Lokal undervisningsplan for 2., 3, og 4. hovedforløb Kommunikationsteknik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan for 2., 3, og 4. hovedforløb Kommunikationsteknik"

Transkript

1 Elektriker Lokal undervisningsplan for 2., 3, og 4. hovedforløb Kommunikationsteknik Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen Revideret maj 2009

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Pædagogik...3 Undervisningsform...3 Positivt menneskesyn...3 Respekt for andre...3 Ansvar og ansvarlighed...3 Læringsmiljø - skolemiljø...3 Selvstændighed og samarbejde...3 Lærerteam...4 Lærerkvalifikationer...4 Kontaktlærer...4 Elevplan...5 Praktikvejledning...5 Skolevejledning...5 Uddannelsen 2. hovedforløb...6 Personlige / faglige mål...6 Bedømmelsesplan...6 Områdefag og bundne specialefag - arbejdsform...6 Forløbsplan for kommunikationsteknik H2...7 Bedømmelse, afgivelse af standpunktskarakter / delkarakter...7 Afsluttende evaluering...7 Forløbsplan for informationsteknologi Niveau E...8 Bedømmelse og evaluering informationsteknologi...8 Uddannelsen 3. hovedforløb...9 Personlige / faglige mål...9 Bedømmelsesplan...9 Områdefag og bundne specialefag - arbejdsform...9 Forløbsplan for kommunikationsteknik H Bedømmelse, afgivelse af standpunktskarakter / delkarakter...11 Afsluttende evaluering...11 Forløbsplan for engelsk niveau F...12 Arbejds- og undervisningsform...12 Bedømmelse og eksamen...12 skarakter...12 Uddannelsen 4. hovedforløb...13 Personlige / faglige mål...13 Bedømmelsesplan...13 Områdefag og bundne specialefag arbejdsform...13 Valgfag arbejdsform...13 Forløbsplan for kommunikationsteknik H Bedømmelse og evaluering...15 Forløbsplan for informationsteknologi niv. D...16 Svendebrev

3 Pædagogik Undervisningsform Elafdelingens pædagogiske udgangspunkt er den enzymiske pædagogik. Vores mål er at tilrettelægge undervisningen således, at eleverne kan praktisere en helhedsorienteret virkelighedsudforskning. Teori og praktik skal gå hånd i hånd og gensidigt inspirere hinanden tværs over faggrænser. Den styrke, der ligger i elevens eget praktisk skabende og eksperimenterende arbejde, skal udnyttes. Det er vores pædagogiske mål som undervisere at fungere som sparringspartner for elevens læreproces, med udgangspunkt i elevens ide, om hvad eleven skal lære. Eleven og underviseren er sammen om, at eleven lærer mest muligt på det faglige og personlige plan. Undervisningen er præget af engagement og ansvarlighed. Kulturen på hele hovedforløb i kommunikationsteknik bygger på gensidig respekt og dialog. Det medfører, at samtaler skal være konstruktive og fremadrettede. Elever og undervisere, såvel indbyrdes som i fællesskab, reflekterer over og diskuterer om undervisningen fører mod de ønskede mål. Underviserne planlægger og gennemfører undervisningen med engagement og variation og tilgodeser, at eleverne lærer på forskellige måder. Eleverne deltager aktivt og engageret i undervisningen og der lægges vægt på, at eleverne aktivt, er med til at organisere egen indsats og reflektere over denne. Eleven er opmærksom på, at den enkelte elevs adfærd er vigtig for de øvrige elevers læring og trivsel. I denne forbindelse er det også vigtigt at forstå, at eleven ikke kun lærer på skolen, men også i den tilknyttede virksomhed. Samarbejdet mellem virksomhed og skole prioriteres derfor højt. Holdets kontaktlærer gennemfører blandt andet mestersamtaler efter de første 5 uger på hovedforløbet. Positivt menneskesyn Vi taler med eleven og ikke til eleven. Det er vigtigt at undervisningen foregår som en dialog mellem elev og underviser. Respekt for andre Vi taler pænt og ordentlig med hinanden og giver respons på det modsatte. Både elev og lærer skal kunne tåle at få kritik uden at denne opfattes negativt. Eleverne skal kunne rumme forskellighed og tale ordentligt til hinanden. Vi lægger vægt på, at der bruges et sprog, der også kan bruges over for kunder. Som udgangspunkt stoler vi på hinanden. Ansvar og ansvarlighed Vi viser eleven, at han er ansvarlig for sin uddannelse, men også, at vi er medansvarlige i at støtte og skabe rammerne for uddannelsen for eksempel ved at sparre eleven og være til stede og synlige, når eleven arbejder. Læringsmiljø - skolemiljø Tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningsforløbet og den daglige undervisning er den vigtigste parameter i skolemiljøet. Eleverne skal opleve og erfare, at undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i gældende bekendtgørelse og ud fra deres interesser. Hovedmålet er, at de igennem egne aktiviteter får rum til at afklare og kvalificere sig til deres uddannelse. Skolen er en 24-timers skole. Det betyder at eleverne kan arbejde videre med deres projekter på værkstederne (med de sikkerhedsmæssige forbehold taget i betragtning) og i klasselokalerne efter endt skoletid. Arbejdsstrukturen er den at såvel den teoretiske, som den praktiske del af undervisningen foregår i de samme lokaler. Selvstændighed og samarbejde Der lægges vægt på at udvikle elevernes evne til aktivt at deltage i gruppearbejde, samtidig med at der gives plads til den enkelte elevs individualitet. Dette gøres eksempelvis ved, at elevernes 3

4 arbejde tilrettelægges som en vekselvirkning mellem gruppearbejde og individuelt arbejde. Eleven evalueres derfor både med hensyn til at præstere selvstændigt arbejde og samarbejdsevne. Lærerteam Undervisningen varetages af et team, som - inden start på de forskellige aktiviteter - i fællesskab planlægger undervisningens tilrettelæggelse ud fra forløbsplanen. Den enkelte lærer udarbejder sine lektioner og øvrige aktiviteter i relation til teamets beslutninger. Teamet er et pædagogisk og administrativt team. Lærerkvalifikationer Personlige kvalifikationer Det vil være godt, hvis du: vil være guide for eleverne mere end blot være lærer ser elevernes uddannelse som din vigtigste arbejdsopgave Faglige kvalifikationer Det vil være et krav, at du: er uddannet/godkendt til undervisning inden for det område, du skal undervise i samt at du vil sætte dig ind i de aktuelle tråde, som fører dig til elevens uddannelsesområde (helhedsorienteret undervisning) har lyst til at udvikle evner at sætte dig ind i målene med projekterne og undervisningen således, at du kan sparre med eleverne vil efteruddanne dig pædagogisk og fagligt Øvrige kvalifikationer Det vil være et krav at du: vil arbejde i et team er villig til at anvende elevplan følger med i den tekniske udvikling ønsker at udnytte mulighederne i den enzymiske pædagogik mest muligt Kontaktlærer Der tildeles holdet 20 kontaktlærertimer. Disse fordeles og skemalægges af kontaktlæreren efter behov. Kontaktlærertimerne tilrettelægges som en kombination af kontaktlærertid og praktiktid. Inden for de første to uger på skolen indkaldes eleven til samtale med kontaktlæreren. Med udgangspunkt i elevens uddannelsesplan gennemgås elevens samlede uddannelse specielt med henblik på det aktuelle hovedforløb. Praktikerklæringen diskuteres og det afklares, om der skal sættes særlige ting i værk for at støtte eleven. Har eleven brug for specialpædagogisk støtte er kontaktlæreren ansvarlig for, at der etableres kontakt til skolens sps - ansvarlige. Kontaktlærerarbejdet er knyttet tæt sammen med elevplan, idet alle valg af fag, projekter, evalueringer, bedømmelser og særlige tiltag registreres her. Fremdriften i elevens uddannelsesforløb samt elevens uddannelsesplan, kan således læses her. I kontaktlærertimerne kan der for eksempel snakkes om emner som: medansvar for egen læring, det at turde tage en beslutning, begrebet tid, planlægning, at kunne arbejde i gruppe, kunne arbejde alene, problemer med undervisningen og lignende emner. Samtalerne kan foregå individuelt eller i klassen. Cirka halvvejs i forløbet gennemfører kontaktlæreren mestersamtaler. I tilfælde af problemer kontaktes elevens mester uafhængig af mestersamtalerne. 4

5 Elevplan Vi anvender elevplan. Holdets kontaktlærer sikrer at alle fag udbydes til det enkelte hold. Den enkelte underviser beskriver selv sit fag (fagets moduler), de forskellige læringselementer og projekter. Underviseren sikrer, at eleverne bliver tilmeldt korrekt. Underviseren evaluerer og giver standpunkts- og eksamenskarakter i elevplan. Praktikvejledning I slutningen af hovedforløbet udfylder eleverne sammen med deres kontaktlærer en praktikvejledning. En kopi af praktikvejledningen sendes sammen med skolevejledningen til elevens mester. Kontaktlæreren er ansvarlig for at dette sker. Eleven skriver hovedpunkterne fra praktikvejledningen ind i elevplan. Eleverne skal medbringe praktikvejledningen udfyldt til næste hovedforløb, hvor den bruges som udgangspunkt for første kontaktlærersamtale. Skolevejledning Efter hvert skoleophold sender skolen en skolevejledning til lærlingen. En kopi heraf samt en kopi af praktikvejledningen sendes til elevens mester. På skolevejledningen står såvel standpunktskaraktererne i de enkelte fag som eksamens- og skuemesterkarakterer. Valgfagene fremgår ligeledes på skolevejledningen med en vurdering. 5

6 Uddannelsen 2. hovedforløb Personlige / faglige mål Undervisningen på H2 er koncentreret omkring forståelse for transmission af data i distribuerede netværk, samt den transmissionsform, kablet eller trådløs, der skal være til stede for at datatransport kan lade sig gøre. Ydermere arbejdes der målbevidst på, at eleven opnår en vis grad af selvstændighed, samtidig med at eleven mestrer at arbejde i team. Eleven evalueres efter hvert læringselement både fagligt og personligt. Skoleperioden har en længde på 10 uger. Bedømmelsesplan Grundfag Informationsteknologi niveau E Områdefag Love og regler / rutine Elsikkerhed / avanceret Kvalitetssikring / begynder og rutine Bundne specialefag Datateknik / rutine Netværksteknik / rutine og avanceret Valgfag Forsyningsteknik (skr. opgaver) Industrielle netværk (rapport) / Eksamen Delkarakter Delkarakter Delkarakter Mundtlig evaluering (bestået / ikke bestået) Mundtlig evaluering (bestået / ikke bestået) Områdefag og bundne specialefag - arbejdsform Målene i de enkelte fag opnås gennem projektarbejde i grupper, kurser, praktiske øvelser, samt løsning af individuelle opgaver. Dette inkluderer både arbejde på skolen samt hjemmearbejde. Der arbejdes på H2 kommunikationsteknik med en gennemgående opgave. Opgaven er indretning af en virksomhed med hensyn til data og IT, samt intern elforsyning til IT delen. Virksomhedens ydre rammer og opbygning anvendes på de resterende hovedforløb. Eleven forudsættes ansat hos en udøvende elinstallatør med speciale i netværk. 6

7 Forløbsplan for kommunikationsteknik H2 Lektioner Indhold 32 Læringselement: Operativsystemer PC ens opbygning Installation af operativsystemer 72 Læringselement: Transmissionsteknik RS232, RS422, RS485 Kabeltyper, kabelbegreber Fiberteknik Standard 802.3x ISO11801, DS/EN50173 DS/EN50174 Anvendelse af test udstyr Protokoller (HDX, HDLC, TCP/IP, IPX/SPX) 36 Læringselement: Edb arbejdsplads Oplægning af netværkskabler Konnektering af netværkskabler Strømforsyning til IT udstyr SB 6 82 Læringselement: Kontornetværk Aktive netværks enheder Trådløst netværk VLAN Racksystemer og opmærkning Fil / Print servere Internetopkobling IT brønde Projektoropkobling PC lyd 10 - Valgfag Læringselement: Forsyningsteknik Stærkstrømsteknik Valgfag Læringselement: industrielle netværk Profibus og devicenet Dataopsamling via COM & LPT 20 Afsluttende prøve og skuemester. Bedømmelse, afgivelse af standpunktskarakter / delkarakter Der genereres delkarakterer og standpunktskarakterer ud fra de stillede opgaver i læringselementerne. Hvis eleven ikke kan gennemføre skoleperioden med tilfredsstillende resultat, aftales det mellem mester, skole og kontaktlærer om skoleperioden skal tages om, eller der kan iværksættes en supplerende undervisning som kan rette op på dette forhold. Afsluttende evaluering Den afsluttende evaluering består af en teoretisk opgave indeholdende elementer fra læringselementerne, samt de praktiske opgaver. Evalueringen foretages som en samtale mellem elev, lærer og skuemester med udgangspunkt i den praktiske opgave. 7

8 Forløbsplan for informationsteknologi Niveau E Lektioner Emne Indhold 4 Projekt 1 - IT i dit firma Introduktion (oplæg udleveres) Opbygning af skabelon til projekt 1 4 Projekt 1 - IT i dit firma Grafik m.m. 4 Projekt 1 - IT i dit firma Rapportstruktur Datalovgivning 4 Projekt 1 - IT i dit firma Præsentationsteknik Opbygning af præsentation 4 Projekt 1 - IT i dit firma Fremlæggelser (10 min. pr. person) 12 Øvelsesopgaver Publisher PC-Schematic, Caddy++ Excel 16 Projekt 2 (eksamensprojekt) Styrke anvendelsen af IT i en elinstallationsvirksomhed 8 Eksamen (ca. 20 / 25 min pr, elev) Eksamen Publisher PC-Schematic, Caddy++ Excel Powerpoint Bedømmelse og evaluering informationsteknologi skarakteren gives på baggrund af elevens deltagelse i det daglige arbejde og ved evaluering af det første projekt. Selve rapporten sendes pr. mail til underviser og returneres med kommentarer og der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Fremlæggelse og præsentationen af projektet evalueres også mundtligt på klassen. Eksamen foregår som en mundtlig præsentation af det sidste projekt. Projektet kan være lavet i grupper eller enkeltvis. Hvis det er et gruppeprojekt, skal det fremgå af rapporten, hvem der har lavet hvad. Eksamen foregår enkeltvis, men gruppen præsenterer arbejdsfordeling og projektforløb sammen. 8

9 Uddannelsen 3. hovedforløb Personlige / faglige mål Undervisningen på H3 er koncentreret omkring opbygning og virkemåde af tele- og antennesystemer. Dette omfatter såvel distribution af tele- og antennesignaler, som de aktive komponenter der indgår i disse systemer og deres software. Ydermere arbejdes der målbevidst på, at eleven opnår en vis grad af selvstændighed, samtidig med, at eleven mestrer at arbejde i team. Eleven evalueres efter hvert læringselement både fagligt og personligt. Skoleperioden har en længde på 8 uger og efterfølges af 2 ugers valgfri specialefag. Bedømmelsesplan Grundfag Engelsk niv. F Områdefag Love og regler / rutine EMC / rutine Kvalitetssikring / rutine Bundne specialefag Teleanlæg / rutine & avanceret Teleteknik / rutine Antenneteknik / rutine Valgfag - GSM teknologi - Parabolteknik / Eksamen Delkarakter Delkarakter Delkarakter Mundtlig evaluering (bestået / ikke bestået) Områdefag og bundne specialefag - arbejdsform Målene i de enkelte fag opnås gennem projektarbejde i grupper, kurser, praktiske øvelser, samt løsning af individuelle opgaver. Dette inkluderer både arbejde på skolen samt hjemmearbejde. Der arbejdes på H3 kommunikationsteknik med en gennemgående opgave. Opgaven er installation af tele, fortrådet og trådløs, samt antenne i virksomheden. Virksomhedens ydre rammer og opbygning anvendes på det resterende hovedforløb. Eleven forudsættes ansat hos en udøvende elinstallatør med speciale i netværk. 9

10 Forløbsplan for kommunikationsteknik H3 Lektioner Indhold 36 Læringselement: Flere brugeranlæg: Eleven kan selvstændig tilslutte og programmere ved hjælp af en PC COM port til et omstillingsanlæg Eleven kan forklare principper som ringe grupper, telefonist, DDI, MSN og den mest hensigtsmæssige fordeling af linjer tilsluttet anlægget Eleven kan opsætte og programmere anlægget på den mest hensigtsmæssige måde på baggrund af den udleverede projektopgave. Eleven kan beskrive henholdsvis PSTN samt ISDN bussens elektriske egenskaber og forskelle Eleven kan opsætte og programmere en DECT telefon Eleven kan med egne ord forklare dækningsområde, timeslots, challange, Autorisations nøgle, PP og FP. 36 Læringselement: Kabeltyper & stik Eleven kan redegøre for de forskellige stik og kabeltyper, der anvendes i teleinstallationer Eleven skal selvstændig kunne redegøre for følgende stik standarder; RJ45,RJ15,RJ11 Eleven skal kunne forklare hvilke kabeltyper som kan anvendes i netværket PDS kabling, kat 2 telefonkabler samt opmærkning og montering i Lexcom rack 36 Læringselement: Offentlige tjenester Eleven kan redegøre for telesektorens struktur og offentlige tjenester samt kompetencer og ansvarsområder Eleven kan redegøre for det infrastrukturelle centralnet, herunder lokalcentraler, hovedcentraler samt IN centraler. Eleven kan forklare hvilke offentlige tjenester der er til rådighed på det danske telemarked, Eleven har forståelse for lovgivningen i den danske telesektor Eleven er bekendt med lovgivningen omkring sikring af accesnettet i telesektoren. 36 Eleven kan redegøre for almindelige forekommende teletjenester f. eks PSTN, ISDN og xdsl Eleven er bekendt med oplysningen, alarmkald 112, viderestilling samt vis nummer teknologien. Eleven kan genkende og forklare virkemåden på følgende enheder ISDN,PSTN, xdsl Eleven er bekendt med korrekt anvendelsen af måleinstrumenter Eleven kan på baggrund af leverandørens oplysninger og projektets opsætning foretage korrekt afprøvning. Eleven kan dokumentere ved hjælp af PC program, alt nødvendig ledningsføring, opsætningsprofiler og udarbejde quick guide til telefonisten (omstillingen) 10

11 24 Læringselement: Antenne i private hjem og industri Transmissionsteknik Digital / analog TV. Kabling Konnektering EMC Passive fordelingselementer Aktive enkeltkomponenter Anvendelse af HF måleudstyr Standard DS/EN50117 Standard DS/EN50083 Læringselement: Fællesantenneanlæg Kanalomsættere Samleforstærkere Isolatorer Spærrefiltre Aftalen for fællesantenneområdet, AFO Love og regler omkring kanaludbud 20 Afsluttende prøve og skuemester 36 Valgfag GSM teknologi Parabolteknik 8 Virksomhedsbesøg TDC hovedcentral I Fiskergade I Århus TDC accesnet og fremførings veje PSTN XDSL- HDSL- Fiberforbindelser Fremmede udbyders placering i netværket Bedømmelse, afgivelse af standpunktskarakter / delkarakter Der genereres delkarakterer og standpunktskarakterer ud fra de stillede opgaver i læringselementerne. Hvis eleven ikke kan gennemføre skoleperioden med tilfredsstillende resultat, aftales det mellem mester, skole og kontaktlærer om skoleperioden skal tages om, eller der kan iværksættes en supplerende undervisning som kan rette op på dette forhold. Afsluttende evaluering Den afsluttende evaluering består af en teoretisk opgave indeholdende elementer fra læringselementerne, samt de praktiske opgaver. Evalueringen foretages som en samtale mellem elev, lærer og skuemester med udgangspunkt i den praktiske opgave. 11

12 Forløbsplan for engelsk niveau F Hvad mål og formål angår henvises til grundfagsbekendtgørelsen. Der arbejdes mundtligt og skriftligt, baseret på tekstmateriale om flg. emner. Enkelte videoklip kan indgå. Der evalueres løbende. Lektioner Indhold 4 Basic electricity: Ohm s Law - Magnetism Appliances 6 House installations: Wiring - protective devices - ihc practice 6 Electricity in industry: History - machines - generation supply 4 Profession electrician: Education - skills - working life 2 Working environment: Tools safety 6 Energy & power supply: Resources - consumption technologies 4 Computers: History - basic action and design plc 10 Project task: Documentation of electrical installation 6 General: Language focus hooliganism Gennem ovennævnte dækkes grundfagsbekendtgørelsen centrale områder ind, med hovedvægt på faget/branchen og almen teknologi. Arbejds- og undervisningsform Undervisningsformen foregår som klasseundervisning, individuelt arbejde, makkerarbejde og gruppearbejde. Aktiviteter: oplæsning på engelsk, samtale/forklare på engelsk om læst tekst, skriftlig oversættelse og kommentering fra dansk til engelsk, samtaleøvelser. Bedømmelse og eksamen Der afholdes mundtlig prøve, hvor pensum er det i undervisningen behandlede materiale. Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid og eleven får to opgaver ved lodtrækning. Eksamen består af tre dele: Samtale om elevens valgte emne (projektopgaven). Samtale om ukendt materiale. Med udgangspunkt i et for eleven ukendt materiale deltager eleven i en samtale med eksaminator. Samtale om kendt pensum. Hver elev trækker et afgrænset spørgsmål indenfor pensum. Alle skriftlige hjælpemidler må benyttes til forberedelsen. skarakter Ved slutningen af skoleopholdet gives en samlet standpunktskarakter for mundtligt og skriftligt arbejde. 12

13 Uddannelsen 4. hovedforløb Personlige / faglige mål Undervisningen på H4 er koncentreret omkring opbygning og virkemåde af tele- og datasystemer. Dette omfatter såvel distribution af tele- og datasignaler, som de aktive komponenter der indgår i disse systemer og deres software. Hovedvægten er lagt på tele- og dataforbindelsers anvendelse i et lukket domain for eksempel et firma. Der arbejdes målbevidst på, at eleven opnår en høj grad af selvstændighed samtidig med, at eleven mestrer at arbejde i team. Eleven evalueres efter hvert læringselement både fagligt og personligt. Skoleperioden har en længde på 10 uger. Bedømmelsesplan Grundfag Informationsteknologi niv. D Områdefag Love og regler / avanceret Kvalitetssikring / avanceret Bundne specialefag Datateknik / avanceret Teleteknik / avanceret Dataanlæg /avanceret Valgfag Sikkerhedsløsninger / Eksamen Bestået / ikke bestået Områdefag og bundne specialefag arbejdsform Målene i de enkelte fag opnås gennem projektarbejde i grupper, kurser, praktiske øvelser, samt løsning af individuelle opgaver. Dette inkluderer både arbejde på skolen samt hjemmearbejde. Der arbejdes på H4 kommunikationsteknik med en gennemgående opgave. Opgaven er installation af et client/server-netværk samt voice over IP telefoni i en virksomhed. Virksomhedens ydre rammer og opbygning er et gennemgående tema i hele uddannelsen. Eleven forudsættes ansat hos en udøvende elinstallatør med speciale i netværk. Valgfag arbejdsform Opsætning af client/server og domain området uddybes og eleverne får mulighed for at arbejde med dyberegående problemstillinger omkring tildeling af resurser samt sikkerhedsløsning i forhold til afgangsprojektet. Eleverne bliver løbende evalueret. 13

14 Forløbsplan for kommunikationsteknik H4 Lektioner Indhold 18 Læringselement, datateknik: Elektriske snitflader Anvendelse og brug af IP adresser samt tilhørende subnetmasker 18 Læringselement, datateknik: Konfigurering af client/server-netværk med udgangspunkt i den udleverede projektopgave Diagnosticering af datanetværk og analyse af måleresultater 18 Læringselement, dataanlæg: Dimensionering og opsætning af UPS (backupforsyning) UPS teknologier, Isolated Redundant UPS Systems og Parallel Redundant 36 Læringselement, dataanlæg: Installation af egnede sikkerhedssystemer, herunder back up, firewall, virussikring mm. Opsætning, konfigurering og oprettelse af brugere på et clientserver netværk, herunder tildeling af NTFS rettigheder i Activ directiv Installation og opsætning af aktive enheder på client/server netværket, herunder tildeling af rettigheder samt printere og fællesmapper Redegøre for de mest almindelige standarder protokoller, herunder TCP/IP protokolsuiten 36 Læringselement, teleteknik: Opsætning og konfigurering af IP telefonianlæg herunder opsætning og anvendelse af SIP server og layer 2 switch med henblik på anvendelse af QoS service SIP PBX serveren programmeres ved hjælp af en XP windows maskine Anvendelse og dokumentation af viderestilling, omstilling, telefonist- og ringegrupper samt udlæsning og anvendelse af opsamlet statistik 18 Kvalitetssikring: kan ved anvendelse af IT udarbejde og vedligeholde dokumentation, bruger vejledninger og vedligeholdelsesplaner i forhold til det afsluttende projekt anvende branchens kvalitetssikrings- og kvalitetsstyringssystem kendskab til iværksættere ved etablering af egen virksomhed 18 Love og regler indgår løbende i det faglige indhold med udgangspunkt i projektopgaven: Eleven kan redegøre for og anvende relevant love, regler og standarder samt IT til informationssøgning 54 Projekt og svendeprøve 36 Valgfag: Sikkerhedsløsninger 14

15 Bedømmelse og evaluering Der bedømmes og evalueres løbende i læringsprocessen på såvel faglige som personlige mål. skarakter skarakterer genereres ud fra evalueringskarakterer fra test, projekter og arbejdsindsats i øvrigt. Skriftlig svendeprøve Opgavesæt fra det faglige udvalg. Spørgsmålene besvares skriftligt inden for 120 minutter. Mundtlig svendeprøve Den mundtlige prøve gennemføres enkeltvis efter følgende procedure 7,5 min.: Eleven trækker et spørgsmål og gennemgår den nødvendige teori (evt. på tavlen) 7,5 min.: Eleven gennemgår gruppens projekt 5 min.: Evaluering og karaktergivning I alt 20 minutter pr. mand. Karaktergivning Der gives karakter for fremlæggelse af projektets faglige, strukturmæssige indhold og dets praktiske gennemførelse. Her vægtes dokumentation, brugerinterface, brugervejledning og alternative løsninger som væsentlige elementer i den praktiske gennemførelse. For at bestå svendeprøven skal eleven mindst opnå 02 i både mundtlig og skriftlig svendeprøve. 15

16 Forløbsplan for informationsteknologi niv. D Lektioner Indhold (indgår i øvrige Læringselement: Arbejde med programmel og udstyr samt selvstændig lektioner) programanvendelse 2 Introduktion til Informationsteknologi niveau D Faget Projektopgaver Projektgrupper Tidsfrister Eksamen 3 Læringselement: Projektstyring Organisering Styring Kommunikation 12 Læringselement: Netværk Netværket LAN Topologi Sammenkoblingsenheder Sikkerhed 6 Læringselement: Informationsnetværk Intranet E-handel E-banking Nyhedsgrupper EDI E-boks Vidensdeling E-learning Digital signatur Chat LMS (learning management system) Facebook (sociale netværk) 6 Læringselement: Simulering Regneark Logiske funktioner (boolsk algabra) Simpel programmering 3 Midtvejsevaluering (1. særskilte dokumentation) Læringselement: Dokumentation 22 Læringselement: Design og fremstilling af simple scripts og websted Formål og målgruppe Struktureret program udvikling (SPU) Indhold og form Editor Navigering og brugervenlighed Indsættelse af objekter og grafik Layout Opdatering og vedligeholdelse 16

17 Upload (ftp, webhotel) Overvejelser vedr. Hosting Sikkerhed og lovgivning Programmering af simple scripts (Visual Basic, ASP.net m.v.) o udvikle og beskrive et program som kan udføre en række test på en LAN netværk o Log-on script til Domain og klientmaskiner o Ping kommandoer o Traceroute (tracert søgning) o Udlæsning af IP adresser på tilsluttede Host o Udlæsning af ping tider samt delay på netværket 6 It s betydning for virksomhed, individ og samfund Læringselementer: Distancearbejde E-læring IT i fremtiden Brugen af it i branchen 10 Afsluttende dokumentation, eksamensgrundlag (2. særskilt dokumentation) Læringselement: selvstændigt elevarbejde Grundfaget informationsteknologi indeholder emner fra specialefaget dataanlæg. Faget er derfor tilført 16 lektioner. Det skal dog pointeres at faget informationsteknologi afsluttes med en selvstændig eksamen, hvor eleven redegøre for en selvstændigt udarbejdet rapport. Rapporten omhandler emner fra specialefaget. Bedømmelse og evaluering informationsteknologi skarakteren gives på baggrund af elevens deltagelse i det daglige arbejde og ved evaluering af det første projekt. Selve rapporten sendes pr. mail til underviser og returneres med kommentarer, der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Fremlæggelse og præsentationen af projektet evalueres også mundtligt på klassen. Eksamen foregår som en mundtlig præsentation af det sidste projekt. Projektet kan være lavet i grupper eller enkeltvis. Hvis det er et gruppeprojekt, skal det fremgå af rapporten, hvem der har lavet hvad. Eksamen foregår enkeltvis, men gruppen præsenterer arbejdsfordeling og projektforløb sammen. 17

18 Svendebrev Der udstedes svendebrev 1 (uddannelsesbevis) når skolen har udstedt skolebevis, og elevens praktikvirksomhed efter endt praktiktid 1 Svendebrev udstedes af det faglige udvalg. 18

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2008 Elafdelingen Revideret august 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen Revideret februar 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Elmontør Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...4 Undervisningsform...4

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Grundforløb for Teknisk Designer

Grundforløb for Teknisk Designer Grundforløb for Teknisk Designer Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 og uddannelsesordning 1890 Teknisk designer (version 8) af 1. august 2011 Udarbejdet af Lone Hørup og

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene.

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.i. Grundforløbets formål... 3 Skoleperiodens

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

UV Plan for. H3 Kommunikation & Sikring

UV Plan for. H3 Kommunikation & Sikring UV Plan for H3 Kommunikation & Sikring 1 Indholdsfortegnelse UV Plan for...1 H3... 1 Generelt... 3 Fagbeskrivelse... 4 Fremmedsprog : TYSK... 5 Engelsk fremmedsprog niveau E og D... 6 Modul 1... 7 KURSER...

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen Lager-og terminal uddannelsen EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9. december 2009 og uddannelsesordning af 1. juli 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret

Læs mere

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS Lokal undervisningsplan for BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS ved Campus Bornholm December 2012 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration Lokal undervisningsplan for UCH Hovedforløb Administration 1 sfortegnelse LOKAL UNDERVISNINGSPLAN... 3 FOR KONTORUDDANNELSEN MED SPECIALET ADMINISTRATION PÅ UCH... 3 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Hhx-bekendtgørelsen IT B Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 IT B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser,

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2012-2013 1 Forord Kort om uddannelsen samt jobmuligheder En toårig uddannelse inden for det tekniske område.

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere