Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund"

Transkript

1 Miljø- og Teknikforvaltnigen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. T F

2 Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning samt senere ændringer skal en kommune udarbejde en lokalplan, før der gennemføres udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Der kan endvidere udarbejdes lokalplaner til afløsning af gældende lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer. Det er kommunalbestyrelsen, som har lokalplankompetencen. Planloven bestemmer desuden, at borgerne skal oplyses om indholdet af et lokalplanforslag, og gives lejlighed til at komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til lokalplanforslag. En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen, Fingerplan 2007 med retningslinier om udviklingen i Hovedstadsområdet eller mod regler og beslutninger om landsplanmæssige interesser. Udarbejdelse af lokalplaner Kommunalbestyrelsen står for at tilvejebringe lokalplaner, eventuelt i samarbejde med den, der har interesse i det pågældende bygge- og anlægsarbejde. Kommunalbestyrelsen lader den kommunale forvaltning udarbejde lokalplanforslag, som behandles og vedtages af kommunalbestyrelsen. Offentliggørelse og vedtagelse Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et lokalplanforslag, skal forslaget med tilhørende redegørelse offentliggøres med oplysning om en høringsperiode, som skal være mindst otte uger. Offentliggørelsen sker f.eks. i den lokale ugeavis samt ved særlig underretning til: ejere, lejere og brugere af ejendomme inden for lokalplanområdet, ejere, lejere og brugere af ejendomme uden for lokalplanområdet, hvis forslaget også har væsentlig betydning for dem, foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som har bedt om at blive underrettet, Miljøministeren samt øvrige statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, så vidt muligt de påtaleberettigede efter servitutdokumenter, hvis forslaget indeholder bestemmelser om servitutbortfald. Efter amternes nedlæggelse er det borgerne og nabokommunerne der ser efter, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Fingerplan 2007 og kommuneplanen. De statslige myndigheder kan nedlægge veto mod et lokalplanforslag, hvis det strider mod overordnede planinteresser. Først når der er opnået enighed mellem den pågældende myndighed og kommunalbestyrelsen om eventuelle ændringer af lokalplanforslaget, kan kommunalbestyrelsen vedtage planforslaget endeligt. Ved den endelige behandling af forslaget skal kommunalbestyrelsen tage stilling til eventuelle bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser, som er indsendt i høringsperioden. For lokalplaner, hvor der rettidigt er indsendt indsigelser mv., kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske fire uger efter indsigelsesfristen er udløbet. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at ændre lokalplanforslaget som følge af indsendte indsigelser mv. Hvis der er tale om større ændringer, skal det "ændrede" lokalplanforslag offentliggøres på ny i mindst otte uger. Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning til: ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet, enhver, der rettidigt har fremsat indsigelser mv. mod lokalplanforslaget, foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som har bedt om at blive underrettet, Miljøministeren samt andre statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget. Kommunalbestyrelsen lader herefter lokalplanen tinglyse på de ejendomme, som er omfattet af planen. Lokalplaners indhold En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirkninger. Herudover kan en lokalplan indeholde bestemmelser om en lang række byplanmæssige forhold, som overførsel af arealer fra landzone til byzone, områdets anvendelsesforhold, ejendommes størrelse og afgrænsning (herunder udstykning), vej- og stiforhold, ledninger. Endvidere bestemmelser om bebyggelsens placering, omfang og ydre fremtræden, bevaring af bebyggelse og landskabstræk, områdets forsyning med friarealer og fællesanlæg mv. En lokalplan skal indeholde en redegørelse om planens formål, og dens forhold til kommuneplanen og øvrig planlægning for området, herunder om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen. Lokalplanforslaget skal endvidere redegøre for de midlertidige retsvirkninger og forslagets offentliggørelse og indsigelsesfrist. 02

3 INDHOLD REDEGØRELSE Indledning... side 4 Lokalplanens baggrund... side 4 Eksisterende forhold... side 5 Lokalplanens formål og indhold... side 7 Lokalplanens forhold til øvrig planlægning... side 11 BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål... side 13 2 Lokalplanområdets afgrænsning og zonestatus... side 13 3 Lokalplanområdets anvendelse... side 13 4 Udstykning....side 14 5 Adgangs- og parkeringsforhold... side 14 6 Byrum og grønne kvaliteter... side 14 7 Ledningsanlæg... side 15 8 Bebyggelsens omfang og placering... side 15 9 Bebyggelsens ydre fremtræden... side Skiltning og reklamering... side Ubebyggede arealer....side Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse....side Tilladelse fra anden myndighed... side Lokalplanens retsvirkninger... side Ophævelse af byplanvedtægt mm... side Tinglysning... side Vedtagelse og offentliggørelsespåtegning... side 17 BILAG Bilag 1 Lokalplanområde og delområder Bilag 2 Indkørsel, trafikplads og parkering Bilag 3 Adgang for gående og fodgængerareal Bilag 4 Byggefelter Bilag 5 Bygningsniveauer

4 Albertslund Centrum i dag. Lokalplanområdet ses til højre. REDEGØRELSE INDLEDNING På grundlag af Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) har Albertslund Kommune udarbejdet Lokalplan 7.12 for en mindre del af Albertslund Centrum. LOKALPLANENS BAGGRUND Albertslund Centrum er kommunens bymidte og borgernes foretrukne indkøbssted især for dagligvarer. På udvalgsvaresiden er centret trængt af konkurrencen fra centre i nabokommunerne med et større udbud af udvalgsvarer. Albertslund Centrum er samtidig kommunens kulturelle centrum med teater, biograf, spillestedet Forbrændingen, rådhuset, biblioteket samt en del privat service og sundhedstilbud. Albertslund Kommune ønsker at udvikle bymidten både som borgernes foretrukne indkøbscenter med en bred vifte af offentlig og privat service og som det kulturelle samlingspunkt for borgerne. Albertslund er tæt på at være fuldt udbygget. I den seneste Kommuneplan er der derfor planlagt bedre muligheder for at fortætte og forny visse dele af byen. Albertslund Centrum ønskes udviklet som en stationsnær bymidte med blandede byfunktioner, der summer af liv og aktiviteter. Kommunen ønsker at give mulighed for både flere boliger og mere erhverv, der kan tilbydes optimal tilgængelighed med bus og S-tog, samt med gode adgangs- og parkeringsmuligheder for bilister samt cyklister og gående, der benytter stisystemet. Fra center til bymidte Kommunen arbejder med en helhedsplan, der kan tilføre bymidten mere detailhandel og andre nye virksomheder, uddannelsessteder og servicetilbud, som trækker besøgende til i alle aldre. Det er kommunens mål, at tætheden i bymidten forøges, samtidig med at der etableres flere trygge byrum med oplevelser og aktiviteter. Fortætningen i centret og bygningernes højde vil markere bymidtens beliggenhed, synliggøre byens centrum og bidrage til en fornyet identitet i Albertslund. Fortætning giver mulighed for at tilføre bymidten flere butikker og andre funktioner som plejecenter, sundhedshus, samt skoler, boliger og kontorerhverv, hvor alle kan drage nytte af stationsnærheden og af hinanden, og dermed give grundlag for aktivitet og tryghed i flere af døgnets timer. Helhedsplanen skal optimere parkeringsmulighederne for besøgende i bil og tilgængeligheden for cyklister og gående. Nybyggeri og omdannelse

5 Albertslund Kommune arbejder med en helhedsplan, som kan føre til fortætning af bymidten. skal samtidig bidrage til at opnå besparelser på energi og ressourcer. Tilbud om lokale indkøbsmuligheder, fortætning og koncentration af boliger og arbejdspladser nær offentlige transportmidler er en hensigtsmæssig strategi, når man ønsker at minimere energi- og ressourceforbrug til transport. Udbygning af detailhandel og offentlig service Aktuelt er der ønske om at bygge en ny dagligvarebutik og et plejecenter i Albertslund Centrum. I 2009 analyserede Institut for Center Planlægning detailhandelen for 7 kommuner på Vestegnen. Analysen resulterede i en samlet beregning og vurdering af arealbehovet til nye detailhandelsvirksomheder frem til 2021 i kommunerne på Vestegnen. Det er disse udviklingsmuligheder, der tages hul på med lokalplan 7.12 for Albertslund Centrum - vest. I Albertslund og flere andre kommuner på Vestegnen forventes der et stærkt stigende antal ældre i de kommende år. Ifølge kommunens befolkningsprognose forventes antallet af personer over 80 år at stige fra 479 i 2009 til i 2024, hvor det vil svare til knapt 5 % af kommunens samlede befolkning. Udviklingen aktualiserer et behov for flere plejepladser, der kan etableres centralt. Plejeboliger i centret vil give nogle af beboerne mulighed for selv at handle og nyde bylivet. På sigt har kommunen også planer om, at samle en række sundhedstilbud i et centralt placeret sundhedshus. EKSISTERENDE FORHOLD Albertslund Centrum Bymidten er i dag kommunens kommercielle, sociale og kulturelle centrum og et vigtigt knudepunkt, hvor trådene mellem de omkringliggende boligområder og den offentlige transport samles. I Albertslund Centrum finder man først og fremmest kommunens bedste indkøbsmuligheder. I 2009 blev der registreret 17 dagligvarebutikker, 23 udvalgsvarebutikker, en række spisesteder og private servicevirksomheder. Albertslund har i årevis satset målrettet på at profilere sig med tilbud på kulturfronten. I bymidten findes Musikteatret med teater og to biografsale, spillestedet Forbrændingen, nyrenoveret hovedbibliotek og Albertslund Musikskole. Albertslund Centrum er også centrum for borgernes service. Her finder man rådhuset, plejecentret Albo, hjemmehjælpen, sprogskolen, S-tog, busholdeplads og kirke. Centret er oprindeligt planlagt til også at indeholde boliger. På Stationstorvet, Bytorvet og Kanaltorvet ligger ca. 400 boliger i etagerne over butikkerne, og ved Rådhussøen ligger Danmarks Internationale Kollegium DIK med 384 enkeltværelser og 64 lejligheder. Her bor mere end 500 udenlandske studerende. På en parkeringsplads syd for Kanaltorvet er der i 2009 lokalplanlagt for opførelse af yderligere 110 familieboliger i en blandet bebyggelse med etage- og rækkehuse. Den oprindelige byplan fra 60erne med centrets mange torve, stræder og stier, som man passerer på vej til omkringliggende boligområder, er blandt de bedste eksempler fra modernismens bybyg-

6 ning i Danmark. Med byens fokus på uderum frem for de enkelte bygninger adskiller centret i Albertslund sig fra mange andre moderne bydannelser i forstæderne. Ofte er hovedgaden i et forstadscenter et trafikalt vejkryds uden byrum, der indbyder til ophold. I andre forstæder er bylivet lukket inde i et overdækket indkøbscenter, hvor oplevelsen af by stopper ved tagkonstruktionen. Det oprindelige fokus på byrummene i Albertslund Centrum er en kvalitet, der holdes fast i under udvikling, fortætning og fornyelse af centret. Albertslund Centrum er i dag en bymidte med begrænsede bygningshøjder. Bortset fra Musikteatret, der er 20 meter højt, og skorstenene på varmeværket findes der ingen bygninger i bymidten over 4 etager. I dag er der ikke meget grønt i bymidten. Bortset fra området omkring Rådhussøen og biblioteket, består det grønne af beplantning på skrænterne mellem stiniveau og vejniveau samt beplantning omkring P-pladserne. Kommuneplan peger på enkelte bygninger af arkitektonisk værdi i centret men ikke i det aktuelle lokalplanområde. Lokalplanområdet Lokalplan 7.12 omfatter den vestlige del af Albertslund Centrum. Området afgrænses af Nordmarks Allé mod syd, Albertslundvej mod vest, Vognporten mod nord, samt Stationstorvet frem til bebyggelsen på østsiden af busterminalen. Området ligger centralt placeret i forhold til indkøb, offentlig transport med både busser og S-tog samt med god adgang til Roskildevej og kommunens øvrige overordnede vejnet. Lokalplanen omfatter et område med to ubebyggede pladser og en eksisterende bebyggelse ved Stationstorvet. Pladserne benyttes til parkering og busterminal, der ligger ét niveau over byens centrale butiksgade. Pladserne er overvejende facadeløse, men mod nord og øst ligger der bygninger i én etage med forskellige typer af privat service, restaurant og sundhedserhverv. Trafikpladsen blev nyindrettet i 2002 med knapt 50 parkeringspladser og fire overdækkede busholdepladser. Fire træbeklædte udluftningstårne til sikringsrum under terræn har tilført pladsen et skulpturelt element. Arealet syd for trafikpladsen og Skolegangen er indrettet til parkering for knapt 60 biler. Nord for trafikpladsen med indgang fra Stationstorvet ligger et supermarked i underetagen med knapt m 2 butiksareal. Underetagen øst for lokalplanområdet benyttes af en række udvalgsvarebutikker ud til byens handelsstrøg. Som overalt i Albertslund er trafikken i lokalplanområdet separeret i biler, cyklister og gående. Ind- Busholdepladsen er væsentlig for bymidtens kundeflow. Tårnene og trappen giver trafikpladsen karakter. 06

7 Lokalplanområdet er placeret centralt syd for stationen i Albertslund Centrum. kørsel og parkering til centret finder sted ad Stationsporten til de i alt 105 P-pladser nord og syd for Skolegangen. Varer køres til butikkerne fra Vognporten på nordsiden af lokalplanområdet eller i trådbure fra en P-plads syd for Bygangen uden for lokalplanområdet. Gående kommer til lokalplanområdet fra Stationstorvet, Bytorvet og Skolegangen. Der er adgang til trafikpladsen ad trapper og en elevator fra centerniveau på Stationstorvet. Cyklisterne ankommer til centret fra Skolegangen, Bygangen og Tåstrupstien, men der må ikke cykles gennem centret i butikkernes åbningstid. På trafikpladsens østside kan arealet mellem facaden og udluftningstårnene opleves som et byrum. Resten af pladsen er uden vægge, der signalerer bycenter, og mod vest afsluttes pladsen af dæmningen til Albertslundvej. I dag er rumopfattelsen derfor svag. Fodgængerniveauet på Skolegangen er omgivet af flere meter høje skrænter og støttemure op til parkeringsarealerne på det overliggende niveau. Her er der ingen oplevelse af by. I lokalplanområdet er der ikke andre grønne elementer end lav beplantning omkring de to parkeringspladser og en række store træer og lav beplantning langs dæmningen til Albertslundvej. LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Lokalplanen for Albertslund Centrum, Vest vil åbne for nybyggeri på trafikpladsen, på arealer nord for pladsen og p-pladsen syd for Skolegangen. Anlægget forudsætter, at den eksisterende trafikplads graves ud for at anlægge parkering i 2 etager. Den vestlige halvdel af pladsen vil efterfølgende blive bebygget, mens den anden halvdel af trafikpladsen genetableres og anvendes til busterminal, taxa og kiss and ride. Pladsen anlægges med ramper til de underliggende parkeringsniveauer. På arealerne omkring den genetablerede trafikplads er der aktuelle ønsker om at bygge en stor dagligvarebutik og et plejecenter med over 100 boliger. Senere kan der opføres mere butiksareal, offentlig service, kontorer og boliger. Ved Skolegangen kan der f.eks. placeres et sundhedshus til læger, tandklinik, genoptræning, kiropraktor o.lign. Syd for Skolegangen gives der også mulighed for at bygge kontorer, privat service og boliger. Lokalplanen tillader, at der bygges i 5 etager over centrets fodgængerniveau. To steder bliver det muligt at bygge tårne med op til 10 etager i 33 meters højde over fodgængerniveau, hvis de placeres, så det ikke generer byens pladser med skyggevirkning. 07

8 Tværsnittet fra Albertslundvej til Bytorvet viser områdets bygningshøjder og parkeringsniveauerne 0 og -1 Trafik og adgangsforhold Kunder og ansatte i bil kan køre til centrets nye funktioner fra Stationsporten til nedkørslen til parkeringsniveau 0, der ligger i samme niveau som Bytorvet og Stationstorvet. Trafikpladsen indrettes som terminal for byens busser og taxa. Bussernes centrale placering har betydning for både kunder og detailhandel samt besøgende til plejecenter og sundhedshus. Varetilkørsel kan i en første fase ske til en lukket varegård på trafikpladsen. Når byggefeltet ved Vognporten bringes i spil, bliver det muligt at anlægge en ny varegård med indkørsel fra Vognporten (se kortbilag 2). Cyklister og gående kommer til området fra Skolegangen, Bytorvet og Stationstorvet, hvorfra der er trapper, elevatorer og eskalatorer til trafikpladsen på niveau 1. Ved eller nær disse ankomstpunkter skal der planlægges pladser til cykelparkering (se kortbilag 3). Niveauforskelle er altid en ulempe for handikappede og personer med barnevogn eller rollator. Lifte, eskalatorer eller elevatorer til trafikpladsen på niveau 1 vil findes ved Stationstorvet og Skolegangen samt i P-niveau 0 og -1, hvor 17 pladser reserveres invalidevogne. Liftvogne vil få mulighed for afsætning på trafikplads og på P-niveauer. Krav til bygningernes egnethed til handikappede er reguleret i bygningsreglementet og stilles ved udstedelse af en byggetilladelse. Det er vigtigt at overgange mellem ude og inde udføres i niveau. Bygherrer og projekterende henvises til Dansk Standards vejledning Tilgængelighed for alle. Parkering Kommuneplanen har regler om, at der skal etableres parkeringspladser for biler og cykler svarende til behovet til de nye funktioner i bymidten. På grund af stationsnærheden kan behovet for bilparkeringspladser reduceres med 33% i bymidten. Der forventes ikke et voldsomt stigende antal kunder på cykel til bymidten, men der lægges vægt på at det er attraktivt at vælge cyklen frem for bilen, og at der er et tílstrækkeligt antal cykelparkeringspladser i bymidten. Lokalplanen foreskriver, at der anlægges flere cykelparkeringspladser, end lokalplanområdet kan rumme. Planen muliggør derfor, at der kan indrettes cykelparkering ved at inddrage areal på øverste parkeringsniveau eller uden for selve lokalplanområdet. På grundlag af Kommuneplan beregnes, at der kan forventes følgende maksimale parkeringsbehov i lokalplanområdet. Bygges der flere plejeboliger og færre m 2 til erhverv vil behovet for parkeringspladser blive mindre. Anvendelse m 2 P-behov Cykel-P Dagligvarer Udvalgsvarer Erhverv i øvr Plejecenter Sundhedshus Sum

9 Ved udnyttelse af byggemulighederne på trafikpladsen og P-pladsen syd for Skolegangen nedlægges ca. 100 bilparkeringspladser, som lokalplanen skal anvise erstatningspladser for. For at betjene centrets nye funktioner etableres der som omkring 300 parkeringspladser i konstruktion under trafikpladsen på niveau 0 og -1. Eksisterende 89 P-pladser på Hotelgrunden vest for Albertslundvej og på Vognporten langs banen kan fortsat anvendes til parkering for ansatte og kunder i centret, ligesom ansatte kan henvises til Føtex-parkeringen syd for Kanaltorvet. Cykelparkering til 455 cykler skal indrettes ved cyklisternes naturlige ankomstområder f.eks. ved Vognporten og Skolegangen. Nord for centret og stationen findes der 500 cykelparkeringspladser, som benyttes i forbindelse med indkøb og andre ærinder i centret, og der er planer om at etablere yderligere 80 pladser nord for stationen. Pladser og arkitektur Den genetablerede trafikplads i niveauet over fodgængerområdet bliver først og fremmest en trafikal plads indrettet med ramper til parkeringsniveauerne, bus- og taxaterminal, afsætningsplads for handikaptransport på pladsens sydlige del og midlertidig adgang til butikkernes varegård. Det er en udfordring at tilføre pladsen kvaliteter for kunder og bløde trafikanter. Lokalplanen reserverer områder på pladsen til fodgængere, stiller krav til variation i facaderne, indblik til pladsens butikker fra fodgængerområdet samt indretning af bebyggelsen med taghaver og grønne tage, der skråner ind mod pladsen, beplantning og vandrender for at opnå bykvalitet. Når byggefeltet syd for Skolegangen aktiveres, anlægges en ny plads ved et eventuelt kommende sundhedshus. På pladsens nordside vil man finde den primære indgang til en ny stor dagligvarebutik. Pladsen, der ligger i centrets oprindelige fodgængerniveau, indrettes med siddepladser, beplantning og belysning, der indbyder til ophold. Arkæologiske undersøgelser Efter 27 i Museumsloven (lovbekendtgørelse nr af 14. december 2006) skal planmyndigheden inddrage egnens kulturhistoriske museum, når der udarbejdes en lokalplan, der kan berøre bevaringsværdier, herunder fortidsminder. Hvis der under jordarbejder findes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses og anmeldes til: Museet på Kroppedal Enhed for Lovpligtigt arbejde Kroppedals Allé Taastrup. Museet kan foretage en arkæologisk undersøgelse. Oplysninger om områdets eventuelle fortidsminder kan indhentes på Museet inden arbejdet påbegyndes. Teknisk anlæg Da nybyggeriet opføres som lavenergiklasse 1, kan lokalplanen ikke kræve tilslutning til kollektiv varmeforsyning i lokalplanområdet. Alle ledninger i området skal udføres som jordledninger. Der er tilslutningspligt til henholdsvis Albertslund Vandforsyning og det offentlige kloaksystem, som er separeret i regnvand og spildevand. Ved omlægning af rør- eller ledningsføringer i forbindelse med anlægsarbejder, skal der indhentes oplysninger hos den enkelte ledningsejer gennem En vandrende kan aflede regn og samtidig pynte i byen Store huse kan også få grønne tage 09

10 Affald Til virksomheder i området skal der reserveres areal til, at affald kan sorteres i alle genanvendelige fraktioner samt farligt affald, forbrændingsegnet og affald til deponering. Dagrenovationslignende affald fra erhverv kan med fordel opsamles i fælles affaldsøer. I projekter, der indeholder boliger, skal der reserveres plads til sortering af affald i 4 fraktioner i umiddelbar nærhed af boligerne. Derudover skal der etableres adgang til en fælles miljøstation til 16 fraktioner (ikke dagrenovation), og der kan om ønsket indrettes et sted til genbrug. Støj Lokalplanen tillader, at der opføres boliger, institutioner og andre former for støjfølsom anvendelse i området. Det stiller særlige krav til støjforholdene, som i dette tilfælde kan være intern støj, trafikstøj fra vej og bane samt støj fra varelevering til butikker og andre erhverv. Lokalplanen stiller krav til det maksimale indendørs støjniveau i både boliger og lokaler til liberale erhverv. Hvis boligernes afstand til Albertslundvej, der inklusiv mertrafik fra centrets nye funktioner forventes trafikeret med ca. 600 biler i myldretiden, ikke bliver tilstrækkelig til, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for indpasning af boliger og institutioner i området kan overholdes (jf. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4/2007 om trafikstøj), skal der støjdæmpes med andre midler. Boligers mulige naboskab til og banen har medført krav i lokalplanen om støjisolering mm. Bygherre skal således sikre, at de vejledende støjgrænser for boliger og institutioner kan overholdes, og at der om nødvendigt udføres støjdæmpende foranstaltninger. Lokalplanen sikrer, at området kun kan anvendes til virksomheder, der ikke medfører miljøgener. Der tillades ingen virksomheder over miljøklasse 2. De vejledende grænseværdier for støjbelastning af boligernes udearealer i områder til blandet bolig erhverv er lempeligere end i rene boligområder, og boliger i området må tåle nogen støj fra f.eks. detailhandel. Det skal sikres med miljøgodkendelse, at virksomheder kan overholde et lavt støjniveau aften og nat. Grænseværdier i blandede byområder fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Støjende og støvende anlægsarbejder skal anmeldes til kommunen, der stiller forskellige vilkår efter miljøloven, der kan begrænse gener i anlægsperioden. Vilkår kan være, at anlæg skal finde sted i dagtimerne, og at støv skal bekæmpes. Forurening Albertslund Centrum ligger i et område, der er klassificeret som lettere forurenet. Der er ikke kortlagt forurening i lokalplanområdet. De generelle regler for anmeldelse af jordflytning og pligten til at orientere kommunen, hvis der konstateres jordforurening skal overholdes. Forurenet jord vil blive håndteret efter gældende regler og flyttet til godkendte modtageanlæg. Renovering af fodgængerarealerne bymidten skrider frem. Bytorvet renoveres i 2010 med scene og nye træer. 10

11 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING Det følger af planloven, at en lokalplan ikke må være i strid med anden planlægning. I det følgende gennemgås forholdet til den øvrige planlægning for området. Fingerplan 2007 Lokalplanen og kommuneplantillæggets afgrænsning og bestemmelser om anvendelse er i overensstemmelse med Fingerplanens retningslinjer for arealanvendelse og omfanget af kontor- og serviceenheder i stationsnære kerneområder i Hovedstadsområdet. Landsplandirektiv om detailhandel Lokalplanen overholder de statslige forskifter i landsplandirektivet om centre og detailhandel i Hovedstadsområdet. Kommuneplan 2021 Ifølge kommuneplan er Albertslund Centrum kommunens hovedcenter for handel med dagligvarer og udvalgsvarer, offentlig og privat service, kulturinstitutioner, boliger, kontorer mm. Lokalplanområdet ligger i Kommuneplanens rammeområde C1, der kan anvendes til intensive byerhverv med mange arbejdspladser og mulighed for enheder over m 2. Området kan planlægges til detailhandel, kontor og serviceerhverv, hotel, kulturelle formål, idræt, offentlige formål, plejeboliger, institutioner, tekniske anlæg, kollegium og boliger. Parkering både i terræn og parkeringshus samt mulighed for overdækket cykelparkering. Kommuneplanen tillader en bebyggelsesprocent på 120 %, dog 200 % på Hotelgrunden, 6 etager og en maksimal bygningshøjde på 20 meter. I bymidten muliggør kommuneplanen, at der kan tilføres ekstra m 2 butiksareal til salg af dagligvarer med maks. butiksstørrelse på m 2. Der kan desuden etableres yderligere m 2 butiksareal til salg af udvalgsvarer med maks. butiksstørrelse på m 2. Kommuneplantillæg nr. 1 Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplanens rammebestemmelserne for C1 med hensyn til bebyggelsesprocenten, bygningernes etageantal og højde. Efter Planloven kan kommunalbestyrelsen godkende en lokalplan, hvis den er i overensstemmelse med kommuneplanen eller med et tillæg til kommuneplanen. Albertslund Kommune har derfor udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan , som muliggør at området som helhed kan bebygges med 200% at bygningstårne kan opføres i indtil 10 etager målt fra fodgængerniveauet, at begrænsede bygningsdele kan opføres med indtil 33 meters højde Byplanvedtægter og lokalplaner Lokalplanområdet er ikke tidligere lokalplanlagt, men det er omfattet af byplanvedtægt nr. 7 af 10. august Den del af Byplanvedtægt nr. 7, som ligger inden for lokalplanområdet, aflyses ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan. Albertslund Kommunes arkitekturpolitik Kommunens arkitekturpolitik bygger på nøgleordene arkitektur, bæredygtighed og det sociale miljø som tre begreber, der er tæt forbundne. Ved nybyggeri bør der særligt fokuseres på materialer og byudstyr, som skal være genkendelige i bybilledet og medvirke til at skabe sammenhæng og identitet. Rummene mellem husene skal være oplevelsesrige, varierede og indbyde til social kontakt, og de skal være en naturlig konsekvens af bebyggelsesplanen. Den sociale kontakt og trygheden ved at færdes i byens forskellige områder skal prioriteres højt i forbindelse med planlægning og udformning af bebyggelse og uderum. 11

12 Miljø- og klima Kommunen ejer byggefelterne i lokalplanområdet og ønsker i forbindelse med de omfattende anlægsarbejder, som centeromdannelsen indebærer, at der samtidig opnås en række miljø- og klimaforbedringer. Med sin klimastrategi sigter Albertslund Kommune mod en bedre indsats for at reducere byens energiforbrug og CO2-udslippet. Al ny bebyggelse i Albertslund opføres som minimum med lavenergiklasse 1. Som led i klimastrategien skal energirigtige løsninger integreres i både bygninger og byrum under hensyntagen til byplanlægning, arkitektur og lokal identitet. Derfor stiler lokalplan krav om grønne tage, der på samme tid køler bygningerne, fordamper og forsinker regnvand. Det er i det lange løb meget billigere at tænke klimahensynet ind, inden store bygge- og anlægsarbejder går i gang, frem for at rette op på det senere. Spildevand og afledning af regnvand skal håndteres i henhold til Spildevandsplanen for Albertslund Kommune, I det aktuelle projekt er det ikke muligt at opnå nedsivning på matriklen. Lokalplanen indeholder derfor krav om grønne tage og render til regnvand, der kan forsinke vandets vej til afløbssystemet og på sigt spare udgifter til at udvide kapaciteten i afledningssystemet. Trafikpladsen kan anlægges med permeabel belægning, hvorunder vejvand opsamles og renses inden afledning. Nogle kommuner er begyndt at stille krav om, at der opnås en bestemt biofaktor i lokalplanområder. SBI har bidraget med en beregningsmetode. Et områdes biofaktor beregnes som grønne overflader i forhold til grundarealet. Med lokalplanens bestemmelser kan biofaktoren eksempelvis udregnes til 68% med grønne tage på alle bygninger og permeabel belægning på Trafikpladsen, hvilket er meget højt i et tæt bebygget byområde. Til sammenligning kræver Halsnæs Kommune en biofaktor på 20 % i et centerområde. størrelsen har regional betydning. Der skal også udarbejdes VVM-redegørelse for projekter, optaget på bilag 2, hvis det vurderes, at de kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Bilag 2 pkt. 11a omfatter anlægsarbejder i byzone herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser. Albertslund Kommune vurderer ikke, at en udbygning af detailhandelen i bymidten med 27 % vil ændre centrets opland eller påvirke centerstrukturen i et større område. Albertslund Kommune har vurderet, at fortætningen og ekstra 350 parkeringspladser vil medføre en mertrafik ind og ud af centret på under 600 biler i spidstimen fra kl. 16 til 17. Når trafikken fordeles i tre retninger resulterer det i 68% mere trafik på Nordmarks Allé øst for Albertslundvej og en stigning på 20% på Albertslundvej og Kongsholm Allé. Der skal imidlertid ske tæt på en fordobling af trafikken, før det kan opfattes af det menneskelige øre og medføre gener for f.eks. boliger. Trafikken afvikles i åbne gaderum uden tæt randbebyggelse. Der forventes derfor ikke forøget luftforurening. Gener fra jordarbejde og bortkørsel af jord fra parkeringsanlægget vil foregå over en begrænset periode, og jorden håndteres efter gældende forskrifter. Albertslund Kommune vurderer på denne baggrund, at lokalplanens fortætnings- og parkeringsmuligheder ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og at projektet derfor ikke er omfattet af VVM-pligt. VVM-screeningen er offentliggjort sammen med forslag til lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Andre planer Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende planer der vedrører: spildevand, varme, vand, miljø, natur og trafik. VVM-screening Albertslund Kommune har vurderet, at lokalplanen muliggør fortætning og projekter, der kunne udløse pligt til at udarbejde en VVM-redegørelse som følge af mertrafik til og fra de ekstra parkeringspladser i centret. Der er foretaget en screening efter VVM-bekendtgørelsens bilag 1 og 3. Ifølge Lovbekendtgørelse december 2006 skal der udføres en VVM-redegørelse for anlæg og projekter, der er optaget på bilag 1. Bilag 1 pkt. 36 omfatter detailhandelscentre, der på grund af 12

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Albertslund Kommune Lokalplan nr. 17.6

Albertslund Kommune Lokalplan nr. 17.6 Albertslund Kommune Lokalplan nr. 17.6 For rækkehusbebyggelsen Stadionparken 2004 Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt senere

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan førend der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest - boliger på Kløvkær

Lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest - boliger på Kløvkær Stadionvej Sk o vlu ej Høj b j ergv ve t ea ve j Bil lu i ta rs ve j Top Op Ru alv ej Sa fir bin j Tønderve Ly k ke v ej v ej gå rd ej 22. juni 2015 as v ej j otorv Lokalplan 0816-11 lb ergsvej Ho Ved

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan 12.41 Håndværkerbyen

Greve Kommune. Lokalplan 12.41 Håndværkerbyen Greve Kommune Lokalplan 12.41 G A L RS FO Maj 2012 Journal nr. 2012-26222 Sagsnr. 2011-5703 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø. Eventuelle indsigelser skal senest den 10. august

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere