Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund"

Transkript

1 Miljø- og Teknikforvaltnigen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. T F

2 Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning samt senere ændringer skal en kommune udarbejde en lokalplan, før der gennemføres udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Der kan endvidere udarbejdes lokalplaner til afløsning af gældende lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer. Det er kommunalbestyrelsen, som har lokalplankompetencen. Planloven bestemmer desuden, at borgerne skal oplyses om indholdet af et lokalplanforslag, og gives lejlighed til at komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til lokalplanforslag. En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen, Fingerplan 2007 med retningslinier om udviklingen i Hovedstadsområdet eller mod regler og beslutninger om landsplanmæssige interesser. Udarbejdelse af lokalplaner Kommunalbestyrelsen står for at tilvejebringe lokalplaner, eventuelt i samarbejde med den, der har interesse i det pågældende bygge- og anlægsarbejde. Kommunalbestyrelsen lader den kommunale forvaltning udarbejde lokalplanforslag, som behandles og vedtages af kommunalbestyrelsen. Offentliggørelse og vedtagelse Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et lokalplanforslag, skal forslaget med tilhørende redegørelse offentliggøres med oplysning om en høringsperiode, som skal være mindst otte uger. Offentliggørelsen sker f.eks. i den lokale ugeavis samt ved særlig underretning til: ejere, lejere og brugere af ejendomme inden for lokalplanområdet, ejere, lejere og brugere af ejendomme uden for lokalplanområdet, hvis forslaget også har væsentlig betydning for dem, foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som har bedt om at blive underrettet, Miljøministeren samt øvrige statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, så vidt muligt de påtaleberettigede efter servitutdokumenter, hvis forslaget indeholder bestemmelser om servitutbortfald. Efter amternes nedlæggelse er det borgerne og nabokommunerne der ser efter, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Fingerplan 2007 og kommuneplanen. De statslige myndigheder kan nedlægge veto mod et lokalplanforslag, hvis det strider mod overordnede planinteresser. Først når der er opnået enighed mellem den pågældende myndighed og kommunalbestyrelsen om eventuelle ændringer af lokalplanforslaget, kan kommunalbestyrelsen vedtage planforslaget endeligt. Ved den endelige behandling af forslaget skal kommunalbestyrelsen tage stilling til eventuelle bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser, som er indsendt i høringsperioden. For lokalplaner, hvor der rettidigt er indsendt indsigelser mv., kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske fire uger efter indsigelsesfristen er udløbet. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at ændre lokalplanforslaget som følge af indsendte indsigelser mv. Hvis der er tale om større ændringer, skal det "ændrede" lokalplanforslag offentliggøres på ny i mindst otte uger. Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning til: ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet, enhver, der rettidigt har fremsat indsigelser mv. mod lokalplanforslaget, foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som har bedt om at blive underrettet, Miljøministeren samt andre statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget. Kommunalbestyrelsen lader herefter lokalplanen tinglyse på de ejendomme, som er omfattet af planen. Lokalplaners indhold En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirkninger. Herudover kan en lokalplan indeholde bestemmelser om en lang række byplanmæssige forhold, som overførsel af arealer fra landzone til byzone, områdets anvendelsesforhold, ejendommes størrelse og afgrænsning (herunder udstykning), vej- og stiforhold, ledninger. Endvidere bestemmelser om bebyggelsens placering, omfang og ydre fremtræden, bevaring af bebyggelse og landskabstræk, områdets forsyning med friarealer og fællesanlæg mv. En lokalplan skal indeholde en redegørelse om planens formål, og dens forhold til kommuneplanen og øvrig planlægning for området, herunder om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen. Lokalplanforslaget skal endvidere redegøre for de midlertidige retsvirkninger og forslagets offentliggørelse og indsigelsesfrist. 02

3 INDHOLD REDEGØRELSE Indledning... side 4 Lokalplanens baggrund... side 4 Eksisterende forhold... side 5 Lokalplanens formål og indhold... side 7 Lokalplanens forhold til øvrig planlægning... side 11 BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål... side 13 2 Lokalplanområdets afgrænsning og zonestatus... side 13 3 Lokalplanområdets anvendelse... side 13 4 Udstykning....side 14 5 Adgangs- og parkeringsforhold... side 14 6 Byrum og grønne kvaliteter... side 14 7 Ledningsanlæg... side 15 8 Bebyggelsens omfang og placering... side 15 9 Bebyggelsens ydre fremtræden... side Skiltning og reklamering... side Ubebyggede arealer....side Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse....side Tilladelse fra anden myndighed... side Lokalplanens retsvirkninger... side Ophævelse af byplanvedtægt mm... side Tinglysning... side Vedtagelse og offentliggørelsespåtegning... side 17 BILAG Bilag 1 Lokalplanområde og delområder Bilag 2 Indkørsel, trafikplads og parkering Bilag 3 Adgang for gående og fodgængerareal Bilag 4 Byggefelter Bilag 5 Bygningsniveauer

