Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt med følgende hovedpunkter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter."

Transkript

1 Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt med følgende hovedpunkter. Mondo opnåede i 1. kvt en omsætning på 26,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 5% ift. 1. kvt. 2008, hvor omsætningen udgjorde 25,0 mio. kr. Forretningsområdet Solutions, der omfatter off-shore aktiviteter samt software- og konsulentaktiviteter realiserede et godt 1. kvt med et højt aktivitetsniveau. Omsætningen og det overordnede aktivitetsniveau inden for forretningsområdet Hosting har dog endnu ikke opnået kritisk masse, og på trods af gennemførelse af en række effektivitetstiltag realiserede forretningsområdet et betydeligt underskud. Resultat før afskrivninger, EBITDA, udgjorde samlet et underskud på 4,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1,7 mio. kr. i forhold til 1. kvt. 2008, hvor resultat før afskrivninger udgjorde et underskud på 6,3 mio. kr. Mondo fortsætter derfor effektiviseringsprojekter med henblik på at reducere det overordnede omkostningsniveau. I forlængelse af ekstraordinær generalforsamling afholdt den 26. februar 2009 er Mondos egenkapital forhøjet med godt 40 mio. kr. i form af kontant indskud af 13,8 mio. kr. og konvertering af gæld på 26,4 mio. kr. Mondo fastholder forventningerne udmeldt i årsrapporten for 2008 om en vækst i omsætningen og et mindre overskud før afskrivninger (EBITDA). Yderligere information: adm. dir. Lars Nordenlund Friis, tlf , , Mondo A/S, Lersø Parkallé 107 DK-2100 København Ø CVR-nr maj 2009 Mondo A/S Periodemeddelelse 1. kvt Side 1 af 5

2 Periodemeddelelse for 1. kvt Omsætning og resultat Mondo opnåede i 1. kvt en omsætning på 26,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 5% ift. 1. kvt. 2008, hvor omsætningen udgjorde 25,0 mio. kr. Mondo har oplevet, at mange kunder og potentielle kunder er blevet mere forsigtige i forbindelse med investeringsbeslutninger, hvilket resulterer i prispres, længere salgsforløb og ofte også udskydelse af investeringer. De generelle konjunkturer taget i betragtning er den opnåede omsætningsfremgang derfor tilfredsstillende. Forretningsområdet Solutions, der omfatter off-shore aktiviteter samt software og konsulentaktiviteter realiserede et godt 1. kvt med et særdeles højt aktivitetsniveau. Omsætningen og det overordnede aktivitetsniveau har dog endnu ikke opnået kritisk masse indenfor forretningsområdet Hosting, som på trods af en række gennemførte effektivitetstiltag fortsat genererer betydelige underskud. Resultat før afskrivninger, EBITDA, udgjorde således samlet et større underskud på 4,6 mio. kr., hvilket dog er en forbedring 1,7 mio. kr. ift. 1. kvt. 2008, hvor resultat før afskrivninger udgjorde et underskud på 6,3 mio. kr. Mondo fortsætter derfor effektiviseringsprojekter mhp. at reducere det overordnede omkostningsniveau. Et centralt element i denne sammenhæng er investeringen i en ny state-ofthe-art virtuel hosting platform, som muliggør konsolidering af Mondos hosting-aktiviteter på én IT-platform. Tidligere var kunderne fordelt på fem forskellige opkøbte IT-platforme fordelt på flere lokationer, hvilket forringede såvel gennemskueligheden og effektiviteten i organisationen som kvaliteten i hosting-ydelserne. Dette projekt har taget længere tid end oprindeligt planlagt, men forløber nu planmæssigt, og de sidste kunder vil være overført til den nye samlede platform i begyndelsen af 3. kvt En af de operationelle gevinster ved implementeringen af denne nye moderne platform er, at en betydelig del af driftsopgaverne kan foretages af Mondos medarbejdere i Ukraine. Markante forbedringer af profitabiliteten indenfor Hosting-området forudsætter imidlertid, at der gennemføres strukturelle ændringer mhp. at opnå kritisk masse. Ledelsen har igangsat undersøgelser af mulige scenarier, som omfatter såvel strategiske alliancer som fusioner og virksomhedsopkøb. Kapitalforhøjelse og finansiel situation Mondo havde igennem 2007 og 2008 store drifts- og likviditetsmæssige udfordringer som følge af den aggressive opkøbsstrategi i tidligere år og en efterfølgende integration, som har krævet væsentligt flere ressourcer end oprindeligt forventet. Det viste sig derfor i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten for 2008 at være nødvendigt at foretage betydelige nedskrivninger på goodwill på 35 mio. kr. relateret til virksomhedsopkøb foretaget i Mondo havde derfor pr. 31. december 2008 tabt mere end halvdelen af aktiekapitalen, hvorfor der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling d. 26. februar 2009, hvor selskabet fik tilført godt 40 mio. kr. i kapital i form af konvertering af den konvertible gæld på 26 mio. kr. til aktiekapital og en kontant kapitalforhøjelse på 13,8 mio. kr., hvilket har medført, at bankgælden har kunnet reduceres med 10 mio. kr. Samtidig blev den nominelle værdi af hver enkelt af de gamle aktier nedskrevet fra 1,00 kr. til 0,25 kr. Herudover har ledelsen fået forlænget Mondos kreditramme i banken således at lånefaciliteterne på 40 mio. kr. er fastlåst frem til ultimo 2011, ligesom en del af de tilskrevne renter ikke skal betales løbende. 19. maj 2009 Mondo A/S Periodemeddelelse 1. kvt Side 2 af 5

3 CHV II af A/S (Ib Kunøe) og Gaardboe Holding ApS (Michael Gaardboe) besidder herefter mere end henholdsvis 70% og 15% af de samlede aktier. De nytegnede aktier er imidlertid ikke optaget til handel på Nasdaq OMX København A/S på nuværende tidspunkt. Selskabets bestyrelse havde ønsket at gennemføre en parallelemission med fortegningsret for samtlige af selskabets aktionærer. Denne forhøjelse blev ikke gennemført, idet dette udbud ville kræve udarbejdelse af prospekt. Selskabets bestyrelse vurderede, at omkostningerne ved prospektudarbejdelsen var for høje i forhold til det forventede provenu. Ledelsen har iværksat flere initiativer, der skal bidrage til at sikre, at likviditeten kan holdes inden for den eksisterende ramme. Blandt andet en tilpasning af medarbejderstaben i Danmark i marts 2009, hvilket vil få positiv likviditetsmæssig effekt i 3. kvt Salgs- og markedsforhold Den samlede IT-sektor er påvirket af den generelle recession i økonomien, men nye markedsanalyser forventer, at IT-segmenterne outsourcing og hosting vil være de eneste segmenter, som fortsat vil udvise positive vækstrater i Mondo står således strategisk godt positioneret ift. også at realisere vækst i Som anført ovenfor opleves salgsforløbene som værende længere og vanskeligere, men Mondo oplever en god interesse for sine ydelser. Således har Mondo i 1. kvt vundet de to største kontrakter, som Mondo nogensinde har indgået. I januar kunne Mondo offentliggøre indgåelsen af en betydelig off-shore ordre på softwareudvikling med et dansk internetbaseret handelsselskab omkring design og udvikling af en ny og innovativ internet løsning baseret på Microsoft teknologi. Udviklingen vil blive foretaget i Mondos off-shore udviklingscenter i Pakistan. Ordren forventes at generere en samlet omsætning på mere end 5 mio. kr. over ét år. I marts annoncerede Mondo at have indgået en 3-årig IT-driftsaftale, såkaldt managed hosting med Kuoni Travel Ltd. på en samlet kontraktsum på 20 mio. kr. Der er tale om en 3 årig global aftale omkring outsourcing omfattende drift af i alt 7 forretningskritiske IT systemer hovedsagligt baseret på Microsoft teknologier. Løsningerne skal drives fra Mondo s danske driftcentre. Aftalen dækker server-drift samt tekniske serviceydelser. Kuoni er en af verdens største rejsearrangører med salg i mere end 40 lande og står i Danmark bag mærkerne Apollo, Falk Lauritsen og Kuoni. Organisation Ulrik Christensen tiltrådte d. 1. februar 2009 som ny CFO for Mondo. Mondo A/S afholdte ordinær generalforsamling d. 24. april 2009, hvor Michael Gaardboe havde meddelt at han udtrådte af selskabets bestyrelse. Som nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt Jørgen Cadovius og Steen Hagengaard. Bestyrelsen består herefter af Ib Kunøe, formand, Carsten Bang, Jørgen Cadovius og Steen Hagengaard. Begivenheder efter kvartalets afslutning Udver de ovenfor nævnte forhold, er der ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning efter kvartalets afslutning. 19. maj 2009 Mondo A/S Periodemeddelelse 1. kvt Side 3 af 5

4 Forventninger til 2009 Som følge af den nuværende markedssituation er der større usikkerhed end normalt i relation til vurderingen af muligheden for at lukke ordrer. Der er derfor større usikkerhed knyttet til forventningerne til de økonomiske resultater i Mondo fastholder forventningerne udmeldt i årsrapporten om en vækst i omsætningen og et mindre overskud før afskrivninger på EBITDA-niveau. Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med risici. Mange faktorer, hvoraf en del vil være uden for Mondos kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne. Disse faktorer er blandt andet udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder, den teknologiske udvikling, ændringer i love og regler på selskabets markeder, udviklingen i efterspørgslen efter selskabets produkter, konkurrenceforhold samt integration af tilkøbte virksomheder. 19. maj 2009 Mondo A/S Periodemeddelelse 1. kvt Side 4 af 5

5 Finanskalender for 2009 Finanskalender for 2009 ser ud som følger: 31. august 2009 Halvårsrapport for første halvår november 2009 Periodemeddelelse for tredje kvartal 2009 Meddelelser i april, 2009, meddelelse nr Referat af ordinær generalforsamling 7. april, 2009, meddelelse nr Indkaldelse til ordinær generalforsamling 7. april, 2009, meddelelse nr Dispensation fra krav om overtagelsestilbud 31. marts, 2009, meddelelse nr Årsrapport 12. marts, 2009, meddelelse nr Storaktionærmeddelelser 12. marts, 2009, meddelelse nr Vedtægter Mondo A/S 12. marts, 2009, meddelelse nr Gennemførelse af kapitalforhøjelse 3. marts, 2009, meddelelse nr. 9 - Mondo A/S indgår global IT-driftsaftale med Kuoni Travel Ltd. 26. februar, 2009, meddelelse nr. 8 - Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 26. februar 2009 samt nye vedtægter 26. februar, 2009, meddelelse nr. 7 - Forløb af ekstraordinær generalforsamling d. 26. februar februar, 2009, meddelelse nr. 6 - Dispensation fra finanstilsynet 18. februar, 2009, meddelelse nr. 5 - Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 18. februar, 2009, meddelelse nr. 4 - Ekstraordinær generalforsamling 2. februar, 2009, meddelelse nr. 3 - Ændring i ledelse, ny CFO 20. januar, 2009, meddelelse nr. 2 - Offshore ordre 16. januar, 2009, meddelelse nr. 1 - Ændring i ledelse, CFO fratræder Om Mondo Mondo er en ledende IT Service virksomhed, som beskæftiger mere end 300 medarbejdere i Danmark, Ukraine og Pakistan. Mondos markedsfokus er hostede it-løsninger og outsourcing af softwareudvikling baseret på Microsoft-teknologier leveret til danske og internationale virksomheder. Mondo er således blandt Danmarks største Microsoft-baserede udviklingsvirksomheder. Mondo blev etableret i 1994 og har siden 2006 været børsnoteret på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S (kortnavn: MONDO). Omsætningen udgjorde i mio. kr. 19. maj 2009 Mondo A/S Periodemeddelelse 1. kvt Side 5 af 5

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com Columbus IT Årsrapport 2009 www.columbusit.com Indholdsfortegnelse Columbus IT Et år i modvind, men efter planen 4 Columbus IT s forretningsmodel 5 Ledelsens beretning 2009 i hovedtræk 10 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009 Dynamisk Digital Skiltning Prospekt First North 2009 Prospekt på First North Certified Adviser: Capinordic Bank A/S Certified Advisers rolle på First North Certified Adviser har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

TORM indgår restruktureringsaftale med dets banker og ejerne af den indchartrede tonnage

TORM indgår restruktureringsaftale med dets banker og ejerne af den indchartrede tonnage "Restruktureringsaftalen sikrer TORM en betydelig forlængelse af Selskabets bankgæld, ny likviditet og besparelser fra den restrukturerede flåde af indchartrede skibe. Dette gør det muligt for TORM at

Læs mere

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie IT InterGroup A/S PROSPEKT JUNI 2007 Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed Stort internationalt potentiale med ny produktlinie Solide referencekunder og samarbejde med bl.a. Microsoft First North

Læs mere

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013)

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013) 1. januar - 30. juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) Delårsrapport Side 1 af 36 Hovedkonklusioner 2. kvartal Hovedkonklusioner 2. kvartal Investeringsklimaet i mineindustrien blev yderligere svækket i andet

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse 9 Pengestrømme 10 Balance

Læs mere

Athena IT-Group A/S Prospekt

Athena IT-Group A/S Prospekt Athena IT-Group A/S Prospekt Maj 2007 Prospekt Introduktion af på First North Godkendt Rådgiver: Korral Partners A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North: Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet

Læs mere

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson Delårsrapport 1. kvartal 2010 NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12 Med en koncernomsætning i 1. kvartal 2010 på 3.062 mdkk og et tilhørende operationelt driftsresultat, EBITDA, på 235 mdkk kom

Læs mere

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal 25. august 2008, meddelelse 19 Delårsrapport - 2. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 5 Koncernselskaber 6 Ledelsespåtegning 12 Resultatopgørelse

Læs mere

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Årsrapporten er udgivet i maj 2008 ÅRSRAPPORT 2007 Vækstfonden Årsrapport 2007

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 I forbindelse med TORM A/S' ordinære generalforsamling offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand, tlf.: +45 3917 9200 Jacob Meldgaard, CEO, tlf.:

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nordjyske Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 14. 2015, 2. marts 2015 A/S Nørresundby Bank selskabsmeddelelse nr. 16, 2. marts 2015 FUSION AF NORDJYSKE

Læs mere

Årsrapport 2013. www.schouw.dk

Årsrapport 2013. www.schouw.dk Årsrapport 2013 www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse og pengestrømme 10 Balance 11 Forventninger 12 Bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling i Ambu A/S

Generalforsamling i Ambu A/S Generalforsamling i A/S Ledelsens beretning BESTYRELSESFORMAND JENS BAGER 2013/14 var det første hele år efter købet af King Systems og et år, hvor lancerede fire produkter herunder bragte ascope 3 ind

Læs mere

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014 CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59 Årsrapport 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Ledelsesberetning 2014 ET RIGTIGT GODT ÅR FOR CBRAIN RESUME

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656 PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80 Fondskode: DK0060074656 FREMSAT AF Saxo Bank A/S CVR nr. 15 73 12 49 2. maj 2011 Oplysninger vedrørende særlige jurisdiktioner

Læs mere