Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund"

Transkript

1 Miljø- og Teknikforvaltnigen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. T F

2 Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning samt senere ændringer skal en kommune udarbejde en lokalplan, før der gennemføres udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Der kan endvidere udarbejdes lokalplaner til afløsning af gældende lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer. Det er kommunalbestyrelsen, som har lokalplankompetencen. Planloven bestemmer desuden, at borgerne skal oplyses om indholdet af et lokalplanforslag, og gives lejlighed til at komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til lokalplanforslag. En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen, Fingerplan 2007 med retningslinier om udviklingen i Hovedstadsområdet eller mod regler og beslutninger om landsplanmæssige interesser. Udarbejdelse af lokalplaner Kommunalbestyrelsen står for at tilvejebringe lokalplaner, eventuelt i samarbejde med den, der har interesse i det pågældende bygge- og anlægsarbejde. Kommunalbestyrelsen lader den kommunale forvaltning udarbejde lokalplanforslag, som behandles og vedtages af kommunalbestyrelsen. Offentliggørelse og vedtagelse Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et lokalplanforslag, skal forslaget med tilhørende redegørelse offentliggøres med oplysning om en høringsperiode, som skal være mindst otte uger. Offentliggørelsen sker f.eks. i den lokale ugeavis samt ved særlig underretning til: ejere, lejere og brugere af ejendomme inden for lokalplanområdet, ejere, lejere og brugere af ejendomme uden for lokalplanområdet, hvis forslaget også har væsentlig betydning for dem, foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som har bedt om at blive underrettet, Miljøministeren samt øvrige statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, så vidt muligt de påtaleberettigede efter servitutdokumenter, hvis forslaget indeholder bestemmelser om servitutbortfald. Efter amternes nedlæggelse er det borgerne og nabokommunerne der ser efter, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Fingerplan 2007 og kommuneplanen. De statslige myndigheder kan nedlægge veto mod et lokalplanforslag, hvis det strider mod overordnede planinteresser. Først når der er opnået enighed mellem den pågældende myndighed og kommunalbestyrelsen om eventuelle ændringer af lokalplanforslaget, kan kommunalbestyrelsen vedtage planforslaget endeligt. Ved den endelige behandling af forslaget skal kommunalbestyrelsen tage stilling til eventuelle bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser, som er indsendt i høringsperioden. For lokalplaner, hvor der rettidigt er indsendt indsigelser mv., kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske fire uger efter indsigelsesfristen er udløbet. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at ændre lokalplanforslaget som følge af indsendte indsigelser mv. Hvis der er tale om større ændringer, skal det "ændrede" lokalplanforslag offentliggøres på ny i mindst otte uger. Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning til: ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet, enhver, der rettidigt har fremsat indsigelser mv. mod lokalplanforslaget, foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som har bedt om at blive underrettet, Miljøministeren samt andre statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget. Kommunalbestyrelsen lader herefter lokalplanen tinglyse på de ejendomme, som er omfattet af planen. Lokalplaners indhold En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirkninger. Herudover kan en lokalplan indeholde bestemmelser om en lang række byplanmæssige forhold, som overførsel af arealer fra landzone til byzone, områdets anvendelsesforhold, ejendommes størrelse og afgrænsning (herunder udstykning), vej- og stiforhold, ledninger. Endvidere bestemmelser om bebyggelsens placering, omfang og ydre fremtræden, bevaring af bebyggelse og landskabstræk, områdets forsyning med friarealer og fællesanlæg mv. En lokalplan skal indeholde en redegørelse om planens formål, og dens forhold til kommuneplanen og øvrig planlægning for området, herunder om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen. Lokalplanforslaget skal endvidere redegøre for de midlertidige retsvirkninger og forslagets offentliggørelse og indsigelsesfrist. 02

3 INDHOLD REDEGØRELSE Indledning... side 4 Lokalplanens baggrund... side 4 Eksisterende forhold... side 5 Lokalplanens formål og indhold... side 7 Lokalplanens forhold til øvrig planlægning... side 11 BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål... side 13 2 Lokalplanområdets afgrænsning og zonestatus... side 13 3 Lokalplanområdets anvendelse... side 13 4 Udstykning....side 14 5 Adgangs- og parkeringsforhold... side 14 6 Byrum og grønne kvaliteter... side 14 7 Ledningsanlæg... side 15 8 Bebyggelsens omfang og placering... side 15 9 Bebyggelsens ydre fremtræden... side Skiltning og reklamering... side Ubebyggede arealer....side Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse....side Tilladelse fra anden myndighed... side Lokalplanens retsvirkninger... side Ophævelse af byplanvedtægt mm... side Tinglysning... side Vedtagelse og offentliggørelsespåtegning... side 17 BILAG Bilag 1 Lokalplanområde og delområder Bilag 2 Indkørsel, trafikplads og parkering Bilag 3 Adgang for gående og fodgængerareal Bilag 4 Byggefelter Bilag 5 Bygningsniveauer

4 Albertslund Centrum i dag. Lokalplanområdet ses til højre. REDEGØRELSE INDLEDNING På grundlag af Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) har Albertslund Kommune udarbejdet Lokalplan 7.12 for en mindre del af Albertslund Centrum. LOKALPLANENS BAGGRUND Albertslund Centrum er kommunens bymidte og borgernes foretrukne indkøbssted især for dagligvarer. På udvalgsvaresiden er centret trængt af konkurrencen fra centre i nabokommunerne med et større udbud af udvalgsvarer. Albertslund Centrum er samtidig kommunens kulturelle centrum med teater, biograf, spillestedet Forbrændingen, rådhuset, biblioteket samt en del privat service og sundhedstilbud. Albertslund Kommune ønsker at udvikle bymidten både som borgernes foretrukne indkøbscenter med en bred vifte af offentlig og privat service og som det kulturelle samlingspunkt for borgerne. Albertslund er tæt på at være fuldt udbygget. I den seneste Kommuneplan er der derfor planlagt bedre muligheder for at fortætte og forny visse dele af byen. Albertslund Centrum ønskes udviklet som en stationsnær bymidte med blandede byfunktioner, der summer af liv og aktiviteter. Kommunen ønsker at give mulighed for både flere boliger og mere erhverv, der kan tilbydes optimal tilgængelighed med bus og S-tog, samt med gode adgangs- og parkeringsmuligheder for bilister samt cyklister og gående, der benytter stisystemet. Fra center til bymidte Kommunen arbejder med en helhedsplan, der kan tilføre bymidten mere detailhandel og andre nye virksomheder, uddannelsessteder og servicetilbud, som trækker besøgende til i alle aldre. Det er kommunens mål, at tætheden i bymidten forøges, samtidig med at der etableres flere trygge byrum med oplevelser og aktiviteter. Fortætningen i centret og bygningernes højde vil markere bymidtens beliggenhed, synliggøre byens centrum og bidrage til en fornyet identitet i Albertslund. Fortætning giver mulighed for at tilføre bymidten flere butikker og andre funktioner som plejecenter, sundhedshus, samt skoler, boliger og kontorerhverv, hvor alle kan drage nytte af stationsnærheden og af hinanden, og dermed give grundlag for aktivitet og tryghed i flere af døgnets timer. Helhedsplanen skal optimere parkeringsmulighederne for besøgende i bil og tilgængeligheden for cyklister og gående. Nybyggeri og omdannelse

5 Albertslund Kommune arbejder med en helhedsplan, som kan føre til fortætning af bymidten. skal samtidig bidrage til at opnå besparelser på energi og ressourcer. Tilbud om lokale indkøbsmuligheder, fortætning og koncentration af boliger og arbejdspladser nær offentlige transportmidler er en hensigtsmæssig strategi, når man ønsker at minimere energi- og ressourceforbrug til transport. Udbygning af detailhandel og offentlig service Aktuelt er der ønske om at bygge en ny dagligvarebutik og et plejecenter i Albertslund Centrum. I 2009 analyserede Institut for Center Planlægning detailhandelen for 7 kommuner på Vestegnen. Analysen resulterede i en samlet beregning og vurdering af arealbehovet til nye detailhandelsvirksomheder frem til 2021 i kommunerne på Vestegnen. Det er disse udviklingsmuligheder, der tages hul på med lokalplan 7.12 for Albertslund Centrum - vest. I Albertslund og flere andre kommuner på Vestegnen forventes der et stærkt stigende antal ældre i de kommende år. Ifølge kommunens befolkningsprognose forventes antallet af personer over 80 år at stige fra 479 i 2009 til i 2024, hvor det vil svare til knapt 5 % af kommunens samlede befolkning. Udviklingen aktualiserer et behov for flere plejepladser, der kan etableres centralt. Plejeboliger i centret vil give nogle af beboerne mulighed for selv at handle og nyde bylivet. På sigt har kommunen også planer om, at samle en række sundhedstilbud i et centralt placeret sundhedshus. EKSISTERENDE FORHOLD Albertslund Centrum Bymidten er i dag kommunens kommercielle, sociale og kulturelle centrum og et vigtigt knudepunkt, hvor trådene mellem de omkringliggende boligområder og den offentlige transport samles. I Albertslund Centrum finder man først og fremmest kommunens bedste indkøbsmuligheder. I 2009 blev der registreret 17 dagligvarebutikker, 23 udvalgsvarebutikker, en række spisesteder og private servicevirksomheder. Albertslund har i årevis satset målrettet på at profilere sig med tilbud på kulturfronten. I bymidten findes Musikteatret med teater og to biografsale, spillestedet Forbrændingen, nyrenoveret hovedbibliotek og Albertslund Musikskole. Albertslund Centrum er også centrum for borgernes service. Her finder man rådhuset, plejecentret Albo, hjemmehjælpen, sprogskolen, S-tog, busholdeplads og kirke. Centret er oprindeligt planlagt til også at indeholde boliger. På Stationstorvet, Bytorvet og Kanaltorvet ligger ca. 400 boliger i etagerne over butikkerne, og ved Rådhussøen ligger Danmarks Internationale Kollegium DIK med 384 enkeltværelser og 64 lejligheder. Her bor mere end 500 udenlandske studerende. På en parkeringsplads syd for Kanaltorvet er der i 2009 lokalplanlagt for opførelse af yderligere 110 familieboliger i en blandet bebyggelse med etage- og rækkehuse. Den oprindelige byplan fra 60erne med centrets mange torve, stræder og stier, som man passerer på vej til omkringliggende boligområder, er blandt de bedste eksempler fra modernismens bybyg-

6 ning i Danmark. Med byens fokus på uderum frem for de enkelte bygninger adskiller centret i Albertslund sig fra mange andre moderne bydannelser i forstæderne. Ofte er hovedgaden i et forstadscenter et trafikalt vejkryds uden byrum, der indbyder til ophold. I andre forstæder er bylivet lukket inde i et overdækket indkøbscenter, hvor oplevelsen af by stopper ved tagkonstruktionen. Det oprindelige fokus på byrummene i Albertslund Centrum er en kvalitet, der holdes fast i under udvikling, fortætning og fornyelse af centret. Albertslund Centrum er i dag en bymidte med begrænsede bygningshøjder. Bortset fra Musikteatret, der er 20 meter højt, og skorstenene på varmeværket findes der ingen bygninger i bymidten over 4 etager. I dag er der ikke meget grønt i bymidten. Bortset fra området omkring Rådhussøen og biblioteket, består det grønne af beplantning på skrænterne mellem stiniveau og vejniveau samt beplantning omkring P-pladserne. Kommuneplan peger på enkelte bygninger af arkitektonisk værdi i centret men ikke i det aktuelle lokalplanområde. Lokalplanområdet Lokalplan 7.12 omfatter den vestlige del af Albertslund Centrum. Området afgrænses af Nordmarks Allé mod syd, Albertslundvej mod vest, Vognporten mod nord, samt Stationstorvet frem til bebyggelsen på østsiden af busterminalen. Området ligger centralt placeret i forhold til indkøb, offentlig transport med både busser og S-tog samt med god adgang til Roskildevej og kommunens øvrige overordnede vejnet. Lokalplanen omfatter et område med to ubebyggede pladser og en eksisterende bebyggelse ved Stationstorvet. Pladserne benyttes til parkering og busterminal, der ligger ét niveau over byens centrale butiksgade. Pladserne er overvejende facadeløse, men mod nord og øst ligger der bygninger i én etage med forskellige typer af privat service, restaurant og sundhedserhverv. Trafikpladsen blev nyindrettet i 2002 med knapt 50 parkeringspladser og fire overdækkede busholdepladser. Fire træbeklædte udluftningstårne til sikringsrum under terræn har tilført pladsen et skulpturelt element. Arealet syd for trafikpladsen og Skolegangen er indrettet til parkering for knapt 60 biler. Nord for trafikpladsen med indgang fra Stationstorvet ligger et supermarked i underetagen med knapt m 2 butiksareal. Underetagen øst for lokalplanområdet benyttes af en række udvalgsvarebutikker ud til byens handelsstrøg. Som overalt i Albertslund er trafikken i lokalplanområdet separeret i biler, cyklister og gående. Ind- Busholdepladsen er væsentlig for bymidtens kundeflow. Tårnene og trappen giver trafikpladsen karakter. 06