4 Albertslund Centrum i dag. Lokalplanområdet ses til højre. REDEGØRELSE INDLEDNING På grundlag af Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) har Albertslund Kommune udarbejdet Lokalplan 7.12 for en mindre del af Albertslund Centrum. LOKALPLANENS BAGGRUND Albertslund Centrum er kommunens bymidte og borgernes foretrukne indkøbssted især for dagligvarer. På udvalgsvaresiden er centret trængt af konkurrencen fra centre i nabokommunerne med et større udbud af udvalgsvarer. Albertslund Centrum er samtidig kommunens kulturelle centrum med teater, biograf, spillestedet Forbrændingen, rådhuset, biblioteket samt en del privat service og sundhedstilbud. Albertslund Kommune ønsker at udvikle bymidten både som borgernes foretrukne indkøbscenter med en bred vifte af offentlig og privat service og som det kulturelle samlingspunkt for borgerne. Albertslund er tæt på at være fuldt udbygget. I den seneste Kommuneplan er der derfor planlagt bedre muligheder for at fortætte og forny visse dele af byen. Albertslund Centrum ønskes udviklet som en stationsnær bymidte med blandede byfunktioner, der summer af liv og aktiviteter. Kommunen ønsker at give mulighed for både flere boliger og mere erhverv, der kan tilbydes optimal tilgængelighed med bus og S-tog, samt med gode adgangs- og parkeringsmuligheder for bilister samt cyklister og gående, der benytter stisystemet. Fra center til bymidte Kommunen arbejder med en helhedsplan, der kan tilføre bymidten mere detailhandel og andre nye virksomheder, uddannelsessteder og servicetilbud, som trækker besøgende til i alle aldre. Det er kommunens mål, at tætheden i bymidten forøges, samtidig med at der etableres flere trygge byrum med oplevelser og aktiviteter. Fortætningen i centret og bygningernes højde vil markere bymidtens beliggenhed, synliggøre byens centrum og bidrage til en fornyet identitet i Albertslund. Fortætning giver mulighed for at tilføre bymidten flere butikker og andre funktioner som plejecenter, sundhedshus, samt skoler, boliger og kontorerhverv, hvor alle kan drage nytte af stationsnærheden og af hinanden, og dermed give grundlag for aktivitet og tryghed i flere af døgnets timer. Helhedsplanen skal optimere parkeringsmulighederne for besøgende i bil og tilgængeligheden for cyklister og gående. Nybyggeri og omdannelse

5 Albertslund Kommune arbejder med en helhedsplan, som kan føre til fortætning af bymidten. skal samtidig bidrage til at opnå besparelser på energi og ressourcer. Tilbud om lokale indkøbsmuligheder, fortætning og koncentration af boliger og arbejdspladser nær offentlige transportmidler er en hensigtsmæssig strategi, når man ønsker at minimere energi- og ressourceforbrug til transport. Udbygning af detailhandel og offentlig service Aktuelt er der ønske om at bygge en ny dagligvarebutik og et plejecenter i Albertslund Centrum. I 2009 analyserede Institut for Center Planlægning detailhandelen for 7 kommuner på Vestegnen. Analysen resulterede i en samlet beregning og vurdering af arealbehovet til nye detailhandelsvirksomheder frem til 2021 i kommunerne på Vestegnen. Det er disse udviklingsmuligheder, der tages hul på med lokalplan 7.12 for Albertslund Centrum - vest. I Albertslund og flere andre kommuner på Vestegnen forventes der et stærkt stigende antal ældre i de kommende år. Ifølge kommunens befolkningsprognose forventes antallet af personer over 80 år at stige fra 479 i 2009 til i 2024, hvor det vil svare til knapt 5 % af kommunens samlede befolkning. Udviklingen aktualiserer et behov for flere plejepladser, der kan etableres centralt. Plejeboliger i centret vil give nogle af beboerne mulighed for selv at handle og nyde bylivet. På sigt har kommunen også planer om, at samle en række sundhedstilbud i et centralt placeret sundhedshus. EKSISTERENDE FORHOLD Albertslund Centrum Bymidten er i dag kommunens kommercielle, sociale og kulturelle centrum og et vigtigt knudepunkt, hvor trådene mellem de omkringliggende boligområder og den offentlige transport samles. I Albertslund Centrum finder man først og fremmest kommunens bedste indkøbsmuligheder. I 2009 blev der registreret 17 dagligvarebutikker, 23 udvalgsvarebutikker, en række spisesteder og private servicevirksomheder. Albertslund har i årevis satset målrettet på at profilere sig med tilbud på kulturfronten. I bymidten findes Musikteatret med teater og to biografsale, spillestedet Forbrændingen, nyrenoveret hovedbibliotek og Albertslund Musikskole. Albertslund Centrum er også centrum for borgernes service. Her finder man rådhuset, plejecentret Albo, hjemmehjælpen, sprogskolen, S-tog, busholdeplads og kirke. Centret er oprindeligt planlagt til også at indeholde boliger. På Stationstorvet, Bytorvet og Kanaltorvet ligger ca. 400 boliger i etagerne over butikkerne, og ved Rådhussøen ligger Danmarks Internationale Kollegium DIK med 384 enkeltværelser og 64 lejligheder. Her bor mere end 500 udenlandske studerende. På en parkeringsplads syd for Kanaltorvet er der i 2009 lokalplanlagt for opførelse af yderligere 110 familieboliger i en blandet bebyggelse med etage- og rækkehuse. Den oprindelige byplan fra 60erne med centrets mange torve, stræder og stier, som man passerer på vej til omkringliggende boligområder, er blandt de bedste eksempler fra modernismens bybyg-

6 ning i Danmark. Med byens fokus på uderum frem for de enkelte bygninger adskiller centret i Albertslund sig fra mange andre moderne bydannelser i forstæderne. Ofte er hovedgaden i et forstadscenter et trafikalt vejkryds uden byrum, der indbyder til ophold. I andre forstæder er bylivet lukket inde i et overdækket indkøbscenter, hvor oplevelsen af by stopper ved tagkonstruktionen. Det oprindelige fokus på byrummene i Albertslund Centrum er en kvalitet, der holdes fast i under udvikling, fortætning og fornyelse af centret. Albertslund Centrum er i dag en bymidte med begrænsede bygningshøjder. Bortset fra Musikteatret, der er 20 meter højt, og skorstenene på varmeværket findes der ingen bygninger i bymidten over 4 etager. I dag er der ikke meget grønt i bymidten. Bortset fra området omkring Rådhussøen og biblioteket, består det grønne af beplantning på skrænterne mellem stiniveau og vejniveau samt beplantning omkring P-pladserne. Kommuneplan peger på enkelte bygninger af arkitektonisk værdi i centret men ikke i det aktuelle lokalplanområde. Lokalplanområdet Lokalplan 7.12 omfatter den vestlige del af Albertslund Centrum. Området afgrænses af Nordmarks Allé mod syd, Albertslundvej mod vest, Vognporten mod nord, samt Stationstorvet frem til bebyggelsen på østsiden af busterminalen. Området ligger centralt placeret i forhold til indkøb, offentlig transport med både busser og S-tog samt med god adgang til Roskildevej og kommunens øvrige overordnede vejnet. Lokalplanen omfatter et område med to ubebyggede pladser og en eksisterende bebyggelse ved Stationstorvet. Pladserne benyttes til parkering og busterminal, der ligger ét niveau over byens centrale butiksgade. Pladserne er overvejende facadeløse, men mod nord og øst ligger der bygninger i én etage med forskellige typer af privat service, restaurant og sundhedserhverv. Trafikpladsen blev nyindrettet i 2002 med knapt 50 parkeringspladser og fire overdækkede busholdepladser. Fire træbeklædte udluftningstårne til sikringsrum under terræn har tilført pladsen et skulpturelt element. Arealet syd for trafikpladsen og Skolegangen er indrettet til parkering for knapt 60 biler. Nord for trafikpladsen med indgang fra Stationstorvet ligger et supermarked i underetagen med knapt m 2 butiksareal. Underetagen øst for lokalplanområdet benyttes af en række udvalgsvarebutikker ud til byens handelsstrøg. Som overalt i Albertslund er trafikken i lokalplanområdet separeret i biler, cyklister og gående. Ind- Busholdepladsen er væsentlig for bymidtens kundeflow. Tårnene og trappen giver trafikpladsen karakter. 06

7 Lokalplanområdet er placeret centralt syd for stationen i Albertslund Centrum. kørsel og parkering til centret finder sted ad Stationsporten til de i alt 105 P-pladser nord og syd for Skolegangen. Varer køres til butikkerne fra Vognporten på nordsiden af lokalplanområdet eller i trådbure fra en P-plads syd for Bygangen uden for lokalplanområdet. Gående kommer til lokalplanområdet fra Stationstorvet, Bytorvet og Skolegangen. Der er adgang til trafikpladsen ad trapper og en elevator fra centerniveau på Stationstorvet. Cyklisterne ankommer til centret fra Skolegangen, Bygangen og Tåstrupstien, men der må ikke cykles gennem centret i butikkernes åbningstid. På trafikpladsens østside kan arealet mellem facaden og udluftningstårnene opleves som et byrum. Resten af pladsen er uden vægge, der signalerer bycenter, og mod vest afsluttes pladsen af dæmningen til Albertslundvej. I dag er rumopfattelsen derfor svag. Fodgængerniveauet på Skolegangen er omgivet af flere meter høje skrænter og støttemure op til parkeringsarealerne på det overliggende niveau. Her er der ingen oplevelse af by. I lokalplanområdet er der ikke andre grønne elementer end lav beplantning omkring de to parkeringspladser og en række store træer og lav beplantning langs dæmningen til Albertslundvej. LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Lokalplanen for Albertslund Centrum, Vest vil åbne for nybyggeri på trafikpladsen, på arealer nord for pladsen og p-pladsen syd for Skolegangen. Anlægget forudsætter, at den eksisterende trafikplads graves ud for at anlægge parkering i 2 etager. Den vestlige halvdel af pladsen vil efterfølgende blive bebygget, mens den anden halvdel af trafikpladsen genetableres og anvendes til busterminal, taxa og kiss and ride. Pladsen anlægges med ramper til de underliggende parkeringsniveauer. På arealerne omkring den genetablerede trafikplads er der aktuelle ønsker om at bygge en stor dagligvarebutik og et plejecenter med over 100 boliger. Senere kan der opføres mere butiksareal, offentlig service, kontorer og boliger. Ved Skolegangen kan der f.eks. placeres et sundhedshus til læger, tandklinik, genoptræning, kiropraktor o.lign. Syd for Skolegangen gives der også mulighed for at bygge kontorer, privat service og boliger. Lokalplanen tillader, at der bygges i 5 etager over centrets fodgængerniveau. To steder bliver det muligt at bygge tårne med op til 10 etager i 33 meters højde over fodgængerniveau, hvis de placeres, så det ikke generer byens pladser med skyggevirkning. 07

8 Tværsnittet fra Albertslundvej til Bytorvet viser områdets bygningshøjder og parkeringsniveauerne 0 og -1 Trafik og adgangsforhold Kunder og ansatte i bil kan køre til centrets nye funktioner fra Stationsporten til nedkørslen til parkeringsniveau 0, der ligger i samme niveau som Bytorvet og Stationstorvet. Trafikpladsen indrettes som terminal for byens busser og taxa. Bussernes centrale placering har betydning for både kunder og detailhandel samt besøgende til plejecenter og sundhedshus. Varetilkørsel kan i en første fase ske til en lukket varegård på trafikpladsen. Når byggefeltet ved Vognporten bringes i spil, bliver det muligt at anlægge en ny varegård med indkørsel fra Vognporten (se kortbilag 2). Cyklister og gående kommer til området fra Skolegangen, Bytorvet og Stationstorvet, hvorfra der er trapper, elevatorer og eskalatorer til trafikpladsen på niveau 1. Ved eller nær disse ankomstpunkter skal der planlægges pladser til cykelparkering (se kortbilag 3). Niveauforskelle er altid en ulempe for handikappede og personer med barnevogn eller rollator. Lifte, eskalatorer eller elevatorer til trafikpladsen på niveau 1 vil findes ved Stationstorvet og Skolegangen samt i P-niveau 0 og -1, hvor 17 pladser reserveres invalidevogne. Liftvogne vil få mulighed for afsætning på trafikplads og på P-niveauer. Krav til bygningernes egnethed til handikappede er reguleret i bygningsreglementet og stilles ved udstedelse af en byggetilladelse. Det er vigtigt at overgange mellem ude og inde udføres i niveau. Bygherrer og projekterende henvises til Dansk Standards vejledning Tilgængelighed for alle. Parkering Kommuneplanen har regler om, at der skal etableres parkeringspladser for biler og cykler svarende til behovet til de nye funktioner i bymidten. På grund af stationsnærheden kan behovet for bilparkeringspladser reduceres med 33% i bymidten. Der forventes ikke et voldsomt stigende antal kunder på cykel til bymidten, men der lægges vægt på at det er attraktivt at vælge cyklen frem for bilen, og at der er et tílstrækkeligt antal cykelparkeringspladser i bymidten. Lokalplanen foreskriver, at der anlægges flere cykelparkeringspladser, end lokalplanområdet kan rumme. Planen muliggør derfor, at der kan indrettes cykelparkering ved at inddrage areal på øverste parkeringsniveau eller uden for selve lokalplanområdet. På grundlag af Kommuneplan beregnes, at der kan forventes følgende maksimale parkeringsbehov i lokalplanområdet. Bygges der flere plejeboliger og færre m 2 til erhverv vil behovet for parkeringspladser blive mindre. Anvendelse m 2 P-behov Cykel-P Dagligvarer Udvalgsvarer Erhverv i øvr Plejecenter Sundhedshus Sum

9 Ved udnyttelse af byggemulighederne på trafikpladsen og P-pladsen syd for Skolegangen nedlægges ca. 100 bilparkeringspladser, som lokalplanen skal anvise erstatningspladser for. For at betjene centrets nye funktioner etableres der som omkring 300 parkeringspladser i konstruktion under trafikpladsen på niveau 0 og -1. Eksisterende 89 P-pladser på Hotelgrunden vest for Albertslundvej og på Vognporten langs banen kan fortsat anvendes til parkering for ansatte og kunder i centret, ligesom ansatte kan henvises til Føtex-parkeringen syd for Kanaltorvet. Cykelparkering til 455 cykler skal indrettes ved cyklisternes naturlige ankomstområder f.eks. ved Vognporten og Skolegangen. Nord for centret og stationen findes der 500 cykelparkeringspladser, som benyttes i forbindelse med indkøb og andre ærinder i centret, og der er planer om at etablere yderligere 80 pladser nord for stationen. Pladser og arkitektur Den genetablerede trafikplads i niveauet over fodgængerområdet bliver først og fremmest en trafikal plads indrettet med ramper til parkeringsniveauerne, bus- og taxaterminal, afsætningsplads for handikaptransport på pladsens sydlige del og midlertidig adgang til butikkernes varegård. Det er en udfordring at tilføre pladsen kvaliteter for kunder og bløde trafikanter. Lokalplanen reserverer områder på pladsen til fodgængere, stiller krav til variation i facaderne, indblik til pladsens butikker fra fodgængerområdet samt indretning af bebyggelsen med taghaver og grønne tage, der skråner ind mod pladsen, beplantning og vandrender for at opnå bykvalitet. Når byggefeltet syd for Skolegangen aktiveres, anlægges en ny plads ved et eventuelt kommende sundhedshus. På pladsens nordside vil man finde den primære indgang til en ny stor dagligvarebutik. Pladsen, der ligger i centrets oprindelige fodgængerniveau, indrettes med siddepladser, beplantning og belysning, der indbyder til ophold. Arkæologiske undersøgelser Efter 27 i Museumsloven (lovbekendtgørelse nr af 14. december 2006) skal planmyndigheden inddrage egnens kulturhistoriske museum, når der udarbejdes en lokalplan, der kan berøre bevaringsværdier, herunder fortidsminder. Hvis der under jordarbejder findes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses og anmeldes til: Museet på Kroppedal Enhed for Lovpligtigt arbejde Kroppedals Allé Taastrup. Museet kan foretage en arkæologisk undersøgelse. Oplysninger om områdets eventuelle fortidsminder kan indhentes på Museet inden arbejdet påbegyndes. Teknisk anlæg Da nybyggeriet opføres som lavenergiklasse 1, kan lokalplanen ikke kræve tilslutning til kollektiv varmeforsyning i lokalplanområdet. Alle ledninger i området skal udføres som jordledninger. Der er tilslutningspligt til henholdsvis Albertslund Vandforsyning og det offentlige kloaksystem, som er separeret i regnvand og spildevand. Ved omlægning af rør- eller ledningsføringer i forbindelse med anlægsarbejder, skal der indhentes oplysninger hos den enkelte ledningsejer gennem En vandrende kan aflede regn og samtidig pynte i byen Store huse kan også få grønne tage 09

10 Affald Til virksomheder i området skal der reserveres areal til, at affald kan sorteres i alle genanvendelige fraktioner samt farligt affald, forbrændingsegnet og affald til deponering. Dagrenovationslignende affald fra erhverv kan med fordel opsamles i fælles affaldsøer. I projekter, der indeholder boliger, skal der reserveres plads til sortering af affald i 4 fraktioner i umiddelbar nærhed af boligerne. Derudover skal der etableres adgang til en fælles miljøstation til 16 fraktioner (ikke dagrenovation), og der kan om ønsket indrettes et sted til genbrug. Støj Lokalplanen tillader, at der opføres boliger, institutioner og andre former for støjfølsom anvendelse i området. Det stiller særlige krav til støjforholdene, som i dette tilfælde kan være intern støj, trafikstøj fra vej og bane samt støj fra varelevering til butikker og andre erhverv. Lokalplanen stiller krav til det maksimale indendørs støjniveau i både boliger og lokaler til liberale erhverv. Hvis boligernes afstand til Albertslundvej, der inklusiv mertrafik fra centrets nye funktioner forventes trafikeret med ca. 600 biler i myldretiden, ikke bliver tilstrækkelig til, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for indpasning af boliger og institutioner i området kan overholdes (jf. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4/2007 om trafikstøj), skal der støjdæmpes med andre midler. Boligers mulige naboskab til og banen har medført krav i lokalplanen om støjisolering mm. Bygherre skal således sikre, at de vejledende støjgrænser for boliger og institutioner kan overholdes, og at der om nødvendigt udføres støjdæmpende foranstaltninger. Lokalplanen sikrer, at området kun kan anvendes til virksomheder, der ikke medfører miljøgener. Der tillades ingen virksomheder over miljøklasse 2. De vejledende grænseværdier for støjbelastning af boligernes udearealer i områder til blandet bolig erhverv er lempeligere end i rene boligområder, og boliger i området må tåle nogen støj fra f.eks. detailhandel. Det skal sikres med miljøgodkendelse, at virksomheder kan overholde et lavt støjniveau aften og nat. Grænseværdier i blandede byområder fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Støjende og støvende anlægsarbejder skal anmeldes til kommunen, der stiller forskellige vilkår efter miljøloven, der kan begrænse gener i anlægsperioden. Vilkår kan være, at anlæg skal finde sted i dagtimerne, og at støv skal bekæmpes. Forurening Albertslund Centrum ligger i et område, der er klassificeret som lettere forurenet. Der er ikke kortlagt forurening i lokalplanområdet. De generelle regler for anmeldelse af jordflytning og pligten til at orientere kommunen, hvis der konstateres jordforurening skal overholdes. Forurenet jord vil blive håndteret efter gældende regler og flyttet til godkendte modtageanlæg. Renovering af fodgængerarealerne bymidten skrider frem. Bytorvet renoveres i 2010 med scene og nye træer. 10

11 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING Det følger af planloven, at en lokalplan ikke må være i strid med anden planlægning. I det følgende gennemgås forholdet til den øvrige planlægning for området. Fingerplan 2007 Lokalplanen og kommuneplantillæggets afgrænsning og bestemmelser om anvendelse er i overensstemmelse med Fingerplanens retningslinjer for arealanvendelse og omfanget af kontor- og serviceenheder i stationsnære kerneområder i Hovedstadsområdet. Landsplandirektiv om detailhandel Lokalplanen overholder de statslige forskifter i landsplandirektivet om centre og detailhandel i Hovedstadsområdet. Kommuneplan 2021 Ifølge kommuneplan er Albertslund Centrum kommunens hovedcenter for handel med dagligvarer og udvalgsvarer, offentlig og privat service, kulturinstitutioner, boliger, kontorer mm. Lokalplanområdet ligger i Kommuneplanens rammeområde C1, der kan anvendes til intensive byerhverv med mange arbejdspladser og mulighed for enheder over m 2. Området kan planlægges til detailhandel, kontor og serviceerhverv, hotel, kulturelle formål, idræt, offentlige formål, plejeboliger, institutioner, tekniske anlæg, kollegium og boliger. Parkering både i terræn og parkeringshus samt mulighed for overdækket cykelparkering. Kommuneplanen tillader en bebyggelsesprocent på 120 %, dog 200 % på Hotelgrunden, 6 etager og en maksimal bygningshøjde på 20 meter. I bymidten muliggør kommuneplanen, at der kan tilføres ekstra m 2 butiksareal til salg af dagligvarer med maks. butiksstørrelse på m 2. Der kan desuden etableres yderligere m 2 butiksareal til salg af udvalgsvarer med maks. butiksstørrelse på m 2. Kommuneplantillæg nr. 1 Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplanens rammebestemmelserne for C1 med hensyn til bebyggelsesprocenten, bygningernes etageantal og højde. Efter Planloven kan kommunalbestyrelsen godkende en lokalplan, hvis den er i overensstemmelse med kommuneplanen eller med et tillæg til kommuneplanen. Albertslund Kommune har derfor udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan , som muliggør at området som helhed kan bebygges med 200% at bygningstårne kan opføres i indtil 10 etager målt fra fodgængerniveauet, at begrænsede bygningsdele kan opføres med indtil 33 meters højde Byplanvedtægter og lokalplaner Lokalplanområdet er ikke tidligere lokalplanlagt, men det er omfattet af byplanvedtægt nr. 7 af 10. august Den del af Byplanvedtægt nr. 7, som ligger inden for lokalplanområdet, aflyses ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan. Albertslund Kommunes arkitekturpolitik Kommunens arkitekturpolitik bygger på nøgleordene arkitektur, bæredygtighed og det sociale miljø som tre begreber, der er tæt forbundne. Ved nybyggeri bør der særligt fokuseres på materialer og byudstyr, som skal være genkendelige i bybilledet og medvirke til at skabe sammenhæng og identitet. Rummene mellem husene skal være oplevelsesrige, varierede og indbyde til social kontakt, og de skal være en naturlig konsekvens af bebyggelsesplanen. Den sociale kontakt og trygheden ved at færdes i byens forskellige områder skal prioriteres højt i forbindelse med planlægning og udformning af bebyggelse og uderum. 11

12 Miljø- og klima Kommunen ejer byggefelterne i lokalplanområdet og ønsker i forbindelse med de omfattende anlægsarbejder, som centeromdannelsen indebærer, at der samtidig opnås en række miljø- og klimaforbedringer. Med sin klimastrategi sigter Albertslund Kommune mod en bedre indsats for at reducere byens energiforbrug og CO2-udslippet. Al ny bebyggelse i Albertslund opføres som minimum med lavenergiklasse 1. Som led i klimastrategien skal energirigtige løsninger integreres i både bygninger og byrum under hensyntagen til byplanlægning, arkitektur og lokal identitet. Derfor stiler lokalplan krav om grønne tage, der på samme tid køler bygningerne, fordamper og forsinker regnvand. Det er i det lange løb meget billigere at tænke klimahensynet ind, inden store bygge- og anlægsarbejder går i gang, frem for at rette op på det senere. Spildevand og afledning af regnvand skal håndteres i henhold til Spildevandsplanen for Albertslund Kommune, I det aktuelle projekt er det ikke muligt at opnå nedsivning på matriklen. Lokalplanen indeholder derfor krav om grønne tage og render til regnvand, der kan forsinke vandets vej til afløbssystemet og på sigt spare udgifter til at udvide kapaciteten i afledningssystemet. Trafikpladsen kan anlægges med permeabel belægning, hvorunder vejvand opsamles og renses inden afledning. Nogle kommuner er begyndt at stille krav om, at der opnås en bestemt biofaktor i lokalplanområder. SBI har bidraget med en beregningsmetode. Et områdes biofaktor beregnes som grønne overflader i forhold til grundarealet. Med lokalplanens bestemmelser kan biofaktoren eksempelvis udregnes til 68% med grønne tage på alle bygninger og permeabel belægning på Trafikpladsen, hvilket er meget højt i et tæt bebygget byområde. Til sammenligning kræver Halsnæs Kommune en biofaktor på 20 % i et centerområde. størrelsen har regional betydning. Der skal også udarbejdes VVM-redegørelse for projekter, optaget på bilag 2, hvis det vurderes, at de kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Bilag 2 pkt. 11a omfatter anlægsarbejder i byzone herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser. Albertslund Kommune vurderer ikke, at en udbygning af detailhandelen i bymidten med 27 % vil ændre centrets opland eller påvirke centerstrukturen i et større område. Albertslund Kommune har vurderet, at fortætningen og ekstra 350 parkeringspladser vil medføre en mertrafik ind og ud af centret på under 600 biler i spidstimen fra kl. 16 til 17. Når trafikken fordeles i tre retninger resulterer det i 68% mere trafik på Nordmarks Allé øst for Albertslundvej og en stigning på 20% på Albertslundvej og Kongsholm Allé. Der skal imidlertid ske tæt på en fordobling af trafikken, før det kan opfattes af det menneskelige øre og medføre gener for f.eks. boliger. Trafikken afvikles i åbne gaderum uden tæt randbebyggelse. Der forventes derfor ikke forøget luftforurening. Gener fra jordarbejde og bortkørsel af jord fra parkeringsanlægget vil foregå over en begrænset periode, og jorden håndteres efter gældende forskrifter. Albertslund Kommune vurderer på denne baggrund, at lokalplanens fortætnings- og parkeringsmuligheder ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og at projektet derfor ikke er omfattet af VVM-pligt. VVM-screeningen er offentliggjort sammen med forslag til lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Andre planer Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende planer der vedrører: spildevand, varme, vand, miljø, natur og trafik. VVM-screening Albertslund Kommune har vurderet, at lokalplanen muliggør fortætning og projekter, der kunne udløse pligt til at udarbejde en VVM-redegørelse som følge af mertrafik til og fra de ekstra parkeringspladser i centret. Der er foretaget en screening efter VVM-bekendtgørelsens bilag 1 og 3. Ifølge Lovbekendtgørelse december 2006 skal der udføres en VVM-redegørelse for anlæg og projekter, der er optaget på bilag 1. Bilag 1 pkt. 36 omfatter detailhandelscentre, der på grund af 12

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.6 Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke 2001 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Miljø- og Teknikforvaltnigen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Forslag Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. offentliggjort www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 67 00 F 43

Læs mere

Lokalplan 2.8 Kulturhus på Djursvang 4. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan 2.8 Kulturhus på Djursvang 4. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk Lokalplan 2.8 Kulturhus på Djursvang 4 T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr Centerområde ved vognporten. Centerformål - forretnings- og kontorbebyggelse m.v. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr Centerområde ved vognporten. Centerformål - forretnings- og kontorbebyggelse m.v. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 7.7 Centerområde ved vognporten Centerformål - forretnings- og kontorbebyggelse m.v. 1989 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Forslag. Lokalplan 3.10, Kulturhus på Holsbjergvej 27-29. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune

Forslag. Lokalplan 3.10, Kulturhus på Holsbjergvej 27-29. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse Albertslund Kommune Forslag Lokalplan 3.10, Kulturhus på Holsbjergvej 27-29 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 18.4. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 18.4. Albertslund Kommune Albertslund Kommune Lokalplan nr. 18.4 For en ældreinstitution med ældreboliger og tilhørende administrations-, fælles- og servicefaciliteter ved Humlehusene 2003 Kongsbak Informatik O O O OLokalplan OAlbertslund

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.12.4 for erhvervsejendomme Roskildevej 247-249 og 251. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 25.4. Daghaver i Egelundparken. Daghaver med fællesbygning og redskabsskure. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 25.4. Daghaver i Egelundparken. Daghaver med fællesbygning og redskabsskure. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 25.4 Daghaver i Egelundparken Daghaver med fællesbygning og redskabsskure 1990 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Forslag. Lokalplan 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune

Forslag. Lokalplan 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse Albertslund Kommune Forslag Lokalplan 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Plejeboliger og Sundhedscenter humlehusene. Ældreegnede boliger, plejebolig sundhedscenter

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Plejeboliger og Sundhedscenter humlehusene. Ældreegnede boliger, plejebolig sundhedscenter Albertslund Kommune Lokalplan nr. 18.3 Plejeboliger og Sundhedscenter humlehusene Ældreegnede boliger, plejebolig sundhedscenter 1996 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008.

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. LOKALPLAN NR. 37, 2008. Plejeboliger i Rødvig FORSLAG OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. Stevns Kommune Lokalplan 37, 2008 Plejeboliger i Rødvig Indledning Denne Lokalplan

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Ballerup bymidte er i dag omfattet af i alt 7 byplanvedtægter.

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Forslag til lokalplan 98 er i høring

Forslag til lokalplan 98 er i høring Herlev Bygade 90 2730 Herlev 13. januar 2015 Journalnr. 163-2014-23143 Forslag til lokalplan 98 er i høring Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune har den 10. december 2014 vedtaget at sende forslag til

Læs mere

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17 Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00 Sejlflod Kommune Lokalplan nr 50.31.03 Centerområde ved Tofthøjvej 17 Vejledning...... 3 Redegørelse...... 4 Lokalplanens område.....^^

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Kingosvej DDO, COWI. Lokalplan 1.01.12. Fælleshus, forsamlingslokale samt butik i Kingosparken. Taastrup

Kingosvej DDO, COWI. Lokalplan 1.01.12. Fælleshus, forsamlingslokale samt butik i Kingosparken. Taastrup Roskildevej DDO, COWI Kingosvej Taastrup Hovedgade Lokalplan 1.01.12 Fælleshus, forsamlingslokale samt butik i Kingosparken. Taastrup 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.01.12 Indhold: Redegørelse 3 Indledning...3

Læs mere

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station PLAN ERHVERV Juni 2010 Forslag Lokalplan nr. 1091 Perron 1, Slagelse Station HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Fladså Kommune Lokalplan nr. 2.B1.2 for Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Lokalplanforslaget vedtaget Lokalplanforslaget endeligt vedtaget Lokalplanen tinglyst 08.04.97 11.08.98 15.09.98 Matr.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 40 for et område ved Søndergade i Vamdrup Redegørelse Vamdrup Kommune Del af centerområde Beliggende: Lokalplanen omfatter et område på 2300 m 2, beliggende ved Søndergade

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan Naboer og andre interessenter Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan 2013-2025 Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 10. marts 2015 endeligt vedtaget

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere