Beretning 2015 Præsentation af bestyrelse og forretningsfører Den årlige beretning vil også i år indeholde information om det forløbne års

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2015 Præsentation af bestyrelse og forretningsfører Den årlige beretning vil også i år indeholde information om det forløbne års"

Transkript

1 Beretning 2015 Præsentation af bestyrelse og forretningsfører Den årlige beretning vil også i år indeholde information om det forløbne års aktiviteter og det forefaldende arbejde, den hen over året opstår. Bestyrelsen holder møder jævnt fordelt over året, og efter behov, og det er blevet til 8 møder, men vores forretningsorden med arbejdsudvalg gør, at de enkelte udvalg kan handle uden at hele bestyrelse er samlet. Dette fungerer ganske udmærket. Vi oplever i bestyrelsen en større bevidsthed fra Vesthimmerlands kommune for de kvaliteter og turistmæssige muligheder der er i Trend-området, for at få turisternes øjne op for de oplevelser der kan nydes her, og her har vi som sommerhusforening en rolle til at medvirke til positive oplevelser. Det er vi i bestyrelsen opmærksomme på. De synlige tiltag er den nye servicebygning der har erstattet den gamle toiletbygning, og som er beregnet til en servicering af de gæster der kommer her, det kan være sejlere, surfere, pensionister på udflugt, badegæster til den børnevenlige strand, og ikke mindst os selv, vore gæster og de familier der har valgt at holde deres ferie i et sommerhus i Trend. Der er anbragt nye redningsfunktioner langs stranden, og forhåbentlig bliver der snart opsat en hjertestarter, så vi selv og vore gæster kan føle os trykke. Derom senere i beretningen. For få år siden blev hele strandområdet bundet sammen af en bro over Trend å, der har gjort det muligt med en skøn tur langs fjorden. Og vi skal ikke glemme DET BLÅ FLAG der er et synligt bevis for Trend områdets kvaliteter. Udover glæden ved at være en del af et godt rekreativt område er der helt naturligt arbejdsopgaver og funktioner der er en naturlig del af et bestyrelsesarbejde. Vi har forpligtigelsen til at vedligeholde vores interne vejnet, vore stier og påse at træer og buske ikke generer færdslen på disse. Det har været nødvendigt med henvendelser til medlemmer, der ikke har været opmærksom på dette. Vort sti-udvalg er opmærksom på trappen fra Elisesvej op til området ovenfor, og denne trappe vil blive udbedret snarest. Under punkt 4 på denne dagsorden vil vi blandt andet drøfte vedligeholdelse og kvalitet på - og ved vore stier.

2 Det er vores opfattelse at vore veje med asfalt og grusvejene har en forsvarlig standard. Vi er dog klar over at vandet flere steder har svært ved at løbe naturligt fra asfaltvejene ud i rabatten, hvilket skyldes at græssen disse steder er højere end vejen. Vi har modtaget henvendelser vedrørende vore vejbump på Margrethesvej. Bestyrelsen har drøftet dette, og besluttet at vore bump på denne vej får et eftersyn, og i fornødent omfang en udbedring, så de igen bliver i overensstemmelse med udførelser af vejbump, i forhold til de hastigheds begrænsninger der er gældende. På vort årlige møde med vores vej-entreprenør der udfører vedligeholdelser på grusvejene, har vi bedt om at få fremrykket det årlige vedligeholdelsesarbejde. Dette møde var i starten af marts, og de gjorde gældende at det bedste resultat opnås når der ikke længere var frost på vejene. Dette tog vi til efterretning, og bad om at vi stod først i køen, når det var forsvarligt at udbedre vejene med behandling og nyt grus. Efteråret og vinterens mængder af vand, uden nævneværdig grad af frost har ikke været optimal for vore veje. Jeg henleder opmærksomheden på de grusbunker der bliver lagt rundt om i området. Det er til fri afbenyttelse til internt at udbedre huller i vejene med. Og hvis der ønskes grus lagt andre steder, kan I henvende jer til undertegnede, der sørger for at der kommer et læs grus. Vi understreger dog at dette grus udelukkende skal anvendes til huller i vejene, og ikke til at støbe sokkel med. På vort besigtigelsestur med vores entreprenør fremhævende de, at udbedringen af hullerne på Elisesvej var udført korrekt, og medført en rigtig god reparation. Vi gør igen opmærksom på at grenafskæringer ikke må anbringes som læbælte. Det kan se godt ud når grenene er grønne, men det udgør en stor brandfare når det bliver visent og tørt, og vi ved at kommunens brandberedskab er meget opmærksom på dette, og foranlediger det fjernet på ejernes regning. Der er ligger også meget grenafskæringer på grundene rundt om i foreningen. Vi har i vort område flere arealer der i lokalplanen er udlagt som friarealer. I en så stor forening som vores vil der altid være forskellige ønsker og holdninger til hvordan disse arealer skal fremstå. Vi modtager med mellemrum ønsker fra

3 medlemmer der ønsker at disse arealer er mere friseret og bevoksningen skåret ned, mens andre giver udtryk for, at disse arealer tilpasser sig naturens kræfter. Dette har givet anledning til debat i bestyrelsen, og jeg har fremført at det skal være en generalforsamlings beslutning, hvis der skal foretages større indgreb i bevoksningen på disse arealer, da det vil være en bekostelig affære. Dette er også nævnt for de der ønsker foretaget en forandring. Også dette emne vil blive taget op til debat under punkt 4 på dagsorden. Jeg har fået lavet nogle plancher fra de bilag i lokalplan 61 der viser vore friarealer, og samtidig nogle plancher der viser områder med beskyttelses linjer. De er hængt op her i salen. Som nævnt indledningsvis har vi søgt TRYG-FONDEN om en hjertestarter. Ansøgningen blev afleveret i februar med forventet respons omkring sommerferien. Den bliver anbragt udvendig på den nye service-bygning på stranden, og den bliver holdt i de foreskrevne retnings linjer, hvor driftudgiften afholdes af kommunen. Der er naturligvis nogen forpligtigelser for os, der væsentligt består i, at der skal være minimum 2 x 6 personer der gennemgår et førstehjælp kursus. Jeg har ved flere lejligheder nævnt at vi har søgt om en hjertestarter, og de forpligtigelser der er forbundet med det, og kun mødt positiv respons, og samtidig et tilsagn om at gennemgå et førstehjælps kursus. Vi må konstatere at der stadigvæk foregår tyverier fra vore sommerhuse. Men heldigvis ikke i samme omfang som vi tidligere har kendt. Mit budskab til jer er, at der udveksles telefon nr. eller mailadresse med naboer, eller personer I ved jævnligt kommer forbi, og som vil være i stand til at holde jer orienteret om ting der ser mistænkelig ud. Vores forretningsfører og undertegnede bliver ofte bedt om vi har telefonnr. på ejerne, men vi har kun adresser og må igennem nr.- oplysningen for at komme i kontakt med ejerne. Det gør vi gerne, men det kunne være mere praktisk hvis man kunne etablere en form for nabo-hjælp. Vi skal indstille os på at Vort husholdningsaffald og affald i det hele taget skal afleveres og sorteres på en anden måde. Vesthimmerlands kommune er i færd med, på baggrund af folketingets beslutninger, at udarbejdet forslag til en handlingsplan vedr. affaldshåndtering i hele kommunen, og dermed også sommerhusområder.

4 De overordnede intentioner, og det er det de nye planer bygger på, er en større grad af genanvendelser af affald, og det medfører en større grad af sortering i flere fraktioner. Vi har fra bestyrelsen rettet henvendelse til kommunen for at få en større indsigt i, hvad de nye planer vil betyde for Trend Sommerhusforening, og samtidig fremført vores intentioner og målsætninger, dels for at styrke fællesskabet i kommunen, og især for at vore medlemmer kan bortskaffe deres affald på en fornuftig og overkommelig måde. Derfor har vi fremført at vi ønsker at vort husholdningsaffald stadig bliver afhentet ved hver husstand i området, at der som minimum udleveres 26 afhentningsposer, med mulighed for tilkøb. Der foreligger ikke nogen politisk afklaring endnu. Efter sidste års generalforsamling tog vi kontakt til Vesthimmerlands kommune vedr. spørgsmål vi ønskede svar på. Det var fartbegrænsninger på GL. Amtsvej, skilte på Viborgvej og oprensning af det gamle vandløb langs Birgittesvej. Vi skal ikke forvente at kommunen tager handling på disse ønsker. Jeg har modtaget endnu en henvendelse vedrørende meget høj hastigheds kørsel på Gl. amtsvej og henstiller kraftigt til alle trafikanter om at udvise hensyn på denne vej, som måske godt kan animere til at træde ekstra på pedalen, men det er også en vej med flere udkørsler og især benyttes vejen meget af den bløde trafik. Jeg har også modtaget henvendelse om at der er kørt med mini-trocker i området ved Gerdasvej / Elisesvej, og det var børn og unge mennesker der kørte rigtig stærkt på disse smalle veje. Vi indskærper kraftigt til forældrene at denne trafik ophører. Vi skal også henstille at hunde føres i snor i området, og ligeledes henstille at hundeejerne bortskaffer hundenes efterladenskaber, så det ikke er til gene for andre der færdes i området og på stranden. Den 27 september havde Vesthimmerland Kommune inviteret til Naturplejedag på stranden ved Trend. Vi var en håndfuld personer fra Sommerhusforeningen der deltog sammen med personer fra kommunen og Naturfredningsforeningen, og der var ligeledes unge mennesker med fra Vitskøl. De overordnede intentioner var og er at bekæmpe rynket rose også kaldet Hyben Rose. Dette arbejde foregik ved håndkraft og maskinkraft fra Vitskøl, og indrømmet, vi nåede ikke så langt på

5 denne dag. Kommunen har fortsat intentioner om bekæmpelse af Rynket Rose på strandområdet, og foreslået at kommunen og Trend Sommerhusforening var fælles om udgiften til extern hjælp med bekæmpelsen. Vi har drøftet dette i bestyrelsen, og vores umiddelbare holdning er, at den mest effektive metode er en sprøjtning med Round up, foretaget på det optimale tidspunkt, og det rigtige sted på rosen. Kommunens politik er, at der ikke må anvendes sprøjtemidler i området, og under ingen omstændigheder på deres arealer. Vores opfattelse er, at man ikke kommer planten til livs ved håndkraft. Der er mange forhold der gør sig gældende. Vil vi af med Rynket Rose? Vil vi bidrage økonomisk til det? Har planten en mission som læbælte for strand sandet? Vi har sat vores medvirken på stand By indtil vi får en indikation på, hvordan vore medlemmer forholder sig til opgaven. Vi fastholder vores interne strandrensningsdag der i år er den 13. juni, hvor vi mødet på Trend Camping til morgenkaffe. Programmet kan læses i vores sommerhilsen. På samme måde er det vore intentioner at fastholde Sct. Hans aften på stranden den 23. juni. I begyndelsen af januar deltog jeg i et borgermøde i Overlade. Der var et stort fremmøde hvor der blev drøftet forskellige initiativer for at gøre området mere attraktivt, og der blev nævnt samarbejde med Trend Sommerhusforening og foreningens medlemmer. Jeg har efterfølgende deltaget i et mindre udvalg med henblik på bredbånds løsninger, hvor Overlade, Borregård og Trend Sommerhusområde i fællesskab udgør en interessant målgruppe for udbydere. Hvis der i fællesskab kunne skabes accept fra familier, vil BredbåndNord udbygge deres anlæg så alle i området kan få bredbånd, TV og telefoni. Jeg har lovet at viderebringe denne opfordring her på vores generalforsamling. Der kan hentes yderligere information på Det skal understreges at der ikke er tænkt en kollektiv løsning, men individuel tilslutning. Jeg vil være kontaktperson til Borgerforeningen i Overlade, der vil tage initiativ til henvendelse til udbyderen.

6 Jeg håber der vil blive skabt mulighed for, at der her i vort sommerhusområde Bliver en tilfredsstillende dækning af IT, telefoni og TV. Jeg vil også berøre spildevandsplanen. Der er egentlig ikke så meget nyt. Vi har ikke hørt fra Vesthimmerland Vand, og den arbejdsgruppe vi nedsatte sidste år har holdt et enkelt møde. Kommunen har tilsyneladende ikke travlt, og vi presser ikke på. Jeg tror ikke vi får oprettet et stort spildevandslaug for hele området. Derimod tror jeg mere på at området der ligger inden for beskyttelseslinjen på en eller anden måde vil finde et alternativ til de opsamlings tanke der i dag er gældende. Der er en undergruppe der har taget initiativ til at undersøge muligheder, og de har kontakt til et ingenørfirma der har erfaringer på området, også med financeringen og kommunens forpligtigelser. Når jeg fremfører at vi ikke har travlt, skal det ses ud fra en vurdering af omkostninger for den enkelte på anslået ca ,00 og en konstatering at det gennemsnitlige forbrug i sommerhusområdet ikke overstiger 10 m3. Hvis der skal mere fart på udviklingen skal der vælges et vandlaug der påtager sig det overordnede arbejde, og det juridiske ansvar. Vi er gerne til rådighed med praktisk tilrettelæggelse af oprettelser af eventuelle spildevandslaug. Som nævnt er der indkommet forslag og emner til debat. Disse er lagt på vores hjemmeside og ved opslag i vores informationskasse ved indkørslen til Elisesvej. Det handler om vejbidrag, friarealer og vedligeholdelse af sti-arealer, der som nævnt bliver behandlet under punkt 4 på dagsorden. Jeg vil afslutte min beretning med at takke for de henvendelser og tilkendegivelser der hen over året er tilgået, takke for gode oplevelser og fællesskaber i vort sommerhusområde, og jeg vil takke mine bestyrelseskolleger for samarbejdet i dette arbejdsår, og jeg vil ikke mindst takke vores forretningsfører for et dejligt behageligt samarbejde. Vi må aldrig glemme at dette er et fristed vi med glæde tager til for at koble af fra dagligdagen, hvor vi kan nyde samværet med familie og venner og sammen nyde

7 de aktiviteter og muligheder hele området byder på, og samtidig nyde stilheden omkring os. Tak for jeres lydhørhed med beretningen, som jeg nu overlader til debat, under dirigentens ledelse. Per Godsk

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret?

Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret? Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret? Denne opgave er udarbejdet af: Tina Rosten Jacobsen Michella Lytzen Vivi Lottenburger Gert M. Laustsen Omsorgsorganisationernes Samråd / Holmegårdsparken

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere