Frivilliges. samarbejde med. det offentlige. Hvor langt vil vi gå?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivilliges. samarbejde med. det offentlige. Hvor langt vil vi gå?"

Transkript

1 Frivilliges samarbejde med det offentlige Hvor langt vil vi gå?

2 Indholdsfortegnelse Hvorfor dette hæfte? 4 Ældre Sagens rammer for frivilliges samarbejde med det offentlige 5 Formålet med Ældre Sagens frivillige arbejde 5 Rammer for Ældre Sagens frivillige 5 Ældre Sagens samarbejde med det offentlige 6 Anbefalinger til lokalkomiteerne 7 Tag udgangspunkt i Ældre Sagens formål med og rammer for frivillige aktiviteter 7 Titel: Frivilliges samarbejde med det offentlige Hvor langt vil vi gå? Udgiver: Ældre Sagen Udarbejdet af: Line Holst Jensen, HOLST-GRYCH for Ældre Sagen Redaktionsgruppe: Lis Vidkjær Hjorth, Monica Munch, Ia Brix Ohmann Grafik/Design: Ida Magdalene, Tryk: PrinfoKolding 1. oplag: 5000, november 2005 ISBN: Pjecen er gratis og kan bestilles hos: Ældre Sagen Nørregade København K Telefon Fax Den kan også hentes på Sæt jer ind i hvilke opgaver det offentlige har pligt til at løse 8 Husk at frivillige kan påtage sig ikke pålægges en opgave 9 Husk at frivillige aktiviteter er tilbud ikke ydelser, man kan visiteres eller ordineres til 10 Der skal være en klar ansvars-, opgave- og rollefordeling 11 Overvej om der bør være en grænseaftale 12 Fasthold det gode samarbejde 13 Hvis du vil vide mere 14 Publikationer 14 Internettet 14

3 Hvorfor dette hæfte? Ældre Sagens frivillige har ofte gode erfaringer med at samarbejde med det offentlige. Men der er stor forskel på frivilliges og professionelles værdier, kultur og praksis. Det er med til at gøre samarbejdet spændende og udviklende, men kan også skabe uklarhed og misforståelser. Derfor har Ældre Sagens bestyrelse drøftet formålet med og rammerne for Ældre Sagens frivillige arbejde, samt formålet med frivilliges samarbejde med det offentlige. Ydermere har bestyrelse og sekretariat været i dialog med Ældre Sagens frivillige for at høre om deres konkrete erfaringer med og anbefalinger til Ældre Sagens frivilliges samarbejde med det offentlige. På den baggrund er dette hæfte udviklet. Hæftet tager udgangspunkt i en kort beskrivelse af formålet med Ældre Sagens frivillige arbejde, rammerne for samme samt formålet med Ældre Sagens frivilliges samarbejde med det offentlige. Derefter følger nogle anbefalinger til, hvordan frivillige kan sikre, at rammerne udmøntes i praksis. Hver anbefaling er illustreret med en historie fra hverdagen; nogle med angivelse af lokalkomiteens navn andre uden. Hæftet henvender sig til Ældre Sagens lokalkomiteer, herunder formænd, kontaktpersoner og andre interesserede frivillige. Det kan bruges som inspiration eller en praktisk checkliste. Eller det kan bruges til at skabe debat i og mellem komiteerne. Hæftet supplerer den hjælp, I kan få hos konsulenterne i Ældre Sagens sekretariat. Per Thestrup Formand Bjarne Hastrup Adm. direktør Ældre Sagens rammer for frivilliges samarbejde med det offentlige Samarbejdet mellem Ældre Sagens frivillige og det offentlige er baseret på formålet med Ældre Sagens frivillige arbejde og rammerne for Ældre Sagens frivillige. Formålet med Ældre Sagens frivillige arbejde Formålet med Ældre Sagens frivillige arbejde er at: Imødekomme ældres behov for livskvalitet og behov for at bruge deres engagement og personlige ressourcer. Give flere ældre muligheder for at opnå en aktiv, udviklende og meningsfyldt seniortilværelse. Medvirke til at understøtte værdighed, respekt og selvbestemmelse hos svage ældre. Være et ekstra sikkerhedsnet for god pleje og retssikkerhed for svage ældre. Rammer for Ældre Sagens frivillige For at opfylde formålet har Ældre Sagen udstukket følgende rammer, som fastslår, at frivillige: Er medmennesker, som giver en ekstra social håndsrækning eller skaber nye former for sociale netværk. Kan påtage sig ikke pålægges en opgave. Ledes af frivillige. Arbejder ulønnet, men får dækket deres omkostninger af Ældre Sagen. Har tavshedspligt i personsager. Ikke håndterer pengesager for brugeren. Ikke leverer ydelser, som det offentlige kan visitere til. Kan supplere ikke erstatte det offentliges omsorgsforpligtelser over for svage ældre. Bestemmer, hvem der kan benytte sig af de frivillige aktiviteter. Kommunen kan henvise borgere til aktiviteterne, som dog ikke må indregnes som en ydelse i den samlede service til borgeren. Ikke udfører professionelle, lovpligtige pleje- eller omsorgsopgaver. 4 F r i v i l l i g e s s a m a r b e j d e m e d d e t o f f e n t l i g e H v o r l a n g t v i l v i g å? F r i v i l l i g e s s a m a r b e j d e m e d d e t o f f e n t l i g e H v o r l a n g t v i l v i g å? 5

4 Ældre Sagens samarbejde med det offentlige For Ældre Sagen er formålet med at samarbejde med det offentlige at: Forbedre livskvaliteten for især svage ældre ved at skabe aktiviteter, der komplementerer og supplerer det offentliges lovpligtige tilbud (jf. Ældre Sagens formål). Skabe kendskab til og respekt for hinandens kultur, forskelligheder og grænser. Et samarbejde kan have mange forskellige former, fx: Lokalkomiteen får indsigt i og kan påvirke kommunens ældrepolitik. Formanden/kontaktpersonen ansøger om kommunale ressourcer som penge, fysiske rammer, faglig viden mv. Kommunen oplyser borgerne om Ældre Sagens aktiviteter og formidler kontakt til lokalkomiteens kontaktperson. Frivillige samarbejder med professionelle om fx aktiviteter på et ældrecenter, sundhedscenter, sygehus eller lignende. Vidensdeling og erfaringsudveksling. Det offentlige omfatter både de kommunale institutioner, fx plejecentre, den centrale ledelse og embedsmænd samt politikerne. Anbefalinger til lokalkomiteerne Tag udgangspunkt i Ældre Sagens formål med og rammer for frivillige aktiviteter På møder med repræsentanter for det offentlige er det vigtigt at formidle Ældre Sagens formål med og rammer for frivilligt arbejde. Derfor er det vigtigt, at lokalkomiteen har en fælles holdning til, hvad Ældre Sagens mål, værdier og grænser betyder i praksis i forhold til konkrete frivillige opgaver. Nej tak til samarbejde der var på kant med Ældre Sagens rammer for frivillige aktivit er En kommune henvendte sig til den r pektive lokalkomite for at høre, om de ville samarbejde om at skaff e b øgsvenner til enligt boende demensramte. Eft ersom Ældre Sagen primært afl aster pårørende til demente i eg hjem, indledte lokalkomiteen en dialog med kommunen for at finde ud af, om d var muligt at finde en måde at samarbejde på. Komiteens udspil var, at hvis frivillige skulle b øge enligt boende demente, så skulle kommunen sørge for, at der var en pårørende eller kommunalt ansat hos den demente, både når den frivillige kom og gik. Eft er nogen snak frem og tilbage besluttede kommunen, at de ikke kunne leve op til Ældre Sagens krav. I nogen tid dereft er lå samarbejd mellem kommunen og komiteen stille på demensområd. I dag er der komm en leder af daghjemm, som er meg indstill på tæt samarbejde med de frivillige omkring den enkelte demensramte borger. Derfor kan Lokalkomiteens frivillige nu b øge enlige demensramte, når der er tale om mennesker med lettere demens. Frivillige går også tur med demensramte med udgangspunkt fra daghjemm, hvor der er ansatte at samarbejde med. 6 F r i v i l l i g e s s a m a r b e j d e m e d d e t o f f e n t l i g e H v o r l a n g t v i l v i g å? F r i v i l l i g e s s a m a r b e j d e m e d d e t o f f e n t l i g e H v o r l a n g t v i l v i g å? 7

5 Sæt jer ind i hvilke opgaver det offentlige har pligt til at løse Frivilligt arbejde må ikke erstatte det arbejde, det offentlige er forpligtet til ved lov at udføre. Derfor er det en god ide at sætte sig ind i og løbende holde sig opdateret om, hvilke opgaver det offentlige lovpligtigt skal løse. Tag stilling til om en forestående frivillig aktivitet faktisk er kommunens ansvar. Hvis det er tilfældet, så fi nd sammen ud af hvad I skal gøre. Kontakt evt. konsulenterne i sekretariatet. Husk at frivillige kan påtage sig ikke pålægges en opgave Frivillige i Ældre Sagen bestemmer selv, hvilke opgaver de vil gå ind i, så længe de ligger indenfor Ældre Sagens formål og vedtægter. Der er ingen, der kan pålægge en frivillig opgaver. Slet ikke det offentlige. Frivillige påtager sig ikke offentlige pleje- og omsorgsopgaver. Men når en frivillig har sagt ja til en opgave, er hun eller han naturligvis menneskeligt og etisk forpligtet til at løse den eller melde fra. Ellers kommer det til at gå ud over den eller dem, der venter hende/ham. Målrett opdatering i Brøndby I Brøndby lokalkomite arbejder man bevidst og målrett for at holde sig opdater om, hvilke opgaver d offentlige er forpligt til ved lov at løse. Alle medlemmer af den ældrepolitiske arbejdsgru e får udlever diverse lovbøger. Arbejdsgru en sørger også for at holde sig ajour på områd via kommunens hjemm ide, og ved at søge på internett. Ydermere har man stor glæde af at mød med de andre ældrepolitiske kontaktpersoner i kredsens ældrepolitiske gru e. Man udveksler erfaringer og trækker på Ældre Sagens ældrepolitiske konsulent, som deltager på møderne. Lokalkomiteen har aldrig oplev, at en for tående frivillig aktivit var kommunens ansvar. Dels fordi man er helt inde i, hvad kommunen har ligt til. Og dels fordi kommunen ikke kunne drømme om at henvende sig til komiteen om aktivit er, som d offentlige selv skal stå for, fordi de ved, at komiteen ved, hvad de vil og ikke vil være med til! Et b øgsven forhold der udviklede sig til venskabsforhold I en lokalkomite havde en b øgsven gennem længere tid udvikl nært forhold til en medborger. Der var eft erhånden snarere tale om venskab end b øgsven forhold. En dag b øgsvennen var på b øg, spurgte hjemmehjælperen som også var der, om b øgsvennen ikke lige ville p e den ældre dame ugen eft er, nu da hun selv skulle på ferie. Besøgsvennen, som var tidligere sygehjælper, fik ondt af den ældre dame og sagde ja. Den eft erfølgende uge hjalp hun den ældre dame med opvasken og medicin doseringen. Da de i komiteens gru e af b øgsvenner eft erfølgende kom til at tale om episoden, kontaktede de kommunens hjemmeplejekontor for at høre, om d var dem, der havde bedt hjemmehjælpen spørge b øgsvennen. D benægtede de, og komiteen konkluderede derfor, at d var den pågældende hjemmehjælpers eg initiativ. Episoden gjorde, at man i gru en af b øgsvenner fik talt om, at man som frivillig skal være klar til at sige fra. Også når d drejer sig om ældre medborgere, som man som frivillig har udvikl nært forhold til. Der har da heller ikke vær lignende episoder siden. Og b øgsvennen fik d meg bedre af at få talt med de andre b øgsvenner om d dilemma, hun havde stå i. 8 F r i v i l l i g e s s a m a r b e j d e m e d d e t o f f e n t l i g e H v o r l a n g t v i l v i g å? F r i v i l l i g e s s a m a r b e j d e m e d d e t o f f e n t l i g e H v o r l a n g t v i l v i g å? 9

6 Husk at frivillige aktiviteter er tilbud ikke ydelser, man kan visiteres eller ordineres til Det er Ældre Sagens kontaktperson, som sammen med de frivillige bestemmer, hvem målgruppen for aktiviteten er, og hvor mange der kan deltage. Kommunen kan ikke uden forudgående aftale med Ældre Sagen afgrænse, hvem der kan henvises til frivillige aktiviteter. Heller ikke når aktiviteten foregår i et kommunalt rum, fx på et ældrecenter, sundhedscenter, hospital eller lignende, eller når frivillige praktisk samarbejder med professionelle om aktiviteten. Kommunen må heller ikke indregne de frivillige aktiviteter i kommunens samlede tilbud til borgerne. Der skal være en klar ansvars-, opgave- og rollefordeling Inden kommunen kontaktes, bør lokalkomiteen sørge for at have udarbejdet et samarbejdsgrundlag for den konkrete aktivitet, som komiteen er enig om. Samarbejdsgrundlaget skal klart forholde sig til følgende spørgsmål: Hvad er formålet med at samarbejde? Hvad er værdien ved at indgå et samarbejde? Hvem er aktiviteterne for? Hvilke opgaver er frivillige, og hvilke er evt. professionelle? Hvordan skal aktiviteterne organiseres og ledes af frivillige? Hvilke forventninger har I til samarbejdet? De frivillige b temmer selv i samarbejd med kommunen I lokalkomiteen i Fredensborg-Humlebæk ved man, hvor værdifuldt d er at være i tæt dialog med kommunen, når man samarbejder meg. D gode samarbejde inden for demensafl astning startede, da den social-humanitære kontaktperson, der er ansvarlig for kontakten til Fredensborg kommune, kontaktede kommunens nye demenskoordinator ved hend tiltrædelse. Man holdt par møder, og blev så enige om at samarbejde om en demensafl astningsordning. Gennem lokalavisen startede man med at søge personer, der gerne ville høre mere om at være frivillig demensafl aster. Dem, der meldte sig dengang og eft erfølgende som frivillige demensafl astere, gennemgår Ældre Sagens kursus i afl astning af pårørende til demente. 3-4 gange årligt inviterer den kommunale demenskoordinator demensafl asterne og den socialhumanitære kontaktperson til møde for at tale om, hvordan de enkelte afl astere har d med de r pektive demente. Man taler også om, hvorvidt der er behov for andre tiltag i forhold til den enkelte demente. Demensafl asterne har glæde af at få mulighed for at sparre med andre om der oplevelser, så de kan blive bedre rust til at tackle de situationer, de måtte støde på i hjemmene. Kommunen har stor glæde af at høre om afl astern erfaringer. Hvis kommunens demenskoordinator oplever, at en borger har brug for en afl a- ster, bringer hun d op på af de årlige fæll møder. Hun ringer også nogle gange direkte til en af de erfarne demensafl astere, som hun kender gennem møderne, for at høre om vedkommende har lyst og tid til at afl aste en dement. I giv fald tager demenskoordinatoren med afl asteren ud til den demente første gang. Man har aldrig oplev, at kommunen har visiter en dement til en frivillig afl aster. Samarbejdsaftale mellem hjemmeplejen og Ældre Sagen i Vallensbæk kommune Samarbejd mellem lokalkomi een i Vallensbæk og kommunen om b øgsvenner, tryghedsopkald og motionshold har længe vær godt. Derfor besluttede komiteen, at den social-humanitære gru e kunne kontakte Socialudvalgsformanden for at få accept til en drøft else med hjemmeplejen om en udvidelse af samarbejd. Den social-humanitære gru e fik grønt lys herfor, og blev dereft er enig med hjemmeplejen om at udvide samarbejd med en bisidderordning, demensafl astning og hjælpende hånd i d omfang der er behov for d - og Ældre Sagen kan skaff e d nødvendige antal frivillige. D er aft alt, hvem der skal kontakte hvem i hvilke situationer, lig om d er aft alt at følge op på aft alen. Samarbejdsaft alen har styrk dialogen mellem den social-humanitære gru e og hjemmeplejen i kommunen. 10 F r i v i l l i g e s s a m a r b e j d e m e d d e t o f f e n t l i g e H v o r l a n g t v i l v i g å? F r i v i l l i g e s s a m a r b e j d e m e d d e t o f f e n t l i g e H v o r l a n g t v i l v i g å? 11

7 Overvej om der bør være en grænseaftale I nogle typer af samarbejde mellem frivillige og det offentlige kan det være nødvendigt at udarbejde en grænseaftale. Det er specielt når frivillige samarbejder med professionelle om en konkret aktivitet eksempelvis på et ældrecenter, sundhedscenter, hospital eller lignende. Hvis der bliver behov for en grænseaftale, er det kommunen, der skal komme med et oplæg. En grænseaftale beskriver, hvad kommunen forpligter sig til i forbindelse med en konkret aktivitet. Det kan være at løse forskellige opgaver, stille ressourcer til rådighed og respektere grænserne for det frivillige arbejde. En grænseaftale kan være mundtlig eller skriftlig og kan stå i fx et referat eller laves separat. Det bør fremgå af aftalen, hvem parterne er, hvem der har været med til at lave aftalen, og hvornår den er indgået. Grænseaftalen skal afklare ansvars-, opgave- og rollefordelingen og forholde sig til: Målgruppen for aktiviteten Økonomi og budget. Hvordan skal aktiviteten fi nansieres? Lokaleforhold Formidling og synliggørelse af aktiviteten. Hvad gør de frivillige, og hvad gør de professionelle? Opfølgning på og evaluering af samarbejdet Aftalerne for demensgymnastikken i Viborg er indskrev i referaterne I Viborg lokalkomite samarbejder frivillige med lej enter om gymnastik for demente. Komiteen har vær meg opmærksom på opgave- og rollefordelingen, fordi gymnastikken foregår på lej enter. Allerede på d første møde mellem komiteen og lej enter ledelsen fastlagde man derfor opgave- og rollefordelingen og skrev den ind i referat. Derudover mød man jævnligt for at koordinere samarbejd praktisk og fastlæ e datoerne for gymnastikken. Den opgave- og rollefordeling, komiteen er blev enig med kommunen om, er: Frivillige står for fæll ang og gymnastik, henter deltagerne fra afdelingerne, flytter møbler og stiller vand frem. Alt under den social-humanitære kontaktpersons ledelse. Personal finder ud af hvem, der kan være med på dagen, tager sig af deltagern personlige leje og er med til gymnastikken. Fasthold det gode samarbejde Et godt samarbejde er baseret på, at man kender hinanden og kan tale sammen og gør det jævnligt. Det er derfor vigtigt, at I sørger for at etablere og vedligeholde en god kontakt til kommunen. Hold jer orienterede om og følg om nødvendigt op på kommu nens beslutninger, budgetter og aktiviteter på ældreområdet. Tag selv initiativ til jævnlig dialog, både om det der kommer og det, der er sket. Aftal gerne faste møder med de kommunale ledere og nøglepersoner på ældreområdet fx tre gange årligt. Skab og udbyg gode relationer. Kontakt de nye kommunale kontaktpersoner ved personudskiftninger. Skeln mellem henvendelserne. Når I står med en konkret sag eller spørgsmål, fx om den kommunale madordning, så tal med den person fra den kommunale administration, der har det relevante sagsområde. Hvis I har en sag, der er af overordnet karakter, bør I henvende jer til en politiker. Effektivt og sobert lobbyarbejde på Frederiksberg I lokalkomiteen på Frederiksberg har man gode erfaringer med at dyrke lobbyarbejde og derigennem få indfl ydelse og midler. Både d ældrepolitiske og d social-humanitære samarbejde er baser på personlige tillidsforhold og jævnlige møder. Fx når kontaktpersoner og komiteformand mød med kommunale ledere. Og når borgm teren uformelt en gang årligt b øger komiteen for at drøft e fremtidige udfordringer. Men d gode lobbyarbejde har en bagside: Personafhængigheden på be e sider. Derfor kontakter komiteen nye ledere personligt for at skabe en god kontakt. Man arbejder også bevidst med at forankre kontakten til kommunen organisatorisk i komiteen. D gør man ved at sørge for, at formand og kontaktpersoner har su leanter, eller løjtnanter, som man kalder d i komiteen, der kan tage over, hvis kontaktpersoner og formand må trække sig fra komiteen. 12 F r i v i l l i g e s s a m a r b e j d e m e d d e t o f f e n t l i g e H v o r l a n g t v i l v i g å? F r i v i l l i g e s s a m a r b e j d e m e d d e t o f f e n t l i g e H v o r l a n g t v i l v i g å? 13

8 Hvis du vil vide mere Publikationer Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige Kulturministeriet &Socialministeriet, 2001 Hvad bestiller du her? Debatoplæg om frivilliges indtog i offentlige tilbud. Kontaktudvalget, Lokalt samarbejde om frivilligt socialt arbejde Idekatalog til kommuner, amter og frivillige sociale organisationer. Socialministeriet, 2003 Partnerskaber på vej mod en ny samarbejdskultur Center for frivilligt socialt arbejde, Velfærd på flere måder Samarbejde mellem frivillige sociale organisationer og kommuner/amter. Socialministeriet, 2005 Internettet Center for frivilligt socialt arbejde: Rådet for frivilligt socialt arbejde: 14 F r i v i l l i g e s s a m a r b e j d e m e d d e t o f f e n t l i g e H v o r l a n g t v i l v i g å?

9 Ældre Sagens frivillige har ofte gode erfaringer med at samarbejde med det offentlige. Men der er stor forskel på frivilliges og professionelles værdier, kultur og praksis. Det er med til at gøre samarbejdet spændende og udviklende, men kan også skabe uklarhed og misforståelser. Dette hæfte er udviklet for at hjælpe med at skabe en klarere opfattelse af, hvilke muligheder og begrænsninger der ligger i samarbejdet. Ud over en kort gennemgang af formålet med Ældre Sagens frivillige arbejde, giver hæftet en række konkrete eksempler på, hvordan lokalkomiteer og det offentlige i fællesskab har fastlagt rammer for samarbejdet. Hæftet henvender sig til Ældre Sagens lokalkomiteer, herunder formænd, kontaktpersoner og andre interesserede frivillige. Det kan bruges som inspiration eller en praktisk checkliste. Eller det kan bruges til at skabe debat i og mellem komiteerne. Frivilliges samarbejde med det offentlige Hvor langt vil vi gå? Nørregade København K Tlf

Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan?

Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan? Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan? Et inspirations- og vejledningspapir Indledning De bedste resultater kommer ofte via samarbejde på kryds og tværs af organisationen mellem frivillige, lokalkomiteer,

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Som hjemmehjælpsmodtager kan du nu selv vælge, hvem du vil have til at levere din hjemmehjælp. Du kan også få indflydelse på, hvilke

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Ældre Sagens frivilligpolitik. April 2011

Ældre Sagens frivilligpolitik. April 2011 Ældre Sagens frivilligpolitik April 2011 Hånd om hinanden Når vi tager hånd om hinanden i det frivillige arbejde bidrager vi til sammenhængskraften i samfundet. Fodboldtræneren, forældrebestyrelsen og

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Nr. 01 den 12. august 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har på møde den

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

Professionalisering af det frivillige arbejde: Beretninger fra praksis

Professionalisering af det frivillige arbejde: Beretninger fra praksis Professionalisering af det frivillige arbejde: Beretninger fra praksis Ia Brix Ohmann Frivilligafdelingen, Ældre Sagen Rådet for frivilligt socialt arbejde 2004-2008 03-04-2008 Ældre Sagen master 1 Definitioner:

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28 Dagsorden Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. februar 2014 Tid 09:00 Sted ML 0.28 NB. Gæster: Kl. 9.30 Under pkt. 6 deltager socialudvalgsformand Jørgen Tousgaard Kl. 12 Under pkt. 13 deltager centerchef

Læs mere

Kapitel 5. De social-humanitære tilbud gennem årene. Ældre Sagen i Karlebo kommune (Kokkedal, Nivå og landsognet). Besøgsvenner.

Kapitel 5. De social-humanitære tilbud gennem årene. Ældre Sagen i Karlebo kommune (Kokkedal, Nivå og landsognet). Besøgsvenner. Kapitel 5. De social-humanitære tilbud gennem årene. Ældre Sagen i Karlebo kommune (Kokkedal, Nivå og landsognet). 1991 Besøgsvenner. Første netværks-kontaktperson for besøgsvenner: Kirsten Wenneberg.

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune

En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune Formålet med en god dag ved egen kraft er: At styrke borgerens livskvalitet, på trods af svækkelsen. Den enkelte borger i fokus Fra svækket

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 Nye velfærdsløsninger kræver nye samarbejdsmodeller Vi står i de kommende år over for en omstilling i den

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

En aktiv hverdag Frivillig indsats sammen med ældre etniske minoriteter

En aktiv hverdag Frivillig indsats sammen med ældre etniske minoriteter En aktiv hverdag Frivillig indsats sammen med ældre etniske minoriteter I de kommende år vil gruppen af ældre med anden etnisk baggrund end dansk stige. Rapporter og erfaringer viser, at de er sårbare

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

...udfører vi frivilligt arbejde i HAB

...udfører vi frivilligt arbejde i HAB SÅDAN...udfører vi frivilligt arbejde i HAB Frivillighedsrådet har sammen med HAB formuleret en strategi for samarbejdet og håndteringen af det frivillige arbejde blandt beboere i HAB. Det er sammenfattet

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 24. september 2014 arbejde 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet spilleregler for frivilligt socialt

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2.

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2. ÅRSBERETNING FOR UDSATTERÅDET 2010/2011 INDHOLD: 1. Indledning 4 1.1 Rådets formål 4 1.2 Rådets sammensætning 4 2. Rådets fokusområder i 2011 5 2.1 Ordinære møder 5 2.2 Seminar 5 3. Formidling af viden

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010 mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Under protektion af H.K.H. Kronprinsesse Mary Den gode vejledning Sammenskrivning

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Ældre Sagens undersøgelser Brugerundersøgelse: 48 kvalitative interview om: - GPS-alarmer - Robotstøvsugere - Træning - Badekabiner

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

Frivilligpolitik for Seniorområdet. Frivilligpolitik. for Seniorområdet i Hedensted Kommune

Frivilligpolitik for Seniorområdet. Frivilligpolitik. for Seniorområdet i Hedensted Kommune Frivilligpolitik for Seniorområdet i Hedensted Kommune 1 2 Definition af en frivillig indsats Frivilligt socialt arbejde er en ulønnet indsats, som udføres af egen fri vilje for andre end én selv, familie

Læs mere

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE FORORD Mange ældre lever alene i København, og nogle er ensomme. For dem kan det være en stor udfordring at forlade hjemmet og deltage i nogle af de mange

Læs mere

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Samarbejde om borgere med hjertesygdom Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Hjerterehabilitering Sygdomsspecifik sundhedsaftale for hjertekarsygdomme med Region Nordjylland I aftalen stratificeres

Læs mere

Job- og kompetenceprofil

Job- og kompetenceprofil Job- og kompetenceprofil For områdeledere til Hjemmeplejen, Sygeplejen og Plejeboliger Ledelsestruktur Organisatorisk placering en referer til chef for Sundhed og Omsorg. en har informationspligt over

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje Den Sociale Hjemmepleje Vi støtter dig i din hverdag Hos Den Sociale Hjemmepleje får du: en hjælp, der leveres på dine betingelser mulighed for selv at klare opgaverne

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig Billedet: Værdien af frivillighed! - De frivillige her er fotografen og skyggen 2015 Frivillig, fordi - man gør noget for andre, som samtidig st ker

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1

Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1 BALLERUP KOMMUNE Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1 2013 P A R K V E J 1 0, 2750 B A L L E R U P Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 Værdier i hverdagen... 3 1.2 Om denne frivilligpolitik...

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Jens Peter Hegelund Jensen Direktør, Silkeborg Kommune Disposition

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 29. juni 2011 Vejle Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Læs mere

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 INDHOLD Baggrund... 3 Grundlag... 3 Formål... 4 Sygeplejeetiske grundværdier... 5 Grundlæggende sygeplejeetiske principper...

Læs mere

1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD

1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD 1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD 2 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til Assens ældreråd 4 Assens ældreråd 5 Valg af ældreråd 6 Kommunens ældrepolitik 7 Samarbejde

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011 Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Formål og metode Formål: At undersøge tilfredsheden med samarbejdet

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen Demensteam i Danmark Tal fra Kolding kommune 88 519 indbyggere statistisk er der 1180 borgere med demens i ca. 400 af disse er kendt af demenskonsulent og bor i eget hjem i 2020 vil der være 1537 demente

Læs mere

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 INDHOLD Baggrund... 4 Grundlag... 4 Formål... 5 Sygeplejeetiske grundværdier... 6 Grundlæggende Sygeplejeetiske

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Professionalisering af frivilligt socialt og selvmordsforebyggende arbejde med ældre mænd i den landsdækkende ældreorganisation OK Klubberne.

Professionalisering af frivilligt socialt og selvmordsforebyggende arbejde med ældre mænd i den landsdækkende ældreorganisation OK Klubberne. Projektets titel Institutionen og evt. afdeling Projektleder og kontaktperson Projektmedarbejdere Professionalisering af frivilligt socialt og selvmordsforebyggende arbejde med ældre mænd i den landsdækkende

Læs mere