7 Lokalplanområdet er placeret centralt syd for stationen i Albertslund Centrum. kørsel og parkering til centret finder sted ad Stationsporten til de i alt 105 P-pladser nord og syd for Skolegangen. Varer køres til butikkerne fra Vognporten på nordsiden af lokalplanområdet eller i trådbure fra en P-plads syd for Bygangen uden for lokalplanområdet. Gående kommer til lokalplanområdet fra Stationstorvet, Bytorvet og Skolegangen. Der er adgang til trafikpladsen ad trapper og en elevator fra centerniveau på Stationstorvet. Cyklisterne ankommer til centret fra Skolegangen, Bygangen og Tåstrupstien, men der må ikke cykles gennem centret i butikkernes åbningstid. På trafikpladsens østside kan arealet mellem facaden og udluftningstårnene opleves som et byrum. Resten af pladsen er uden vægge, der signalerer bycenter, og mod vest afsluttes pladsen af dæmningen til Albertslundvej. I dag er rumopfattelsen derfor svag. Fodgængerniveauet på Skolegangen er omgivet af flere meter høje skrænter og støttemure op til parkeringsarealerne på det overliggende niveau. Her er der ingen oplevelse af by. I lokalplanområdet er der ikke andre grønne elementer end lav beplantning omkring de to parkeringspladser og en række store træer og lav beplantning langs dæmningen til Albertslundvej. LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Lokalplanen for Albertslund Centrum, Vest vil åbne for nybyggeri på trafikpladsen, på arealer nord for pladsen og p-pladsen syd for Skolegangen. Anlægget forudsætter, at den eksisterende trafikplads graves ud for at anlægge parkering i 2 etager. Den vestlige halvdel af pladsen vil efterfølgende blive bebygget, mens den anden halvdel af trafikpladsen genetableres og anvendes til busterminal, taxa og kiss and ride. Pladsen anlægges med ramper til de underliggende parkeringsniveauer. På arealerne omkring den genetablerede trafikplads er der aktuelle ønsker om at bygge en stor dagligvarebutik og et plejecenter med over 100 boliger. Senere kan der opføres mere butiksareal, offentlig service, kontorer og boliger. Ved Skolegangen kan der f.eks. placeres et sundhedshus til læger, tandklinik, genoptræning, kiropraktor o.lign. Syd for Skolegangen gives der også mulighed for at bygge kontorer, privat service og boliger. Lokalplanen tillader, at der bygges i 5 etager over centrets fodgængerniveau. To steder bliver det muligt at bygge tårne med op til 10 etager i 33 meters højde over fodgængerniveau, hvis de placeres, så det ikke generer byens pladser med skyggevirkning. 07

8 Tværsnittet fra Albertslundvej til Bytorvet viser områdets bygningshøjder og parkeringsniveauerne 0 og -1 Trafik og adgangsforhold Kunder og ansatte i bil kan køre til centrets nye funktioner fra Stationsporten til nedkørslen til parkeringsniveau 0, der ligger i samme niveau som Bytorvet og Stationstorvet. Trafikpladsen indrettes som terminal for byens busser og taxa. Bussernes centrale placering har betydning for både kunder og detailhandel samt besøgende til plejecenter og sundhedshus. Varetilkørsel kan i en første fase ske til en lukket varegård på trafikpladsen. Når byggefeltet ved Vognporten bringes i spil, bliver det muligt at anlægge en ny varegård med indkørsel fra Vognporten (se kortbilag 2). Cyklister og gående kommer til området fra Skolegangen, Bytorvet og Stationstorvet, hvorfra der er trapper, elevatorer og eskalatorer til trafikpladsen på niveau 1. Ved eller nær disse ankomstpunkter skal der planlægges pladser til cykelparkering (se kortbilag 3). Niveauforskelle er altid en ulempe for handikappede og personer med barnevogn eller rollator. Lifte, eskalatorer eller elevatorer til trafikpladsen på niveau 1 vil findes ved Stationstorvet og Skolegangen samt i P-niveau 0 og -1, hvor 17 pladser reserveres invalidevogne. Liftvogne vil få mulighed for afsætning på trafikplads og på P-niveauer. Krav til bygningernes egnethed til handikappede er reguleret i bygningsreglementet og stilles ved udstedelse af en byggetilladelse. Det er vigtigt at overgange mellem ude og inde udføres i niveau. Bygherrer og projekterende henvises til Dansk Standards vejledning Tilgængelighed for alle. Parkering Kommuneplanen har regler om, at der skal etableres parkeringspladser for biler og cykler svarende til behovet til de nye funktioner i bymidten. På grund af stationsnærheden kan behovet for bilparkeringspladser reduceres med 33% i bymidten. Der forventes ikke et voldsomt stigende antal kunder på cykel til bymidten, men der lægges vægt på at det er attraktivt at vælge cyklen frem for bilen, og at der er et tílstrækkeligt antal cykelparkeringspladser i bymidten. Lokalplanen foreskriver, at der anlægges flere cykelparkeringspladser, end lokalplanområdet kan rumme. Planen muliggør derfor, at der kan indrettes cykelparkering ved at inddrage areal på øverste parkeringsniveau eller uden for selve lokalplanområdet. På grundlag af Kommuneplan beregnes, at der kan forventes følgende maksimale parkeringsbehov i lokalplanområdet. Bygges der flere plejeboliger og færre m 2 til erhverv vil behovet for parkeringspladser blive mindre. Anvendelse m 2 P-behov Cykel-P Dagligvarer Udvalgsvarer Erhverv i øvr Plejecenter Sundhedshus Sum

9 Ved udnyttelse af byggemulighederne på trafikpladsen og P-pladsen syd for Skolegangen nedlægges ca. 100 bilparkeringspladser, som lokalplanen skal anvise erstatningspladser for. For at betjene centrets nye funktioner etableres der som omkring 300 parkeringspladser i konstruktion under trafikpladsen på niveau 0 og -1. Eksisterende 89 P-pladser på Hotelgrunden vest for Albertslundvej og på Vognporten langs banen kan fortsat anvendes til parkering for ansatte og kunder i centret, ligesom ansatte kan henvises til Føtex-parkeringen syd for Kanaltorvet. Cykelparkering til 455 cykler skal indrettes ved cyklisternes naturlige ankomstområder f.eks. ved Vognporten og Skolegangen. Nord for centret og stationen findes der 500 cykelparkeringspladser, som benyttes i forbindelse med indkøb og andre ærinder i centret, og der er planer om at etablere yderligere 80 pladser nord for stationen. Pladser og arkitektur Den genetablerede trafikplads i niveauet over fodgængerområdet bliver først og fremmest en trafikal plads indrettet med ramper til parkeringsniveauerne, bus- og taxaterminal, afsætningsplads for handikaptransport på pladsens sydlige del og midlertidig adgang til butikkernes varegård. Det er en udfordring at tilføre pladsen kvaliteter for kunder og bløde trafikanter. Lokalplanen reserverer områder på pladsen til fodgængere, stiller krav til variation i facaderne, indblik til pladsens butikker fra fodgængerområdet samt indretning af bebyggelsen med taghaver og grønne tage, der skråner ind mod pladsen, beplantning og vandrender for at opnå bykvalitet. Når byggefeltet syd for Skolegangen aktiveres, anlægges en ny plads ved et eventuelt kommende sundhedshus. På pladsens nordside vil man finde den primære indgang til en ny stor dagligvarebutik. Pladsen, der ligger i centrets oprindelige fodgængerniveau, indrettes med siddepladser, beplantning og belysning, der indbyder til ophold. Arkæologiske undersøgelser Efter 27 i Museumsloven (lovbekendtgørelse nr af 14. december 2006) skal planmyndigheden inddrage egnens kulturhistoriske museum, når der udarbejdes en lokalplan, der kan berøre bevaringsværdier, herunder fortidsminder. Hvis der under jordarbejder findes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses og anmeldes til: Museet på Kroppedal Enhed for Lovpligtigt arbejde Kroppedals Allé Taastrup. Museet kan foretage en arkæologisk undersøgelse. Oplysninger om områdets eventuelle fortidsminder kan indhentes på Museet inden arbejdet påbegyndes. Teknisk anlæg Da nybyggeriet opføres som lavenergiklasse 1, kan lokalplanen ikke kræve tilslutning til kollektiv varmeforsyning i lokalplanområdet. Alle ledninger i området skal udføres som jordledninger. Der er tilslutningspligt til henholdsvis Albertslund Vandforsyning og det offentlige kloaksystem, som er separeret i regnvand og spildevand. Ved omlægning af rør- eller ledningsføringer i forbindelse med anlægsarbejder, skal der indhentes oplysninger hos den enkelte ledningsejer gennem En vandrende kan aflede regn og samtidig pynte i byen Store huse kan også få grønne tage 09

10 Affald Til virksomheder i området skal der reserveres areal til, at affald kan sorteres i alle genanvendelige fraktioner samt farligt affald, forbrændingsegnet og affald til deponering. Dagrenovationslignende affald fra erhverv kan med fordel opsamles i fælles affaldsøer. I projekter, der indeholder boliger, skal der reserveres plads til sortering af affald i 4 fraktioner i umiddelbar nærhed af boligerne. Derudover skal der etableres adgang til en fælles miljøstation til 16 fraktioner (ikke dagrenovation), og der kan om ønsket indrettes et sted til genbrug. Støj Lokalplanen tillader, at der opføres boliger, institutioner og andre former for støjfølsom anvendelse i området. Det stiller særlige krav til støjforholdene, som i dette tilfælde kan være intern støj, trafikstøj fra vej og bane samt støj fra varelevering til butikker og andre erhverv. Lokalplanen stiller krav til det maksimale indendørs støjniveau i både boliger og lokaler til liberale erhverv. Hvis boligernes afstand til Albertslundvej, der inklusiv mertrafik fra centrets nye funktioner forventes trafikeret med ca. 600 biler i myldretiden, ikke bliver tilstrækkelig til, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for indpasning af boliger og institutioner i området kan overholdes (jf. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4/2007 om trafikstøj), skal der støjdæmpes med andre midler. Boligers mulige naboskab til og banen har medført krav i lokalplanen om støjisolering mm. Bygherre skal således sikre, at de vejledende støjgrænser for boliger og institutioner kan overholdes, og at der om nødvendigt udføres støjdæmpende foranstaltninger. Lokalplanen sikrer, at området kun kan anvendes til virksomheder, der ikke medfører miljøgener. Der tillades ingen virksomheder over miljøklasse 2. De vejledende grænseværdier for støjbelastning af boligernes udearealer i områder til blandet bolig erhverv er lempeligere end i rene boligområder, og boliger i området må tåle nogen støj fra f.eks. detailhandel. Det skal sikres med miljøgodkendelse, at virksomheder kan overholde et lavt støjniveau aften og nat. Grænseværdier i blandede byområder fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Støjende og støvende anlægsarbejder skal anmeldes til kommunen, der stiller forskellige vilkår efter miljøloven, der kan begrænse gener i anlægsperioden. Vilkår kan være, at anlæg skal finde sted i dagtimerne, og at støv skal bekæmpes. Forurening Albertslund Centrum ligger i et område, der er klassificeret som lettere forurenet. Der er ikke kortlagt forurening i lokalplanområdet. De generelle regler for anmeldelse af jordflytning og pligten til at orientere kommunen, hvis der konstateres jordforurening skal overholdes. Forurenet jord vil blive håndteret efter gældende regler og flyttet til godkendte modtageanlæg. Renovering af fodgængerarealerne bymidten skrider frem. Bytorvet renoveres i 2010 med scene og nye træer. 10

11 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING Det følger af planloven, at en lokalplan ikke må være i strid med anden planlægning. I det følgende gennemgås forholdet til den øvrige planlægning for området. Fingerplan 2007 Lokalplanen og kommuneplantillæggets afgrænsning og bestemmelser om anvendelse er i overensstemmelse med Fingerplanens retningslinjer for arealanvendelse og omfanget af kontor- og serviceenheder i stationsnære kerneområder i Hovedstadsområdet. Landsplandirektiv om detailhandel Lokalplanen overholder de statslige forskifter i landsplandirektivet om centre og detailhandel i Hovedstadsområdet. Kommuneplan 2021 Ifølge kommuneplan er Albertslund Centrum kommunens hovedcenter for handel med dagligvarer og udvalgsvarer, offentlig og privat service, kulturinstitutioner, boliger, kontorer mm. Lokalplanområdet ligger i Kommuneplanens rammeområde C1, der kan anvendes til intensive byerhverv med mange arbejdspladser og mulighed for enheder over m 2. Området kan planlægges til detailhandel, kontor og serviceerhverv, hotel, kulturelle formål, idræt, offentlige formål, plejeboliger, institutioner, tekniske anlæg, kollegium og boliger. Parkering både i terræn og parkeringshus samt mulighed for overdækket cykelparkering. Kommuneplanen tillader en bebyggelsesprocent på 120 %, dog 200 % på Hotelgrunden, 6 etager og en maksimal bygningshøjde på 20 meter. I bymidten muliggør kommuneplanen, at der kan tilføres ekstra m 2 butiksareal til salg af dagligvarer med maks. butiksstørrelse på m 2. Der kan desuden etableres yderligere m 2 butiksareal til salg af udvalgsvarer med maks. butiksstørrelse på m 2. Kommuneplantillæg nr. 1 Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplanens rammebestemmelserne for C1 med hensyn til bebyggelsesprocenten, bygningernes etageantal og højde. Efter Planloven kan kommunalbestyrelsen godkende en lokalplan, hvis den er i overensstemmelse med kommuneplanen eller med et tillæg til kommuneplanen. Albertslund Kommune har derfor udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan , som muliggør at området som helhed kan bebygges med 200% at bygningstårne kan opføres i indtil 10 etager målt fra fodgængerniveauet, at begrænsede bygningsdele kan opføres med indtil 33 meters højde Byplanvedtægter og lokalplaner Lokalplanområdet er ikke tidligere lokalplanlagt, men det er omfattet af byplanvedtægt nr. 7 af 10. august Den del af Byplanvedtægt nr. 7, som ligger inden for lokalplanområdet, aflyses ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan. Albertslund Kommunes arkitekturpolitik Kommunens arkitekturpolitik bygger på nøgleordene arkitektur, bæredygtighed og det sociale miljø som tre begreber, der er tæt forbundne. Ved nybyggeri bør der særligt fokuseres på materialer og byudstyr, som skal være genkendelige i bybilledet og medvirke til at skabe sammenhæng og identitet. Rummene mellem husene skal være oplevelsesrige, varierede og indbyde til social kontakt, og de skal være en naturlig konsekvens af bebyggelsesplanen. Den sociale kontakt og trygheden ved at færdes i byens forskellige områder skal prioriteres højt i forbindelse med planlægning og udformning af bebyggelse og uderum. 11

12 Miljø- og klima Kommunen ejer byggefelterne i lokalplanområdet og ønsker i forbindelse med de omfattende anlægsarbejder, som centeromdannelsen indebærer, at der samtidig opnås en række miljø- og klimaforbedringer. Med sin klimastrategi sigter Albertslund Kommune mod en bedre indsats for at reducere byens energiforbrug og CO2-udslippet. Al ny bebyggelse i Albertslund opføres som minimum med lavenergiklasse 1. Som led i klimastrategien skal energirigtige løsninger integreres i både bygninger og byrum under hensyntagen til byplanlægning, arkitektur og lokal identitet. Derfor stiler lokalplan krav om grønne tage, der på samme tid køler bygningerne, fordamper og forsinker regnvand. Det er i det lange løb meget billigere at tænke klimahensynet ind, inden store bygge- og anlægsarbejder går i gang, frem for at rette op på det senere. Spildevand og afledning af regnvand skal håndteres i henhold til Spildevandsplanen for Albertslund Kommune, I det aktuelle projekt er det ikke muligt at opnå nedsivning på matriklen. Lokalplanen indeholder derfor krav om grønne tage og render til regnvand, der kan forsinke vandets vej til afløbssystemet og på sigt spare udgifter til at udvide kapaciteten i afledningssystemet. Trafikpladsen kan anlægges med permeabel belægning, hvorunder vejvand opsamles og renses inden afledning. Nogle kommuner er begyndt at stille krav om, at der opnås en bestemt biofaktor i lokalplanområder. SBI har bidraget med en beregningsmetode. Et områdes biofaktor beregnes som grønne overflader i forhold til grundarealet. Med lokalplanens bestemmelser kan biofaktoren eksempelvis udregnes til 68% med grønne tage på alle bygninger og permeabel belægning på Trafikpladsen, hvilket er meget højt i et tæt bebygget byområde. Til sammenligning kræver Halsnæs Kommune en biofaktor på 20 % i et centerområde. størrelsen har regional betydning. Der skal også udarbejdes VVM-redegørelse for projekter, optaget på bilag 2, hvis det vurderes, at de kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Bilag 2 pkt. 11a omfatter anlægsarbejder i byzone herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser. Albertslund Kommune vurderer ikke, at en udbygning af detailhandelen i bymidten med 27 % vil ændre centrets opland eller påvirke centerstrukturen i et større område. Albertslund Kommune har vurderet, at fortætningen og ekstra 350 parkeringspladser vil medføre en mertrafik ind og ud af centret på under 600 biler i spidstimen fra kl. 16 til 17. Når trafikken fordeles i tre retninger resulterer det i 68% mere trafik på Nordmarks Allé øst for Albertslundvej og en stigning på 20% på Albertslundvej og Kongsholm Allé. Der skal imidlertid ske tæt på en fordobling af trafikken, før det kan opfattes af det menneskelige øre og medføre gener for f.eks. boliger. Trafikken afvikles i åbne gaderum uden tæt randbebyggelse. Der forventes derfor ikke forøget luftforurening. Gener fra jordarbejde og bortkørsel af jord fra parkeringsanlægget vil foregå over en begrænset periode, og jorden håndteres efter gældende forskrifter. Albertslund Kommune vurderer på denne baggrund, at lokalplanens fortætnings- og parkeringsmuligheder ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og at projektet derfor ikke er omfattet af VVM-pligt. VVM-screeningen er offentliggjort sammen med forslag til lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Andre planer Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende planer der vedrører: spildevand, varme, vand, miljø, natur og trafik. VVM-screening Albertslund Kommune har vurderet, at lokalplanen muliggør fortætning og projekter, der kunne udløse pligt til at udarbejde en VVM-redegørelse som følge af mertrafik til og fra de ekstra parkeringspladser i centret. Der er foretaget en screening efter VVM-bekendtgørelsens bilag 1 og 3. Ifølge Lovbekendtgørelse december 2006 skal der udføres en VVM-redegørelse for anlæg og projekter, der er optaget på bilag 1. Bilag 1 pkt. 36 omfatter detailhandelscentre, der på grund af 12

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Forslag. Lokalplan 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune

Forslag. Lokalplan 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse Albertslund Kommune Forslag Lokalplan 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE Brøndbyvester 206 B FORSLAG Lokalplan 206 B Idrætsefterskole i Gildhøjcentret B RØNDBY KOMMUNE BRØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING Teknisk Forvaltning September 2008 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 RINGSTED KOMMUNE Lokalplan nr. 132 Multihus i Ringsted Syd Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 Udarbejdet af Ringsted Kommunes Tekniske Forvaltning 29. oktober 2002 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 FOR ET OMRÅDE VED HOLSTEBRO-STRUER HAVN MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 3 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 0-568. for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have

LOKALPLAN NR. 0-568. for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have LOKALPLAN NR. 0-568 for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1-513. for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade

LOKALPLAN NR. 1-513. for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade LOKALPLAN NR 1-513 for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for

Læs mere

LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG

LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG Offentligt fremlagt i perioden xxx Stevns Kommune Lokalplan XXX Butiksområde ved Rengevej. Loklaplan XXX omhandler etablering af et planmæssigt grundlag

Læs mere