Herning Kommune. Årsregnskab 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herning Kommune. Årsregnskab 2013"

Transkript

1 Årsregnskab 2013

2 Herning Kommune Årsregnskab

3 2

4 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 Forord... 5 Regnskabsopgørelse... 7 Regnskabsoversigt Indtægter... 9 Regnskabsoversigt Drift Regnskabsoversigt Anlægsudgifter og forsyningsvirksomhed Forsyningsvirksomheder (Renovation) Regnskabsoversigt Finansiering og Likviditetsudvikling Balancen ultimo Noter til balancen Regnskabspraksis Påtegning Revisionspåtegning Byråd og direktion Oversigter og bilag til Årsregnskab 2013 Udvalgte nøgletal for Herning Kommune Overførsel af bevillinger mellem årene Hovedoversigt til regnskab Personaleoversigt for regnskabsåret Anlægsregnskaber Afsluttede anlægsregnskaber i Igangværende anlægsregnskaber Garantiforpligtelser og eventualrettigheder Regnskab vedrørende den kirkelige ligning Diverse oversigter Regnskab over renovation mv. for

5 4

6 Forord En sund og solid økonomi har høj prioritet. Den sikrer nemlig, at vi kan lægge langsigtede planer og udvikle byen og egnen på den bedst mulige måde var kendetegnet ved, at vi investerede i flere store projekter og satte gang i en række spændende initiativer. Der blev anvendt 383 mio. kr. på anlægsprojekter i 2013 mod 260 mio. kr. i Det er en bevidst investering, som også kaster lokale job af sig. Årets økonomiske resultat blev et underskud på 184,9 mio. kr. mod forventet 187,7 mio. kr. og mod et underskud sidste år på 11,3 mio. kr. Det betyder, at vi i 2013 har formindsket kommunens kassebeholdning. En af de store investeringer i 2013 er ombygning og indretning af et nyt moderne hovedbibliotek i Østergade tæt ved Torvet i Herning. Det nye bibliotek vil give brugerne helt nye muligheder, og samtidig vil placeringen i midtbyen trække nye brugere til og skabe aktivitet i centrum af Herning. Men der er også foretaget investeringer i halrenoveringer, veje, plejeboliger og skoler i Byggeriet af Fuglsang Sø Centret er i fuld gang og står færdigt i Pleje- og aktivitetscentret afslutter den eksisterende bebyggelse langs Fuglsang Søs vestbred og udgør dermed overgangsleddet mellem by og land. Centret bliver et fremtidigt aktiv for området, som kan styrke fællesskabet og netværket i lokalområdet. Opførelse af en ny skole i Snejbjerg er begyndt i Ud over de for en skole normale funktioner skal byggeriet også omfatte SFO, skoletandpleje, ungdomsskole og en udvidelse af Snejbjerg Hallens faciliteter. Der er investeret i at forlænge Vesterholmvej og meget mere. Investeringer, der betyder, at Herning Kommune fortsat udvikler byen og egnen på bedst mulige måde. I regnskabet har du mulighed for at orientere dig om tallene bag historierne for God læselyst. 5

7 6

8 Regnskabsopgørelse Herning Kommune Regnskabsopgørelse kr. - - = ud g. + = ind t. Regnskab 2012 Regnskab 2013 Vedtaget budget Genbevillinger Tillægsbevillinger og omplac. Korrigeret budget A B C D=(A+B+C) Indtægter Driftsudgifter Renter m.v Resultat af skattefinansieret drift Anlægsudgifter Jordforsyning Resultat af skattefinansieret område Forsyningsvirksomheder Resultat af drift og anlæg Likviditetspåvirkning: Resultat jf. ovenfor Finansiering Ændring af likviditet Likviditet: Primosaldo Ændring Kursregulering af obligationer Saldo Årets resultat Årets resultat viser et underskud på 184,9 mio. kr. I forbindelse med vedtagelse af budget 2013 blev der budgetteret med et underskud på 181,9 mio. kr., hvilket betyder, at regnskabsresultatet er 3,0 mio. kr. dårligere end budgetteret. Det skattefinansierede område giver et underskud på 194,7 mio. kr., hvilket er 6,8 mio. kr. større end budgetteret. Da renovationsområdet for 2013 giver et overskud på 9,8 mio. kr., ender årets resultat med underskuddet på de nævnte 184,9 mio. kr. Finansieringssiden viser et likviditetsforbrug på 131,3 mio. kr., hvorved der fremkommer et likviditetstræk på 316,2 mio. kr. Sammen med en kursregulering af obligationsbeholdningen på -14,3 mio. kr. betyder dette, at de likvide aktiver udgør 244,1 mio. kr. ved årets udgang mod 574,6 mio. kr. ved årets begyndelse. Det skal til ovenstående bemærkes, at der fra 2013 til 2014 forventes overført bevillinger på i alt 216,8 mio. kr. 7

9 8

10 Regnskabsoversigt Indtægter Herning Kommune Regnskabsoversigt kr. - - = ud g. + = ind t. Indtægter Regnskab 2012 Regnskab 2013 Vedtaget budget Genbevillinger Tillægsbevillinger og omplac. Korrigeret budget A B C D=(A+B+C) Afvigelse Ko rr. B udg. - R egnsk ab Skatter Generelle tilskud m.v I alt Skatter Kommunerne har to muligheder at budgettere skatteindtægterne på. Enten at vælge et statsgaranteret niveau for udviklingen i skatteindtægterne, hvilket medfører, at kommunen er sikret det forudsatte skatteprovenu, og at der ingen efterregulering er af tilskud og skatter, eller vælge at selvbudgettere skatteindtægterne med efterregulering tre år senere i forhold til den faktiske udvikling. Herning Kommune har for 2013 valgt statsgarantien vedrørende indkomstskatten. Kommunal indkomstskat gav et provenu på 3.090,0 mio. kr., medens provenuet fra selskabsskat, grundskyld samt dækningsafgift mv. gav et provenu på 292,3 mio. kr. Der er meddelt en tillægsbevilling på 4,5 mio. kr., som vedrører merindtægtsbevilling på 3,5 mio. kr. vedrørende dødsbobeskatning og forskerskat samt en merindtægtsbevilling på 1,0 mio. kr. vedr. grundskyld og dækningsafgift. Tilskud og udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en kommunal udligning, et statstilskud samt udligning af selskabsskatter. Herudover udmeldes der separat et beskæftigelsestilskud samt en række særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang (ældretilskud og tilskud til kvalitetsfondsprojekter). Der er i årets løb meddelt en mindre-indtægtsbevilling på 82,9 mio. kr., som fortrinsvis kan henføres til negativ midtvejsregulering for 2013 samt efterregulering for 2012 af beskæftigelsestilskuddet Der har i 2013 været en mindreindtægt på 2,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Denne mindreindtægt kan primært henføres til tilbagebetaling af moms til den kommunale momsordning i forbindelse med salg af anlæg. 9

11 10

12 Regnskabsoversigt Drift Herning Kommune Regnskabsoversigt kr. - - = ud g. + = ind t. Regnskab 2012 Regnskab 2013 Vedtaget budget Genbevillinger Tillægsbevillinger og omplac. Korrigeret budget Afvigelse Ko rr. B udg. - R egnsk ab A B C D=(A+B+C) Driftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Arealerhvervelser/salgsindtægter Driftsselskaber Idræt og Fritid Kultur Administration m.v Teknik- og Miljøudvalget Byggemodning Kommunale ejendomme mm Grønne områder Miljøforanstaltninger Renovation Driftsselskaber Trafik Byplanudvalget Kommunale ejendomme mm Børne- og familieudvalget Dagtilbud for børn Folke- og ungdomsskoler Børn og familie Social- og sundhedsudvalget Handicap og psykiatri Sundhed og ældre Beskæftigelsesudvalget Forsørgelse og beskæftigelse Kultur- og Fritidsudvalget Idræt og fritid Biblioteker Kultur Forebyggelsesudvalget Forebyggelse I alt Renter m.v Bemærkninger til resultatet for de enkelte bevillingsområder Økonomi- og Erhvervsudvalget Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter Indtægten på 0,244 mio. kr. vedrører diverse indtægter i forbindelse med kommunens anlægsprojekter, hvortil der endnu ikke er givet anlægsbevilling. Serviceområde 08 Driftsselskaber Vedrører primært Herning Kommunes rengøringsafdeling, der er en selvstændig enhed under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Rengøringsafdelingen servicerer over 100 enheder som skoler, daginstitutioner, kommunens biblioteker, administrationsbygninger samt bygninger under park- og vejafdelingen. Merindtægten i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. skal dels ses i sammenhæng med ikke-forbrugt overførsel fra 2012 samt tilbageholdenhed med diverse indkøb. 11

13 Serviceområde 11 Idræt og Fritid Udgiften på 2,0 mio. kr. er anvendt til afholdelse af diverse events ved MCH. Serviceområde 15 Kultur Visionen for Herning Kommunes kulturpolitik er at styrke og udvikle Herning Kommune som et centrum for unikke kulturelle oplevelser og selvudfoldelse. Visionen fører til følgende otte fokusområder: Børne- og ungekultur Kulturelle fyrtårne Kultur nedefra Kulturen og byen Oplevelser Branding og markedsføring Kulturen og erhvervslivet Fritidsundervisning for voksne Der har på Økonomi- og Erhvervsudvalgets del af serviceområde 15 Kultur i 2013 været et samlet forbrug på 17,9 mio. kr., hvilket i forhold til det korrigerede budget på 20,4 mio. kr. betyder et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Heraf søges 1,8 mio. kr. overført til Serviceområde 20 Administration Området vedrører kommunens administration (politisk og administrativt), driftssikring af boligbyggeri, miljøbeskyttelse, redningsberedskab, administration af jobcenter, erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter samt lønpuljer. Langt den overvejende post i regnskabet er lønninger til medarbejdere med 67,5% (72,9% i 2012), 8,2% går til IT-løsninger (8,1% i 2012) medens de resterende 24,3% anvendes til aktiviteter og tilskud til forskellige projekter mv. Det oprindelige budget var på 545,6 mio. kr., og et korrigeret budget på 551,3 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 450,3 mio. kr., hvilket medfører en mindreudgift på 100,9 mio. kr. Der søges overført 50,1 mio. kr. til Til sammenligning kan det anføres, at der blev overført 46,3 mio. kr. fra 2012 til På serviceområdet er der meddelt tillægsbevillinger med -35,5 mio. kr., hvilket skyldes, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen blev indarbejdet diverse puljer, f.eks. barselsudligningspuljen, pulje vedr. fleks- og skånejob samt forsikringspulje vedr. tjenestemænd. Disse puljer er flyttet ud på de respektive serviceområder i løbet af Det samlede mindreforbrug kan specielt henføres til følgende områder: På de administrative områder er der tale om et mindreforbrug på 24,4 mio. kr. Der blev overført 17,8 mio. kr. fra 2012 til Desuden er der et yderligere mindreforbrug på 6,6 mio. kr., som bl.a. kan henføres ikke-afsluttede projekter (med og uden ekstern finansiering), diverse uddannelsespuljer samt vakante stillinger. På området erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter er der tale om et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Af mindreforbruget søges 3,1 mio. kr. overført til De overførte midler skal primært anvendes til den videre turismesatsning samt nye erhvervsudviklingsaktiviteter i

14 Lønpuljer mv. udviste et mindreforbrug på 70,1 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes, at der var afsat en pulje på 45 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner som følge af sanktionsloven, tidsforskydninger vedr. barselsudligningspuljen på ca. 6,5 mio. kr. samt opsparing i selvforsikringspuljen med ca. 17 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget Serviceområde 01 Byggemodning Serviceområdet administrerer arealer, der er erhvervet til forskellige kommunale formål, f.eks. byudvikling, som endnu ikke er udstykket eller taget i brug til formålet. Driftsudgifterne har været 0,4 mio. kr. mod budgetteret indtægt på 0,8 mio. kr. Den samlede merudgift på 1,2 mio. kr. skyldes øgede udgifter til ejendomsskatter på grund af store lokalplanlagte arealer, som er overført til byzone blandt andet i Holing-området. Serviceområde 03 Kommunale ejendomme m.m. Serviceområdet står for vedligeholdelse af m2 bygninger, administration af udlejningsejendomme, i alt 233 lejemål, nybyggeri og ombygninger, samt energioptimering af alle kommunens ejendomme. Udgifterne vedrørende administration og udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme har i 2013 været 8,2 mio. kr. mod et korrigeret budget på 6,3 mio. kr. Der har således været et merforbrug på 1,9 mio. kr., som primært skyldes: Beboelse: Merforbruget skyldes manglende nedskrivning af budgettet til huslejeindtægter i forbindelse med salg og nedrivning af ejendomme Andre faste ejendomme: Merforbruget skyldes primært stigning i ejendomsskatter i lokalplanområdet Holing samt manglende huslejeindtægter i forbindelse med salg og nedrivning af ejendomme. Folkeskoler: Merforbruget skyldes primært 3 store ekstraordinære skader vedr. vand i tagkonstruktion, udskiftning af kloakledninger på grund af rotter samt nedbrud af mobilvæg i idrætshal. Serviceområde 04 Grønne områder Serviceområdet varetager ud over administration af diverse lovområder omfattende natur, vandløb og det åbne land, en lang række drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Det omhandler drift og udvikling af vandløb, privatejede fredede områder, natura2000-områder, fortidsminder, kommunale skov- og naturarealer, friluftsfaciliteter, naturcentre m.m. Desuden varetages opgaver i relation til udvikling og planlægning af byens parker og grønne områder samt formidlingsopgaver inden for natur- og kulturhistoriske seværdigheder m.m. Udgifterne til vedligeholdelse af kommunens områder har i 2013 været på 27,3 mio. kr. imod et korrigeret budget på 27,5 mio. kr. Det samlede mindreforbrug på 0,2 mio. kr. fordeler sig på: Byens Grønne områder: Merforbruget skyldes færdiggørelse af opgaver startet i 2012, stormfald i skovene samt øgede ejendomsskatteudgifter. Natura 2000: Mindreforbruget skyldes, at der er udført få plejeprojekter i Natura2000-områder i 2013 på frivillig basis. 13

15 Vedligeholdelse af vandløb: Mindreforbruget skyldes forsinkelse af statslige vandplaner, samt tid til brugertilfredshedsundersøgelse og handleplan, som har taget tid fra planlægning og realisering af øvrige vandløbsopgaver samt forsinkelse af klimatilpasningsplan. Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger Serviceområdet sikrer myndighedsbehandling af virksomheder og landbrug inden for miljøområdet gennem planlægning, undersøgelser, godkendelser, tilladelser og tilsyn. Området omfatter også sagsbehandling i forbindelse med jordforurening, skadedyrsbekæmpelse og tilsyn og godkendelser af svømmebade. Driftsudgifterne til området har i 2013 været 3,5 mio. kr. I forhold til korrigeret budget på 4,5 mio. kr., er dette et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig således: Bærbare batterier: Merforbruget skyldes overført merforbrug fra 2011 og Området er DUTkompenseret med kr. DUT-midlerne på området er genforhandlet, og DUT-kompensationen er hævet til kr. i Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.: Mindreforbruget skyldes primært en opsparing af midler under jordforureningsbekæmpelse til igangsætning af projekt med tæthedsprøvning af olieudskillere. Skadedyrsbekæmpelse: Mindreforbruget skyldes primært, at investering i rottespærrer til kommunale ejendomme blev udsat til 2014/15. Serviceområde 08 Driftsselskaber Serviceområdet forestår planlægning, udbud og udførelse af vej- og parkdrift i Herning Kommune. Området, der vedrører Herning Kommunes entreprenørafdeling, der er organiseret som selvstændig virksomhed, har i 2013 givet en indtægt på 2,9 mio. kr. I forhold til korrigeret budget med en indtægt på 2,2 mio. kr. er det således en merindtægt på 0,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes en større omsætning end forventet på vej- og parkområdet. Herudover er udnyttelsen af ressourcerne forbedret, blandt andet på grund af et mindre sygefravær på 0,3% i forhold til sygefraværet i 2012, som var meget lavt i forvejen. Serviceområde 09 Trafik Serviceområdet varetager drift og vedligeholdelse, herunder vintertjeneste på km asfaltveje, 364 km grusveje, 320 km cykelstier, 396 bygværker (broer og tunneller), ca vej- og stibelysningsmaster og 70 signalanlæg. Derudover omfatter området drift af den kollektive trafik, som omfatter 17 bybusruter, 2 lokalruter samt 27 skolebusruter. Driftsudgifterne til trafikområdet har i 2013 været 127,3 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget på 128,2 mio. kr., er dette et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Da der i 2013 er overført 3,5 mio. kr. og omplaceret 0,4 mio. kr. bliver afvigelsen et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget fordeler sig primært på: Driftsbygninger og pladser: Merforbruget på 0,3 mio. kr. skyldes primært ekstraordinære udgifter til vedligeholdelse af bybusterminalen samt en mindre indtægt på udlejning af stadepladser end forventet. 14

16 Arbejder for fremmed regning: Merforbrug på 1,2 mio. kr. Vejvedligeholdelse mv.: Merforbruget på 1,7 mio. kr. skyldes primært en stigning i afregningen på levering af vej- og stibelysning i henhold til overdragelsesaftalen med EnergiMidt. Belægninger mv.: Merforbruget på 0,4 mio. kr. skyldes primært mange skader på belægningerne efter den hårde vinter 2012/2013. Vintertjeneste: Merforbruget på 2,7 mio. kr. skyldes flere udkald til operative indsatser i forbindelse med snefald end forventet. Busdrift: Mindreforbruget på 10,0 mio. kr. skyldes primært overførsler fra tidligere år samt en positiv udvikling i antallet af kunder i den kollektive trafik. Desuden er der forskydning i betalingen af den kollektive trafik til Midttrafik. Byplanudvalget Serviceområde 03 Kommunale ejendomme m.m. Der har i 2013 været udgifter på 0,6 mio. kr., hvilket svarer til det budgetterede. Området vedrører udgifter til ydelsesstøtte til indeks- og nominallån på afsluttede, igangværende og nye byfornyelsesprojekter, kommunale og private boligforbedringsprojekter, samt afdragsbidrag til lånefinansierede ombygningstab ved allerede gennemførte boligforbedringer efter saneringsloven. Børne- og familieudvalget Serviceområde 10 Dagtilbud for børn De samlede udgifter til dagtilbud for børn har i 2013 været på 429,9 mio. kr., hvilket er 16,2 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret og 32,5 mio. kr. mindre end korrigeret budget, idet der er overført 9,4 mio. kr. fra 2012 og givet tillægsbevilling på 6,8 mio. kr. Rammestyring: For centrale midler omfattet af rammestyring, har der i 2013 været et overskud på 11,4 mio. kr. Af disse midler søges 10,6 mio. kr. overført til Forskel imellem overskud og overførsel består af tilsvarende regulering af midler omfattet af selvforvaltning. Regulering omfatter forskellige aftaler omkring budgetregulering med decentrale områder, der ikke er nået effektueret i budgetåret. Det faktiske overskud burde således være på 10,6 mio. kr. Det centrale overskud består primært af Dagtilbudsområdets centrale rådighedspulje på 7,0 mio. kr., der ikke er anvendt i 2013, og central genbevilling fra på 3,3 mio. kr., der heller ikke er anvendt i året. Decentrale enheder med selvforvaltningsaftaler: Samlet set er der i 2013 et overskud på 21,1 mio. kr., hvor de midler, der søges overført omfattet af selvforvaltning, udgør 21,9 mio. kr. Forskel imellem overskud og overførsel består af tilsvarende regulering af midler omfattet af rammestyring. Regulering omfatter forskellige aftaler omkring budgetregulering med decentrale funktioner, der ikke er nået effekturet i budgetåret. Faktisk overskud burde således være på 21,9 mio. kr. Rammeaftaleområdet: I overskud omfattet af rammestyring indgår der et underskud på -0,5 mio. kr., der er omfattet af rammeaftaleområdet. 15

17 Underskuddet består af et overskud på 0,2 mio. kr., der er opstået som følge af overbelægning på 0,75 barn i året. Overbelægning har ligeledes afledt et underskud på -0,2 mio. kr. på centrale midler som følge af budgetregulering til Hobbitten som følge af overbelægning. Ligeledes indgår der et underskud fra tidligere år på -0,5 mio. kr. Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler De samlede udgifter for Folke- og ungdomsskoler har i 2013 været på 696,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 723,4 mio. kr. er dette et mindreforbrug på 27,2 mio. kr. Heraf hører 2,2 mio. kr. af budgettet hjemme under serviceområde 16, hvor udgiften er bogført vedrørende transport af 41-elever. Dette beløb indgår derfor i forbruget på serviceområde 16. Reelt resultat for serviceområde 12 er således et mindreforbrug på 25,0 mio. kr., som søges overført til Af beløbet udgør reguleret selvforvaltning 12,0 mio. kr., hensættelse til takstreguleringspuljer 3,2 mio. kr., udskudt IT-indkøb 3,8 mio. kr., 1,0 mio. kr. til udearealer til understøtning af skolereformen samt projekter på 0,1 mio. kr. Rest herefter er 5,0 mio. kr., hvoraf 2,5 mio. kr. ønskes anvendt på bygningsområdet til indførelse af skolereformen og 2,5 mio. kr. til delvis dækning af manglende indtægter på det takstfinansierede område, hvor der er budgetteret manko i 2014 på 5,1 mio. kr. Serviceområde 16 Børn og Familie Der har i 2013 været en samlet udgift til Børn og Familie på 262,2 mio. kr. mod et korrigeret budget på 272,0 mio. kr. Der har således været et samlet mindreforbrug på 9,8 mio. kr. Hertil skal lægges 2,2 mio. kr. fra serviceområde 12 Folkeskoler vedrørende finansiering af SFOkørsel i 2013 under myndighedsområdet. Samtidig skal der fratrækkes 0,2 mio. kr. til serviceområde 20 Administration, som vedrører finansiering af en ½ socialrådgiverstilling i handicapteamet i BOF (SFO-kørsel 41). Det reelle overskud er herefter 11,8 mio. kr., som søges overført til Der redegøres nedenfor for de tre delområders regnskabsresultat Området for specialtilbud viser samlet set et nettooverskud på 14,9 mio. kr. Heraf udgør 0,7 mio. kr. et samlet mindreforbrug vedr. projekter finansieret med statslige midler og overføres til samme formål i De resterende nettomerindtægter på 14,2 mio. kr. overføres til hhv. selvforvaltningsområderne og en videreførsel af opsamlet pulje (til senere takstreguleringer). Myndighedsområdet viser et netto merforbrug på 5,8 mio. kr. Der skal godtgøres 2,2 mio. kr. fra serviceområde 12 Folkeskoler vedrørende kørsel med SFO-børn, og der skal overføres 0,2 mio. kr. til serviceområde 20 Administration til finansiering af en ½ socialrådgiverstilling i forbindelse med SFO-kørsel bevilget jf. 41, Merudgifter. Det reelle merforbrug er herefter 3,8 mio. kr. Heraf udgør merforbrug på 0,6 mio. kr. selvforvaltningsaftaler, og merforbrug på 3,2 mio. kr. vedrører rammestyring. De væsentligste årsager til merforbruget under rammestyring er: stigning i antallet af tvangsanbringelser og sager generelt, større udgifter til domsanbragte på sikrede institutioner end budgetteret, barnepigeudgifter, som på grund af ændret bevillingspraksis fra 2013 ikke længere udløser 50% statsrefusion samt anbringelsesområdet. Måltallet på anbringelsesområdet var samlet set på 209,25 årsbørn i Der har været anbragt 208,1 årsbørn i Selv om måltallet er nået, resterer der stadig en udfordring med at benytte plejefamilier, netværksplejefamilier og kommunale plejefamilier frem for institutionsanbringelser, som er betydelig dyrere. 16

18 Som tidligere år er der til stadighed fokus på denne udfordring samtidig med, at der sættes ind med forebyggende foranstaltninger frem for anbringelser i det omfang, det er muligt. Vedrørende Kommunal Tandpleje søges netto mindreforbrug på 0,7 mio. kr. overført til 2014 jf. selvforvaltningsaftalen. Social- og sundhedsudvalget Serviceområde 13 Handicap og psykiatri På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med fysisk og psykiske handicap, psykiske lidelser, socialt udsatte og misbrugere. De sociale tilbud henvender sig til de borgere, som har behov for behandling eller længerevarende støtte til at opretholde et hverdagsliv med hensyn til bolig, arbejde, fritid og økonomi, herunder: Botilbud hvor der er behov for enten et midlertidigt eller længerevarende ophold Dagtilbud med beskyttet beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud Bostøtte med mulighed for tilknyttet aktivitets- og samværstilbud til borgere, der bor selvstændigt i egen bolig Alkohol- og stofbehandling Kommunikations-, specialundervisning og teknologiske hjælpemidler til personer med tale-, høreog synsvanskeligheder, samt senhjerneskadede Bo- og genoptræningstilbud til yngre med fysiske handicap og senhjerneskader Regnskab 2013 for Handicap og psykiatri udviser et forbrug på i alt 359,4 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget på 357,7 mio. kr. er dette et merforbrug på 1,7 mio. kr., og i forhold til korrigeret budget på 354,6 mio. kr. et merforbrug på 4,8 mio. kr. Regnskabet kan opdeles i følgende punkter: Central ramme: Handicap og Psykiatri har gennem hele 2013 haft udsigt til et merforbrug på den centrale ramme. Resultatet viser et merforbrug på netto 6,1 mio. kr. på den centrale ramme. Heri er indregnet engangspuljen afsat til takstreguleringer i 2013 på 4,6 mio. kr. På den centrale ramme er der ekstraindtægter på statsrefusion på 2,0 mio. kr. Dermed bliver det samlede resultatet på den centrale ramme et merforbrug på 4,0 mio. kr. Selvforvaltning: På området med selvforvaltning er der et samlet merforbrug på decentrale enheder på 1,9 mio. kr. Bytoften viser et resultat på -4,5 mio. kr., og dermed har Bytoften nedbragt underskuddet fra tidligere år med 1,0 mio. kr. De øvrige decentrale enheder på området viser et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Lejetab på almenboliger viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. Der søges om fritagelse for overførsel af dette merforbrug, da det hænger sammen med strategien på køb af midlertidige pladser frem for længerevarende og skal ses i sammenhæng med den økonomiske udfordring på serviceområdet i 2014 og frem. Projekter: Projekter med ekstern finansiering viser et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Projekter med ekstern finansiering søges overført grundet tidsforskydning i forholdet mellem omkostningstidspunkt og indtægt fra staten. Disse andrager et merforbrug på 0,4 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget har afsat en pulje til velfærdsteknologi, og mindreforbruget i 2013 på 1,7 mio. kr. søges overført til anvendelse i

19 Serviceområde 18 Sundhed og ældre Området omfatter indsatser inden for følgende områder: Drift af plejecentre Hjemmepleje og hjemmesygepleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretninger Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler Kontaktperson- og ledsagerordning Støtte til frivilligt socialt arbejde Genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Regnskab 2013 for Sundhed og Ældre viser et samlet forbrug på 575,8 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 16,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen består af et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. på områder med selvforvaltning, et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på central refusionsordning, et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. på projekter, et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på rammekonti og en merindtægt på 4,6 mio. kr. vedrørende ældreboliger, som er uden for rammestyring. Ses resultatet i forhold til det oprindeligt vedtagne budget, er der et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. Budgetrammen er i løbet af 2013 reduceret med 2,9 mio. kr. som følge af tillægsbevillinger og omplaceringer. De væsentlige ændringer er følgende: Reduktion på 3,9 mio. kr. vedrørende KTO forlig Reduktion på 8,5 mio. kr. vedrørende høreapparatsområdet Tilførsel 0,3 mio. kr. vedrørende projekt Ældre Medicinsk patient Tilførsel 7,2 mio. kr. vedrørende Pulje til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi (mindreforbrug fra regnskab 2012) Tilførsel 0,7 mio. kr. vedrørende lærerlockout Herudover er der foretaget en række mindre tekniske korrektioner (barselspuljen mv.) Fra 2012 er overført et mindreforbrug på i alt 11,4 mio. kr. Afvigelsen på de centrale konti kan primært tilskrives udgifter, som er budgetteret i 2013, men som først falder i Der er tale om betaling vedrørende udskiftning af nøglebokse (3,8 mio. kr.) undervisning i elektronisk kommunikation (0,7 mio. kr.) samt restbetaling til afprøvning af bidettoiletter (0,1 mio. kr.) (budgetforlig 2012), som er indkøbt i 2013, men afventer de sidste regninger. Forskydninger i IT investering på 2,5 mio. kr. til udskiftning af tablets til hjemmeplejen. Herudover et merforbrug på 1,3 mio. kr. på hjælpemidler, som primært skyldes udgifter på høreapparater fra tidligere år og et merforbrug på huslejetab på 0,6 mio. kr. 18

20 Beskæftigelsesudvalget Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse Serviceområde 17 indeholder udgifter til kontanthjælp, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, introduktionsprogram for udlændinge, løntilskud til personer i fleks- og skånejob, ledighedsydelse, revalidering, sygedagpenge, førtidspension, boligstøtte, dagpenge til forsikrede ledige, løntilskud til ledige ansat i kommuner, aktiv beskæftigelsesindsats for ledige og sygedagpengemodtagere. De samlede udgifter til forsørgelse og beskæftigelse har i 2013 været 1.138,7 mio. kr., hvilket er 29,0 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. I løbet af året er der bevilget tillægsbevillinger på 0,7 mio. kr. og genbevillinger på 7,1 mio. kr., således at der i forhold til den samlede bevilling er et mindreforbrug på 36,7 mio. kr. Afvigelsen fordeler sig således: Servicedriftsudgifter - et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Udgifter under budgetgarantien - et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. Udgifter under aftaleområdet (DUT) - et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Udgifter under beskæftigelsestilskuddet - et mindreforbrug på 23,8 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget Serviceområde 11 Idræt og Fritid Serviceområde 11, Idræt og Fritid, omfatter bl.a. støtte til det frivillige foreningsliv med et rigt og mangfoldigt udbud af fritidsaktiviteter. Med henblik på udvikling og vækst af idræts- og fritidslivet er der fokuseret på at understøtte følgende områder: Den organiserede foreningsaktivitet med fokus på såvel bredden som eliten Den selvorganiserede idræts- og foreningsaktivitet Særlige grupper/projekter på tværs Oplevelsesmuligheder og events Der har i 2013 været udgifter på i alt 95,9 mio. kr. på idræt- og fritidsområdet. I forhold til det korrigerede budget, er dette et merforbrug på 5,0 mio. kr., som kan henføres til endnu ikke modtagne eksterne tilskud vedrørende EM i Svømning. I 2013 har man ud over de normale tilskud og aktiviteter med stor succes afholdt EM i Volleyball, EM i Ridebanespringning og dressur samt EM i Kortbanesvømning. Serviceområde 14 Biblioteker Regnskab 2013 for serviceområde 14, biblioteker, viser et forbrug på 44,1 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget er dette et merforbrug på 3,3 mio. kr. Idet der er overført bevillinger på 7,3 mio. kr. fra 2012 og givet negative tillægsbevillinger på 3,7 mio. kr., er der et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 0,4 mio. kr. Herning Bibliotekerne har i 2013 igangsat effektivisering og optimering af belysningen på lokalbibliotekerne. Dette arbejde afsluttes i Der har i 2013 været fokus på at justere organisationen til arbejdet i det nye hovedbibliotek i Østergade 8, hvilket har påvirket resultatet væsentligt. 19

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk.

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. ÅRS er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. Derved er det hurtigt og let at navigere rundt i årsberetningen ved at klikke på billeder, overskrifter, i menuen

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Indholdsfortegnelse: 2 l Kommuneoplysninger 3 l Borgmesterens forord 4 l Påtegninger: 4 Ledelsens påtegning 5 Den uafhængige revisors reviewerklæring 6 l Kommunens

Læs mere

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune Årsberetning for 2012 Syddjurs Kommune Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 6 Kommunens årsberetning... 7 Personaleoversigt... 9 Anvendt regnskabspraksis... 10 Oversigt over væsentlige

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Der er ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 fastlagt fire kongeindikatorer.

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007 Københavns Kommunes Regnskab 2007 Københavns kommune Økonomiforvaltningen April 2008 1 Indholdsfortegnelse Omkostningsbaseret regnskab 2007 Københavns Kommune...3 Revisionsdirektoratet...21 Borgerrådgiveren...25

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere