FORRETNINGSBETINGELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSBETINGELSER"

Transkript

1 FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej Nørresundby Danmark CVR PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert retsforhold mellem WP & MIG IVS (herefter benævnt Leverandøren ) og en erhvervskunde (herefter benævnt Kunden ), medmindre betingelserne udtrykkeligt og skriftligt er fraveget ved aftale mellem Leverandøren og Kunden. Disse forretningsbetingelser suppleres af den for tilbuddets/leveringsaftalens godkendelsestidspunkt gældende lovgivning. Leverandøren og Kunden (herefter kaldet Parterne ) er enige om at samarbejde med en positiv, professionel og ansvarlig holdning under hele forløbet. Parterne vil yde en betydelig indsats for at opnå det bedst mulige resultat. Parterne vil udvise den fleksibilitet, som må anses for rimelig og sædvanlig ved produktion og levering iht. de i Leveringsaftalen beskrevne produkter, ydelser, løsninger mv. (herefter kaldet "Leverancen"). Leverancen ikke en del af Aftalen og skal derfor aftales særskilt Forretningsbetingelser Forretningsbetingelserne udgør et bilag til den af Parterne godkendte Leveringsaftale Tilbud a. Efter Leverandøren har afklaret den af Kunden ønskede Leverance, fremsendes som tilbud en Leveringsaftale (se pkt. 3.3.) indeholdende beskrivelse af Leverancen samt øvrige aftaleforhold til Kunden. Når tilbuddet/leveringsaftalen skriftligt er godkendt, er tilbuddet/leveringsaftalen at betragte som en gældende og bindende Leveringsaftale, og Leverancen igangsættes herefter af Leverandøren. b. Tilbud er gældende 21 dage fra tilbudsdato, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i tilbuddet/leveringsaftalen. 2. VIRKSOMHEDSINFORMATION a. Leverandørens virksomhedsoplysninger er: WP & MIG IVS Dronninggårdvej Nørresundby Danmark CVR-nr.: adresse: Webadresse: Bemærk at Leverandøren ikke kan kontaktes på adressen uden forudgående aftale herom. b. Leverandøren kan i yderste tilfælde kontaktes via telefon ved at ringe Såfremt telefonen ikke besvares ved opringning, bedes Kunden indtale en besked med angivelse af navn, telefonnummer, samtaleanledning samt evt. ønske om at blive ringet op. c. Leverandøren har ingen faste arbejdstider, men tilpasser disse så vidt muligt efter Kundens behov. 3. AFTALEN a. Forretningsbetingelserne, Leveringsaftalen og evt. andre bilag udgør den samlede aftale (herefter kaldet "Aftalen"). b. Efter levering er efterfølgende vedligeholdelse/service/softwareopdateringer m.v. af 3.3. Leveringsaftale a. Leveringsaftalen er uden Kundens godkendelse at betragte som et tilbud. b. Med Kundens godkendelse er Leveringsaftalen at betragte som en gældende og bindende aftale Kunden og Leverandøren imellem. c. Såfremt Leverancen består af ét eller flere produkter (som defineret i pkt. 3.4.), vil Leveringsaftalen synliggøre kravene for Leverancen og dermed udgøre kontrolgrundlaget for accepttesten (se pkt. 9.) Særligt vedr. produkter Såfremt et eller flere produkter udgør hele eller dele af Leverancen, er dette og relevante underliggende punkter gældende for den pågældende del af Leverancen. a. Et produkt forstås som en i Aftalen beskrevet éngangslevering af et produkt eller en ydelse foretaget af Leverandøren. b. Et produkt vil typisk produceres som vist i bilag Websites Såfremt et eller flere websites udgør hele eller dele af Leverancen, er dette og underliggende punkter gældende for den pågældende del af Leverancen. FORRETNINGSBETINGELSER, VERSION Side 1 af 13

2 Teknologi a. Alle websites leveret af Leverandøren er som udgangspunkt optimeret og tilpasset følgende browsere: Microsoft Internet Explorer 8.0+ Mozilla Firefox 3.0+ Google Chrome 4.0+ Safari 3.0+ b. Kunden forpligter sig til at kommunikere skriftligt, hvilke udover de i pkt a. angivne browserkrav, udviklingsstandarder eller andre tekniske standarder, som det forventes, at Leverandøren skal forholde sig til. Modtager Leverandøren ikke skriftligt en sådan henvendelse fra Kunden, antages det, at der ikke er særlige hensyn at tage, og Leverandøren leverer Leverancen på denne baggrund Flytning af websites Leverandøren kan ikke gøres erstatningsansvarlig for datatab opstået under en flytning af Kundens website. Ligeledes kan Leverandøren ikke gøres erstatningsansvarlig for de deraf afledte tab, et sådan datatab måtte medføre Domæner Såfremt en eller flere domæneoprettelser eller domæneflytninger udgør hele eller dele af Leverancen, er dette og underliggende punkter gældende for den pågældende del af Leverancen Domæneoprettelse a. Såfremt Kunden ønsker, at Leverandøren skal oprette et eller flere domæner, anvendes Kundens oplysninger til dette. Kunden er i den forbindelse ansvarlig for at give korrekte og fyldestgørende oplysninger til såvel Leverandøren som DK-Hostmaster samt sikre, at disse oplysninger til enhver tid er korrekte. b. Ved domænebestilling erklærer Kunden, at brugen af domænenavnet ikke krænker 3. parts navne-, varemærke- eller immaterielle rettigheder eller i øvrigt strider mod dansk lovgivning. Leverandøren kan ikke stilles til ansvar for 3. parts tab ved uretmæssig brug af domænet. Hvis 3. part måtte rette krav mod Leverandøren som følge af uretmæssig brug af domæne, skal Kunden friholde Leverandøren i enhver henseende. c. Ved oprettelse af domæne er Leverandøren udelukkende ansvarlig for bestilling, aktivering og redelegering af domæne, justering af DNS-opsætning samt oprettelse af nødvendige web- og mailhoteller. d. Leverandøren afholder udgiften til køb af domænet, som viderefaktureres ved fakturering af Leverancen. e. DK-Hostmaster fremsender efter fakturering af Leverancen særskilt faktura til Kunden for domæneafgift(er), når disse skal fornyes. Det er udelukkende Kundens ansvar at sikre, at domæneafgift(er) betales rettidigt Domæneflytning a. Såfremt Kunden ønsker, at Leverandøren skal flytte et eller flere domæner, er Kunden ansvarlig for på opfordring og uden ugrundet ophold at fremsende Leverandøren nødvendige brugeroplysninger til DK- Hostmaster, DNS-administration samt web- og mailhoteller. b. Ved flytning af domæne er Leverandøren udelukkende ansvarlig for redelegering af domæne, justering af DNSopsætning samt oprettelse af nødvendige web- og mailhoteller. Kunden er således selv ansvarlig for justering, afvikling og opsigelse af tidligere aftaler baseret på domænets tidligere opsætning. c. DK-Hostmaster fremsender særskilt faktura til Kunden for domæneafgift(er), når disse skal fornyes. Det er udelukkende Kundens ansvar at sikre, at domæneafgift(er) betales rettidigt Opsætning af web- eller mailhotel Såfremt en eller flere opsætninger af web- eller mailhoteller udgør hele eller dele af Leverancen, er dette og underliggende punkter gældende for den pågældende del af Leverancen. a. Leverandøren er udelukkende formidler af aftaler med web- og mailhotellerne og ikke på nogen måde ansvarlig i forhold til webhotellet, dets service, sikkerhed, priser eller øvrige vilkår, handlinger, forhold, fejl og mangler. Omtalte ansvar påhviler udelukkende Kunden. b. Eksterne web- eller mailhoteller faktureres Kunden separat af udbyderen af det pågældende web- eller mailhotel. Det er udelukkende Kundens ansvar at sikre, at web- eller mailhoteller betales rettidigt. c. Kunden fremsendes brugernavn og adgangskode til Kundens eksterne web- eller mailhotel, når Leverandøren har registreret korrekt indbetaling som følge af den i pkt. 15. angivne fakturering. d. Kunden kan ved åbning af programmer modtaget pr. e- mail løbe en risiko for at inficere sin hardware og software med virus. Leverandøren har ikke indflydelse herpå, og kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf Opsætning af konti Såfremt en eller flere opsætninger af konti udgør hele eller dele af Leverancen, er dette og underliggende punkter gældende for den pågældende del af Leverancen. FORRETNINGSBETINGELSER, VERSION Side 2 af 13

3 a. Leverandøren er udelukkende formidler af aftaler med web- og mailhotellerne og ikke på nogen måde ansvarlig i forhold til webhotellet, dets service, sikkerhed, priser eller øvrige vilkår, handlinger, forhold, fejl og mangler. Omtalte ansvar påhviler udelukkende Kunden. b. Eksterne web- eller mailhoteller til Kundens konti faktureres Kunden separat af udbyderen af det pågældende web- eller mailhotel. Det er udelukkende Kundens ansvar at sikre, at web- eller mailhoteller betales rettidigt. c. Kunden fremsendes brugernavn og adgangskode til Kundens konti, når Leverandøren har registreret korrekt indbetaling som følge af den i pkt. 15. angivne fakturering. d. Opsætning af konti på Kundens computere o.l. påhviler udelukkende Kunden. Såfremt Leverandøren ønskes at gennemføre en sådan opsætning, faktureres Kunden efter anvendt tid til Leverandørens gældende timepriser. e. Kunden kan ved åbning af programmer modtaget pr. e- mail løbe en risiko for at inficere sin hardware og software med virus. Leverandøren har ikke indflydelse herpå, og kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf Særligt vedr. abonnementsbaserede ydelser Såfremt en eller flere abonnementsbaserede ydelser udgør hele eller dele af Leverancen, er dette og relevante underliggende punkter gældende for den pågældende del af Leverancen. a. En abonnementsbaseret ydelse forstås som en i Aftalen beskrevet gentaget levering af et produkt eller en ydelse foretaget af leverandøren. b. En abonnementsbaseret ydelse fortsætter, indtil den opsiges af én af Parterne. c. Såfremt Kunden ønsker at opsige den abonnementsbaserede ydelse, skal Kunden skriftligt via til adressen opsige denne med minimum 30 dages varsel inden udløb af abonnementsperioden. a. Overholdes varslingsfristen ikke, vil Kunden blive faktureret for en ny abonnementsperiode. a. Evt. resterende abonnement vil ikke blive refunderet. d. Såfremt Leverandøren ønsker at opsige den abonnementsbaserede ydelse, skal Leverandøren skriftligt via til den af Kunden oplyste e- mailadresse opsige denne med minimum 30 dages varsel. a. Evt. resterende abonnement vil blive refunderet Hostingydelser Såfremt en eller flere hostingydelser på Leverandørens servere udgør hele eller dele af Leverancen, er dette og underliggende punkter gældende for den pågældende del af Leverancen. a. Lagerplads, databaseplads og trafikgrænse samt pris for den af Kunden tilkøbte hostingydelse er angivet i Leveringsaftalen. b. Kunden skal løbende holde øje med, at der ikke sker en overskridelse af de angivne grænser for lagerplads, dataplads og trafik. a. Ved overskridelse af én eller flere af grænserne for lagerplads, databaseplads eller trafik skal Kunden uden ugrundet ophold kontakte Leverandøren mhp. en ny og mere passende leveringsaftale om hostingydelse. c. Såfremt Kundens materiale hostes på Leverandørens servere, er Kunden forpligtet til at holde sit materiale - herunder websites og databaser - opdateret, så det ikke kan misbruges af tredjepart. d. Ydelser og materiale må på ingen måde anvendes til at opnå uautoriseret adgang til Leverandørens eller tredjeparts servere og systemer. e. De af Kundens applikationer o.l., der udføres på Leverandørens servere, må ikke optage en væsentlig del af servernes ressourcer af hensyn til de øvrige brugere. Sker dette, er Leverandøren berettiget til at stoppe applikationen med øjeblikkeligt varsel og hindre fremtidig udførsel. Ved tilbagevendende højt ressourceforbrug henvises der til en mere passende server, som forventeligt vil betyde en for Kunden væsentligt større udgift til hosting samt evt. udgifter til Leverandørens opsætning og vedligeholdelse af serveren. f. Visse ydelser inkluderer fri trafik via Leverandørens servere, hvorved det forstås, at der ikke betales yderligere for datatrafik udover abonnementet. Derved forstås ikke, at der gives uendelig trafik. Trafikmængden skal begrænses til et rimeligt omfang. Hvis mængden er uforholdsmæssig stor, vil Leverandøren kontakte Kunden for at afklare sagen. g. Kunden bærer ansvaret for de informationer, som Kunden stiller til rådighed for tredjemand. h. Kundens eget brug af kunstneriske, litterære og andre ophavsretsbeskyttede værker uden samtykke, kan udgøre en krænkelse af tredjemands ophavsrettigheder. Det er Kundens eget ansvar, at brugen af sådanne værker sker med et tilstrækkeligt samtykke fra de relevante rettighedshavere. i. Hostingydelser, som er omfattet af den indgåede Leverance, må alene anvendes til lovlige formål. Bliver Leverandøren opmærksom på, at Kunden udøver ulovlige aktiviteter, vil ydelser indeholdt i Leverancen med omgående virkning blive stoppet. Foretages der FORRETNINGSBETINGELSER, VERSION Side 3 af 13

4 undersøgelser efter dansk ret, vil Leverandøren desuden være myndighederne behjælpelig. I tilfælde af Kundens ulovlige aktiviteter, er Kunden forpligtet til i enhver henseende at friholde Leverandøren for eventuelle erstatningskrav opstået som følge heraf. j. Leverandøren fører ikke nogen form for kontrol med Kundens brug af Leverandørens hostingydelser, hvorfor det er Kundens ansvar at sikre, at brugen af hostingydelsen ikke strider mod gældende lovgivning og den mellem Leverandøren og Kunden indgåede aftale Leverandørens nødvendige vedligehold a. Leverandøren forbeholder sig retten til øjeblikkeligt at gennemføre akut eller nødvendigt vedligehold af hard- og software, såfremt dette negativt påvirker eller forventes negativt at påvirke Leverandørens essentielle systemer. b. Et vedligehold som dette kan bevirke, at Kundens website og Leverandørens servere i kort tid kan være utilgængelig. c. Forudsigelige driftsstop varsles så vidt muligt forud via Leverandørens website og e- mail. d. Leverandøren forpligter sig til, så vidt det er muligt, at foretage vedligehold under hensyntagen til at belaste Kunden og dennes trafik på websitet mindst muligt. e. Kunden kan ikke rette noget krav mod Leverandøren i anledning af de påvirkninger, et vedligehold af denne type måtte medføre Opsigelse a. Leverandøren kan opsige aftalen om hostingydelsen med øjeblikkelig varsel, såfremt Kundens indhold på serveren er til fare for serverens stabilitet eller acceptniveau på Internettet, eller hvis Kunden overtræder dansk lov. Det kan være, men er ikke begrænset til, hvis Kunden gennem serveren udsender spam, anvender serveren til spredning af malware, anvender serveren til phishingforsøg m.m. a. Gentagne sammenlignelige brud på pkt a. medfører ekskludering af Kunden fra Leverandørens servere og øvrige platforme samt øjeblikkeligt ophør af samarbejde med afslutningsvis afregning af produkter og ydelser. Evt. resterende abonnement vil ikke blive godtgjort. b. Ved misligholdelse af Aftalen får Kunden en frist på 10 arbejdsdage til at rette op på forholdene. Skulle forholdene ikke være bragt i orden inden fristens udløb, vil materialet blive slettet uden yderligere varsel og mulighed for gendannelse. a. Gentagne sammenlignelige brud på pkt b. medfører ekskludering af Kunden fra Leverandørens servere og øvrige platforme samt øjeblikkeligt ophør af samarbejde med afslutningsvis afregning af produkter og ydelser. Evt. resterende abonnement vil ikke blive godtgjort Fakturering a. Fakturering af hostingydelsen sker årligt for 1 år af gangen. Leverandøren refunderer ikke betaling for hostingydelsen, såfremt Kunden ønsker at opsige hostingydelsen midt i en periode. b. Leverandøren er berettiget til at fakturere Kunden for datatrafik via Leverandørens servere brugt til at transportere materiale, som ikke følger de i Aftalen fastlagte betingelser Backupydelser a. Såfremt en eller flere backupydelser på Leverandørens servere udgør hele eller dele af Leverancen, er dette og underliggende punkter gældende for den pågældende del af Leverancen. b. Leverandøren leverer udelukkende backupydelser til kunder med WordPress-websites. a. Såfremt Kundens website er et WordPress-website, vil Kunden som udgangspunkt have følgende backupfordeling: 3 ugentlige fulde automatiske backup 21 daglige automatiske databasebackup 1 manuel backup eller en samlet backupmængde svarende til 25 GB data a. Sender Kunden mere end 1 manuel backup til Leverandørens server, overskrives den ældste backup med den nyeste backup, uagtet om den ældste backup er automatisk eller manuel. Således er det muligt at sende 25 manuelle backup til Leverandørens server og dermed slette samtlige automatiske backup. b. Leverandøren tager udelukkende backup af det til Kunden leverede website og tilhørende database. Leverandøren tager således ikke backup af websites og databaser hostet af Kunden eller tredjepart, som ikke er leveret af Leverandøren. c. Backup opbevares til dels på Kundens webhotel/driftsserver/produktionsserver og til dels på en fysisk anden server end denne. d. Kundens backup administreres af Kunden via websitet eller af Leverandøren via dennes servere. e. Leverandøren kan ikke gøres erstatningsansvarlig for datatab, og det anbefales Kunden løbende at gemme de opbevarede backup eller foretage egne backup. f. Der opbevares på Leverandørens servere i alt 25 individuelle backup eller et mindre antal backup svarende til maksimalt 25 gigabytes (GB) data. FORRETNINGSBETINGELSER, VERSION Side 4 af 13

5 g. Gemte automatiske kan til enhver tid gendannes af Kunden via Kundens WordPress-website. h. Kunden har brugsret til evt. backuplicenser modtaget fra Leverandøren og må ikke videredistribuere eller -sælge disse. i. Kunden har ikke uden Leverandørens skriftlige samtykke ret til at ændre i sin backupopsætning, da ændringer kan konflikte med Leverandørens opsætning og servere. a. Såfremt Kunden uden forudgående skriftlig aftale med Leverandøren ændrer på sin backupopsætning, vil den for Leverandøren forbrugte tid med at genoprette backupopsætningen blive håndteret som supportopgaver, og Kunden vil blive faktureret for dette efter Leverandørens gældende timepriser Automatisk backup a. Automatisk backup foretages hver morgen ca. kl dansk tid Manuel backup a. Manuel backup foretages af Kunden via Kundens WordPress-website. b. Såfremt Kunden ønsker backup af et website, inden dette justeres, eller et nyt website oprettes, er det Kundens ansvar, at dette sker som en manuel backup i passende tid forud for påbegyndelse af Leverandørens arbejde Leverandørens nødvendige vedligehold a. Leverandøren forbeholder sig retten til øjeblikkeligt at gennemføre akut eller nødvendigt vedligehold af hard- og software, såfremt dette negativt påvirker eller forventes negativt at påvirke Leverandørens essentielle systemer. b. Et vedligehold som dette kan bevirke, at Kundens backup og Leverandørens servere i kort tid kan være utilgængelig. c. Forudsigelige driftsstop varsles så vidt muligt forud via Leverandørens website og e- mail. d. Leverandøren forpligter sig til, så vidt det er muligt, at foretage vedligehold under hensyntagen til at belaste Kunden mindst muligt. e. Kunden kan ikke rette noget krav mod Leverandøren i anledning af de påvirkninger, et vedligehold af denne type måtte medføre Opsigelse a. Leverandøren kan opsige aftalen om backupydelsen med øjeblikkelig varsel, såfremt Kundens indhold på serveren er til fare for serverens stabilitet eller acceptniveau på Internettet, eller hvis Kunden overtræder dansk lov. Det kan være, men er ikke begrænset til, hvis Kunden gennem serveren udsender spam, anvender serveren til spredning af malware, anvender serveren til phishingforsøg m.m. a. Gentagne sammenlignelige brud på pkt a. medfører ekskludering af Kunden fra Leverandørens servere og øvrige platforme samt øjeblikkeligt ophør af samarbejde med afslutningsvis afregning af produkter og ydelser. Evt. resterende abonnement vil ikke blive godtgjort. b. Ved misligholdelse af Aftalen får Kunden en frist på 10 arbejdsdage til at rette op på forholdene. Skulle forholdene ikke være bragt i orden inden fristens udløb, vil materialet blive slettet uden yderligere varsel og mulighed for gendannelse. a. Gentagne sammenlignelige brud på pkt b. medfører ekskludering af Kunden fra Leverandørens servere og øvrige platforme samt øjeblikkeligt ophør af samarbejde med afslutningsvis afregning af produkter og ydelser. Evt. resterende abonnement vil ikke blive godtgjort Fakturering a. Fakturering af backupydelsen sker årligt for 1 år af gangen. Leverandøren refunderer ikke betaling for backupydelsen, såfremt Kunden ønsker at opsige backupydelsen midt i en periode. b. Leverandøren er berettiget til at fakturere Kunden for datatrafik via Leverandørens servere brugt til at transportere materiale, som ikke følger de i Aftalen fastlagte betingelser Øvrige abonnementsydelser a. Fakturering af øvrige abonnementsydelser sker kvartalsvis for 3 måneder af gangen, medmindre andet skriftligt er aftalt. Leverandøren refunderer ikke betalinger for abonnementsydelsen, såfremt Kunden ønsker at opsige aftalen om abonnementsydelsen midt i en periode. b. Ved prisstigning af en i forvejen aftalt abonnementsydelse varsles Kunden minimum 30 dage, før prisstigningen træder i kraft. 4. UNDERLEVERANDØRER 4.1. Anvendelse af underleverandører Leverandøren er berettiget til at anvende underleverandører. Der påhviler Leverandøren samme ansvar for sådanne underleverandørers ydelser og leverancer, som gælder for Leverandørens egne ydelser og leverancer i henhold til Aftalen. FORRETNINGSBETINGELSER, VERSION Side 5 af 13

6 5. INFORMATION 5.1. Loyal informationsforpligtelse Parterne skal løbende informere hinanden skriftligt om ethvert forhold, der skønnes at have betydning for gennemførelse af et hensigtsmæssigt aftaleforløb i så god tid, at den anden part har mulighed for at tilpasse sig den fremtidige situation. 6. DOKUMENTATION 6.1. Leverandørens egne produkter og ydelser Leverandøren er ikke forpligtet til at udfærdige og levere dokumentation. Udvikling af dokumentation som brugermanualer, undervisningsmateriale mv. skal aftales specifikt og honoreres særskilt Informationsmateriale fra øvrige producenter/licensudbydere I enhver leverance medfølger, medmindre andet er udtrykkeligt angivet, alene referencer til den dokumentation for anvendelse, som de respektive producenter/licensudbydere har udviklet, og som af Leverandøren kan fremfindes ved rimelig undersøgelse og research. 7. LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER 7.1. Aftalefokus Leverandøren forpligter sig til så vidt muligt at prioritere sine ressourcer til Leverancen inden for de i Aftalen angivne rammer. Såfremt Leverandøren har godkendt flere aftaler med uafhængige kunder, forbeholder Leverandøren sig retten til at prioritere internt mellem disse Informationspligt ved ændringer Leverandøren forpligter sig til at meddele Kunden, når ændringer eller uforudsete forhold får indflydelse på de aftalte forhold Rettigheder Leverandøren forpligter sig til at sikre, at alle nødvendige rettigheder og licenser til fotos, software og andre rettighedsbeskyttede materialer, som Leverandøren anvender i Leverancen, er til stede i overensstemmelse med den aftalte eller forudsatte brug. måtte indhente, anvende e.l. på baggrund af den ydede rådgivning. 8. KUNDENS FORPLIGTELSER 8.1. Bidragsydere Kunden forpligter sig til at stille egne bidragsydere og andre interessenter med den nødvendige viden og kompetencer til rådighed på de aftalte tidspunkter og i det nødvendige omfang. Kunden er ansvarlig for ledelse og koordinering af alle Kundens interessenter, herunder deres kommunikation med Leverandøren Informationspligt a. Kunden forpligter sig til så vidt muligt at holde Leverandøren opdateret om kommende budgetter og planer, der kan påvirke Aftalen, herunder Leverancen. b. Kunden forpligter sig til at respondere på modtagne dokumenter og forespørgsler uden ugrundet ophold, så tidsplanen kan overholdes. Leverandøren forbeholder sig retten til at fakturere Kunden for overflødiggjort kapacitet som følge af Kundens manglende respons, herunder arbejdstid og andre ressourcer Mødedeltagelse Kunden forpligter sig til at deltage i de aftalte møder, herunder de i Aftalen angivne møder og ad-hoc møder Test og godkendelse Kunden forpligter sig til at medvirke til såvel løbende som afslutningsvis test og godkendelse af Leverandørens Leverance Adgang til information a. Kunden forpligter sig til at give adgang til tilgængelig produktinformation, nødvendige systemer, brugerinformation, websiteanalyser og enhver eksisterende dokumentation, som er aktuel og relevant for udførelse af Leverancen. b. Kunden forpligter sig til at forsyne Leverandøren med godkendte elektroniske filer med logoer, nødvendige produkt- og medarbejderbilleder samt skriftligt indhold. c. Kunden forpligter sig til at være ansvarlig for nøjagtighed af det af Kunden udleverede materiale og de nødvendige godkendelser af al indhold Rådgivning Måtte Kunden indhente rådgivning hos Leverandøren, vil Leverandøren på ingen måde hæfte eller yde nogen form for reklamationsret for evt. ydelser og produkter, som Kunden 8.6. Rettigheder Kunden forpligter sig til at være i besiddelse af alle nødvendige rettigheder og licenser til materiale udleveret til Leverandøren. FORRETNINGSBETINGELSER, VERSION Side 6 af 13

7 8.7. Undervisning Det er Kundens forpligtelse at deltage i fornøden undervisning og evt. anden nødvendig kompetenceopbygning, der muliggør brugen af Leverancen Levering af materiale Kunden forpligter sig til, at alt materiale til Leverandøren udleveres som kopi, og at originalen opbevares af Kunden. 9. ACCEPTTEST a. Accepttesten skal sikre, at Leverancen opfylder det i Leveringsaftalen beskrevne. Leveringsaftalen udgør således kontrolgrundlaget for accepttesten. b. Leverandøren melder Leverancen klar til accepttest ved skriftligt at orientere Kunden om, at Leverancen er klar til accepttest. c. Kunden skal udføre accepttesten hurtigst muligt og senest afslutte denne 10 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor Leverandøren melder Leverancen klar til accepttest. a. Såfremt denne tidsfrist overskrides uden forudgående aftale mellem Parterne, betragtes Leverancen som accepteret af Kunden, og Leverancen kan dermed meldes Klar til drift af Leverandøren. d. Opdager Kunden mangler (som defineret i pkt a.) eller væsentlige mangler (som defineret i pkt a.) under accepttesten, skal disse skriftligt fremsendes Leverandøren senest 10 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor Leverandøren melder Leverancen klar til accepttest. a. Når Leverandøren har rettet alle væsentlige mangler, der blev fundet i Kundens accepttest, betragtes Leverancen som accepteret af Kunden, og Leverancen kan dermed meldes Klar til drift af Leverandøren. 10. LEVERING a. Når Leverancen enten direkte eller indirekte jf. pkt. 9.c.a. og 9.d.a. er accepteret af Kunden, melder Leverandøren Leverancen Klar til drift, Leverandøren leverer Leverancen til Kunden, og Kunden faktureres Leverancen. b. Leverandøren bærer risikoen for Leverancen, indtil den er meldt Klar til drift jf. pkt. 10.a. Sker leveringen før Leverancen er meldt Klar til drift, overgår risikoen til Kunden på overtagelsesdagen, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. c. Leverancen leveres som udgangspunkt til Kunden på det i Leveringsaftalen angivne leveringstidspunkt. a. Såfremt Leverandøren ikke leverer på det angivne leveringstidspunkt, kan Kunden ikke rette noget krav mod Leverandøren. 11. MANGLER Mangler a. Er Leverancen ikke udført i overensstemmelse med Aftalen eller Kundens eventuelle skriftlige anvisninger, som Leverandøren har accepteret, foreligger der en mangel. b. Leverancen skal i alle tilfælde have de egenskaber, som er tilsikret ifølge Aftalen. c. Såfremt en fejlfunktion ved det leverede skyldes forhold, som hidrører fra Kundens øvrige programmel og udstyr eller forhold, som skyldes, at andre end Leverandøren har tilpasset eller udført vedligeholdelse på dette eller Leverancen, anses dette ikke som en mangel, og Leverandøren kan således ikke drages til ansvar herfor. d. Hvis Leverandøren kan godtgøre, at manglen skyldes forhold, som Leverandøren ikke havde viden om på tidspunktet for Aftalens indgåelse, kan Leverandøren ikke drages til ansvar herfor. a. Den leverance, Leverandøren skal levere, er altså den version af det aftalte software, som er gældende den dato, hvor Leverandørens udvikling eller produktion påbegyndes (tidspunktet for godkendelsen af tilbuddet/leveringsaftalen). b. Hvis Leverancen på leveringstidspunktet ikke kan integreres med systemer, som er ændret efter aftaletidspunktet, er dette således ikke at anse som en mangel. Kunden bærer således risikoen for ændringer i de systemer, som Leverancen efterfølgende skal integreres med. e. Lider Leverancen af en mangel, skal Kunden give Leverandøren skriftlig meddelelse herom i overensstemmelse med pkt. 9. eller 22. f. Leverandøren er udelukkende ansvarlig for egenproducerede fejl og mangler i den til Kunden leverede Leverance. a. Leverandøren er således ikke ansvarlig for fejl og mangler i anvendt software og materiale produceret af anden producent Væsentlige mangler a. Der foreligger en væsentlig mangel, når manglen medfører uoprettelige forhold og forhindrer, at Leverancen kan opfylde de i Aftalen angivne krav til Leverancen eller på afgørende vis leverer forkerte informationer til brugerne eller forhindrer brugerne i at anvende Leverancen. Dette hvis rettelse ikke kan udskydes uden, at dette vil være til væsentlig ulempe for Kunden. FORRETNINGSBETINGELSER, VERSION Side 7 af 13

8 b. Mangler, der kan løses ved at benytte andre metoder eller datainput end oprindeligt aftalt mellem Parterne, regnes ikke som væsentlige mangler Afhjælpning af mangler Hvis der foreligger mangler, prioriteres disse i en skriftlig aftale med tilhørende afleveringsfrister mellem Leverandøren og Kunden senest 10 arbejdsdage efter udløb af reklamationsfristen jf. pkt a. Afhjælpning af manglerne gennemføres hurtigst muligt i henhold til den nævnte skriftlige aftale. 12. ÆNDRINGER FORETAGET AF KUNDEN ELLER TREDJEMAND Leverandøren fraskriver sig ethvert ansvar for Leverancen, såfremt den ændres af Kunden eller tredjemand inden eller efter Leverancen meldes Klar til drift eller efter Kundens overtagelse jf. pkt. 10., uden Leverandørens forudgående skriftlige godkendelse af ændringen. 13. PRIS OG BETALING Pris Alle priser i dette dokument samt på vores hjemmeside er angivet ekskl. 25% moms samt leverings- og fragtomkostninger Prismodeller a. Prisen kan være en fast pris og dermed på forhånd godkendt af begge parter. b. Prisen kan være en fleksibel pris og dermed ikke eller kun delvist på forhånd godkendt af begge parter. a. Såfremt Parterne har aftalt fleksibel pris, er Leverandørens timeløn fastsat til kr. 445,00, medmindre andet fremgår af Aftalen. c. Prisen kan afregnes time for time. a. Såfremt Parterne har aftalt at afregne time for time, er Leverandørens timeløn fastsat til kr. 445,00, medmindre andet fremgår af Aftalen Forhold pris og tidsplan ikke inkluderer a. Priser og tidsplaner specificeret i Aftalen inkluderer ikke det arbejde, der kræves for at rette fejl, som Kunden måtte lave, eller uforudsete justeringer, som Kunden måtte kræve eller bestille. b. Såfremt Kunden skifter ud i sine projektdeltagere, kan Leverandøren kræve særskilt betaling for den ekstra tid, som medgår til at sætte nye deltagere ind i Leverancen Betaling Betaling sker som angivet i Leveringsaftalen Betalinger til Leverandøren Alle betalinger til Leverandøren skal ske ved bankoverførsel til: Nørresundby Bank Reg.nr Kontonr Fakturanummer skal altid angives Betalingsfrist Betalingsfrist er for Leverancen 10 dage, medmindre andet skriftligt er aftalt Forudbetaling a. Leverancen kan nødvendiggøre indkøb af materialer, licenser, abonnementer m.m. forud for eller under arbejdet med Leverancen. Bliver dette aktuelt, kan det komme på tale, at Kunden betaler disse indkøb forud. Sådanne forudbetalinger skal godkendes skriftligt af Parterne. b. Ved Leverancer med priser på kr ,00 og derover forbeholder Leverandøren sig retten til at kræve 50 % af beløbet forud for arbejdet med Leverancen. c. Leverandøren kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt foretage en kreditvurdering af Kunden og kan til brug herfor indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. Hvis Leverandøren ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt finder begrundet anledning til at antage, at Kundens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt - anticiperet misligholdelse - er Leverandøren berettiget til at kræve sikkerhedsstillelse i form af kontant deponering eller forudbetaling. Kontant deponering forrentes ikke overfor Kunden. 14. ÆNDRINGER Ændringer af Aftalen Ændringer af Aftalen kan kun ske skriftligt og ved accept af Parterne Væsentlige ændringer fra budget Såfremt Leverandøren bliver opmærksom på en uundgåelig væsentlig ændring fra det aftalte budget, skal Leverandøren give Kunden skriftlig besked herom og indhente Kundens accept, inden arbejdet fortsættes. FORRETNINGSBETINGELSER, VERSION Side 8 af 13

9 14.3. Ændringer af timepriser Ændringer af Leverandørens gældende timepriser i allerede godkendte aftaler meddeles skriftligt til Kunden med 3 måneders forudgående varsel. Ændringer af Leverandørens gældende timepriser kan kun ske én gang hvert kalenderår Ændringer af tredjeparts software a. Tredjeparts software, herunder browsere mv. ændres ofte uden forvarsel. Sådanne ændringer kan afstedkomme fejl og forstyrrelser på software udviklet af Leverandøren. b. I det omfang Leverancen inkluderer bestemte softwareløsninger eller integration med bestemte softwareleverandører, vil Aftalen kun inkludere den version af det aftalte software, som er "live" den dato, hvor Leverandørens udvikling starter. c. Alle ændringer til tredjeparts software, er ikke inkluderet i tilbuddet/leveringsaftalen. d. Nødvendige justeringer af Leverancen som tilpasning til tredjeparts software vil blive faktureret separat efter aftale. 15. FAKTURERING Leverandøren har registreret modtagelsen af tilgodehavendet Eksterne omkostninger a. Leverandøren er berettiget til at fakturere Kunden særskilt for de af Parterne godkendte eksterne omkostninger, herunder nødvendige domæner, ydelser, licenser, produkter mv. fra eksterne leverandører. b. For så vidt angår rejseaktiviteter (f.eks. tog, færge, fly, hotel og forplejning), så afregnes og faktureres disse særskilt efter Statens til enhver tid gældende takster, medmindre andet skriftligt er aftalt. Rejsetid, udover 1 time hver vej, faktureres efter anvendt tid med 75 % af gældende timepriser. c. Kunden skal desuden betale de licensfornyelser, abonnementer, offentlige afgifter og øvrige nødvendige ydelser, der måtte blive pålagt det købte efter Aftalens indgåelse, såfremt Kunden ønsker at fastholde Leverancen til brug. Sådanne udgifter skal være godkendt af Parterne inden fakturering af Leverancen. 16. AFBESTILLING Fakturering a. Indkøb foretaget af Leverandøren på vegne af Kunden til brug for Leverancer (se pkt a.) kan faktureres straks. b. Efter Leverancen er meldt Klar til drift, fremsendes Kunden faktura på det fulde beløb eller evt. restbeløb. c. Den fulde eller resterende kontraktsum forfalder til betaling senest 10 dage fra fakturadatoen angivet i fakturaen, medmindre andet skriftligt er aftalt. d. Såfremt et tilgodehavende ikke er betalt Leverandøren rettidigt, vil fakturaen blive pålagt et rykkergebyr på kr. 100,00 samt morarente på 2 % pr. måned fra forfaldsdagen, og Kunden vil blive fremsendt en rykkerskrivelse. e. Såfremt et tilgodehavende ikke er betalt rettidigt efter 1. rykkerskrivelse, vil fakturaen blive pålagt endnu et rykkergebyr på kr. 100,00 og Kunden vil blive fremsendt endnu en rykkerskrivelse. f. Såfremt det samlede beløb ikke er betalt senest 10 dage efter Kunden har modtaget 2. rykkerskrivelse, påføres Kunden af Leverandøren et inkassogebyr på kr. 100,00 og sagen overgår til inkasso med yderligere omkostninger til følge. g. Såfremt hele eller dele af Leverancen er leveret til Kunden, og Leverandørens tilgodehavende ikke er rettidigt betalt efter 2. rykkerskrivelse, forbeholder Leverandøren sig retten til at tilbageholde og/eller inddrage hele eller dele af Leverancen, indtil Delleverancer Afbestilling af delleverancer skal ske skriftligt og indebærer, at Leverandøren indstiller igangværende arbejde på den aktuelle del af Leverancen, og så vidt muligt begrænser omkostningerne for Kunden. Kunden betaler omkostninger og medgået tid, der allerede er afholdt, samt Leverandørens tidsforbrug forårsaget af afbestillingen efter Leverandørens gældende timepriser Kompensation Endvidere kan Leverandøren kræve en rimelig kompensation svarende til 15 % af den resterende del af kontraktsummen. Afbestilling af hele leverancen betragtes som en opsigelse af Aftalen og reguleres efter pkt KUNDENS RETTIGHEDER Leverancen Kunden har brugsretten til Leverancen og kan anvende Leverancen som ønsket, dog har Kunden ikke ret til at kopiere hele eller dele af Leverancen med det formål at videredistribuere eller -sælge til tredjepart. Videredistribuering eller -salg af hele eller dele af Leverancen kan tillades efter forudgående aftale med Leverandøren og deraf afledt fakturering. FORRETNINGSBETINGELSER, VERSION Side 9 af 13

10 Programmel a. For programmel af enhver art gælder rettighedsindehaverens (producentens) til enhver tid gældende licensbetingelser, medmindre andet er udtrykkeligt angivet. b. For programmel, der udvikles eller tilpasses (videreudvikles) af Leverandøren under Leverancen, erhverver Kunden en uindskrænket brugsret til selv at benytte Leverancen uden tidsmæssige eller geografiske begrænsninger. Kunden kan frit bearbejde og udvikle på Leverancen, herunder ved hjælp fra tredjemand. I så fald skal det dog bemærkes, at Leverandøren fraskriver sig ethvert ansvar for Leverancen jf. pkt. 12. c. Leverandøren kan have justeret kildekoden i det leverede Open Source-software, som ved opdatering vil risikere at blive overskrevet, hvilket vil påvirke softwarens funktionalitet. a. Leverandøren yder ikke garanti for, at opdateringer af Open Source-software ikke medfører konflikter med hardware og øvrig software Rettigheder ved aftalens ophævelse Såfremt Aftalen ophæves helt eller delvist, tilbagegår enhver af Kunden erhvervede rettigheder uindskrænket til Leverandøren for den del af Aftalen, der ophæves. Det samme gælder, hvis Leverancen ikke finder sted på grund af force majeure Kundedata i Leverancens systemer Alle kundedata, som er registreret i Leverancens systemer, tilhører Kunden. 18. LEVERANDØRENS RETTIGHEDER Programmel a. For programmel, der udvikles eller tilpasses under denne aftale, erhverver Kunden en uindskrænket brugsret til selv at benytte Leverancen. Aftalen forhindrer ikke Leverandøren i at udføre tilsvarende ydelser og leverancer for andre kunder. Med respekt for Kundens rettigheder, forretningshemmeligheder og fortrolig information er Leverandøren berettiget til frit at videreudvikle, benytte og udnytte den generelle viden og knowhow samt værktøjer, koder, teknikker, ideer og anden information mv., som Leverandøren har anvendt, udviklet eller erhvervet i forbindelse med Leverancen. b. I det omfang fortrolige oplysninger eller forretningshemmeligheder indgår i programmellet, skal de fjernes, før Leverandøren kan udnytte programmellet i andre kommercielle sammenhænge Open source-software a. Hvis der indgår Open Source-software i Leverandørens Leverance, opnår Kunden de rettigheder hertil, som fremgår af de til enhver tid gældende licensbetingelser for det relevante Open Source-software. Leverandøren er ikke ansvarlig for fejl i Open Source-software eller andre forhold, som medfører, at Leverandøren skal udføre rettelser eller yderligere arbejde vedrørende det konkrete Open Source-software. b. Leverandøren yder ikke garanti for fremtidig udvikling af anvendt Open Source-software således, at dette kan fungere sammen med fremtidige versioner af anvendt software Tredjemandsrettigheder a. Leverandøren indestår for, at Leverancen ikke krænker andres rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder. Dette gælder dog ikke, såfremt Kunden anvender Leverancen, eller delelementer af den, på andre måder eller i videre omfang end aftalt. a. Indeståelsen forudsætter, at Kunden straks giver Leverandøren skriftlig meddelelse, når Kunden bliver opmærksom på eventuelle rettighedskrænkelser, og Kunden bistår Leverandøren under sagen i fornødent omfang. Er sådanne rettighedskrænkelser forårsaget af Kunden eller tredjepart, faktureres Kunden for det anvendte tidsforbrug efter Leverandørens gældende timepriser. b. I det omfang Kunden leverer rettighedsbeskyttet materiale, software og andet til brug for udarbejdelse af Leverancen, kan Leverandøren ikke gøres erstatningsansvarlig for eventuelle krænkelser af tredjemandsrettigheder. c. Såfremt Leverancen medfører, at Kunden udnytter tredjepartssoftware, påhviler det Kunden at tegne og opretholde licensaftaler eller på anden måde opnå rettighedsindehaverens samtykke til sådan udnyttelse, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af Aftalen Akut eller nødvendigt vedligehold af Leverandørens hard- og software Leverandøren forbeholder sig retten til at prioritere akut eller nødvendigt vedligehold af hard- og software, såfremt dette negativt påvirker eller forventes negativt at påvirke Leverandørens essentielle systemer. Kunden kan ikke rette noget krav mod Leverandøren i anledning af forsinkelse på baggrund af et vedligehold som dette. 19. ANSVAR FOR LOVGIVNING M.M. Kunden sikrer, at lovgivning og branchekutymer inden for Kundens fagområde iagttages. Kunden orienterer FORRETNINGSBETINGELSER, VERSION Side 10 af 13

11 Leverandøren skriftligt, og inden arbejdet påbegyndes, om særlige og konkrete lov- og produktkrav m.v., som Leverandøren skal tage højde for. 20. PRODUKTANSVAR a. Leverandøren har produktansvar i henhold til Produktansvarslovens præceptive regler. Leverandøren fraskriver sig ethvert andet produktansvar. b. Efter levering af Leverancen har Kunden det fulde produktansvar og er dermed den til enhver tid ansvarlige i forhold til dansk og udenlandsk lovgivning. 21. FORTROLIGHED Videregivelse af oplysninger til tredjepart a. Parterne forpligter sig til ikke at videregive oplysninger til tredjepart, som de modtager fra eller erfarer om hinanden inden for rammerne af Aftalen, medmindre der er tale om forhold, som er offentliggjort, eller af anden grund naturligt kan bringes videre til tredjemand. Tavshedspligten påhviler ligeledes den respektive parts ansatte og andre, der er beskæftiget med Aftalens udførelse både under og efter udvikling af Leverancen. a. Leverandøren er uanset pkt a. berettiget til at udlevere oplysninger om Kundens forhold til et af IT- Brancheforeningen nedsat organ vedrørende misbrug af Internettet, måtte det forlanges af IT- Brancheforeningen. b. Leverandøren er uanset pkt a. berettiget til at videregive krævede oplysninger til officielle navnemyndigheder - f.eks. DK Hostmaster Anvendelse af oplysninger i markedsføringsøjemed a. Kunden accepterer at modtage nyhedsbreve og relevant driftsorientering via den af Kunden oplyste og/eller opdaterede adresse, som kan indeholde information om aktuelle tilbud, nye produkter, nye services, varslinger om vedligeholdelse af Leverandørens servere m.m. b. Uanset ovenstående har Leverandøren ret til i markedsføringsøjemed og i forbindelse med konkurrencer og prisoverrækkelser at oplyse, at Kunden er kunde hos Leverandøren samt vise hele eller dele af Leverancen som billeder og tekst. c. Kundens data indeholdt i evt. statistikker hos Leverandøren vil blive opbevaret fortroligt. a. Udvalgte dele af Kundens data kan indgå i Leverandørens egne statistikker, hvilke præsenteres og evt. offentliggøres uden risiko for sporing af Kunden. 22. REKLAMATIONSPLIGT Leverandøren yder ingen fortrydelsesret eller garanti for Leverancen Mangler, som burde være opdaget under accepttesten Mangler, som Kunden har opdaget eller burde have opdaget under accepttesten, kan ikke senere gøres gældende over for Leverandøren Mangler, som først kunne opdages efter accepttesten a. Vil Kunden påberåbe sig en mangel, som ikke blev opdaget og heller ikke burde have været opdaget under accepttesten, skal Kunden give Leverandøren meddelelse herom inden for en reklamationsfrist på 10 arbejdsdage efter Leverancen er meldt Klar til drift. I modsat fald taber Kunden retten til at påberåbe sig manglen. b. Udbedring af mangler efter fristens udløb vil blive håndteret som supportopgaver efter Leverandørens gældende timepriser Væsentlige mangler a. Reglen i pkt a. og 22.2.b. gælder dog ikke for væsentlige mangler (som defineret i pkt ): som det ikke var muligt for Kunden at opdage under accepttesten, eller inden for 10 arbejdsdage efter Leverancen er meldt Klar til drift, og som Kunden kan bevise var til stede på leveringstidspunktet. b. Har Kunden ikke inden et år efter levering meddelt, at denne vil påberåbe sig en væsentlig mangel som defineret i pkt , kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende Påberåbte mangler uden Leverandørens ansvar a. Såfremt Kunden påberåber sig en mangel, og det efterfølgende viser sig, at manglen ikke skyldes Leverandørens leverance, har Leverandøren ret til kompensation for de timer, der er anvendt på at undersøge manglen. b. Såfremt ansvaret for manglen ikke kan placeres entydigt ved én part, udgør kompensationen for timer på undersøgelse af manglen alene 50 % af den forbrugte tid. FORRETNINGSBETINGELSER, VERSION Side 11 af 13

12 23. ANDEN TEKNISK LEVERANDØR Såfremt implementering af Leverancen i anden programmel måtte være nødvendig, og denne ikke implementeres af Leverandøren, afholdes et overleveringsmøde på en varighed af maksimalt 3 timer med Kundens tekniske implementeringspartner. Er der behov for yderligere dialog end nævnte overleveringsmøde, afregnes efter anvendt tid i henhold til Leverandørens gældende timepriser. Evt. transport, indkvartering og forplejning ifm. omtalte møder afregnes som rejseaktiviteter jf. pkt b. 24. MISLIGHOLDELSE Kundens anmeldelse af misligholdelse Dansk rets almindelige regler regulerer misligholdelse med de undtagelser, der følger af Aftalen. Misligholdelse skal meddeles straks og inden 1 uge fra, at Kunden får eller burde have fået kendskab til misligholdelsen. Misligholdelse meddeles Leverandøren skriftligt Fakturering af Leverandørens udgifter som følge af Kundens misligholdelse Misligholder Kunden sine forpligtelser efter Aftalen, er Leverandøren berettiget til at fakturere Kunden de meromkostninger, som forårsages af Kundens misligholdelse Opsigelse med forudgående varsel som følge af misligholdelse Såfremt en part væsentligt misligholder sine forpligtelser, skal den anden part skriftligt give 15 dages varsel til at bringe misligholdelsen til ophør. Har den misligholdende part ikke bragt misligholdelsen til ophør inden denne frist, kan den anden part herefter hæve Aftalen helt eller delvist Opsigelse uden forudgående varsel som følge af misligholdelse Hver af Parterne kan dog ophæve Aftalen uden varsel, såfremt den anden part træder i betalingsstandsning, indleder forhandling om akkord eller tages under konkursbehandling. 25. ERSTATNINGSANSVAR Ansvarsbegrænsning a. Leverandørens erstatningsansvar er begrænset til Kundens direkte tab som følge af Leverandørens misligholdelse. b. Leverandørens erstatningsansvar omfatter ikke følgeskader, driftstab, tab på grund af mangler ved tredjepartsleverancer og heller ikke indirekte tab, herunder tab af indtægt, profit, reduceret salg, hindring med at levere til tredjepart, samt tab forbundet med en ikke-opfyldt forventet nytte af Leverancen. c. Leverandøren kan ikke gøres ansvarlig for bortkommet eller ødelagt materiale modtaget fra Kunden. d. Leverandøren kan ikke gøres ansvarlig for bortkommet, slettet eller ødelagt data opbevaret for Kunden. e. Herudover kan Leverandørens samlede ansvar ikke overstige 100 % af den aktuelle Leverances fakturerede beløb (fratrukket eksterne omkostninger jf. pkt ). Leverandøren har ret til at afhjælpe misligholdelsen og levere det påklagede igen Erstatning ved forsinkelse a. Leveringstidspunktet er et estimat afgivet forud for arbejdet med Leverancen og ikke bindende for Leverandøren. Kunden kan ikke rette noget krav mod Leverandøren i anledning af, at et leveringstidspunkt ikke overholdes. b. Leverandøren kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser, der skyldes tekniske problemer eller tilsvarende hos eksterne leverandører (eksempelvis webhotel, mailhotel, DK-Hostmaster mv.). c. Såfremt Kundens forhold bevirker, at Leverandøren ikke kan udføre sit arbejde som aftalt og planlagt, er Leverandøren berettiget til at kræve vederlag for de(n) af Leverandørens medarbejdere og underleverandører, der ikke med det samme kan overføres til andre projekter, i en periode på op til 4 uger. Dette gælder dog ikke ved afbestilling, jf. pkt. 16. eller opsigelse, jf. pkt. 28. Det er en betingelse for Leverandørens vederlagskrav efter denne bestemmelse, at Leverandøren aktivt og loyalt har bestræbt sig på at overføre sådanne medarbejdere og underleverandører til andre projekter Vedligeholdelse af Leverandørens servere a. Leverandøren forbeholder sig retten til efter behov at vedligeholde sine servere, hvilket kan bevirke, at Kundens websiteog Leverandørens servere i kort tid kan være utilgængelige. b. Leverandøren forpligter sig til, så vidt det er muligt, at foretage vedligehold under hensyntagen til at belaste Kunden og dennes trafik på websitet mindst muligt. 26. FORCE MAJEURE Force majeure En part er ikke ansvarlig for skade, mangler eller forsinkelser i henhold til Aftalens udførelse, såfremt parten forhindres i at opfylde sine forpligtelser på grund af forhold, som parten ikke er herre over, og som parten ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på aftaletidspunktet, og hvis parten FORRETNINGSBETINGELSER, VERSION Side 12 af 13

13 heller ikke med rimelighed kunne have undgået eller overvundet pågældende forhold (force majeure) Påberåbning af Force Majeure Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part inden 3 arbejdsdage efter, at force majeure-situationen er indtrådt. 27. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER Ingen af Parterne kan uden den anden parts skriftlige samtykke overdrage rettigheder og forpligtelser indeholdt i Aftalen til tredjemand. 28. OPHØR Opsigelse af Aftalen Aftalen kan opsiges skriftligt af hver af Parterne med 3 måneders varsel, dog er Leverandøren berettiget til betaling for sine ydelser frem til opsigelsestidspunktet, allerede afholdte omkostninger, samt omkostninger i forbindelse med opsigelsen. Leverandørens arbejde i forbindelse med opsigelsen debiteres Kunden i henhold til timeforbrug efter Leverandørens gældende timepriser. 30. TVIST Gældende ret Tvister afgøres efter dansk ret Indledende forhandling Parterne skal søge alle konflikter løst ved direkte forhandling mellem sig Indledende forhandling afsluttes uden løsning af konflikt Hvis konflikten ikke er løst ved direkte forhandling jf. pkt inden 8 uger efter, at forhandlingen er indledt, er Parterne ikke længere bundet af en aftale om direkte forhandling mellem sig, og tvisten skal da løses af de danske domstole, medmindre Parterne indgår aftale om at anvende en dansk voldgift. Parterne afholder hver især evt. omkostninger til egne jurister, rådgivere og andre udgifter i forbindelse med omtalte tvister Tilbagelevering eller tilintetgørelse af den anden parts materiale og dokumenter Ved Aftalens afslutning skal hver part på en anden parts skriftlige anmodning tilbagelevere eller tilintetgøre materiale og dokumenter, der tilhører den anmodende part Bestemmelsers gyldighed efter Aftalens ophør Bestemmelser, som efter deres natur rækker ud over Aftalens løbetid, skal også være gældende efter Aftalens ophør. 29. OPHAVSRET a. Leverandøren har ophavsret på billeder, grafik, tekster, dokumenter m.v., som vises på websitet samt underlagte websites og websites ejet af Leverandøren. Leverandøren har endvidere ophavsret på billeder, grafik, tekster, dokumenter m.v., som måtte fremsendes til Kunden, og som ikke er hele eller dele af Leverancen. b. Kunden har brugsret på den af Leverandøren leverede Leverance. FORRETNINGSBETINGELSER, VERSION Side 13 af 13

14 BILAG 1 PRODUKTIONSPLAN (EKSEMPEL - EJ GÆLDENDE) WP & MIG IVS Dronninggårdvej Nørresundby Danmark CVR Fase 1 Produktionsfasen 1. Fasen starter ved, at Leverandøren modtager Kundens skriftlige godkendelse af tilbuddet/leveringsaftalen. 2. Produktion af produkt(erne) igangsættes og evt. af Kunden ønskede godkendelser af delleverancer gennemføres løbende som aftalt. Fase 2 Testfasen 1. Fasen starter ved, at Leverandøren skriftligt giver Kunden besked om, at Leverancen er klar til accepttest. 2. Kunden udfører accepttest af Leverancen Såfremt Kunden måtte opdage mangler eller væsentlige mangler i Leverancen, orienterer Kunden Leverandøren skriftligt om dette med konkret beskrivelse af de aktuelle mangler. Leverandøren udbedrer efterfølgende de aktuelle mangler, og Leverancen betragtes herefter som accepteret af Kunden Såfremt Kunden ikke orienterer Leverandøren skriftligt om mangler eller væsentlige mangler i Leverancen inden accepttestens udløb, eller såfremt Kunden orienterer Leverandøren om, at accepttesten ikke har vist mangler eller væsentlige mangler i Leverancen, betragtes Leverancen som accepteret af Kunden. Fase 3 Leverings- og reklamationsfasen 1. Fasen starter ved, at Leverandøren skriftligt melder Leverancen Klar til drift til Kunden leverer Leverancen til Kunden og fakturerer Kunden for denne. (Bemærk at koder til web- og mailhotel ikke leveres til Kunden, før Leverandøren har registreret Kundens indbetaling af faktura.) 2. Leverandøren registrerer indbetaling af faktura og leverer koder til web- og mailhotel til Kunden i umiddelbar forlængelse deraf. 3. Måtte Kunden efter leveringen finde retmæssige reklamationer, fremsendes disse til udbedring ved Leverandøren inden reklamationsfristens ophør. Fasen ender ved reklamationsfristens ophør. FORRETNINGSBETINGELSER, VERSION , BILAG 1 Side 1 af 1

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Forretnings- og handelsbetingelser

Forretnings- og handelsbetingelser Forretnings- og handelsbetingelser Indhold Kundeaftaler Anvendelse Rettigheder - Ophavsret - Ejerskab Kravspecifikation Kontraktindgåelse Annullering af aftalen Opsigelse Misligholdelse Ansvarsbegrænsningsklausul

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556 Generelle Abonnementsvilkår JUSTFONE Version 1.0 - oktober 2014 1 Indhold 1. Aftalen... 5 1.1 Aftalen mellem dig og Justfone - herunder aftalens parter... 5 Aftalen forudsætter... 5 Aftalens parter...

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere