Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system"

Transkript

1 [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet M4M ApS og kunden skriftligt har indgået anden aftale. Såfremt kunden har købt et eller flere serverabonnementer hos Kommunikationsbureauet M4M ApS, finder Kommunikationsbureauet M4M ApS hostingbetingelser tillige anvendelse. 1. Priser 1.1 Alle priser er i danske kroner. I priserne er inkluderet told og øvrige ved den individuelle aftales underskrift gældende afgifter bortset fra moms samt fragt- og ekspeditionsgebyr. Ved ændring af gældende afgifter skal priserne reguleres med den økonomiske nettokonsekvens for Kommunikationsbureauet M4M ApS heraf. 1.2 Kommunikationsbureauet M4M ApS forbeholder sig ret til at ændre priser og specifikationer uden forudgående varsel, også for så vidt angår allerede afgivne tilbud frem til underskrivelse af den individuelle aftale. 2. Betaling 2.1 Betaling fra kunden til Kommunikationsbureauet M4M ApS skal ske senest 8 (otte) dage efter modtagelse af faktura fra Kommunikationsbureauet M4M ApS. Såfremt kunden ikke senest 8 (otte) dage fra modtagelse af faktura har foretaget betaling, påløber der rente med 2 % pr. måned fra forfaldstidspunktet, til betaling sker. 2.2 I tilfælde af kundens misligholdelse af sine betalingsforpligtelser er Kommunikationsbureauet M4M ApS berettiget til at indstille sit arbejde, indtil betaling sker. I sådanne tilfælde finder pkt. 3.6 tilsvarende anvendelse. I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af sine betalingsforpligtelser er Kommunikationsbureauet M4M ApS tillige berettiget til at ophæve den individuelle aftale med kunden, jf. pkt Kundens forpligtelser 3.1 Kunden skal give Kommunikationsbureauet M4M ApS korrekt og fyldestgørende information, der er nødvendig for Kommunikationsbureauet M4M ApS opfyldelse af sine forpligtelser, herunder om sine specifikke behov, branchemæssige forhold og den påtænkte anvendelse af leverancerne. 3.2 Kunden er selv ansvarlig for overholdelse af gældende lovgivning og myndighedsforskrifter, herunder at den påtænkte anvendelse af Kommunikationsbureauet M4M ApS leverance er lovlig, og skal informere Kommunikationsbureauet M4M ApS herom i nødvendigt og relevant omfang i forhold til leverancerne. 3.3 Kunden skal indhente alle tilladelser og godkendelser fra tredjemand, der er nødvendige for, at Kommunikationsbureauet M4M ApS kan opfylde sine forpligtelser, og for at kundens anvendelse af leverancerne er lovlig. 3.4 Kunden skal løbende og ved afslutning af de enkelte opgaver kontrollere og godkende, at leverancerne opfylder de krav, der er aftalt mellem parterne. 3.5 Leverancerne anses for godkendt af kunden, såfremt kunden ikke inden 14 (fjorten) dage efter levering heraf skriftligt har fremsat specifikke indsigelser over for Kommunikationsbureauet M4M ApS. Såfremt kunden fremsætter sådanne indsigelser inden udløbet af 14-dages-perioden, skal leverancerne anses for godkendt, når indsigelserne er afklaret, og/eller kontraktmæssig levering er sket. Kundens ibrugtagning til drift af hele eller dele af leverancerne indebærer automatisk en godkendelse heraf.

2 3.6 I tilfælde af forsinkelse eller udsættelse, som skyldes kunden, dennes medarbejdere, underleverandører, tredjemand, eller forhold i øvrigt som ikke skyldes Kommunikationsbureauet M4M ApS fejl, eller som skyldes manglende opfyldelse af Kommunikationsbureauet M4M ApS forudsætninger eller betingelser, udskydes tidsplaner og leveringstidspunkter tilsvarende, ligesom Kommunikationsbureauet M4M ApS er berettiget til betaling for merarbejde og dækning af yderligere udgifter. 4. Ejendomsforbehold 4.1 Kommunikationsbureauet M4M ApS forbeholder sig ejendomsretten til de solgte leverancer m.v., indtil der er sket fuld betaling af købssummen og øvrige forpligtelser efter købekontrakten samt krav hidrørende fra tilretning, installation, reparation eller andre foranstaltninger vedrørende det solgte, herunder omkostninger ved eventuel tilbagetagelse. 4.2 Indtil fuld betaling er sket, er kunden derfor uberettiget til at disponere over det solgte, herunder tage det i anvendelse. 5. Immaterielle rettigheder 5.1 Ved kundens endelige betaling i henhold til den individuelle aftale samt disse leveringsbetingelser, erhverver kunden en ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv brugsret til leverancerne. 5.2 Bortset fra denne brugsret tilhører alle immaterielle rettigheder til leverancerne (inklusiv ophavs-, patent-, varemærke-, design-, og brugsmodelrettigheder samt rettigheder efter markedsføringsloven) Kommunikationsbureauet M4M ApS. Såfremt der i leverancerne indgår standardsoftware fra Kommunikationsbureauet M4M ApS eller tredjemand, vil kundens brugsret dertil dog være undergivet de gældende licensvilkår herfor som supplement til disse leveringsbetingelser. Kildekoden udleveres ikke, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Kommunikationsbureauet M4M ApS og kunden. Kommunikationsbureauet M4M ApS leverer ikke nogen dokumentation af den leverede ydelse. For standardsoftware, hvortil kunden erhverver en licens, medfølger dokumentation og vejledninger i det omfang, dette medfølger uden særskilt betaling fra IPR-ejeren. 5.3 Kunden må ikke kopiere leverancerne, bortset fra nødvendig sikkerhedskopiering, og leverancerne må ikke overdrages til tredjemand. Kommunikationsbureauet M4M ApS logo må ikke fjernes fra leverancerne. 5.4 Såfremt Kommunikationsbureauet M4M ApS leverer hardware må programmellet kun anvendes på det leverede udstyr. 5.5 Såfremt Kommunikationsbureauet M4M ApS anvender standardiserede produkter, materialer, værktøjer eller metoder mv., og som er integreret i leverancerne, må dette kun anvendes sammen med leverancerne og må ikke anvendes eller udnyttes på anden måde. 5.6 Såfremt der i leverancerne er anvendt open source software, kan dette indebære særlige licensvilkår, og at den tilrettede version af kildekoden kan blive gjort frit tilgængelig for tredjemand. 5.7 Kommunikationsbureauet M4M ApS er berettiget til selv at udvikle og genanvende materiale til eget eller andres brug, uanset om sådant materiale har været en del af leverancerne. Dette gælder dog ikke materiale leveret af kunden. Desuden er Kommunikationsbureauet M4M ApS berettiget til at anvende enhver generel viden, færdigheder, erfaringsgrundlag, ideer, koncepter, knowhow og teknikker, som Kommunikationsbureauet M4M ApS opnår i forbindelse med udarbejdelse og levering af leverancerne.

3 6. Reference 6.1 Kommunikationsbureauet M4M ApS har ret til i eget markedsføringsmateriale at benytte kundens navn som reference. 7. Installation 7.1 Hvis der er truffet aftale om installation og idriftsætning, installerer Kommunikationsbureauet M4M ApS det leverede indenfor Kommunikationsbureauet M4M ApS normale kontortid, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Kommunikationsbureauet M4M ApS forbeholder sig ret til tidsfristforlængelser. Kunden har ansvaret for at der er etableret en backup forinden installationen går i gang. Denne backup skal være hardware uafhængig af den hardware, hvorpå Kommunikationsbureauet M4M ApS installerer det leverede, således at backuppen uden videre kan anvendes i en eventuel restore. 7.2 Kommunikationsbureauet M4M ApS foretager ikke vedligeholdelse eller opdatering, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Kommunikationsbureauet M4M ApS og kunden. 8. Support 8.1 Kommunikationsbureauet M4M ApS yder i rimeligt omfang 1-2 timers gratis support pr. mdr. inden for normal kontortid. 8.2 Support herudover afregnes overfor kunden efter medgået tid til de til enhver tid gældende timesatser for de involverede personer. 9. Mangelsansvar og afhjælpning 9.1 Kommunikationsbureauet M4M ApS forpligter sig til at afhjælpe mangelfulde leverancer, såfremt kunden har reklameret herover straks efter, at kunden er eller burde være blevet bekendt med manglerne, dog under alle omstændigheder senest 30 (tredive) dage efter, at leverancerne er endeligt leverede. Efter udløbet af førnævnte reklamationsfrist bortfalder ethvert ansvar, som måtte påhvile Kommunikationsbureauet M4M ApS, herunder men ikke begrænset til kundens ret til at hæve aftalen, kræve afhjælpning, udbedring, omlevering, forholdsmæssigt afslag eller erstatning. 9.2 Kunden skal give Kommunikationsbureauet M4M ApS en rimelig mulighed for og frist til at afhjælpe enhver misligholdelse af Kommunikationsbureauet M4M ApS forpligtelser i relation til leverancerne. 9.3 Kommunikationsbureauet M4M ApS er kun ansvarlig for sine egne leverancer. Kommunikationsbureauet M4M ApS er ikke ansvarlig for og afgiver ingen garanti for kundens eller tredjemands ydelser, standardsoftware, produkter, materialer, værktøjer og metoder, også selv om dette indgår i leverancerne. I tilfælde af mangler i standard software er Kommunikationsbureauet M4M ApS forpligtet til at: (i) udfolde rimelige bestræbelser på at identificere fejlen, (ii) så vidt muligt give anvisning til kunden om mulighed for omgåelse af fejlen, således at driften forstyrres mindst muligt, og til at (iii) indberette fejlen til IPR-ejeren eller dennes lokale repræsentant. Såfremt Kunden udfører eller lader udføre opgraderinger af standard software, kan dette påvirke leverancernes funktionsmåde og Kommunikationsbureauet M4M ApS kan ikke sikre og tilbyder heller ikke at sikre, at leverancerne vil fungere som forudsat eller forventet af kunden efter en eventuel opgradering af standard software. Dette afsnit gør endeligt op med ethvert ansvar, Kommunikationsbureauet M4M ApS har for mangler i standard software, og kunden frafalder hermed udtrykkeligt og uigenkaldeligt enhver anden rettighed, som måtte tilkomme kunden i henhold til aftalen, disse leveringsbetingelser eller gældende ret i anledning af mangler ved standard software.

4 10. Ansvarsbegrænsning 10.1 Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder med de fravigelser, der følger af leveringsbetingelserne, herunder nedenstående ansvarsbegrænsninger og ansvarsfraskrivelser Kommunikationsbureauet M4M ApS totale erstatningsansvar under disse leveringsbetingelser er maksimeret til et beløb svarende til 25 % af kundens betaling til Kommunikationsbureauet M4M ApS for leverancerne. Ved leverancer som løber udover 1 år, er erstatningsansvaret maksimeret til 25 % af betalingen i det kalenderår, hvor den skadegørende handling eller undladelse påbegyndtes Kunden kan kun gøre Kommunikationsbureauet M4M ApS ansvarlig for rimelige og direkte dokumenterede tab, som kunden ikke gennem sin tabsbegrænsningspligt kunne have undgået. Kunden accepterer, at hosting ikke kan påregnes at fungere uden afbrydelser, og kunden kan således ikke rejse krav mod Kommunikationsbureauet M4M ApS i anledning af afbrydelser af adgangen til hjemmesiden. Kommunikationsbureauet M4M ApS er under ingen omstændigheder ansvarlig for webhotel-nedbrud, server-nedbrud, hackerangreb, virusangreb, indirekte tab, følgeskader, bod, mistet eller udskudt salg, eller indtægtstab (herunder vedrørende forretningsforstyrrelse, tab af avance, driftstab, tab eller beskadigelse af data og software eller omkostninger til reetablering heraf), herunder krav af førnævnte art, der rejses af tredjemand over for kunden. Kommunikationsbureauet M4M ApS er således ikke forpligtet til at foretage backup af kundens data Kommunikationsbureauet M4M ApS er under ingen omstændigheder ansvarlig for kundens anvendelse af de af Kommunikationsbureauet M4M ApS leverede ydelser. Kunden skal friholde Kommunikationsbureauet M4M ApS for ethvert krav, som måtte blive rejst af tredjemand overfor Kommunikationsbureauet M4M ApS, udspringende af eller knyttet til Kommunikationsbureauet M4M ApS ydelser eller leverancer til kunden, herunder krav relateret til de i pkt. 3.2 nævnte forhold, og som falder udenfor Kommunikationsbureauet M4M ApS ansvar i henhold til pkt Force Majeure 11.1 Såfremt opfyldelsen af Kommunikationsbureauet M4M ApS forpligtelser hindres eller udsættes, som følge af eksempelvis krig og mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lock outs, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverance fra underleverandør, brand, manglende transportmulighed, import- /eksportrestriktioner eller i øvrigt på grund af omstændigheder, som Kommunikationsbureauet M4M ApS ikke har indflydelse på, er Kommunikationsbureauet M4M ApS ansvarsfri over for Kunden. Kommunikationsbureauet M4M ApS er i disse tilfælde berettiget til at annullere leverancerne helt eller delvist eller at levere, når opfyldelseshindringen er ophørt. 12. Misligholdelse 12.1 I tilfælde af væsentlig misligholdelse af disse leveringsbetingelser og/eller den individuelle aftale, indgået mellem Kommunikationsbureauet M4M ApS og kunden, kan den ikke-misligholdende part med øjeblikkelig virkning ophæve aftalen Inden ophævelse finder sted skal den misligholdende part dog have en skriftlig meddelelse om de omstændigheder, der betragtes som hævebegrundende misligholdelse og samtidig have en frist på 30 (tredive) dage til at søge at afhjælpe misligholdelsen, i det omfang der foreligger misligholdelse, som efter sin natur kan berigtiges I forbindelse med ophævelse er kunden forpligtet til at betale Kommunikationsbureauet M4M ApS for udført arbejde og leverancer samt afholdte udgifter og udlæg forud for ophørstidspunktet. 13. Tvister 13.1 I tilfælde af tvister, der udspringer af den individuelle aftale med kunden eller disse leveringsbetingelser, er parterne forpligtet til i fællesskab via anvendelse af mediation eller mægling at søge at finde en mindelig løsning på de opståede tvister forinden iværksættelse af retslige skridt.

5 13.2 Er det ikke muligt at nå til enighed, kan enhver af parterne indbringe tvisten for Sø- og Handelsretten. Kommunikationsbureauet M4M ApS er endvidere berettiget til at anlægge sag ved retten i den retskreds, hvor kundens forretningssted er beliggende eller at lade tvisten afgøre ved voldgift i henhold til "Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration) Dansk ret skal finde anvendelse på tvister mellem parterne. Produkt hostingbetingelser Disse Produkt hostingbetingelser gælder for alle SMARTWEB & Kommunikationsbureauet M4M ApS serverabonnementer, medmindre Kommunikationsbureauet M4M ApS og kunden skriftligt har indgået anden aftale. I tillæg til disse Produkt hostingbetingelser finder Kommunikationsbureauet M4M ApS almindelige leveringsbetinger tillige anvendelse. 1. Definition af Produkt hosting 1.1 Produkt hosting hos SMARTWEB & Kommunikationsbureauet M4M ApS omfatter følgende elementer: Adgang til at lagre en af abonnementet bestemt mængde data og datafiler vedrørende kundens produkt på Kommunikationsbureauet M4M ApS server. Adgang til at tilgå ovennævnte data fra internettet via anerkendte browserteknologier. Mulighed for at få statistik over aktiviteten på kundens domæne. 1.2 Kunden foretager selv tilmelding til søgemaskiner, hvis dette ønskes, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af parternes skriftlige aftale. 1.3 Ved flytning af et domæne til Kommunikationsbureauet M4M ApS server medflyttes den eksisterende hjemmesides indhold samt adresser ikke, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af parternes skriftlige aftale. 1.4 Betalingsgateway er ikke inkluderet. 2. Aftaleindgåelse og tavshedspligt 2.1 Ved indgåelsen af aftalen om Produkt hosting forpligter kunden sig til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer samt adresse, hvis en sådan haves. Virksomheder og selskaber skal opgive virksomhedens navn samt CVR-nummer. 2.2 Såfremt kunden flytter, eller de oprindeligt opgivne oplysninger af anden grund ændres, skal kunden straks give Kommunikationsbureauet M4M ApS skriftlig besked herom. 2.3 I de situationer, hvor Kommunikationsbureauet M4M ApS efter disse Produkt hostingbetingelser skal give (skriftlig) meddelelse, eller varsle kunden, kan dette ske via til den adresse, kunden har oplyst ved bestillingen af abonnementet. 2.4 Eventuelle særaftaler og andre specielle forhold skal altid aftales skriftligt med Kommunikationsbureauet M4M ApS. 2.5 Kommunikationsbureauet M4M ApS forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt, dog er Kommunikationsbureauet M4M ApS berettiget til at udlevere kundens navn, adresse og telefonnummer til et af IT-Brancheforeningen nedsat organ vedrørende misbrug af Internettet. 2.6 Kommunikationsbureauet M4M ApS forbeholder sig ret til at bruge abonnementsoplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker. 2.7 Kommunikationsbureauet M4M ApS er berettiget til at videregive krævede oplysninger til officielle navnemyndigheder, f.eks. DK Hostmaster, InterNIC og RIPE.

6 3. Opsigelse 3.1 Såvel Kommunikationsbureauet M4M ApS som kunden kan til enhver tid opsige abonnementet med 3 måneders varsel. Forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer ikke blive tilbagebetalt. 3.2 Flyttes domænet til en anden udbyder, ophører alle services tilknyttet domænet. 4. Kundens forpligtelser og garantier 4.1 Kunden indestår for, at hjemmesiden ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder at kunden er berettiget til at overlade det programmel og andet materiale, der er genstand for Produkt hosting, til Kommunikationsbureauet M4M ApS med henblik på dennes driftsafvikling af hjemmesiden. 4.2 Kommunikationsbureauet M4M ApS forbeholder sig ret til uden varsel at slette materiale (herunder billeder, filmklip, musik eller hyperlinks til sådant materiale), som Kommunikationsbureauet M4M ApS måtte finde ulovligt, anstødeligt (herunder racistisk eller pornografisk) eller på anden måde uforeneligt med den moralske standard, som Kommunikationsbureauet M4M ApS ønsker at opretholde. Kommunikationsbureauet M4M ApS vil give meddelelse til kunden om sletningen. 4.3 Kunden er ansvarlig for, at aktiviteterne og informationerne på hjemmesiden er i overensstemmelse med de retsregler, det være sig danske eller udenlandske, der måtte finde anvendelse herpå. Det gælder bl.a. regler om behandling af personoplysninger, om markedsføring, om forbrugerbeskyttelse og om af immaterielle rettigheder. 4.4 Kunden indestår for, at hjemmesidens indhold ikke er ærekrænkende eller i strid med straffe- eller særlovgivningen. 4.5 Hvis kunden har kendskab til eller mistanke om ulovlig aktivitet eller information på hjemmesiden, skal kunden straks skriftligt underrette Kommunikationsbureauet M4M ApS herom. Det samme gælder angående forhold eller omstændigheder, der kan føre til erstatningskrav fra tredjemand. 4.6 Rejses der fra tredjemand krav mod Kommunikationsbureauet M4M ApS med påstand om retskrænkelse, herunder krav om erstatning og/eller godtgørelse, som kunden bærer risikoen for, giver Kommunikationsbureauet M4M ApS meddelelse til kunden, hvorefter kunden overtager sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger. Kunden er uden beløbsbegrænsning pligtig i enhver henseende at skadesløsholde Kommunikationsbureauet M4M ApS for enhver omkostning i forbindelse med sagen, herunder erstatningsbeløb og godtgørelser, omkostninger til advokat m.v. samt sagsomkostninger, som måtte blive tillagt vedkommende sagsøger. 4.7 Kommunikationsbureauet M4M ApS er berettiget til uden forudgående varsel at spærre abonnementet, herunder blokere adgangen til serverne, såfremt Kommunikationsbureauet M4M ApS får konkret kendskab til, (a) at hjemmesiden eller anvendelsen heraf indebærer en ulovlig aktivitet (herunder spam) eller anden uetisk opførsel på internettet, eller (b) forhold eller omstændigheder, der kan begrunde et erstatningskrav mod Kommunikationsbureauet M4M ApS. I sådanne tilfælde vil genåbning først finde sted, hvis Kommunikationsbureauet M4M ApS bliver overbevist om, at gentagelser ikke vil ske. I modsat fald vil abonnementet uden varsel blive ophævet. Kunden kan i sådanne tilfælde ikke rejse krav om erstatning eller anden godtgørelse overfor Kommunikationsbureauet M4M ApS. 5. Kundens erstatningsansvar 5.1 Kunden er erstatningsansvar overfor Kommunikationsbureauet M4M ApS efter dansk rets almindelige regler herom. 6. Ansvarsfraskrivelse 6.1 Kommunikationsbureauet M4M ApS er ikke forpligtet til at foretage backup af kundens data, og er således under ingen omstændigheder ansvarlig for tab eller beskadigelse af data, software el. lign. 6.2 Der henvises i øvrigt til Kommunikationsbureauet M4M ApS almindelige leveringsbetingelser.

7 7. Ændringer Kommunikationsbureauet M4M ApS er berettiget til uden varsel at foretage sådanne ændringer af sine systemer, der ikke har nogen væsentlig indvirkning på Kommunikationsbureauet M4M ApS opfyldelse af aftalen med kunden Ændringer i Kommunikationsbureauet M4M ApS systemer, som har væsentlig indvirkning på aftalen med kunden, kan alene ske med 1 måneds forudgående varsel Kommunikationsbureauet M4M ApS kan ændre aftalen med kunden med 1 måneds forudgående varsel I de i pkt og nævnte tilfælde kan kunden skriftligt opsige aftalen med virkning fra tidspunktet for ikrafttrædelsen af de nye vilkår. Kundens opsigelse skal i så fald være afgivet senest 14 dage før ikrafttrædelsen af de nye vilkår. 7.2 Kommunikationsbureauet M4M ApS kan overdrage driften af Produkt hostingydelsen til tredjemand, såfremt dette kan ske på uændrede vilkår for kunden. 8. Kommunikationsbureauet M4M ApS udstyr og database 8.1 Kommunikationsbureauet M4M ApS stiller alene server og database til rådighed for kunden og er efter disse ydelsers aktivering ikke forpligtet til at yde kunden yderligere support. 8.2 Disse ydelser må alene anvendes i forbindelse med kundens Produkt hosting hos Kommunikationsbureauet M4M ApS og skal ske med mindst muligt CPU-forbrug på Kommunikationsbureauet M4M ApS servere. Kommunikationsbureauet M4M ApS forbeholder sig ret til at standse igangværende processer, når dette er krævet af hensyn til sikkerheden og driften af Kommunikationsbureauet M4M ApS servere. 8.3 Kommunikationsbureauet M4M ApS henstiller, at behandlingen af store datamængder sker offline hos kunden. Benytter kunden gentagne gange uforholdsmæssigt meget CPU-tid, forbeholder Kommunikationsbureauet M4M ApS sig ret til efter nærmere vurdering at lukke for kundens databaseadgang. Kommunikationsbureauet M4M ApS vil i hvert tilfælde først rette henvendelse til kunden med anmodning om begrænsning af CPU-forbrug. Priser og betalingsbetingelser 8.4 Produkt hosting forudbetales løbende for 12 måneder ad gangen. 8.5 Kommunikationsbureauet M4M ApS forbeholder sig ret til at opkræve vederlag i forbindelse med ydelse af ekstraordinær support og services, herunder f.eks. ændring af adgangskode i tilfælde, hvor kunden har glemt denne. 8.6 Overskrides den i abonnementet bestemte serverplads, betales der i henhold til gældende priser. 8.7 Overskrides den i abonnementet bestemte trafik, betales der i henhold til gældende priser for trafik. 8.8 Betaling fra kunden til Kommunikationsbureauet M4M ApS skal ske senest 8 (otte) dage efter modtagelse af faktura fra Kommunikationsbureauet M4M ApS. Såfremt kunden ikke senest 8 (otte) dage fra modtagelse af faktura har foretaget betaling, påløber der rente med 2 % pr. måned fra forfaldstidspunktet, til betaling sker. 8.9 Kundens adgang til Kommunikationsbureauet M4M ApS servere vil automatisk blive lukket, såfremt betaling ikke er Kommunikationsbureauet M4M ApS i hænde senest 1 måned efter forfaldstid.

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Hoeks ApS Betingelserne er gældende i alle samhandelsforhold mellem Hoeks ApS (i det følgende Hoeks) og kunden. Generelle betingelser: Følgende betingelser er gældende fra

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER 1. Indgåelse af aftale og ordrer En ordre eller aftale er først bindende for CORNATOR, når den er bekræftet skriftligt, f.eks. i form af en ordrebekræftelse eller

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Standardbetingelser. Hosting og support

Standardbetingelser. Hosting og support Advokat Henrik Søndergaard Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 J.nr: 110-77445 HSO/LC Standardbetingelser Hosting og support Disse salgs- og leveringsbetingelser(betingelserne) finder anvendelse

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Komunikado S.M.B.A.

Salgs- og leveringsbetingelser Komunikado S.M.B.A. Salgs- og leveringsbetingelser Komunikado S.M.B.A. Betingelserne er gældende i alle samhandelsforhold mellem Komunikado S.M.B.A. (i det følgende Komunikado) og kunden. Generelle betingelser: Følgende betingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

1) Leveringsbetingelser

1) Leveringsbetingelser 1 GENERELLE BETINGELSER Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem ITcosmos og køber. 1) Leveringsbetingelser 1a) Priser Alle

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder Aftale om levering af DataLøn til erhvervsservice-virksomheder Firmanavn: Adresse: Postnummer / By: Cvr.nr.: Kontaktperson: E-mail: Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Aftalens formål... 4 3. Aftalens

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Demonstrationsforsøg med afværgemetode in situ basisk

Læs mere