Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system"

Transkript

1 [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet M4M ApS og kunden skriftligt har indgået anden aftale. Såfremt kunden har købt et eller flere serverabonnementer hos Kommunikationsbureauet M4M ApS, finder Kommunikationsbureauet M4M ApS hostingbetingelser tillige anvendelse. 1. Priser 1.1 Alle priser er i danske kroner. I priserne er inkluderet told og øvrige ved den individuelle aftales underskrift gældende afgifter bortset fra moms samt fragt- og ekspeditionsgebyr. Ved ændring af gældende afgifter skal priserne reguleres med den økonomiske nettokonsekvens for Kommunikationsbureauet M4M ApS heraf. 1.2 Kommunikationsbureauet M4M ApS forbeholder sig ret til at ændre priser og specifikationer uden forudgående varsel, også for så vidt angår allerede afgivne tilbud frem til underskrivelse af den individuelle aftale. 2. Betaling 2.1 Betaling fra kunden til Kommunikationsbureauet M4M ApS skal ske senest 8 (otte) dage efter modtagelse af faktura fra Kommunikationsbureauet M4M ApS. Såfremt kunden ikke senest 8 (otte) dage fra modtagelse af faktura har foretaget betaling, påløber der rente med 2 % pr. måned fra forfaldstidspunktet, til betaling sker. 2.2 I tilfælde af kundens misligholdelse af sine betalingsforpligtelser er Kommunikationsbureauet M4M ApS berettiget til at indstille sit arbejde, indtil betaling sker. I sådanne tilfælde finder pkt. 3.6 tilsvarende anvendelse. I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af sine betalingsforpligtelser er Kommunikationsbureauet M4M ApS tillige berettiget til at ophæve den individuelle aftale med kunden, jf. pkt Kundens forpligtelser 3.1 Kunden skal give Kommunikationsbureauet M4M ApS korrekt og fyldestgørende information, der er nødvendig for Kommunikationsbureauet M4M ApS opfyldelse af sine forpligtelser, herunder om sine specifikke behov, branchemæssige forhold og den påtænkte anvendelse af leverancerne. 3.2 Kunden er selv ansvarlig for overholdelse af gældende lovgivning og myndighedsforskrifter, herunder at den påtænkte anvendelse af Kommunikationsbureauet M4M ApS leverance er lovlig, og skal informere Kommunikationsbureauet M4M ApS herom i nødvendigt og relevant omfang i forhold til leverancerne. 3.3 Kunden skal indhente alle tilladelser og godkendelser fra tredjemand, der er nødvendige for, at Kommunikationsbureauet M4M ApS kan opfylde sine forpligtelser, og for at kundens anvendelse af leverancerne er lovlig. 3.4 Kunden skal løbende og ved afslutning af de enkelte opgaver kontrollere og godkende, at leverancerne opfylder de krav, der er aftalt mellem parterne. 3.5 Leverancerne anses for godkendt af kunden, såfremt kunden ikke inden 14 (fjorten) dage efter levering heraf skriftligt har fremsat specifikke indsigelser over for Kommunikationsbureauet M4M ApS. Såfremt kunden fremsætter sådanne indsigelser inden udløbet af 14-dages-perioden, skal leverancerne anses for godkendt, når indsigelserne er afklaret, og/eller kontraktmæssig levering er sket. Kundens ibrugtagning til drift af hele eller dele af leverancerne indebærer automatisk en godkendelse heraf.

2 3.6 I tilfælde af forsinkelse eller udsættelse, som skyldes kunden, dennes medarbejdere, underleverandører, tredjemand, eller forhold i øvrigt som ikke skyldes Kommunikationsbureauet M4M ApS fejl, eller som skyldes manglende opfyldelse af Kommunikationsbureauet M4M ApS forudsætninger eller betingelser, udskydes tidsplaner og leveringstidspunkter tilsvarende, ligesom Kommunikationsbureauet M4M ApS er berettiget til betaling for merarbejde og dækning af yderligere udgifter. 4. Ejendomsforbehold 4.1 Kommunikationsbureauet M4M ApS forbeholder sig ejendomsretten til de solgte leverancer m.v., indtil der er sket fuld betaling af købssummen og øvrige forpligtelser efter købekontrakten samt krav hidrørende fra tilretning, installation, reparation eller andre foranstaltninger vedrørende det solgte, herunder omkostninger ved eventuel tilbagetagelse. 4.2 Indtil fuld betaling er sket, er kunden derfor uberettiget til at disponere over det solgte, herunder tage det i anvendelse. 5. Immaterielle rettigheder 5.1 Ved kundens endelige betaling i henhold til den individuelle aftale samt disse leveringsbetingelser, erhverver kunden en ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv brugsret til leverancerne. 5.2 Bortset fra denne brugsret tilhører alle immaterielle rettigheder til leverancerne (inklusiv ophavs-, patent-, varemærke-, design-, og brugsmodelrettigheder samt rettigheder efter markedsføringsloven) Kommunikationsbureauet M4M ApS. Såfremt der i leverancerne indgår standardsoftware fra Kommunikationsbureauet M4M ApS eller tredjemand, vil kundens brugsret dertil dog være undergivet de gældende licensvilkår herfor som supplement til disse leveringsbetingelser. Kildekoden udleveres ikke, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Kommunikationsbureauet M4M ApS og kunden. Kommunikationsbureauet M4M ApS leverer ikke nogen dokumentation af den leverede ydelse. For standardsoftware, hvortil kunden erhverver en licens, medfølger dokumentation og vejledninger i det omfang, dette medfølger uden særskilt betaling fra IPR-ejeren. 5.3 Kunden må ikke kopiere leverancerne, bortset fra nødvendig sikkerhedskopiering, og leverancerne må ikke overdrages til tredjemand. Kommunikationsbureauet M4M ApS logo må ikke fjernes fra leverancerne. 5.4 Såfremt Kommunikationsbureauet M4M ApS leverer hardware må programmellet kun anvendes på det leverede udstyr. 5.5 Såfremt Kommunikationsbureauet M4M ApS anvender standardiserede produkter, materialer, værktøjer eller metoder mv., og som er integreret i leverancerne, må dette kun anvendes sammen med leverancerne og må ikke anvendes eller udnyttes på anden måde. 5.6 Såfremt der i leverancerne er anvendt open source software, kan dette indebære særlige licensvilkår, og at den tilrettede version af kildekoden kan blive gjort frit tilgængelig for tredjemand. 5.7 Kommunikationsbureauet M4M ApS er berettiget til selv at udvikle og genanvende materiale til eget eller andres brug, uanset om sådant materiale har været en del af leverancerne. Dette gælder dog ikke materiale leveret af kunden. Desuden er Kommunikationsbureauet M4M ApS berettiget til at anvende enhver generel viden, færdigheder, erfaringsgrundlag, ideer, koncepter, knowhow og teknikker, som Kommunikationsbureauet M4M ApS opnår i forbindelse med udarbejdelse og levering af leverancerne.

3 6. Reference 6.1 Kommunikationsbureauet M4M ApS har ret til i eget markedsføringsmateriale at benytte kundens navn som reference. 7. Installation 7.1 Hvis der er truffet aftale om installation og idriftsætning, installerer Kommunikationsbureauet M4M ApS det leverede indenfor Kommunikationsbureauet M4M ApS normale kontortid, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Kommunikationsbureauet M4M ApS forbeholder sig ret til tidsfristforlængelser. Kunden har ansvaret for at der er etableret en backup forinden installationen går i gang. Denne backup skal være hardware uafhængig af den hardware, hvorpå Kommunikationsbureauet M4M ApS installerer det leverede, således at backuppen uden videre kan anvendes i en eventuel restore. 7.2 Kommunikationsbureauet M4M ApS foretager ikke vedligeholdelse eller opdatering, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Kommunikationsbureauet M4M ApS og kunden. 8. Support 8.1 Kommunikationsbureauet M4M ApS yder i rimeligt omfang 1-2 timers gratis support pr. mdr. inden for normal kontortid. 8.2 Support herudover afregnes overfor kunden efter medgået tid til de til enhver tid gældende timesatser for de involverede personer. 9. Mangelsansvar og afhjælpning 9.1 Kommunikationsbureauet M4M ApS forpligter sig til at afhjælpe mangelfulde leverancer, såfremt kunden har reklameret herover straks efter, at kunden er eller burde være blevet bekendt med manglerne, dog under alle omstændigheder senest 30 (tredive) dage efter, at leverancerne er endeligt leverede. Efter udløbet af førnævnte reklamationsfrist bortfalder ethvert ansvar, som måtte påhvile Kommunikationsbureauet M4M ApS, herunder men ikke begrænset til kundens ret til at hæve aftalen, kræve afhjælpning, udbedring, omlevering, forholdsmæssigt afslag eller erstatning. 9.2 Kunden skal give Kommunikationsbureauet M4M ApS en rimelig mulighed for og frist til at afhjælpe enhver misligholdelse af Kommunikationsbureauet M4M ApS forpligtelser i relation til leverancerne. 9.3 Kommunikationsbureauet M4M ApS er kun ansvarlig for sine egne leverancer. Kommunikationsbureauet M4M ApS er ikke ansvarlig for og afgiver ingen garanti for kundens eller tredjemands ydelser, standardsoftware, produkter, materialer, værktøjer og metoder, også selv om dette indgår i leverancerne. I tilfælde af mangler i standard software er Kommunikationsbureauet M4M ApS forpligtet til at: (i) udfolde rimelige bestræbelser på at identificere fejlen, (ii) så vidt muligt give anvisning til kunden om mulighed for omgåelse af fejlen, således at driften forstyrres mindst muligt, og til at (iii) indberette fejlen til IPR-ejeren eller dennes lokale repræsentant. Såfremt Kunden udfører eller lader udføre opgraderinger af standard software, kan dette påvirke leverancernes funktionsmåde og Kommunikationsbureauet M4M ApS kan ikke sikre og tilbyder heller ikke at sikre, at leverancerne vil fungere som forudsat eller forventet af kunden efter en eventuel opgradering af standard software. Dette afsnit gør endeligt op med ethvert ansvar, Kommunikationsbureauet M4M ApS har for mangler i standard software, og kunden frafalder hermed udtrykkeligt og uigenkaldeligt enhver anden rettighed, som måtte tilkomme kunden i henhold til aftalen, disse leveringsbetingelser eller gældende ret i anledning af mangler ved standard software.

4 10. Ansvarsbegrænsning 10.1 Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder med de fravigelser, der følger af leveringsbetingelserne, herunder nedenstående ansvarsbegrænsninger og ansvarsfraskrivelser Kommunikationsbureauet M4M ApS totale erstatningsansvar under disse leveringsbetingelser er maksimeret til et beløb svarende til 25 % af kundens betaling til Kommunikationsbureauet M4M ApS for leverancerne. Ved leverancer som løber udover 1 år, er erstatningsansvaret maksimeret til 25 % af betalingen i det kalenderår, hvor den skadegørende handling eller undladelse påbegyndtes Kunden kan kun gøre Kommunikationsbureauet M4M ApS ansvarlig for rimelige og direkte dokumenterede tab, som kunden ikke gennem sin tabsbegrænsningspligt kunne have undgået. Kunden accepterer, at hosting ikke kan påregnes at fungere uden afbrydelser, og kunden kan således ikke rejse krav mod Kommunikationsbureauet M4M ApS i anledning af afbrydelser af adgangen til hjemmesiden. Kommunikationsbureauet M4M ApS er under ingen omstændigheder ansvarlig for webhotel-nedbrud, server-nedbrud, hackerangreb, virusangreb, indirekte tab, følgeskader, bod, mistet eller udskudt salg, eller indtægtstab (herunder vedrørende forretningsforstyrrelse, tab af avance, driftstab, tab eller beskadigelse af data og software eller omkostninger til reetablering heraf), herunder krav af førnævnte art, der rejses af tredjemand over for kunden. Kommunikationsbureauet M4M ApS er således ikke forpligtet til at foretage backup af kundens data Kommunikationsbureauet M4M ApS er under ingen omstændigheder ansvarlig for kundens anvendelse af de af Kommunikationsbureauet M4M ApS leverede ydelser. Kunden skal friholde Kommunikationsbureauet M4M ApS for ethvert krav, som måtte blive rejst af tredjemand overfor Kommunikationsbureauet M4M ApS, udspringende af eller knyttet til Kommunikationsbureauet M4M ApS ydelser eller leverancer til kunden, herunder krav relateret til de i pkt. 3.2 nævnte forhold, og som falder udenfor Kommunikationsbureauet M4M ApS ansvar i henhold til pkt Force Majeure 11.1 Såfremt opfyldelsen af Kommunikationsbureauet M4M ApS forpligtelser hindres eller udsættes, som følge af eksempelvis krig og mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lock outs, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverance fra underleverandør, brand, manglende transportmulighed, import- /eksportrestriktioner eller i øvrigt på grund af omstændigheder, som Kommunikationsbureauet M4M ApS ikke har indflydelse på, er Kommunikationsbureauet M4M ApS ansvarsfri over for Kunden. Kommunikationsbureauet M4M ApS er i disse tilfælde berettiget til at annullere leverancerne helt eller delvist eller at levere, når opfyldelseshindringen er ophørt. 12. Misligholdelse 12.1 I tilfælde af væsentlig misligholdelse af disse leveringsbetingelser og/eller den individuelle aftale, indgået mellem Kommunikationsbureauet M4M ApS og kunden, kan den ikke-misligholdende part med øjeblikkelig virkning ophæve aftalen Inden ophævelse finder sted skal den misligholdende part dog have en skriftlig meddelelse om de omstændigheder, der betragtes som hævebegrundende misligholdelse og samtidig have en frist på 30 (tredive) dage til at søge at afhjælpe misligholdelsen, i det omfang der foreligger misligholdelse, som efter sin natur kan berigtiges I forbindelse med ophævelse er kunden forpligtet til at betale Kommunikationsbureauet M4M ApS for udført arbejde og leverancer samt afholdte udgifter og udlæg forud for ophørstidspunktet. 13. Tvister 13.1 I tilfælde af tvister, der udspringer af den individuelle aftale med kunden eller disse leveringsbetingelser, er parterne forpligtet til i fællesskab via anvendelse af mediation eller mægling at søge at finde en mindelig løsning på de opståede tvister forinden iværksættelse af retslige skridt.

5 13.2 Er det ikke muligt at nå til enighed, kan enhver af parterne indbringe tvisten for Sø- og Handelsretten. Kommunikationsbureauet M4M ApS er endvidere berettiget til at anlægge sag ved retten i den retskreds, hvor kundens forretningssted er beliggende eller at lade tvisten afgøre ved voldgift i henhold til "Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration) Dansk ret skal finde anvendelse på tvister mellem parterne. Produkt hostingbetingelser Disse Produkt hostingbetingelser gælder for alle SMARTWEB & Kommunikationsbureauet M4M ApS serverabonnementer, medmindre Kommunikationsbureauet M4M ApS og kunden skriftligt har indgået anden aftale. I tillæg til disse Produkt hostingbetingelser finder Kommunikationsbureauet M4M ApS almindelige leveringsbetinger tillige anvendelse. 1. Definition af Produkt hosting 1.1 Produkt hosting hos SMARTWEB & Kommunikationsbureauet M4M ApS omfatter følgende elementer: Adgang til at lagre en af abonnementet bestemt mængde data og datafiler vedrørende kundens produkt på Kommunikationsbureauet M4M ApS server. Adgang til at tilgå ovennævnte data fra internettet via anerkendte browserteknologier. Mulighed for at få statistik over aktiviteten på kundens domæne. 1.2 Kunden foretager selv tilmelding til søgemaskiner, hvis dette ønskes, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af parternes skriftlige aftale. 1.3 Ved flytning af et domæne til Kommunikationsbureauet M4M ApS server medflyttes den eksisterende hjemmesides indhold samt adresser ikke, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af parternes skriftlige aftale. 1.4 Betalingsgateway er ikke inkluderet. 2. Aftaleindgåelse og tavshedspligt 2.1 Ved indgåelsen af aftalen om Produkt hosting forpligter kunden sig til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer samt adresse, hvis en sådan haves. Virksomheder og selskaber skal opgive virksomhedens navn samt CVR-nummer. 2.2 Såfremt kunden flytter, eller de oprindeligt opgivne oplysninger af anden grund ændres, skal kunden straks give Kommunikationsbureauet M4M ApS skriftlig besked herom. 2.3 I de situationer, hvor Kommunikationsbureauet M4M ApS efter disse Produkt hostingbetingelser skal give (skriftlig) meddelelse, eller varsle kunden, kan dette ske via til den adresse, kunden har oplyst ved bestillingen af abonnementet. 2.4 Eventuelle særaftaler og andre specielle forhold skal altid aftales skriftligt med Kommunikationsbureauet M4M ApS. 2.5 Kommunikationsbureauet M4M ApS forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt, dog er Kommunikationsbureauet M4M ApS berettiget til at udlevere kundens navn, adresse og telefonnummer til et af IT-Brancheforeningen nedsat organ vedrørende misbrug af Internettet. 2.6 Kommunikationsbureauet M4M ApS forbeholder sig ret til at bruge abonnementsoplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker. 2.7 Kommunikationsbureauet M4M ApS er berettiget til at videregive krævede oplysninger til officielle navnemyndigheder, f.eks. DK Hostmaster, InterNIC og RIPE.

6 3. Opsigelse 3.1 Såvel Kommunikationsbureauet M4M ApS som kunden kan til enhver tid opsige abonnementet med 3 måneders varsel. Forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer ikke blive tilbagebetalt. 3.2 Flyttes domænet til en anden udbyder, ophører alle services tilknyttet domænet. 4. Kundens forpligtelser og garantier 4.1 Kunden indestår for, at hjemmesiden ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder at kunden er berettiget til at overlade det programmel og andet materiale, der er genstand for Produkt hosting, til Kommunikationsbureauet M4M ApS med henblik på dennes driftsafvikling af hjemmesiden. 4.2 Kommunikationsbureauet M4M ApS forbeholder sig ret til uden varsel at slette materiale (herunder billeder, filmklip, musik eller hyperlinks til sådant materiale), som Kommunikationsbureauet M4M ApS måtte finde ulovligt, anstødeligt (herunder racistisk eller pornografisk) eller på anden måde uforeneligt med den moralske standard, som Kommunikationsbureauet M4M ApS ønsker at opretholde. Kommunikationsbureauet M4M ApS vil give meddelelse til kunden om sletningen. 4.3 Kunden er ansvarlig for, at aktiviteterne og informationerne på hjemmesiden er i overensstemmelse med de retsregler, det være sig danske eller udenlandske, der måtte finde anvendelse herpå. Det gælder bl.a. regler om behandling af personoplysninger, om markedsføring, om forbrugerbeskyttelse og om af immaterielle rettigheder. 4.4 Kunden indestår for, at hjemmesidens indhold ikke er ærekrænkende eller i strid med straffe- eller særlovgivningen. 4.5 Hvis kunden har kendskab til eller mistanke om ulovlig aktivitet eller information på hjemmesiden, skal kunden straks skriftligt underrette Kommunikationsbureauet M4M ApS herom. Det samme gælder angående forhold eller omstændigheder, der kan føre til erstatningskrav fra tredjemand. 4.6 Rejses der fra tredjemand krav mod Kommunikationsbureauet M4M ApS med påstand om retskrænkelse, herunder krav om erstatning og/eller godtgørelse, som kunden bærer risikoen for, giver Kommunikationsbureauet M4M ApS meddelelse til kunden, hvorefter kunden overtager sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger. Kunden er uden beløbsbegrænsning pligtig i enhver henseende at skadesløsholde Kommunikationsbureauet M4M ApS for enhver omkostning i forbindelse med sagen, herunder erstatningsbeløb og godtgørelser, omkostninger til advokat m.v. samt sagsomkostninger, som måtte blive tillagt vedkommende sagsøger. 4.7 Kommunikationsbureauet M4M ApS er berettiget til uden forudgående varsel at spærre abonnementet, herunder blokere adgangen til serverne, såfremt Kommunikationsbureauet M4M ApS får konkret kendskab til, (a) at hjemmesiden eller anvendelsen heraf indebærer en ulovlig aktivitet (herunder spam) eller anden uetisk opførsel på internettet, eller (b) forhold eller omstændigheder, der kan begrunde et erstatningskrav mod Kommunikationsbureauet M4M ApS. I sådanne tilfælde vil genåbning først finde sted, hvis Kommunikationsbureauet M4M ApS bliver overbevist om, at gentagelser ikke vil ske. I modsat fald vil abonnementet uden varsel blive ophævet. Kunden kan i sådanne tilfælde ikke rejse krav om erstatning eller anden godtgørelse overfor Kommunikationsbureauet M4M ApS. 5. Kundens erstatningsansvar 5.1 Kunden er erstatningsansvar overfor Kommunikationsbureauet M4M ApS efter dansk rets almindelige regler herom. 6. Ansvarsfraskrivelse 6.1 Kommunikationsbureauet M4M ApS er ikke forpligtet til at foretage backup af kundens data, og er således under ingen omstændigheder ansvarlig for tab eller beskadigelse af data, software el. lign. 6.2 Der henvises i øvrigt til Kommunikationsbureauet M4M ApS almindelige leveringsbetingelser.

7 7. Ændringer Kommunikationsbureauet M4M ApS er berettiget til uden varsel at foretage sådanne ændringer af sine systemer, der ikke har nogen væsentlig indvirkning på Kommunikationsbureauet M4M ApS opfyldelse af aftalen med kunden Ændringer i Kommunikationsbureauet M4M ApS systemer, som har væsentlig indvirkning på aftalen med kunden, kan alene ske med 1 måneds forudgående varsel Kommunikationsbureauet M4M ApS kan ændre aftalen med kunden med 1 måneds forudgående varsel I de i pkt og nævnte tilfælde kan kunden skriftligt opsige aftalen med virkning fra tidspunktet for ikrafttrædelsen af de nye vilkår. Kundens opsigelse skal i så fald være afgivet senest 14 dage før ikrafttrædelsen af de nye vilkår. 7.2 Kommunikationsbureauet M4M ApS kan overdrage driften af Produkt hostingydelsen til tredjemand, såfremt dette kan ske på uændrede vilkår for kunden. 8. Kommunikationsbureauet M4M ApS udstyr og database 8.1 Kommunikationsbureauet M4M ApS stiller alene server og database til rådighed for kunden og er efter disse ydelsers aktivering ikke forpligtet til at yde kunden yderligere support. 8.2 Disse ydelser må alene anvendes i forbindelse med kundens Produkt hosting hos Kommunikationsbureauet M4M ApS og skal ske med mindst muligt CPU-forbrug på Kommunikationsbureauet M4M ApS servere. Kommunikationsbureauet M4M ApS forbeholder sig ret til at standse igangværende processer, når dette er krævet af hensyn til sikkerheden og driften af Kommunikationsbureauet M4M ApS servere. 8.3 Kommunikationsbureauet M4M ApS henstiller, at behandlingen af store datamængder sker offline hos kunden. Benytter kunden gentagne gange uforholdsmæssigt meget CPU-tid, forbeholder Kommunikationsbureauet M4M ApS sig ret til efter nærmere vurdering at lukke for kundens databaseadgang. Kommunikationsbureauet M4M ApS vil i hvert tilfælde først rette henvendelse til kunden med anmodning om begrænsning af CPU-forbrug. Priser og betalingsbetingelser 8.4 Produkt hosting forudbetales løbende for 12 måneder ad gangen. 8.5 Kommunikationsbureauet M4M ApS forbeholder sig ret til at opkræve vederlag i forbindelse med ydelse af ekstraordinær support og services, herunder f.eks. ændring af adgangskode i tilfælde, hvor kunden har glemt denne. 8.6 Overskrides den i abonnementet bestemte serverplads, betales der i henhold til gældende priser. 8.7 Overskrides den i abonnementet bestemte trafik, betales der i henhold til gældende priser for trafik. 8.8 Betaling fra kunden til Kommunikationsbureauet M4M ApS skal ske senest 8 (otte) dage efter modtagelse af faktura fra Kommunikationsbureauet M4M ApS. Såfremt kunden ikke senest 8 (otte) dage fra modtagelse af faktura har foretaget betaling, påløber der rente med 2 % pr. måned fra forfaldstidspunktet, til betaling sker. 8.9 Kundens adgang til Kommunikationsbureauet M4M ApS servere vil automatisk blive lukket, såfremt betaling ikke er Kommunikationsbureauet M4M ApS i hænde senest 1 måned efter forfaldstid.

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Hoeks ApS Betingelserne er gældende i alle samhandelsforhold mellem Hoeks ApS (i det følgende Hoeks) og kunden. Generelle betingelser: Følgende betingelser er gældende fra

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

Forretnings- og handelsbetingelser

Forretnings- og handelsbetingelser Forretnings- og handelsbetingelser Indhold Kundeaftaler Anvendelse Rettigheder - Ophavsret - Ejerskab Kravspecifikation Kontraktindgåelse Annullering af aftalen Opsigelse Misligholdelse Ansvarsbegrænsningsklausul

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere