsinteresser Ved opgørelse af koncernresultat og koncernegenkapital anføres den del af dattervirksomheders resultat og egenkapital, der kan henføres til minoritetsinteresser, som særskilte poster i resultatopgørelse og balance. Fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til DKK til transaktionsdagens valutakurs. Monetære poster i fremmed valuta, der ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til DKK til balancedagens valutakurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalings- /balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Ved indregning af udenlandske virksomheders regnskaber omregnes resultatopgørelsernes poster til transaktionsdagens valutakurs og balancens poster til balancedagens valutakurser. Kursdifferencer ved denne omregning indregnes direkte på egenkapitalen.

12 10 Anvendt regnskabspraksis Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og værdiansættes efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter resultatføres og indgår i andre tilgodehavender under aktiver henholdsvis anden gæld under forpligtelser. Resultatopgørelsen Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang har fundet sted. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursregulering vedrørende værdipapirer samt avance ved salg af kapitalandele. Endvidere medtages realiserede og urealiserede gevinster og tab vedrørende afledte finansielle instrumenter. Skat af årets resultat omfatter det beløb, der forventes betalt for året tillige med regulering af udskudt skat. Dansk Supermarked A/S og dets danske dattervirksomheder indgår i sambeskatningen med A. P. Møller Mærsk A/S. Den aktuelle selskabsskat af sambeskatningen fordeles på såvel overskudssom underskudsgivende danske virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion). Balancen Immaterielle anlægsaktiver Goodwill indregnes til kostpris og afskrives efter individuel vurdering af den økonomiske levetid, som hovedregel 3-10 år. Software indregnes til kostpris og afskrives efter individuel vurdering af den økonomiske levetid, som hovedregel 3 år.

13 11 Anvendt regnskabspraksis Materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivninger til skønnet restværdi foretages over aktivernes forventede økonomiske levetider som følger: Bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Ombygning af lejede lokaler 20 år 5 år 5 år Nedskrivning herudover foretages, når det skønnes påkrævet. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i moderselskabets balance til andel af indre værdi og i resultatopgørelsen til andel af resultatet efter skat. Varebeholdninger indregnes til beregnet kostpris (vejede gennemsnitspriser). Der foretages nedskrivning for ukurans. Tilgodehavender indregnes til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af tab. Værdipapirer (omsætningsaktiver) indregnes til børskurs for børsnoterede papirer og til en skønnet dagsværdi for andre værdipapirer. Egenkapital - Udbytte Udbytte til udlodning indgår som en del af egenkapitalen. Udskudt skat hensættes af forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, hvortil de forventes realiseret. Andre hensatte forpligtelser omfatter blandt andet pensionsforpligtelser. Pensionsforpligtelser indregnes på basis af en aktuarmæssig opgjort forpligtelse med alle værdireguleringer indregnet i resultatopgørelsen under personaleomkostninger. Øvrige hensatte forpligtelser indregnes på basis af konkrete beregninger. Erstatningshensættelser Erstatningshensættelser omfatter de omkostninger, som koncernen på baggrund af aktuarmæssige skøn forventer at skulle betale for forsikringsbegivenheder, der har fundet sted på balancedagen. Dette skøn omfatter de beløb, som forventes afholdt til direkte og indirekte omkostninger til afvikling af hensættelserne. Der foretages diskontering ud fra et skøn over den forventede betalingsperiode.

14 12 Anvendt regnskabspraksis Gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for perioden opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet. Likvide midler omfatter likvide beholdninger, værdipapirer, kortfristet mellemværende med kreditinstitutter og indskud fra tilknyttede og nærtstående selskaber. Under henvisning til årsregnskabslovens 86, stk. 4 er der ikke udarbejdet en pengestrømsopgørelse for moderselskabet. Segmentoplysninger Koncernens hovedaktivitet er detailhandelsvirksomhed. Koncernen har ikke andre væsentlige aktiviteter.

15 13 Koncernresultatopgørelse 1. januar december 2009 Note Nettoomsætning Andre driftsindtægter Vareforbrug Andre eksterne omkostninger Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Resultat før afskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Resultat før minoritetsinteresser Minoritetsaktionærernes andel af årets resultat Årets resultat

16 14 Koncernbalance 31. december 2009 Aktiver Note 31/ / Igangværende udvikling af software Goodwill Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Ombygning af lejede lokaler Anlæg under opførsel Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed Andre tilgodehavender Udskudt skatteaktiv Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

17 15 Koncernbalance 31. december 2009 Passiver Note 31/ / Aktiekapital Reserver Udbytte til udlodning Egenkapital Minoritetsinteresser Udskudt skat 8 5 Erstatningshensættelser Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Kreditinstitutter (prioritetsgæld) Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld 0 18 Kreditinstitutter og lån Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttet virksomhed Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter 5 16 Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser, andre økonomiske forpligtelser og sikkerhedstillelser m.v. 15 Transaktioner med nærtstående parter

18 16 Egenkapitalopgørelse for koncernen Aktiekapital Reserver Udbytte til udlodning I alt Egenkapital 1. januar Udbytte udbetalt vedr. året før Årets resultat Valutakursregulering mv. vedr. kapitalandele Udbytte til udlodning Egenkapital 31. december

19 17 Pengestrømsopgørelse for koncernen Note Resultat før finansielle poster Reguleringer Ændring i driftskapital Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Køb af værdipapirer Salg/udtræk af værdipapirer Pengestrømme fra investeringsaktivitet Indfrielse af langfristet gæld Optagelse af langfristet gæld Ydelse af lån til tilknyttet virksomhed Erhvervelse af minoritetsinteresser 0-36 Udbytte til minoritetsinteresser 0-33 Udbetalt udbytte til aktionærer i moderselskabet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets ændring i likvider Likvider 1. januar Kursregulering m.v Likvider 31. december Der specificeres: Værdipapirer Likvider Tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed Kortfristet gæld - kreditinstitutter Kortfristet gæld - indskud fra tilknyttet virksomhed

20 18 Noter til årsrapporten for koncernen 1 Nettoomsætning Danmark Udland Detailhandelsaktivitet i alt Andre eksterne omkostninger Honorarer til den generalforsamlingsvalgte revisor KPMG: Honorar for revision 4,6 4,5 Erklæringsopgaver med sikkerhed 0,3 0,3 Skatterådgivning 0,7 1,2 Andre ydelser 2,0 0,9 3 Personaleomkostninger Gager og lønninger Pension Andre omkostninger til social sikring Gennemsnitlig antal medarbejdere Der er ikke afholdt vederlag til bestyrelsen. 4 Af- og nedskrivninger Goodwill Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Ombygning og indretning af lejede lokaler

21 19 Noter til årsrapporten for koncernen Finansielle indtægter Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder Værdireguleringer værdipapirer 43 0 Andre finansielle indtægter Finansielle omkostninger Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder Værdireguleringer værdipapirer Andre finansielle omkostninger Skat af årets resultat Aktuel skat Regulering til skat tidligere år Regulering af udskudt skat Skat i alt Immaterielle anlægsaktiver Igangværende udvikling af software Goodwill Kostpris: 1. januar Årets tilgang december Af- og nedskrivninger: 1. januar Årets afskrivninger december Regnskabsmæssig værdi 31. december

22 20 Noter til årsrapporten for koncernen 9 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Ombygning af lejede lokaler Anlæg under opførsel Kostpris: 1. januar Valutakursregulering Årets tilgang Årets afgang Overførsler december Af- og nedskrivninger: 1. januar Valutakursregulering Årets afgang Årets af- og nedskrivninger december Regnskabsmæssig værdi 31. december Tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed Af tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed forfalder DKK mio. efter mere end 1 år. (31. december 2008 DKK 0 mio.).

23 21 Noter til årsrapporten for koncernen 31/ / Udskudt skat Udskudt skat 1. januar Regulering af udskudt skat vedr. tidligere år Årets regulering af udskudt skat 7 66 Udskudt skat 31. december Indgår i balancen som: Udskudt skatteaktiv Udskudt skat Udskudt skat vedrører: Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Hensatte forpligtelser Fremførbare underskud 19 0 Øvrigt Koncernen har et ikke indregnet udskudt skatteaktiv pr. 31. december 2009 på DKK 139 mio. (Pr. 31. december 2008 DKK 144 mio.) 12 Minoritetsinteresser Minoritetsinteresser 1. januar Valutakursregulering 0 2 Afgang 0-8 Andel af udloddet udbytte Andel af årets resultat Minoritetsinteresser 31. december Langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter (prioritetsgæld) Kortfristet del af langfristet gæld 0 18 Langfristet gæld i alt Som forfalder således: Mellem 1 og 5 år 0 80 Efter 5 år

24 22 Noter til årsrapporten for koncernen 14 Eventualforpligtelser, andre økonomiske forpligtelser og sikkerhedsstillelser m.v. Grunde og bygninger til en bogført værdi på DKK 932 mio. (31. december 2008 DKK 487 mio.) er stillet til sikkerhed for gældsforpligelser til kreditinstitutter. Indenlandske huslejeaftaler løber sædvanligvis over højst 10 år. Udenlandske dattervirksomheder har indgået lejemål med længerevarende opsigelsesvarsel i overensstemmelse med praksis i de pågældende lande. Huslejeforpligtelsen pr. 31. december 2009 udgør DKK mio. (2008 DKK mio.). Selskaber i koncernen indgår i den fælles registrering med F. Salling A/S vedr. afregning af moms, A-skat mv. og hæfter således solidarisk for det samlede tilsvar, som udgør DKK 482 mio. pr. 31. december 2009 ( 31. december 2008 DKK 307 mio.). 15 Transaktioner med nærtstående parter Transaktioner med nærtstående parter er sket på markedsvilkår Pengestrømsopgørelse - reguleringer Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver Afskrivninger på materielle anlægsaktiver Avance ved afhændelse af anlægsaktiver Andre reguleringer Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender Ændring i kortfristede gældsforpligtelser

25 23 Moderselskab Resultatopgørelse 1. januar december 2009 Note Nettoomsætning Andre driftsindtægter Vareforbrug Andre eksterne omkostninger Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Resultat før afskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering: Foreslået udbytte Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført til reserver

26 24 Moderselskab Balance 31. december 2009 Aktiver Note 31/ / Igangværende udvikling af software Goodwill 43 0 Immaterielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Ombygning af lejede lokaler Anlæg under opførsel Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Udskudt skatteaktiv Periodeafgrænsningsposter 51 0 Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

27 25 Moderselskab Balance 31. december 2009 Passiver Note 31/ / Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Reserver Udbytte til udlodning Egenkapital Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Kreditinstitutter og lån Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter 4 15 Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser, andre økonomiske forpligtelser og sikkerhedsstillelser m.v. 11 Transaktioner med nærtstående parter, ejerforhold m.v.

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Grundfos Holding A/S CVR-nr. 31 85 83 56. Årsrapport 2009. (2. regnskabsår)

Grundfos Holding A/S CVR-nr. 31 85 83 56. Årsrapport 2009. (2. regnskabsår) Grundfos Holding A/S CVR-nr. 31 85 83 56 Årsrapport 2009 (2. regnskabsår) Grundfos Holding A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger.

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger. Bodilsen Holding A/S Arsrapport for 2006 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåteg ning Den uafhængige revisors påtegning Selskabsoplysninger Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Koncernregnskab 1. januar

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2002 (3. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

ALECTIA Årsrapport 2010

ALECTIA Årsrapport 2010 ALECTIA Årsrapport 2010 2/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 SELSKABSOPLYSNINGER ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Telefon: 88 19 10 00 Telefax: 88 19 10 01 Hjemmeside: E-mail: www.alectia.com info@alectia.com

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24 Capevo A/S C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg CVR-nr. 30 28 00 24 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 12. marts 2014 Som dirigent:... Carsten Møllekilde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27 ReVisions Warbef$RFr Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K CVR-nr. 28 98 58 27 Arsrapport for tiden 7. september 2005-31. december 2006 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p6 selskabets

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere