Frivilliges. samarbejde med. det offentlige. Hvor langt vil vi gå?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivilliges. samarbejde med. det offentlige. Hvor langt vil vi gå?"

Transkript

1 Frivilliges samarbejde med det offentlige Hvor langt vil vi gå?

2 Indholdsfortegnelse Hvorfor dette hæfte? 4 Ældre Sagens rammer for frivilliges samarbejde med det offentlige 5 Formålet med Ældre Sagens frivillige arbejde 5 Rammer for Ældre Sagens frivillige 5 Ældre Sagens samarbejde med det offentlige 6 Anbefalinger til lokalkomiteerne 7 Tag udgangspunkt i Ældre Sagens formål med og rammer for frivillige aktiviteter 7 Titel: Frivilliges samarbejde med det offentlige Hvor langt vil vi gå? Udgiver: Ældre Sagen Udarbejdet af: Line Holst Jensen, HOLST-GRYCH for Ældre Sagen Redaktionsgruppe: Lis Vidkjær Hjorth, Monica Munch, Ia Brix Ohmann Grafik/Design: Ida Magdalene, Tryk: PrinfoKolding 1. oplag: 5000, november 2005 ISBN: Pjecen er gratis og kan bestilles hos: Ældre Sagen Nørregade København K Telefon Fax Den kan også hentes på Sæt jer ind i hvilke opgaver det offentlige har pligt til at løse 8 Husk at frivillige kan påtage sig ikke pålægges en opgave 9 Husk at frivillige aktiviteter er tilbud ikke ydelser, man kan visiteres eller ordineres til 10 Der skal være en klar ansvars-, opgave- og rollefordeling 11 Overvej om der bør være en grænseaftale 12 Fasthold det gode samarbejde 13 Hvis du vil vide mere 14 Publikationer 14 Internettet 14

3 Hvorfor dette hæfte? Ældre Sagens frivillige har ofte gode erfaringer med at samarbejde med det offentlige. Men der er stor forskel på frivilliges og professionelles værdier, kultur og praksis. Det er med til at gøre samarbejdet spændende og udviklende, men kan også skabe uklarhed og misforståelser. Derfor har Ældre Sagens bestyrelse drøftet formålet med og rammerne for Ældre Sagens frivillige arbejde, samt formålet med frivilliges samarbejde med det offentlige. Ydermere har bestyrelse og sekretariat været i dialog med Ældre Sagens frivillige for at høre om deres konkrete erfaringer med og anbefalinger til Ældre Sagens frivilliges samarbejde med det offentlige. På den baggrund er dette hæfte udviklet. Hæftet tager udgangspunkt i en kort beskrivelse af formålet med Ældre Sagens frivillige arbejde, rammerne for samme samt formålet med Ældre Sagens frivilliges samarbejde med det offentlige. Derefter følger nogle anbefalinger til, hvordan frivillige kan sikre, at rammerne udmøntes i praksis. Hver anbefaling er illustreret med en historie fra hverdagen; nogle med angivelse af lokalkomiteens navn andre uden. Hæftet henvender sig til Ældre Sagens lokalkomiteer, herunder formænd, kontaktpersoner og andre interesserede frivillige. Det kan bruges som inspiration eller en praktisk checkliste. Eller det kan bruges til at skabe debat i og mellem komiteerne. Hæftet supplerer den hjælp, I kan få hos konsulenterne i Ældre Sagens sekretariat. Per Thestrup Formand Bjarne Hastrup Adm. direktør Ældre Sagens rammer for frivilliges samarbejde med det offentlige Samarbejdet mellem Ældre Sagens frivillige og det offentlige er baseret på formålet med Ældre Sagens frivillige arbejde og rammerne for Ældre Sagens frivillige. Formålet med Ældre Sagens frivillige arbejde Formålet med Ældre Sagens frivillige arbejde er at: Imødekomme ældres behov for livskvalitet og behov for at bruge deres engagement og personlige ressourcer. Give flere ældre muligheder for at opnå en aktiv, udviklende og meningsfyldt seniortilværelse. Medvirke til at understøtte værdighed, respekt og selvbestemmelse hos svage ældre. Være et ekstra sikkerhedsnet for god pleje og retssikkerhed for svage ældre. Rammer for Ældre Sagens frivillige For at opfylde formålet har Ældre Sagen udstukket følgende rammer, som fastslår, at frivillige: Er medmennesker, som giver en ekstra social håndsrækning eller skaber nye former for sociale netværk. Kan påtage sig ikke pålægges en opgave. Ledes af frivillige. Arbejder ulønnet, men får dækket deres omkostninger af Ældre Sagen. Har tavshedspligt i personsager. Ikke håndterer pengesager for brugeren. Ikke leverer ydelser, som det offentlige kan visitere til. Kan supplere ikke erstatte det offentliges omsorgsforpligtelser over for svage ældre. Bestemmer, hvem der kan benytte sig af de frivillige aktiviteter. Kommunen kan henvise borgere til aktiviteterne, som dog ikke må indregnes som en ydelse i den samlede service til borgeren. Ikke udfører professionelle, lovpligtige pleje- eller omsorgsopgaver. 4 F r i v i l l i g e s s a m a r b e j d e m e d d e t o f f e n t l i g e H v o r l a n g t v i l v i g å? F r i v i l l i g e s s a m a r b e j d e m e d d e t o f f e n t l i g e H v o r l a n g t v i l v i g å? 5

4 Ældre Sagens samarbejde med det offentlige For Ældre Sagen er formålet med at samarbejde med det offentlige at: Forbedre livskvaliteten for især svage ældre ved at skabe aktiviteter, der komplementerer og supplerer det offentliges lovpligtige tilbud (jf. Ældre Sagens formål). Skabe kendskab til og respekt for hinandens kultur, forskelligheder og grænser. Et samarbejde kan have mange forskellige former, fx: Lokalkomiteen får indsigt i og kan påvirke kommunens ældrepolitik. Formanden/kontaktpersonen ansøger om kommunale ressourcer som penge, fysiske rammer, faglig viden mv. Kommunen oplyser borgerne om Ældre Sagens aktiviteter og formidler kontakt til lokalkomiteens kontaktperson. Frivillige samarbejder med professionelle om fx aktiviteter på et ældrecenter, sundhedscenter, sygehus eller lignende. Vidensdeling og erfaringsudveksling. Det offentlige omfatter både de kommunale institutioner, fx plejecentre, den centrale ledelse og embedsmænd samt politikerne. Anbefalinger til lokalkomiteerne Tag udgangspunkt i Ældre Sagens formål med og rammer for frivillige aktiviteter På møder med repræsentanter for det offentlige er det vigtigt at formidle Ældre Sagens formål med og rammer for frivilligt arbejde. Derfor er det vigtigt, at lokalkomiteen har en fælles holdning til, hvad Ældre Sagens mål, værdier og grænser betyder i praksis i forhold til konkrete frivillige opgaver. Nej tak til samarbejde der var på kant med Ældre Sagens rammer for frivillige aktivit er En kommune henvendte sig til den r pektive lokalkomite for at høre, om de ville samarbejde om at skaff e b øgsvenner til enligt boende demensramte. Eft ersom Ældre Sagen primært afl aster pårørende til demente i eg hjem, indledte lokalkomiteen en dialog med kommunen for at finde ud af, om d var muligt at finde en måde at samarbejde på. Komiteens udspil var, at hvis frivillige skulle b øge enligt boende demente, så skulle kommunen sørge for, at der var en pårørende eller kommunalt ansat hos den demente, både når den frivillige kom og gik. Eft er nogen snak frem og tilbage besluttede kommunen, at de ikke kunne leve op til Ældre Sagens krav. I nogen tid dereft er lå samarbejd mellem kommunen og komiteen stille på demensområd. I dag er der komm en leder af daghjemm, som er meg indstill på tæt samarbejde med de frivillige omkring den enkelte demensramte borger. Derfor kan Lokalkomiteens frivillige nu b øge enlige demensramte, når der er tale om mennesker med lettere demens. Frivillige går også tur med demensramte med udgangspunkt fra daghjemm, hvor der er ansatte at samarbejde med. 6 F r i v i l l i g e s s a m a r b e j d e m e d d e t o f f e n t l i g e H v o r l a n g t v i l v i g å? F r i v i l l i g e s s a m a r b e j d e m e d d e t o f f e n t l i g e H v o r l a n g t v i l v i g å? 7

5 Sæt jer ind i hvilke opgaver det offentlige har pligt til at løse Frivilligt arbejde må ikke erstatte det arbejde, det offentlige er forpligtet til ved lov at udføre. Derfor er det en god ide at sætte sig ind i og løbende holde sig opdateret om, hvilke opgaver det offentlige lovpligtigt skal løse. Tag stilling til om en forestående frivillig aktivitet faktisk er kommunens ansvar. Hvis det er tilfældet, så fi nd sammen ud af hvad I skal gøre. Kontakt evt. konsulenterne i sekretariatet. Husk at frivillige kan påtage sig ikke pålægges en opgave Frivillige i Ældre Sagen bestemmer selv, hvilke opgaver de vil gå ind i, så længe de ligger indenfor Ældre Sagens formål og vedtægter. Der er ingen, der kan pålægge en frivillig opgaver. Slet ikke det offentlige. Frivillige påtager sig ikke offentlige pleje- og omsorgsopgaver. Men når en frivillig har sagt ja til en opgave, er hun eller han naturligvis menneskeligt og etisk forpligtet til at løse den eller melde fra. Ellers kommer det til at gå ud over den eller dem, der venter hende/ham. Målrett opdatering i Brøndby I Brøndby lokalkomite arbejder man bevidst og målrett for at holde sig opdater om, hvilke opgaver d offentlige er forpligt til ved lov at løse. Alle medlemmer af den ældrepolitiske arbejdsgru e får udlever diverse lovbøger. Arbejdsgru en sørger også for at holde sig ajour på områd via kommunens hjemm ide, og ved at søge på internett. Ydermere har man stor glæde af at mød med de andre ældrepolitiske kontaktpersoner i kredsens ældrepolitiske gru e. Man udveksler erfaringer og trækker på Ældre Sagens ældrepolitiske konsulent, som deltager på møderne. Lokalkomiteen har aldrig oplev, at en for tående frivillig aktivit var kommunens ansvar. Dels fordi man er helt inde i, hvad kommunen har ligt til. Og dels fordi kommunen ikke kunne drømme om at henvende sig til komiteen om aktivit er, som d offentlige selv skal stå for, fordi de ved, at komiteen ved, hvad de vil og ikke vil være med til! Et b øgsven forhold der udviklede sig til venskabsforhold I en lokalkomite havde en b øgsven gennem længere tid udvikl nært forhold til en medborger. Der var eft erhånden snarere tale om venskab end b øgsven forhold. En dag b øgsvennen var på b øg, spurgte hjemmehjælperen som også var der, om b øgsvennen ikke lige ville p e den ældre dame ugen eft er, nu da hun selv skulle på ferie. Besøgsvennen, som var tidligere sygehjælper, fik ondt af den ældre dame og sagde ja. Den eft erfølgende uge hjalp hun den ældre dame med opvasken og medicin doseringen. Da de i komiteens gru e af b øgsvenner eft erfølgende kom til at tale om episoden, kontaktede de kommunens hjemmeplejekontor for at høre, om d var dem, der havde bedt hjemmehjælpen spørge b øgsvennen. D benægtede de, og komiteen konkluderede derfor, at d var den pågældende hjemmehjælpers eg initiativ. Episoden gjorde, at man i gru en af b øgsvenner fik talt om, at man som frivillig skal være klar til at sige fra. Også når d drejer sig om ældre medborgere, som man som frivillig har udvikl nært forhold til. Der har da heller ikke vær lignende episoder siden. Og b øgsvennen fik d meg bedre af at få talt med de andre b øgsvenner om d dilemma, hun havde stå i. 8 F r i v i l l i g e s s a m a r b e j d e m e d d e t o f f e n t l i g e H v o r l a n g t v i l v i g å? F r i v i l l i g e s s a m a r b e j d e m e d d e t o f f e n t l i g e H v o r l a n g t v i l v i g å? 9

6 Husk at frivillige aktiviteter er tilbud ikke ydelser, man kan visiteres eller ordineres til Det er Ældre Sagens kontaktperson, som sammen med de frivillige bestemmer, hvem målgruppen for aktiviteten er, og hvor mange der kan deltage. Kommunen kan ikke uden forudgående aftale med Ældre Sagen afgrænse, hvem der kan henvises til frivillige aktiviteter. Heller ikke når aktiviteten foregår i et kommunalt rum, fx på et ældrecenter, sundhedscenter, hospital eller lignende, eller når frivillige praktisk samarbejder med professionelle om aktiviteten. Kommunen må heller ikke indregne de frivillige aktiviteter i kommunens samlede tilbud til borgerne. Der skal være en klar ansvars-, opgave- og rollefordeling Inden kommunen kontaktes, bør lokalkomiteen sørge for at have udarbejdet et samarbejdsgrundlag for den konkrete aktivitet, som komiteen er enig om. Samarbejdsgrundlaget skal klart forholde sig til følgende spørgsmål: Hvad er formålet med at samarbejde? Hvad er værdien ved at indgå et samarbejde? Hvem er aktiviteterne for? Hvilke opgaver er frivillige, og hvilke er evt. professionelle? Hvordan skal aktiviteterne organiseres og ledes af frivillige? Hvilke forventninger har I til samarbejdet? De frivillige b temmer selv i samarbejd med kommunen I lokalkomiteen i Fredensborg-Humlebæk ved man, hvor værdifuldt d er at være i tæt dialog med kommunen, når man samarbejder meg. D gode samarbejde inden for demensafl astning startede, da den social-humanitære kontaktperson, der er ansvarlig for kontakten til Fredensborg kommune, kontaktede kommunens nye demenskoordinator ved hend tiltrædelse. Man holdt par møder, og blev så enige om at samarbejde om en demensafl astningsordning. Gennem lokalavisen startede man med at søge personer, der gerne ville høre mere om at være frivillig demensafl aster. Dem, der meldte sig dengang og eft erfølgende som frivillige demensafl astere, gennemgår Ældre Sagens kursus i afl astning af pårørende til demente. 3-4 gange årligt inviterer den kommunale demenskoordinator demensafl asterne og den socialhumanitære kontaktperson til møde for at tale om, hvordan de enkelte afl astere har d med de r pektive demente. Man taler også om, hvorvidt der er behov for andre tiltag i forhold til den enkelte demente. Demensafl asterne har glæde af at få mulighed for at sparre med andre om der oplevelser, så de kan blive bedre rust til at tackle de situationer, de måtte støde på i hjemmene. Kommunen har stor glæde af at høre om afl astern erfaringer. Hvis kommunens demenskoordinator oplever, at en borger har brug for en afl a- ster, bringer hun d op på af de årlige fæll møder. Hun ringer også nogle gange direkte til en af de erfarne demensafl astere, som hun kender gennem møderne, for at høre om vedkommende har lyst og tid til at afl aste en dement. I giv fald tager demenskoordinatoren med afl asteren ud til den demente første gang. Man har aldrig oplev, at kommunen har visiter en dement til en frivillig afl aster. Samarbejdsaftale mellem hjemmeplejen og Ældre Sagen i Vallensbæk kommune Samarbejd mellem lokalkomi een i Vallensbæk og kommunen om b øgsvenner, tryghedsopkald og motionshold har længe vær godt. Derfor besluttede komiteen, at den social-humanitære gru e kunne kontakte Socialudvalgsformanden for at få accept til en drøft else med hjemmeplejen om en udvidelse af samarbejd. Den social-humanitære gru e fik grønt lys herfor, og blev dereft er enig med hjemmeplejen om at udvide samarbejd med en bisidderordning, demensafl astning og hjælpende hånd i d omfang der er behov for d - og Ældre Sagen kan skaff e d nødvendige antal frivillige. D er aft alt, hvem der skal kontakte hvem i hvilke situationer, lig om d er aft alt at følge op på aft alen. Samarbejdsaft alen har styrk dialogen mellem den social-humanitære gru e og hjemmeplejen i kommunen. 10 F r i v i l l i g e s s a m a r b e j d e m e d d e t o f f e n t l i g e H v o r l a n g t v i l v i g å? F r i v i l l i g e s s a m a r b e j d e m e d d e t o f f e n t l i g e H v o r l a n g t v i l v i g å? 11

7 Overvej om der bør være en grænseaftale I nogle typer af samarbejde mellem frivillige og det offentlige kan det være nødvendigt at udarbejde en grænseaftale. Det er specielt når frivillige samarbejder med professionelle om en konkret aktivitet eksempelvis på et ældrecenter, sundhedscenter, hospital eller lignende. Hvis der bliver behov for en grænseaftale, er det kommunen, der skal komme med et oplæg. En grænseaftale beskriver, hvad kommunen forpligter sig til i forbindelse med en konkret aktivitet. Det kan være at løse forskellige opgaver, stille ressourcer til rådighed og respektere grænserne for det frivillige arbejde. En grænseaftale kan være mundtlig eller skriftlig og kan stå i fx et referat eller laves separat. Det bør fremgå af aftalen, hvem parterne er, hvem der har været med til at lave aftalen, og hvornår den er indgået. Grænseaftalen skal afklare ansvars-, opgave- og rollefordelingen og forholde sig til: Målgruppen for aktiviteten Økonomi og budget. Hvordan skal aktiviteten fi nansieres? Lokaleforhold Formidling og synliggørelse af aktiviteten. Hvad gør de frivillige, og hvad gør de professionelle? Opfølgning på og evaluering af samarbejdet Aftalerne for demensgymnastikken i Viborg er indskrev i referaterne I Viborg lokalkomite samarbejder frivillige med lej enter om gymnastik for demente. Komiteen har vær meg opmærksom på opgave- og rollefordelingen, fordi gymnastikken foregår på lej enter. Allerede på d første møde mellem komiteen og lej enter ledelsen fastlagde man derfor opgave- og rollefordelingen og skrev den ind i referat. Derudover mød man jævnligt for at koordinere samarbejd praktisk og fastlæ e datoerne for gymnastikken. Den opgave- og rollefordeling, komiteen er blev enig med kommunen om, er: Frivillige står for fæll ang og gymnastik, henter deltagerne fra afdelingerne, flytter møbler og stiller vand frem. Alt under den social-humanitære kontaktpersons ledelse. Personal finder ud af hvem, der kan være med på dagen, tager sig af deltagern personlige leje og er med til gymnastikken. Fasthold det gode samarbejde Et godt samarbejde er baseret på, at man kender hinanden og kan tale sammen og gør det jævnligt. Det er derfor vigtigt, at I sørger for at etablere og vedligeholde en god kontakt til kommunen. Hold jer orienterede om og følg om nødvendigt op på kommu nens beslutninger, budgetter og aktiviteter på ældreområdet. Tag selv initiativ til jævnlig dialog, både om det der kommer og det, der er sket. Aftal gerne faste møder med de kommunale ledere og nøglepersoner på ældreområdet fx tre gange årligt. Skab og udbyg gode relationer. Kontakt de nye kommunale kontaktpersoner ved personudskiftninger. Skeln mellem henvendelserne. Når I står med en konkret sag eller spørgsmål, fx om den kommunale madordning, så tal med den person fra den kommunale administration, der har det relevante sagsområde. Hvis I har en sag, der er af overordnet karakter, bør I henvende jer til en politiker. Effektivt og sobert lobbyarbejde på Frederiksberg I lokalkomiteen på Frederiksberg har man gode erfaringer med at dyrke lobbyarbejde og derigennem få indfl ydelse og midler. Både d ældrepolitiske og d social-humanitære samarbejde er baser på personlige tillidsforhold og jævnlige møder. Fx når kontaktpersoner og komiteformand mød med kommunale ledere. Og når borgm teren uformelt en gang årligt b øger komiteen for at drøft e fremtidige udfordringer. Men d gode lobbyarbejde har en bagside: Personafhængigheden på be e sider. Derfor kontakter komiteen nye ledere personligt for at skabe en god kontakt. Man arbejder også bevidst med at forankre kontakten til kommunen organisatorisk i komiteen. D gør man ved at sørge for, at formand og kontaktpersoner har su leanter, eller løjtnanter, som man kalder d i komiteen, der kan tage over, hvis kontaktpersoner og formand må trække sig fra komiteen. 12 F r i v i l l i g e s s a m a r b e j d e m e d d e t o f f e n t l i g e H v o r l a n g t v i l v i g å? F r i v i l l i g e s s a m a r b e j d e m e d d e t o f f e n t l i g e H v o r l a n g t v i l v i g å? 13

8 Hvis du vil vide mere Publikationer Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige Kulturministeriet &Socialministeriet, 2001 Hvad bestiller du her? Debatoplæg om frivilliges indtog i offentlige tilbud. Kontaktudvalget, Lokalt samarbejde om frivilligt socialt arbejde Idekatalog til kommuner, amter og frivillige sociale organisationer. Socialministeriet, 2003 Partnerskaber på vej mod en ny samarbejdskultur Center for frivilligt socialt arbejde, Velfærd på flere måder Samarbejde mellem frivillige sociale organisationer og kommuner/amter. Socialministeriet, 2005 Internettet Center for frivilligt socialt arbejde: Rådet for frivilligt socialt arbejde: 14 F r i v i l l i g e s s a m a r b e j d e m e d d e t o f f e n t l i g e H v o r l a n g t v i l v i g å?

9 Ældre Sagens frivillige har ofte gode erfaringer med at samarbejde med det offentlige. Men der er stor forskel på frivilliges og professionelles værdier, kultur og praksis. Det er med til at gøre samarbejdet spændende og udviklende, men kan også skabe uklarhed og misforståelser. Dette hæfte er udviklet for at hjælpe med at skabe en klarere opfattelse af, hvilke muligheder og begrænsninger der ligger i samarbejdet. Ud over en kort gennemgang af formålet med Ældre Sagens frivillige arbejde, giver hæftet en række konkrete eksempler på, hvordan lokalkomiteer og det offentlige i fællesskab har fastlagt rammer for samarbejdet. Hæftet henvender sig til Ældre Sagens lokalkomiteer, herunder formænd, kontaktpersoner og andre interesserede frivillige. Det kan bruges som inspiration eller en praktisk checkliste. Eller det kan bruges til at skabe debat i og mellem komiteerne. Frivilliges samarbejde med det offentlige Hvor langt vil vi gå? Nørregade København K Tlf

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen?

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? s undersøgelse Ældrepakken et brugerperspektiv Resume og anbefalinger HJEMMEHJÆLP tid og omsorg savnes Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? 1 FORORD Usynlige forbedringer

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion

Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion Nye fortællinger Nye billeder Til inspiration, debat og diskussion Nye fortællinger nye billeder er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, august 2002. Pjecen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere