Sotea ApS CVR nr.: DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225"

Transkript

1 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden til Sotea ApS CVR nr.: DK REVI-IT A/S

2 Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Sotea ApS ledelseserklæring... 3 Afsnit 2: Sotea ApS beskrivelse af kontrolmiljø for hostingydelse... 4 Afsnit 3: Uafhængig revisors erklæring om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet..23 Afsnit 4: Kontrolmål, udførte kontroller, test og resultater heraf...25 REVI-IT A/S Side 2 af 46

3 Afsnit 1: Sotea ApS ledelseserklæring Medfølgende beskrivelse er udarbejdet til brug for kunder, der har anvendt Sotea ApS hostingydelser, og disses revisorer, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje beskrivelsen sammen med anden information, herunder information om kontroller, som kunderne selv har anvendt, ved vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation i kundernes regnskaber. bekræfter, Sotea ApS bekræfter, at: (a) (b) Den medfølgende beskrivelse, i afsnit 2, giver en retvisende beskrivelse af Sotea ApS hostingydelse til kunder i hele perioden fra 1. august 2014 til 31. januar Kriterierne for dette udsagn var, at den medfølgende beskrivelse: (i) redegør for, hvordan systemet var udformet og implementeret, herunder redegør for: de typer af ydelser, der er leveret, når det er relevant de processer i både it- og manuelle systemer, der er anvendt til at igangsætte, registrere, behandle og om nødvendigt korrigere transaktionerne samt overføre disse til de rapporter, der er udarbejdet til kunder relevante kontrolmål og kontroller, udformet til at nå disse mål kontroller, som vi med henvisning til systemets udformning har forudsat ville være implementeret af brugervirksomheder, og som, hvis det er nødvendigt for at nå de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, er identificeret i beskrivelsen sammen med de specifikke kontrolmål, som vi ikke selv kan nå andre aspekter ved vores kontrolmiljø, risikovurderingsproces, informationssystem og kommunikation, kontrolaktiviteter og overvågningskontroller, som har været relevante for behandlingen og rapporteringen af kunders transaktioner (ii) indeholder relevante oplysninger om ændringer i serviceleverandørens system foretaget i perioden fra 1. august 2014 til 31. januar 2015 (iii) ikke udelader eller forvansker oplysninger, der er relevante for omfanget af det beskrevne system under hensyntagen til, at beskrivelsen er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af kunder og deres revisorer og derfor ikke kan omfatte ethvert aspekt ved systemet, som den enkelte kunde måtte anse vigtigt efter deres særlige forhold de kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i medfølgende beskrivelse, var hensigtsmæssigt udformet og fungerede effektivt i hele perioden fra 1. august 2014 til 31. januar Kriterierne for dette udsagn var, at: (i) (ii) (iii) de risici, der truede opnåelsen af de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, var identificeret de identificerede kontroller ville, hvis anvendt som beskrevet, give høj grad af sikkerhed for, at de pågældende risici ikke forhindrede opnåelsen af de anførte kontrolmål, og kontrollerne var anvendt konsistent som udformet, herunder at manuelle kontroller blev udført af personer med passende kompetence og beføjelse i hele perioden fra 1. august 2014 til 31. januar Silkeborg den 31. marts 2015 Med venlig hilsen Sotea ApS Jess Munch Teilmann Direktør REVI-IT A/S Side 3 af 46

4 Afsnit 2: Sotea ApS beskrivelse af kontrolmiljø for hostingydelse 0. Forord og introduktion SOTEA har det totale ansvar for drift af IT systemer for både danske og udenlandske virksomheder, og vores sikkerhed er derfor vedvarende i fokus. SOTEA sikkerhedspolitik beskriver de krav vi stiller til vores driftsmiljø, herunder de fysiske forhold, organisationen og diverse procedurer. Nærværende beskriver SOTEA s generelle forhold, og ikke specifikt på vores enkelte kunder. 1. Virksomheden og vores ydelser 1.1. Virksomheden: SOTEA blev etableret i 2000, af Bo Jensen og Jess Munch Teilmann. I 2005 begyndte vi at hoste IT og hosting er nu blevet vores kerneforretning I 2009 byggede vi vores eget datacenter. Vi levere i dag hosting til vores kunder, gennem et overskueligt og enkelt koncept, bestående af IT Hosting, kompromisløs support og løbende optimering I 2012 lancerede vi den såkaldte dynamiske aftale, der er unik på markedet. Vi analyserer løbende den enkelte kundes adfærd, forbrug og optimere aftalen, så vores kunder ikke betaler for noget, de ikke bruger Vi udvikler forsat vores produkt, men én ting ændre sig aldrig: At SOTEA altid vil levere løsninger der er brugbare, overskuelige og udviklet på brugernes præmisser Ydelser: Vores primære ydelser, som er omfattet af nærværende erklæring er: IT Hosting: Med en hosting aftale hos SOTEA betaler kunden et fast månedligt abonnement. Vores hosting aftale er fuldt dynamisk, og kan ændres efter behov, med måneds varsel. Der er altid adgang til sidste nye version af softwaren, som en del af aftalen. Derudover sørger SOTEA for at servere er sikkerhedsopdateret, samt varetager den løbende drift, også som en fast del af aftalen Kompromisløs Support: Alle vores aftaler er inklusive Kompromisløs Support, hvor alle slutbrugere må ringe/maile direkte til vores support uden at det koster ekstra. Lige fra printproblemer, over nulstilling af password, til oprettelse af SQL-databaser. Selv support af tredje parts programmer håndterer vores supportere, og hvis nødvendigt kontakter vi leverandøren for kunden, og får løst problemerne hurtigt Løbende Optimering: SOTEA giver dig et komplet overblik over din aftale hvert kvartal, sammen med din faktura. Hvor kunden kan se hvad der betales for. 2. Organisation og ansvar Direktionen: Direktionen har det overordnede ansvar for IT sikkerheden i SOTEA, og gennemgår denne 1 gange om året, i november måned. Ledergruppe: SOTEA s ledelse har det strategiske ansvar for SOTEA s vækst og videre udvikling, samt ansvaret for den daglige ledelse. Presales: Presales har ansvaret for at flytte nye kunder ind i vores hosting miljø. De har ansvaret fra kontrakten er underskrevet, og til kunden er i produktion. Referere til vores Adm. Direktør. Aftersales: Når kunden er implementeret, og gået i produktion, overtages kunden af aftersales, som er vores support funktion. Alle sager registreres i vores ticket system, og håndteres af vores firstlevel support, og eskaleres til secondlevel support/driftsafdelingen, hvis firstlevel support ikke kan løse opgaven. Derudover bidrager supporten i presales ved implementering af nye kunder, alt efter behov. Referer til vores Adm. Direktør. REVI-IT A/S Side 4 af 46

5 Drift: Har det overordnede ansvar for overvågning og drift af vores hosting miljø/datacenter, Driftsafdelingen fungerer også som secondlevel og thirdlevel support, samt bistår med implementering af nye kunder. Referere til vores Tekniske Chef. Sikkerhedsgruppe: Der er nedsat en sikkerhedsgruppe. Dette udvalg har ansvaret for at udarbejde SOTEA s IT sikkerhed, i forhold til dokumentation og implementering af procedurer. 3. Generelt om vores kontrolmål og implementering Vi har defineret vores kvalitetsstyringssystem ud fra vores overordnede målsætning om, at levere stabil, overskuelig, og sikker it-drift til vores kunder. For at kunne gøre det, er det nødvendigt, at vi har indført politikker og procedurer, der sikrer, at vores leverancer er ensartet og gennemsigtig. Vores it-sikkerhedspolitik er udarbejdet med reference til ovenstående, og er gældende for alle medarbejdere og for alle leverancer nævnt under afsnit 1.2. Ydelser. Vores metodik for implementering af kontroller er defineret med reference til ISO 27002:2005 (Regelsæt for styring af informationssikkerhed). 4. Risikovurdering og håndtering 4.1. It-risikoanalyse (bevis) Vi har procedurer for løbende risikovurdering af vores forretning og specielt vores IT Hosting Kompromisløs Support Løbende Optimering. Dermed kan vi sikre, at de risici, som er forbundet med de services og ydelser, vi stiller til rådighed, er minimeret til et acceptabelt niveau Der holdes et årligt review møde, hvor der foretages en risikovurdering jf. nedenstående punkt 4.2. Håndtering af sikkerhedsrisici. Efter dette møde foreligger der et skriftligt referat, som indeholder eventuelle ændringer i risikovurderingen, samt en handlingsplan for yderligere aktivitet. Derudover holdes der ½ årlige møde i sikkerhedsgruppen, hvor aktuelle og nye risici drøftes Procedure for risikohåndtering Vi har udarbejdet faste procedurer for behandling af risici, hvor der årligt afholdes en generel risikovurdering. Derudover er der en procedure for risikohåndtering/håndtering af sikkerhedshændelser, hvor risici kommunikeres til vores Tekniske Chef, eller Adm. Direktør, der indledningsvis tager stilling til risikoens omfang, og vurdere om der skal reageres øjeblikkelig, eller om det noteres til behandling på kommende ½ årlige møde i sikkerhedsgruppen. 5. Sikkerhedspolitik 5.1. Målsætning/formål TILGÆNGELIGHED - Opnå høj driftssikkerhed med høje oppetidsprocenter og minimeret risiko for større nedbrud og datatab INTEGRITET - Opnå korrekt funktion af systemerne med minimeret risiko for manipulation af og fejl i såvel data som systemer FORTROLIGHED - Opnå fortrolig behandling, transmission og opbevaring af data AUTENTICITET - Opnå en gensidig sikkerhed omkring de involverede parter UAFVISELIGHED - Opnå en sikkerhed for gensidig og dokumenterbar kontakt. 5.2 Omfang En informationssikkerhedspolitik, der godkendes af ledelsen En driftshåndbog, der uddyber informationssikkerhedspolitikken Sikkerhedsinstrukser og procedurer, som formuleres af respektive ejere ud fra krav og retningslinjer i driftshåndbogen REVI-IT A/S Side 5 af 46

6 ISAE 3402 erklæring fra REVI-IT Gyldighedsområde Politikken er gældende for alle SOTEA s it relaterede aktiviteter, nævnt under punkt 1.2. Ydelser Data, programmer og informationer 5.4. Organisation og ansvar: Der er nedsat en sikkerhedsgruppe, som har ansvaret for at udarbejde SOTEA s IT sikkerhed, i forhold til dokumentation og implementering af procedurer Beredskabsplanlægning: Skadebegrænsende tiltag Etablering af temporære nødløsninger Genetablering af permanent løsning Se Kapitel 14. Beredskabsstyring 5.6. Sanktioner: Medarbejdere, der bryder de gældende informationssikkerhedsbestemmelser i SOTEA, kan straffes disciplinært. De nærmere regler om dette fastsættes i overensstemmelse med den gældende personalepolitik under afsnittet Misligholdelse. 6. Organisering af informationssikkerhed 6.1. Intern organisering Ledelsens forpligtelse til informationssikkerhed Det er SOTEA s Adm. Direktør der har det overordnede ansvar for sikkerhedspolitikken, og herunder politikker og procedurer, og den Adm. Direktør der godkender opdateringer og tilføjelser hertil. Der foretages årligt review af sikkerhedspolitikken, og herunder politikker og procedurer Koordinering af informationssikkerhed Vi har defineret en sikkerhedspolitik der beskriver hvordan vi overordnet skal håndtere vores forretning og vores leverancer. Denne er tilgængelig på vores intranet, hvor alle medarbejdere løbende kan blive opdateret, samt slå op hvis der skulle opstå tvivl om vores politikker og procedurer Der er nedsat en sikkerhedsgruppe, der sikre at politikker og procedurer ajourføres og bidrager til optimering af det aktuelle sikkerhedsniveau. Dette gøres primært gennem den årlige review af sikkerhedspolitikken Delegering af ansvar for informationssikkerhed Det er den Adm. Direktør og Tekniske Chef der har ansvaret for at få gennemført specifikke politikker og procedurer Det er sikkerhedsgruppen der har ansvaret for udførelse af den årlige review, samt godkendelse af den endelige sikkerhedspolitik Godkendelsesproces for informationsbehandlingsfaciliteter Der er etableret processer for indkøb af hardware og software, og der skelnes mellem om indkøb er Primært (alt indkøb til installation i Datacenter og Backuplokation), sekundært (tynde klienter til kontor/sotea, perifert udstyr til kontor/sotea osv.) og indkøb til videresalg Fortrolighedsaftaler Der er etableret fortrolighed med alle medarbejdere igennem vores ansættelseskontrakter, samt via vores personalepolitik. REVI-IT A/S Side 6 af 46

7 Der er etableret fortrolighed med de primære eksterne partnere, gennem indgåelse af samarbejdsaftale, hvor SOTEA eller leverandøren gør opmærksom på at fortrolighed og tavshedspligt skal overholdes Kontakt med myndigheder Vi har ikke behov for løbende kontakt til myndighederne, i relation til informationssikkerhed. Hvis der skulle blive behov for kontakt til myndigheder, i relation til vores informationssikkerhed, eksempelvis kontakt til politi i forhold til røveri, hærværk, bedrageri eller anden kontakt til myndigheder, er det vores Adm. Direktør der har dette ansvar Kontakt med særlige interessegrupper Vi er som en del af vores drift registreret hos DK-CERT, og har løbende kontakt, minimum 1 gang årligt Uafhængig evaluering af informationssikkerhed Der foretages evaluering af en ekstern it-revisor, i forbindelse med udarbejdelse af den årlige ISAE 3402 erklæring Eksterne parter Identifikation af risici i relation til eksterne parter For hvert primære samarbejde har vi udarbejdet en risikovurdering for vurdering af risici, som samarbejde kan medføre i forhold til vores ydelse til kunderne, herunder sikkerheden hos de enkelte leverandører, dataudveksling, eksterne adgange m.m. Med primære samarbejde, menes samarbejde der vedrører vores installationer, hardware og software i Datacenter Sikkerhedsforhold i relation til kunder Vi har procedurer for implementering af nye kunder, samt tildeling af adgang og rettigheder for brugere/kunder på vores systemer Håndtering af sikkerhed i aftaler med tredjemand SOTEA varetager alle ydelser selv, så vi har ikke parter som er en integreret del af vores leverancer, jf. ydelser nævnt i afsnit 1.2. Ydelser. 7. Styring af informationsrelaterede aktiver 7.1. Ansvar for aktiver Fortegnelse over aktiver Vores netværk og miljø er komplekst med mange systemer og kunder, og for at sikre mod uvedkommende adgang, og for at sikre gennemskuelighed af opbygningen, har vi udformet en række dokumentation, der beskriver det interne netværk, med enheder, navngivning af enheder, logisk opdeling mv Ejerskab af aktiver Vi arbejder i SOTEA med ejerskab over aktiver for at sikre, at ingen enheder, systemer eller data bliver glemt i forhold til sikkerhedsopdateringer, backup, drift og vedligehold Klassifikation af information Retningslinier for klassifikation: Etablering og vedligeholdelse af klassifikation af informations aktiver skal være med til at sikre, at aktiverne til stadighed har det rette og passende beskyttelsesniveau. REVI-IT A/S Side 7 af 46

8 Der er i SOTEA dog tale om en yderst simpel klassifikation, da alle data som udgangspunkt er interne data som ikke skal deles med eksterne interesser Mærkning og håndtering af information Klassificeringen er dokumenteret og ajourføres minimum årligt. Vores kunders data, og vores egne data er klassificeret som klasse 3. Intern. Systemdata for netværk, logs af Administrator brugere, er prioriteret højst, herunder sikret betryggende, som klasse 2. Fortrolig. 8. Medarbejdersikkerhed Alle ansatte, uanset funktion, er i det følgende benævnt medarbejder, og er sammen med SOTEA s ydelser og service, SOTEA s største aktiver. De gældende regler for SOTEA s medarbejdere er angivet i Personalehåndbogen For at bevare og udbygge sikkerheden omkring SOTEA s informationsaktiver er det vigtigt, at der er fokus på informationssikkerhed under alle ansættelsesforløbets 3 faser (før ansættelser, under ansættelse og ved ansættelsens ophør) Inden ansættelse Der skal, i ansættelseskontrakten, tydeligt angives Stillings- og funktionsbeskrivelse, samt eventuelle særlige sikkerhedsmæssige opgaver og ansvar Under ansættelsesinterview skal ansøgeren informeres om hvilke sikkerhedsmæssige krav ansættelsesforholdet indebærer Generelle vilkår for ansættelse, herunder fortrolighed om egne og kunders forhold, er beskrevet i hver medarbejders ansættelseskontrakt Der indhentes ren straffeattest Under ansættelse Det er ledelsens ansvar at alle medarbejdere er bekendt med og efterlever den gældende SOTEA Sikkerhedspolitik, og de fastlagte retningslinier og procedurer SOTEA vil løbende afvikle aktiviteter og uddannelse med det formål at udbrede og forbedre viden og opmærksomhed omkring informationssikkerheden, og øge medarbejdernes evne til at imødegå eventuelle trusler Manglende overholdelse af aftalte og fastlagte regler, og politikker vil blive sanktioneret jf. Personalehåndbogen Ophør eller ændringer i ansættelse a. Ledelsen er ansvarlig for, at medarbejderen er informeret om de gældende regler ved og efter ansættelsesophør. b. Medarbejderen skal aflevere alle SOTEA s aktiver. Den ansattes nærmeste leder har ansvaret for at den ansatte aflevere nedenstående, den sidste arbejdsdag: a. Nøgler b. Adgangskort c. Kreditkort d. Mobiltelefon e. Bærbare pc f. Evt. andet udleveret udstyr c. Det skal sikres at alle medarbejderens adgangsrettigheder inddrages. Det skal afgøres, om det er nødvendigt at slette disse rettigheder, eller om det blot er tilstrækkeligt at spærre disse. De rettigheder, der skal spærres eller slettes, inkludere fysisk adgang, samt adgang til systemer. REVI-IT A/S Side 8 af 46

9 9. Fysisk sikkerhed 9.1. Sikre områder SOTEA har eget datacenter placeret i IT-Huset ved Ferskvandscentret. Alene autoriserede personer får adgang til lokaler via den etablerede procedure. Skal eksterne personer have adgang til lokalet, er det i følgeskab med en af vores autoriserede medarbejdere, medmindre der er indgået særskilt aftale om selvstændig adgang via nøgle og kode. Eksterne service tekniker vil efter aftale blive låst ind af SOTEA, der også sørger for at der bliver aflåst igen. Adgang til datacenter kan kun ske vha. elektronisk kodet nøgle og PIN-kode der er udleveret efter aftale og som kræver underskrift af de enkelte personer. I datacenter er der monteret tyverialarm, i tilfælde af indbrud alarmeres den private vagtcentral, og vagtcentral ringer til SOTEA medarbejder jf. prioriteret liste udleveret til vagtcentral - der sendes vagt så snart alarm går. Der er ligeledes monteret brandslukningsudstyr/energen anlæg, som tilsvarende vores tyverialarm er koblet op på vagtcentral. Der er andre alarmer i form af fejl på UPS, Køleanlæg og temperatur, hvor der ved fejl sendes SMS til den Tekniske Chef og Direktøren, samt mail til hvor der automatisk bliver oprettet en ticket på alarmen, som så håndteres af SOTEA support. Vi anvender til sikring af driftsfaciliteterne køle- og brandanlæg, der periodisk testes og serviceres. Som med tyveri er den private vagtcentral også her tilkoblet og i tilfælde af alarm vil relevante personer hos SOTEA blive notificeret Sikring af udstyr Vores centrale netværksudstyr samt kundernes servere, som har etableret aftale om placering af udstyr hos os, og andet udstyr er, fysisk placeret i aflåst lokale, som har monteret køling og brandslukning mv. Til sikring af forsyning af elektricitet til DC i forbindelse med strømudfald er der monteret UPS og diesel generator. Dette setup er anslået til at kan køre i 6 timer på en fuld tank. En gang i måneden tester vi UPS og generator og en gang årligt udføres der service af ekstern service tekniker. 10. Styring af netværk og drift Operationelle procedurer og ansvarsområder Dokumenterede driftsprocedurer Det er i vores organisation ikke muligt at have 100% overlap på alle opgaver, systemer og kompetencer. Vi sikre, så vidt det er muligt, at alle medarbejdere, nye som gamle, kan arbejde på vores systemer, uden stor operationel og historisk erfaring. Dette via dokumentationer og procesbeskrivelser, af de mest vitale opgaver, systemer og kompetencer. Det vil dog altid være opgaver, systemer og kompetencer, som kræver en vis ekspertise og historisk erfaring, hvor opgave kun kan foretages af enkelte nøglemedarbejdere, eller eksterne kompetencer. Vi forsøger dog at sikre denne personafhængighed, så vidt det er muligt, med dobbeltroller på udvalgte systemer. Dobbeltroller kan både være i forhold til intern medarbejder, og ekstern partner/kompetence Ændringsstyring Vi har defineret en proces for ændringshåndtering for at sikre, at ændringer sker efter aftale med kunder, tilrettelægges hensigtsmæssigt i forhold til interne forhold, håndteres så de er til mindst mulig gene for kunden og vores drift generelt. Ændringer sker alene baseret på en kvalificering af opgaven, kompleksiteten, og vurdering af påvirkning af kunder, og andre systemer. REVI-IT A/S Side 9 af 46

10 Vi har en standard projektmodel, til styring/håndtering af ændringer, som er inddelt i en række faser, der som minimum indeholder en foranalyse/beskrivelse fra kunde, løsning, test og implementering. Der skelnes mellem om det er en minor eller major change, jf. nedenstående definition: Major Change: Opgaver med høj risiko, af en vis størrelse, som er væsentlige ændringer i vores generelle driftssystemer som påvirker flere kunder, kræver godkendelse af vores Tekniske Chef eller Driftschef (eks. ændring, afvikling eller anskaffelse af nyt SAN, VMM, netværk, SOTEA forretningsapplikation m.m.). Minor Change: Opgaver med lav risiko, som er opgaver vi udfører ofte, og som typisk kun vil berøre en enkelt kunde, kan udføres af alle support medarbejdere med respektive rettigheder til at udføre opgaven (eks. installation af program på kundeserver, genstart af kundeserver, ændring af rettighed på kundeserver m.m.). Derudover skelnes mellem følgende opgaver, under ændringsstyring: Ændringsanmodning/Change: Når en kunde beder om at få lavet en ændring på kundens server, kundens firewall, eller få genstartet en server, få installeret et program, eller andet system som dedikeret er kundens, eller kunden ønsker ændring i vores delte ressourcer, SAN, Exchange, Netværk, Filserver m.m. Sikkerhedshændelse/Incident: En sikkerhedshændelse er en hændelse med negativ virkning på vores sikkerhedsniveau. En hændelse medfører ikke nødvendigvis skade i alle tilfælde (f.eks. en branddør i serverrum som står åben). Hændelsen kan ske forsætligt eller uforsætligt. Sikkerhedshændelser skal løbende vurderes, og skal som minimum gennemgås ved de ½ årlige møder i Sikkerhedsgruppen. Internt projekt: Dette er ændringer som ikke involvere kunder, men er rene interne projekter, så som installation af ny hardware i DC, nyt SAN, opgradering af Exchange, indsætte en ny host m.m. Kunde Implementering: Ved implementering af ny kunde, eller eksisterende kunde der skal have flere ydelser, er der defineret projektforløb til gennemførelse af dette. Opgaver af en vis størrelse, som er væsentlige ændringer i vores generelle driftssystemer på tværs af kunder, kræver godkendelse af vores Tekniske Chef eller alternativt vores Adm. Direktør Funktionsadskillelse Vores dokumentationer og processer generelt sikrer, at vi udelukker eller minimere nøglepersonafhængighed. Funktionsadskillelse er en vigtig del af vores organisation og drift, hvorfor vi, via adgangskontroller og rettighedsstyring, sikre, at kun autoriseret personale kan udføre de nødvendige handlinger på systemer og data. Her opdeles medarbejdere i: Administrativ First level support Second level support Third level support Vi har adskilte miljøer til test/udviklingsmiljø og produktion. Miljøerne er adskilte logisk, med et test-/udviklingsmiljø og et produktionsmiljø. Vi har med ovenstående Funktionsadskillelse etableret de nødvendige adgangskontroller for at sikre, at kun autoriseret personale kan tilgå vores produktionsmiljø. Vores test-/udviklingsmiljø er ikke vitalt, og der ligger ikke vitale data, så dette kan alle der har et behov tilgå, og dette uden risiko for at forstyrre vores produktionsmiljø og driften af vores kunder. REVI-IT A/S Side 10 af 46

11 10.2. Styring af serviceydelser fra tredjepart Overvågning og evaluering af serviceydelser fra tredjepart Vi har procedure der sikre at aftalte leverancer fra tredjepart gennemføres jf. aftale, her tænkes specielt på årlige service eftersyn, samt hvis der skal indhentes revisorerklæringer hos tredjepart Styring af ændringer af serviceydelser fra tredjepart Når der sker ændringer til vores ydelser fra vores eksterne samarbejdspartnere, ved fremsendelse af ny partneraftale, eller andre forhold som kan have indflydelse på vores aftale med kunderne, er der procedure for at sikre at vi forholder os aktivt til disse ændringer, og deres konsekvens for vores generelle forretningsbetingelser Systemplanlægning og systemaccept Kapacitetsstyring Det påhviler Driftschefen at overvåge ressourceforbruget indenfor vedkommendes ansvarsområde, og løbende at udarbejde udviklingsprognoser således at de nødvendige og tilstrækkelige ressourcer er til rådighed. Dette primært i forhold til om vores kunders, og egne systemer performer som de skal, samt at der er de nødvendige ressourcer til rådighed Systemaccept Når vi opsætter nye servere, ved eksisterende såvel som nye kunder, foretages en generel test af SO- TEA, hvorefter kunden tester og godkender, hvorefter server sættes i drift. Se i øvrigt afsnit Ved installation af programmer/systemer på kunders servere, er det op til den enkelte kunde samt evt. tredjepart at foretage systemaccept Beskyttelse mod skadevoldende programmer og mobilkode Foranstaltninger mod skadevoldende kode Alle servere i SOTEA driftsmiljø, skal være udstyret med opdateret og aktivt antivirusprogram. Alt elektronisk trafik ( , downloads o.l.) skal scannes for at sikre imod malware. Til sikring imod smitte og angreb fra de ydre net, skal alle net være beskyttet af vedligeholdt og overvåget firewall. Opdatering af firewall er dokumenteret via vores normale change procedure. Herudover er vores kundesystemer sikret mod at de selv kan installere programmer. Dog kan der gives tilladelse til at kunder kan have lokale administratorret, dette skal dog skriftligt aftales, hvor SO- TEA gør opmærksom på risikoen herved, samt ansvarsfraskrivelse fra SOTEA s side Foranstaltning mod mobil kode Browsere skal væres opsat på en sikker måde, og automatisk eksekvering af kode som ActiveX og Java Appletts skal være deaktiveret. Det er, som udgangspunkt, ikke muligt for kunder at installere programmer på deres servere Sikkerhedskopiering (Backup) Vi sikre at kunne genskabe systemer og data på hensigtsmæssig og korrekt vis, og efter de aftaler, vi har med vores kunder. Omfanget af backup er formelt beskrevet i vores aftale med kunderne. Vi har etableret en testplan for verificering af hvorvidt sikkerhedskopieringen fungere samt en test af hvordan systemer og data praktisk kan reetableres. Der føres log over disse tests således at vi kan følge op på om vi kan ændre på procedurer og processer for at højne vores løsning. REVI-IT A/S Side 11 af 46

12 Med mindre andet er aftalt med vores kunder, foretager vi sikkerhedskopiering af hele deres miljø hos os. Vi foretager sikkerhedskopiering af vores egne systemer og data på samme vis, som vores kunders systemer og data. Vi har udarbejdet faste procedurer og beskrivelser for opsætning og vedligehold af backup. Hver nat føres en fuld kopi af data fra SOTEA Datacenter I til SOTEA Backuplokation (co-location) ved hjælp af vores backup-system. Dermed er data fysisk separeret fra vores driftssystemer. En ansvarlig medarbejder sikrer herefter, at sikkerhedskopieringen er sket, foretager det fornødne, hvis jobbet er fejlet, og herefter logger dette Styring af netværkssikkerhed Netværksforanstaltninger SOTEA anvender elektroniske netværk, både kablede og trådløse, dog er det trådløse netværk ikke logisk forbundet med vores driftsnet, og det trådløse netværk er ikke vitalt for vores drift. Vi er yderst afhængige af et velfungerende og sikkert kablede netværk, i forhold til alle vores systemer. Beskyttelse af netværket skal afstemmes efter de resultater vores årlige risikovurdering giver, således at der er den nødvendige og tilstrækkelige sikkerhed ved anvendelsen af nettet. It-sikkerheden omkring systemers og datas ydre rammer, er netværket mod internettet. Vi mener at have sikret data og systemer, både på det interne netværk, såvel som det ydre værn mod uvedkommende adgang, hvilket er af højeste prioritet hos os. Det ydre værn er primært beskyttet af en firewall, som løbende bliver opdateret og vedligeholdt. Ansvaret for netværk og netværkssikkerhed ligger hos vores Driftschef, og der er udarbejdet procedurer, vejledninger og dokumentation til anvendelse i forbindelse med drift og vedligehold af netværk Sikring af netværkstjenester Adgang til vores systemer fra vores kunder, sker enten via en offentlig internet forbindelse, hvor adgang sker via krypteret TSG adgang eller via konfigureret VPN tunnel til kundens lokation/firewall, eller adgang via MPLS/Punkt til punkt forbindelse. Adgang mellem SOTEA Datacenter I og SOTEA Backuplokation sker via SOTEA s egen sorte fiber, hvor der er SOTEA udstyr i begge ender. Alene godkendt netværkstrafik (indgående) kommer gennem vores firewall. Vi er ansvarlige for driften og sikkerheden hos os, dvs. fra og med systemerne hos os og ud til internettet (eller MPLS/Punkt til punkt). Vores kunder er selv ansvarlige for at kunne tilgå internettet fra egen lokation Mediehåndtering Styring af bærbare medier Vi sikre, i bedst muligt omfang, vores medarbejderes bærbare udstyr såsom bærbare pc, PDA, mobiltelefon og lign. Dog er ingen medarbejderes udstyr koblet i domæne, så alt adgang foregår via Fjern Skrivebord/RDP, så der vil aldrig ligge vitale data på deres PC ere, PDA eller mobiltelefoner, udover mail. Vi anbefaler at der etableres et login på vores bærbare udstyr, samt at der installeres antivirus Bortskaffelse af medier Alt databærende udstyr, destrueres inden bortskaffelse for at sikre, at data ikke er tilgængeligt. Der er udarbejdet vejledninger som sikre, at data på medierne ikke kan genskabes. REVI-IT A/S Side 12 af 46

13 Procedure for håndtering af informationer Vi skal sikre, at vores og vores kunders systemer og data beskyttes. Vi håndterer derfor ikke kunders data på håndbårne medier (USB, CD/DVD, flytbare diske) uden forudgående aftale med kunderne. Vores og vores kunders data, på bærbare medier skal være beskyttet betryggende mod brud på informationssikkerheden, eksempelvis ved anvendelse af kryptering. Faren for tab af data ved brug af kryptering, når krypteringsnøgle mistes, skal forebygges ved at data opbevares på andet sikkert medie, eks. hos kunden eller hos SOTEA, og ansvaret for dette er data ejers Sikring af systemdokumentation Vores dokumentation er naturligvis vigtig for os, og på alle måder fortroligt ift. omverdenen. Vores dokumentation ligger i vores SharePoint system, hvor der er påkrævet login med bruger og password, samt tildeling af rettigheder i forhold til hvad bruger/medarbejder må/skal tilgå af dokumentation. Der tages daglig backup af alt dokumentation, og derudover gemmes primær dokumentation i Excelfiler hvert ½ år Informationsudveksling Politikker og procedurer for informationsudvekling Ekstern datakommunikation, sker alene via mails, idet vores kunders adgang og brug af vores servere, ikke betragtes som ekstern datakommunikation. Førstegangskodeord til kundesystemer fremsendes via mails, men disse skal ændres ved første logon. Glemte kodeord, personoplysninger, ændring i rettigheder, bestillinger m.v. håndteres via telefon eller pr. mail, og hvis kunden har bedt om at det er specifikke personer hos kunden der skal godkende dette, skal godkendelse ske inden ændring via telefon eller mail, ellers kan ændring foretages når medarbejder har forventning om at det er den rette person, vi har kontakt til. Print eller kopier af fortrolige og følsomme oplysninger må ikke ligge i printerens eller kopimaskinens udbakke, men skal afhentes med det samme efter igangsætning af print. Faren for at røbe fortrolige eller følsomme oplysninger, enten via telefonsamtaler i det offentlige rum, eller ved at koble mobilt udstyr til offentligt tilgængelige netværk, er store og skal modvirkes ved at være meget opmærksomme på faren, og undlade disse handlinger hvor det er muligt Udvekslingsaftaler Ved faste eller jævnlige udvekling af informationer skal der indgås klare aftaler til sikring af oplysninger. SOTEA har pt. ingen fast udvekling med nogen interessenter Fysiske medier under transport Forsendelse af fysiske medier (bånd, diske, CD, DVD og lignende) skal ske med pålidelig og troværdig transportør (herunder UPS, GLS, Budstikken, Post Danmark m.m.). Fortrolige og følsomme data på medierne skal være sikret på bedst mulig måde, ligesom der skal foreligge en sikret backup til beskyttelse imod tab og bortkomst Elektroniske meddelelser Brug af til kommunikation og til udveksling af data via vedhæftede filer er udbredt og uundværligt. Regler for brug af fremgår af SOTEA Personalepolitik Overvågning Auditlogning (opfølgningslogning) Vi har opsat overvågning og logning af netværkstrafik, og vores driftsafdeling følger dette. Vi foretager ikke proaktiv overvågning af logførte hændelser, men vi følger op såfremt vi mistænker at en hændelse kan relatere til forhold afdækket i log. REVI-IT A/S Side 13 af 46

14 Til styring af overvågning og opfølgning på hændelser, har vi implementeret formelle incident og problem management procedurer til sikring af, at hændelser registreres, prioriteres, styres, eskaleres og at der foretages de nødvendige handlinger Overvågning af systemanvendelse. Vores driftsmedarbejdere foretager den daglige overvågning af vores systemer via automatiserede systemer til måling af grænseværdier. Der sker en alarmering via SMS og/eller mail såfremt kritiske hændelser konstateres, og vi gør sådan fordi vi skal sikre vores kunders data fortroligheden heraf, samt vores kunders oplevelse i forhold til performance og tilgængelighed. Til styring af overvågning og opfølgning på hændelser, har vi implementeret formelle incident og problem management procedurer til sikring af, at hændelser registreres, prioriteres, styres, eskaleres og at der foretages de nødvendige handlinger. Hændelser for login og logout på vores platforme logføres. Væsentlige interne brugerkonti overvåges for login og udvalgte aktiviteter. Udover logning af login har vi udarbejdet en logstrategi for hvilke hændelser og brugeraktiviteter, som logges. Logningsstrategien er udarbejdet med udgangspunkt i en vurdering af systemets eller aktivets betydning for SOTEA og SOTEA s kunder, samt risikoen for at hændelsen indtræffer. Vi foretager ikke proaktiv overvågning af logførte hændelser, men vi følger op såfremt vi mistænker at en hændelse kan relatere til forhold afdækket i log Beskyttelse af logoplysninger Logs må kun kunne tilgås af autoriseret personale. Der skal for hver log være procedurer for håndteringen af loggen, og oplysningerne i denne. Rettelse i logs må ikke foretages Administrator- og operatørlog Logning af administratorer sker i forbindelse med den almindelige logning Fejllogning Vi logger på både succesfulde og fejlede handlinger på udvalgte hændelser Alle servere bliver løbende synkroniseret med tiden på en fælles tids server. 11. Adgangsstyring Forretningsmæssige krav til adgangsstyring Politikker for adgangsstyring Vi har politik for adgangstildeling. Politikken er en del af vores it-sikkerhedspolitik. Tildeling af udvidede adgangsrettigheder må alene ske ud fra en arbejdsmæssig begrundelse, efter at den nødvendige autorisation foreligger, og der skal til stadighed findes en ajourført fortegnelse over de tildelte rettigheder Administration af brugeradgange Brugerregistrering Vores kunders brugere oprettes alene på baggrund af vores kunders ønsker, og oprettes af vores support. Der skal foreligge mail som dokumentation for oprettelse af en bruger for en kunde. Vores egne brugere oprettes alene på baggrund af autorisation fra vores Tekniske Chef eller Adm. Direktør. Ved fratrædelse sikre vores procedurer aflevering af materiel og lukning af medarbejderens konti. REVI-IT A/S Side 14 af 46

15 Adgang til systemer og data fjernes alene på baggrund af skriftlig ønske fra kunde, system- eller dataejer. Alle brugere skal være personhenførbare, dvs. have tydligt mærke med personnavn. Er der tale om servicebrugere, altså konti som alene benyttes systemmæssigt, er muligheden for egentlig logon inaktiveret, så vidt det er muligt. Der er dog tilfælde hvor kunder har oprettet konti til deres tredjeparts leverandører, hvor disse brugere har adgang til kundens server, men hvor brugernavn er en generel betegnelse, eller leverandørens navn, da der kan være flere personer fra leverandøren der bruger samme konto, dette grundet kunden afregnes pr. bruger pr. måned Administration af privilegier Tildeling af privilegier, og rettigheder, er kontrolleret i forbindelse med vores normale brugeradministrations proces Administration af brugeradgangskoder (password) Anvendelse af password er kontrolleret via regler implementeret automatisk ved hjælp af GPO og lignende Evaluering af brugeradgangsrettigheder Vi udfører periodisk efterkontrol af vores brugere og tildelte privileger og rettigheder. Laves ved stikprøver i udtræk fra vores AD, hvor rettigheder på kunder og medarbejdere gennemgås - dette foretages minimum 1 gang årligt Brugeransvar Brug af adgangskoder Vores it-sikkerhedspolitik foreskriver, at vores medarbejderes kodeord er personlige, og det er alene brugeren selv, der må kende kodeordet. Medarbejdere skriver årligt under på, at de har læst og forstået seneste version af vores sikkerhedspolitik. Da vi har en del brugere, såsom service accounts og lign., som ikke kan bruges til at logge på med, og af systemmæssige årsager ikke skifter passwords, har vi et system til opbevaring af disse passwords. Kun autoriseret personale har adgang til systemet. Krav til disse passwords er højere end vores almindelige passwordpolitik Brugerudstyr uden opsyn SOTEA har en politik omkring passende beskyttelse af udstyr uden opsyn, så som computere og mobilt udstyr Politik for ryddeligt skrivebord og blank skærm Ryddeligt skrivebord: i. Papir eller andre flytbare medier, der indeholder følsomme eller forretningskritiske informationer, så som aftaler, kontrakter udskrift af kundedata, eller andet fortroligt materiale, må ikke ligge fremme på skrivebordet, så uvedkommende kan få adgang til dette. ii. Medier, som indeholder følsom data, bør straks fjernes fra printere, og kopimaskiner. Blank skærm: i. Aktive sessioner skal afsluttes, når bruger er færdig. ii. Der skal logges af applikationer og netværkstjenester, når de ikke længere bruges Styring af netværksadgang Autentifikation af brugere med ekstern forbindelse REVI-IT A/S Side 15 af 46

16 Adgang til vores netværk og dermed potentielt til vores og vores kunders systemer og data, skal kun ske for autoriserede personer Identifikation af udstyr i netværk Vi har dokumenteret vitalt udstyr i vores datacenter, så som servere, disksystemer, switche og andet vitalt netværksudstyr Beskyttelse af fjerndiagnose- og konfigurationsporte Fysisk: Alle netværksenheder er installeret i aflåste rum i datacenteret, hvor der kun er adgang for SOTEA personale. Logisk: Adgang til netværksenheder og administration heraf, kan kun ske fra management netværket. Det er et ikke-routningsnetværk, og der er kun adgang til netværket fra vores overvågningsserver Opdeling af netværk Alle netværk har deres eget VLAN og der routes kun mellem de 2 produktionsnetværk. Alle netværk styres direkte, eller indirekte af firewallen Styring af netværksforbindelser Alle indadgående og udadgående forbindelser bliver styret i vores firewall: Største delen af kunderne har side to side vpn til produktionsnetværket, hvor de kan tilgå deres server via RDP. Enkelte kunder kan have adgang til andre services, hvilket er dokumenteret i vores Firewall. Kunder, der ikke har vpn, kan komme på deres server med RDP via en hertil dedikeret gateway server med SSL og bruger godkendelse. Vi har ikke installationer på WAN netværk, som vores infrastruktur er direkte afhængig af, derfor kan alt styres med vores firewall, samt interne autentifikation regler. Ligeledes benytter vi os ikke af multiple domain strukturer hvorved en/- eller tovejs domain trust ville være nødvendig Styring af netværks-routning Se punkt Styring af adgang til driftssystemer Procedure for sikker log-on Alle SOTEA systemer tilgås via Terminal Service, og adgang til SOTEA systemer sker ved at tilknytte rettigheder til den enkelte konto, der entydigt er udpeget af kombinationen bruger-id og password. Adgang tildeles og administreres af SOTEA support Identifikation og autentifikation af brugere Alle brugere oprettes på baggrund af en skriftlig forespørgsel, fra en kunde hvis en kundes bruger, eller fra Tekniske Chef eller Adm. Direktør hvis ny medarbejder. Med angivelse af fulde navn, mailadresse, samt hvilke privilegier og rettigheder brugeren skal have System for administration af adgangskoder Alle brugere på tværs af både kundesystemer og egne systemer, har restriktioner omkring adgangskode. Alle brugere har en adgangskode, og det er systemmæssigt sat op således, at der er begrænsninger ift. udformning af kodeord. Kodeordet skal skiftes regelmæssigt, være komplekst, og brugeradgange inaktiveres automatisk hvis brugeren ikke har skiftet kodeordet inden for det definerede tidsrum. Passwords på domænet er kontrolleret via GPO regler defineret i AD. Systemer, som ikke er en del af AD, som alle er sekundære systemer, er ikke underlagt samme restrektioner, og der er ikke krav om REVI-IT A/S Side 16 af 46

17 skift af password Begrænsning af forbindelsestid Udover skærmlås har vi, for medarbejdere/interne brugere, sat timeout på RDP/Terminal Service efter 1 time Styring af adgang til forretningssystemer og information Begrænset adgang til informationer Vores medarbejdere er opsat med differentieret adgang, og har således alene adgang til de systemer og til de data, som er relevant for deres arbejde. Vores kunders brugeradgang til kundens systemer og data, bestemmes af vores kunder. Alle medarbejdere skal som udgangspunkt kunne tilgå alle data som vedrøre vores dokumentation af systemer, samt dokumentation af kunde aftaler og kunde systemer. Økonomisystem kan tilgås af administrativt personale, og ledelsesdata kan kun tilgås af ledelsen. Derudover er der restriktioner på hvilke vitale systemer respektive medarbejdere kan tilgå, så som SQL databaser, Exchange system, AD, SAN m.m Isolering af følsomme systemer Vi sikre ikke særligt følsomme data, alle data behandles på samme måde i vores systemer, jf. vores itsikkerhedspolitik Mobilt udstyr og fjernarbejdspladser Mobilt udstyr og kommunikation Vi har en politik i SOTEA, hvor det ikke er tilladt at have kunde data eller andre følsomme data på mobilt udstyr, med mindre der foreligger accept fra kunde eller SOTEA ledelse. Mobilt udstyr er ikke i domæne, og alt adgang til SOTEA systemer foregår via RDP adgang. Så der stilles ikke særlige krav til sikring af mobilt udstyr. Vi har åbnet adgang til, at vi og vores kunder kan benytte mobile enheder (smartphones, tablets m.m.) og bærbare PC ere, til synkronisering af mails og kalender. Ud over bruger-id og adgangskode via AD, har vi ikke implementeret andre sikkerhedsforanstaltninger til sikring af disse enheder, og disses brugeradgang Fjernarbejdsplads Adgang til vores netværk og dermed potentielt til systemer og data, sker kun for autoriseret personer. Hjemmearbejdsplads for vores medarbejdere er sikret via krypteret TSG-forbindelse, hvor bruger skal have bruger-id og password for at logge på. 12. Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af informationsbehandlingssystemer Sikkerhedskrav til informationssystem Analyse og specifikation af sikkerhedskrav SOTEA s anskaffelse, udvikling og afvikling af informationsbehandlingssystemer, følger regler og procedurer jf. punkt Ændringsstyring. Informationsbehandlingssystemer omfatter styresystemer, infrastruktur, forretningssystemer (såvel egenudviklede som færdige standard-systemer), brugerudviklede systemer og tjenesteydelser Korrekt informationsbehandling i forretningssystemer Validering af inddata REVI-IT A/S Side 17 af 46

18 Hvis der foretages ændringer til forretningssystemer eller applikationer, skal der i detaljer beskrives hvad der er ændret, samt hvordan ændringer skal håndteres af medarbejdere, i forhold til at sikre validering af ind- og uddata. Der er ikke behov for yderligere kontrol, end den der foregår i den daglige brug af vores systemer Styring af intern informationsbehandling Der er ikke behov for yderligere kontrol, end den der foregår i den daglige brug af vores systemer Meddelelsers integritet Vi sikre kommunikation imellem eksterne systemer, laptops og hjemmearbejdspladser, og vores systemer ved hjælp af VPN-tunneler, MPLS/punkt til punkt og TSG forbindelser Validering af uddata Hvis der foretages ændringer til forretningssystemer eller applikationer, skal der i detaljer beskrives hvad der er ændret, samt hvordan ændringer skal håndteres af medarbejdere, i forhold til at sikre validering af ind- og uddata. Der er ikke behov for yderligere kontrol, end den der foregår i den daglige brug af vores systemer Kryptografi Politik for anvendelse af kryptografi Vi anvender kun standard kryptering, hvor krypteringsnøgler ligger dokumenteret i firewalls og klienter. Vi vurdere der ikke er behov for yderligere dokumentation i forhold til kryptografi Administration af nøgler Vi anvender kun standard kryptering, hvor krypteringsnøgler ligger dokumenteret i firewalls og klienter. Vi vurdere der ikke er behov for yderligere dokumentation i forhold til kryptografi Sikring af systemfiler Styring af software på driftssystem Vi sikre at der alene installeres godkendte og testede opdateringer på vores systemer. Ydermere sikre vi at kritiske opdateringer ikke bliver mere end 6 måneder gamle, før de installeres. Vores politik i forhold til opdatering af software, gælder kun software som er lejet/ejet af SOTEA, og software som SOTEA har det fulde ansvar for, og dermed ikke kundens eget software. Vores driftssystem består af en kompleks konfiguration, og når vi planlægger ændringer heri selv når disse er af mindre karakter, men som kan have en væsentlig påvirkning drøftes det internt på supportmøder. Først herefter foretages ændringen, og hvis det er major change, skal disse godkendes af ledelsen. Ændringen sker i vores fastsatte, eller udmeldte, servicevinduer.vi planlægger samtidig et fallback scenarie hvor det er muligt, og vi beskriver dels ændringen og opdaterer vores dokumentation. Vi anvender samme procedure for ændringer, om de er bestilt af vores kunder eller interne ændringer. Patches og andre opdateringer til systemer og databaser styres ligeledes efter samme procedure Sikkerhed i udviklings- og hjælpeprocesser Procedurer for styring af ændringer Se afsnit Ændringsstyring i vores kontrolbeskrivelse Teknisk gennemgang af forretningssystemer efter ændringer i operativsystemer Se afsnit Ændringsstyring i vores kontrolbeskrivelse. Hvis der opstår problemer med forretningssystemer efter opdatering af OS, som ikke er fundet i en evt. test, vurderes disse i evaluering, og håndteres efterfølgende. Der er ikke ekstraordinære kontroller eller processer i forhold til dette. REVI-IT A/S Side 18 af 46

19 Begrænsning af ændringer af softwarepakker Se afsnit Styring af software på driftssystem i vores kontrolbeskrivelse. Vi installere kun kritiske sikkerhedsopdateringer, der er godkendt af leverandører. Hvis der skal installeres yderligere opdateringer, vil dette være på opfordring fra de enkelte kunder, eller hvis vi internt har opdateringer der kræves installeret Lægkage af informationer Vi sikre lægkage af informationer ved bruger-id og password, samt tildeling af privilegier og rettigheder, samt igennem vores it-sikkerhedspolitik generelt Styring af teknisk sårbarhed Styring af tekniske sårbarheder Den Tekniske Chef eller Driftschefen godkender idriftsættelsen af nye it-systemer og nye versioner og opdateringer af eksisterende it-systemer, samt de afprøvninger, der skal foretages, inden de kan godkendes og sættes i drift. SOTEA bliver oplyst omkring sikkerhedssvagheder igennem medlemskab af DK-CERT, samt igennem anvendelse af WSUS. Derudover bliver medarbejdere aktivt opfordret til, at søge informationer omkring sikkerhedssvagheder på forskellige fora, eller generelt være opmærksomme på hvad man hører og ser gennem vores personalehåndbog. Den Tekniske Chef eller Driftschefen skal sikre, at det løbende vurderes, om der er behov for at installere rettelser til operativsystemer i SOTEA s driftsmiljø. Opdateringer kategoriseret som kritiske af software leverandører, skal installeres inden for 2 måneder fra frigivelses dato. Herunder kun software som SOTEA har det fulde ansvar for, og som er en del af SOTEA ydelse. Den Tekniske Chef eller Driftschefen skal sikre, at det løbende vurderes, om større operativsystemopdateringer og programpakkeopdateringer (service packs) skal installeres i SOTEA driftsmiljø. 13. Styring af sikkerhedshændelser Kritiske sikkerhedshændelser, løses her og nu. Eks. hacker-/virus angreb, eller andet vi vurdere som sikkerhedshændelse Rapportering af informationssikkerhedshændelser og svagheder Rapportering af informationssikkerhedshændelser Vores support system, hvori vi håndtere langt de fleste sager for kunder og interne forhold, er samtidig vores system til håndtering af sikkerhedshændelser. Heri kan vi eskalere forhold således, at opgaver får højere prioritet end andre. Herudover vil sikkerhedshændelser afstedkomme fra hhv. egne observationer, alarmering ud fra log- og overvågningssystemer, telefonisk henvendelse fra kunder, underleverandører eller samarbejdspartnere, blive eskaleret fra vores support til driftsafdelingen med samtidig orientering til ledelsen. Vi har etableret kontakt til hotline hos DK-CERT, hvor vi gensidigt har aftale om orientering ved væsentlige sikkerhedsrelaterede forhold vedrørende internettrafik Rapportering af sikkerhedssvagheder Vores medarbejdere er forpligtet til at anmelde enhver sikkerhedshændelse til nærmeste leder, så der hurtigst muligt kan reageres på hændelser, og nødvendig tiltag kan udføres jf. de etalerede procedurer Styring af informationssikkerhedsbrud og forbedringer Ansvar og procedurer Alle medarbejdere er forpligtet til at holde sig opdateret vha. producenters supporthjemmesider, debatfora, DK-CERT, reagere på alarmer fra vores systemer, leverandører, samarbejdspartnere mv. for at konstatere svagheder REVI-IT A/S Side 19 af 46

20 De skal informeres om, og skal følge de gældende regler og forretningsgange for rapportering af sikkerhedshændelser. Der er formelt udpeget systemansvarlige, og kravene til de systemansvarlige er klart og formelt defineret. Det er den systemansvarliges ansvar at udarbejde og vedligeholde procedurer, som sikre rettidig og korrekt indgriben i forbindelse med sikkerhedsbrud. Systemansvarlige er Teknisk Chef og Adm. Direktør, som har det overordnede ansvar for at procedurer, til håndtering af sikkerhedshændelser, udarbejdes og vedligeholdes løbende. Alle sikkerhedshændelser skal som minimum gennemgås og evalueres ( i forhold til vores generelle risikovurderingsmodel), på de ½ årlige møder i sikkerhedsgruppen, og hvis der er alvorlige trusler skal disse evalueres med det samme At lære af informationssikkerhedsbrud Alle sikkerhedshændelser gennemgås til den årlige risikovurdering, og på baggrund af konklusionen på vores analyse og evaluering, opdatere vi vores it-sikkerhedspolitik, og andre relevante dokumenter Indsamling af beviser Indsamling af beviser, er en del af vores rapportering, og efterfølgende evaluering. 14. Beredskabsstyring Informationssikkerhedsaspekter ved beredskabsstyring Inddragelse af informationssikkerhed i beredskabsstyringsprocessen Kontrollen er indført for at sikre, at der udarbejdes og vedligeholdes en styres proces til beredskabsstyring i SOTEA, som omhandler alle de krav til vores informationssikkerhed der er nødvendig, for at kunne opretholde SOTEA s fortsatte drift Beredskab og risikovurdering Vi har udarbejdet en beredskabsplan som omfatter it-systemer og processer på alle niveauer. Beredskabsplanen er forankret i it-risikoanalysen og vedligeholdes minimum årligt, i forlængelse af udførelsen af vores generelle it-risikoanalyse Udvikling og implementering af beredskabsplaner indeholdende stillingtagen til informationssikkerhed Sikkerhedsgruppen er ansvarlig for at SOTEA s informationssikkerhedspolitik, og at de givne retningslinier og vejledninger efterleves. Desuden skal sikkerhedsgruppen sikre den løbende vedligeholdelse af risikovurderinger, samt udarbejde og vedligeholde beredskabsplaner for alle væsentlige informationsaktiver i SOTEA. Sikkerhedsgruppen varetager også håndteringen af alle lokale sikkerhedshændelser, altså alle hændelser, hvor der er sket brud på informationssikkerheden, samt indberetning og evaluering af disse i overensstemmelse med de regler der er udarbejdet på området. Beredskabsplanen gennemgås, til den årlige it-risikoanalyse jf. afsnit Rammer for beredskabsplanlægning Vi har en ambition om at vi på 5 dage kan retablere primære enheder i vores datacenter. Dette sikre vi ved, at afveje risici, klassificere enheder i vores datacenter, og har procedurer der sikre, at vi i vores beredskabsplanlægning kan foretage udskiftning af vores driftsplatform, så de leverede ydelser vil blive retableret rettidigt Prøvning, vedligeholdelse og vurdering af beredskabsplaner REVI-IT A/S Side 20 af 46

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

WWI A/S Indholdsfortegnelse

WWI A/S Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med leverance af Hosted Desktop og hosting-infrastrukturydelser i perioden 1.

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S plus revision skat rådgivning Front-data Danmark A/S ISAE 3402 type 2 erklæring Februar 2013 Revisionserklæring af de generelle it-kontroller for driften af Front-data Danmarks hosting-aktiviteter. Kalvebod

Læs mere

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2014 COOLSMS A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af SMS-service. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kalvebod Brygge

Læs mere

www.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser

www.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser www.pwc.dk Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle itkontroller for Athena IT-Group A/S' driftsydelser Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group A/S' beskrivelse

Læs mere

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2 www.pwc.dk Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2 Februar 2015 Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group

Læs mere

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle Hosting A/S ISAE 3402

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S Front-data Danmark A/S Revisionserklæring (ISAE 3402, type 2) vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af hostingcenter. December 2011 1. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2.,

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

Sotea ApS. Indholdsfortegnelse

Sotea ApS. Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med varetagelsen af den fysiske sikkerhed i perioden 01. juni 2013 til 31. maj

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen og Brigitte Kammersgaard ISBN: 87-7353-713-6 0.04.08 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Indledning...5

Læs mere

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse Whitepaper IT Quality A/S IAM Beskrivelse IAM Identity og Access Management... 4 1.1 Projektmodel... 4 1.2 Fleksible løsninger... 4 2 IDM Identity Manager... 5 2.1 IDM forenkler og automatiserer... 5 2.2

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter 2014 IT-SERVICEKATALOG CPH Servicecenter 1 Forord Nærværende servicekatalog beskriver de ydelser, som IT-Servicecentret leverer. IT- Servicecentrets primære opgaver kan ses i bilag til samarbejdsaftalen

Læs mere

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav Indledning... 3 Risikofaktorer - her er der fare for at miste fortrolige data/dokumenter... 3 Vejledningens formål... 3 Vejledningens

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet Indholdsfortegnelse Datacenter... 3 Netværk og Internet... 3 Support... 3 Sikkerhedspolitik & Kvalitetssikring... 4 Sikkerhedspolitik... 4 Kvalitetssikring... 5

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

Krav til CA'er, der udsteder OCES-virksomhedscertifikater

Krav til CA'er, der udsteder OCES-virksomhedscertifikater Krav til CA'er, der udsteder -virksomhedscertifikater Certifikatpolitik for -virksomhedscertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) - 2 - Indholdsfortegnelse Rettigheder...4 Forord...5

Læs mere