A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport"

Transkript

1 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2012

2 Udtalelser om forventninger til fremtiden Årsrapporten indeholder udtalelser om forventninger til fremtiden. Sådanne udtalelser er underlagt risici og usikkerheder, da en række faktorer, hvoraf mange ligger uden for A.P. Møller Mærsk A/S kon trol, kan føre til, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat adskiller sig markant fra forventningerne i Årsrapporten.

3 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Mærsk McKinney Møller ( ) Det hele begyndte i 1904 Kontinuitet og vækst Side Maersk Line: Verdens største containerrederi med et globalt netværk. Ledelsesberetning Sammenfatning for Gruppen 10 Forventninger til Hoved og nøgletal 14 Meddelelse fra Gruppens administrerende direktør 17 Virksomhedsprofil 20 At bygge på Gruppens styrke 22 Maersk Oil: Innovation hjælper Maersk Oil med at frigøre potentialet i undergrunden og omdanne nye fund til produktion. Forretningsområder Gruppens forretningsområder 32 Segmentoversigt 34 Maersk Line 36 Maersk Oil 40 APM Terminals 44 Maersk Drilling 48 Maersk Supply Service 52 Maersk Tankers 53 Damco 54 Svitzer 55 Strategiske og andre rapporteringspligtige segmenter 56 Ikke allokerede aktiviteter 60 Regnskabsberetning 61 Aktionærforhold 64 Risikostyring 67 God selskabsledelse 71 APM Terminals: Effektiv havnedrift gennem opbygning af morgendagens havneinfrastruktur i dag. Konsolideret regnskab 2012 Konsolideret resultatopgørelse Konsolideret totalindkomstopgørelse Konsolideret balance pr. 31. december Konsolideret pengestrømsopgørelse Konsolideret egenkapitalopgørelse Noter til det konsoliderede regnskab Ledelsespåtegning 140 De uafhængige revisorers erklæringer 141 Ledelseshverv 142 Virksomhedsoversigt 146 Definitioner 149 Selskabsmeddelelser 150 Maersk Drilling: Banebrydende offshore sikkerhed under ekstreme forhold. A.P. Møller Mærsk A/S Regnskab 2012 Hoved og nøgletal Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance pr. 31. december Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter til regnskabet

4 Mærsk McKinney Møller

5 In memoriam A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport Mærsk McKinney Møller In memoriam ( ) Mærsk McKinney Møller har sat et uudsletteligt præg på A.P. Møller Mærsk Gruppen og sin samtid. Mærsk McKinney Møller viede sit liv til de virksomheder, som hans far A.P. Møller skabte, og som de sammen udviklede frem til A.P. Møllers død i Den unge Mærsk var med fra barnsben, på kontoret, på værftet, på skibene, og det var derfor ikke en fremmed verden, da han første gang mødte på arbejde. Læreårene begyndte i 1930, og erfaringerne fra shipping og bankrelaterede selskaber i Danmark, Tyskland, England og Frankrig var betydningsfulde for Mærsk McKinney Møllers fremtidige virke i den internationale forretningsverden. Fra 1938 var Hr. Møller som han kaldtes ligesom sin far knyttet fast til Rederiet, fra 1940 som partner i Fir maet A.P. Møller. I årene varetog han virksomhed ens interesser i USA. Mærsk McKinney Møller overtog chefstolen i 1965 med dyb respekt for sin fars virke og de værdier, han havde skabt, men også med blikket rettet mod nye muligheder i en tiltagende globaliseret verden. Hr. Møller havde en fokuseret tilgang og en rettidig omhu, som vidner om stor ansvarsfølelse over for virksomheden. Dertil en sjælden energi samt et ubegrænset engagement, som med medarbejdernes hjælp skabte ekspansion og res ul tater i alle dele af verden. Hr. Møllers indsigt omfattede såvel de store linier som de mange små detaljer, der skaber helheden. Han for stod, at nye områder konstant måtte undersøges. Han formåede også at se hele vejen rundt om en sag og at udfordre specialister, før den endelige beslutning blev truffet. Hvor efter beslutningen i travle timer, på kontorer, på skibe, plat forme, rigge, værft, terminaler og i fly blev ført ud i livet af dygtige og inspirerede medarbejdere, som til stadighed blev fulgt opmærksomt af Hr. Møller. Styrken i et stabilt ejerskab var central for Hr. Møller. Fondene som garant for Gruppens langsigtede virke lå ham stærkt på sinde, bygget på A.P. Møllers fremsyn. Som formand for Fondene forestod Mærsk M ckinney Møller indadtil en konsolidering af værdierne og udad til de mange donationer, store som små, til nytte for samfundet. Hr. Møller fulgte til det sidste virksomhedens gang, og han deltog, kun fire dage før sin død den 16. april 2012, i generalforsamlingen og den efterfølgende middag. Hans sidste ord til Gruppens bestyrelse og ledelse var Good Night and Goodbye and Thank You. Ane Mærsk McKinney Uggla

6 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2012 Det hele begyndte i 1904 A.P. Møller Mærsk Gruppen har mere end 100 års erfaring i global handel. Dette var fundamentet for vore Governance Commitments af i dag. A.P. Møller ( ) tog initiativ til det oprinde lige shipping selskab og udviklede det til en grup pe af virksomheder. A.P. Møller blev født ind i en shipping familie og hans fader Peter Mærsk Møller var en stor støtte ved selskabets etablering. Gruppens aktiviteter inden for shipping, energi og industrier blev under A.P. Møllers ledelse et ledende firma, ikke blot i Danmark, men også internationalt. I det daglige arbejde formidlede A.P. Møller til sine medarbejdere de forretningsprincipper og værdier, som var udsprunget af familien. A.P. Møller var beskæftiget i handelshuse og rederier i England, Tyskland og Rusland før han i 1904 vendte tilbage til Danmark. Tilbage i København fik A.P. Møller en stilling hos en førende skibsre der, men med den betingelse, at han kunne investere i egne skibe. For at sikre sit livsværk etablerede A.P. Møller fonde, som skulle eje og lede aktiviteterne i Gruppen Dampskibsselskabet af 1912 blev etableret af A.P. Møller med henblik på at understøtte yder ligere ekspansion Mærsk Flåden bestod af ni skibe. Motorskibet LEISE MÆRSK tilgik Mærsk Flåden; LEISE MÆRSK blev i 1928 det første skib på en Maersk Line rejse. Mærsk McKinney Møllers karriere begyndte i Danmark. Hr. Møller arbejdede i shipping, skibsmægling og bankvirksom hed i Tyskland, England og Frankrig indtil 1938, hvor han returnerede til København og en stilling i faderens firma Dette år blev et afgørende år for Mærsk Dampskibsselskabet Svendborg blev stiftet af A.P. Møller, støttet af hans fader Peter Mærsk Møller og ledende borgere i Svendborg. Dampskibet SVENDBORG blev købt i oktober A.P. Møller kunne virkeliggøre ambi tionen om at kombinere skibsfart med skibsbygning. Odense Staalskibsværft blev grundlagt og skibe blev bygget på dette værft indtil Mærsk skibe anløb havne i Europa, Afrika og Syd og Nordamerika Forbruget af olierelaterede pro duk ter steg på det globale marked og i 1928 greb A.P. Møller mulig heden og fik fem råolie tank skibe leveret det blev starten på Maersk Tankers. Maersk Lines første rejse fandt sted i 1928 med åbningen af Pan ama Linien mellem USA og Asien. Agenter håndterede Maersk Lines forretninger i Shanghai, Manila, Hong Kong og Tokyo, støt tet af kontorerne i New York og København. Nye markeder blev åbnet da Mærsk skibe transporterede last til og fra havne i Asien og Australien. Fra oprettelsen i 1918 og indtil 1939 blev der leveret 79 skibe fra Odense Staalskibsværft; heraf tilgik 29 Mærsk Flåden

7 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport Fondene Mærsk McKinney Møller blev optaget som partner i sin fars firma og rejste til New York med henblik på at varetage firmaets interesser under den tyske besæt telse af Danmark. A.P. Møller var urolig for, at hans livsværk skulle overtages af investorer med et andet syn på forretningsdrift end hans. Derfor oprettede han tre fonde; Familie fonden, A.P. Møller Fonden og Støttefonden. Maersk Line udvidede linienet værket, først i Asien og senere til Den Arabiske Golf og Afrika A.P. Møller Gruppen fik koncession til efterforskning og ind vinding af råstoffer i Danmarks undergrund. Selv om formålene var forskellige i de tre fonde var det fælles mål at sikre, at aktiviteterne i Gruppen vil blive drevet i overensstemmelse med A.P. Møllers forretnings prin cipper og hans værdier A.P. Møllers sidste store initiativ inden hans død i 1965 var at støtte købmand Herman Sallings planer om udvidelse. Resultatet var Dansk Supermarked søfolk mistede livet og 25 Mærsk skibe gik tabt under Krigen. Som svar på det øgede energibe hov på verdensmarkedet købte Maersk Tankers større og større tankskibe. Et af disse var REGINA MÆRSK, som blev det første skib malet i den karakteristiske Mærsk blå. I periodens slutning blev der fokuseret på at erstatte tabt ton nage og at generobre tabte mar kedsandele; syv nybygninger fra Odense Staalskibsværft tilgik Mærsk Flåden straks efter Besæt telsen og overlevende skibe blev tilbageleveret fra de krigsførende nationer Maersk Line genoptog liniefar ten mellem USA og Asien. Kort tid senere afgik de første skibe på verdenrundtlinien, via Suez og Panama kanalerne. Lindø skibsværftet blev etab leret til bygning af skibe op til tons. I 1969 blev det udvi det til en kapacitet på tons. I det stille, privat og senere via fondene donerede A.P. Møller midler i støtte til en lang række formål, som kunne forbindes med hans sympati for det nationale, det sønderjyske og det nordiske. A.P. Møller var formand for fondene indtil 1965, hvor Mærsk McKinney Møller blev formand. Familiens engagement fortsæt ter, idet Ane Mærsk McKinney Uggla efterfulgte sin far i 2012 i A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal, som ejer majoriteten af de stemmeberettigede aktier i A.P. Møller Mærsk A/S. Rederiaktiviteterne blev udvidet med special skibe til transport af bulk laster, biler og raffinerede olieprodukter samt forsynings skibe til offshore. Gruppen foretog investeringer i industriselskaber med produktion af raffinerede olie produkter og det relativt nye produkt kaldet plastik

8 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2012 Kontinuitet og vækst Mærsk McKinney Møller ( ) var daglig leder af A.P. Møller Mærsk Gruppen fra hans faders død i 1965 og indtil Hr. Møller forblev formand for Rederiselskaberne indtil 2003, hvor han videregav stafetten til Michael Pram Rasmussen. Fondene, som blev etableret af A.P. Møller i peri oden , blev majoritetsejere i Mærsk McKinney Møllers tid som formand ( ) Mærsk McKinney Møller overtog chefstolen i Gruppen ved A.P. Møllers død Mærsk Olie og Gas indledte efter forskningsaktiviteter i den danske del af Nordsøen sammen med partnerne i DUC (Dansk Undergrunds Consortium). Som led i denne nye aktivitet tilgik de første forsyningsskibe til Mærsk Flåden. Maersk Line udvidede netværket med AsienEuropa linien. Maersk Tankers indkøbte de første produkttankere og store råolietankskibe, kaldet VLCC (Very Large Crude Carrier). Maersk Line indsatte container skibe på Panama Linien mellem Asien og USA. Damco, oprinde ligt benævnt Mercantile, blev etableret med henblik på at yde logistik services Amaliehaven, en offentlig park ved den kongelige residens Amalienborg, blev doneret til den danske stat og København af A.P. Møller Fonden. Maersk Container Industry blev etableret; produktionen af tørlast og køle containere finder sted i Kina og snart også i Chile. Maersk Line indsatte container skibe på AsienEuropa og TransAtlanten linierne og foretog sin første akkvisition af en konkurrent. Maersk Line udvidede sin globale tilstedeværelse fra 40 lande i 1990 til flere end 100 lande i Over tagelsen af betydende konkurrenter etablerede Maersk Line som det førende container rederi i verden. Verden første dobbelt skrogede su pertanker (VLCC) og verdens stør ste container skibe blev bygget på Odense Staalskibsværft Lindø Mærsk Olie og Gas og partnerne i DUC producerede den første olie fra Nordsøfelterne. Mærsk McKinney Møller trådte tilbage som daglig leder af Gruppen. Maersk Tankers fik sit første gastankskib og modtog en serie meget store råolietankskibe, be nævnt ULCC (Ultra Large Crude Carrier) Mærsk Olie og Gas producerede den første naturgas fra Nordsøen og indledte forberedelser til inter national ekspansion. Mærsk Olie og Gas indledte olie produktion i Qatar. For at optimere produktionen udviklede Mærsk Olie og Gas horisontal boreteknik. Maersk Air blev etableret. Pas sager forretningen blev afhændet i 2005, men Maersk er stadig i luften med flyfragtselskabet Star Air Mærsk McKinney Møllers dyder udsprang af familie baggrunden. Baseret på A.P. Møllers forretningsprincipper sikrede Mærsk McKinney Møller at selskabets værdier blev en naturlig del af alle ansattes arbejdsdag: Det grundlæggende princip er, at man kan stole på os vi skal holde, hvad vi lover Blandt årtiets initiativer var etableringen af Mærsk Data og Maersk Drilling, mens SVITZER blev overtaget Hr. Møller fortsatte utrætteligt sin fars arbejde med opbygning af virksomheden ved at lede Gruppen ind i nye satsninger og vedvarende at udvikle eksisterende forretningsområder Mercantile, senere kendt som Maersk Logistics og nu Damco, udvidede aktiviteterne for at imø dekomme kundernes behov for logistikløsninger. 1990

9 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport Navne og bomærker i Mærsk Hendes Majestæt Dronningen udnævnte Mærsk McKinney Møller til Ridder af Elefantordenen. Innovation er ligesom traditioner en del af Mærsk kulturen, og vi be stræber os på at handle på bag grund af vores kultur og arv APM Terminals blev stiftet på grundlag af Maersk Lines termi nalaktiviteter. Maersk Line annoncerede en or dre på 20 container skibe, kaldet Triple E med reference til Energy efficiency, Economy of scale and the Environment. Det første skib vil tilgå Mærsk Flåden i Mærsk McKinney Møller trådte tilbage som formand for Rederiselskaberne. Hr. Møller forblev formand for fondenes bestyrelser. Efter frasalg af flere virksomhe der i perioden præ senterede A.P. Møller Mærsk en strategi med fokus på shipping og energi Maersk Drilling fortsatte ekspansionen med en ordre på fire boreskibe. Vore navne og bomærker er væ sentlige for os, ikke mindst på grund af relationerne til den stif tende familie. Mærsk navnet stammer fra Peter Mærsk Møllers familie. Det mellemste navn var fra hans moder, Kiersten Pedersdatter Mærsk, hvis familie oprindeligt kom fra Vestslesvig. Den første kendte bærer af navnet var Anders Nielsen Mersch, som levede i området mel lem 1617 og Mærsk (også set stavet mersk eller marsk) er netop betegnelsen for det typiske landskab i Vest slesvig. I den internationale kon tekst anvender vi MAERSK Mærsk McKinney Møller døde og hans yngste datter Ane Mærsk McKinney Uggla overtog formandsposten i A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møl lers Fond til almene Formaal Odense Staalskibsværft Lindø leverede verdens største container skib til Maersk Line. I 2009 blev det besluttet at standse skibs bygningen grundet konkurrencen fra Asien Mærsk stjernen blev valgt som bomærke for Dampskibsselska bet Svendborg Dampskibsselskabet Svendborg modtog sit andet skib. Det blev navngivet PETER MÆRSK, og to traditioner blev grundlagt; navne med relation til familien som fornavn og MÆRSK som efternavn i skibes navne Det første logo blev udviklet som led i Maersk Lines bestræbelser på at markedsføre den nye linie fra USA til Asien Den hvide, syvtakkede Mærsk stjerne blev introduceret da A.P. Møllers fader, kaptajn Peter Mærsk Møller placerede den på skorstenen af dampskibet LAURA. Det nuværende MAERSK logo og MAERSK skrifttypen blev op rindeligt udviklet til Maersk Line, men er efterhånden introduceret i de fleste forretningsenheder i A.P. Møller Mærsk Gruppen. Stjernen blev anbragt på et blåt bånd rundt om den sorte skorsten helt som den ses på Mærsk ski bene i dag Aktiviteterne i shipping blev mar kedsført under A.P. Møller navnet indtil 1928, hvor MAERSK navnet første gang indgik som en del af et forretningsnavn; MAERSK LINE Operaen i København blev doneret til den danske stat af A.P. Møller Fonden. 9

10 10 Ledelsesberetning A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2012 Ledelsesberetning (tal for 2011 i parentes) Gruppen leverede et resultat på USD 4,0 mia. (USD 3,4 mia.), hvilket var lidt højere end den senest udmeldte forventning af 9. november 2012 på ca. USD 3,7 mia. Afkastet af den investerede kapital (ROIC) var 8,8% (8,3%). Resultatet var positivt påvirket af forliget i en algerisk skattesag i første kvartal på USD 899 mio. kombineret med forøgede containermængder samt højere rater og lavere enhedsomkostninger for Maersk Line. Resultatet var negativt påvirket af et fald i Maersk Oils produk tionsandel samt nedskrivninger på netto USD 405 mio., hvoraf Maersk Tankers tegnede sig for USD 268 mio. i tredje kvartal. Salgsavancer var USD 636 mio. (USD 890 mio.) med salget af to FPSOʼere, Maersk LNG og Maersk Equipment Service som de største transaktioner. Omsætningen viste et beskedent fald til USD 59,0 mia. (USD 60,2 mia.). Pengestrøm fra driftsaktiviteter var USD 7,6 mia. (USD 7,3 mia.), mens pengestrøm vedrørende anlægsinveste ringer var netto USD 6,3 mia. (USD 9,8 mia.), efter mod reg ning af avance ved afhændelse USD 3,4 mia. (USD 1,7 mia.). Gruppens frie pengestrøm var positiv med USD 1,3 mia. (negativ med USD 2,5 mia.). Den rentebærende nettogæld steg med USD 339 mio. til USD 15,7 mia. (USD 15,3 mia.). Egenkapitalen udgjorde USD 39,3 mia. (USD 36,2 mia.), positivt påvirket af årets resultat på USD 4,0 mia. Der blev udbetalt udbytte på USD 945 mio. (USD 924 mio.). Sammenfatning for Gruppen for 2012 DKK mio USD mio Ændring Ændring Omsætning Resultat før af og nedskrivninger m.v. Af og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver m.v., netto Resultat før finansielle poster Resultat før skat Årets resultat % 7% 7% 23% 15% 16% 29% % 14% 1% 29% 21% 22% 20% Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer % 30% % 35% 9,0% 7,8% 8,8% 8,3% Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC)

11 Ledelsesberetning A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport Bestyrelsen Fra venstre mod højre: John Axel Poulsen, Erik Rasmussen, Robert Routs, Lars Pallesen, næstformand Niels Jacobsen, næstformand Ane Mærsk McKinney Uggla, formand Michael Pram Rasmussen, Leise Mærsk McKinney Møller, Jan Leschly, Jan Tøpholm, Arne Karlsson, Sir John Bond. Med en egenkapitalandel på 52,9% (51,4%) og en lik vi di tetsreserve på USD 13,6 mia. (USD 11,3 mia.) er Gruppen velforberedt og besluttet på at føre sine langsigtede vækstambitioner ud i livet og handle på de muligheder, der opstår i markederne inden for kerneforretningerne, uanset de fortsatte begrænsninger på finansmarkederne. Maersk Line leverede et overskud på USD 461 mio. (tab på USD 553 mio.), og ROIC var 2,4% (negativ med 3,1%). Resultatet var positivt påvirket af forøgede containermængder samt højere rater og lavere enhedsomkostninger. De gennemsnitlige fragtrater var med USD/FFE (2.828 USD/FFE) 1,9% højere, og containermængderne steg med 5% til 8,5 mio. FFE (8,1 mio. FFE). Brændstofforbruget pr. FFE blev reduceret med 11%, og antallet af medarbejdere på hovedkontoret blev reduceret betydeligt. Maersk Line annoncerede og gennemførte betydelige generelle ratestigninger for de fleste ruter understøttet af aktive kapacitetstilpasninger i form af slow steaming, skrotning, oplægning og aflyste afgange. Den totale flådekapacitet blev forøget med 4% til 2,6 mio. TEU (2,5 mio. TEU). Kapacitetsøgningen i egen flåde blev delvist opvejet ved tilbagelevering af chartrede skibe. Maersk Line fastholdt sin markedsandel i 2012 som helhed. Penge strøm fra driftsaktiviteter var USD 1,8 mia. (USD 899 mio.), og pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer var USD 3,6 mia. (USD 3,2 mia.). Maersk Oil leverede et overskud på USD 2,4 mia. (USD 2,1 mia.), og ROIC var 36,6% (37,2%). Resultatet var positivt påvirket af engangsskatteindtægt på USD 899 mio. fra forliget i en algerisk skattesag samt en avance på USD 91 mio. fra et delvist salg af andele i Brasilien. Dette blev delvist opvejet af en nedgang på 23% i Gruppens andel af olie og gasproduktionen til boepd ( boepd), som hovedsageligt skyldes lavere produktionsandel i Qatar og Danmark. Udviklingen i porteføljen omfattede modning af de vigtige projekter Chissonga i Angola og Johan Sverdrup i Norge, en aftale om yderligere udvikling af Al Shaheen feltet i Qatar samt start af Dunga fase II produktionen i Kasakhstan. Efterforskningsudgifter var USD 1,1 mia. (USD 1,1 mia.). Pengestrøm fra driftsaktiviteter var USD 3,9 mia. (USD 4,3 mia.), og pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer var USD 2,0 mia. (USD 3,8 mia.). APM Terminals leverede et overskud på USD 723 mio. (USD 648 mio.), og ROIC var 13,6% (13,1%). Resultatet

12 12 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2012 Ledelsesberetning var positivt påvirket af avancer fra salg før skat på USD 123 mio. (USD 28 mio.). Antallet af håndterede contai nere steg med 6% til 35,4 mio. TEU (33,5 mio. TEU) påvirket af tilgange af terminaler til porteføljen, hvilket var bedre end markedets vækst på 4%. ning på USD 268 mio. Maersk Tankers solgte Small Northwest Europe segmentet og har indgået en aftale om at afhænde Handygas segmentet. Handygas transaktionen vil finde sted i Salgene svarer til 14% af flåden målt i forhold til investeret kapital. De væsentligste ændringer i porteføljen var købet af en fællesledet 37,5% andel i Global Ports Investments PLC, Rusland, samt overtagelse af driften i Gøteborg, Sverige. Der blev indgået aftaler om nye terminalprojekter i Lazaro Cardenas, Mexico, og Ningbo, Kina. Pengestrøm fra driftsaktiviteter var USD 975 mio. (USD 912 mio.), og pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer var USD 1,4 mia. (USD 688 mio.). Damco leverede et overskud på USD 55 mio. (USD 63 mio.), og ROIC var 13,5% (24,4%). Damco øgede sit serviceudbud inden for luftfragt betydeligt ved købet i 2011 af NTS International Transport Services i Kina. I oktober 2012 købte Damco speditørselskabet Pacific Network Global Logistics, for at styrke sin position i Oceanien. Maersk Drilling leverede et overskud på USD 359 mio. (USD 488 mio.), og ROIC var 8,3% (12,5%). Resultatet var negativt påvirket af en forsinket opstart samt værftsophold for to enheder. Maersk Drilling indgik i 2012 tre nye større kontrakter og har nu indgået aftale for fem ud af syv nybygninger til levering i Kontraktbeholdningen steg til USD 7,0 mia. (USD 4,9 mia.), og den etårige kontraktsdækning var ved udgangen af % (98% ved udgangen af 2011). Den gennemsnitlige operationelle oppetid var 92,1% (95,6%). Pengestrøm fra driftsaktiviteter var USD 651 mio. (USD 825 mio.), og pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer var USD 589 mio. (USD 600 mio.). Maersk Supply Service leverede et overskud på USD 132 mio. (USD 243 mio.), og ROIC var 6,1% (11,2%), nega tivt påvirket af generel overkapacitet i de fleste markedssegmenter med undtagelse af beredskabs og redningssegmentet. Maersk Tankers fik et tab på USD 312 mio. (tab på USD 153 mio.), og ROIC var negativ med 8,3% (negativ med 4,3%). Resultatet var negativt påvirket af en nedskriv SVITZER leverede et overskud på USD 9 mio. (USD 102 mio.) efter nedskrivning af goodwill på USD 102 mio. relateret til Adsteamaktiviteterne, der blev erhvervet i ROIC var 0,6% (6,4%). Dansk Supermarked Gruppen leverede et overskud på DKK 1,3 mia. (DKK 5,4 mia. inklusive avancen fra salget af Netto, UK), og ROIC var 8,2% (35,1%). Gruppen åbnede 71 nye butikker og lukkede 55 butikker, heraf 37 Tøj & Sko butikker. Maersk FPSOs og Maersk LNG leverede et overskud på USD 336 mio. (USD 10 mio.), og ROIC var 33,9% (0,4%), positivt påvirket af avancer fra salg på USD 245 mio. Aktiekurs og udbytte I løbet af 2012 steg aktiekursen på Maersk Baktien med 12.3% til DKK Bestyrelsen foreslår, at der udbetales udbytte på DKK pr. aktie à DKK 1.000, svarende til en udbytteprocent på 2.8% baseret på Baktiens lukkekurs pr. 31. december Kvartalstal Kvartalstal for Gruppen for er tilgængelige på

13 Forventninger til 2013 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport Forventninger til 2013 Gruppen forventer et resultat for 2013, som er lavere end 2012resultatet (USD 4,0 mia.). Resultatet forventes at blive på samme niveau som i 2012 (USD 2,9 mia.) eksklusive nedskrivninger, avancer fra salg og ind tægten fra forliget i en algerisk skattesag. Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer forventes at blive noget højere end i 2012 (USD 6,3 mia.), mens pengestrøm fra driftsaktiviteter forventes at være stabil. Maersk Drilling har næsten fuld kontraktsdækning i 2013 og forventer et bedre resultat end i 2012 (USD 359 mio.). Maersk Line forventer et bedre resultat end i 2012 (USD 461 mio.) primært baseret på yderligere reducerede enhedsomkostninger. Den globale efterspørgsel på søfragt af containere forventes at stige med 45% i 2013, lavere på AsienEuropa ruterne, men understøttet af stigning i import til vækstøkonomierne. Det samlede resultat for alle andre aktiviteter forventes at blive højere end 2012, eksklusive salgsavancer og nedskrivninger. Maersk Oil forventer et betydeligt lavere resultat end i 2012 (USD 2,4 mia.), som omfattede en engangsskatte indtægt på USD 899 mio. fra forliget i en algerisk skattesag. Resultatet forventes at blive under resultatet for 2012 (USD 1,5 mia.) eksklusiv effekten af skattemæssige engangspåvirkninger, nedskrivninger og avancer fra salg. Maersk Oil forventer en produktionsandel på boepd, lavere i første halvår end i andet halvår 2013 til en gennemsnitlig oliepris på USD 105 pr. tønde. Den lavere produktionsandel skyldes især en naturlig nedgang og en mindre ejerandel i Danmark, der udlignes af opstart af El Merk og Gryphon felterne. Efterforskningsudgifter ventes at blive over USD 1,0 mia. APM Terminals forventer et bedre resultat end i 2012 (USD 723 mio.) samt en vækst, der ligger over markedets, understøttet af containermængder fra nye terminaler samt forbedringer af produktiviteten i eksisterende faciliteter. Der er betydelig usikkerhed knyttet til forventningerne til 2013, ikke mindst som følge af udviklingen i verdensøkonomien. Gruppens forventede resultat afhænger af en række faktorer. Baseret på det forventede indtjeningsniveau, og alt andet lige er følsomhed for de fire vigtigste faktorer estimeret i nedenstående tabel. Faktorer Ændring Effekt på Gruppens resultat Oliepris for Maersk Oil +/ 10 USD/tønde +/ USD 0,2 mia. Bunkerpris +/ 100 USD/ton +/ USD 0,1 mia. Containerfragtrate +/ 100 USD/FFE +/ USD 0,9 mia. Containerfragtmængde +/ FFE +/ USD 0,2 mia.

14 14 Hoved og nøgletal A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2012 Beløb i DKK mio. Hoved og nøgletal Årets resultat A.P. Møller Mærsk A/Sʼ andel Aktiver i alt Egenkapital i alt Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC) Egenkapitalforrentning efter skat Egenkapitalandel Resultat pr. aktie (EPS), DKK Udvandet resultat pr. aktie, DKK Pengestrøm fra driftsaktiviteter pr. aktie, DKK Udbytte pr. aktie, DKK Børskurs (Baktie) ultimo, DKK Samlet markedsværdi, ultimo 9,0% 10,9% 52,9% ,8% 9,0% 51,4% ,7% 16,0% 51,5% ,2% 3,5% 46,0% ,0% 11,6% 46,2% Omsætning Resultat før af og nedskrivninger m.v. (EBITDA) Af og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver m.v., netto Andel af resultat i associerede virksomheder Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter

15 Hoved og nøgletal A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport Beløb i USD mio. Hoved og nøgletal Årets resultat A.P. Møller Mærsk A/Sʼ andel Aktiver i alt Egenkapital i alt Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC) Egenkapitalforrentning efter skat Egenkapitalandel Resultat pr. aktie (EPS), USD Udvandet resultat pr. aktie, USD Pengestrøm fra driftsaktiviteter pr. aktie, USD Udbytte pr. aktie, USD Børskurs (Baktie) ultimo, USD Samlet markedsværdi, ultimo 8,8% 10,7% 52,9% ,3% 9,6% 51,4% ,2% 15,4% 51,5% ,2% 3,4% 46,0% ,2% 11,8% 46,2% ,79 5,66 5,35 5,75 5,62 5,61 5,36 5,19 5,09 5,28 8, , , , , Maersk Oil Gennemsnitlig andel af olie og gasproduktion (tusinde tønder olieækvivalenter pr. dag) Gennemsnitlig råoliepris (Brent) (USD pr. tønde) APM Terminals Håndterede containere (målt i mio. TEU vægtet med ejerandel) 35,4 33,5 31,5 30,9 33,3 Omsætning Resultat før af og nedskrivninger m.v. (EBITDA) Af og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver m.v., netto Andel af resultat i associerede virksomheder Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter Gennemsnitlig USD/DKK kurs USD/DKK kurs ved årets udgang Maersk Line Transporterede mængder (FFE i mio.) Gennemsnitlig rate (USD pr. FFE) Gennemsnitlig pris på brændstof (USD pr. ton)

16 Executive Board fungerer som A.P. Møller Mærsks daglige ledelse og består af: Fra øverst til venstre: Jakob Thomasen, Trond Westlie, Nils Smedegaard Andersen (Administrerende direktør), Claus V. Hemmingsen. Fra øverst til højre: Søren Skou, Kim Fejfer.

17 Meddelelse fra Gruppens administrerende direktør A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport Meddelelse fra Gruppens administrerende direktør Gruppen leverede et tilfredsstillende resultat i 2012 og fortsatte sin strategi, der inkluderer et væsentligt investeringsprogram, der fokuserer på at bygge og udvide fire forretninger i verdensklasse over de næste fem år. Resultatet og afkastet af den investerede kapital lå over 2011, men under målet om 10% vækst for hele perioden, hovedsagelig som følge af ugunstige shippingmarkeder, der påvirkede indtjeningen i henholdsvis containerog tankskibsforretningen. Ikkeshipping relaterede aktiviteter leverede fortsat gode resultater. Vores forretningsenheder er konkurrencedygtige og får særdeles positive vurderinger af kunder og partnere for kvalitet og pålidelighed. Maersk Line formåede desuden at reducere omkostninger og forbedre rater efter en vanskelig start på året som følge af lave containerfragtrater. Fremme vækst Med en vækst på 2,5% i 2012 er den globale vækst stadig afdæmpet, og da vi foventer et lignende niveau i 2013, regner vi med, at de vigtigste shippingkorridorer fortsat vil være svage på kort sigt. Ved at koncentrere vore trans port og infrastrukturinvesteringer omkring vækstmarkederne kan Gruppen medvirke til at realisere det økono miske potentiale i lande, hvor flaskehalse i logistikken bremser vækst. Containerskibene til Maersk Lines afrikanske og sydamerikanske rutenet, købet af Global Ports i Rusland og etableringen af en større containerterminal i Mexico er eksempler på sådanne investeringer og partnerskaber med regeringer. Gruppen vil fortsat udnytte sin globale tilstedeværelse til at realisere flere muligheder på vækstmarkeder med det formål at opnå en sund geografisk spredning på langt sigt. Derudover optimerer Gruppen løbende sin forretnings portefølje for at sikre, at positionerne styrkes i de mest lovende segmenter inden for de industrier, hvor forretningsenhederne opererer. vore ambitioner Gruppen afholdt sin første kapitalmarkedsdag i oktober I en omskiftelig verden revideres strategier og mål jævnligt, men ved at lægge vore ambitioner åbent frem, sigter vi mod at forbedre vore resultater og motivere hele organisationen til at arbejde sammen og opbygge en endnu stærkere virksomhed til gavn for vore aktionærer og partnere på tværs af forretninger og landegrænser over hele kloden. Maersk Line, Maersk Oil, APM Terminals og Maersk Drilling har hver især vist gode fremskridt mod deres mål om at blive Gruppens stærke hjørnestene, hver med et overskud på over USD 1,0 mia. og operationelle resultater i verdensklasse. Gruppen havde tillige succes med at afslutte aktiviteter, der ikke længere var at anse for kerneforretninger, eksem pelvis Maersk LNG og den store FPSO Maersk Peregrino, hvilket frigav kapital på op imod USD 3,4 mia. til investeringer i de fortsættende forretninger. På sikkerhedsområdet har Gruppen også gjort fremskridt og fortsatte dermed sidste års positive udvikling. Antallet af dødsfald er dog fortsat for højt. I 2012 mistede 17 kolle ger livet, mens de var på arbejde. Vi anser ét dødsfald for at være ét for meget, og vi har en klar målsætning om at un d gå dødsulykker ved systematiske sikkerhedsforbedringer. Opfylde prioriteter Med forventningen om en fortsat afdæmpet vækst i 2013 er det vigtigt for Gruppen at have fokus på vore forretnings enheders drift og resultater, så Gruppen kan levere et godt resultat og leve op til vore partneres og kunders forventninger. Det vil bl.a. bestå i at sikre, at der sker fremskridt inden for en række meget betydningsfulde projekter på tværs af gruppens strategiske kerneforretninger: For Maersk Oil er det vigtigste mål at opnå de planlagte fremskridt for centrale projekter som El Merk i Algeriet, Chissonga i Angola og Johan Sverdrup i den norske del af Nordsøen.

18 18 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2012 I Maersk Drilling udvides flåden med tre nye borerigge i slutningen af 2013 og starten af Målet er at få dem leveret og taget i drift uden forsinkelser eller ekstra omkostninger. Maersk Line vil fortsætte sin effektive kapacitetsstyring i forbindelse med leveringen af de første nye TripleE skibe, som vil tilgå flåden i år. APM Terminalsʼ topprioritet er en effektiv gennem fø relse af Santos terminalprojektet i Brasilien (åbner i starten af 2013) og Maasvlakte II projektet i Holland. En anden prioritet er optimering af Gruppens balance med henblik på yderligere vækst. Det fremgår af Gruppens betydelige vækstplaner, som i 2013 medfører investeringer for ca. USD 9 mia. Ud over de allerede indgåede forpligtelser forventer Gruppen, at der vil opstå attraktive muligheder i de kommende år. Alle forretningsenheder vil derfor iværksætte en gennemgang af deres Meddelelse fra Gruppens administrerende direktør balancer med henblik på at identificere aktiver med lavt afkast og afvikle marginale ikkekerneaktiviteter for at frigøre kapital til de mest lønsomme investeringer. Andre initiativer til kapitaleffektivisering vil blive iværksat for at gøre det muligt for Gruppen at realisere attraktive vækstmulig heder. Gruppen har fastholdt sin finansielle fleksibilitet og er godt forberedt på at eksekvere sine investeringsplaner. Gruppen har en stærk likviditetsbuffer og har ikke behov for refinansiering på mellemkort sigt. Alt i alt var 2012 et godt år for A.P. Møller Mærsk Gruppen, og jeg vil gerne takke vores medarbejdere og ledere for de gode resultater og deres engagement. Nils Smedegaard Andersen

19 Maersk Line Det kan være en fantastisk oplevelse at se morgentågen komme krybende, mens solen står op over havet. Dette foto var blandt de fotos, der blev delt flest gange med andre på Maersk Lines sociale medier i 2012.

20 20 Virksomhedsprofil A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2012 Virksomhedsprofil A.P. Møller Mærsk Gruppen er repræsenteret globalt i mere end 130 lande med omkring ansatte og hovedsæde i København. Ud over at være et af verdens største rederier, er Gruppen involveret i en lang række aktiviteter inden for energi, transport, offshore og detailhandel. Fremmer verdens containerbårne handel Maersk Line transporterer omkring 14% af al søfragt af containere og kan sammen med APM Terminals og Damco levere infrastruktur for global handel. Bidrager til at imødekomme verdens efterspørgsel på energi Gruppen er beskæftiget med olie og gasproduktion, efter forsknings og offshore boreaktiviteter, FPSOʼer samt transport af råolie og produkter. Gruppens væsentligste forretningsenheder vises i den grafiske oversigt. En mere omfattende liste af virksom heder er tilgængelig på: Maersk Container Industry Producerer tørcontainere, kølecontainere og kølemaskiner 3. MAERSK Driver et globalt netværk af terminaler m.v. i 68 lande CONTAINER INDUSTRY 1. En flåde på omtrent 600 skibe og et antal containere, der svarer til mere end 4,0 mio. TEU (20 fods containere) SVITZER SVITZER Er en global markedsleder inden for bugser og bjærgningsaktivi te ter m.v. med en flåde tæt på 500 skibe MAERSK LINE MAERSK OIL 2. Gennemsnitlig andel af olieog gasproduktion var tønder olieækvivalenter pr. dag i 2012

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2013 Maersk Line Majestic Mærsk Langelinie, København Majestic Mærsk ligger stolt bag Gruppens hovedsæde på Esplanaden. Verdens største skib besøgte København i dagene

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012 A.P. Møller Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012 CVR nr. 22756214 A.P. Møller Mærsk Gruppen Side Ledelsesberetning Sammenfatning for Gruppen af 3. kvartal 2012 3 Sammenfatning for Gruppen af de første

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Side A.P. Møller - Mærsk A/S Side 2010 i hovedtræk 5 Forventninger til 2011 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side Om Mærsk 4 Ledelsesberetning Sammenfatning 5 Forventninger til 2012 8 Hoved og nøgletal 10 Meddelelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2007

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2007 A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2007 A.P. Møller - Mærsk A/S, CVR. nr. 22756214, Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2007 INDHOLD Sammenfatning... 1 Hoved- og nøgletal... 2 Kommentarer

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S

A.P. Møller - Mærsk A/S A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2008 INDHOLD Side INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 4 Resultat for 2008 5 Den økonomiske udvikling 5 Forventninger til 2009

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

ÅRSMAGASIN PÅ FORKANT MED EN VERDEN I FORANDRING Få indblik i strategi, markeder og menneskene bag Maersk Groups finansielle resultater

ÅRSMAGASIN PÅ FORKANT MED EN VERDEN I FORANDRING Få indblik i strategi, markeder og menneskene bag Maersk Groups finansielle resultater MAERSK GROUP ÅRSMAGASIN 2014/2015 Forberedt på det nye oliescenarie Det drastiske fald i oliepriser i 2014 viste, hvor vanskeligt det er at forudsige markedets udvikling S. 14 ÅRSMAGASIN PÅ FORKANT MED

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

THE QUEST FOR OIL. Game Guide

THE QUEST FOR OIL. Game Guide Game Guide THE QUEST FOR OIL Et computerspil der har som generelt mål at give en detaljeret indføring i geografiske forhold og den globale olieindustri. Sådan vinder du i Quest for Oil Du kan både spille

Læs mere

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af v/ Jan Mayland - Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af projektet - Sammenligningen - Den attraktive

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S 2006

A.P. Møller - Mærsk A/S 2006 A.P. Møller - Mærsk A/S 2006 INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 5 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter 10 Tank, offshore og anden skibsfart 16 Olie-

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

NYHEDSBREV AUGUST 2010

NYHEDSBREV AUGUST 2010 På trods af et allerede højt prisniveau, indikerer en række faktorer stor risiko for at olieprisen tager yderligere et hop senere i år. Det vurderer finanshuset Societe Generale i en ny analyse af oliemarkedet.

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK

DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.01.10 København DAGSORDEN Orientering om baggrunden for DFDS' køb af Norfolkline 1. Bemyndigelse

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1 Jura Netværket København 14 september 211 Sep-11 1 NAVITASHIP 3 mæglere med samlet 5+ års shipping erfaring indenfor drift, agentur og skibsmægling i Danmark og udland. Baseret i Hellerup. Fokus primært

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere