HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. september 2012"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. september 2012 Sag 212/2010 (1. afdeling) Jan Laugesen (selv) mod Fonden Solgaarden (advokat Pernille Høxbro) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 29. juni 2009 og af Østre Landsrets 23. afdeling den 17. marts I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Poul Søgaard, Niels Grubbe, Jon Stokholm, Michael Rekling og Hanne Schmidt. Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens 387. Påstande Appellanten, Jan Laugesen, har gentaget sin påstand. Indstævnte, Fonden Solgaarden, har påstået stadfæstelse. Anbringender Jan Laugesen har bl.a. anført, at bestemmelsen i lejelovens 37, stk. 1, om, at fordelingen af udgifterne mellem lejerne sker efter udlejerens bestemmelse, kun kan anvendes ved udlejers første fastsættelse af fordelingsprincipper i en ejendom. Ændringer i allerede eksisterende fordelingsprincipper skal derimod ske efter 37, stk. 2, hvorefter beboerrepræsentanterne eller et flertal af lejerne kan kræve fordeling på grundlag af varmefordelingsmålere, eller efter

2 - 2-37, stk. 3, hvorefter udlejer kan kræve fordeling på grundlag af varmefordelingsmålere. Det var således ikke muligt med hjemmel i 37, stk. 1, at ændre varmefordelingsprincipperne som sket. Bestemmelserne i 37, stk. 2 og 3, der ifølge 46, stk. 4, er bindende for alle lejere uanset modstående tidligere aftaler, må endvidere forstås således, at de også gælder i tilfælde, hvor der ikke er en udtrykkelig aftale om fordelingsprincipperne for varmeudgifter i lejeaftalen, men hvor fordelingsprincipperne er fastslået ved en mangeårig praksis, som var gældende både før og efter en lejers indflytning i ejendommen. Der var således ikke hjemmel til, at udlejer ensidigt med bindende virkning for lejerne kunne ændre de i praksis fastsatte fordelingsprincipper. Da ændringen i allerede eksisterende fordelingsprincipper kun kan ske i medfør af 37, stk. 2 eller 3, følger det af 37, stk. 5, at beslutningen skal gennemføres med 6 ugers varsel til en varmeregnskabsperiodes begyndelse, og en sådan varsling er ikke foretaget. Også selv om beslutningen kunne træffes efter 37, stk. 1, må der gælde en regel om varsling svarende til reglen i 37, stk. 5. Affattelsen af 37 medfører endvidere, at det ikke er muligt at ændre en fordeling af varmen efter varmemålere til en fordeling også efter lejlighedernes areal. Det fremgår således af 37, stk. 2 og 3, at ændringer kun kan ske fra anvendelse af areal som fordelingsnøgle til brug af varmemålere som grundlag for fordelingen og ikke omvendt. Anvendelse af 37, stk. 1, til at gennemføre en sådan ændring ville være en omgåelse af reglerne i 37, stk. 2 og 3. Beboerrepræsentationen har i øvrigt overtrådt sine beføjelser ved at opfordre til den ændring af fordelingsprincipperne, der blev gennemført. Beboerrepræsentationens beføjelser vedrørende fordelingen af varmeudgifter er udtømmende angivet i lejelovens 37, stk. 2, og omfatter som anført kun en mulighed for at ændre en bestående fordeling efter rumfang eller areal til fremover at finde sted efter varmemålere, men ikke den omvendte ændring. Også af denne grund kan ændringen ikke være bindende for lejerne, og i hvert fald ikke for lejere, der protesterede mod ændringen. Hvis beboerrepræsentationen skulle have beføjelser af denne art, måtte det i øvrigt forudsætte accept fra et kvalificeret flertal af samtlige lejere eller samtykke fra alle de berørte beboere.

3 - 3 - Det er heller ikke i overensstemmelse med lejeloven, at udlejer udsendte et nyt varmeregnskab efter udsendelsen af det første varmeregnskab, der netop var udfærdiget korrekt efter de hidtil gældende fordelingsprincipper. Bestemmelsen i lejelovens 43, stk. 2, om adgangen til at ændre regnskabet gælder kun fejl i fordelingen og ikke en fuldstændig omfordeling, således som det skete ved udsendelsen af et nyt regnskab i slutningen af august Herudover må den gennemførte ændring anses for at være i strid med byggeloven, idet der ikke i byggeloven og den i medfør af byggeloven udstedte bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 med senere ændringer er hjemmel til at indføre en begrænsning i den forbrugsafhængige del af betalingen for varme i en beboelseslejlighed. Bestemmelsen i den nævnte bekendtgørelse 8, stk. 5, er endvidere i strid med formålet med det tidligere gældende Rådsdirektiv 93/76/EØF af 13. september 1993 om begrænsning af kuldioxidemissionerne gennem en forbedring af energieffektiviteten, nu artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 2006 om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester mv. På baggrund af alle disse forhold er den uvarslede ændring af fordelingsprincipperne og udsendelsen af det nye varmeregnskab baseret på de nye principper ikke gyldige dispositioner. Fonden Solgaarden har bl.a. anført, at beslutningen om at ændre fordelingsprincipperne for varmeudgifterne var en teknisk nødvendighed som følge af overgangen i 2003 fra de tidligere anvendte fordampningsmålere til elektroniske målere. Ved anvendelse af fordampningsmålere registreres et forbrug på ca. 18 %, der skyldes koldfordampning f.eks. i sommermånederne. Dette forbrug, som indgår i varmeregnskabet, er således ikke udtryk for et reelt forbrug. Hvis der efter udskiftningen af målere kun blev fordelt efter de ny elektroniske radiatormålere, ville der ikke blive taget hensyn til det almindelige cirkulationstab i ejendommen. Fordelingsprincipperne måtte derfor ændres, således at der ved en delvis fordeling efter lejlighedernes bruttoareal tages hensyn til det cirkulationstab i ejendommen, der ikke fordeles ligeligt på grundlag af registreringen via de elektroniske målere. Den fastsatte fordeling er endvidere i overensstemmelse med 8 i bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme med senere ændringer. Ifølge

4 - 4-8, stk. 5, skal mindst 40 % af den forbrugsafhængige del af betalingen afregnes efter forbrug, når der er tale om bygninger, der består af flere boliger eller erhvervsandele, og dette krav er overholdt. Kompetencen til at træffe beslutningen om omfordeling tilkom udlejer, jf. lejelovens 37, stk. 1, og det var ifølge Christian Siversleths forklaring udlejer, der efter opfordring herom fra beboerrepræsentationen traf afgørelsen om det fremtidige fordelingsprincip. Beslutningen om ændring kunne gennemføres uden varsel. Lejelovens 37, stk. 5, om 6 ugers varsel gælder ikke i et tilfælde som det foreliggende, hvor der allerede var opsat først fordampningsmålere og derefter elektroniske varmemålere, men kun når der efter 37, stk. 2 eller 3, træffes bestemmelse om at forlade en fordeling af varmeudgifterne efter bruttoetageareal eller rumfang og overgå til fordeling efter forbrug ved opsætning af varmemålere. Der er således tale om en ændring, som en lejer må tåle uden varsling. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaringer af Christian Siversleth og Keld Forchhammer. Christian Siversleth har supplerende forklaret bl.a., at det vist var i 2003, man i Solgaarden besluttede at udskifte varmemålerne. Der blev først i 2004 besluttet noget om fordelingsprincipperne. Det betyder ikke noget økonomisk for udlejer, hvordan fordelingen er. Initiativet vedrørende fordelingsnøglen kom, efter man havde sendt arket med Ejendomsoplysninger i forbindelse med varmeregnskabet til beboerrepræsentationen. Beboerrepræsentationen vendte tilbage til udlejer og spurgte, om man kunne ændre fordelingsnøglen. Det første regnskab, der blev udsendt for , var forkert. Det var udlejer, som sammen med beboerrepræsentationen besluttede at ændre til den nye fordeling. Udlejer syntes også, at den gamle fordeling var uretfærdig, men det var igen beboerrepræsentationen, der tog initiativet til at få ændret varmeregnskabet og få dette udsendt. Beboerrepræsentationen har ikke på egen hånd ændret fordelingsnøglen. Han har ikke i brevet af 24. oktober 2005 til De Københavnske Huslejenævn skrevet, at det er beboerrepræsentatio-

5 - 5 - nen, der har valgt de nye fordelingsprincipper, idet beslutningen herom er godkendt og underskrevet af ham. Seks ud af ti af de ejendomme, som PrivatBo administrerer, har fået elektroniske målere. I Solgaardens første regnskabsår ( ) med de elektroniske målere, fordelte man fortsat efter 80/20-fordelingen. Beboerrepræsentationen i Solgaarden spurgte udlejer, hvad man gjorde andre steder. Det blev forklaret, at man de fleste steder havde en fordeling på 40 % på måler, 25 % på værelseshaneandele og 35 % på faste fordelingstal. Solgaardens beboerrepræsentation spurgte, om dette også kunne lade sig gøre i deres ejendom. Det var han positiv over for, så længe der var 40 % på målerne, da dette følger af lovgivningen. Herefter underskrev man aftalen i Ejendomsoplysninger i forbindelse med varmeregnskaber. Man drøftede ikke med beboerrepræsentationen eller dennes forening Bosam, om der skulle ske varsling af beboerne i forhold til den nye fordelingsnøgle. Han rådførte sig med Brunata, som sagde, at der ikke var noget problem med at lave en anden fordeling. Solgaarden har fortsat den samme fordelingsnøgle, som blev besluttet i Keld Forchhammer har supplerende forklaret bl.a., at han er administrerende direktør i Brunata, hvor han har arbejdet i 24 år. Brunata udarbejder regnskaber for lejligheder fordelt på ejendomme. Han har et indgående kendskab til varmemålere på markedet. Clorius er en fordampningsmåler. Måleren placeres på radiatoren, og forbruget registreres ved, at der sker en fordampning, når radiatoren anvendes. Man aflæser forbruget på skalapladen ud fra væskehøjden. Man vælger skala ud fra radiatorens størrelse. Fordampningsmålere har dog den svaghed, at væsken også fordamper, når der ikke bruges varme, og man har derfor lavet overfyldning på 5,5 mm fra producentens side. Det svarer til ca. 4 måneders koldfordampning, hvilket igen svarer til sommerperioden, hvor varmen er slukket. Indenrigsministeriets Varmefordelingsmålerudvalg kom i 1947 med en rapport, hvoraf fremgik, at der også var koldfordampning i perioden med varmeforbrug. Man besluttede at sætte dette til 6 mm, hvilket svarer til ca. 18 % af det gennemsnitlige varmeforbrug. Denne del er altså forbrugsuafhængig og indgår i varmeregnskabet. Udvalget anbefalede i forbindelse med opgørelsen af bl.a. koldfordampning, at man generelt foretog en fordeling af det samlede forbrug, dvs. at man fik en del vedrørende forbrug af vand og en del vedrørende

6 - 6 - varme. Varmeforbruget deler man igen op i to, som består i dels varme i radiatorerne, dels det generelle varmeforbrug i ejendommen svarende til varmetabet ved cirkulationen af varmen. Clorius-måleren registrerer den målte koldfordampning. Ifølge Indenrigsministeriets Varmefordelingsmålerudvalg skulle der derfor ikke foretages en særskilt beregning i forhold til cirkulationstabet i ejendommen med denne type måler. Dette forklarer, hvorfor ejendomme med Clorius-målere hidtil har haft fordelingsnøglen 80/20. Når man havde Clorius-målere, betalte man også for det eksisterende forbrug i sommerperioden. Hvis man ikke har Cloriusmålere, vil man typisk have en pulje for det generelle cirkulationstab. Denne pulje skal så fordeles mellem lejlighederne. Det fordelingstal, man i dag bruger, er i så fald kvadratmeterne af lejlighederne. Cirkulationstab og rørtab dækker over det samme. Hvis man har en sådan pulje, sætter man den typisk til % af det samlede forbrug. Hvis Brunata skulle have fastsat fordelingsnøglen for Solgaarden, ville man have fastsat fordelingen med 30 % til varmt vand, 49 % efter målere og 21 % til cirkulationstab. Solgaardens nuværende fordelingsnøgle på 25 % til varmt vand, 35 % efter fast fordeling og 40 % efter målere er dog ikke usædvanlig. Nogle ansatte i Brunata drøftede fordelingsnøglen med PrivatBo. Det ville have været helt usædvanligt, hvis der ikke var sket en ændring i fordelingsnøglen, når man gik over til elektroniske målere. Han talte selv med PrivatBo, da Brunata overtog ejendommen, men han husker ikke, om han drøftede fordelingsnøglen i den anledning. Det var en teknisk nødvendighed at ændre fordelingsnøglen, da de nye målere ikke registrerede koldfordampningen. De 30 % til varmt vand, som indgår i Brunatas sædvanlige fordelingsnøgle, kommer af gennemsnitlige målinger på forbruget. I forhold til de øvrige fordelingstal er det stadig 1947-beretningens fordeling, der lægges til grund. Radiatorerne i Solgaarden er forbundet i et enstrenget anlæg, hvilket betyder, at varmt vand kan løbe tilbage i radiatorerne, og der måles derfor et forbrug. Hvor stort dette er, kan han ikke svare på, men forbruget afhænger af driftsstatus og installation. Det er under alle omstændigheder en varme, der er leveret til lejligheden, om end den muligvis er uønsket. I forhold til fordampningsmålere kan også andre varmekilder have betydning for fordampningen. Det er Brunatas opfattelse, at varmetabet skal fordeles blandt alle brugere, da alle brugere har adgang til varmen, uanset om man vælger at bruge den. Det er endvidere Brunatas erfaring, at forbruget også afhænger af placeringen af lejemålet samt naboers forbrug.

7 - 7 - Supplerende sagsfremstilling Der er ikke fremlagt en lejekontrakt vedrørende Jan Laugesens lejemål i ejendommen, og det er ikke oplyst, at der i denne aftale skulle være fastsat bestemmelser om udgiftsfordelingen ved betaling af varme. De nye fordelingsprincipper for varmeudgifter 25 % efter værelses-hane-andele, 35 % efter kvadratmeter og 40 % efter målerenheder fremgår af et skema Ejendomsoplysninger i forbindelse med varmeregnskaber, der er underskrevet af en repræsentant for beboerrepræsentationen den 6. september 2004 og af Christian Siversleth på vegne af ejendommens administrator PrivatBo den 10. september I brevet af 16. november 2004 fra PrivatBo til beboerne i Fonden Solgaarden hedder det bl.a.: Endvidere har man i samråd med beboerrepræsentationen valgt at få ændret fordelingen af varmeforbruget således, at en større andel vil blive fordelt efter lejlighedernes kvadratmeter og en mindre andel efter varmemålernes forbrug. Fordelingen svarer til den som er gældende for de fleste ejendomme med nye varmemålere og er ligeledes anbefalet af Brunata. Den ændrede fordeling for 2004/2005 sikre, at man ikke kan undlade at tænde for varmen på bekostning af f.eks. naboen/underboen i stedet må opvarme sin lejlighed mere for at kunne have en normal stuetemperatur, mens lejemålet der undlader at opvarme stadigvæk får gratis varme fra de omkringliggende lejemål. Herudover er der også forbundet udgifter med at sikre, at den enkelte lejer har mulighed for at opvarme sit lejemål, da der sker et varmetab i ejendommens forsyningsledninger, som alle retfærdigvis bør være med til at dække. Af referatet fra beboermødet den 1. marts 2005, der er udfærdiget af beboerrepræsentationen, fremgår bl.a.: Varmeudgiften har i mange år været fordelt med 20 % efter værelseshaneandele, og 80 % efter måleraflæsning. Disse fordelingstal gør varmeudgiften dyr for beboere, der bor over og under lejemål, der ikke bliver varmet op. Vi er blevet gjort bekendt med, at stort set alle andre udlejningsejendomme kører med følgende fordeling: 25 % efter værelseshaneandele 35 % efter kvadratmeter brutto 40 % efter opvarmningsmålere

8 - 8 - Varmeregnskabet 2004/2005 bliver derfor ændret til denne fordeling, så vi bliver afregnet på samme måde som udlejningsejendomme der ligner vores. BBR mener, at det er en mere retfærdig måde at fordele ejendommens samlede varmeudgifter på. Herefter blev der svaret på spørgsmål fra salen. Varmeregnskabet: Den nye fordelingsnøgle der vil blive brugt fremover, er den mest almindelige og den er godkendt af huslejenævnet. Fejlmargen på varmeforbruget var meget større på de gamle målere. Det samlede forbrug af varme på ejendommen skal betales den nye fordeling er mere retfærdig og korrekt. Johnny Højstrup er fortsat i tvivl om, hvorvidt målerne er korrekt opsat i relation til typegodkendelsen og mener ikke, at den nye fordelingsnøgle er korrekt pga. bl.a. rørtab (tab på varmerør i lejlighederne). Beboerne der selv har indgivet klager, vil forlange en ingeniørvurdering af sagen. Som svar på Jan Laugesens brev af 30. marts 2005 meddelte Jørn Bast, beboerrepræsentant i Solgaarden, i et brev af 14. april 2005 bl.a., at han var uenig i, at referatet ikke var korrekt. Der var enkelte protester over det nye fordelingsprincip, men ikke fra det store flertal. Han oplyste endvidere, at beboerrepræsentationen havde vedtaget den nye fordelingsnøgle, fordi den gamle var usædvanlig og uretfærdig. Endvidere anførte han, at det skulle undre ham meget, hvis Christian Siversleth uden at han havde hørt det udtrykkeligt skulle have udtalt, at PrivatBo ville afvente hele det igangværende varmeregnskab, inden man tog stilling til, om der skulle ske ændring i fordelingsnøglen. Beboerne i Solgaarden modtog et forbrugsregnskab for varme for varmeåret 2004/2005 dateret den 16. august 2005, som var udfærdiget på grundlag af de tidligere anvendte fordelingsprincipper. Af regnskabet vedrørende Jan Laugesens lejlighed, Vejrøgade 14, 3. th., fremgår det, at Jan Laugesens andel af udgiften var 1.829,42 kr. Det fremgår tillige, at ejendommens gennemsnitsudgift var 111,91 kr./andele, mens Jan Laugesens udgift var 24,49 kr./andele, og at Jan Laugesens andel således lå 78,1 % under gennemsnittet. I et brev af 25. august 2005 meddelte PrivatBo beboerne i Fonden Solgaarden, at Brunata i det tidligere udsendte varmeregnskab ved en fejl havde anvendt de tidligere års fordelingsnøgle, og at man på denne baggrund fremsendte et nyt tilrettet varmeregnskab for 2004/2005, som var i overensstemmelse med den fordelingsnøgle, der blev fremlagt på beboermødet.

9 - 9 - Af dette regnskab dateret den 24. august 2005 fremgår det, at Jan Laugesens andel af udgiften var 4.955,01 kr. Ejendommens gennemsnitsudgift var 111,91 kr./andele, mens Jan Laugesens udgift var 66,33 kr./andele og lå 40,7 % under gennemsnittet. Retsgrundlag I lov nr. 355 af 27. december 1958 om leje 38 om tilfælde, hvor lejeren ifølge aftalen ved varmeperiodens udløb skal betale en andel af ejendommens varmeudgifter (forbrugskontrakter) var det i stk. 2 bestemt, at fordelingen mellem lejerne sker på grundlag af de i lejeaftalen derom indeholdte bestemmelser. I lovens 40 om tilfælde, hvor lejeren ifølge aftale skal svare fast bidrag til varmeudgifterne, eller hvor denne udgift er indbefattet i lejen (faste kontrakter) var det i stk. 1 bestemt, at udlejeren med et varsel forud for varmeåret kunne forlange, at lejeren skulle betale den merudgift, der efter aftalens indgåelse måtte være opstået som følge af stigning i brændselsudgifterne. Ifølge bestemmelsens stk. 3, skulle fordelingen af merudgiften mellem lejerne [ske] efter udlejerens bestemmelse på grundlag af sædvanlige beregningsregler og enten efter gulvareal eller rumfang eller efter varmefordelingsmåler. Bestemmelser med tilsvarende indhold havde været gældende siden bekendtgørelserne nr. 265 og 266 af 29. maj 1943 om lov om leje, hvor de fandtes i 38 a og 38 c. Ved lov nr. 23 af 14. februar 1967 om leje blev bestemmelsen i 38 om forbrugskontrakter flyttet til 44, hvor det blev anført i stk. 2: Er andet ikke bestemt i lejeaftalen, sker fordelingen af udgifterne mellem lejerne efter udlejerens bestemmelse på grundlag af sædvanlige beregningsregler enten efter gulvareal, rumfang eller varmefordelingsmåler. Leveres der varmt vand, fordeles udgiften herved, såfremt andet ikke er bestemt i lejeaftalen, efter antallet og arten af varmtvandshaner samt antallet af værelser i overensstemmelse med sædvanlige beregningsregler. Denne bestemmelse om fordeling fandt tilsvarende anvendelse på faste kontrakter, jf. 46, stk. 2, der modsvarede den tidligere bestemmelse i 40. I lovforslagets bemærkninger til 44 hedder det bl.a. (Folketingstidende , till. A, sp. 2334):

10 Bestemmelsen i stk. 2 har udbygget reglen om, hvorledes udgifterne skal fordeles på de enkelte lejemål med en bestemmelse, der angiver, at det er udlejeren, der fastsætter fordelingsprincippet, når der ikke foreligger nogen aftale herom. Fordelingen skal dog ske efter sædvanlige beregningsregler enten efter gulvareal, rumfang eller varmefordelingsmålere. Denne bestemmelse er overført fra , stk. 3, og har hidtil kun været gældende for merudgifter, der opdeles i medfør af de i denne bestemmelse omhandlede kontraktstyper. Ved lov nr. 237 af 8. juni 1979 blev bestemmelsen i 44, stk. 2, flyttet til 37, stk. 1, der blev affattet således: Fordelingen af udgifterne mellem lejerne sker efter udlejerens bestemmelse på grundlag af sædvanlige beregningsregler, enten efter egnede varmefordelingsmålere eller efter bruttoetageareal eller rumfang og for så vidt angår levering af varmt vand efter antallet og arten af varmtvandshaner samt antallet af værelser. I lovforslagets bemærkninger til 37 hedder det bl.a. (Folketingstidende , till. A, sp. 2448): Det foreslåede stk. 1 giver som udgangspunkt i overensstemmelse med gældende lov udlejeren ret til at bestemme, om fordeling af lejerens bidrag skal ske efter varmefordelingsmålere eller efter areal eller lign. Højesterets begrundelse og resultat Sagen angår navnlig spørgsmålene, om Jan Laugesen som lejer af en beboelseslejlighed i en udlejningsejendom skulle tåle en ændring af principperne for fordeling af ejendommens varmeudgifter i varmeregnskabet for , om ændringen skulle have været varslet 6 uger forud for varmeårets begyndelse, og om udlejeren, Fonden Solgaarden, efter udsendelse af et varmeregnskab baseret på de hidtil anvendte fordelingsprincipper kunne udsende et nyt regnskab baseret på de nye principper. Ejendommens varmeudgifter blev i årene fordelt mellem lejerne, således at 20 % blev henført til varmt vand og fordelt efter værelses-hane-andele, mens 80 % blev henført til opvarmning og fordelt efter varmemålere. Efter de nye principper skulle 25 % henføres til varmt vand og fordeles efter værelses-hane-andele, mens 75 % skulle henføres til opvarmning og fordeles dels efter faste andele på grundlag af bruttoareal (35 %), dels efter forbrug på grundlag af varmemålere (40 %).

11 Ejendommens administrator, PrivatBo, meddelte ved brev af 16. november 2004 beboerne, at man havde valgt at få ændret fordelingen, så en større andel ville blive fordelt efter areal, og på et beboermøde den 1. marts 2005 blev der ifølge beboerrepræsentationens referat fra mødet orienteret om de nye principper for fordeling af varmeudgifter, som skulle gælde varmeregnskabet Herefter og efter forklaringen afgivet af Christian Siversleth lægger Højesteret til grund, at beslutning om at ændre fordelingsprincipperne med virkning for varmeåret blev truffet i september 2004 af udlejer efter opfordring fra og i samråd med ejendommens beboerrepræsentation. Ifølge lejelovens 37, stk. 1, sker fordelingen af varmeudgifter mellem lejerne efter udlejerens bestemmelse på grundlag af sædvanlige beregningsregler, enten efter egnede varmefordelingsmålere eller efter bruttoetageareal eller rumfang og for så vidt angår varmt vand efter antallet og arten af varmtvandshaner samt antallet af værelser. Bestemmelsen er fravigelig, jf. 46 modsætningsvis, og må efter sin ordlyd og forhistorie forstås således, at udlejerens kompetence til at bestemme, hvilke sædvanlige principper der skal anvendes ved fordelingen, kun gælder, når andet ikke er bestemt i lejeaftalen. Kompetence til at træffe bestemmelse om et forhold må i almindelighed også indebære kompetence til senere med virkning for fremtiden at træffe en ny bestemmelse derom, og bestemmelsen kan efter sin ordlyd ikke forstås som begrænset til kun at gælde, når der for første gang skal fastsættes fordelingsprincipper for en ejendom. Også reale grunde taler for, at der som led i en løbende tilpasning kan træffes ny bestemmelse under hensyntagen til indvundne erfaringer. Højesteret finder herefter, at en udlejer i medfør af 37, stk. 1, kan træffe beslutning om at anvende nye fordelingsprincipper i stedet for de principper, der hidtil selv gennem mange år har været anvendt ved opgørelse af varmeregnskabet. Der foreligger ikke oplysninger om, at Jan Laugesens lejeaftale skulle indeholde bestemmelser om udgiftsfordelingen, og Højesteret lægger til grund, at den ikke indeholdt sådanne bestemmelser. Herefter finder Højesteret, at Fonden i medfør af 37, stk. 1, var berettiget til at beslutte, at varmeudgifterne fremtidigt skulle fordeles efter andre sædvanlige principper end dem, der havde været anvendt i perioden fra 1991 til Højesteret lægger efter bevisførelsen til grund, at de nye fordelingsprincipper er i overensstemmelse med sædvanlige beregningsregler. De opfylder endvidere kravet om, at mindst 40 % af den forbrugsafhængige del af betalingen skal afregnes efter forbrug, jf. 8, stk. 5, i be-

12 kendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 med senere ændringer. Der er ikke grundlag for at fastslå, at denne bestemmelse og beslutningen om anvendelse af de nye fordelingsprincipper er i strid med byggeloven, ikke har hjemmel i byggeloven eller er i strid med formålet med det tidligere gældende Rådsdirektiv 93/76/EØF af 13. september Udlejeren har efter lejelovens 37, stk. 3, kompetence til at kræve, at fordelingen af varmeudgifter fremover skal ske på grundlag af varmefordelingsmålere. En beslutning i medfør af denne bestemmelse er bindende for alle lejere uanset modstående tidligere aftaler, jf. 46, stk. 4. Bestemmelsen må efter sin ordlyd og sammenhængen med reglen i 46, stk. 4, om ufravigelighed og aftalegennembrud forstås således, at den giver udlejer en kompetence, der supplerer og rækker videre end kompetencen efter 37, stk. 1, netop ved at beslutninger i medfør af stk. 3 kan ske på trods af en modstående aftale om forholdet, mens beslutninger i medfør af stk. 1 kun kan træffes, hvis der ikke er nogen aftale. Det fremgår af lejelovens 37, stk. 5, at beslutninger efter bestemmelsens stk. 2 og 3 kan gennemføres med 6 ugers varsel til en varmeregnskabsperiodes begyndelse. Efter ordlyden gælder den ikke udlejers bestemmelser efter stk. 1. Reglerne i stk. 1-3 og 5 er indføjet i loven ved samme lovændring. Begrundelsen for, at der efter stk. 5 kun skal ske forudgående varsling af krav om ny fordeling efter stk. 2 og 3, men ikke varsling af bestemmelser om ny fordeling efter stk. 1, må antages at være, at der er særligt behov for forudgående varsling af en beslutning, der kan tilsidesætte en aftale. På denne baggrund finder Højesteret, at varsling efter 37, stk. 5, i overensstemmelse med ordlyden kun kan kræves ved beslutninger efter stk. 2 og 3, og ikke tillige ved bestemmelser efter stk. 1. Det må som nævnt ovenfor lægges til grund, at beslutningen om at ændre fordelingsprincipper blev truffet i september Ejendommens administrator, PrivatBo, meddelte ved brev af 16. november 2004 beboerne, at man havde valgt at få ændret fordelingen, så en større andel ville blive fordelt efter areal, og det må efter forklaringerne og beboerrepræsentationens referat fra beboermødet den 1. marts 2005 lægges til grund, at der på mødet blev orienteret om, at varmeregnskabet ville blive opgjort i overensstemmelse med de nye fordelingsprincipper. Selv om beslutningen således først blev truffet og meddelt i løbet af den varmeregnskabsperiode, den første gang skulle anvendes for, finder Højesteret, at anvendelsen af de

13 nye fordelingsprincipper på varmeregnskabet for var berettiget i medfør af lejelovens 37, stk. 1. I august 2005 udsendte Fonden til beboerne i Solgaarden et varmeregnskab dateret den 16. august 2005, baseret på de tidligere anvendte fordelingsprincipper. Højesteret lægger til grund, at dette beroede på en fejl, og Fonden var derfor i medfør af lejelovens 43, stk. 2, forpligtet til at rette fejlen ved skriftlig meddelelse til de berørte lejere og berettiget til at gøre det ved at udsende et nyt, korrekt varmeregnskab, således som det skete med brevet af 25. august 2005 til beboerne. Herefter og da det, som Jan Laugesen i øvrigt har anført, ikke kan føre til andet resultat, tiltræder Højesteret, at Fonden er frifundet, og stadfæster derfor dommen. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal Jan Laugesen betale kr. til Fonden Solgaarden. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms forkyndelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj

2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj 2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016 (1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Dansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 Sag 278/2015 (1. afdeling) Pensionskassen for Sygeplejersker (advokat Anne Louise Husen) mod Merete Lelund (advokat Stig Lynghøj Nielsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk1 8000 Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNET I AARHUS NORDRE KREDS udskrift af protokollen fra MØDE DEN 25. AUGUST 2016 I mødet deltog formanden,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017 Sag 159/2016 (1. afdeling) John Hejlesen, Inger Kristensen, Edvind Kristensen, Mogens Skibsted, Gert Grube og Arne Heilsen (advokat Nikolaj Nikolajsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 Sag 274/2013 UngBo Danmark A/S under rekonstruktion (advokat Stephan Muurholm) mod A (advokat Flemming Wahrén, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 Sag 147/2016 (1. afdeling) Anthon Seeberg (advokat Jan Toft Olesen) mod Else Bonde Koretke (advokat Claus Allan Bonnez) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber

Varmemåling og varmeregnskaber Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? Preben Jensen, ista Danmark A/S Hvad må der fordeles på grundlag af Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere (vær

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger).

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). D O M Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). 23. afd. nr. B-2932-16: Location A/S (advokat Lars Langkjær) mod Grundejernes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 Sag 55/2016 (2. afdeling) A (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 Sag 22/2014 (1. afdeling) GN Store Nord A/S (advokat Hans Severin Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme Indsæt billede H: 11,9 B: 28,13 Lov grundlaget Bekendtgørelse af byggelov LBK nr 452 af 24/06/1998 afløser for LBK 805 af 9. oktober 1995 4

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 Sag 145/2008 (1. afdeling) Foreningen Roskilde Festival (advokat Bruno Månsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 Sag 106/2014 (2. afdeling) Altvika ved Charlotte Løve Lefland Højsted (selv) mod Eniro Danmark A/S (advokat Dennis Althoff-Andersen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 Sag 60/2017 A og B, C og D (advokat Niels Peter Lindhard for alle) mod Totalkredit A/S (advokat Per Nykjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 5/2011 (1. afdeling) Niels Christian Knudsen (advokat Uffe Baller) mod Boligselskabet I.H. ApS (advokat Charles Lindberg) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015 Sag 64/2014 (2. afdeling) Grundejerforeningen Elgårdsminde (advokat Lone Møller) mod Kurt Oxvig (advokat Niels Lomborg, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere