Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, 1990 -------- ---------- -- ------------ ----- ------- ----"

Transkript

1 DDA Datamateriale Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eggert Petersen, Jørgen Goul Andersen, Jørgen Dalberg-Larsen, Knud-Erik Sabroe og Bo Sommerlund PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/

2 artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra 'Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, 1990', som blev indsamlet af AGB Gallup for Eggert Petersen, Jørgen Goul Andersen, Jørgen Dalberg-Larsen, Knud-Erik Sabroe og Bo Sommerlund. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-1612). For analyse resultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-1612 Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, Primærundersøger(e): Eggert Petersen, Jørgen Goul Andersen, Jørgen Dalberg-Larsen, Knud-Erik Sabroe og Bo Sommerlund. DDA udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Søren Hviid Pedersen) Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1994 respondenter, 209 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (156 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af AGB Gallup for Eggert Petersen, Jørgen Goul Andersen, Jørgen Dalberg-Larsen, Knud-Erik Sabroe og Bo Sommerlund og som sammen med beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i oktober 96 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Birgitte Grønlund Jensen og Søren Hviid Pedersen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-1612: Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, 1990.

3 Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV FEBRUAR 2000 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om

4 dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i

5 OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står

6 i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, 1990 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA

7 i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): generel sociologi; velfærd og fritid; mikroøkonomi. Socialpsykologi; politisk psykologi. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: samfundsforhold, oplevede; stress, psykisk; psykisk stress; samfundstrivsel; almentrivsel; tilværelsen, tilfredshed med; udviklingen i 80-erne; velbefindende; livskvalitet; krisebevidsthed; økonomiske forhold; levevilkår; selvopfattelse; fremtidssyn; offervilje; livsstil; resignation, adaptiv, aktiv og passiv; adaptiv resignation; aktiv resignation; passiv resignation; handleformer; ressourcebevidsthed; statens rolle, holdning til; arbejde; arbejdsløshed; selvansvar; skatteniveau; boligforhold; forbrugsmuligheder; kriseårsager. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-1612: Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, Primærundersøgere: Eggert Petersen, Jørgen Goul Andersen, Jørgen Dalberg-Larsen, Knud-Erik Sabroe og Bo Sommerlund. DDA-1612, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Søren Hviid Pedersen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1994 respondenter, 209 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (156 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Petersen, Eggert. AU: Psykologisk Institut. Asylvej 4, DK-8240 Risskov. Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): (A) Petersen, Eggert; Sommerlund, Bo; Sabroe, Knud-Erik; (B) Andersen, Jørgen Goul; (C) Dalberg-Larsen, Jørgen; (A) AU: Psykologisk Institut; (B) AU: Institut for Statskundskab; (C) AU: Institut for Retslære; (A) Asylvej 4, DK-8240 Risskov; (B) Bartholins Alle, Bygning , Universitetsparken, DK-8000 Århus C.; (C) Bartholins Alle, Bygning 351, Universitetsparken, DK-8000 Århus C. Dataindsamler: AGB Gallup. Marina Park, Sundkrogsgade 10, DK-2100 København Ø. Økonomisk sponsor: (A) Aarhus Universitets Forskningsfond; (B) Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd; (C) Statens Humanistiske Forskningsråd. (B) Randersgade 60, DK-2100 København Ø.; (C) Holmens Kanal 7, DK-1060 København K. ANALYSEBETINGELSER

8 Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsen er et led i et større projekt, "Danskernes livskvalitet og trivsel under krise og opsving" ("Kriseprojektet"), hvori indgår fem undersøgelser med dataindsamlinger i maj 1982 (DDA-1610, materialet indsamlet i forbindelse med Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, jf. DDA-0558), i april-maj 1986 (DDA-1433, indsamlet af AIM), i november 1988 (DDA-1611, indsamlet af AIM), i november 1990 (DDA-1612, indsamlet af Gallup) og i april-maj 1994 (DDA-1898, indsamlet af I & A Markedsanalyse), samt DDA-4650 indeholdende fællesspørgsmål fra DDA-1610 og DDA Projektets almene formål er på basis af en række psykologiske "krisevariable" at undersøge, om der kan konstateres psykologiske udviklingstendenser i den danske befolkning, hvad angår krisebevidsthed, livskår, livskvalitet, livsstil, handlen og holdninger under krisen for perioden , subsidiært om udviklingstendenserne for perioden og for kan genfindes i perioden De psykologiske krisevariable kan opdeles i følgende fem grupper, der hver har sit psykologiske fællespræg: 1. Befolkningens krisebevidsthed ved variablene: Placering af ansvaret for krisen, internt og eksternt; vurdering af udviklingen i de kommende år (fremtidssyn); samt offervilje med hensyn til afhjælpning af krisen. 2. Befolkningens livsvilkår under krisen ved variablene: Oplevede livsvilkårsændringer i de senere år af økonomiske forhold, boligforhold, arbejdsforhold samt forbrugsmuligheder og "livsvilkår i øvrigt". 3. Befolkningens psykiske eller subjektive livskvalitet ved variablene: Samfundstrivsel, almen trivsel, psykisk stress og oplevelsen af at være kriseramt. 4. Befolkningens livsstil og handlen under krisen ved variablene: Ressourcebevidst livsstil, ydre, offensiv handlen samt aktiv og adaptiv resignation. 5. Befolkningens holdninger under krisen ved variablene: Holdning til statens krisebekæmpende rolle samt holdning til arbejde og arbejdsløshed. Endvidere er en ny variabel medtaget fra 1990-materialet, nemlig: Befolkningens holdning til selvansvarlighed. Undersøgelsesmetoden samt spørgsmålssættet har i alle delundersøgelser været det samme og i alle årene suppleret med specifikke spørgsmål bl.a. vedrørende "kriseårsager", overarbejde, offentlige styringsmidler, befolkningens alkoholforbrug samt retssociologiske og politologiske forhold. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): Datasættets størrelse: 1994 respondenter; 209 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 83 spørgeskemaspørgsmål/tests; 93% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode:

9 Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). DDA-1433: Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, DDA-1610: Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, DDA-1611: Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, DDA-1898: Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, DDA-4650: Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, 1982 og Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser; boligforhold. Danske statsborgere på 15 år og derover, bosiddende i private husstande. Udvælgelsesprocedurer: Flertrins udvælgelsesmetode. Landet er inddelt i 12 områder, heraf 4 i hovedstadsområdet. Disse områder er igen inddelt i en række primærenheder hver bestående af et eller nogle få sogne. Til brug ved udvælgelsen har Danmarks Statistik for Gallup Markedsanalyse A/S udarbejdet et statistisk materiale, hvor befolkningen inden for en primærenhed er opdelt i klynger på hver 120 personer på 15 år og derover. En klynge vil typisk omfatte flere veje og er alene specificeret ved en start- og slutadresse. En klynge vil således ikke indeholde nogen form for oplysninger om enkeltpersoner. Materialet er desuden renset for adresser, der optages af fælleshusstande. Primærenhederne er grupperet i 114 strata i provinsen og 24 i hovedstadsområdet. I provinsen anvendes som stratifikationsvariable urbaniseringsgrad og dækningsprocent for de større provinsaviser. I hovedstadsområdet stratificeres efter det procentvise antal arbejdere. Respondenterne udvælges ved en proportional udvælgelse i 4 trin: a) Tilfældig udvælgelse af 114 primærenheder i provinsen og 48 i hovedstaden (1 hhv. 2 primærenheder pr. stratum). b) Tilfældig udvælgelse af to klynger inden for hver primærenhed. c) Tilfældig udvælgelse af et segment på 4-6 husstande inden for hver klynge. d) Udvælgelse af personer. Alle medlemmer i de udtrukne husstande på 15 år og derover opføres på udvælgelseskort i fast rækkefølge. På udvælgelseskortene har man i forvejen på tilfældig måde markeret hver anden person som interviewperson. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Yderligere oplysninger: Indsamlingen af data blev foretaget af Gallup i forbindelse med de omnibusundersøgelser, som analyseinstituttet foretager. For at få et rimeligt stort antal interviews blev der brugt to indsamlingsrunder. Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: Op til 3 genbesøg, hvis der ikke opnås kontakt. Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. Interviewarbejdet gennemføres af ca. 120 interviewere. For hver opgave

10 modtager disse en fortegnelse over de adresser, hvor der skal interviewes, samt en skriftlig instruktion om spørgeskemaet. Medtagne karakteristika fra dataindsamlingssituationen: faktisk antal besøg. Respondentens samarbejdsvilje er angivet indirekte ved at intervieweren angiver om det er første eller andet interview i husstanden. Endvidere angives ugedagen interviewet fandt sted. Vægtning: Vægtningskriterier: Materialet er vægtet for at kompensere for bortfald, dvs. for den skævhed, der måtte hidrøre fra, at de ikke opnåede interviews evt. fordeler sig atypisk i forhold til hele udvalget. Der vægtes med hensyn til urbanisering, køn og alder. Undertiden benyttes dog også supplerende variable, når det skønnes nødvendigt. Vægtningsprocedurer: Datasættet indeholder en personvægt. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: De udfyldte spørgeskemaer efterkontrolleres ved hjælp af telefonisk og/eller postal kontrol hos svarpersonerne. Yderligere foretages en intern kontrol til sikring af svarenes kvalitet, at tidsfristen for interviewarbejdet er overholdt, at alle spørgsmål er stillet mv. Denne kontrol afspejles ikke i datamaterialet. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Sommerlund, Bo. AU: Psykologisk Institut. Asylvej 4, DK-8240 Risskov. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Petersen, Eggert; Isaksen, Bo; Jensen, Anne Marie; Kristensen, Ole Steen; Olsen, Heidi Francke; Rasmussen, Ove; Sabroe, Knud-Erik og Troelsen, Aase: Danskernes tilværelse under krisen - en socialpsykologisk studie af livsstil, livsvilkår og livskvalitet. Psykologisk Skriftserie, Årg. 8, nr. 3, 273 pp. 1983; (2) Petersen, Eggert; Isaksen, Bo; Kristensen, Ole Steen; Rasmussen, Ove; Sabroe, Knud-Erik og Troelsen Aase: Arbejde og arbejdsløshed under krisen. Psykologisk Skriftserie, Årg. 8, nr. 10, 216 pp. 1983; (3) Petersen, Eggert; Isaksen, Bo; Kristensen, Ole Steen; Rasmussen, Ove; Sabroe, Knud-Erik og Troelsen, Aase: Samtaler om tilværelsen under krisen. Psykologisk Skriftserie, Årg. 9, nr. 1, 98 pp. 1984; (4) Petersen, Eggert; Isaksen, Bo; Kristensen, Ole Steen; Rasmussen, Ove; Sabroe, Knud-Erik og Troelsen, Aase: Krisens psykologiske virkninger. Psykologisk Skriftserie, Årg. 10, nr. 3, 161 pp. 1985; (5) Petersen, Eggert: Træk af resignationens psykologi samt en model af det danske samfund under krisen ud fra livskvalitetskriterier. Psykologisk Skriftserie, Årg. 10, nr. 7, 122 pp. 1985; (6) Petersen, Eggert; Kristensen, Ole Steen og Sabroe, Knud-Erik: Danskernes tilværelse under krisen I. Studier i krisens psykologiske virkninger. Aarhus Universitetsforlag; 227 pp. 1987; (7) Petersen, Eggert; Sabroe, Knud-Erik og Sommerlund, Bo: Danskernes

11 tilværelse under krisen II. Studier i den politisk-psykologiske udvikling Aarhus Universitetsforlag; pp ; 1987; (8) Petersen, Eggert; Andersen, Jørgen Goul; Dalberg-Larsen, Jørgen; Sabroe, Knud-Erik og Sommerlund, Bo: De krisebevidste og offervillige danskere. Træk af den politisk-psykologiske udvikling Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, 125 pp. 1989; (9) Petersen, Eggert; Andersen, Jørgen Goul; Dalberg-Larsen, Jørgen; Sabroe, Knud-Erik og Sommerlund, Bo: De trivsomme og arbejdsomme danskere. Krisen og den politisk-psykologiske udvikling Psykologisk Institut, Aarhus Universitet - I kommission hos Aarhus Universitetsforlag; XIII pp pp. bilag; (10) Petersen, Eggert; Andersen, Jørgen Goul; Dalberg-Larsen, Jørgen; Sabroe, Knud-Erik og Sommerlund, Bo: Livskvalitet og holdninger i det variable nichesamfund - en antologi fra "Kriseprojektet" ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet - I kommission hos Aarhus Universitetsforlag; XXII pp. 1994; (11) Petersen, Eggert; Enig, Bent; Nielsen, Thomas; Petersen, Hanne Nødskov; Albeck, Henrik; Sommerlund, Bo: Livskvalitet, resignation og overlevelse. En prospektiv undersøgelse af 292 kræftbehandlede kvinder - beskrevet ud fra Trivselsteorien. Psyko-Onkologisk projektgruppe; Psykologisk Institut, Aarhus Universitet - I kommission hos Aarhus Universitetsforlag; 239 pp. + bilag; 1997; (12) Petersen, Eggert; Albeck, Henrik; Andersen, Jørgen Goul; Dalberg-Larsen, Jørgen; Sabroe, Knud-Erik og Sommerlund, Bo: Danskernes trivsel, holdninger og selvansvarlighed under "opsvinget". træk af den politisk-psykologiske udvikling Psykologisk Institut, Aarhus Universitet - I kommission hos Aarhus Universitetsforlag, 349 pp. 1996; (13) Petersen, Eggert: Sanktioner og trivsel. I et autoritært ledet socialt system. Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busck A/S, 371 pp. 1967; (14) Petersen, Eggert: Trivsel og livskvalitet, krise og samfundsudvikling - en antologi. Center for Trivsels- og Krisestudier - til fremme af livskvalitet; Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, 121 pp Referencer til beslægtede studier: trend-studier. DDA-1433: Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, DDA-1610: Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, DDA-1611: Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, DDA-1898: Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, DDA-4650: Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, 1982 og MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, kategoriseret; køn; civilstand. Bopæl: områdets/statens navn; urbaniseringsgrad. Urbaniseringsgraden har følgende syv kategorier: København indre by, København ydre by, Nordlige forstæder, Syd/vestlige forstæder, provinsbyer med over indbyggere, andre provinsbyer og landdistrikter. Boligforhold: ejendomsforhold til boligen; boligtype. Husstandens karakteristika: respondentens stilling i husstanden; husstandens totale størrelse (antal personer); antal unge (ca år); antal yngre børn (ca. 0-5 år); antal ældre børn (ca år); børnenes alder. Antal personer i husstanden. Eventuelle børns alder angivet som: 0-1 år, 2 år, 3-5 år, 6 år, 7-12 år, år, år.

12 Arbejdssted: Om respondenten er ansat i privat elle offentlig virksomhed. Beskæftigelse: respondent: beskæftigelsesmæssig status. Desuden er husmoderens beskæftigelsesmæssige status angivet som: uden lønnet erhverv; med lønnet erhverv, deltid; med lønnet erhverv, heltid; medhjælpende ægtefælle. Indkomst: respondent: bruttoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen. Politik: respondenten: udnyttelse af valgretten, valgdeltagelse; respondenten: valgintention, hvis der var valg nu. INDLEDNING Undersøgelsen "Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, 1990 er indsamlet af AGB Gallup for Eggert Petersen, Jørgen Goul Andersen, Jørgen Dalberg-Larsen, Knud-Erik Sabroe og Bo Sommerlund. Undersøgelsen er gennemført i november 1990, hvor 1994 respondenter blev interviewet. DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentationsmateriale fra AGB Gallup med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SPSS systemfil, og oparbejdningen i DDA har kun omfattet mindre tilrettelser primært af kodebogen til OSIRIS format, således at retningslinierne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. DDA har endvidere indlagt DDA's standardvariabel (Variabel 1 og Variabel 2), som indeholder henholdsvis undersøgelsens DDA nummer (1612) og respondentens sekvensnummer indenfor indenfor datafilen. Manglende data I det oprindelige såvel som det oparbejdede datamateriale opereres der med to former for manglende data (MD): Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det).

13 Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for filter-fejl; alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi. Referencer KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af det ved undersøgelsen anvendte spørgeskema, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 4 DDA's undersøgelsesnr Variablen har værdien 1612 for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 5, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0001 til 1994) af respondenter. V0003 GALLUP VERSIONSNR. start 9 Spm. 1.1: Versions nr.? % antal kode Version 2??? Version 3?? Version 4?? Version 5??

14 V0004 GALLUP SKEMANR. start 11, bredde 4 Spm. 1.2: Gallupsnummer? Skemanummer kodes. Variablen har værdier i intervallet Holdning til tilværelsen m.v * Til alle * Her følger nogle spørgsmål om Deres holdning til tilværelsen og forskellige andre forhold. V0005 ÆNDRING I ØKO.FORHOLD start 15, manglende data: = 9 Spm. 4.1: Har De og Deres nærmeste familie igennem de senere år mærket en ændring i Deres/jeres...? (Vis kort 1). Spm. 4.1a: Økonomiske forhold Meget bedre Noget bedre Ingen ændring Noget dårligere Meget dårligere Ved ikke / Uoplyst svarprocent: 98 V0006 ÆNDRING I BOLIGFORHOLD start 16, manglende data: = 9 Spm 4.1: Har De og Deres nærmeste familie igennem de senere år mærket en ændring i Deres/jeres...? (Vis kort 1). Spm. 4.1b: Boligforhold Meget bedre Noget bedre Ingen ændring Noget dårligere

15 Meget dårligere Ved ikke / Uoplyst svarprocent: 94 V0007 ÆNDRING I DAGLIGT ARBEJ. start 17, manglende data: = 9 Spm. 4.1: Har De og Deres nærmeste familie igennem de senere år mærket en ændring i Deres/jeres...? (Vis kort 1). Spm. 4.1c: Daglige arbejde ude eller hjemme Meget bedre Noget bedre Ingen ændring Noget dårligere Meget dårligere Ved ikke / Uoplyst svarprocent: 97 V0008 ÆNDRING FORBRUGSGODER start 18, manglende data: = 9 Spm. 4.1: Har De og Deres nærmeste familie igennem de senere år mærket en ændring i Deres/jeres...? (Vis kort 1). Spm. 4.1d: Mulighed for at anskaffe forbrugsgoder Meget bedre Noget bedre Ingen ændring Noget dårligere Meget dårligere Ved ikke / Uoplyst svarprocent: 99 V0009 ÆNDRING I LEVEVILKÅR start 19, manglende data: = 9 Spm. 4.1: Har De og Deres nærmeste familie igennem de senere år mærket en ændring i Deres/jeres...? (Vis kort 1). Spm. 4.1e: Levevilkår i øvrigt.

16 Meget bedre Noget bedre Ingen ændring Noget dårligere Meget dårligere Ved ikke / Uoplyst svarprocent: 99 Tilfredshed med tilværelse m.v V0010 LEVESTANDARD start 20, manglende data: = 9 Spm. 4.2: Hvorledes er De tilfreds med...? (Vis kort 2). Spm. 4.2a: Levestandarden her i landet Udmærket tilfreds Meget tilfreds Godt tilfreds Ikke særlig godt tilfreds Ved ikke/uoplyst svarprocent: 98 V0011 BOLIGFORHOLD start 21, manglende data: = 9 Spm. 4.2: Hvorledes er De tilfreds med...? (Vis kort 2). Spm. 4.2b: Boligforholdene her i landet Udmærket tilfreds Meget tilfreds Godt tilfreds Ikke særlig godt tilfreds Ved ikke/ Uoplyst svarprocent: 97 V0012 INDKOMSTFORDELING

17 start 22, manglende data: = 9 Spm. 4.2: Hvorledes er De tilfreds med...? (Vis kort 2). Spm. 4.2c: Indkomstfordelingen her i landet Udmærket tilfreds Meget tilfreds Godt tilfreds Ikke særlig godt tilfreds Ved ikke/uoplyst svarprocent: 92 V0013 UDDANNELSESMULIGHEDER start 23, manglende data: = 9 Spm. 4.2: Hvorledes er De tilfreds med...? (Vis kort 2). Spm. 4.2d: Uddannelsesmulighederne her i landet Udmærket tilfreds Meget tilfreds Godt tilfreds Ikke særlig godt tilfreds Ved ikke/uoplyst svarprocent: 95 V0014 SOCIALE HJÆLPEORDNINGER start 24, manglende data: = 9 Spm. 4.2: Hvorledes er De tilfreds med...? (Vis kort 2). Spm. 4.2e: De sociale hjælpeordninger her i landet Udmærket tilfreds Meget tilfreds Godt tilfreds Ikke særlig godt tilfreds Ved ikke/uoplyst svarprocent: 95 V0015 HOSPITALSFORHOLD start 25, manglende data: = 9

18 Spm. 4.2: Hvorledes er De tilfreds med...? (Vis kort 2). Spm. 4.2f: Hospitalsforholdene her i landet Udmærket tilfreds Meget tilfreds Godt tilfreds Ikke særlig godt tilfreds Ved ikke/uoplyst svarprocent: 96 Helbred m.v De næste spørgsmål handler om Deres personlige velbefindede. V0016 STÆRK TRÆTHED start 26, manglende data: = 9 Spm. 4.3: Lider De ofte af...? Spm 4.3a: Stærk træthed Ja Nej Ved ikke Vil ikke svare Uoplyst V0017 SØVNLØSHED start 27, manglende data: = 9 Spm. 4.3: Lider De ofte af...? Spm 4.3b: Søvnløshed Ja Nej Ved ikke

19 Vil ikke svare Uoplyst V0018 DÅRLIGE NERVER start 28, manglende data: = 9 Spm. 4.3: Lider De ofte af...? Spm 4.3c: Dårlige nerver Ja Nej Ved ikke Vil ikke svare Uoplyst V0019 ANGSTANFALD start 29, manglende data: = 9 Spm. 4.3: Lider De ofte af...? Spm 4.3d: Angstanfald Ja Nej Ved ikke Vil ikke svare Uoplyst V0020 DÅRLIGT HUMØR start 30 Spm. 4.3: Lider De ofte af...? Spm 4.3e: Er De næsten altid i dårligt humør. % antal kode Ja Nej Ved ikke Vil ikke svare

20 Tilfredshed med økonomi, bolig, arbejde m.v V0021 EGEN ØKONOMISKE FORHOLD start 31 Spm. 4.4: Det følgende handler om, hvordan De er tilfreds med forskellige forhold i Deres liv...(vis kort 2). Spm. 4.4a: Deres økonomiske forhold. % antal kode Udmærket tilfreds Meget tilfreds Godt tilfreds Ikke særlig godt tilfreds Ved ikke V0022 EGEN BOLIGFORHOLD start 32, manglende data: = 9 Spm. 4.4: Det følgende handler om, hvordan De er tilfreds med forskellige forhold i Deres liv...(vis kort 2). Spm. 4.4b: Deres boligforhold Udmærket tilfreds Meget tilfreds Godt tilfreds Ikke særlig godt tilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0023 EGET ARBEJDE start 33, manglende data: = 9 Spm. 4.4: Det følgende handler om, hvordan De er tilfreds med forskellige forhold i Deres liv...(vis kort 2).

21 Spm. 4.4c: Deres daglige arbejde (ude eller hjemme) Udmærket tilfreds Meget tilfreds Godt tilfreds Ikke særlig godt tilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0024 ANSKAFF. FORBRUGSGODER start 34, manglende data: = 9 Spm. 4.4: Det følgende handler om, hvordan De er tilfreds med forskellige forhold i Deres liv...(vis kort 2). Spm. 4.4d: Deres muligheder for at anskaffe forbrugsgoder Udmærket tilfreds Meget tilfreds Godt tilfreds Ikke særlig godt tilfreds Ved ikke Uoplyst V0025 EGNE LEVEVILKÅR start 35, manglende data: = 9 Spm. 4.4: Det følgende handler om, hvordan De er tilfreds med forskellige forhold i Deres liv...(vis kort 2). Spm. 4.4e: Deres levevilkår i øvrigt Udmærket tilfreds Meget tilfreds Godt tilfreds Ikke særlig godt tilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100

22 Forhold omkring dagligdagen V0026 REPARATION/KØBE NYT start 36, manglende data: = 9 Spm. 4.5: De næste spørgsmål handler om forskellige forhold i Deres dagligdag. Spm. 4.5: Når noget går i stykker, får De da oftest tingene repareret, eller køber De i stedet nyt? Får oftest tingene repareret Køber nyt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0027 SPARE PÅ VARMEFORBRUG start 37, manglende data: = 9 Spm. 4.6: De næste spørgsmål handler om forskellige forhold i Deres dagligdag. Spm. 4.6: Gør De noget for at spare på Deres varmeforbrug? Ja Nej Ved ikke Uoplyst V0028 SLIDER/KØBER NYT TØJ start 38, manglende data: = 9 Spm. 4.7: De næste spørgsmål handler om forskellige forhold i Deres dagligdag. Spm. 4.7: Går De i Deres tøj, indtil det er slidt op eller køber de oftest nyt forinden?

23 Slider tøjet op Køber oftest nyt, inden det gamle er slidt op Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 Opfattelse af sig selv og tilværelsen - De næste spørgsmål drejer sig om forskellige opfattelser, man kan have af sig selv og sin tilværelse. V0029 UDFORDRINGER start 39, manglende data: = 9 Spm. 4.8: Passer nogle af de følgende udsagn på Dem og Deres tilværelse? (Vis kort 3). Spm 4.8a: Jeg tager imod de udfordringer, som tilværelsen giver mig Passer godt Passer i nogen grad Passer ikke Ved ikke Uoplyst -- V0030 NOGET UOPNÅELIGT start 40, manglende data: = 9 Spm. 4.8: Passer nogle af de følgende udsagn på Dem og Deres tilværelse? (Vis kort 3). Spm 4.8b: Jeg har accepteret, at der er ting i tilværelsen, som er uopnåelige Passer godt Passer i nogen grad Passer ikke Ved ikke Uoplyst --

24 V0031 GÅR MEGET OP I TINGENE start 41, manglende data: = 9 Spm. 4.8: Passer nogle af de følgende udsagn på Dem og Deres tilværelse? (Vis kort 3). Spm 4.8c: Jeg går meget op i de ting, jeg beskæftiger mig med Passer godt Passer i nogen grad Passer ikke Ved ikke Uoplyst -- V0032 SKUFFELSER start 42, manglende data: = 9 Spm. 4.8: Passer nogle af de følgende udsagn på Dem og Deres tilværelse? (Vis kort 3). Spm 4.8d: Jeg har indset, at skuffelsen er en naturlig del af tilværelsen Passer godt Passer i nogen grad Passer ikke Ved ikke Uoplyst -- V0033 GENNEMFØRER TING start 43, manglende data: = 9 Spm. 4.8: Passer nogle af de følgende udsagn på Dem og Deres tilværelse? (Vis kort 3). Spm 4.8e: Jeg tilstræber, at gennemføre de ting, som jeg går i gang med Passer godt Passer i nogen grad

25 Passer ikke Ved ikke Uoplyst -- V0034 ERKENDT MOGET UOPNÅELIGT start 44, manglende data: = 9 Spm. 4.8: Passer nogle af de følgende udsagn på Dem og Deres tilværelse? (Vis kort 3). Spm 4.8f: Jeg har erkendt, at alting ikke kan blive, som jeg gerne ville have det Passer godt Passer i nogen grad Passer ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0035 TING PLEJER AT LYKKES start 45, manglende data: = 9 Spm. 4.8: Passer nogle af de følgende udsagn på Dem og Deres tilværelse? (Vis kort 3). Spm 4.8g: De ting, jeg foretager mig, plejer sædvanligvis at lykkes Passer godt Passer i nogen grad Passer ikke Ved ikke Uoplyst -- V0036 LEVE MED AFSAVN start 46, manglende data: = 9 Spm. 4.8: Passer nogle af de følgende udsagn på Dem og Deres tilværelse? (Vis kort 3). Spm 4.8h: Jeg har lært at leve med, at jeg af og til må lide afsavn.

26 Passer godt Passer i nogen grad Passer ikke Ved ikke Uoplyst -- Holdninger til arbejde og arbejdsløshed --- De næste spørgsmål handler om holdninger til arbejde og arbejdsløshed. V0037 ARBEJDE/LØN start 47, manglende data: = 9 Spm. 4.9: Er de enig eller uenig i følgende påstande? (Vis kort 4). Spm 4.9a: Bare man har et arbejde, er lønnen mindre væsentlig Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst V0038 ARBEJDSLØSE/ARBEJDE start 48, manglende data: = 9 Spm. 4.9: Er de enig eller uenig i følgende påstande? (Vis kort 4). Spm 4.9b: Arbejdsløse bør tage et hvilket som helst arbejde, samfundet tilbyder Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig

27 Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0039 MERE FRITID start 49, manglende data: = 9 Spm. 4.9: Er de enig eller uenig i følgende påstande? (Vis kort 4). Spm 4.9c: De fleste mennesker vil få svært ved at få tiden til at gå, hvis de fik væsentligt mere fritid Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0040 ARBEJDSLØSE HAR DET BEDR start 50, manglende data: = 9 Spm. 4.9: Er de enig eller uenig i følgende påstande? (Vis kort 4). Spm 4.9d: Mange arbejdsløse har det i virkeligheden bedre end mange, der arbejder Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst V0041 GÅ I STÅ start 51, manglende data: = 9 Spm. 4.9: Er de enig eller uenig i følgende påstande? (Vis kort 4). Spm 4.9e: De fleste mennesker vil gå i stå, hvis de ikke

28 havde arbejde Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0042 ARBEJDSLØSE TAKNEMMELIGE start 52, manglende data: = 9 Spm. 4.9: Er de enig eller uenig i følgende påstande? (Vis kort 4). Spm 4.9f: Arbejdsløse bør være taknemmelige for den høje understøttelse Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst V0043 UINTERESSANT ARBEJDE start 53, manglende data: = 9 Spm. 4.9: Er de enig eller uenig i følgende påstande? (Vis kort 4). Spm 4.9g: Det er bedre at have et uinteressant arbejde end at gå arbejdsløs Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst V0044 ARBEJDSLØSE ØNSKER IKKE

29 start 54, manglende data: = 9 Spm. 4.9: Er de enig eller uenig i følgende påstande? (Vis kort 4). Spm 4.9h: Mange arbejdsløse ønsker i virkeligheden ikke at arbejde Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst Krise i Danmark Der tales om krise i dagens Danmark. I det følgende vil ordet "krise" forekomme i spørgsmålene, og vi har formuleret spørgsmålene med udgangspunkt i de økonomiske problemer i samfundet. Selvom De måske ikke mener, at der er egentlig krise i Danmark, beder vi Dem tage stilling til spørgsmålene ud fra de økonomiske problemer i samfundet. V0045 MEST OS SELV start 55, manglende data: = 9 Spm. 4.10: Er De enig eller uenig i, at krisen skyldes...? (Vis kort 4). Spm 4.10a: Mest os selv Helt enig Overvejede enig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst V0046 SVÆRT AT TILPASSE OS

30 start 56, manglende data: = 9 Spm. 4.10: Er De enig eller uenig i, at krisen skyldes...? (Vis kort 4). Spm 4.10b: At vi har haft svært ved at tilpasse os udviklingen Helt enig Overvejede enig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst V0047 LEVET OVER EVNE start 57, manglende data: = 9 Spm. 4.10: Er De enig eller uenig i, at krisen skyldes...? (Vis kort 4). Spm 4.10c: At vi har levet over evne i 60'erne Helt enig Overvejede enig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0048 TEKNOLOGISKE UDVIKLING start 58, manglende data: = 9 Spm. 4.10: Er De enig eller uenig i, at krisen skyldes...? (Vis kort 4). Spm 4.10d: Den teknologiske udvikling Helt enig Overvejede enig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst

31 V0049 PROBLEMER PÅFØRT UDEFRA start 59, manglende data: = 9 Spm. 4.10: Er De enig eller uenig i, at krisen skyldes...? (Vis kort 4). Spm 4.10e: Problemer, der er påført os udefra Helt enig Overvejede enig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst V0050 DANSKE POLITIKER start 60, manglende data: = 9 Spm. 4.10: Er De enig eller uenig i, at krisen skyldes...? (Vis kort 4). Spm 4.10f: At de danske politikere ikke magter deres opgave Helt enig Overvejede enig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst V0051 KRISERAMT start 61, manglende data: = 9 Spm 4.11: (Vis kort 5) På kortet her er en skala, der udtrykker, hvor meget den økonomiske samfundskrise har ramt den enkelte person. "0" angiver, at krisen ikke har ramt Deres tilværelse, og "5" angiver, at krisen har ramt Dem så meget, at det har resulteret i alvorlige problemer. Hvor på skalaen vil De placere Dem selv? - (Int.: svarpersonen skal placere sig på skalaen).

32 Jeg er slet ikke ramt af krisen Streg markeret ved Streg markeret ved Streg markeret ved Streg markeret ved Jeg er i meget høj grad ramt af krisen Uoplyst I diskussionen om afhjælpning af krisen har været nævnt en række forskellige muligheder, som den enkelte kunne bidrage med. Hvad ville De være villig til af følgende? V0052 LAVERE LEVESTANDARD start 62, manglende data: = 9 Spm. 4.12: Er De villig til...? (Vis kort 6). Spm 4.12a: At acceptere en lavere levestandard I høj grad villig I nogen grad villig Næsten ikke villig Slet ikke villig Ved ikke/uoplyst svarprocent: 98 V0053 NEDSÆTTE PRIVATFORBRUGET start 63, manglende data: = 9 Spm. 4.12: Er De villig til...? (Vis kort 6). Spm 4.12b: At nedsætte privatforbruget I høj grad villig I nogen grad villig Næsten ikke villig Slet ikke villig Ved ikke/uoplyst svarprocent: 98 V0054 KØBE DANSK start 64, manglende data: = 9

33 Spm. 4.12: Er De villig til...? (Vis kort 6). Spm 4.12c: At købe danske varer fremfor udenlandske, selv om de danske varer er dyrere I høj grad villig I nogen grad villig Næsten ikke villig Slet ikke villig Ved ikke/uoplyst svarprocent: 96 V0055 BETALE MERE I SKAT start 65, manglende data: = 9 Spm. 4.12: Er De villig til...? (Vis kort 6). Spm 4.12d: At betale mere i skat I høj grad villig I nogen grad villig Næsten ikke villig Slet ikke villig Ved ikke/uoplyst svarprocent: 98 V0056 ARBEJDE LÆNGERE start 66, manglende data: = 9 Spm. 4.12: Er De villig til...? (Vis kort 6). Spm 4.12e: At arbejde længere for den samme løn I høj grad villig I nogen grad villig Næsten ikke villig Slet ikke villig Ved ikke/uoplyst svarprocent: 84 Hvordan kan staten afhjælpe krisen?

34 De udsagn der kommer nu, drejer sig om, hvad staten kunne gøre ved krisen. V0057 STØTTE VEDVARENDE ENERGI start 67, manglende data: = 9 Spm. 4.13: Er De enig elle uenig i følgende: - (Vis kort 4). Spm 4.13a: Staten bør bruge flere penge til vedvarende energi (sol, vind og lign.) Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke/uoplyst svarprocent: 90 V0058 INDFØRE GENBRUGSORDNING start 68, manglende data: = 9 Spm. 4.13: Er De enig elle uenig i følgende: - (Vis kort 4). Spm 4.13b: Staten bør indføre en kommunal genbrugsordning baseret på udnyttelse af affald fra alle husstande, virksomheder og institutioner Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke/uoplyst svarprocent: 94 V0059 SÆTTE PRODUKTION IGANG start 69, manglende data: = 9 Spm. 4.13: Er De enig elle uenig i følgende: - (Vis kort 4). Spm 4.13c: Staten bør sætte produktion i gang gennem amter og kommuner.

35 Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke/uoplyst svarprocent: 87 V0060 KONTROL INVESTERINGER start 70, manglende data: = 9 Spm. 4.13: Er De enig elle uenig i følgende: - (Vis kort 4). Spm 4.13d: Staten bør have mere kontrol med de private investeringer Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke/uoplyst svarprocent: 88 V0061 BOLIGBYGGERI start 71, manglende data: = 9 Spm. 4.13: Er De enig elle uenig i følgende: - (Vis kort 4). Spm 4.13e: Staten bør bruge flere penge til boligbyggeri Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke/uoplyst svarprocent: 88 Udviklingen de kommende år V0062 REALLØNNEN

36 start 72, manglende data: = 9 Spm. 4.14: Herefter nogle spørgsmål om, hvordan De forestiller Dem udviklingen de kommende år. Spm 4.14: Regner De med, at reallønnen stiger eller falder i løbet af de kommende år? Reallønnen stiger Reallønnen falder Ingen ændring Ved ikke/uoplyst svarprocent: 89 V0063 BESKÆFTIGELSEN start 73, manglende data: = 9 Spm. 4.14: Herefter nogle spørgsmål om, hvordan De forestiller Dem udviklingen de kommende år. Spm 4.15: Regner De med, at beskæftigelsen herhjemme stiger eller falder i de kommende år? Beskæftigelsen stiger Beskæftigelsen falder Ingen ændring Ved ikke/uoplyst svarprocent: 92 V0064 SOCIAL URO start 74, manglende data: = 9 Spm. 4.14: Herefter nogle spørgsmål om, hvordan De forestiller Dem udviklingen de kommende år. Spm 4.16: Regner De med, at vi herhjemme får større eller mindre social uro i de kommende år? Større social uro Mindre social uro Ingen ændring Ved ikke/uoplyst svarprocent: 90

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, 1982 ------- ---------- -- ------------ ----- ------ ----

Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, 1982 ------- ---------- -- ------------ ----- ------ ---- DDA-1610 -------- Datamateriale ------------- Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, 1982 ------- ---------- -- ------------ ----- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eggert

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1411 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1414 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0558 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, maj 1982 ---- ----- ----- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ----

Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ---- DDA-1075 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0529 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1981 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ----

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere