Herning Kommune. Årsregnskab 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herning Kommune. Årsregnskab 2013"

Transkript

1 Årsregnskab 2013

2 Herning Kommune Årsregnskab

3 2

4 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 Forord... 5 Regnskabsopgørelse... 7 Regnskabsoversigt Indtægter... 9 Regnskabsoversigt Drift Regnskabsoversigt Anlægsudgifter og forsyningsvirksomhed Forsyningsvirksomheder (Renovation) Regnskabsoversigt Finansiering og Likviditetsudvikling Balancen ultimo Noter til balancen Regnskabspraksis Påtegning Revisionspåtegning Byråd og direktion Oversigter og bilag til Årsregnskab 2013 Udvalgte nøgletal for Herning Kommune Overførsel af bevillinger mellem årene Hovedoversigt til regnskab Personaleoversigt for regnskabsåret Anlægsregnskaber Afsluttede anlægsregnskaber i Igangværende anlægsregnskaber Garantiforpligtelser og eventualrettigheder Regnskab vedrørende den kirkelige ligning Diverse oversigter Regnskab over renovation mv. for

5 4

6 Forord En sund og solid økonomi har høj prioritet. Den sikrer nemlig, at vi kan lægge langsigtede planer og udvikle byen og egnen på den bedst mulige måde var kendetegnet ved, at vi investerede i flere store projekter og satte gang i en række spændende initiativer. Der blev anvendt 383 mio. kr. på anlægsprojekter i 2013 mod 260 mio. kr. i Det er en bevidst investering, som også kaster lokale job af sig. Årets økonomiske resultat blev et underskud på 184,9 mio. kr. mod forventet 187,7 mio. kr. og mod et underskud sidste år på 11,3 mio. kr. Det betyder, at vi i 2013 har formindsket kommunens kassebeholdning. En af de store investeringer i 2013 er ombygning og indretning af et nyt moderne hovedbibliotek i Østergade tæt ved Torvet i Herning. Det nye bibliotek vil give brugerne helt nye muligheder, og samtidig vil placeringen i midtbyen trække nye brugere til og skabe aktivitet i centrum af Herning. Men der er også foretaget investeringer i halrenoveringer, veje, plejeboliger og skoler i Byggeriet af Fuglsang Sø Centret er i fuld gang og står færdigt i Pleje- og aktivitetscentret afslutter den eksisterende bebyggelse langs Fuglsang Søs vestbred og udgør dermed overgangsleddet mellem by og land. Centret bliver et fremtidigt aktiv for området, som kan styrke fællesskabet og netværket i lokalområdet. Opførelse af en ny skole i Snejbjerg er begyndt i Ud over de for en skole normale funktioner skal byggeriet også omfatte SFO, skoletandpleje, ungdomsskole og en udvidelse af Snejbjerg Hallens faciliteter. Der er investeret i at forlænge Vesterholmvej og meget mere. Investeringer, der betyder, at Herning Kommune fortsat udvikler byen og egnen på bedst mulige måde. I regnskabet har du mulighed for at orientere dig om tallene bag historierne for God læselyst. 5

7 6

8 Regnskabsopgørelse Herning Kommune Regnskabsopgørelse kr. - - = ud g. + = ind t. Regnskab 2012 Regnskab 2013 Vedtaget budget Genbevillinger Tillægsbevillinger og omplac. Korrigeret budget A B C D=(A+B+C) Indtægter Driftsudgifter Renter m.v Resultat af skattefinansieret drift Anlægsudgifter Jordforsyning Resultat af skattefinansieret område Forsyningsvirksomheder Resultat af drift og anlæg Likviditetspåvirkning: Resultat jf. ovenfor Finansiering Ændring af likviditet Likviditet: Primosaldo Ændring Kursregulering af obligationer Saldo Årets resultat Årets resultat viser et underskud på 184,9 mio. kr. I forbindelse med vedtagelse af budget 2013 blev der budgetteret med et underskud på 181,9 mio. kr., hvilket betyder, at regnskabsresultatet er 3,0 mio. kr. dårligere end budgetteret. Det skattefinansierede område giver et underskud på 194,7 mio. kr., hvilket er 6,8 mio. kr. større end budgetteret. Da renovationsområdet for 2013 giver et overskud på 9,8 mio. kr., ender årets resultat med underskuddet på de nævnte 184,9 mio. kr. Finansieringssiden viser et likviditetsforbrug på 131,3 mio. kr., hvorved der fremkommer et likviditetstræk på 316,2 mio. kr. Sammen med en kursregulering af obligationsbeholdningen på -14,3 mio. kr. betyder dette, at de likvide aktiver udgør 244,1 mio. kr. ved årets udgang mod 574,6 mio. kr. ved årets begyndelse. Det skal til ovenstående bemærkes, at der fra 2013 til 2014 forventes overført bevillinger på i alt 216,8 mio. kr. 7

9 8

10 Regnskabsoversigt Indtægter Herning Kommune Regnskabsoversigt kr. - - = ud g. + = ind t. Indtægter Regnskab 2012 Regnskab 2013 Vedtaget budget Genbevillinger Tillægsbevillinger og omplac. Korrigeret budget A B C D=(A+B+C) Afvigelse Ko rr. B udg. - R egnsk ab Skatter Generelle tilskud m.v I alt Skatter Kommunerne har to muligheder at budgettere skatteindtægterne på. Enten at vælge et statsgaranteret niveau for udviklingen i skatteindtægterne, hvilket medfører, at kommunen er sikret det forudsatte skatteprovenu, og at der ingen efterregulering er af tilskud og skatter, eller vælge at selvbudgettere skatteindtægterne med efterregulering tre år senere i forhold til den faktiske udvikling. Herning Kommune har for 2013 valgt statsgarantien vedrørende indkomstskatten. Kommunal indkomstskat gav et provenu på 3.090,0 mio. kr., medens provenuet fra selskabsskat, grundskyld samt dækningsafgift mv. gav et provenu på 292,3 mio. kr. Der er meddelt en tillægsbevilling på 4,5 mio. kr., som vedrører merindtægtsbevilling på 3,5 mio. kr. vedrørende dødsbobeskatning og forskerskat samt en merindtægtsbevilling på 1,0 mio. kr. vedr. grundskyld og dækningsafgift. Tilskud og udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en kommunal udligning, et statstilskud samt udligning af selskabsskatter. Herudover udmeldes der separat et beskæftigelsestilskud samt en række særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang (ældretilskud og tilskud til kvalitetsfondsprojekter). Der er i årets løb meddelt en mindre-indtægtsbevilling på 82,9 mio. kr., som fortrinsvis kan henføres til negativ midtvejsregulering for 2013 samt efterregulering for 2012 af beskæftigelsestilskuddet Der har i 2013 været en mindreindtægt på 2,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Denne mindreindtægt kan primært henføres til tilbagebetaling af moms til den kommunale momsordning i forbindelse med salg af anlæg. 9

11 10

12 Regnskabsoversigt Drift Herning Kommune Regnskabsoversigt kr. - - = ud g. + = ind t. Regnskab 2012 Regnskab 2013 Vedtaget budget Genbevillinger Tillægsbevillinger og omplac. Korrigeret budget Afvigelse Ko rr. B udg. - R egnsk ab A B C D=(A+B+C) Driftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Arealerhvervelser/salgsindtægter Driftsselskaber Idræt og Fritid Kultur Administration m.v Teknik- og Miljøudvalget Byggemodning Kommunale ejendomme mm Grønne områder Miljøforanstaltninger Renovation Driftsselskaber Trafik Byplanudvalget Kommunale ejendomme mm Børne- og familieudvalget Dagtilbud for børn Folke- og ungdomsskoler Børn og familie Social- og sundhedsudvalget Handicap og psykiatri Sundhed og ældre Beskæftigelsesudvalget Forsørgelse og beskæftigelse Kultur- og Fritidsudvalget Idræt og fritid Biblioteker Kultur Forebyggelsesudvalget Forebyggelse I alt Renter m.v Bemærkninger til resultatet for de enkelte bevillingsområder Økonomi- og Erhvervsudvalget Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter Indtægten på 0,244 mio. kr. vedrører diverse indtægter i forbindelse med kommunens anlægsprojekter, hvortil der endnu ikke er givet anlægsbevilling. Serviceområde 08 Driftsselskaber Vedrører primært Herning Kommunes rengøringsafdeling, der er en selvstændig enhed under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Rengøringsafdelingen servicerer over 100 enheder som skoler, daginstitutioner, kommunens biblioteker, administrationsbygninger samt bygninger under park- og vejafdelingen. Merindtægten i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. skal dels ses i sammenhæng med ikke-forbrugt overførsel fra 2012 samt tilbageholdenhed med diverse indkøb. 11

13 Serviceområde 11 Idræt og Fritid Udgiften på 2,0 mio. kr. er anvendt til afholdelse af diverse events ved MCH. Serviceområde 15 Kultur Visionen for Herning Kommunes kulturpolitik er at styrke og udvikle Herning Kommune som et centrum for unikke kulturelle oplevelser og selvudfoldelse. Visionen fører til følgende otte fokusområder: Børne- og ungekultur Kulturelle fyrtårne Kultur nedefra Kulturen og byen Oplevelser Branding og markedsføring Kulturen og erhvervslivet Fritidsundervisning for voksne Der har på Økonomi- og Erhvervsudvalgets del af serviceområde 15 Kultur i 2013 været et samlet forbrug på 17,9 mio. kr., hvilket i forhold til det korrigerede budget på 20,4 mio. kr. betyder et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Heraf søges 1,8 mio. kr. overført til Serviceområde 20 Administration Området vedrører kommunens administration (politisk og administrativt), driftssikring af boligbyggeri, miljøbeskyttelse, redningsberedskab, administration af jobcenter, erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter samt lønpuljer. Langt den overvejende post i regnskabet er lønninger til medarbejdere med 67,5% (72,9% i 2012), 8,2% går til IT-løsninger (8,1% i 2012) medens de resterende 24,3% anvendes til aktiviteter og tilskud til forskellige projekter mv. Det oprindelige budget var på 545,6 mio. kr., og et korrigeret budget på 551,3 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 450,3 mio. kr., hvilket medfører en mindreudgift på 100,9 mio. kr. Der søges overført 50,1 mio. kr. til Til sammenligning kan det anføres, at der blev overført 46,3 mio. kr. fra 2012 til På serviceområdet er der meddelt tillægsbevillinger med -35,5 mio. kr., hvilket skyldes, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen blev indarbejdet diverse puljer, f.eks. barselsudligningspuljen, pulje vedr. fleks- og skånejob samt forsikringspulje vedr. tjenestemænd. Disse puljer er flyttet ud på de respektive serviceområder i løbet af Det samlede mindreforbrug kan specielt henføres til følgende områder: På de administrative områder er der tale om et mindreforbrug på 24,4 mio. kr. Der blev overført 17,8 mio. kr. fra 2012 til Desuden er der et yderligere mindreforbrug på 6,6 mio. kr., som bl.a. kan henføres ikke-afsluttede projekter (med og uden ekstern finansiering), diverse uddannelsespuljer samt vakante stillinger. På området erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter er der tale om et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Af mindreforbruget søges 3,1 mio. kr. overført til De overførte midler skal primært anvendes til den videre turismesatsning samt nye erhvervsudviklingsaktiviteter i

14 Lønpuljer mv. udviste et mindreforbrug på 70,1 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes, at der var afsat en pulje på 45 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner som følge af sanktionsloven, tidsforskydninger vedr. barselsudligningspuljen på ca. 6,5 mio. kr. samt opsparing i selvforsikringspuljen med ca. 17 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget Serviceområde 01 Byggemodning Serviceområdet administrerer arealer, der er erhvervet til forskellige kommunale formål, f.eks. byudvikling, som endnu ikke er udstykket eller taget i brug til formålet. Driftsudgifterne har været 0,4 mio. kr. mod budgetteret indtægt på 0,8 mio. kr. Den samlede merudgift på 1,2 mio. kr. skyldes øgede udgifter til ejendomsskatter på grund af store lokalplanlagte arealer, som er overført til byzone blandt andet i Holing-området. Serviceområde 03 Kommunale ejendomme m.m. Serviceområdet står for vedligeholdelse af m2 bygninger, administration af udlejningsejendomme, i alt 233 lejemål, nybyggeri og ombygninger, samt energioptimering af alle kommunens ejendomme. Udgifterne vedrørende administration og udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme har i 2013 været 8,2 mio. kr. mod et korrigeret budget på 6,3 mio. kr. Der har således været et merforbrug på 1,9 mio. kr., som primært skyldes: Beboelse: Merforbruget skyldes manglende nedskrivning af budgettet til huslejeindtægter i forbindelse med salg og nedrivning af ejendomme Andre faste ejendomme: Merforbruget skyldes primært stigning i ejendomsskatter i lokalplanområdet Holing samt manglende huslejeindtægter i forbindelse med salg og nedrivning af ejendomme. Folkeskoler: Merforbruget skyldes primært 3 store ekstraordinære skader vedr. vand i tagkonstruktion, udskiftning af kloakledninger på grund af rotter samt nedbrud af mobilvæg i idrætshal. Serviceområde 04 Grønne områder Serviceområdet varetager ud over administration af diverse lovområder omfattende natur, vandløb og det åbne land, en lang række drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Det omhandler drift og udvikling af vandløb, privatejede fredede områder, natura2000-områder, fortidsminder, kommunale skov- og naturarealer, friluftsfaciliteter, naturcentre m.m. Desuden varetages opgaver i relation til udvikling og planlægning af byens parker og grønne områder samt formidlingsopgaver inden for natur- og kulturhistoriske seværdigheder m.m. Udgifterne til vedligeholdelse af kommunens områder har i 2013 været på 27,3 mio. kr. imod et korrigeret budget på 27,5 mio. kr. Det samlede mindreforbrug på 0,2 mio. kr. fordeler sig på: Byens Grønne områder: Merforbruget skyldes færdiggørelse af opgaver startet i 2012, stormfald i skovene samt øgede ejendomsskatteudgifter. Natura 2000: Mindreforbruget skyldes, at der er udført få plejeprojekter i Natura2000-områder i 2013 på frivillig basis. 13

15 Vedligeholdelse af vandløb: Mindreforbruget skyldes forsinkelse af statslige vandplaner, samt tid til brugertilfredshedsundersøgelse og handleplan, som har taget tid fra planlægning og realisering af øvrige vandløbsopgaver samt forsinkelse af klimatilpasningsplan. Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger Serviceområdet sikrer myndighedsbehandling af virksomheder og landbrug inden for miljøområdet gennem planlægning, undersøgelser, godkendelser, tilladelser og tilsyn. Området omfatter også sagsbehandling i forbindelse med jordforurening, skadedyrsbekæmpelse og tilsyn og godkendelser af svømmebade. Driftsudgifterne til området har i 2013 været 3,5 mio. kr. I forhold til korrigeret budget på 4,5 mio. kr., er dette et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig således: Bærbare batterier: Merforbruget skyldes overført merforbrug fra 2011 og Området er DUTkompenseret med kr. DUT-midlerne på området er genforhandlet, og DUT-kompensationen er hævet til kr. i Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.: Mindreforbruget skyldes primært en opsparing af midler under jordforureningsbekæmpelse til igangsætning af projekt med tæthedsprøvning af olieudskillere. Skadedyrsbekæmpelse: Mindreforbruget skyldes primært, at investering i rottespærrer til kommunale ejendomme blev udsat til 2014/15. Serviceområde 08 Driftsselskaber Serviceområdet forestår planlægning, udbud og udførelse af vej- og parkdrift i Herning Kommune. Området, der vedrører Herning Kommunes entreprenørafdeling, der er organiseret som selvstændig virksomhed, har i 2013 givet en indtægt på 2,9 mio. kr. I forhold til korrigeret budget med en indtægt på 2,2 mio. kr. er det således en merindtægt på 0,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes en større omsætning end forventet på vej- og parkområdet. Herudover er udnyttelsen af ressourcerne forbedret, blandt andet på grund af et mindre sygefravær på 0,3% i forhold til sygefraværet i 2012, som var meget lavt i forvejen. Serviceområde 09 Trafik Serviceområdet varetager drift og vedligeholdelse, herunder vintertjeneste på km asfaltveje, 364 km grusveje, 320 km cykelstier, 396 bygværker (broer og tunneller), ca vej- og stibelysningsmaster og 70 signalanlæg. Derudover omfatter området drift af den kollektive trafik, som omfatter 17 bybusruter, 2 lokalruter samt 27 skolebusruter. Driftsudgifterne til trafikområdet har i 2013 været 127,3 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget på 128,2 mio. kr., er dette et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Da der i 2013 er overført 3,5 mio. kr. og omplaceret 0,4 mio. kr. bliver afvigelsen et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget fordeler sig primært på: Driftsbygninger og pladser: Merforbruget på 0,3 mio. kr. skyldes primært ekstraordinære udgifter til vedligeholdelse af bybusterminalen samt en mindre indtægt på udlejning af stadepladser end forventet. 14

16 Arbejder for fremmed regning: Merforbrug på 1,2 mio. kr. Vejvedligeholdelse mv.: Merforbruget på 1,7 mio. kr. skyldes primært en stigning i afregningen på levering af vej- og stibelysning i henhold til overdragelsesaftalen med EnergiMidt. Belægninger mv.: Merforbruget på 0,4 mio. kr. skyldes primært mange skader på belægningerne efter den hårde vinter 2012/2013. Vintertjeneste: Merforbruget på 2,7 mio. kr. skyldes flere udkald til operative indsatser i forbindelse med snefald end forventet. Busdrift: Mindreforbruget på 10,0 mio. kr. skyldes primært overførsler fra tidligere år samt en positiv udvikling i antallet af kunder i den kollektive trafik. Desuden er der forskydning i betalingen af den kollektive trafik til Midttrafik. Byplanudvalget Serviceområde 03 Kommunale ejendomme m.m. Der har i 2013 været udgifter på 0,6 mio. kr., hvilket svarer til det budgetterede. Området vedrører udgifter til ydelsesstøtte til indeks- og nominallån på afsluttede, igangværende og nye byfornyelsesprojekter, kommunale og private boligforbedringsprojekter, samt afdragsbidrag til lånefinansierede ombygningstab ved allerede gennemførte boligforbedringer efter saneringsloven. Børne- og familieudvalget Serviceområde 10 Dagtilbud for børn De samlede udgifter til dagtilbud for børn har i 2013 været på 429,9 mio. kr., hvilket er 16,2 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret og 32,5 mio. kr. mindre end korrigeret budget, idet der er overført 9,4 mio. kr. fra 2012 og givet tillægsbevilling på 6,8 mio. kr. Rammestyring: For centrale midler omfattet af rammestyring, har der i 2013 været et overskud på 11,4 mio. kr. Af disse midler søges 10,6 mio. kr. overført til Forskel imellem overskud og overførsel består af tilsvarende regulering af midler omfattet af selvforvaltning. Regulering omfatter forskellige aftaler omkring budgetregulering med decentrale områder, der ikke er nået effektueret i budgetåret. Det faktiske overskud burde således være på 10,6 mio. kr. Det centrale overskud består primært af Dagtilbudsområdets centrale rådighedspulje på 7,0 mio. kr., der ikke er anvendt i 2013, og central genbevilling fra på 3,3 mio. kr., der heller ikke er anvendt i året. Decentrale enheder med selvforvaltningsaftaler: Samlet set er der i 2013 et overskud på 21,1 mio. kr., hvor de midler, der søges overført omfattet af selvforvaltning, udgør 21,9 mio. kr. Forskel imellem overskud og overførsel består af tilsvarende regulering af midler omfattet af rammestyring. Regulering omfatter forskellige aftaler omkring budgetregulering med decentrale funktioner, der ikke er nået effekturet i budgetåret. Faktisk overskud burde således være på 21,9 mio. kr. Rammeaftaleområdet: I overskud omfattet af rammestyring indgår der et underskud på -0,5 mio. kr., der er omfattet af rammeaftaleområdet. 15

17 Underskuddet består af et overskud på 0,2 mio. kr., der er opstået som følge af overbelægning på 0,75 barn i året. Overbelægning har ligeledes afledt et underskud på -0,2 mio. kr. på centrale midler som følge af budgetregulering til Hobbitten som følge af overbelægning. Ligeledes indgår der et underskud fra tidligere år på -0,5 mio. kr. Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler De samlede udgifter for Folke- og ungdomsskoler har i 2013 været på 696,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 723,4 mio. kr. er dette et mindreforbrug på 27,2 mio. kr. Heraf hører 2,2 mio. kr. af budgettet hjemme under serviceområde 16, hvor udgiften er bogført vedrørende transport af 41-elever. Dette beløb indgår derfor i forbruget på serviceområde 16. Reelt resultat for serviceområde 12 er således et mindreforbrug på 25,0 mio. kr., som søges overført til Af beløbet udgør reguleret selvforvaltning 12,0 mio. kr., hensættelse til takstreguleringspuljer 3,2 mio. kr., udskudt IT-indkøb 3,8 mio. kr., 1,0 mio. kr. til udearealer til understøtning af skolereformen samt projekter på 0,1 mio. kr. Rest herefter er 5,0 mio. kr., hvoraf 2,5 mio. kr. ønskes anvendt på bygningsområdet til indførelse af skolereformen og 2,5 mio. kr. til delvis dækning af manglende indtægter på det takstfinansierede område, hvor der er budgetteret manko i 2014 på 5,1 mio. kr. Serviceområde 16 Børn og Familie Der har i 2013 været en samlet udgift til Børn og Familie på 262,2 mio. kr. mod et korrigeret budget på 272,0 mio. kr. Der har således været et samlet mindreforbrug på 9,8 mio. kr. Hertil skal lægges 2,2 mio. kr. fra serviceområde 12 Folkeskoler vedrørende finansiering af SFOkørsel i 2013 under myndighedsområdet. Samtidig skal der fratrækkes 0,2 mio. kr. til serviceområde 20 Administration, som vedrører finansiering af en ½ socialrådgiverstilling i handicapteamet i BOF (SFO-kørsel 41). Det reelle overskud er herefter 11,8 mio. kr., som søges overført til Der redegøres nedenfor for de tre delområders regnskabsresultat Området for specialtilbud viser samlet set et nettooverskud på 14,9 mio. kr. Heraf udgør 0,7 mio. kr. et samlet mindreforbrug vedr. projekter finansieret med statslige midler og overføres til samme formål i De resterende nettomerindtægter på 14,2 mio. kr. overføres til hhv. selvforvaltningsområderne og en videreførsel af opsamlet pulje (til senere takstreguleringer). Myndighedsområdet viser et netto merforbrug på 5,8 mio. kr. Der skal godtgøres 2,2 mio. kr. fra serviceområde 12 Folkeskoler vedrørende kørsel med SFO-børn, og der skal overføres 0,2 mio. kr. til serviceområde 20 Administration til finansiering af en ½ socialrådgiverstilling i forbindelse med SFO-kørsel bevilget jf. 41, Merudgifter. Det reelle merforbrug er herefter 3,8 mio. kr. Heraf udgør merforbrug på 0,6 mio. kr. selvforvaltningsaftaler, og merforbrug på 3,2 mio. kr. vedrører rammestyring. De væsentligste årsager til merforbruget under rammestyring er: stigning i antallet af tvangsanbringelser og sager generelt, større udgifter til domsanbragte på sikrede institutioner end budgetteret, barnepigeudgifter, som på grund af ændret bevillingspraksis fra 2013 ikke længere udløser 50% statsrefusion samt anbringelsesområdet. Måltallet på anbringelsesområdet var samlet set på 209,25 årsbørn i Der har været anbragt 208,1 årsbørn i Selv om måltallet er nået, resterer der stadig en udfordring med at benytte plejefamilier, netværksplejefamilier og kommunale plejefamilier frem for institutionsanbringelser, som er betydelig dyrere. 16

18 Som tidligere år er der til stadighed fokus på denne udfordring samtidig med, at der sættes ind med forebyggende foranstaltninger frem for anbringelser i det omfang, det er muligt. Vedrørende Kommunal Tandpleje søges netto mindreforbrug på 0,7 mio. kr. overført til 2014 jf. selvforvaltningsaftalen. Social- og sundhedsudvalget Serviceområde 13 Handicap og psykiatri På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med fysisk og psykiske handicap, psykiske lidelser, socialt udsatte og misbrugere. De sociale tilbud henvender sig til de borgere, som har behov for behandling eller længerevarende støtte til at opretholde et hverdagsliv med hensyn til bolig, arbejde, fritid og økonomi, herunder: Botilbud hvor der er behov for enten et midlertidigt eller længerevarende ophold Dagtilbud med beskyttet beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud Bostøtte med mulighed for tilknyttet aktivitets- og samværstilbud til borgere, der bor selvstændigt i egen bolig Alkohol- og stofbehandling Kommunikations-, specialundervisning og teknologiske hjælpemidler til personer med tale-, høreog synsvanskeligheder, samt senhjerneskadede Bo- og genoptræningstilbud til yngre med fysiske handicap og senhjerneskader Regnskab 2013 for Handicap og psykiatri udviser et forbrug på i alt 359,4 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget på 357,7 mio. kr. er dette et merforbrug på 1,7 mio. kr., og i forhold til korrigeret budget på 354,6 mio. kr. et merforbrug på 4,8 mio. kr. Regnskabet kan opdeles i følgende punkter: Central ramme: Handicap og Psykiatri har gennem hele 2013 haft udsigt til et merforbrug på den centrale ramme. Resultatet viser et merforbrug på netto 6,1 mio. kr. på den centrale ramme. Heri er indregnet engangspuljen afsat til takstreguleringer i 2013 på 4,6 mio. kr. På den centrale ramme er der ekstraindtægter på statsrefusion på 2,0 mio. kr. Dermed bliver det samlede resultatet på den centrale ramme et merforbrug på 4,0 mio. kr. Selvforvaltning: På området med selvforvaltning er der et samlet merforbrug på decentrale enheder på 1,9 mio. kr. Bytoften viser et resultat på -4,5 mio. kr., og dermed har Bytoften nedbragt underskuddet fra tidligere år med 1,0 mio. kr. De øvrige decentrale enheder på området viser et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Lejetab på almenboliger viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. Der søges om fritagelse for overførsel af dette merforbrug, da det hænger sammen med strategien på køb af midlertidige pladser frem for længerevarende og skal ses i sammenhæng med den økonomiske udfordring på serviceområdet i 2014 og frem. Projekter: Projekter med ekstern finansiering viser et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Projekter med ekstern finansiering søges overført grundet tidsforskydning i forholdet mellem omkostningstidspunkt og indtægt fra staten. Disse andrager et merforbrug på 0,4 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget har afsat en pulje til velfærdsteknologi, og mindreforbruget i 2013 på 1,7 mio. kr. søges overført til anvendelse i

19 Serviceområde 18 Sundhed og ældre Området omfatter indsatser inden for følgende områder: Drift af plejecentre Hjemmepleje og hjemmesygepleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretninger Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler Kontaktperson- og ledsagerordning Støtte til frivilligt socialt arbejde Genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Regnskab 2013 for Sundhed og Ældre viser et samlet forbrug på 575,8 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 16,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen består af et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. på områder med selvforvaltning, et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på central refusionsordning, et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. på projekter, et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på rammekonti og en merindtægt på 4,6 mio. kr. vedrørende ældreboliger, som er uden for rammestyring. Ses resultatet i forhold til det oprindeligt vedtagne budget, er der et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. Budgetrammen er i løbet af 2013 reduceret med 2,9 mio. kr. som følge af tillægsbevillinger og omplaceringer. De væsentlige ændringer er følgende: Reduktion på 3,9 mio. kr. vedrørende KTO forlig Reduktion på 8,5 mio. kr. vedrørende høreapparatsområdet Tilførsel 0,3 mio. kr. vedrørende projekt Ældre Medicinsk patient Tilførsel 7,2 mio. kr. vedrørende Pulje til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi (mindreforbrug fra regnskab 2012) Tilførsel 0,7 mio. kr. vedrørende lærerlockout Herudover er der foretaget en række mindre tekniske korrektioner (barselspuljen mv.) Fra 2012 er overført et mindreforbrug på i alt 11,4 mio. kr. Afvigelsen på de centrale konti kan primært tilskrives udgifter, som er budgetteret i 2013, men som først falder i Der er tale om betaling vedrørende udskiftning af nøglebokse (3,8 mio. kr.) undervisning i elektronisk kommunikation (0,7 mio. kr.) samt restbetaling til afprøvning af bidettoiletter (0,1 mio. kr.) (budgetforlig 2012), som er indkøbt i 2013, men afventer de sidste regninger. Forskydninger i IT investering på 2,5 mio. kr. til udskiftning af tablets til hjemmeplejen. Herudover et merforbrug på 1,3 mio. kr. på hjælpemidler, som primært skyldes udgifter på høreapparater fra tidligere år og et merforbrug på huslejetab på 0,6 mio. kr. 18

20 Beskæftigelsesudvalget Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse Serviceområde 17 indeholder udgifter til kontanthjælp, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, introduktionsprogram for udlændinge, løntilskud til personer i fleks- og skånejob, ledighedsydelse, revalidering, sygedagpenge, førtidspension, boligstøtte, dagpenge til forsikrede ledige, løntilskud til ledige ansat i kommuner, aktiv beskæftigelsesindsats for ledige og sygedagpengemodtagere. De samlede udgifter til forsørgelse og beskæftigelse har i 2013 været 1.138,7 mio. kr., hvilket er 29,0 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. I løbet af året er der bevilget tillægsbevillinger på 0,7 mio. kr. og genbevillinger på 7,1 mio. kr., således at der i forhold til den samlede bevilling er et mindreforbrug på 36,7 mio. kr. Afvigelsen fordeler sig således: Servicedriftsudgifter - et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Udgifter under budgetgarantien - et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. Udgifter under aftaleområdet (DUT) - et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Udgifter under beskæftigelsestilskuddet - et mindreforbrug på 23,8 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget Serviceområde 11 Idræt og Fritid Serviceområde 11, Idræt og Fritid, omfatter bl.a. støtte til det frivillige foreningsliv med et rigt og mangfoldigt udbud af fritidsaktiviteter. Med henblik på udvikling og vækst af idræts- og fritidslivet er der fokuseret på at understøtte følgende områder: Den organiserede foreningsaktivitet med fokus på såvel bredden som eliten Den selvorganiserede idræts- og foreningsaktivitet Særlige grupper/projekter på tværs Oplevelsesmuligheder og events Der har i 2013 været udgifter på i alt 95,9 mio. kr. på idræt- og fritidsområdet. I forhold til det korrigerede budget, er dette et merforbrug på 5,0 mio. kr., som kan henføres til endnu ikke modtagne eksterne tilskud vedrørende EM i Svømning. I 2013 har man ud over de normale tilskud og aktiviteter med stor succes afholdt EM i Volleyball, EM i Ridebanespringning og dressur samt EM i Kortbanesvømning. Serviceområde 14 Biblioteker Regnskab 2013 for serviceområde 14, biblioteker, viser et forbrug på 44,1 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget er dette et merforbrug på 3,3 mio. kr. Idet der er overført bevillinger på 7,3 mio. kr. fra 2012 og givet negative tillægsbevillinger på 3,7 mio. kr., er der et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 0,4 mio. kr. Herning Bibliotekerne har i 2013 igangsat effektivisering og optimering af belysningen på lokalbibliotekerne. Dette arbejde afsluttes i Der har i 2013 været fokus på at justere organisationen til arbejdet i det nye hovedbibliotek i Østergade 8, hvilket har påvirket resultatet væsentligt. 19

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Herning Kommune Årsregnskab 2012

Herning Kommune Årsregnskab 2012 Årsregnskab 2012 Herning Kommune Årsregnskab 2012-1 - - 2 - Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2012 FORORD...5 REGNSKABSOPGØRELSE...7 REGNSKABSOVERSIGT 2012 - INDTÆGTER...9 REGNSKABSOVERSIGT 2012 - DRIFT...11

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2016)

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2016) Regnskab for perioden 1. januar 2016 30. juni 2016. (Halvårsregnskab 2016) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2016 samt forventet

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag Udvalg: DRIFT Serviceområde:Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2016 - = merudg - = merudg

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk

Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Årsregnskab 2014 Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Herning Kommune Årsregnskab 2014-1 - - 2 - Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse... 5 Regnskabsoversigt

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Noter. Grunde og bygninger

Noter. Grunde og bygninger 11 Materielle anlægsaktiver ( i mio. kr.) Teknisk Anlæg, mv. Materielle anlæg under opførelse ( i mio. kr.) Grunde og bygninger Inventar mv. Total Kostpris 1. jan. 2008 908,0 502,8 36,1 32,4 1.479,3 Opskrivning

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere