Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort"

Transkript

1 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort 2 Pristilbud på periodekort mellem Randers og Aarhus 3 Status på forsøgsordning med billetsalg på app til smartphones 4 Kasse- og regnskabsregulativ 1. forslag til kasse- og regnskabsregulativ for Midttrafik af 20. november Udbud og pauser i Flextrafik 6 Orientering om status for arbejdet med rejsekort 7 Orientering om kontrol af vognene i flexkørsel 8 Temadrøftelse om Strategiplan oplæg til Midttrafiks Strategiplan Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen 10 Eventuelt Bestyrelsen for Midttrafik 7. december 2012

2 Aarhus, 30. november 2012 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 7. december 2012 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 4

3 Kasse- og Regnskabsregulativ Midttrafik

4 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING OPGAVER OG ANSVAR ÅRSBUDGET OG FLERÅRIGE BUDGETOVERSLAG BEVILLINGER, BUDGET, BUDGETANSVAR OG BUDGETSKONTROL ANVISNING OG ATTESTATION BOGFØRINGSPROCES REGNSKABSAFLÆGGELSE LIKVIDITETSSTYRING OG FINANSFUNKTIONER ANVENDELSE AF IT-SYSTEMER ANDRE BESTEMMELSER BILAG 1 ANVISNING BILAG 2 PRINCIPPER FOR RETTIGHEDER BILAG 3: INDTÆGTSBESKRIVELSER BILAG 4 : ANSVARSFORDELING VEDR. IT-SYSTEMER BILAG 5: REGLER FOR ANVENDELSE AF KREDITKORT BILAG 6: AFSTEMNING AF BANK BILAG 7: TEGNINGSBERETTIGEDE

5 FORORD Kasse- og regnskabsregulativet er det regelsæt, der skal sikre, at den økonomiske forvaltning foregår på en betryggende måde. Kasse- og regnskabsregulativet danner grundlag for den interne kontrol med de økonomiske transaktioner i Midttrafik. Regulativet gælder ikke for Midtjyske Jernbaner A/S samt Busselskabet Århus Sporveje. Formålet med kontrollen er at sikre en effektiv forvaltning og forhindre, at Midttrafik rammes af tab som følge af fejl, besvigelser eller andre uregelmæssigheder herunder sikre imod grundløse anklager om økonomisk misbrug. Ansvaret for de specifikke kontrolforanstaltninger påhviler ledelsen på alle niveauer, herunder at systemet fungerer som forudsat i kasse- og regnskabsregulativet. De interne kontroller skal udformes så de opfylder deres formål og de økonomiske dispositioner skal også dokumenteres. Hvis dokumentationen mangler, er det ikke muligt senere at efterprøve de interne kontrollers effektivitet. En sådan efterprøvning har betydning både for ledelsestilsynets og revisionens muligheder for opfølgning og vurderinger. Omstillinger, teknologiske fornyelser (ikke mindst på IT-området), decentralisering af opgaver og kompetence gør det nødvendigt løbende at vurdere og tilpasse de interne kontroller, således at de passer til de faktisk gældende forhold. Det er derfor vigtigt, at de interne kontroller hele tiden er tilpasset ændringer i teknologi og organisation. Denne løbende tilpasning er også en ledelsesopgave på alle niveauer. Kontrollerne skal leve op til deres formål, men uden at være til unødig gene i det daglige arbejde. 2

6 1 INDLEDNING 1.1 Forhold til lovgivning m.v. I henhold til Lov om Trafikselskaber, samt bemærkningerne til loven, er Midttrafik et offentligretligt organ, som henregnes til den offentlige forvaltning. Dette indebærer at de forvaltningsretlige regler som udgangspunkt finder direkte anvendelse på Midttrafik. Midttrafik er således som udgangspunkt underlagt bl.a. de regler og retningslinjer, der er udmeldt af Indenrigs- og sundhedsministeriet f.s.a. budget- og regnskabsudarbejdelsen samt reglerne for bogføring m.v. I henhold til 42, stk. 7 i lov om kommunernes styrelse fastsætter Bestyrelsen de nærmere regler for indretningen af Midttrafiks kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Nærværende kasse- og regnskabsregulativ med tilhørende bilag fastsætter de overordnede regler og retningslinjer for den løbende økonomiske forvaltning i Midttrafik. I kasse- og regnskabsregulativet fastsættes blandt andet nærmere regler for de løbende transaktionsbaserede opgaver, herunder attestation og anvisning af løbende ind- og udbetalinger, fuldmagter og interne kontroller. 1.2 Formål Formålet med reglerne i kasse- og regnskabsregulativet er at sikre en effektiv, betryggende og korrekt forvaltning af Midttrafiks økonomi og regnskabsaflæggelse. 1.3 Bilag til regulativet Kasse- og regnskabsregulativet fastsætter de overordnede regler og retningslinjer for den økonomiske forvaltning. På en række områder suppleres disse med mere detaljerede regler som bilag til regulativet. 1.4 Gyldighedsområde Regulativet gælder for alle under Midttrafik henhørende regnskabsområder. Busselskabet Århus Sporveje udarbejder dog særskilt kasse- og regnskabsregulativ. Kasse- og regnskabsregulativet for Busselskabet Århus Sporveje skal udarbejdes under hensyntagen til og i overensstemmelse med Midttrafiks Kasse- og Regnskabsregulativ. Såvel regulativet for Midttrafik som regulativet for Busselskabet Aarhus Sporveje skal godkendes af Bestyrelsen i Midttrafik. Regulativet gælder ikke for Midtjyske Jernbaner A/S, der er et selvstændige aktieselskab. I det omfang Midttrafik varetager kasse- og/eller regnskabsfunktioner for eksterne virksomheder eller institutioner, er regulativet tillige gældende for sådanne funktioner. 3

7 2 OPGAVER OG ANSVAR 2.1 Repræsentantskab Repræsentantskabet skal godkende Bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering. 2.2 Bestyrelsen Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabet, herunder for etablering af en økonomisk forsvarlig drift samt anliggender, der vedrører Midttrafiks kasse- og regnskabsvæsen samt løn- og personaleforhold. Kompetencen til at godkende kasse- og regnskabsregulativet, samt godkende ændringer og justeringen af samme ligger ved Bestyrelsen. Administrationen opdaterer løbende bilagene til kasseregnskabsregulativet, som godkendes af direktøren. Ændringer af væsentlig betydning for bl.a. sikkerhed m.v. forelægges Bestyrelsen til godkendelse. 2.3 Ledelsen Midttrafiks daglige ledelse varetages af en direktion bestående af en direktør og en vicedirektør. Direktionen har det overordnede ansvar for forretning, økonomi og personale men er ikke involveret i den daglige drift eller sagsbehandling. Den interne arbejdsfordeling i Direktionen er følgende: Direktøren har ansvaret overfor Bestyrelse, vedrørende bus- og togselskaber, letbanesekteriatet, rejsekort, bestillerne, økonomi, flextrafik samt planlægning. Vicedirektøren har under ansvar overfor direktøren ansvaret for kommunikation, mediehåndtering, kundeservice, intern service, it, salg, drift og kontrol, løn og personale, samt organisations- og forretningsudvikling og det overordnede ansvar for relationen til leverandørerne. Vicedirektøren fungerer endvidere som stedfortræder for direktøren. Gruppeledere har det overordnede ansvar for, at; kasse- og regnskabsregulativet med tilhørende bilag overholdes der etableres et hensigtsmæssigt system til styring af Midttrafiks forretningsmæssige og finansielle risici der findes velbeskrevne forretningsgange og interne kontrolsystemer og/eller vejledninger inden for alle ansvarsområder, og at disse ajourføres, når der skønnes behov. Gruppeledere har ansvaret for økonomien og it-systemer i eget område. 2.4 Økonomifunktionen Den ansvarlige for økonomifunktionen har med reference til direktøren det daglige ansvar for Midttrafiks bogføring og regnskabsaflæggelse herunder overholdelse af de i regulativet med tilhørende bilag fastlagte forretningsgange og kontrolforanstaltninger. 4

8 Den ansvarlige for økonomifunktionen har ansvaret for, at der udarbejdes forslag til eventuelle ændringer og justeringer af kasseregnskabsregulativet, herunder bilagene, og har ansvaret for at udarbejde forslag til indstilling til Bestyrelsen vedrørende ændringer i kasseregnskabsregulativet. Indstillingen til Bestyrelsen samt ændringsforslagene fremsendes via Direktøren. Økonomifunktionen har dernæst ansvar for samarbejde med Midttrafiks valgte revisionsfirma. 2.5 Revisionen Revisionen skal udføres i overensstemmelse med de krav, der følger af lovgivningen for kommuner, revisorlovgivningen samt god revisionsskik og god offentlig revisionsskik. Regulativet og de tilhørende bilag tilstilles Midttrafiks revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, herunder de tilhørende bilag, før de sættes i kraft. 2.6 IT-systemer Midttrafiks kasse- og regnskabsvæsen er i vid udstrækning afhængig af hensigtsmæssige itsystemer, samt sikkerheden omkring etablering, drift og back-up af systemer og data. Direktøren og vicedirektøren er øverste sikkerhedsansvarlige for Midttrafiks it-systemer. Direktøren og vicedirektøren fastlægger opgave- og ansvarsfordeling mellem de relevante systemejere. De enkelte gruppeledere er indenfor hvert funktionsområde ansvarlige for, at der fastlægges retningslinjer for sikkerhedsprocedurer, brugeradministration og funktionsadskillelse m.v. I bilag 4 fastlægges den nærmere ansvarsfordeling for it-systemerne i Midttrafik. 5

9 3 ÅRSBUDGET OG FLERÅRIGE BUDGETOVERSLAG 3.1 Generelt Udarbejdelsen af Midttrafiks årsbudget og budgetoverslagsårene følger som udgangspunkt de til enhver tid gældende regler fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Dette gælder for såvel indholdet af budgettet som for de tidsfrister, ministeriet overordnet fastlægger. 3.2 Budgetforløb fra forslag til vedtagelse Direktøren har ansvaret for, at der udarbejdes forslag til årsbudget for det kommende regnskabsår til Bestyrelsen efter indhentelse af ønsker fra kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner og regionsrådet om det kommende års trafikruter, herunder ønsker til linjeføring, frekvenser m.v. Direktøren har det overordnede ansvar for udarbejdelse af en tids- og procesplan for udarbejdelse af budgettet. Økonomifunktionen udarbejder planen, som forelægges Bestyrelsen til godkendelse ultimo året forud for året, planen vedrører. Tids- og procesplanen skal bl.a. sikre - At der medio året foreligger et budgetforslag for det efterfølgende år til første drøftelse i Bestyrelsen - At budgetforslaget udsendes til høring ved kommunerne og regionen, således at disses kommentarer kan indgå i Bestyrelsens og repræsentantskabets endelige vedtagelse af budgettet - At budgettet for det efterfølgende år godkendes af Bestyrelsen senest d. 15. september. 3.3 Budgetbemærkninger Administrationens forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal ledsages af budgetbemærkninger, der i nødvendigt omfang forklarer baggrund og forudsætninger for budgettets poster, samt fastlægger bevillingsniveauet, jf. punkt Årsbudgettets funktion Årsbudgettet angiver i den form, hvori det endeligt er vedtaget af Bestyrelsen, den bindende regel for størrelsen af næste års budget. De poster på årsbudgettet, hvortil Bestyrelsen ved årsbudgettets vedtagelse har taget bevillingsmæssig stilling, angiver tillige den bindende regel for næste års forvaltning. Bevillingsniveauet er som udgangspunkt fastlagt på de enkelte forretningsområder (bus, tog, handicapkørsel samt Trafikselskabet). 3.6 Offentliggørelse Det endeligt vedtagne årsbudget og de flerårige budgetoverslag skal være tilgængelige for offentligheden. 6

10 4 BEVILLINGER, BUDGET, BUDGETANSVAR OG BUDGETSKONTROL 4.1 Bevillingsmyndighed Bevillingsmyndigheden er hos Bestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før Bestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden Bestyrelsens forudgående bevilling; men bevilling må da indhentes snarest muligt. 4.2 Budgetniveau Under iagttagelse af de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsatte regler træffer Bestyrelsen beslutning om specifikationsgraden for posterne på årsbudgettet. 4.3 Bevillingsniveau Senest i forbindelse med Bestyrelsens vedtagelse af budgettet, fastlægger Bestyrelsen ligeledes bevillingsniveauet gældende for Midttrafik. Bevillingsniveauet fastlægger den økonomiske ramme, indenfor hvilken Midttrafik rent administrativt kan foretage budgetomflytningen uden disse skal forelægges Bestyrelsen til godkendelse. 4.4 Tillægsbevillinger Direktøren er ansvarlig for at der fremsendes en indstilling til Bestyrelsen hvis, yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige. Enhver tillægsbevilling skal angive dels til hvilket formål, bevillingen gives, og dels hvorledes den bevilgede udgift eller mindre indtægt dækkes. 4.5 Budgetansvar Direktøren og vicedirektøren har overfor Bestyrelsen det overordnede ansvar for, at Midttrafiks samlede budget overholdes. Gruppelederne fører, med reference til direktøren og vicedirektøren, løbende tilsyn med egne budgetter og rådighedsbeløb, og er ansvarlige for, at budgetter og rådighedsbeløb, der er tildelt de enkelte afdelinger, ikke overskrides. Ansatte i Midttrafiks administration, der er bemyndiget til at foretage dispositioner omkring overførsel af budgetbeløb inden for et budget, jvf. afsnit 4.3, er over for Bestyrelsen ansvarlige for, at rammerne for den meddelte bemyndigelse ikke overskrides. 4.6 Budgetkontrol Bestyrelsen fastsætter regler om indberetninger fra Midttrafiks administration med henblik på udøvelsen af den under afsnit 4.5 nævnte budgetkontrol. Det påhviler økonomifunktionen at påse, at de af Bestyrelsen fastsatte regler iagttages. 7

11 5 ANVISNING OG ATTESTATION 5.1 Direktørens, vicedirektøren og gruppeledernes ansvar Direktøren, vicedirektøren,samt gruppelederne har kompetencen til at anvise regnskabsbilag. Direktøren, vicedirektøren og gruppe lederne drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden budget og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Bestyrelsens fastsatte regler. Finder direktøren, at en disposition ikke har haft budgetmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Bestyrelsen. 5.2 Delegering af anvisningsbeføjelsen Anvisningsbeføjelsen kan delegeres helt eller delvist i organisationen. Direktøren godkender, hvilke af Midttrafiks ansatte, der kan anvise udgifter og indtægter inden for nærmere angivne områder og på hvilken måde anvisningen sker. Underordnede medarbejdere kan ikke anvise regnskabsbilag for overordnede, medmindre de er attesteret af gruppelederen fra økonomi eller gruppelederen for Staben. Kun gruppelederen for økonomi kan attestere udgifter for direktøren. Udgifter for Bestyrelsen og Repræsentantskabet kan kun attesteres af gruppelederen for Staben Midttrafiks direktør godkender regler for i hvilket omfang og hvordan anvisning skal tilrettelægges. 5.3 Håndtering af bilag Midttrafik modtager ikke papir bilag. I det omfang det alligevel finder sted, anmodes afsender om at fremsende bilaget elektronisk med angivelse af de nødvendige oplysninger. Er dette ikke muligt, følges samme procedure som ved elektroniske bilag jf. nedenfor, således at en attestationsberettiget medarbejder skriver under på bilaget og bogfører samme i en kassekladde, der ligesom de øvrige bilag efterfølgende sendes videre til en udbetalingskladde. Håndtering af elektroniske bilag omfatter varemodtagelse / attestation, kontering og anvisning Varemodtagelse /attestation Den, der efter elektronisk log-in kvitterer for varemodtagelsen, indestår for a) at Midttrafik har modtaget den omhandlede vare b) at kvalitet og pris er kontrolleret c) at ydelser beroende på et kontraktforhold er i overensstemmelse med dette d) at elektroniske bilag er sammentalt og efterregnet Kontering 8

12 Den, der efter elektronisk log-in, konterer bilaget, indestår for a) at der er kvitteret for varemodtagelse b) at bilaget konteres i overensstemmelse med dets indhold og på det regnskabsår, det rettelig vedrører. Det vil som udgangspunkt være den samme person, der kvitterer for varemodtagelse / attestere og konterer bilaget, men det kan også besluttes, at de to faser skal opdeles, således to forskellige personer henholdsvis kvitterer for varemodtagelse / attesterer henholdsvis konterer bilaget Anvisning Direktøren, vicedirektøren og gruppelederne har kompetencen til at anvise regnskabsbilag. Direktøren og vicedirektøren godkender, hvilke af Midttrafiks medarbejdere, der kan anvise udgifter og indtægter inden for deres ansvarsområde. Der henvises til beskrivelsen i afsnit 5.1 og 5.2. Medarbejdere med anvisningsret kan ikke anvise bilag hvor medarbejderen selv har varemodtaget/attesteret samt konteret, eller hvor udgiften vedrører den anvisningsberettigede. Den, der efteranviser bilaget, indestår for a) at det anviste beløb har hjemmel i årsbudgettet eller anden gyldig beslutning b) at alle former for regnskabsbilag er behørigt attesteret. Såfremt bilaget ikke er attesteret, indestår den anvisningsbemyndigede tillige for attestationsforpligtelserne. Anvisningen kan ske på følgende måder: a) Anvisning på enkeltbilag b) Efteranvisning: anvisningen sker på elektroniske posteringsoversigter for en række bilag efter nærmere procedure godkendt af Midttrafiks direktør. Anvisningen sker som en del af ledelsestilsynet og den løbende budgetkontrol. Anvisning i Midttrafik foretages som udgangspunkt som efteranvisning, jf. pkt. b). For at sikre mod misbrug m.v. foretages der - som en kompenserende kontrol - stikprøvekontrol på særligt kritiske udgiftsposter. Stikprøvekontrollen gennemføres årligt af Økonomifunktionen på udgiftsområder omfattende repræsentation, rejser, udlæg m.v.. Vedr. efteranvisning henvises i øvrigt til særskilt udarbejdes vejledning desangående Udbetaling Når et bilag er blevet elektronisk attesteret og konteret, sikrer opsætningen i Midttrafiks økonomisystem Prisme, at bilaget bogføres på de rigtig kreditor og der bliver lavet en automatisk 9

13 udbetalingskladde dagligt, og betaling til leverandøren sker på det fastsatte tidspunkt. Økonomifunktionen er ansvarlig for økonomisystemets opsætning. Alle betalinger foretages som udgangspunkt via Nemkonto systemet på baggrund af virksomheders CVR nr., Se.nr og evt. P.nr., eller personers CPR nr. Ønsker en leverandør pengene på en specifik konto har to personer i Økonomifunktionen adgang til i Nemkonto systemet at oprette specifikke ydelsesarter og tilknytte de specifikke kontonumre. Sikkerheden med en specifik konto er således den samme, som ved anvendelse af en leverandørs almindelige nemkonto. Der udbetales ikke via bankkonto gennem økonomisystemet Prisme. Hvis der er behov for hurtigt at overføre penge, anvendes Netbank hvor navngivne medarbejdere i forening med navngivne ledere kan overføre penge direkte fra Midttrafiks konto til modtagerens konto. Kreditorer/leverandører kan oprettes af medarbejdere i de enkelte afdelinger, men skal låses op af en anden medarbejder i økonomifunktionen, således der er en vis sikkerhed for, at det er en leverandør Midttrafik har en relevant årsag til at modtage fakturaer fra. 5.4 Omvendt fakturering En væsentlig del af Midttrafiks udbetalinger sker på grundlag af kontrakter om rutekørsel indgået med vognmænd. Disse kontrakter fastlægger de retningslinjer, hvorefter vognmanden skal afregnes for kørslen. Denne afregning og fastlæggelse af det nøjagtige beløb for en given måned opgøres af medarbejdere i Midttrafik på grundlag af kørslen udført i afregningsperioden. Som udgangspunkt vil en person opgøre beløbet til den enkelte vognmand (varemodtage / attestere) og efterfølgende kontere og bogføre bilaget i en kassekladde, der ligesom øvrige bilag efterfølgende sendes videre til en udbetalingskladde. Men det kan i lighed med øvrige udbetalinger besluttes at de to faser adskilles, således at en person opgør beløbet til den enkelte vognmand (varemodtagelse / attestere) og en anden person bogfører bilaget. Anvisningen foregår efter samme principper som ved elektroniske bilag. 5.5 Anvisning af lønudbetaling Generelt kontrolleres den udbetalte løn (inklusiv timelønsudbetalinger) i forbindelse med udbetaling af månedslønnen. Det sker ved, at der udskrives en fast rapport fra Datawarehouse, der viser en oversigt over den pågældende måneds lønforbrug og som samtidig viser, hvem lønnen er udbetalt til. Denne udskrift skal underskrives af gruppelederen for Staben eller en anden dertil bemyndiget person og opbevares i min. 5 år. Indberetningerne i Personaleweben kontrolleres af Staben via en månedlig udskrift af indberetningsoversigten fra Personaleweben inden indberetningerne køres i lønsystemet. Udskrifterne skal som andet lønmateriale opbevares i minimum 5 år, og skal ligeledes bære den pågældende leders underskrift. Silkeborg Data er ikke i stand til at blokere den enkelte brugers adgang til at indberette for sig selv. De lister, der kan udskrives, angiver ikke, hvem der har indberettet, men Silkeborg Data kan til enhver tid finde frem til brugerens navn. Indberetningerne via Personaleweben kan også kontrolleres via brugeradgangen. Brugerne kan oprettes på flere forskellige niveauer. Det højeste niveau er, hvor brugeren har mulighed for både at 10

14 indberette og godkende det indberettede. Et lavere niveau er, hvor brugeren kan indberette, men ikke godkende. Det er også muligt at oprette brugere, der udelukkende kan godkende samt brugere, der ikke har adgang til indberetningsdelen i PersonaleWeb, og derfor kun kan se i systemet. Som sikkerhed beslutter Midttrafik, at ingen af brugerne må indberette i lønsystemet for sig selv. Kvartalsvis udskrives en indberetningsliste med angivelse af indberetterens initialer. Listen kontrolleres af en medarbejder i økonomifunktionen med henblik på, at der ikke er foretaget indberetning af egen løn. 5.6 Udlæg og kreditkort Ved udlæg er der mulighed for at få disse refunderet via overførsel til egen bankkonto. Dette skal dog skriftligt godkendes af funktionslederen, gruppelederen eller direktøren. Direktøren og vicedirektøren er bemyndiget til at godkende udstedelsen af kreditkort. Anvendelsen af kreditkort er nærmere beskrevet i bilag 5. 11

15 6 BOGFØRINGSPROCES Administrationen af Midttrafiks kasse- og regnskabsvæsen skal ske i overensstemmelse med god bogføringsskik. Midttrafiks regnskabsføring skal ske løbende, dels af hensyn til mulighederne for effektiv økonomistyring og dels af hensyn til overholdelse af betalingsfrister. Midttrafiks bogføring sker på grundlag af attesterede og originale regnskabsbilag. Bilagene er i vid udstrækning elektroniske bilag Bogføringen skal i øvrigt opfylde de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet stillede krav. Midttrafiks bogføring og regnskabsaflæggelse skal kunne give oversigt over, hvorledes Midttrafiks midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse med årsbudgettets og Bestyrelsens øvrige beslutninger. Bogføringen skal vise, hvorledes saldiene på de enkelte konti er sammensat af enkeltposteringer, således at sammenhængen mellem årsregnskabet og de enkelte posteringer klart fremgår. Økonomifunktionen fører på vegne af direktøren det overordnede tilsyn med, at Midttrafiks regnskabsføring er forsvarlig, og at regnskabssystemet tilrettelægges således, at det opfylder de gældende krav på området. Gruppelederne er indenfor eget ansvarsområde ansvarlig for en forsvarlig regnskabsførelse. 12

16 7 REGNSKABSAFLÆGGELSE 7.1 procedurer m.v. for udarbejdelse og offentliggørelse af årsregnskabet Midttrafiks regnskabsår er kalenderår. Årsregnskabet aflægges af økonomifunktionen på vegne af direktøren til Bestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslov. Indenrigs- og Sundhedsministeriets foreskrevne krav vedrørende regnskabets indhold og opbygning skal overholdes. Midttrafiks årsregnskab skal udarbejdes indenfor de tidsfrister, der til enhver tid fastsættes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Midttrafik har valgt at aflægge årsregnskab, der indeholder: Præsentation af Midttrafik Ledelsesberetning, der beskriver årets økonomiske resultat i ord Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter, regnskabsoversigt på bevillingsniveau, personaleoversigt og uddrag af internt regnskab for Busselskabet Aarhus Sporveje Det påhviler Økonomifunktionen inden udgangen af december måned at udarbejde en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsaflæggelse, der sikrer overholdelse af de foreskrevne tidsfrister og formkrav. 7.2 Afgivelse af årsregnskabet til revision Som udgangspunkt afgiver administrationen årsregnskabet til Bestyrelsen, som efterfølgende afgiver årsregnskabet til revision i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets tidsfrister. Revisionen afgiver beretning om revisionen af årsregnskabet til Bestyrelsen i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets tidsfrister. Årsregnskabet og revisionens beretning samt Bestyrelsens afgørelse om denne, indsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet i overensstemmelse med de derfra udmeldte tidsfrister. 13

17 8 LIKVIDITETSSTYRING OG FINANSFUNKTIONER 8.1 Konti i pengeinstitutter Alle Midttrafik tilhørende bankkonti skal oprettes i selskabets navn. Alle konti skal oprettes af Økonomifunktionen. Direktøren er ansvarlig for, at det skriftlig fastlægges, hvilke personer der i forening kan disponere over konti i pengeinstitutter. Der udstedes alene fuldmagt til to personer i forening. 8.2 Afstemninger Økonomifunktionen skal sikre, at bogførte likvide midler og lån afstemmes løbende med beholdninger og lån ifølge pengeinstituttets notering Økonomifunktionen fastsætter de nærmere retningslinjer for afstemning og opfølgning af selskabets tilgodehavender, gæld og øvrige balancekonti. Der henvises til bilag 6 for en nærmere beskrivelse. 8.3 Likvide beholdninger og kassekontrol Betalingseffektueringer af udgifter og indtægter forestås af Økonomifunktionen. Ligeledes fører økonomifunktionen tilsyn med, at administrationen af Midttrafiks kasser med likvide beholdninger er forsvarlig. Likvide beholdninger, der ikke skal anvendes i den daglige drift, skal anbringes til bedst mulig forrentning i form af aftaleindskud eller værdipapirer o.l. inden for de i lovgivningen fastsatte rammer. Det påhviler Økonomifunktionen at optimere og sikre at Midttrafik har den fornødne driftslikviditet til rådighed. Det påhviler Økonomifunktionen at udarbejde forretningsgang for kassekontrol samt tilsikre løbende og effektiv kassekontrol. Kassekontrollen skal være personmæssigt adskilt fra kassefunktionen. Eventuelle kassedifferencer registreres straks i bogføringen/kasserapporten. 8.4 Postindgang Postforsendelser til Midttrafik må ikke åbnes af personer, der er beskæftiget med bogholderieller kassetjeneste. Posten til Midttrafik åbnes centralt. I den forbindelse føres en oversigt over de forsendelser, der indeholder kontante beløb, checks eller andre værdier. Oversigten underskrives af den/de pågældende, der åbner posten. Alle modtagne checks skal, uanset hvilken afdeling de er udstedt til, endosseres således, at 14

18 de kun kan indsættes på Midttrafiks konto i pengeinstitut. Oversigten afleveres dagligt sammen med de modtagne værdier til økonomifunktionen der foranlediger bogholderimæssig notering og kvitteringsafgivelse. 8.5 Låneoptagelse m.v. Det påhviler direktøren at sikre, at låneomlægning, låneoptagelse samt indgåelse af leje- og leasingaftaler, der har karakter af låneoptagelse (finansiel leasing), til enhver tid følger de regler, som er fastsat ved lov eller af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og at de er i overensstemmelse med Bestyrelsens beslutninger herom. 15

19 9 ANVENDELSE AF IT-SYSTEMER 9.1 Generelt Alle Midttrafiks ind- og udbetalinger, samt kunderegistreringer stammer fra IT-systemer, som understøtter opgaveløsningen inden for de forskellige områder, såsom handicapbefordring, buskørsel mv. For alle IT-systemer udpeges en systemejer, som har det overordnede ansvar for systemets anvendelse. Den systemejer har ligeledes ansvaret for systemets forretningsmæssige anvendelse, det vil såvel sige at funktionalitet, forretningsgange og anvendelse er sammenhængende og i overensstemmelse med både den til enhver tid gældende lovgivning, samt politiske og administrative målsætning for det pågældende fagområde. Systemejeren har ansvaret for at der bliver lavet en beskrivelse af de væsentligste forretningsgange, herunder interne kontroller samt at disse kan dokumenteres. IT-afdelingen fastsætter de fælles IT-sikkerhedsregler, som bl.a. skal sikre de forskellige ITbaserede systemer og dets data. Ligeledes udarbejder IT-udvalget de medarbejderpolitikker som skal gælde for de forskellige fagområder. IT-udvalgets tiltag skal godkendes af direktøren og vicedirektøren. 9.2 Kvalitetssikring og kontrol Systemejeren har ansvaret for at der, i samarbejder med relevante medarbejdere, bliver beskrevet nogle rammer for arbejdet med det enkelte system og herunder tildelt rettigheder til de medarbejdere i Midttrafik, der skal have adgang til systemets forskellige funktioner. Systemejeren skal have et dokumenteret overblik over datakvaliteten. Dette overblik tilvejebringes ved, eksempelvis at logge fejl eller ved en systematisk stikprøvekontrol. Kontrollen skal sikre den valgte kvalitet i det pågældende system. Alle kontroller skal tilrettelægges ud fra en vurdering af væsentlighed og risici. 9.3 Medarbejdere, i udsatte stillinger Det er den systemejerens ansvar at medarbejdere ikke kontrollere sig selv og at der er faste procedure for hvordan person følsomme data samt ind- og udbetalinger bliver kontrolleret således at ingen medarbejder udsættes for situationer som kan betvivle den pågældendes handling. 9.4 Kontroller mod svig Anvendelse af IT-systemer, som håndterer betalinger, medfører risici for svig. Der skal derfor tilrettelægges kontroller, som reducerer disse risici og som sikrer medarbejderne mod uberettiget mistanke. Personer med adgang til at opdatere det centrale register over bankkontonumre (NemKonto systemet) må derfor ikke have adgang til at oprette sager i andre IT-systemer, som håndterer udbetalinger. Såfremt et sådant tilfælde opstår i en periode, skal der foretages kontrol af indberetningerne. Gruppelederne er ansvarlige for, at kontrollerne beskrives og for at udvalgte medarbejdere udmønter kontrollerne i praksis. 16

20 Efter aftale med KPMG er alle batchjobs som kan relateres til bogføring/finans blevet ændret til bruger Midt. Administrationen opbevarer listen for batchjobs. Økonomi trækker en liste over hvilke posteringer som er konteret og oprettet af personer med superbrugerrettigheder. Disse kontrollere bliver udført månedligt af Økonomifunktionen. 17

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper... 3 1.4 Ansvar for regulativet...

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Lovgrundlag... 2 1.3 Gyldighedsområde og ansvar... 2 1.4 Ikrafttrædelse... 2 2 Økonomisk styring... 2 2.1 Budget og

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring Godkendt af byrådet den 12.04.2010 Principper for økonomistyring Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Rollefordelingen mellem det politiske og det admini-...

Læs mere

Struer Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ - Principper for økonomistyring

Struer Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ - Principper for økonomistyring Struer Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ - Principper for økonomistyring Godkendt af Sammenlægningsudvalget den 5. december 2006 Gældende fra 2007 Kasse- og Regnskabsregulativ 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel

<z> movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med virkning fra 1. januar

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ

Kasse- og Regnskabsregulativ Kasse- og Regnskabsregulativ April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 4 1.1 INDLEDNING... 4 1.2 FORMÅL... 4 1.3 BILAG... 4 1.4 ANSVAR FOR KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV...

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 15. august 2016 0-3-3-07 Thomas D. Mikkelsen tdm@midttrafik.dk 8740 8364 Opdaterede vedtægter for Midttrafik VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende

Læs mere

Bestemmelserne skal endvidere medvirke til sikring af korrekt administration indenfor samme område.

Bestemmelserne skal endvidere medvirke til sikring af korrekt administration indenfor samme område. Bilag 10 1. Generelle bestemmelser 1.1 Indledning Side 1 Københavns Kommunes Borgerrepræsentation fastsætter herved under henvisning til styrelseslovens 42 stk. 7, følgende regler for den virksomhed, som

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006 Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Ny Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Ny Middelfart Kommune,

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Stk. 4. Trafikselskabet kan endvidere efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne.

Stk. 4. Trafikselskabet kan endvidere efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne. Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Kasse- og regnskabsregulativ for Trafikselskabet

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Version 3 Senest ajourført 18. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM REGELSÆTTET...4 1.1. LOVGRUNDLAG...4 1.2. FORMÅL...4 1.3. FORHOLDET

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel 2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Regler for styring af økonomi og regnskaber. i Mariagerfjord Kommune /11

Regler for styring af økonomi og regnskaber. i Mariagerfjord Kommune /11 Regler for styring af økonomi og regnskaber i Mariagerfjord Kommune 28-11-2012 1/11 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 3 1.1 Lovgrundlag og gyldighedsområde 3 1.2 Formål 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Principper for økonomistyring. Holstebro kommune. Gældende fra 1. august 2012

Principper for økonomistyring. Holstebro kommune. Gældende fra 1. august 2012 Principper for økonomistyring i Holstebro kommune Gældende fra 1. august 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Ajourføring... 3 Styreformer... 3 Plansystemet... 3 Decentralisering... 4 Budget...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner, Søren Nellemann, Photopop Layout Kastrup &Grafisk design Tryk CS Grafisk A/S STRATEGIPLAN 2013-2016 Side 2 Midttrafik strategiplan

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Principper for ØKONOMI- STYRING

Principper for ØKONOMI- STYRING Principper for ØKONOMI- STYRING Indhold 1. GENERELT... 4 1.1. Lovgrundlag...4 1.2. Formål...4 1.3. Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau...4 1.4. Opbygningen...4 1.5. Gyldighedsområde...5

Læs mere

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK (Regulativ for kasse og regnskabsvæsen) Version 2.0 Ajourført 15. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Den daglige ledelse... 5 Gyldighedsområde...

Læs mere

Aftale om levering af ydelser

Aftale om levering af ydelser - 1 - Aftale om levering af ydelser mellem Spejdernes Administrationsfællesskab Arsenalvej 10 1436 København K og Det Danske Spejderkorps/De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K er der indgået

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Opbevaring og registrering af midler

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Opbevaring og registrering af midler SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING Opbevaring og registrering af midler Indholdsfortegnelse Forord...3 Formål...3 Spilleregel for opbevaring og registrering af midler...3 Midler der administreres for

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune

Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune Revisionsregulativ Den sagkyndige revision Frederikssund Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Frederikssund

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

OPDATERET 9. januar 2014. Ring 3 Letbane I/S. Direktionsinstruks

OPDATERET 9. januar 2014. Ring 3 Letbane I/S. Direktionsinstruks OPDATERET 9. januar 2014 Ring 3 Letbane I/S Direktionsinstruks Indholdsfortegnelse 1. DIREKTIONENS SAMMENSÆTNING...3 2. MEDARBEJDERE OG ØVRIGE RESSOURCER...3 3. GENERELT OM DIREKTIONENS PLIGTER OG FORHOLDET

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 19. august 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.45. Rabih Azad-Ahmad var forhindret i deltage.

Læs mere

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer BILAG XX 08-11-2010 Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer Bilaget er en del af Dragør Kommunes nye Økonomiregulativ (Principper for økonomistyring) som er ved

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Revisionsregulativ for Jammerbugt Kommune

Revisionsregulativ for Jammerbugt Kommune for Den sagkyndige revision skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. s afskedigelse af revisionen kræver tilsynsmyndighedens samtykke, jr. 42 i lov om kommunernes

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr.

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr. ÅRHUS KOMMUNE Beretning nr. 1 (side 1-11) Indholdsfortegnelse Side 1 OPGAVER OG ANSVAR... 2 1.1 Ledelsens opgaver og ansvar...2 1.1.1 Registreringssystemer og formueforvaltning...2 1.1.2 Tilsigtede og

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Udlændingestyrelsen. Ryesgade København Ø. Dansk Flygtningehjælp. Borgergade 10, 3. sal.

K O N T R A K T. mellem. Udlændingestyrelsen. Ryesgade København Ø. Dansk Flygtningehjælp. Borgergade 10, 3. sal. K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal 1300 København K CVR nr. 2069 9310 om Dansk Flygtningehjælps dokumentationsarbejde

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Beslutningsprotokol for

Beslutningsprotokol for sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.00 efterfølgende temamøde Mads Nikolajsen og

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Principper for god økonomistyring. Odsherred Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Godkendt i Byrådet d. 15. december 2015

Principper for god økonomistyring. Odsherred Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Godkendt i Byrådet d. 15. december 2015 Principper for god økonomistyring Odsherred Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Godkendt i Byrådet d. 15. december 2015 FORORD Regulativet er udarbejdet som et rammeregulativ, der beskriver de overordnede

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Kasse og Regnskabsregulativ

ÆRØ KOMMUNE. Kasse og Regnskabsregulativ ÆRØ KOMMUNE Kasse og Regnskabsregulativ Version 1.0 (Senest ajourført 01.12.2005) 1 GENERELT Lovgrundlag Principper for økonomistyring er Ærø kommunes overordnede regelsæt for styringen af kommunens økonomi.

Læs mere

REJSEGARANTI Oplysninger om rejsegarantien Busser REJSEGARANTI EGARAN Tog Eller via mail

REJSEGARANTI Oplysninger om rejsegarantien Busser REJSEGARANTI EGARAN Tog Eller via mail REJSEGARANTI REJS GARAN I Her gælder rejsegarantien Rejsegaranti er din sikkerhed for, at du når frem i tide. Rejsegarantien omfatter alle busser i Midttrafiks område og togene på Odderbanen og Lemvigbanen.

Læs mere

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Anvendelse af IT-systemer

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Anvendelse af IT-systemer SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING Anvendelse af IT-systemer Forord Dette dokument er et af rammebilagene til Spilleregler for god økonomistyring, som beskriver den overordnede ramme for kasse- og regnskabsfunktionen.

Læs mere

Revisions rapport. fra

Revisions rapport. fra DRsU s kritiske revisor Den 7. marts 2014 Revisions rapport fra DRsU s kritiske revisor DRsU s ledelse har ikke besvaret henvendelser fra revisor DRsU s formand og kasserer fik via mail til DRsU@DRsU.dk

Læs mere

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1 Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED... 3 2 INTERESSENTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER... 3 5 LÅN OG HÆFTELSE...

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 27. juni 2014 kl. 09.30 Busselskabet Aarhus Sporveje, Jegstrupvej 5 8361 Hasselager Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Busselskabet

Læs mere

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget?

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget? Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007 Hvad er et budget? Hvad er et budget? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter (hovedsagelig skatteindtægter) og

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere