Leg og børn med synshandicap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leg og børn med synshandicap"

Transkript

1 Leg og børn med synshandicap

2 Indboldsfortegnelse Leg og børn med synshandicap side 03 Sansemotorikleg side 04 Funktionsleg side 06 Imitationsleg side 07 Konstruktionsleg side 08 Symbolleg side 09 Rolleleg side 12 Regellege side 15 De fysiske rammers betysning side 17 Udarbejdet af: Lis Ourø Hansen Synskonsulent/ talepædagog Synscenter Refsnæs 2008 Synscenter Refsnæs trykkeri Ordre nr Kystvejen Kalundborg Tlf

3 Leg og børn med synshandicap Nogle forudsætninger for leg når barnet har et synshandicap Det synshandicappede barns legeudvikling er betinget af hvor nedsat barnets syn er. Blinde børn tilbringer omkring 56 % af deres tid med at lege alene, mens seende børn tilbringer ca. 14 % af deres tid med at lege alene. I ca. 1/3 af deres vågne tid er blinde Børn i samspil med voksne, mens seende børn tilbringer det meste af deres tid i samspil med andre børn med den voksen i periferien. (Iflg. L.H. Schneekloth 1989). Der er, så vidt jeg ved, ikke lavet lignede undersøgelser af svagsynede børn, men igennem mange års arbejde med synshandicappede børn, ser jeg en tendens til, at jo dårligere et barn ser, jo flere fællesnævnere er der mellem dets leg og blinde børns leg. Den megen voksenkontakt og aleneleg, har selvfølgelig indflydelse på, hvordan det synshandicappede barn udvikler sin leg og sine sociale kompetencer. Børn med en synsfunktion, der gør dem i stand til at afkode og imitere visuelle indtryk og derigennem lære sig årsager og sammenhænge i legen, kan i stor udstrækning udvikle deres leg på samme måde som seende børn. Legeudvikling når barnet har et synshandicap Børn med synshandicap gennemgår på sin vis en legeudvikling der ligner de seende børns. I det følgende vil jeg ud fra forskellige legetyper beskrive selve legetypens indhold og formål, samt hvorledes jeg opfatter, at barnet med synshandicap tilegner sig legen. 3

4 Sansemotorikleg Er leg der overvejende består af undersøgende aktiviteter, manipulering og eksperimenteren med personer, legetøj og genstande. Barnet bruger sine sanser og motoriske formåen til at orientere sig og undersøge omgivelserne omkring sig og ikke mindst at være i et tæt samvær med sine nærmeste omsorgsgivere. Følgende er eksempler på sansemotorisk leg og samvær: Legesamværet mellem barnet og den voksne tager til dels udgangspunkt i kropslege, hvor det helt lille barn er meget interesseret i ansigter, øjne og hår. Samvær med sange og forventningslege, hvor barnet begynder at kende til rækkefølgen i den voksnes ord og handlinger. Barnet viser det tydeligt ved at stråle, både med lyde og kropsbevægelser, af forventning til hvad der vil ske. Borte tit tit lege hvor personer forsvinder og hurtigt kommer frem igen, og hvor en ting gemmes for at komme frem igen, er også leg det helt lille barn nyder at lege. Denne leg gør det muligt for barnet senere hen at forstå, at genstande eksisterer, selvom barnet ikke kan se den. Barnet får her igennem viden om objektpermanens. Give tage legen hvor barnet rækker en genstand til den voksen, For dog hurtigt at få genstanden igen, eller hvor den voksne rækker ud efter en genstand barnet har og siger tak, giv mig bamse. Afleverer barnet bamsen, dog for igen hurtigt at få den tilbage. I denne leg skiftes personerne til at tage initiativ, der leges ud fra principperne min tur og din tur. Denne turtagning er begyndelsen til at forstå, hvad dialog er for en størrelse. Genstande/legetøj undersøges ved at barnet føler med hæn- 4

5 der, fødder og mund, smager og bider, ryster, banker, kradser og kaster med genstande/legetøj. Den sansemotoriske leg giver det synshandicappede barn kendskab til og begreb om overfladestrukturer, størrelser, former, vægt, forskelle/ligheder, hvilke lyde genstande/ legetøj kan frembringer, kendskab til og genkendelse af hverdagslyde, personer og steder m.m. Blinde børn bruger generelt længere tid på de sansemotoriske lege og legesamværet. Det tager barnet længere tid at undersøge og forholde sig til personer og genstande og at udforske deres omgivelser. (Ifgl. Stine Gustafsson 1987 og Gunilla Preisler 1991). Jeg oplever at det samme i stor udstrækning gør sig gældende, når der er tale om et meget stærkt svagsynet barn. De sansemotoriske lege er også kendetegnet ved at barnet i begyndelsen er stationært, men bliver mere og mere mobilt, når det kan trille eller kravle rundt. Det synshandicappede barn bruger længere tid på at lære at kravle og gå. Derfor vil barnet over længere tid være afhængigt af, at andre personer bibringer dem oplevelser og udfordringer. Det seende barn får via synet en masse input forærende ved bare at se, og vil derfor tidligere end det synshandicappede barn, selv kunne opsøge det, der fanger deres opmærksomhed. ALLE det synshandicappede barnets intakte sanser bør igennem de sansemotoriske lege have oplevelser og udfordringer. Det være sig barnets muskel ledsans, balance og følesansen og lugte, smags, syns og høresansen. Der skal helst være noget nyt at undre sig over hver eneste dag, Det at undres, det at noget er en smule anderledes en dagen før, holder barnet vågent og vækker dets opmærksomhed og nysgerrighed. 5

6 Funktionsleg Efterhånden får funktionslegene en større betydning, og her vil det seende barn ved at spejle sig i andres handlinger, efterligne og imitere, det de ser, tilegne sig evne til at bruge legetøj og andre genstande mere hensigtsmæssigt. Det synshandicappede barn vil ofte have brug for at indlære/tilegne sig genstandes egenskaber og funktioner via andre sanser end synet. Det synshandicappede barns intakte sanser bør inddrages i rigtig mange praktiske handlinger med såvel legetøj som genstande fra barnets hverdag. Det synshandicappede barn skal ofte helt konkret have vist, hvordan legetøj og andet håndteres og fungerer. Dette må igen foregå igennem barnets intakte sanseapparat. Der skal mange gentagelser til, hvor igennem barnet øver sig og får en så nuanceret oplevelse af funktion og handling som muligt. Det synshandicappede barn vil generelt bruge længere tid på at udforske genstandes funktioner. Det gode gamle ordsprog at ØVELSE GØR MESTER er godt at tænke ind i denne sammenhæng. Funktionslege giver også barnet oplevelsen af årsager og sammenhænge. Barnet får svar på hvad sker der når jeg? - hvad sker der hvis jeg? Barnet lærer rækkefølger at kende, hvad er starten, hvad er der imellem, og hvad er slutningen på en leg. 6

7 Eksempler på dette kan være: At aktivere en spilledåse: Hvad skal barnet gøre for at få spilledåsen i gang? Trække i en snor? Trykke på en knap? Dreje på et håndtag? At bygge en togbane: Hvor er kassen med Brio toget? Hvor er der plads på gulvet? Hvordan laves en 8 - talsbane, hvor mange skinner skal der til? Hvordan får jeg bro og tunnel placeret? At åbne en taske: Hvad skal barnet gøre for at åbne/lukke tasken? Er tasken med lynlås, spænder, trykknapper eller andet? Funktionslege foregår parallelt/ved siden af hinanden, og derfor bliver barnet inspireret af hvad de andre børn laver. Imitationsleg Børn med nedsat syn kan til dels imitere og blive inspireret via synet, men det er ofte den lydlige del af legen der kommer nemmest til det stærkt svagsynede og blinde barn. Skal lege og handlinger imiteres via synet, er følgende vigtigt at: legeområdet er overskueligt legetøj og genstande er rimelige stationære børnegruppen er lille barnet får tid til at se og undersøge 7

8 I forbindelse med funktions og imitations legene, begynder børnene også at skiftes og deles om legetøjet. Barnet med nedsat syn kan ofte opleve at legetøj og andet forsvinder, ud af synsfeltet / hænder, ud af sind, hvor det seende barn ved hjælp af synet kan kontrollere, hvor legetøjet er. Det at skiftes og deles om legetøj kræver ofte, at de voksne er opmærksomme på, når det synshandicappede barn har brug for støtte til denne proces. Denne støtte kan gives ved for eksempel: At der kommenteres på det, som det synshandi- cappede barn ikke får set. At den voksne opfordrer og betrykker det syns- handicappede barn i, at barnet godt kan give lege- tøjet fra sig, og at barnet erfarer at legetøjet kom- mer igen. At de seende børn opfordres til at spørge, om de må låne legetøjet. Konstruktionsleg Konstruktionslege er lege hvor barnet selv producerer eller bygger noget, hvor barnet har en intension om at skabe noget bestemt. Det kan være at bygge et højt tårn af klodser, at tegne, klippe og klistre, at modellere, at bage, at lave teater og optræde, at lave legehus ud af kæmpe papkasse, at fortælle historie man selv har digtet, lave lydoptagelser, danne et orkester med mere. Barnet med synshandicap vælger, som de seende børn, konstruktionslege ud fra interesse og ud fra hvad de sansemæssigt er gode til. 8

9 Lege der involverer lyd og brug af hørelsen er ofte populære. Leg og aktivitet der kræver øje håndkoordina- tion er betinget af hvor nedsat synet er og barnets finmotorisk udvikling. Aktiviteter der kræver en god hånd hånd koor- dination er betinget af barnets finmotoriske ud- vikling. Barnet med synshandicap er som andre børn interesseret i hvordan det endelige produkt ser ud, og produktets taktile eller auditive karakterer og kvaliteter. Selve forløbet og processen i en konstruktionsleg er afhængig af barnets erfaring med aktiviteten, om det er nyt eller kendt, om det er noget barnet i stor udstrækning kan selv, eller det har brug for en voksen til at guide og støtte. Symbolleg Når barnet i løbet af første og andet leveår har fået en vis erfaring med de sansemotoriske, funktions og imitationslegene, bliver barnet i stand til at kunne kode sine oplevelser i symboler, hvilket vil sige at barnet er i stand til at danne mentale forestillinger om handlinger og genstande, som ikke findes her og nu. Med denne udvikling skifter barnets leg karakter og den symbolske leg Laden som om leg er så mulig. Barnet efterligner og udfører nu handlinger, der afspejler dets hverdag. I første omgang bruger barnet de helt konkrete genstande i sin leg, for eksempel drikker barnet af en tom kaffekop, og legen udvikler sig til at dukken drikker af koppen. De første Laden som om lege foregår ofte i samvær med en voksen. 9

10 Laden som om legen udvikler sig til, at barnet påtager sig en anden identitet for eksempel at være mor til dukken, og udføre mors handlinger som at trøste dukken og få den til at bøvse. Senere kan barnet agere uden genstande, så er det handlinger, ord og gestus, der viser hvad barnet har gang i. For eksempel kan barnet sige: drikke, drikke med hånden løftet til munden. Genstande kan nu også bruges til andet end de er beregnet til, hvilket barnet meddeler verbalt. Det sker for eksempel når barnet tager en blyant og siger: det er min ske. Denne type symbollege er fremherskende i 2 3 års alderen, og foregår ofte i samvær med en voksen, men også når barnet leger alene eller sammen med et andet barn. Hvis barnet skal forstå genstandes og legetøjets symbolske værdi, kræver det, at barnet først har kendskab til hvordan genstande reelt bruges for eksempel komfuret, gryder, frugt, grønt, værktøj, beklædning med mere. 10

11 Udover kendskab til genstandene skal barnet også vide hvilke handlinger, der er knyttet til tingene. Hvordan røres der i en skål, skrælles en kartoffel, lægges ble på en dukke, slås søm i et bræt osv. For det synshandicappede barn er processen med at tilegne sig kendskab til genstande og legetøj, og de handlinger, der er tilknyttet disse, betydelig længere end det er for det seende barn. Det er tilfældet fordi barnet helt eller delvist er forhindret i at indsamle denne viden via synssansen. Det synshandicappede barn skal deltage i handlinger og undersøge og håndtere en genstand helt konkret i den rette sammenhæng, før de får den fulde forståelse af genstandens funktion. Det tager naturligvis betydeligt længere tid for det synshandicappede barn at få dette kendskab til og viden om de mangfoldige genstande og ting, der er i barnets omverden. Overordnet er symbollegene også knyttet til at det seende barn i 1½ - 2 års alderen udvikler deres Jeg opfattelse, hvor de begynder at sige JEG om sig selv, hvor de tidligere eksempelvis har sagt Magnus vil ha` saftevand eller mig vil ha` saftevand. Denne Jeg opfattelse er forsinket hos blinde børn, der ofte først i 3 4 års alderen kan benytte begreberne JEG og DU. Dette ifølge Fraiberg og Adelson (Freiberg, 1973), der har forsket i den symbolske leg hos blinde børn. Så vidt vides findes der ikke lignende studier i forhold til svagsynede børn, men jeg har erfaring med, at de meget stærkt svagsynede børn også kan have svært ved at tilegne sig begreberne JEG og DU, og at de godt kan være tæt på 3 år før den symbolske leg ses. 11

12 Rolleleg Symbollegene udvikler sig i 3 års alderen til reelle rollelege, som ofte foregår i samspil med andre børn. Der leges ud fra et tema og rollerne fordeles. Rollelegens handlingsforløb skabes ud af temaet og de impliceredes roller. De mest populære roller er i begyndelsen far, mor og børn. Genstande og handlinger kan mere og mere erstattes med gestus og ord. Snak forekommer også uden for legen, når der forhandles om rollefordelingen og en eventuel ændring af teamet. Sproget bruges i stigende omfang til at beskrive genstande, handlinger og situationers betydning. For eksempel: det er vores hus (sofaen), du er mit barn (peger på Lise), vi køre i bil, hen til lægen (der laves køre bil bevægelse med armene). Stemmer bruges nu også mere varieret, alt efter hvilken rolle barnet har påtaget sig. Med stigende alder og erfaring kan barnet inddrage temaer og påtage sig roller fra deres egen erfaringsverden, men også fra fortællinger, eventyr, TV programmer og computerspil med mere. Rollelegen kan nu vare i længere tid. Den udvikler sig og bliver mere detaljeret, fantasifuld og sammensat. Rollerne bliver også mere raffinerede og detaljerede og mængden af snak i rollen forøges betydeligt. I rollelegen forhandles der løbende om såvel temaet, rollernes indhold og fordeling. Rollelegen kædes ofte sammen med anden skabende virksomhed, som for eksempel at bygge en hule, indrette dukkehuset, klæde sig ud og tegne billeder/ plakater. 12

13 Det synshandicappede barn bidrager med det, det har oplevet og har erfaring med, såvel som de seende børn gør det. I rollelegen er det rigtig vigtigt at have noget at byde ind med, helst mere end et og samme bidrag hver gang. Det være sig hvordan man laver mad, vasker op, læser avis, lufter hunden, går på restaurant, køber ind, er kassedamen i Føtex, leger cirkus, er klovn eller linedanser, er på telttur og så videre. Stærkt svagsynede og blinde børn kan have en lille og lidt snæver erfaringsverden, og derfor ikke så meget forskelligt at byde ind med i rollelegen. De får så ofte de samme roller, nemlig biroller der ikke kræver så meget ageren. Karakteristiske træk ved seende børns rollelege: At barnet kan afvige fra at lege helt konkret, og at legen efterhånden bliver mere abstrakt i indhold og handlinger. At fantasi og fiktive handlinger præger rollelegen. At antallet at børn varierer fra to til flere. At legens indhold oftere skifter fokus og ændres. At barnet er i stand til, at forhandle mere om legens indhold. At barnet hører mere på hvad andre siger/fortæller. Kan indgå i en dialog. At barnet nu er mere interesseret i at lege med andre børn, og at det ikke altid er selve legens indhold, der er vigtigt. Samværet børnene imellem har større betydning. 13

14 Karakteristiske træk ved synshandicappedes børns rolleleg: At det stærkt svagsynede og blinde barn ofte bliver meget konkret i tankegang og handlinger. At barnet ofte bidrager med det samme til rollele- gen, som nok kan være fantasifuldt, men ikke ændre karakter. At barnet foretrækker at lege i små grupper, gerne kun med et andet barn. At legens indhold godt kan ændres, hvis det er det synshandicappede barns ideer, der tages udgangs- punkt i. At forhandlinger i legen ofte medfører at barnet med synshandicap trækker sig. At det synshandicappede barn ofte er den der snakker og gerne vil dirigere legens gang. Barnet kan have svært ved at indgå i dialog med andre børn. At det synshandicappede barn gerne vil de andre børn, men kan have svært ved at forstå andres perspektiv og tankegang. Hvorfor vælger barnet med synshandicap at lege alene? Så er legen mere overskuelig. Der er ingen der flytter på legetøj og genstande. Barnet styrer selv tempo og skift i legen. Barnet skal ikke vente på sin tur eller dele med nogen. Barnet kan bestemme rollelegens indhold uden der skal forhandles. Barnet leger alene fordi det er valgt fra. 14

15 Leg og især rollelegen har en stor betydning for barnets sociale udvikling, hvilket selvfølgelig også gælder for synshandicappede børn. Udvikler det synshandicappede barn løbende sin leg og evne til at lege med andre børn, vil barnet også udvikle gode sociale kompetencer. Se endvidere pjecen: Sådan kan du påvirke børns sociale leg af Jette Pedersen, Synscenter Refsnæs Regellege involverer lege, hvor der er et regelsæt, der skal overholdes og hvor barnet skal kende til regler som: Regellege At skiftes og vente på tur. At følge med i spillet og kunne overskue hvad de andre børn gør. At have eller udvikle strategisk sans igennem det at spille. 15

16 I starten opfatter barnet ikke reglerne som særlige tvingende eller nødvendige, men senere udgør de en vigtig del af legen. Konkurrencemomentet, der også findes i de fleste regellege, noget med at være hurtigst, bedst, klogest, dygtigst, heldig eller initiativrig får også større og større betydning for barnet. Reglerne er også noget barnet lærer at være loyal overfor og samtidig erfarer barnet at gældende regler godt kan ændres, hvis der er enighed om det. Flere regellege kræver også at barnet kan samarbejde og fungere i en gruppe som for eksempel ved holdspil og quizzer. Regellege er lege, der er stationære og lege, der kræver forflyttelse som for eksempel: Spil af forskellig art og sværhedsgrad. Computerspil. Boldspil, fangelege, orienteringsløb eller anden motorisk aktivitet der er omfattet af regler. Børn med synshandicap deltager gerne i spil. Her er det igen godt med små grupper, helst ikke flere end tre børn. Det synshandicappede barn skal have kendskab til spillet, materialet til udformning og regler, inden det spilles i en gruppe af børn. Kan barnet ikke se sig til hvad der sker, skal de andre børn fortælle hvad de laver. Dette kræver, at der i begyndelsen er en voksen, som understreger og minder de seende børn om vigtigheden af, at de fortæller. 16

17 Ofte virker det synshandicappede barn passivt, når barnet venter på sin tur og det kan være svært at se om barnet følger med i spillets gang. De børn der har syn til det, vil benytte dette til at følge spillet, og de vil ofte læne sig ind over spillet, for at se hvad der foregår. Regellege, der kræver at det synshandicappede barn bevæger sig rundt, er synsmæssigt mere krævende. Man kan i nogen udstrækning arrangere legen, så det stærkt svagsynede eller blinde barn har bedre mulighed for at deltage og få succes, dette ved f.eks. at spille Goal ball (boldspil for to hold via lydkilde) Show Down (bordtennis via lydkilde), stafetløb på ski, fangeleg hvor man løber i par m.m. De fysiske rammers betydning Nedenstående er tiltag, der gør det nemmere for barnet med synshandicap at færdes i hjem eller institution, og er fremmende for leg og samspil børnene imellem. Faste pladser til såvel møbler som legetøj. Kendemærker på hylder og legetøjskasser, såvel med skrift som symbolske genstande. Ryd op efter en leg eller aktivitet, så der ikke er unødigt rod og forhindringer. Skab legeområder, der indbyder til barn barn samspil og relationer: dukkekrog, udklædning, legekøkken, togbane, dukkehus, læsehjørne, musikcafe med instrumenter, med mere. Reducer støj og generende lydkilder. 17

18 Alt efter det synshandicappede barns synsfunk tion skal der være opmærksomhed på belysning, kontrastforhold og blændings gener. Fokus på det synshandicappede barns legeudvikling Hvad leger barnet og hvordan? Hvad er barnets fortrukne lege og aktiviteter? Har barnets leg et bestemt indhold, form, udtryk eller tema? (legetøj, genstande, spil, musik/pc, bøger, farve/tegne, stillesiddende, motorisk m.m.). Ændrer / udvikler barnet sin leg løbende, eller er den ensformig? Skal der ofte voksen indblanding og støtte til, før barnets leg ændres og udvikler sig? Er barnet interesseret i hvad andre børn leger/laver? Hvis ja, hvordan viser barnet denne interesse? Fortrækker barnet at lege alene frem for med andre børn? Hvis ja, hvorfor tror i barnet vælger dette? Hvem tager initiativ eller inviterer til at lege? Barnet selv, den voksne eller de andre børn? Hvad bidrager barnet med i legen med andre børn? (aktive handlinger, forslag/ideer, ændrin- ger af legens indhold eller andet). Hvor vedholdende er barnet i sin leg? (til at for- dybe sig, til at lade sig afbryde og vende tilbage til sin leg igen, til at vente på tur, til at fange og forstå legens indhold og koncept, til at blive i legen over tid). 18

19 Er barnet styrende og bestemmende i legen? Er barnet tilskuer og i periferien af børnenes lege og aktiviteter? Hvilke lege og aktiviteter viser barnet ikke inte- resse for? Hvad kan barnet synsmæssigt følge med i? Kan barnet i stor udstrækning se sig til, hvilke lege der er i gang, eller er det afhængig af sproglige og lydlige informationer? Hvilke sanser er barnets foretrukne og stærkeste? Disse spørgsmål og sikkert mange flere er gode at besvare, når I vil vide noget om, hvor i sin legeudvikling barnet med synshandicap befinder sig, og når vi vil finde ud af hvad barnets stærke og svage sider er i legen. I beskrivelsen af leg og børn med synshandicap er der taget udgangspunkt i nedenstående legetyper: Sansemotoriske lege: er leg hvor barnet bruger sine sanser og sin motoriske formåen til at undersøge og opleve verden omkring sig. Funktionslege: er leg hvor barnet kombinerer legetøj og genstande mere efter hensigten. Genstandes funktion bliver mere vigtige end tidligere. Funktionen i legen kan også være, oplevelsen af enkelte gentagende motoriske bevægelser og handlinger. Imitationslege: er leg hvor børn leger ved siden af hinanden, uden at lege sammen, men interesserer sig for hvad andre gør med legetøj m.m. Og efterligner de bevægelser og handlinger de ser/hører. Symbollege/Laden som om leg: er leg hvor barnet efterligner kendte handlinger og situationer. I første omgang med genstande og senere ved at barnet agerer uden genstande. 19

20 Rollelege: er leg hvor barnet påtager sig en eller flere roller sammen med andre børn. Konstruktionslege: er leg hvor barnet selv bygger noget op, selv skaber et bestemt produkt, dette ved hjælp af legetøj og materialer af forskellig slags. Regellege: er leg hvor barnet deltager aktivt og engageret i en aktivitet, som er afgrænset af regler og bestemmelser oftest fastsat på forhånd. I nyere legeforskning findes der flere og mere detaljeret legetyper, som jeg opfatter som delelementer der indgår i de allerede nævnte legetyper. Eksempelvis kan nævnes (Jørn Martin Steenhold ) som har ladet sig inspirerer af (Sutton Smith ). 20

21 Vigtige faktorer der giver mulighed for en god legeudvikling: At barnet vokser op i et positivt emotionelt klima. At barnet ikke bliver overbeskyttet. At forældre, søskende og kammerater har relevante og gerne høje forventninger til barnet. At barnet har mulighed for fysisk udfoldelse. At barnet lærer og forstår sin omverden igennem sansning, oplevelser og aktiv handling. At barnet kun kan udvikle sig optimalt, når der tages udgangspunkt i dets forudsætninger Ovenstående lyder sikkert meget banalt, men for det meste har forældre og pårørende til børn med synshandicap, ikke de samme forventninger til barnet, som de ville have til et seende barn i samme alder. Forældrene er naturligvis berørt af at have fået et barn med synshandicap, og kan derfor nemt komme til at overbeskytte barnet. Samværet med og stimulation af det synshandicappede barn er også anderledes, da der i større udstrækning skal tolkes på kropssprog, lyde og berøringer, frem for øjenkontakt og den visuelle adfærd, som vi seende er så vant til. Det er bevist, at jo højere forventninger forældre og omsorgsgivere har til det synshandicappede barn, jo flere og bedre kompetencer og præstationer opnår barnet. (Iflg. David H. Warren 1996). Lis Ourø Hansen juni

22 Litteraturliste m.m. David Warren: La oss forvente mer av våre blinde barn! L.H Schennkloth: Play environments for visually impaired children Gunilla Preisler: Legeudvikling hos blinde børn i småbarnsaldrene Stine Gustafsson: Blinde børns leg Fraiberg Adelson: Self representation in language and play Jørn Martin Steenhold: Den rene leg Børns leg og drømmeunivers, udvikling, drømme og lege 0 10 år Brian Sutton Smith: Play and intervention The ambiguity of play Lis Ourø Hansen, Synskonsulent/talepædagog: bidrager med egne erfaringer, fået igennem samvær og arbejde med børn og unge med synshandicap igennem 28 år. 22

23

24

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år.

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. Afsluttende bachelorprojekt januar 2014. Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Navn: Katrine Parkø Knudsen Studienummer: 22109513 Vejleders

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Læringsmiljøer, differentiering, elever. Leg som udvikling udvikling som leg ved pædagogisk konsulent Lotte Behrend & psykolog Steen Hilling

Læringsmiljøer, differentiering, elever. Leg som udvikling udvikling som leg ved pædagogisk konsulent Lotte Behrend & psykolog Steen Hilling Læringsmiljøer, differentiering, elever Leg som udvikling udvikling som leg ved pædagogisk konsulent Lotte Behrend & psykolog Steen Hilling Indledning For børn i alderen 0-6 år er verden en udfordring

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse.

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. http://kulturogfritid.kk.dk/kulturhusetindre/babytegnsprog http://www.skolestuen.dk/2010/06/hjlp-tiltegnsprog-og-tegn-til-tale.html

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING 25 RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn 1 Kære læser Tak fordi

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Børn lærer sproget af deres forældre

Børn lærer sproget af deres forældre Børn lærer sproget af deres forældre Når børn bruger sproget i leg og andet samvær med andre børn og voksne øver de sig i at anvende sproget målrettet, kreativt og præcist sproget automatiseres. Børn lærer

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Succesfuld billedstøttet kommunikation

Succesfuld billedstøttet kommunikation Succesfuld billedstøttet kommunikation Institut for Syn og Hørelse Rådgivning for personer med nedsat syn, hørelse og anden kommunikationsfunktion Region Nordjylland Rådgivning for personer med nedsat

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere