Herning Kommune. Årsregnskab 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herning Kommune. Årsregnskab 2013"

Transkript

1 Årsregnskab 2013

2 Herning Kommune Årsregnskab

3 2

4 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 Forord... 5 Regnskabsopgørelse... 7 Regnskabsoversigt Indtægter... 9 Regnskabsoversigt Drift Regnskabsoversigt Anlægsudgifter og forsyningsvirksomhed Forsyningsvirksomheder (Renovation) Regnskabsoversigt Finansiering og Likviditetsudvikling Balancen ultimo Noter til balancen Regnskabspraksis Påtegning Revisionspåtegning Byråd og direktion Oversigter og bilag til Årsregnskab 2013 Udvalgte nøgletal for Herning Kommune Overførsel af bevillinger mellem årene Hovedoversigt til regnskab Personaleoversigt for regnskabsåret Anlægsregnskaber Afsluttede anlægsregnskaber i Igangværende anlægsregnskaber Garantiforpligtelser og eventualrettigheder Regnskab vedrørende den kirkelige ligning Diverse oversigter Regnskab over renovation mv. for

5 4

6 Forord En sund og solid økonomi har høj prioritet. Den sikrer nemlig, at vi kan lægge langsigtede planer og udvikle byen og egnen på den bedst mulige måde var kendetegnet ved, at vi investerede i flere store projekter og satte gang i en række spændende initiativer. Der blev anvendt 383 mio. kr. på anlægsprojekter i 2013 mod 260 mio. kr. i Det er en bevidst investering, som også kaster lokale job af sig. Årets økonomiske resultat blev et underskud på 184,9 mio. kr. mod forventet 187,7 mio. kr. og mod et underskud sidste år på 11,3 mio. kr. Det betyder, at vi i 2013 har formindsket kommunens kassebeholdning. En af de store investeringer i 2013 er ombygning og indretning af et nyt moderne hovedbibliotek i Østergade tæt ved Torvet i Herning. Det nye bibliotek vil give brugerne helt nye muligheder, og samtidig vil placeringen i midtbyen trække nye brugere til og skabe aktivitet i centrum af Herning. Men der er også foretaget investeringer i halrenoveringer, veje, plejeboliger og skoler i Byggeriet af Fuglsang Sø Centret er i fuld gang og står færdigt i Pleje- og aktivitetscentret afslutter den eksisterende bebyggelse langs Fuglsang Søs vestbred og udgør dermed overgangsleddet mellem by og land. Centret bliver et fremtidigt aktiv for området, som kan styrke fællesskabet og netværket i lokalområdet. Opførelse af en ny skole i Snejbjerg er begyndt i Ud over de for en skole normale funktioner skal byggeriet også omfatte SFO, skoletandpleje, ungdomsskole og en udvidelse af Snejbjerg Hallens faciliteter. Der er investeret i at forlænge Vesterholmvej og meget mere. Investeringer, der betyder, at Herning Kommune fortsat udvikler byen og egnen på bedst mulige måde. I regnskabet har du mulighed for at orientere dig om tallene bag historierne for God læselyst. 5

7 6

8 Regnskabsopgørelse Herning Kommune Regnskabsopgørelse kr. - - = ud g. + = ind t. Regnskab 2012 Regnskab 2013 Vedtaget budget Genbevillinger Tillægsbevillinger og omplac. Korrigeret budget A B C D=(A+B+C) Indtægter Driftsudgifter Renter m.v Resultat af skattefinansieret drift Anlægsudgifter Jordforsyning Resultat af skattefinansieret område Forsyningsvirksomheder Resultat af drift og anlæg Likviditetspåvirkning: Resultat jf. ovenfor Finansiering Ændring af likviditet Likviditet: Primosaldo Ændring Kursregulering af obligationer Saldo Årets resultat Årets resultat viser et underskud på 184,9 mio. kr. I forbindelse med vedtagelse af budget 2013 blev der budgetteret med et underskud på 181,9 mio. kr., hvilket betyder, at regnskabsresultatet er 3,0 mio. kr. dårligere end budgetteret. Det skattefinansierede område giver et underskud på 194,7 mio. kr., hvilket er 6,8 mio. kr. større end budgetteret. Da renovationsområdet for 2013 giver et overskud på 9,8 mio. kr., ender årets resultat med underskuddet på de nævnte 184,9 mio. kr. Finansieringssiden viser et likviditetsforbrug på 131,3 mio. kr., hvorved der fremkommer et likviditetstræk på 316,2 mio. kr. Sammen med en kursregulering af obligationsbeholdningen på -14,3 mio. kr. betyder dette, at de likvide aktiver udgør 244,1 mio. kr. ved årets udgang mod 574,6 mio. kr. ved årets begyndelse. Det skal til ovenstående bemærkes, at der fra 2013 til 2014 forventes overført bevillinger på i alt 216,8 mio. kr. 7

9 8

10 Regnskabsoversigt Indtægter Herning Kommune Regnskabsoversigt kr. - - = ud g. + = ind t. Indtægter Regnskab 2012 Regnskab 2013 Vedtaget budget Genbevillinger Tillægsbevillinger og omplac. Korrigeret budget A B C D=(A+B+C) Afvigelse Ko rr. B udg. - R egnsk ab Skatter Generelle tilskud m.v I alt Skatter Kommunerne har to muligheder at budgettere skatteindtægterne på. Enten at vælge et statsgaranteret niveau for udviklingen i skatteindtægterne, hvilket medfører, at kommunen er sikret det forudsatte skatteprovenu, og at der ingen efterregulering er af tilskud og skatter, eller vælge at selvbudgettere skatteindtægterne med efterregulering tre år senere i forhold til den faktiske udvikling. Herning Kommune har for 2013 valgt statsgarantien vedrørende indkomstskatten. Kommunal indkomstskat gav et provenu på 3.090,0 mio. kr., medens provenuet fra selskabsskat, grundskyld samt dækningsafgift mv. gav et provenu på 292,3 mio. kr. Der er meddelt en tillægsbevilling på 4,5 mio. kr., som vedrører merindtægtsbevilling på 3,5 mio. kr. vedrørende dødsbobeskatning og forskerskat samt en merindtægtsbevilling på 1,0 mio. kr. vedr. grundskyld og dækningsafgift. Tilskud og udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en kommunal udligning, et statstilskud samt udligning af selskabsskatter. Herudover udmeldes der separat et beskæftigelsestilskud samt en række særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang (ældretilskud og tilskud til kvalitetsfondsprojekter). Der er i årets løb meddelt en mindre-indtægtsbevilling på 82,9 mio. kr., som fortrinsvis kan henføres til negativ midtvejsregulering for 2013 samt efterregulering for 2012 af beskæftigelsestilskuddet Der har i 2013 været en mindreindtægt på 2,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Denne mindreindtægt kan primært henføres til tilbagebetaling af moms til den kommunale momsordning i forbindelse med salg af anlæg. 9

11 10

12 Regnskabsoversigt Drift Herning Kommune Regnskabsoversigt kr. - - = ud g. + = ind t. Regnskab 2012 Regnskab 2013 Vedtaget budget Genbevillinger Tillægsbevillinger og omplac. Korrigeret budget Afvigelse Ko rr. B udg. - R egnsk ab A B C D=(A+B+C) Driftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Arealerhvervelser/salgsindtægter Driftsselskaber Idræt og Fritid Kultur Administration m.v Teknik- og Miljøudvalget Byggemodning Kommunale ejendomme mm Grønne områder Miljøforanstaltninger Renovation Driftsselskaber Trafik Byplanudvalget Kommunale ejendomme mm Børne- og familieudvalget Dagtilbud for børn Folke- og ungdomsskoler Børn og familie Social- og sundhedsudvalget Handicap og psykiatri Sundhed og ældre Beskæftigelsesudvalget Forsørgelse og beskæftigelse Kultur- og Fritidsudvalget Idræt og fritid Biblioteker Kultur Forebyggelsesudvalget Forebyggelse I alt Renter m.v Bemærkninger til resultatet for de enkelte bevillingsområder Økonomi- og Erhvervsudvalget Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter Indtægten på 0,244 mio. kr. vedrører diverse indtægter i forbindelse med kommunens anlægsprojekter, hvortil der endnu ikke er givet anlægsbevilling. Serviceområde 08 Driftsselskaber Vedrører primært Herning Kommunes rengøringsafdeling, der er en selvstændig enhed under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Rengøringsafdelingen servicerer over 100 enheder som skoler, daginstitutioner, kommunens biblioteker, administrationsbygninger samt bygninger under park- og vejafdelingen. Merindtægten i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. skal dels ses i sammenhæng med ikke-forbrugt overførsel fra 2012 samt tilbageholdenhed med diverse indkøb. 11

13 Serviceområde 11 Idræt og Fritid Udgiften på 2,0 mio. kr. er anvendt til afholdelse af diverse events ved MCH. Serviceområde 15 Kultur Visionen for Herning Kommunes kulturpolitik er at styrke og udvikle Herning Kommune som et centrum for unikke kulturelle oplevelser og selvudfoldelse. Visionen fører til følgende otte fokusområder: Børne- og ungekultur Kulturelle fyrtårne Kultur nedefra Kulturen og byen Oplevelser Branding og markedsføring Kulturen og erhvervslivet Fritidsundervisning for voksne Der har på Økonomi- og Erhvervsudvalgets del af serviceområde 15 Kultur i 2013 været et samlet forbrug på 17,9 mio. kr., hvilket i forhold til det korrigerede budget på 20,4 mio. kr. betyder et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Heraf søges 1,8 mio. kr. overført til Serviceområde 20 Administration Området vedrører kommunens administration (politisk og administrativt), driftssikring af boligbyggeri, miljøbeskyttelse, redningsberedskab, administration af jobcenter, erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter samt lønpuljer. Langt den overvejende post i regnskabet er lønninger til medarbejdere med 67,5% (72,9% i 2012), 8,2% går til IT-løsninger (8,1% i 2012) medens de resterende 24,3% anvendes til aktiviteter og tilskud til forskellige projekter mv. Det oprindelige budget var på 545,6 mio. kr., og et korrigeret budget på 551,3 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 450,3 mio. kr., hvilket medfører en mindreudgift på 100,9 mio. kr. Der søges overført 50,1 mio. kr. til Til sammenligning kan det anføres, at der blev overført 46,3 mio. kr. fra 2012 til På serviceområdet er der meddelt tillægsbevillinger med -35,5 mio. kr., hvilket skyldes, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen blev indarbejdet diverse puljer, f.eks. barselsudligningspuljen, pulje vedr. fleks- og skånejob samt forsikringspulje vedr. tjenestemænd. Disse puljer er flyttet ud på de respektive serviceområder i løbet af Det samlede mindreforbrug kan specielt henføres til følgende områder: På de administrative områder er der tale om et mindreforbrug på 24,4 mio. kr. Der blev overført 17,8 mio. kr. fra 2012 til Desuden er der et yderligere mindreforbrug på 6,6 mio. kr., som bl.a. kan henføres ikke-afsluttede projekter (med og uden ekstern finansiering), diverse uddannelsespuljer samt vakante stillinger. På området erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter er der tale om et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Af mindreforbruget søges 3,1 mio. kr. overført til De overførte midler skal primært anvendes til den videre turismesatsning samt nye erhvervsudviklingsaktiviteter i

14 Lønpuljer mv. udviste et mindreforbrug på 70,1 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes, at der var afsat en pulje på 45 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner som følge af sanktionsloven, tidsforskydninger vedr. barselsudligningspuljen på ca. 6,5 mio. kr. samt opsparing i selvforsikringspuljen med ca. 17 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget Serviceområde 01 Byggemodning Serviceområdet administrerer arealer, der er erhvervet til forskellige kommunale formål, f.eks. byudvikling, som endnu ikke er udstykket eller taget i brug til formålet. Driftsudgifterne har været 0,4 mio. kr. mod budgetteret indtægt på 0,8 mio. kr. Den samlede merudgift på 1,2 mio. kr. skyldes øgede udgifter til ejendomsskatter på grund af store lokalplanlagte arealer, som er overført til byzone blandt andet i Holing-området. Serviceområde 03 Kommunale ejendomme m.m. Serviceområdet står for vedligeholdelse af m2 bygninger, administration af udlejningsejendomme, i alt 233 lejemål, nybyggeri og ombygninger, samt energioptimering af alle kommunens ejendomme. Udgifterne vedrørende administration og udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme har i 2013 været 8,2 mio. kr. mod et korrigeret budget på 6,3 mio. kr. Der har således været et merforbrug på 1,9 mio. kr., som primært skyldes: Beboelse: Merforbruget skyldes manglende nedskrivning af budgettet til huslejeindtægter i forbindelse med salg og nedrivning af ejendomme Andre faste ejendomme: Merforbruget skyldes primært stigning i ejendomsskatter i lokalplanområdet Holing samt manglende huslejeindtægter i forbindelse med salg og nedrivning af ejendomme. Folkeskoler: Merforbruget skyldes primært 3 store ekstraordinære skader vedr. vand i tagkonstruktion, udskiftning af kloakledninger på grund af rotter samt nedbrud af mobilvæg i idrætshal. Serviceområde 04 Grønne områder Serviceområdet varetager ud over administration af diverse lovområder omfattende natur, vandløb og det åbne land, en lang række drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Det omhandler drift og udvikling af vandløb, privatejede fredede områder, natura2000-områder, fortidsminder, kommunale skov- og naturarealer, friluftsfaciliteter, naturcentre m.m. Desuden varetages opgaver i relation til udvikling og planlægning af byens parker og grønne områder samt formidlingsopgaver inden for natur- og kulturhistoriske seværdigheder m.m. Udgifterne til vedligeholdelse af kommunens områder har i 2013 været på 27,3 mio. kr. imod et korrigeret budget på 27,5 mio. kr. Det samlede mindreforbrug på 0,2 mio. kr. fordeler sig på: Byens Grønne områder: Merforbruget skyldes færdiggørelse af opgaver startet i 2012, stormfald i skovene samt øgede ejendomsskatteudgifter. Natura 2000: Mindreforbruget skyldes, at der er udført få plejeprojekter i Natura2000-områder i 2013 på frivillig basis. 13

15 Vedligeholdelse af vandløb: Mindreforbruget skyldes forsinkelse af statslige vandplaner, samt tid til brugertilfredshedsundersøgelse og handleplan, som har taget tid fra planlægning og realisering af øvrige vandløbsopgaver samt forsinkelse af klimatilpasningsplan. Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger Serviceområdet sikrer myndighedsbehandling af virksomheder og landbrug inden for miljøområdet gennem planlægning, undersøgelser, godkendelser, tilladelser og tilsyn. Området omfatter også sagsbehandling i forbindelse med jordforurening, skadedyrsbekæmpelse og tilsyn og godkendelser af svømmebade. Driftsudgifterne til området har i 2013 været 3,5 mio. kr. I forhold til korrigeret budget på 4,5 mio. kr., er dette et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig således: Bærbare batterier: Merforbruget skyldes overført merforbrug fra 2011 og Området er DUTkompenseret med kr. DUT-midlerne på området er genforhandlet, og DUT-kompensationen er hævet til kr. i Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.: Mindreforbruget skyldes primært en opsparing af midler under jordforureningsbekæmpelse til igangsætning af projekt med tæthedsprøvning af olieudskillere. Skadedyrsbekæmpelse: Mindreforbruget skyldes primært, at investering i rottespærrer til kommunale ejendomme blev udsat til 2014/15. Serviceområde 08 Driftsselskaber Serviceområdet forestår planlægning, udbud og udførelse af vej- og parkdrift i Herning Kommune. Området, der vedrører Herning Kommunes entreprenørafdeling, der er organiseret som selvstændig virksomhed, har i 2013 givet en indtægt på 2,9 mio. kr. I forhold til korrigeret budget med en indtægt på 2,2 mio. kr. er det således en merindtægt på 0,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes en større omsætning end forventet på vej- og parkområdet. Herudover er udnyttelsen af ressourcerne forbedret, blandt andet på grund af et mindre sygefravær på 0,3% i forhold til sygefraværet i 2012, som var meget lavt i forvejen. Serviceområde 09 Trafik Serviceområdet varetager drift og vedligeholdelse, herunder vintertjeneste på km asfaltveje, 364 km grusveje, 320 km cykelstier, 396 bygværker (broer og tunneller), ca vej- og stibelysningsmaster og 70 signalanlæg. Derudover omfatter området drift af den kollektive trafik, som omfatter 17 bybusruter, 2 lokalruter samt 27 skolebusruter. Driftsudgifterne til trafikområdet har i 2013 været 127,3 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget på 128,2 mio. kr., er dette et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Da der i 2013 er overført 3,5 mio. kr. og omplaceret 0,4 mio. kr. bliver afvigelsen et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget fordeler sig primært på: Driftsbygninger og pladser: Merforbruget på 0,3 mio. kr. skyldes primært ekstraordinære udgifter til vedligeholdelse af bybusterminalen samt en mindre indtægt på udlejning af stadepladser end forventet. 14

16 Arbejder for fremmed regning: Merforbrug på 1,2 mio. kr. Vejvedligeholdelse mv.: Merforbruget på 1,7 mio. kr. skyldes primært en stigning i afregningen på levering af vej- og stibelysning i henhold til overdragelsesaftalen med EnergiMidt. Belægninger mv.: Merforbruget på 0,4 mio. kr. skyldes primært mange skader på belægningerne efter den hårde vinter 2012/2013. Vintertjeneste: Merforbruget på 2,7 mio. kr. skyldes flere udkald til operative indsatser i forbindelse med snefald end forventet. Busdrift: Mindreforbruget på 10,0 mio. kr. skyldes primært overførsler fra tidligere år samt en positiv udvikling i antallet af kunder i den kollektive trafik. Desuden er der forskydning i betalingen af den kollektive trafik til Midttrafik. Byplanudvalget Serviceområde 03 Kommunale ejendomme m.m. Der har i 2013 været udgifter på 0,6 mio. kr., hvilket svarer til det budgetterede. Området vedrører udgifter til ydelsesstøtte til indeks- og nominallån på afsluttede, igangværende og nye byfornyelsesprojekter, kommunale og private boligforbedringsprojekter, samt afdragsbidrag til lånefinansierede ombygningstab ved allerede gennemførte boligforbedringer efter saneringsloven. Børne- og familieudvalget Serviceområde 10 Dagtilbud for børn De samlede udgifter til dagtilbud for børn har i 2013 været på 429,9 mio. kr., hvilket er 16,2 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret og 32,5 mio. kr. mindre end korrigeret budget, idet der er overført 9,4 mio. kr. fra 2012 og givet tillægsbevilling på 6,8 mio. kr. Rammestyring: For centrale midler omfattet af rammestyring, har der i 2013 været et overskud på 11,4 mio. kr. Af disse midler søges 10,6 mio. kr. overført til Forskel imellem overskud og overførsel består af tilsvarende regulering af midler omfattet af selvforvaltning. Regulering omfatter forskellige aftaler omkring budgetregulering med decentrale områder, der ikke er nået effektueret i budgetåret. Det faktiske overskud burde således være på 10,6 mio. kr. Det centrale overskud består primært af Dagtilbudsområdets centrale rådighedspulje på 7,0 mio. kr., der ikke er anvendt i 2013, og central genbevilling fra på 3,3 mio. kr., der heller ikke er anvendt i året. Decentrale enheder med selvforvaltningsaftaler: Samlet set er der i 2013 et overskud på 21,1 mio. kr., hvor de midler, der søges overført omfattet af selvforvaltning, udgør 21,9 mio. kr. Forskel imellem overskud og overførsel består af tilsvarende regulering af midler omfattet af rammestyring. Regulering omfatter forskellige aftaler omkring budgetregulering med decentrale funktioner, der ikke er nået effekturet i budgetåret. Faktisk overskud burde således være på 21,9 mio. kr. Rammeaftaleområdet: I overskud omfattet af rammestyring indgår der et underskud på -0,5 mio. kr., der er omfattet af rammeaftaleområdet. 15

17 Underskuddet består af et overskud på 0,2 mio. kr., der er opstået som følge af overbelægning på 0,75 barn i året. Overbelægning har ligeledes afledt et underskud på -0,2 mio. kr. på centrale midler som følge af budgetregulering til Hobbitten som følge af overbelægning. Ligeledes indgår der et underskud fra tidligere år på -0,5 mio. kr. Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler De samlede udgifter for Folke- og ungdomsskoler har i 2013 været på 696,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 723,4 mio. kr. er dette et mindreforbrug på 27,2 mio. kr. Heraf hører 2,2 mio. kr. af budgettet hjemme under serviceområde 16, hvor udgiften er bogført vedrørende transport af 41-elever. Dette beløb indgår derfor i forbruget på serviceområde 16. Reelt resultat for serviceområde 12 er således et mindreforbrug på 25,0 mio. kr., som søges overført til Af beløbet udgør reguleret selvforvaltning 12,0 mio. kr., hensættelse til takstreguleringspuljer 3,2 mio. kr., udskudt IT-indkøb 3,8 mio. kr., 1,0 mio. kr. til udearealer til understøtning af skolereformen samt projekter på 0,1 mio. kr. Rest herefter er 5,0 mio. kr., hvoraf 2,5 mio. kr. ønskes anvendt på bygningsområdet til indførelse af skolereformen og 2,5 mio. kr. til delvis dækning af manglende indtægter på det takstfinansierede område, hvor der er budgetteret manko i 2014 på 5,1 mio. kr. Serviceområde 16 Børn og Familie Der har i 2013 været en samlet udgift til Børn og Familie på 262,2 mio. kr. mod et korrigeret budget på 272,0 mio. kr. Der har således været et samlet mindreforbrug på 9,8 mio. kr. Hertil skal lægges 2,2 mio. kr. fra serviceområde 12 Folkeskoler vedrørende finansiering af SFOkørsel i 2013 under myndighedsområdet. Samtidig skal der fratrækkes 0,2 mio. kr. til serviceområde 20 Administration, som vedrører finansiering af en ½ socialrådgiverstilling i handicapteamet i BOF (SFO-kørsel 41). Det reelle overskud er herefter 11,8 mio. kr., som søges overført til Der redegøres nedenfor for de tre delområders regnskabsresultat Området for specialtilbud viser samlet set et nettooverskud på 14,9 mio. kr. Heraf udgør 0,7 mio. kr. et samlet mindreforbrug vedr. projekter finansieret med statslige midler og overføres til samme formål i De resterende nettomerindtægter på 14,2 mio. kr. overføres til hhv. selvforvaltningsområderne og en videreførsel af opsamlet pulje (til senere takstreguleringer). Myndighedsområdet viser et netto merforbrug på 5,8 mio. kr. Der skal godtgøres 2,2 mio. kr. fra serviceområde 12 Folkeskoler vedrørende kørsel med SFO-børn, og der skal overføres 0,2 mio. kr. til serviceområde 20 Administration til finansiering af en ½ socialrådgiverstilling i forbindelse med SFO-kørsel bevilget jf. 41, Merudgifter. Det reelle merforbrug er herefter 3,8 mio. kr. Heraf udgør merforbrug på 0,6 mio. kr. selvforvaltningsaftaler, og merforbrug på 3,2 mio. kr. vedrører rammestyring. De væsentligste årsager til merforbruget under rammestyring er: stigning i antallet af tvangsanbringelser og sager generelt, større udgifter til domsanbragte på sikrede institutioner end budgetteret, barnepigeudgifter, som på grund af ændret bevillingspraksis fra 2013 ikke længere udløser 50% statsrefusion samt anbringelsesområdet. Måltallet på anbringelsesområdet var samlet set på 209,25 årsbørn i Der har været anbragt 208,1 årsbørn i Selv om måltallet er nået, resterer der stadig en udfordring med at benytte plejefamilier, netværksplejefamilier og kommunale plejefamilier frem for institutionsanbringelser, som er betydelig dyrere. 16

18 Som tidligere år er der til stadighed fokus på denne udfordring samtidig med, at der sættes ind med forebyggende foranstaltninger frem for anbringelser i det omfang, det er muligt. Vedrørende Kommunal Tandpleje søges netto mindreforbrug på 0,7 mio. kr. overført til 2014 jf. selvforvaltningsaftalen. Social- og sundhedsudvalget Serviceområde 13 Handicap og psykiatri På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med fysisk og psykiske handicap, psykiske lidelser, socialt udsatte og misbrugere. De sociale tilbud henvender sig til de borgere, som har behov for behandling eller længerevarende støtte til at opretholde et hverdagsliv med hensyn til bolig, arbejde, fritid og økonomi, herunder: Botilbud hvor der er behov for enten et midlertidigt eller længerevarende ophold Dagtilbud med beskyttet beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud Bostøtte med mulighed for tilknyttet aktivitets- og samværstilbud til borgere, der bor selvstændigt i egen bolig Alkohol- og stofbehandling Kommunikations-, specialundervisning og teknologiske hjælpemidler til personer med tale-, høreog synsvanskeligheder, samt senhjerneskadede Bo- og genoptræningstilbud til yngre med fysiske handicap og senhjerneskader Regnskab 2013 for Handicap og psykiatri udviser et forbrug på i alt 359,4 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget på 357,7 mio. kr. er dette et merforbrug på 1,7 mio. kr., og i forhold til korrigeret budget på 354,6 mio. kr. et merforbrug på 4,8 mio. kr. Regnskabet kan opdeles i følgende punkter: Central ramme: Handicap og Psykiatri har gennem hele 2013 haft udsigt til et merforbrug på den centrale ramme. Resultatet viser et merforbrug på netto 6,1 mio. kr. på den centrale ramme. Heri er indregnet engangspuljen afsat til takstreguleringer i 2013 på 4,6 mio. kr. På den centrale ramme er der ekstraindtægter på statsrefusion på 2,0 mio. kr. Dermed bliver det samlede resultatet på den centrale ramme et merforbrug på 4,0 mio. kr. Selvforvaltning: På området med selvforvaltning er der et samlet merforbrug på decentrale enheder på 1,9 mio. kr. Bytoften viser et resultat på -4,5 mio. kr., og dermed har Bytoften nedbragt underskuddet fra tidligere år med 1,0 mio. kr. De øvrige decentrale enheder på området viser et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Lejetab på almenboliger viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. Der søges om fritagelse for overførsel af dette merforbrug, da det hænger sammen med strategien på køb af midlertidige pladser frem for længerevarende og skal ses i sammenhæng med den økonomiske udfordring på serviceområdet i 2014 og frem. Projekter: Projekter med ekstern finansiering viser et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Projekter med ekstern finansiering søges overført grundet tidsforskydning i forholdet mellem omkostningstidspunkt og indtægt fra staten. Disse andrager et merforbrug på 0,4 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget har afsat en pulje til velfærdsteknologi, og mindreforbruget i 2013 på 1,7 mio. kr. søges overført til anvendelse i

19 Serviceområde 18 Sundhed og ældre Området omfatter indsatser inden for følgende områder: Drift af plejecentre Hjemmepleje og hjemmesygepleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretninger Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler Kontaktperson- og ledsagerordning Støtte til frivilligt socialt arbejde Genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Regnskab 2013 for Sundhed og Ældre viser et samlet forbrug på 575,8 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 16,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen består af et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. på områder med selvforvaltning, et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på central refusionsordning, et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. på projekter, et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på rammekonti og en merindtægt på 4,6 mio. kr. vedrørende ældreboliger, som er uden for rammestyring. Ses resultatet i forhold til det oprindeligt vedtagne budget, er der et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. Budgetrammen er i løbet af 2013 reduceret med 2,9 mio. kr. som følge af tillægsbevillinger og omplaceringer. De væsentlige ændringer er følgende: Reduktion på 3,9 mio. kr. vedrørende KTO forlig Reduktion på 8,5 mio. kr. vedrørende høreapparatsområdet Tilførsel 0,3 mio. kr. vedrørende projekt Ældre Medicinsk patient Tilførsel 7,2 mio. kr. vedrørende Pulje til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi (mindreforbrug fra regnskab 2012) Tilførsel 0,7 mio. kr. vedrørende lærerlockout Herudover er der foretaget en række mindre tekniske korrektioner (barselspuljen mv.) Fra 2012 er overført et mindreforbrug på i alt 11,4 mio. kr. Afvigelsen på de centrale konti kan primært tilskrives udgifter, som er budgetteret i 2013, men som først falder i Der er tale om betaling vedrørende udskiftning af nøglebokse (3,8 mio. kr.) undervisning i elektronisk kommunikation (0,7 mio. kr.) samt restbetaling til afprøvning af bidettoiletter (0,1 mio. kr.) (budgetforlig 2012), som er indkøbt i 2013, men afventer de sidste regninger. Forskydninger i IT investering på 2,5 mio. kr. til udskiftning af tablets til hjemmeplejen. Herudover et merforbrug på 1,3 mio. kr. på hjælpemidler, som primært skyldes udgifter på høreapparater fra tidligere år og et merforbrug på huslejetab på 0,6 mio. kr. 18

20 Beskæftigelsesudvalget Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse Serviceområde 17 indeholder udgifter til kontanthjælp, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, introduktionsprogram for udlændinge, løntilskud til personer i fleks- og skånejob, ledighedsydelse, revalidering, sygedagpenge, førtidspension, boligstøtte, dagpenge til forsikrede ledige, løntilskud til ledige ansat i kommuner, aktiv beskæftigelsesindsats for ledige og sygedagpengemodtagere. De samlede udgifter til forsørgelse og beskæftigelse har i 2013 været 1.138,7 mio. kr., hvilket er 29,0 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. I løbet af året er der bevilget tillægsbevillinger på 0,7 mio. kr. og genbevillinger på 7,1 mio. kr., således at der i forhold til den samlede bevilling er et mindreforbrug på 36,7 mio. kr. Afvigelsen fordeler sig således: Servicedriftsudgifter - et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Udgifter under budgetgarantien - et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. Udgifter under aftaleområdet (DUT) - et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Udgifter under beskæftigelsestilskuddet - et mindreforbrug på 23,8 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget Serviceområde 11 Idræt og Fritid Serviceområde 11, Idræt og Fritid, omfatter bl.a. støtte til det frivillige foreningsliv med et rigt og mangfoldigt udbud af fritidsaktiviteter. Med henblik på udvikling og vækst af idræts- og fritidslivet er der fokuseret på at understøtte følgende områder: Den organiserede foreningsaktivitet med fokus på såvel bredden som eliten Den selvorganiserede idræts- og foreningsaktivitet Særlige grupper/projekter på tværs Oplevelsesmuligheder og events Der har i 2013 været udgifter på i alt 95,9 mio. kr. på idræt- og fritidsområdet. I forhold til det korrigerede budget, er dette et merforbrug på 5,0 mio. kr., som kan henføres til endnu ikke modtagne eksterne tilskud vedrørende EM i Svømning. I 2013 har man ud over de normale tilskud og aktiviteter med stor succes afholdt EM i Volleyball, EM i Ridebanespringning og dressur samt EM i Kortbanesvømning. Serviceområde 14 Biblioteker Regnskab 2013 for serviceområde 14, biblioteker, viser et forbrug på 44,1 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget er dette et merforbrug på 3,3 mio. kr. Idet der er overført bevillinger på 7,3 mio. kr. fra 2012 og givet negative tillægsbevillinger på 3,7 mio. kr., er der et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 0,4 mio. kr. Herning Bibliotekerne har i 2013 igangsat effektivisering og optimering af belysningen på lokalbibliotekerne. Dette arbejde afsluttes i Der har i 2013 været fokus på at justere organisationen til arbejdet i det nye hovedbibliotek i Østergade 8, hvilket har påvirket resultatet væsentligt. 19

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Herning Kommune Årsregnskab 2012

Herning Kommune Årsregnskab 2012 Årsregnskab 2012 Herning Kommune Årsregnskab 2012-1 - - 2 - Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2012 FORORD...5 REGNSKABSOPGØRELSE...7 REGNSKABSOVERSIGT 2012 - INDTÆGTER...9 REGNSKABSOVERSIGT 2012 - DRIFT...11

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti 1. Generelt Statuskonti skal som minimum afstemmes i henhold til oversigt over afstemningsterminer. (se oversigt på side 3-4) Afstemningerne opbevares

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS REGNSKAB 02 FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS INDHOLD Forord 05 Indledende afsnit 07 Økonomiudvalget 30 Socialudvalget 33 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.7 - side 1 Dato: September 2009 Ikrafttrædelsesår: Budget 2010 De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Kontoplanens hovedkonto 0-6 omfatter kommunens egentlige

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige Regnskab 2012 Regnskab 2012 2 Indhold Forord...4 Ledelsens påtegning....6 Revisionspåtegning.... 7 Anvendt regnskabspraksis....9 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse).... 12 Balance....14

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10 Indholdsfortegnelse Side: Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 6 1.5 Befolkningsudvikling... 6 1.6 Låneoptagelse

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere