Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen"

Transkript

1 Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den , kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen Erhard Filtenborg Medlemmer Svend Kjærgaard Jensen Bent Højgaard Mortensen Jørgen Hvidemose Esben Vognsen Jensen Ida Bode Egil Møller Lisbeth Dupont- Rosenvold Marianne Røgen Finn Højgaard Mortensen Gudmund Kjær Hansen Ole B. Hovøre Niels Lindhardt Johansen Natasha Enetoft Rikke Mortensen

2 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 1 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden Nyt rådhus og sundhedscenter Kvartalsvis opfølgning på det specialiserede område 4. kvt Bevillingssag - oprensning af olieforurening Ansøgning om fritagelse for ejendomsskat og dækningsafgift for Egedal Vandforsyning A/S Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse til udskiftning af tag - Stenløse-Ølstykke Boligforening, afd. Stengården II, afd Ansøgning om godkendelse af Skema B - byggeskaderenovering - Stenløse-Ølstykke boligforening afd. Halkærgård Anlægsregnskab - Kvalitetsfondsprojekt - opretning og bevaring af bygningerne på Græstedgård - projekt Temadrøftelse på sygedagpengeområdet Det lokale Beskæftigelsesråd - udpegning af nyt medlem Ramme- og lokalplan 20 og Kommuneplantillæg 7 - endelig vedtagelse Lokalplan 19 Veksø Lokalcenter - endelig vedtagelse Godkendelse af udbygningsaftale - lokalplan Belysningsplan - godkendelse Udendørsbelysning - fremtidig drift Trafiksikkerhedsplan - endelig godkendelse Kommunen som partner af GATE 21 - godkendelse Udbud af Specialkørsel Fastsættelse af driftsorienterede tilsyn tilsynstakst Klage over afslag på ansøgning til frivilligt socialt arbejde Klage over afslag på ansøgninger til frivilligt socialt arbejde Klagesag - Vilkår til nattilladelse til Diskotek & Lounge DaClub - Adgang for unge under 18 år Seniorrådets årsberetning for Kommunalbestyrelsens kursusmidler - Regulativ for kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i kurser og studieture Referat KKR Hovedstaden 27. januar

3 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: Lukket sag - Salg af ejendommen Smørumnedrevej 11, Smørum Underskriftsside... 69

4 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 3 1. Godkendelse af dagsorden Acadresag nr. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt.

5 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 4 2. Nyt rådhus og sundhedscenter Acadresag nr. 12/3272 Beslutningstema Der skal tages stilling til udbud af nyt rådhus og sundhedscenter. Indstilling Administrationen indstiller, 1. at byggeprogrammet for rådhus (model A) samt sundhedscenter (model 1) godkendes 2. at byggeriet af rådhus og sundhedscenter udbydes med en samlet udbudssum på 264 mio. kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales med 5 stemmer. Imod stemte 3: Esben Vognsen Jensen (C), Rikke Mortensen (B) og Svend Kjærgaard (I). Svend Kjærgaard anbefaler rådhusmodel D og sundhedscentermodel 1. Esben Vognsen Jensen anbefaler et sundhedscenter, der er 400 m2 mindre end model 1. 1 var fraværende: Jens Jørgen Nygaard (C). Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Borgmesteren stillede følgende ændringsforslag: 1. At rådhuset udbydes med 460 arbejdspladser og et bruttoareal på ca m2 og et totalbudget på 240 mio. kr. 2. At byggeriet af rådhus og sundhedscenteret udbydes med en samlet udbudssum på 241 mio. kr. Ændringsforslaget blev vedtaget med 14 stemmer. Imod stemte 6 (Liste B, Jens Jørgen Nygaard, Erhard Filtenborg, Esben Vognsen Jensen, Finn Højgaard Mortensen og Niels Lindhardt Johansen). 1 undlod at stemme (Natasha Enetoft). Listerne B og C støtter opførelse af sundhedscenteret.

6 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 5 Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen traf den 16. juni 2010 principbeslutning om opførelse af et nyt rådhus samt om at igangsætte undersøgelse af mulighederne for finansiering. Derudover blev det besluttet: At finansieringen af et nyt rådhus i udgangspunktet ikke må påvirke kommunens driftsbudget At der skal være en neutral påvirkning af kommunens likviditet set over finansieringsperioden På Kommunalbestyrelsesmødet den 26. januar 2011 besluttedes endvidere, at et sundhedscenter og et plejecenter bør etableres tæt ved et nyt rådhus. Den 15. juni 2011 vedtog Økonomiudvalget at udbyde nyt rådhus i totalentreprisekonkurrence med option på samtidig opførelse af et sundhedscenter. Entreprisen udbydes i indbudt licitation til fem prækvalificerede byggekonsortier. Formålet med at bygge det nye rådhus og sundhedscenter er at skabe et hjemsted for en fremtidsrettet organisation, der: Effektivt kan yde sammenhængende serviceforløb til borgerne Præges af tværfaglig virksomhed og innovation Byggeprogrammet skal skabe grundlag for, at de bydende konsortier kan afgive bud på et bygningsværk, der fremmer denne effektive organisation ved at samle de nuværende administrationssteder og sundhedsydelser i ét hus tæt på kollektiv trafik. Rådhus Administrationen omfatter i dag ca. 490 arbejdspladser fordelt på 8 adresser, og det samlede nuværende arealforbrug er ca m2. En gennemgribende nødvendig renovering af Ølstykke og Smørum rådhuse er beregnet til 80 mio. kr. I byggeprogrammet er der plads til ca. 470 arbejdspladser på det nye rådhus. Det nuværende antal arbejdspladser på 490 er reduceret med 20, da finansieringen bl.a. indeholder en effektivisering på minimum 20 stillinger over 5 år. (Bilag 1-4) Det samlede arealforbrug i det nye rådhus vil være ca m2 inkl. fælles reception, mødelokaler og kantine med sundhedscenteret. Byggeomkostningerne anslås at udgøre 218 mio. kr. Hertil skal lægges bygherreomkostninger på anslået 48 mio. kr. til inventar, flytning mv. I alt et totalbudget på 266 mio. kr. (Bilag 5) Der er i budgettet afsat 210 mio. kr. til byggeomkostninger. Dette beløb baseres på Ernst & Youngs regneeksempel, jf. notat af

7 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: , baseret på 400 arbejdspladser og nu forældede energieffektiviseringskrav. (Bilag 7) Korrigeres for disse to forhold, indexreguleres for prisstigninger samt tillægges en forsigtigt estimeret bygherreleverance nås et totalbudget på ca. 297 mio. kr. (Bilag 6) Kommunalbestyrelsen har forudsat, at den samlede anskaffelsessum skal tilbagebetales indenfor budgettet for drift af administrationsbygninger og administrationen. Den samlede anskaffelsessum kan finansieres via SOLT-depotet eller låneoptagelse. I kommunens budget er tilbagebetalingen af 210 mio. kr. indarbejdet på følgende måde: Transportbesparelse på 0,5 mio. kr. pr. år i 25 år Energieffektiviseringer på 1,2 mio. kr. pr. år i 25 år Personaleeffektiviseringer på 1% pr. år (årlige reduktioner de første 5 år og fastholdelse heraf de resterende 20 år) svarende til 20 stillinger Der er ikke budgetteret med indtægter ved salg af ledige rådhuse/administrationsbygninger. Den anbefalede model A indeholder 470 arbejdspladser, en fleksibel mødesal og mulighed for at samle 500 personer, og modellen opfylder energikravene i Bygningsreglement Totalbudgettet er 266 mio. kr., inkl. inventar og flytteomkostninger. En samlet anskaffelsessum på 266 mio. kr. kan tilbagebetales ved at øge personaleeffektiviseringen til 1,4% pr. år (årlige reduktioner de første 5 år og fastholdelse heraf de resterende 20 år) svarende til 28 stillinger (ved en gennemsnitlig personaleomkostning på kr.). Model A vurderes at være en fremtidssikret og fleksibel ramme for en effektiv organisation, og byggeriet lever op til de fremtidige energikrav i Bygningsreglement De følgende 3 modeller er alternativer, der er længere væk fra disse mål. (Bilag 8) Model B 430 arbejdspladser, inkl. fleksibel mødesal, mulighed for at samle 500 personer. Totalbudget: 251 mio. kr. Model C 430 arbejdspladser, excl. fleksibel mødesal, mulighed for at samle 400 personer, reduktion i mødefaciliteter i kontorområder. Totalbudget: 245 mio. kr. Model D 400 arbejdspladser, excl. fleksibel mødesal, mulighed for at samle 400 personer, reduktion i mødefaciliteter i kontorområder. Totalbudget: 234 mio. kr.

8 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 7 Beløbene er inkl. inventar og flytteomkostninger. Sundhedscenter Kommunalbestyrelsen besluttede i mødet den 26. januar 2011, at et sundhedscenter og et plejecenter med 40 boliger med mulighed for udvidelse placeres samlet og med fælles midlertidige boliger til aflastning og rehabilitering i "Egedal Byudviklingsområde", samt at disse byggerier anbefales etableret tæt ved et nyt rådhus. Kommunalbestyrelsen besluttede i mødet den 30. marts 2011, at bede Social- og Sundhedsudvalget om at arbejde videre med planlægning af et nyt sundhedscenter, 20 midlertidige boliger og et plejecenter med 40 boliger. Social- og Sundhedsudvalget besluttede i mødet den 25. januar 2012 at anbefale, at der skal bygges et sundhedscenter med: Træningsfaciliteter af ca. samme størrelse som i dag 20 midlertidige boliger, der samler de 15, som kommunen har i dag, og udvider med 5 ekstra Base for sygepleje og vagthold Sygepleje- og misbrugsklinik Vagt- og depotfaciliteter for et plejecenter (finansieret af anlægsbudget til plejecenter). Dette begrundes med, at der kan opnås anseelige driftsbesparelser ved at samle plejecenter og midlertidige boliger. Ovenstående er model 1, med et totalbudget på 90 mio. kr. Sundhedscenteret er en nødvendig investering for at kunne dække behovene hos den stærkt stigende andel af ældre i kommunen. I Egedal Kommune vokser antallet af over 65 årige fra at udgøre 15% af befolkningen i dag til 20% om 10 år, hvilket er Danmarks største stigning. I model 1 optimeres driften af træning, rehabilitering, midlertidige boliger, hjemmesygepleje og vagtberedskab. Centeret vil give de bedste muligheder for at dække behovene hos den stærkt stigende ældrebefolkning samt give de bedste rammer for sundhedsfremme og forebyggelse til kommunens borgere ved: Synligt sundhedsfokus fra kommunen Nemt tilgængelig vejledning og hjælp Kvalificerede tilbud om træning og rehabilitering Dette vil forebygge en stærk stigning i udgifterne til sygepleje, hjemmepleje og plejeboliger til de borgere, der ikke længere kan klare sig selv, og derved vil serviceniveauet på disse områder kunne fastholdes. Det samlede arealforbrug i sundhedscenteret vil være ca m2. excl. fælles reception, mødelokaler og kantine med rådhuset.

9 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 8 Byggeomkostninger anslås til 75,5 mio. kr. Der er i budgettet afsat 55 mio. kr. til byggeomkostninger. Hertil kommer bygherreudgifter på anslået 14,5 mio. kr. til inventar, flytning mv., der ikke er afsat i budgettet. I alt et totalbudget på 90 mio. kr. De to følgende modeller er alternativer, der ikke opfylder Social- og Sundhedsudvalgets anbefaling fra 25. januar Model 2 Træningsfaciliteter som i dag, 10 midlertidige boliger, base for sygepleje og vagthold, sygepleje-/misbrugsklinik, vagt og depot for plejecenter. Totalbudget: 80 mio. kr. Model 3 Træningsfaciliteter er 150 m2 mindre end i dag, 10 midlertidige boliger, vagt og depot for plejecenter. Totalbudget: 70 mio. kr. Hvis de tidligere nævnte funktioner i sundhedscenteret fordeles på flere adresser, vil det give væsentlig øgede driftsudgifter på minimum 2 mio. kr. pr. år. Hertil kommer huslejeudgifter på ca. 1,2 mio. kr. til de funktioner, der ikke flyttes med. Reduceres disse funktioner, vil det endvidere påvirke mulighederne for at forebygge, at borgene får behov for hjælp, pleje og i sidste ende en plejebolig. Forskellen mellem de i budgettet afsatte 55 mio. kr. og de 90 mio. kr., som model 1 koster, skyldes en række ændrede behov og krav i forhold til det oprindelige udgangspunkt. Øget behov for træningsfaciliteter Øget behov for midlertidige boliger Øgede krav til energieffektiviseringer Integration af plejecenterets servicearealer i sundhedscenteret Der er i budget afsat 27,4 mio. kr. i hhv og 2013, dvs. i alt 54,8 mio. kr. (2012-priser) til sundhedscenter. Hertil kommer, at der i budgettet er afsat 13,7 mio. kr. til kommunens andel af plejeboliger (servicearealer), som planlægges opført af et alment boligselskab i tilknytning til sundhedscenteret. Heraf kan 8 mio. kr. lægges i sundhedscenteret (fælles faciliteter til vagt, ledelse og depot) - (Bilag 9). I forhold til det forventede totalbudget på 90 mio. kr. mangler der således budgetmæssig finansiering på 27 mio. kr. Et lån på 27 mio. kr. med en fast rente på 3,15 procent kan tilbagebetales med en ydelse på ca. 1,6 mio. kr. pr. år i 25 år. Udgiften hertil kan finansieres af driftsbesparelser på 2 mio. kr. som følge af optimering ved fælles drift, vagtordninger, samling af træningsfaciliteter mm. (Bilag 9). Hertil kommer besparelsen på husleje i andre faciliteter. Finansiering Med vedtagelsen af budget 2012, er der afsat 210 mio. kr. til byggeomkostninger til rådhuset. Der er indarbejdet fuldt kompenserende

10 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 9 besparelser over 25 år. Budgetteringen er baseret på en business case dateret , som er udarbejdet af Ernst & Young. Der skal gives tillægsbevilling til anlæg på 56 mio. kr. Der skal gives årlig negativ tillægsbevilling til drift i de første 5 år på 0,6 mio. kr. svarende til 1. år: 0,6 mio. kr., 2. år: 1,2 mio. kr., 3. år: 1,8 mio. kr., 4. år: 2,4 mio. kr., 5. og følgende år: 3 mio. kr. Til sundhedscenteret er der afsat 55 mio. kr. Dette beløb er oprindeligt afsat i budgettet i 2008, hvor der ikke forelå et byggeprogram. Der overføres 8 mio. kr. fra plejecenterets bevilling til sundhedscenteret. Sundhedscenteret finansieres af de i budgettet afsatte rådighedsbeløb, i alt 63 mio. kr. Den resterende del af anlægsudgiften lånefinansieres, i alt 27 mio. kr. med et 25-årigt lån, der tilbagebetales over 25 år med effektiviseringsgevinsterne ved samdrift af vagt, ledelse og depot med plejecenteret. Der skal gives en tillægsbevilling til anlæg på 27 mio. kr. Der skal gives en tillægsbevilling til låneoptagelse på 27 mio. kr. over 25 år. Der skal gives en årlig negativ tillægsbevilling til drift på 1,6 mio. kr. Administrationen anbefaler, at der tages stilling til de bevillingsmæssige forhold, når licitationen har været afholdt. Kompetence til afgørelse Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen Der henvises i øvrigt til Egedal Kommunes hjemmeside, hvor der kan læses mere om nyt rådhus og sundhedscenter. Klik på følgende link: Bilag 1 Åben Bilag 1- Byggeprogram Del /12 2 Åben Bilag 2 - Byggeprogram Del /12 3 Åben Bilag 3 - Rumoversigt Rådhus /12 Bilag 4 - Rumoversigt Sundhedscenter 4 Åben /12 Bilag 5 - Egedal Kommune. Nyt rådhus og sundhedscenter. Økonomisk oversigt Åben 21807/12 Bilag 6 - Notat vedr. økonomi for rådhus 6 Åben rev /12 7 Åben Bilag 7 - Notat fra Ernst & Young vedr. business 21809/12

11 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 10 case for nyt rådhus Åben Bilag 8 - Niveauoversigt for rådhus /12 Bilag 9 - Notat om nyt Sundhedscenter 9 Åben /12

12 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: Kvartalsvis opfølgning på det specialiserede område 4. kvt. Acadresag nr. 11/10853 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal drøfte opfølgningen på det specialiserede socialområde i henhold til aftale om kommunernes økonomi for 2011 mellem regeringen og KL. Indstilling At oversigten drøftes. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Taget til efterretning. Sagsfremstilling I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at Kommunalbestyrelsen, hvert kvartal skal modtage en oversigt over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Tallene i oversigten er eksklusiv statsrefusion til særligt dyre enkeltsager, og angivet i 2011-prisniveau. Oversigten indberettes af Økonomicenteret til Indenrigs- og Sundhedsministeriet - dette kan ske uden kommunalbestyrelsens forudgående drøftelse af kvartalsoversigten - senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar - via ministeriets indberetningshjemmeside se bilag. Oversigten sendes efterfølgende til drøftelse i Kommunalbestyrelsen. Kompetence til afgørelse Kommunalbestyrelsen Bilag Kvartalsvis opfølgning på det speicialiserede socialområde 4. kvt Åben 23709/12 2 Åben Indberetning til IM - 4. kvt /12

13 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: Bevillingssag - oprensning af olieforurening Acadresag nr. 07/23540 Beslutningstema Der skal tages stilling til afsættelse af rådighedsbeløb (tillægsbevilling) til oprensning af olieforurening på Ganløseparken nr. 18 og nr. 20, samt til anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb). Indstilling Administrationen indstiller, at: 1. der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb til oprensning af olieforureningen på Ganløseparken nr. 18 og nr. 20 på 2,23 mio. kr. 2. der gives en anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 2,23 mio. kr. og at anlægsbevillingen finansiers af kassebeholdningen. Beslutning i Teknik og miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Sagsfremstilling På den private ejendom Ganløseparken nr. 18 blev der i 2002 konstateret en større olieforurening fra ejendommens olietankanlæg. Tidligere Stenløse Kommune gav påbud efter jordforureningslovens 48, stk. 1 om undersøgelse og oprensning. Olieforureningen blev delvist oprenset af ingeniørfirmaet Cowi. Der blev efterladt en restforurening på omkring 1500 kg olie i jorden. Restforureningens risiko for miljø og sundhed undersøges og Egedal Kommune indskærper, at forureningen skal endelig afgrænses og at der skal udarbejdes forslag til videre oprensning. Efter indskærpelse fra Egedal Kommune har kommunen i december 2010 modtaget rapport om afgrænsning af forurening. Restforurenin-

14 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 13 gen ligger kun 6 meter over et sårbart grundvandsmagasin og restforureningen breder sig ind over både ejendommen Ganløseparken nr. 18 og nr. 20, Ganløse. Da restforureningen udgør en risiko for grundvandet, er kommunen forpligtet efter 48 til at give påbud om oprensning. Denne oprensning forventes at beløbe sig til i alt 3,83 mio. kr. Da forureningssagen er omfattet af den lovbestemte forsikringsordning, fastsat i 49 i jordforureningsloven, skal kommunen dække de udgifter til opfyldelse af påbuddet, der overstiger 1,6 mio. kr. Dette betyder, at kommunen får en udgift på 2,23 mio. kr. Finansiering Beslutningen medfører en udgift på 2,23 mio. kr. ekskl. moms, som finansieres af kassebeholdningen, idet der ikke er afsat budgetmidler til olieforureningssager. Kompetence til afgørelse Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

15 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: Ansøgning om fritagelse for ejendomsskat og dækningsafgift for Egedal Vandforsyning A/S Acadresag nr. 12/1324 Beslutningstema Der skal tages stilling til ansøgning om fritagelse for ejendomsskat og dækningsafgift for Egedal Vandforsyning A/S. Indstilling Administrationen indstiller, at Egedal Vandforsyning A/S fritages betaling af ejendomsskat og dækningsbidrag, således selskabet er ligestillet med de private vandværker. Beslutning i Planudvalget den Anbefalet Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales, idet mindre indtægten på kr finansieres af kassebeholdningen i 2012 og overslagsårene. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Efter selskabsdannelsen i 2009 af den kommunale vandforsyningsvirksomhed er fritagelsen for betaling af ejendomsskat og dækningsafgift blevet ophævet. Egedal Vandforsyning A/S er efterfølgende pålagt ejendomsskat og dækningsafgift for 2011 og Jf. lov om kommunal ejendomsskat 8 stk. 1 d kan Kommunalbestyrelsen give hel - eller delvis fritagelse for grundskyld til gas-, vandog fjernevarmeværker, når adgang til leverance fra værket står åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, for så vidt værkets indtægter bortset fra normal forretning af en eventuel indskudskapital ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kan anvendes til værkets formål. Jf. 23 stk. 2 kan Kommunalbestyrelsen helt eller delvist fritage en ejendom for dækningsafgift.

16 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 15 Alle de private vandværker er fritaget for ejendomsskat og dækningsafgift. Ejendommene anvendes udelukkende i driften af vandværket enten i form af selve vandværket med tilhørende mandskabs- og administrationsfaciliteter eller i form af kildepladser, hvorfra selskabets råvand indvindes. Selskabet er underlagt reglerne i vandsektorloven, der i praksis er ensbetydende med, at selskabet kun kan oppebære indtægter, der dækker selskabets omkostninger til drift og investeringer. Fritagelsen betyder en mindre indtægt i kommunen på kr ,58. Det kan oplyses, at Frederikssund Kommune har fritaget alle forsyningsanlæg for ejendomsskat og dækningsafgift for at ligestille forsyningen og de private værker. Kompetence til afgørelse Planudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen Bilag 1 Åben Fritagelse for for ejendomsskat og dækningsafgift 7621/12

17 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse til udskiftning af tag - Stenløse-Ølstykke Boligforening, afd. Stengården II, afd. 16 Acadresag nr. 12/890 Beslutningstema Der skal tages stilling til godkendelse af optagelse af kreditforeningslån i Stenløse-Ølstykke Boligforening, afd. Stengården II, afd. 16. Indstilling Administrationen indstiller, at optagelse af kreditforeningslån til udskiftning af tage godkendes. Beslutning i Planudvalget den Anbefalet Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Sagsfremstilling Beboerne har på afdelingmøde den 3. oktober 2011 vedtaget at udskifte tagene. Stengården II, afd. 16, er opført i og består af 104 rækkehuse i et plan. Afdelingens tagbelægning er udført i bølgeeternit fra den tidligere generation af asbestfrie eternitplader. Ud fra tilstandsvurderingen, foretaget af en ekstern rådgiver i april 2010, kan der konstateres væsentlige problemer med tagpladerne. Pladerne smuldrer i kanterne, der er løse rygninger samt revner og krakeleringer. Skaderne er typiske for eternitplader, som er produceret i perioden , da produktionsomstilling af forbudte asbestcementplader til nye asbestfrie plader medførte materialeproblemer. Følgende budget er anvendt som grundlag for udskiftning af tagene: Håndværkerudgifter inkl. evt. honorar til tekniker Kr

18 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 17 Omkostninger: Byggesagshonorar Kr Gebyr/Byggetilladelse Kr Diverse, forsikring, eftersyn Kr Kr m.v. Anskaffelsessum i alt Kr Finansiering 30 årigt annuitetslån på kr Afdelingen besluttede på et afdelingsmøde den 20. september 2010, at øge henlæggelserne til en fremtidig tagudskiftning fra kr til kr fra 2012 og frem. Det var planlagt at udskifte tagene løbende, men det har vist sig, at en samlet udskiftning kan finansieres med et 30-årigt annuitetslån med en årlig ydelse på kr Huslejeforhøjelsen til finansiering af projektet er derfor vedtaget i budgettet for Der er budgetteret med en huslejestigning på 11, 55 kr. pr. måned for 1 rums lejligheder og op til 37,95 kr. pr. måned for 4 rums lejligheder. Finansiering Det forventes ikke, at der skal stilles kommunal garanti for lånet. Borgerinddragelse Beboerne har på et afdelingsmøde den 3. oktober 2011 vedtaget at udskifte ejendommens tage. Kompetence til afgørelse Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen Bilag 1 Åben Stengården - tagudstykning 4927/12

19 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: Ansøgning om godkendelse af Skema B - byggeskaderenovering - Stenløse-Ølstykke boligforening afd. Halkærgård Acadresag nr. 10/14888 Beslutningstema Der skal tages stilling til godkendelse af skema B til byggeskaderenovering af Stenløse-Ølstykke boligforenings afdeling Halkærgård samt at låneoptagelsen til finansiering godkendes. Indstilling Administrationen foreslår at: 1. skema B godkendes og 2. der stilles garanti for låneoptagelse Beslutning i Planudvalget den Anbefalet Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Sagsfremstilling KAB har på vegne af Stenløse Ølstykke Boligforening fremsendt skema B ansøgning vedrørende byggeskader stabilitetssvigt og manglende vådrumssikring i baderum - til godkendelse. Det drejer sig om boligforeningens afdeling Halkærgård. Der er afholdt licitation den 28. oktober 2011 med deltagelse af 5 entreprenører. Lavestbydende var SB-entreprise A/S med et tilbud på kr Af tilbuddet fremgår, at der skal udføres renovering af 16 baderum. Det er efterfølgende konstateret, at et af de tidligere renoverede baderum kun er beskedent renoveret, og at der ikke er etableret nød-

20 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 19 vendig vådrumssikring. Derfor er tilbuddet fra SB-entreprise korrigeret, så der i alt foretages renovering i 17 af de 18 boliger. Der er dog fortsat en mindreudgift på kr i forhold til skema A, der blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 29. september Licitationsresultatet er indarbejdet i skema B-ansøgningen. Den samlede anlægsudgift andrager i alt kr ,-. Renoveringen er opdelt i en støttet og en ustøttet del. Byggeskadedelen finansieres med LBF-støttet lån på ,- kr. Den ustøttede del finansieres ved optagelse af lån på kr ,- Den samlede årlige ydelse på lånet svarer til 131 kr./m² pr. år, og denne stigning blev godkendt ved skema A. Kompetence til afgørelse Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

21 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: Anlægsregnskab - Kvalitetsfondsprojekt - opretning og bevaring af bygningerne på Græstedgård - projekt Acadresag nr. 11/22510 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskab for Kvalitetsfondsprojektet opretning og bevaring af bygningerne på Græstedgård projekt Indstilling Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for Kvalitetsfondsprojekt - opretning og bevaring af bygningerne på Græstedgård projekt godkendes. Beslutning i Planudvalget den Anbefalet, idet regnskabet opfattes som regnskab for en del af projektet opretning og bevaring af bygningerne på Græstedgård. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen bevilligede 16. juni 2010 anlægsbevilling på 4,944 mio. kr. til renovering af hovedhuset på Græstedgård. Arbejdet er nu afsluttet, og regnskabet viser et mindreforbrug på kr. Beløb i Bemærkninger kr. Anlægsbevilling den Rådighedsbeløb Forbrug udgifter Mindreforbrug 2 Forbrugspct. 99,96

22 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 21 Der er til projektet optaget lån på 3,1 mio. kr. i Kompetence til afgørelse Planudvalget Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

23 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: Temadrøftelse på sygedagpengeområdet Acadresag nr. 12/1679 Beslutningstema Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal drøfte redegørelsen på Sygedagpengeteamets ansvarsområde og tage stilling til finansiering af fastholdelseskonsulent på sygedagpengeområdet. Indstilling At udvalget tager redegørelsen til efterretning og tager stilling til finansiering af en opnormering som fastholdelseskonsulent. Beslutning i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg den Redegørelsen taget til efterretning. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler opnormeringen i Jobcenteret. Sagen videresendes til Økonomiudvalget, hvor konsekvenserne af opnormeringen forsøges beskrevet. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales, at de kr. i 2012 finansieres af kassebeholdningen og at udgiften på kr. i overslagsårene 2013 og frem indarbejdes i budget Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Der er gennemsnitlig ca. 400 borgere ved månedens begyndelse, der er sygemeldte. Ca. 2/3 er sygemeldte lønmodtagere og ca. 1/3 er sygemeldte ledige. Der er kun en lille gruppe, der er selvstændige. I perioden den kom der i alt 208 nye sygemeldte borgere. I samme periode er der afsluttet 217 sager. Der er et meget stort flow af sygemeldte borgere, hvorfor det er vanskeligt præcist at lave status på området. Den var der 70 borgere, der havde været sygemeldt over 52 uger. Den er der 50 borgere, der er sygemeldte over 52 uger.

24 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 23 I forbindelse med regeringens refusionsomlægning ved årsskiftet 2010/2011, var det naturligt at se på hvilken indsats, der kunne give mening for de sygemeldte borgere i Egedal Kommune Jobcentret. Da hovedparten af de sygemeldte borgere er lønmodtagere har der således i 2011 været fokus på fastholdelse af sygemeldte borgere på arbejdspladsen samt tilbagevenden til eksisterende arbejde, helt eller delvist. Den var 20 % af de sygemeldte borgere delvist i arbejde. Den var 30 % af de sygemeldte lønmodtagere delvist i arbejde. Der er også på sygedagpengeområdet fokus på de unge mellem år. Den var der 29 unge under 30 år på sygedagpenge. 25 af dem er lønmodtagere og alle har en uddannelse og hovedparten af dem er delvist i arbejde. De 4 sidste er ledige. I samarbejde med Det lokale Beskæftigelsesråd blev der ansat en fastholdelseskonsulent i Sygedagpengeteamet den , for en 1 årig periode. Til en begyndelse blev der udarbejdet materiale til virksomheder, de sygemeldte borgere og de praktiserende læger, der gør opmærksom på fastholdelseskonsulentens rolle og arbejde i Jobcentret. Der har endvidere været pressedækning i Lokalavisen og Frederiksborg Amts Avis. Fastholdelseskonsulentens arbejde er endvidere ved at blive implementeret i teamet. Det blev også året, hvor der blev etableret samarbejde med de praktiserende læger. Jobcentret tog i efteråret 2011 initiativ til at indkalde de praktiserende læger til et samarbejdsmøde. Der var en oplægsholder udefra, der fortalte om erfaringerne med at få borgere med depression og stress tilbage på arbejdsmarkedet. Efterfølgende var der flere workshops, hvor de praktiserende læger og Jobcentret kunne drøfte gensidige forventninger til det fremadrettede samarbejde. Der blev udarbejdet en hensigtserklæring, der er grundlag for det videre samarbejde. Der mødte 17 læger op til mødet, og der er efterfølgende modtaget positive tilkendegivelser om et godt initiativ. Samarbejdsmødet blev afholdt i samarbejde med Det lokale Beskæftigelsesråd. Der har i samarbejde med de øvrige teams været fokus på den virksomhedsrettede indsats. Strategien for den virksomhedsrettede indsats tager afsæt i, at det er Jobcentrets hovedopgave at få ledige tilbage i job. Jobcentret har i 2011 styrket den virksomhedsrettede indsats for alle målgrupper. Dette har medført et bredere og mere professionelt samarbejde med virksomhederne. Jobcentret har haft fokus på, at jobbene skal være synlige indenfor områder med mangel på arbejdskraft med fokus på følgende kerneopgaver: Placering, Fastholdelse og Rekruttering. Jobcentret har endvidere arbejdet målrettet på at skabe og forstærke samarbejdsrelationerne mellem virksomhederne og Jobcentret. Der

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 03-12-2013 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Curt Købsted Paul Knudsen Christina Stenberg Lillie Dorete Dandanell Lene Kaspersen Liss Kramer Mikkelsen Søren Hoby Andersen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 10. februar 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-9:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere