Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen"

Transkript

1 Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den , kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen Erhard Filtenborg Medlemmer Svend Kjærgaard Jensen Bent Højgaard Mortensen Jørgen Hvidemose Esben Vognsen Jensen Ida Bode Egil Møller Lisbeth Dupont- Rosenvold Marianne Røgen Finn Højgaard Mortensen Gudmund Kjær Hansen Ole B. Hovøre Niels Lindhardt Johansen Natasha Enetoft Rikke Mortensen

2 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 1 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden Nyt rådhus og sundhedscenter Kvartalsvis opfølgning på det specialiserede område 4. kvt Bevillingssag - oprensning af olieforurening Ansøgning om fritagelse for ejendomsskat og dækningsafgift for Egedal Vandforsyning A/S Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse til udskiftning af tag - Stenløse-Ølstykke Boligforening, afd. Stengården II, afd Ansøgning om godkendelse af Skema B - byggeskaderenovering - Stenløse-Ølstykke boligforening afd. Halkærgård Anlægsregnskab - Kvalitetsfondsprojekt - opretning og bevaring af bygningerne på Græstedgård - projekt Temadrøftelse på sygedagpengeområdet Det lokale Beskæftigelsesråd - udpegning af nyt medlem Ramme- og lokalplan 20 og Kommuneplantillæg 7 - endelig vedtagelse Lokalplan 19 Veksø Lokalcenter - endelig vedtagelse Godkendelse af udbygningsaftale - lokalplan Belysningsplan - godkendelse Udendørsbelysning - fremtidig drift Trafiksikkerhedsplan - endelig godkendelse Kommunen som partner af GATE 21 - godkendelse Udbud af Specialkørsel Fastsættelse af driftsorienterede tilsyn tilsynstakst Klage over afslag på ansøgning til frivilligt socialt arbejde Klage over afslag på ansøgninger til frivilligt socialt arbejde Klagesag - Vilkår til nattilladelse til Diskotek & Lounge DaClub - Adgang for unge under 18 år Seniorrådets årsberetning for Kommunalbestyrelsens kursusmidler - Regulativ for kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i kurser og studieture Referat KKR Hovedstaden 27. januar

3 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: Lukket sag - Salg af ejendommen Smørumnedrevej 11, Smørum Underskriftsside... 69

4 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 3 1. Godkendelse af dagsorden Acadresag nr. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt.

5 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 4 2. Nyt rådhus og sundhedscenter Acadresag nr. 12/3272 Beslutningstema Der skal tages stilling til udbud af nyt rådhus og sundhedscenter. Indstilling Administrationen indstiller, 1. at byggeprogrammet for rådhus (model A) samt sundhedscenter (model 1) godkendes 2. at byggeriet af rådhus og sundhedscenter udbydes med en samlet udbudssum på 264 mio. kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales med 5 stemmer. Imod stemte 3: Esben Vognsen Jensen (C), Rikke Mortensen (B) og Svend Kjærgaard (I). Svend Kjærgaard anbefaler rådhusmodel D og sundhedscentermodel 1. Esben Vognsen Jensen anbefaler et sundhedscenter, der er 400 m2 mindre end model 1. 1 var fraværende: Jens Jørgen Nygaard (C). Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Borgmesteren stillede følgende ændringsforslag: 1. At rådhuset udbydes med 460 arbejdspladser og et bruttoareal på ca m2 og et totalbudget på 240 mio. kr. 2. At byggeriet af rådhus og sundhedscenteret udbydes med en samlet udbudssum på 241 mio. kr. Ændringsforslaget blev vedtaget med 14 stemmer. Imod stemte 6 (Liste B, Jens Jørgen Nygaard, Erhard Filtenborg, Esben Vognsen Jensen, Finn Højgaard Mortensen og Niels Lindhardt Johansen). 1 undlod at stemme (Natasha Enetoft). Listerne B og C støtter opførelse af sundhedscenteret.

6 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 5 Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen traf den 16. juni 2010 principbeslutning om opførelse af et nyt rådhus samt om at igangsætte undersøgelse af mulighederne for finansiering. Derudover blev det besluttet: At finansieringen af et nyt rådhus i udgangspunktet ikke må påvirke kommunens driftsbudget At der skal være en neutral påvirkning af kommunens likviditet set over finansieringsperioden På Kommunalbestyrelsesmødet den 26. januar 2011 besluttedes endvidere, at et sundhedscenter og et plejecenter bør etableres tæt ved et nyt rådhus. Den 15. juni 2011 vedtog Økonomiudvalget at udbyde nyt rådhus i totalentreprisekonkurrence med option på samtidig opførelse af et sundhedscenter. Entreprisen udbydes i indbudt licitation til fem prækvalificerede byggekonsortier. Formålet med at bygge det nye rådhus og sundhedscenter er at skabe et hjemsted for en fremtidsrettet organisation, der: Effektivt kan yde sammenhængende serviceforløb til borgerne Præges af tværfaglig virksomhed og innovation Byggeprogrammet skal skabe grundlag for, at de bydende konsortier kan afgive bud på et bygningsværk, der fremmer denne effektive organisation ved at samle de nuværende administrationssteder og sundhedsydelser i ét hus tæt på kollektiv trafik. Rådhus Administrationen omfatter i dag ca. 490 arbejdspladser fordelt på 8 adresser, og det samlede nuværende arealforbrug er ca m2. En gennemgribende nødvendig renovering af Ølstykke og Smørum rådhuse er beregnet til 80 mio. kr. I byggeprogrammet er der plads til ca. 470 arbejdspladser på det nye rådhus. Det nuværende antal arbejdspladser på 490 er reduceret med 20, da finansieringen bl.a. indeholder en effektivisering på minimum 20 stillinger over 5 år. (Bilag 1-4) Det samlede arealforbrug i det nye rådhus vil være ca m2 inkl. fælles reception, mødelokaler og kantine med sundhedscenteret. Byggeomkostningerne anslås at udgøre 218 mio. kr. Hertil skal lægges bygherreomkostninger på anslået 48 mio. kr. til inventar, flytning mv. I alt et totalbudget på 266 mio. kr. (Bilag 5) Der er i budgettet afsat 210 mio. kr. til byggeomkostninger. Dette beløb baseres på Ernst & Youngs regneeksempel, jf. notat af

7 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: , baseret på 400 arbejdspladser og nu forældede energieffektiviseringskrav. (Bilag 7) Korrigeres for disse to forhold, indexreguleres for prisstigninger samt tillægges en forsigtigt estimeret bygherreleverance nås et totalbudget på ca. 297 mio. kr. (Bilag 6) Kommunalbestyrelsen har forudsat, at den samlede anskaffelsessum skal tilbagebetales indenfor budgettet for drift af administrationsbygninger og administrationen. Den samlede anskaffelsessum kan finansieres via SOLT-depotet eller låneoptagelse. I kommunens budget er tilbagebetalingen af 210 mio. kr. indarbejdet på følgende måde: Transportbesparelse på 0,5 mio. kr. pr. år i 25 år Energieffektiviseringer på 1,2 mio. kr. pr. år i 25 år Personaleeffektiviseringer på 1% pr. år (årlige reduktioner de første 5 år og fastholdelse heraf de resterende 20 år) svarende til 20 stillinger Der er ikke budgetteret med indtægter ved salg af ledige rådhuse/administrationsbygninger. Den anbefalede model A indeholder 470 arbejdspladser, en fleksibel mødesal og mulighed for at samle 500 personer, og modellen opfylder energikravene i Bygningsreglement Totalbudgettet er 266 mio. kr., inkl. inventar og flytteomkostninger. En samlet anskaffelsessum på 266 mio. kr. kan tilbagebetales ved at øge personaleeffektiviseringen til 1,4% pr. år (årlige reduktioner de første 5 år og fastholdelse heraf de resterende 20 år) svarende til 28 stillinger (ved en gennemsnitlig personaleomkostning på kr.). Model A vurderes at være en fremtidssikret og fleksibel ramme for en effektiv organisation, og byggeriet lever op til de fremtidige energikrav i Bygningsreglement De følgende 3 modeller er alternativer, der er længere væk fra disse mål. (Bilag 8) Model B 430 arbejdspladser, inkl. fleksibel mødesal, mulighed for at samle 500 personer. Totalbudget: 251 mio. kr. Model C 430 arbejdspladser, excl. fleksibel mødesal, mulighed for at samle 400 personer, reduktion i mødefaciliteter i kontorområder. Totalbudget: 245 mio. kr. Model D 400 arbejdspladser, excl. fleksibel mødesal, mulighed for at samle 400 personer, reduktion i mødefaciliteter i kontorområder. Totalbudget: 234 mio. kr.

8 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 7 Beløbene er inkl. inventar og flytteomkostninger. Sundhedscenter Kommunalbestyrelsen besluttede i mødet den 26. januar 2011, at et sundhedscenter og et plejecenter med 40 boliger med mulighed for udvidelse placeres samlet og med fælles midlertidige boliger til aflastning og rehabilitering i "Egedal Byudviklingsområde", samt at disse byggerier anbefales etableret tæt ved et nyt rådhus. Kommunalbestyrelsen besluttede i mødet den 30. marts 2011, at bede Social- og Sundhedsudvalget om at arbejde videre med planlægning af et nyt sundhedscenter, 20 midlertidige boliger og et plejecenter med 40 boliger. Social- og Sundhedsudvalget besluttede i mødet den 25. januar 2012 at anbefale, at der skal bygges et sundhedscenter med: Træningsfaciliteter af ca. samme størrelse som i dag 20 midlertidige boliger, der samler de 15, som kommunen har i dag, og udvider med 5 ekstra Base for sygepleje og vagthold Sygepleje- og misbrugsklinik Vagt- og depotfaciliteter for et plejecenter (finansieret af anlægsbudget til plejecenter). Dette begrundes med, at der kan opnås anseelige driftsbesparelser ved at samle plejecenter og midlertidige boliger. Ovenstående er model 1, med et totalbudget på 90 mio. kr. Sundhedscenteret er en nødvendig investering for at kunne dække behovene hos den stærkt stigende andel af ældre i kommunen. I Egedal Kommune vokser antallet af over 65 årige fra at udgøre 15% af befolkningen i dag til 20% om 10 år, hvilket er Danmarks største stigning. I model 1 optimeres driften af træning, rehabilitering, midlertidige boliger, hjemmesygepleje og vagtberedskab. Centeret vil give de bedste muligheder for at dække behovene hos den stærkt stigende ældrebefolkning samt give de bedste rammer for sundhedsfremme og forebyggelse til kommunens borgere ved: Synligt sundhedsfokus fra kommunen Nemt tilgængelig vejledning og hjælp Kvalificerede tilbud om træning og rehabilitering Dette vil forebygge en stærk stigning i udgifterne til sygepleje, hjemmepleje og plejeboliger til de borgere, der ikke længere kan klare sig selv, og derved vil serviceniveauet på disse områder kunne fastholdes. Det samlede arealforbrug i sundhedscenteret vil være ca m2. excl. fælles reception, mødelokaler og kantine med rådhuset.

9 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 8 Byggeomkostninger anslås til 75,5 mio. kr. Der er i budgettet afsat 55 mio. kr. til byggeomkostninger. Hertil kommer bygherreudgifter på anslået 14,5 mio. kr. til inventar, flytning mv., der ikke er afsat i budgettet. I alt et totalbudget på 90 mio. kr. De to følgende modeller er alternativer, der ikke opfylder Social- og Sundhedsudvalgets anbefaling fra 25. januar Model 2 Træningsfaciliteter som i dag, 10 midlertidige boliger, base for sygepleje og vagthold, sygepleje-/misbrugsklinik, vagt og depot for plejecenter. Totalbudget: 80 mio. kr. Model 3 Træningsfaciliteter er 150 m2 mindre end i dag, 10 midlertidige boliger, vagt og depot for plejecenter. Totalbudget: 70 mio. kr. Hvis de tidligere nævnte funktioner i sundhedscenteret fordeles på flere adresser, vil det give væsentlig øgede driftsudgifter på minimum 2 mio. kr. pr. år. Hertil kommer huslejeudgifter på ca. 1,2 mio. kr. til de funktioner, der ikke flyttes med. Reduceres disse funktioner, vil det endvidere påvirke mulighederne for at forebygge, at borgene får behov for hjælp, pleje og i sidste ende en plejebolig. Forskellen mellem de i budgettet afsatte 55 mio. kr. og de 90 mio. kr., som model 1 koster, skyldes en række ændrede behov og krav i forhold til det oprindelige udgangspunkt. Øget behov for træningsfaciliteter Øget behov for midlertidige boliger Øgede krav til energieffektiviseringer Integration af plejecenterets servicearealer i sundhedscenteret Der er i budget afsat 27,4 mio. kr. i hhv og 2013, dvs. i alt 54,8 mio. kr. (2012-priser) til sundhedscenter. Hertil kommer, at der i budgettet er afsat 13,7 mio. kr. til kommunens andel af plejeboliger (servicearealer), som planlægges opført af et alment boligselskab i tilknytning til sundhedscenteret. Heraf kan 8 mio. kr. lægges i sundhedscenteret (fælles faciliteter til vagt, ledelse og depot) - (Bilag 9). I forhold til det forventede totalbudget på 90 mio. kr. mangler der således budgetmæssig finansiering på 27 mio. kr. Et lån på 27 mio. kr. med en fast rente på 3,15 procent kan tilbagebetales med en ydelse på ca. 1,6 mio. kr. pr. år i 25 år. Udgiften hertil kan finansieres af driftsbesparelser på 2 mio. kr. som følge af optimering ved fælles drift, vagtordninger, samling af træningsfaciliteter mm. (Bilag 9). Hertil kommer besparelsen på husleje i andre faciliteter. Finansiering Med vedtagelsen af budget 2012, er der afsat 210 mio. kr. til byggeomkostninger til rådhuset. Der er indarbejdet fuldt kompenserende

10 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 9 besparelser over 25 år. Budgetteringen er baseret på en business case dateret , som er udarbejdet af Ernst & Young. Der skal gives tillægsbevilling til anlæg på 56 mio. kr. Der skal gives årlig negativ tillægsbevilling til drift i de første 5 år på 0,6 mio. kr. svarende til 1. år: 0,6 mio. kr., 2. år: 1,2 mio. kr., 3. år: 1,8 mio. kr., 4. år: 2,4 mio. kr., 5. og følgende år: 3 mio. kr. Til sundhedscenteret er der afsat 55 mio. kr. Dette beløb er oprindeligt afsat i budgettet i 2008, hvor der ikke forelå et byggeprogram. Der overføres 8 mio. kr. fra plejecenterets bevilling til sundhedscenteret. Sundhedscenteret finansieres af de i budgettet afsatte rådighedsbeløb, i alt 63 mio. kr. Den resterende del af anlægsudgiften lånefinansieres, i alt 27 mio. kr. med et 25-årigt lån, der tilbagebetales over 25 år med effektiviseringsgevinsterne ved samdrift af vagt, ledelse og depot med plejecenteret. Der skal gives en tillægsbevilling til anlæg på 27 mio. kr. Der skal gives en tillægsbevilling til låneoptagelse på 27 mio. kr. over 25 år. Der skal gives en årlig negativ tillægsbevilling til drift på 1,6 mio. kr. Administrationen anbefaler, at der tages stilling til de bevillingsmæssige forhold, når licitationen har været afholdt. Kompetence til afgørelse Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen Der henvises i øvrigt til Egedal Kommunes hjemmeside, hvor der kan læses mere om nyt rådhus og sundhedscenter. Klik på følgende link: Bilag 1 Åben Bilag 1- Byggeprogram Del /12 2 Åben Bilag 2 - Byggeprogram Del /12 3 Åben Bilag 3 - Rumoversigt Rådhus /12 Bilag 4 - Rumoversigt Sundhedscenter 4 Åben /12 Bilag 5 - Egedal Kommune. Nyt rådhus og sundhedscenter. Økonomisk oversigt Åben 21807/12 Bilag 6 - Notat vedr. økonomi for rådhus 6 Åben rev /12 7 Åben Bilag 7 - Notat fra Ernst & Young vedr. business 21809/12

11 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 10 case for nyt rådhus Åben Bilag 8 - Niveauoversigt for rådhus /12 Bilag 9 - Notat om nyt Sundhedscenter 9 Åben /12

12 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: Kvartalsvis opfølgning på det specialiserede område 4. kvt. Acadresag nr. 11/10853 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal drøfte opfølgningen på det specialiserede socialområde i henhold til aftale om kommunernes økonomi for 2011 mellem regeringen og KL. Indstilling At oversigten drøftes. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Taget til efterretning. Sagsfremstilling I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at Kommunalbestyrelsen, hvert kvartal skal modtage en oversigt over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Tallene i oversigten er eksklusiv statsrefusion til særligt dyre enkeltsager, og angivet i 2011-prisniveau. Oversigten indberettes af Økonomicenteret til Indenrigs- og Sundhedsministeriet - dette kan ske uden kommunalbestyrelsens forudgående drøftelse af kvartalsoversigten - senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar - via ministeriets indberetningshjemmeside se bilag. Oversigten sendes efterfølgende til drøftelse i Kommunalbestyrelsen. Kompetence til afgørelse Kommunalbestyrelsen Bilag Kvartalsvis opfølgning på det speicialiserede socialområde 4. kvt Åben 23709/12 2 Åben Indberetning til IM - 4. kvt /12

13 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: Bevillingssag - oprensning af olieforurening Acadresag nr. 07/23540 Beslutningstema Der skal tages stilling til afsættelse af rådighedsbeløb (tillægsbevilling) til oprensning af olieforurening på Ganløseparken nr. 18 og nr. 20, samt til anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb). Indstilling Administrationen indstiller, at: 1. der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb til oprensning af olieforureningen på Ganløseparken nr. 18 og nr. 20 på 2,23 mio. kr. 2. der gives en anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 2,23 mio. kr. og at anlægsbevillingen finansiers af kassebeholdningen. Beslutning i Teknik og miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Sagsfremstilling På den private ejendom Ganløseparken nr. 18 blev der i 2002 konstateret en større olieforurening fra ejendommens olietankanlæg. Tidligere Stenløse Kommune gav påbud efter jordforureningslovens 48, stk. 1 om undersøgelse og oprensning. Olieforureningen blev delvist oprenset af ingeniørfirmaet Cowi. Der blev efterladt en restforurening på omkring 1500 kg olie i jorden. Restforureningens risiko for miljø og sundhed undersøges og Egedal Kommune indskærper, at forureningen skal endelig afgrænses og at der skal udarbejdes forslag til videre oprensning. Efter indskærpelse fra Egedal Kommune har kommunen i december 2010 modtaget rapport om afgrænsning af forurening. Restforurenin-

14 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 13 gen ligger kun 6 meter over et sårbart grundvandsmagasin og restforureningen breder sig ind over både ejendommen Ganløseparken nr. 18 og nr. 20, Ganløse. Da restforureningen udgør en risiko for grundvandet, er kommunen forpligtet efter 48 til at give påbud om oprensning. Denne oprensning forventes at beløbe sig til i alt 3,83 mio. kr. Da forureningssagen er omfattet af den lovbestemte forsikringsordning, fastsat i 49 i jordforureningsloven, skal kommunen dække de udgifter til opfyldelse af påbuddet, der overstiger 1,6 mio. kr. Dette betyder, at kommunen får en udgift på 2,23 mio. kr. Finansiering Beslutningen medfører en udgift på 2,23 mio. kr. ekskl. moms, som finansieres af kassebeholdningen, idet der ikke er afsat budgetmidler til olieforureningssager. Kompetence til afgørelse Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

15 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: Ansøgning om fritagelse for ejendomsskat og dækningsafgift for Egedal Vandforsyning A/S Acadresag nr. 12/1324 Beslutningstema Der skal tages stilling til ansøgning om fritagelse for ejendomsskat og dækningsafgift for Egedal Vandforsyning A/S. Indstilling Administrationen indstiller, at Egedal Vandforsyning A/S fritages betaling af ejendomsskat og dækningsbidrag, således selskabet er ligestillet med de private vandværker. Beslutning i Planudvalget den Anbefalet Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales, idet mindre indtægten på kr finansieres af kassebeholdningen i 2012 og overslagsårene. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Efter selskabsdannelsen i 2009 af den kommunale vandforsyningsvirksomhed er fritagelsen for betaling af ejendomsskat og dækningsafgift blevet ophævet. Egedal Vandforsyning A/S er efterfølgende pålagt ejendomsskat og dækningsafgift for 2011 og Jf. lov om kommunal ejendomsskat 8 stk. 1 d kan Kommunalbestyrelsen give hel - eller delvis fritagelse for grundskyld til gas-, vandog fjernevarmeværker, når adgang til leverance fra værket står åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, for så vidt værkets indtægter bortset fra normal forretning af en eventuel indskudskapital ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kan anvendes til værkets formål. Jf. 23 stk. 2 kan Kommunalbestyrelsen helt eller delvist fritage en ejendom for dækningsafgift.

16 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 15 Alle de private vandværker er fritaget for ejendomsskat og dækningsafgift. Ejendommene anvendes udelukkende i driften af vandværket enten i form af selve vandværket med tilhørende mandskabs- og administrationsfaciliteter eller i form af kildepladser, hvorfra selskabets råvand indvindes. Selskabet er underlagt reglerne i vandsektorloven, der i praksis er ensbetydende med, at selskabet kun kan oppebære indtægter, der dækker selskabets omkostninger til drift og investeringer. Fritagelsen betyder en mindre indtægt i kommunen på kr ,58. Det kan oplyses, at Frederikssund Kommune har fritaget alle forsyningsanlæg for ejendomsskat og dækningsafgift for at ligestille forsyningen og de private værker. Kompetence til afgørelse Planudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen Bilag 1 Åben Fritagelse for for ejendomsskat og dækningsafgift 7621/12

17 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse til udskiftning af tag - Stenløse-Ølstykke Boligforening, afd. Stengården II, afd. 16 Acadresag nr. 12/890 Beslutningstema Der skal tages stilling til godkendelse af optagelse af kreditforeningslån i Stenløse-Ølstykke Boligforening, afd. Stengården II, afd. 16. Indstilling Administrationen indstiller, at optagelse af kreditforeningslån til udskiftning af tage godkendes. Beslutning i Planudvalget den Anbefalet Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Sagsfremstilling Beboerne har på afdelingmøde den 3. oktober 2011 vedtaget at udskifte tagene. Stengården II, afd. 16, er opført i og består af 104 rækkehuse i et plan. Afdelingens tagbelægning er udført i bølgeeternit fra den tidligere generation af asbestfrie eternitplader. Ud fra tilstandsvurderingen, foretaget af en ekstern rådgiver i april 2010, kan der konstateres væsentlige problemer med tagpladerne. Pladerne smuldrer i kanterne, der er løse rygninger samt revner og krakeleringer. Skaderne er typiske for eternitplader, som er produceret i perioden , da produktionsomstilling af forbudte asbestcementplader til nye asbestfrie plader medførte materialeproblemer. Følgende budget er anvendt som grundlag for udskiftning af tagene: Håndværkerudgifter inkl. evt. honorar til tekniker Kr

18 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 17 Omkostninger: Byggesagshonorar Kr Gebyr/Byggetilladelse Kr Diverse, forsikring, eftersyn Kr Kr m.v. Anskaffelsessum i alt Kr Finansiering 30 årigt annuitetslån på kr Afdelingen besluttede på et afdelingsmøde den 20. september 2010, at øge henlæggelserne til en fremtidig tagudskiftning fra kr til kr fra 2012 og frem. Det var planlagt at udskifte tagene løbende, men det har vist sig, at en samlet udskiftning kan finansieres med et 30-årigt annuitetslån med en årlig ydelse på kr Huslejeforhøjelsen til finansiering af projektet er derfor vedtaget i budgettet for Der er budgetteret med en huslejestigning på 11, 55 kr. pr. måned for 1 rums lejligheder og op til 37,95 kr. pr. måned for 4 rums lejligheder. Finansiering Det forventes ikke, at der skal stilles kommunal garanti for lånet. Borgerinddragelse Beboerne har på et afdelingsmøde den 3. oktober 2011 vedtaget at udskifte ejendommens tage. Kompetence til afgørelse Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen Bilag 1 Åben Stengården - tagudstykning 4927/12

19 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: Ansøgning om godkendelse af Skema B - byggeskaderenovering - Stenløse-Ølstykke boligforening afd. Halkærgård Acadresag nr. 10/14888 Beslutningstema Der skal tages stilling til godkendelse af skema B til byggeskaderenovering af Stenløse-Ølstykke boligforenings afdeling Halkærgård samt at låneoptagelsen til finansiering godkendes. Indstilling Administrationen foreslår at: 1. skema B godkendes og 2. der stilles garanti for låneoptagelse Beslutning i Planudvalget den Anbefalet Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Sagsfremstilling KAB har på vegne af Stenløse Ølstykke Boligforening fremsendt skema B ansøgning vedrørende byggeskader stabilitetssvigt og manglende vådrumssikring i baderum - til godkendelse. Det drejer sig om boligforeningens afdeling Halkærgård. Der er afholdt licitation den 28. oktober 2011 med deltagelse af 5 entreprenører. Lavestbydende var SB-entreprise A/S med et tilbud på kr Af tilbuddet fremgår, at der skal udføres renovering af 16 baderum. Det er efterfølgende konstateret, at et af de tidligere renoverede baderum kun er beskedent renoveret, og at der ikke er etableret nød-

20 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 19 vendig vådrumssikring. Derfor er tilbuddet fra SB-entreprise korrigeret, så der i alt foretages renovering i 17 af de 18 boliger. Der er dog fortsat en mindreudgift på kr i forhold til skema A, der blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 29. september Licitationsresultatet er indarbejdet i skema B-ansøgningen. Den samlede anlægsudgift andrager i alt kr ,-. Renoveringen er opdelt i en støttet og en ustøttet del. Byggeskadedelen finansieres med LBF-støttet lån på ,- kr. Den ustøttede del finansieres ved optagelse af lån på kr ,- Den samlede årlige ydelse på lånet svarer til 131 kr./m² pr. år, og denne stigning blev godkendt ved skema A. Kompetence til afgørelse Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

21 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: Anlægsregnskab - Kvalitetsfondsprojekt - opretning og bevaring af bygningerne på Græstedgård - projekt Acadresag nr. 11/22510 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskab for Kvalitetsfondsprojektet opretning og bevaring af bygningerne på Græstedgård projekt Indstilling Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for Kvalitetsfondsprojekt - opretning og bevaring af bygningerne på Græstedgård projekt godkendes. Beslutning i Planudvalget den Anbefalet, idet regnskabet opfattes som regnskab for en del af projektet opretning og bevaring af bygningerne på Græstedgård. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen bevilligede 16. juni 2010 anlægsbevilling på 4,944 mio. kr. til renovering af hovedhuset på Græstedgård. Arbejdet er nu afsluttet, og regnskabet viser et mindreforbrug på kr. Beløb i Bemærkninger kr. Anlægsbevilling den Rådighedsbeløb Forbrug udgifter Mindreforbrug 2 Forbrugspct. 99,96

22 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 21 Der er til projektet optaget lån på 3,1 mio. kr. i Kompetence til afgørelse Planudvalget Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

23 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: Temadrøftelse på sygedagpengeområdet Acadresag nr. 12/1679 Beslutningstema Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal drøfte redegørelsen på Sygedagpengeteamets ansvarsområde og tage stilling til finansiering af fastholdelseskonsulent på sygedagpengeområdet. Indstilling At udvalget tager redegørelsen til efterretning og tager stilling til finansiering af en opnormering som fastholdelseskonsulent. Beslutning i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg den Redegørelsen taget til efterretning. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler opnormeringen i Jobcenteret. Sagen videresendes til Økonomiudvalget, hvor konsekvenserne af opnormeringen forsøges beskrevet. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales, at de kr. i 2012 finansieres af kassebeholdningen og at udgiften på kr. i overslagsårene 2013 og frem indarbejdes i budget Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Der er gennemsnitlig ca. 400 borgere ved månedens begyndelse, der er sygemeldte. Ca. 2/3 er sygemeldte lønmodtagere og ca. 1/3 er sygemeldte ledige. Der er kun en lille gruppe, der er selvstændige. I perioden den kom der i alt 208 nye sygemeldte borgere. I samme periode er der afsluttet 217 sager. Der er et meget stort flow af sygemeldte borgere, hvorfor det er vanskeligt præcist at lave status på området. Den var der 70 borgere, der havde været sygemeldt over 52 uger. Den er der 50 borgere, der er sygemeldte over 52 uger.

24 Kommunalbestyrelsen 29. februar 2012 Side: 23 I forbindelse med regeringens refusionsomlægning ved årsskiftet 2010/2011, var det naturligt at se på hvilken indsats, der kunne give mening for de sygemeldte borgere i Egedal Kommune Jobcentret. Da hovedparten af de sygemeldte borgere er lønmodtagere har der således i 2011 været fokus på fastholdelse af sygemeldte borgere på arbejdspladsen samt tilbagevenden til eksisterende arbejde, helt eller delvist. Den var 20 % af de sygemeldte borgere delvist i arbejde. Den var 30 % af de sygemeldte lønmodtagere delvist i arbejde. Der er også på sygedagpengeområdet fokus på de unge mellem år. Den var der 29 unge under 30 år på sygedagpenge. 25 af dem er lønmodtagere og alle har en uddannelse og hovedparten af dem er delvist i arbejde. De 4 sidste er ledige. I samarbejde med Det lokale Beskæftigelsesråd blev der ansat en fastholdelseskonsulent i Sygedagpengeteamet den , for en 1 årig periode. Til en begyndelse blev der udarbejdet materiale til virksomheder, de sygemeldte borgere og de praktiserende læger, der gør opmærksom på fastholdelseskonsulentens rolle og arbejde i Jobcentret. Der har endvidere været pressedækning i Lokalavisen og Frederiksborg Amts Avis. Fastholdelseskonsulentens arbejde er endvidere ved at blive implementeret i teamet. Det blev også året, hvor der blev etableret samarbejde med de praktiserende læger. Jobcentret tog i efteråret 2011 initiativ til at indkalde de praktiserende læger til et samarbejdsmøde. Der var en oplægsholder udefra, der fortalte om erfaringerne med at få borgere med depression og stress tilbage på arbejdsmarkedet. Efterfølgende var der flere workshops, hvor de praktiserende læger og Jobcentret kunne drøfte gensidige forventninger til det fremadrettede samarbejde. Der blev udarbejdet en hensigtserklæring, der er grundlag for det videre samarbejde. Der mødte 17 læger op til mødet, og der er efterfølgende modtaget positive tilkendegivelser om et godt initiativ. Samarbejdsmødet blev afholdt i samarbejde med Det lokale Beskæftigelsesråd. Der har i samarbejde med de øvrige teams været fokus på den virksomhedsrettede indsats. Strategien for den virksomhedsrettede indsats tager afsæt i, at det er Jobcentrets hovedopgave at få ledige tilbage i job. Jobcentret har i 2011 styrket den virksomhedsrettede indsats for alle målgrupper. Dette har medført et bredere og mere professionelt samarbejde med virksomhederne. Jobcentret har haft fokus på, at jobbene skal være synlige indenfor områder med mangel på arbejdskraft med fokus på følgende kerneopgaver: Placering, Fastholdelse og Rekruttering. Jobcentret har endvidere arbejdet målrettet på at skabe og forstærke samarbejdsrelationerne mellem virksomhederne og Jobcentret. Der

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Notat om nyt Sundhedscenter.

Notat om nyt Sundhedscenter. Notat om nyt Sundhedscenter. Center for Sundhed og Omsorg 16/2 2012, Erik Petersen Overordnet Egedal Kommune står over for en stor investering i et Sundhedscenter. Dette Sundhedscenter skal ses som en

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Ønsker at stiforbindelsen langs østsiden af området fastholdes, da den udgør en vigtig skolesti mellem Stenløse og de nord for liggende områder.

Ønsker at stiforbindelsen langs østsiden af området fastholdes, da den udgør en vigtig skolesti mellem Stenløse og de nord for liggende områder. Lokalplan nr. 8 Maglevad fjernvarmecentral Oversigt over høringssvar samt planafdelingens bemærkninger og indstilling Høringssvar nr. Afsender indhold Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændring af

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 24. november 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 24.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget den 17.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 5. marts 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 5. marts 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 5. marts 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne fsb afd. 1-63 Kronprinsessegade Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde d.23. september Forslagsstiller Bestyrelsen Dato d. 6. august 2015 Hvorfor stilles

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Januar 2015 Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Teknik- og Miljøudvalget har den 14. januar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 11. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere