Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Tysk, 2008-ordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Tysk, 2008-ordningen"

Transkript

1 Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Tysk, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies Aimed for the Danish Upper-Secondary School within a Master s Programme in German Studies The 2008 Curriculum Justeret 2012 Adjusted 2012 Det Humanistiske Fakultet Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Københavns Universitet Faculty of Humanities Institute for English, Germanic and Romance Studies University of Copenhagen

2 Kapitel 1 Hjemmel Studieordningen for det gymnasierettede kandidattilvalg i Tysk, 2008-ordningen, er fastsat med hjemmel i 24 i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), 27 i bekendtgørelse nr. 857 af 1. juli 2010 om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) og 38 i bekendtgørelse nr. 233 af 24. marts 2011 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen). Studieordningen for det gymnasierettede kandidattilvalg i Tysk, 2008-ordningen, hører under censorkorpset for Tysk. Kapitel 2 Formål og struktur 1. Normering Det gymnasierettede kandidattilvalg i Tysk er normeret til 45 ECTS-point og indgår i en samlet kandidatuddannelse på i alt 120 ECTS-point. Stk. 2. For studerende med et gymnasierettet BA-tilvalg svarende til 60 ECTS-point gælder, at det gymnasierettede kandidattilvalg i Tysk kun omfatter fagelementer svarende til 30 ECTS-point. Stk. 3. Ligger det centrale fag uden for Det Humanistiske Fakultet, forlænges kandidattilvalget med 30 ECTS-point efter Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings godkendelse, dog men visse undtagelser. Stk. 4. ECTS-point (European Credit Transfer System-point) angiver den arbejdstid, som gennemførelsen af et uddannelsesforløb er normeret til. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier svarende til 1650 arbejdsstimer. 2. Formål Formålet med kandidatuddannelserne er at udbygge den studerendes faglige viden og færdigheder samt øge de teoretiske og metodiske kompetencer i forhold til bacheloruddannelsen. Den studerende skal opnå en større selvstændighed og faglig fordybelse gennem de videregående elementer i fagområdets discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode. Kapitel 3 Adgangskrav og indskrivning 3. Adgangskrav For at blive indskrevet på det gymnasierettede kandidattilvalg i Tysk, skal den studerende være indskrevet på kandidatuddannelsen i det centrale fag og have bestået det gymnasierettede BA-tilvalg svarende til 45 ECTS-point i Tysk. Adgangskrav til det centrale fags kandidatuddannelse fremgår af den respektive studieordning. 2

3 4. Indskrivning Studerende, der indskrives på et gymnasierettet kandidattilvalg i Tysk pr. 1. september 2008 eller senere, skal studere efter denne ordning. Stk. 2. En studerendes indskrivning på en uddannelse bevirker, at vedkommende er omfattet af de rettigheder og pligter, der gælder på den pågældende uddannelse. Det er den studerendes indskrivning, der giver ret til at gå til prøver på uddannelsen. Den studerende er selv ansvarlig for at være indskrevet korrekt. Kapitel 4 Studietekniske forhold 5. Læsning af tekster på fremmedsprog Udover, at der på det gymnasierettede kandidattilvalg i tysk læses tekster på både tysk og dansk, kan det i visse discipliner forekomme, at der læses tekster på engelsk eller andre fremmedsprog. 6. Normalsidebegrebet En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver/speciale svarer til 2400 typeenheder inkl. mellemrum, med mindre andet er fastsat. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, litteraturliste og bilag. Stk. 2. Ved opgivelse af audiovisuelt materiale svarer 1 minuts spilletid til 1 normalside. Stk. 3. Normalsideberegning på andet grundlag sker efter følgende retningslinier: En normalside prosa = ca typeenheder (inkl. bogstaver, tegn og mellemrum). En normalside poesi = ca. 15 verslinjer. En normalside prosa før 1740 = ca typeenheder (inkl. bogstaver, tegn og mellemrum). En normalside poesi før 1740 = ca. 10 verslinjer. 7. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver og speciale skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den på gældende præstation. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det også fremgå af beskrivelsen af det enkelte fagelement i kapitel 6. Kapitel 5 Kompetenceprofil 8. Kompetenceprofil for det gymnasierettede tilvalg Studiet giver kandidaten kompetence til at undervise i tysk i gymnasieskolen. Den studerende har gennemgået et struktureret studieforløb med hovedvægt på de sproglige discipliner, men har tillige erhvervet sig kompetencer inden for de litterære og historisk/samfundsfaglige sider af faget. Kandidaten har et godt kendskab til det tyske sprog og til de tysktalende landes kultur, både aktuelt og historisk en grundig viden og metodisk-analytiske færdigheder inden for fagets tre genstandsområder, tysk litteratur (litteraturfortolkning og litteraturhistorie), sprogvidenskab (analyse og beskrivelse af det tyske sprog) og historie/kultur (det tyske samfunds historiske og kulturhistoriske udvikling og kulturvidenskabelige emner) færdighed i at udtrykke sig klart og sikkert mundtligt og skriftligt på tysk. 3

4 Kandidaten kan forstå tysk sprog og tysk kultur både udefra (i bevidstheden om kulturelle og sproglige forskelle mellem dansk og tysk) og indefra (er fortrolig med tysk kulturel identitet og selvforståelse og behersker kulturelt specifikke kommunikationsformer). Kandidaten vil i erhvervsmæssig sammenhæng kunne indgå i forskellige former for formidling mellem Danmark og de tysktalende lande, f.eks. undervisning (herunder gymnasieskolen), oversættelse, kulturformidling, informationssøgning, eksportrådgivning og konsulentvirksomhed. Kapitel 6 Uddannelsens struktur 9. Det gymnasierettede kandidattilvalg i Tysk Det gymnasierettede kandidattilvalg er tilrettelagt således, at det placeres på første og andet semester af kandidatuddannelsen. Stk. 2. På kandidatuddannelsens første semester indgår et modul på 15 ECTS-point. Stk. 3. Kandidatuddannelsens andet semester består udelukkende af moduler inden for det gymnasierettede kandidattilvalg (i alt 30 ECTS-point). Stk. 4. Det gymnasierettede kandidattilvalg indeholder 7,5 ECTS-point valgfag, hvor der vælges mellem to fagelementer. Stk. 4. Det gymnasierettede kandidattilvalgs anbefalede studieforløb, der sikrer en forløbsmæssig sammenhæng, fremgår af nedenstående oversigt. Modul Titel ECTSpoint Semester Modul 1 Sprog og valgfag 15 Første Linguistics and Elective Subjects Fagelement Praktisk grammatik 2,5 Første Bunden skriftlig prøve HTYK03631E Practical Grammar Written exam, set subject Prøveform Bedømmelse Censur Fagtype 7-trins-skalaen Intern Konstituerende og obligatorisk Fagelement HTYK03641E Sprogvidenskab III Linguistics III 5 Første Bunden skriftlig prøve Written exam, set subject 7-trins-skalaen Intern Konstituerende og obligatorisk Fagelement HTYK03521E Fagelement HTYK03531E Modul 2 Fagelement HTYK03541E Introduktion til tysk identitets- og sproghistorie Introduction to the History of the German Language and Identity Frit emne Free Topic Sprog og sprogfærdighed Linguistics and Written Communication Oversættelse dansktysk 2 samt fri skriftlig sprogfærdighed 7,5 Første Bunden skriftlig prøve Written exam, set subject 7,5 Første Bunden mundtlig prøve med materiale Oral exam, set subject, with material 15 Andet 5 Andet Bunden skriftlig prøve med aktiv undervisningsdeltagelse eller bunden skriftlig prøve Bestået/ikkebestået Intern Konstituerende, valgfag 7-trins-skalaen Intern Konstituerende, valgfag 7-trins-skalaen Ekstern Konstituerende og obligatorisk 4

5 Fagelement HTYK03551E Fagelement HTYK03561E Modul 3 Fagelement HTYK03571E Translation Danish- German 2 and Written Communication Oversættelse tyskdansk Translation German-Danish Sprogvidenskab IV Linguistics IV Litteratur og fri tysk mundtlig sprogfærdighed Literature and Oral Communication Litteratur II og mundtlig sprogfærdighed Literature II and Oral Communication Written exam, set subject, with active class participation or written exam, set subject 2,5 Andet Bunden skriftlig prøve Written exam, set subject 7,5 Andet Bunden skriftlig prøve Written exam, set subject 15 Andet 15 Andet Bunden mundtlig prøve med aktiv undervisningsdeltagelse eller bunden mundtlig prøve Written exam, set subject, with active class participartion or oral exam, set subject 7-trins-skalaen Intern Konstituerende og obligatorisk 7-trins-skalaen Ekstern Konstituerende og obligatorisk 7-trins-skalaen Ekstern Konstituerende og obligatorisk Stk. 5. For studerende med et gymnasierettet BA-tilvalg i Tysk sprog og kultur svarende til 60 ECTS-point gælder, at de skal følge overgangsordningen for Tysk tilvalg af 1999, revideret Stk. 6. Kandidatuddannelser efter stk. 1 forlænges med 30 ECTS-point, når tilvalget ligger uden for det centrale fags område (Humaniora). Uddannelsen forlænges med fagelementerne Tilvalg A i Tysk (HTYK03651E) og Tilvalg B i Tysk (HTYK03661E). 5

6 10. Uddannelsens moduler Modul 1: Sprog og valgfag Module 1: Linguistics and Elective Subjects 15 ECTS-point Kompetencemål for modulet Efter at have gennemført modulet kan den studerende kommunikere korrekt ud fra en basal viden om tysk grammatik ud fra et uddybet kendskab til det tyske sprog som system beskrive aspekter af sprogbrugen med henblik på at formidle det tyske sprog til forskellige typer af sprogbrugere. Ved Introduktion til tysk identitets- og sproghistorie endvidere: begribe basale sammenhænge mellem sociale, kulturelle og sproghistoriske forandringsprocesser ud fra sit kendskab til hovedlinjer i udviklingen af det tyske sprog og en tysk kulturel identitet. Ved Frit emne endvidere: afgrænse og arbejde med et større emne inden for fagets fagområde ud fra principperne for akademisk arbejde samt ved prøveform B udmønte sin viden om et emne i et produkt, der retter sig mod en mulig anvendelse af faget uden for studiet. Praktisk grammatik (konstituerende og obligatorisk) (fagelement HTYK03631E) Practical Grammar (constituent and compulsory) (Course element HTYK03631E) 2,5 ECTS-point Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Eksaminanden kan anvende tysk grammatik korrekt i et omfang svarende til beskrivelsen i en større skolegrammatik ( sider) skrevet for danskere. Holdundervisning, hvor de studerende deltager aktivt i dialog med underviseren normalsider af en større skolegrammatik skrevet for danskere. Pensum fastsættes af eksaminator. Prøveform: Bunden skriftlig prøve. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Dansk. Censur: Intern. Omfang: 2 timer. Hjælpemidler: Ingen hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. 6

7 Sprogvidenskab III Teoretisk grammatik og tekstlingvistik I (konstituerende og obligatorisk) (fagelement HTYK03641E) Linguistics III Grammar and Text Linguistics I (constituent and compulsory) (Course element HTYK03641E) 5 ECTS-point Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Eksaminanden kan redegøre for og dermed dokumentere sikkerhed i det tyske sprogs morfologi og syntaks med særligt henblik på adjektiver, pronominer og diatese redegøre for og dermed dokumentere kendskab til de tekstkonstituerende sproglige faktorer, til semantik og til pragmatiske faktorer, der indgår i sproglig tekstanalyse, med særligt henblik på kohæsion/kohærens, tema-rema og referens redegøre for og dermed dokumentere kendskab til dansk grammatik på et niveau, der muliggør basale kontrastive overvejelser, og beskrive væsentlige ligheder og uligheder mellem dansk og tysk identificere og diskutere grammatiske problemer og formulere generelle regler støttet på enkeltstående eksempler. Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af dialog med underviser. 250 normalsider, hvoraf 200 normalsider skal dække den teoretiske grammatik. Pensum fastsættes af eksaminator. Prøveform: Bunden skriftlig prøve. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Dansk. Censur: Intern. Omfang: 4 timer. Hjælpemidler: Ingen hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. 7

8 Introduktion til tysk identitets- og sproghistorie (konstituerende, valgfag) (fagelement HTYK03521E) Introduction to the History of the German Language and Identity (constituent, elective subject (Course element HTYK03521E) 7,5 ECTS-point Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden kan gøre rede for basale kategorier og hovedlinjer i tysk sproghistorie fra 750 til i dag samt for sammenhængen mellem den sociale, kulturelle og politiske udvikling og forandringsprocesser i det tyske sprog gøre rede for hovedtræk i udviklingen af kulturelle og nationale identiteter i det tyske sprogområde gøre rede for gennemgående temaer, problemer og mekanismer i den kulturelle identitetsdannelse, herunder forholdet mellem kulturnation og statsnation, det regionale og det nationale. En kombination af forelæsninger og holdundervisning. 400 normalsider. Prøveform: Bunden skriftlig prøve. Bedømmelsesform: Bestået/ikke-bestået Eksamenssprog: Dansk eller tysk efter eksaminandens eget valg. Censur: Intern. Omfang: 4 timer. Hjælpemidler: Det opgivne pensum, egne notater samt højst 2 af studienævnet godkendte tysk-tyske ordbøger og højst 2 dansk-danske ordbøger. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Der vælges mellem dette fagelement og det følgende, Frit emne. 8

9 Frit emne (konstituerende, valgfag) (fagelement HTYK03531E) Free subject (constituent, elective subject) (Course element HTYK03531E) 7,5 ECTS-point Faglige mål Eksaminanden kan redegøre for et afgrænset emne som helhed og godt kendskab til det af ham/hende særligt studerede område afgrænse en problemstilling inden for det særligt studerede stofområde samt formulere en eller flere teser i forhold til denne diskutere denne tese med inddragelse af andre synspunkter fra f.eks. den tilhørende fagteori og/eller studier i emnet i faglitteraturen. Ved prøveform B yderligere udmønte sit arbejde med det særligt studerede stofområde i et konkret produkt, som retter sig mod en praktisk anvendelse af de faglige kompetencer uden for studiet, f.eks. i form af et formidlingsprodukt (en artikel, anmeldelse, plan for udstilling, udstillingskatalog, undervisningsplan, undervisningsmateriale o. lign.) eller en diskussion/kritik af en oversættelse reflektere over vilkår og problemstillinger i forbindelse med udarbejdelsen og anvendelsen af det konkrete produkt. Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af studenteroplæg, gruppearbejde m.m. Ved deltagelse i en tværfaglig valgfagsøvelse, vil undervisningen være delt op i en fælles introduktion til emnet (og evt. til den særlige kompetence, der ønskes udviklet i forbindelse med emnet) for alle fag på instituttet og en projektvejledningsfase på de enkelte fag. Et individuelt sammensat pensum på mellem normalsider (ved prøveform B normalsider), afhængigt af stoffets sværhedsgrad. Halvdelen af pensum skal relatere sig til det særligt studerede område. Ved litterære emner skal sekundærlitteratur udgøre mindst 25 % og højst 50 % af pensum. Dette pensum skal være godkendt af en eksaminationsberettiget lærer. Prøveform: Den studerende kan vælge mellem prøveform A og prøveform B. Dog skal det aftales særskilt med eksaminator, hvorvidt prøveform B er mulig. Prøveform A: Bunden mundtlig dialog med materiale (synopsis). I synopsis gør eksaminanden rede for en problemstilling inden for det særligt studerede område og opstiller 1-2 teser i forhold til denne. Synopsis afleveres til de på instituttet gældende frister. Eksaminationen forløber som en af eksaminator ledet diskussion mellem eksaminator og eksaminand af de i synopsis formulerede problemstillinger og teser samt af det særligt studerede områdes placering i det overordnede emne. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Synopsis indgår i bedømmelsen med en tredjedel. Eksamenssprog: Dansk eller tysk efter eksaminandens eget valg. 9

10 Censur: Intern. Omfang: Synopsis skal have et omfang af 1-2 normalsider. Eksaminationen varer 30 minutter inklusive votering. Der gives ingen forberedelsestid. Hjælpemidler: Til prøven medbringes den opgivne litteratur samt synopsis. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt Prøveform B: Bunden mundtlig dialog med materiale (produkt og synopsis). Produktet udformes efter den valgte genre (jf. Faglige mål). I synopsis gør eksaminanden rede for en problemstilling inden for det særligt studerede område og opstiller 1-2 teser i forhold til denne. Produkt og synopsis afleveres efter gældende regler for aflevering af hjemmeopgaver. Eksaminationen forløber som en af eksaminator ledet diskussion mellem eksaminator og eksaminand af de i synopsis formulerede problemstillinger, det udarbejdede produkt samt af det særligt studerede områdes placering i det overordnede emne. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Dansk eller tysk efter eksaminandens eget valg. Censur: Intern. Omfang: Produktets omfang varierer afhængig af genre. Synopsis skal have et omfang af 1-2 normalsider. Eksaminationen varer 30 minutter inklusive votering. Der gives ingen forberedelsestid. Hjælpemidler: Til prøven medbringes den opgivne litteratur samt synopsis. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Særlige bestemmelser Der vælges mellem dette fagelement og det foregående, Introduktion til tysk identitets- og sproghistorie. Modul 2: Sprog og sprogfærdighed Module 2: Linguistics and Written Communication 15 ECTS-point Kompetencemål for modulet Efter at have gennemført modulet kan den studerende bruge sin sikkerhed i at analysere og beskrive det tyske sprog til at korrigere sprogbrugeres grammatiske fejl oversætte dansk og tysk normalprosa korrekt med en kontrastiv bevidsthed om forskelle mellem dansk og tysk kommunikere korrekt på skriftligt tysk. 10

11 Oversættelse dansk-tysk 2 samt fri skriftlig sprogfærdighed (konstituerende og obligatorisk) (fagelement HTYK03541E) Danish-German Translation 2 and Written Communication (constituent and compulsory) (Course element HTYK03541E) 5 ECTS-point Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Eksaminanden kan oversætte danske, nutidige normalprosatekster på et komplekst sprogligt niveau til et semantisk adækvat samt grammatisk, ortografisk og interpunktionsmæssigt korrekt tysk lave en oversættelse, der er tillempet det stilniveau, der er karakteristisk for den analoge tyske teksttype samt funktionel i forhold til den intenderede målgruppe udtrykke sig frit om et givet alment emne på skriftligt tysk, dvs. producere en tekst, der er indholdsmæssigt sammenhængende og er semantisk, grammatisk, ortografisk og interpunktionsmæssigt korrekt identificere specielle oversættelsesmæssige vanskeligheder i et af eksaminator udvalgt sted i teksten og kommentere disse. Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende på baggrund af løste og rettede hjemmeopgaver. Der er intet pensum. Prøveform: Den studerende kan vælge mellem prøveform A og prøveform B. Prøveform A: Bunden skriftlig prøve i oversættelse dansk-tysk med aktiv undervisningsdeltagelse. Ved aktiv undervisningsdeltagelse forstås aflevering af tre hjemmeopgaver i fri skriftlig sprogfærdighed i forbindelse med undervisningen. eksaminator forelægger eksaminanden en dansk normalprosatekst i et omfang af ord, som skal oversættes til tysk. Teksten udleveres ved eksaminationens begyndelse. Det danske forlæg skal være forståeligt uden kendskab til specielle fagtermini og uden specifik baggrundsviden om de sagsforhold, der behandles. Den studerende skal endvidere kommentere et af eksaminator udvalgt sted i teksten, som frembyder specielle oversættelsesmæssige vanskeligheder. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Dansk. Censur: Ekstern. Omfang: 4 timer. Hjælpemidler: Indtil to af studienævnet godkendte tysk-tyske ordbøger og indtil to godkendte dansk-danske ordbøger. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Prøveform B: Bunden skriftlig prøve i oversættelse dansk-tysk samt fri skriftlig sprogfærdighed. Eksaminator forelægger eksaminanden en dansk normalprosatekst i et omfang af ord, som skal oversættes til tysk. Det danske forlæg 11

12 skal være forståeligt uden kendskab til specielle fagtermini og uden specifik baggrundsviden om de sagsforhold, der behandles. Den studerende skal endvidere kommentere et af eksaminator udvalgt sted i teksten, som frembyder specielle oversættelsesmæssige vanskeligheder. Eksaminator forelægger endvidere en tysk tekst, der på et korrekt tysk skal resumeres meningsfyldt, sammenhængende og selvstændigt. Teksterne udleveres ved eksaminationens begyndelse. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Der gives én karakter for oversættelse dansk-tysk og én karakter for fri skriftlig sprogfærdighed. Prøven skal bestås samlet, dvs. prøven er ikke bestået, dersom én af karaktererne er 00 eller derunder, og hele prøven må tages om, og evt. beståede karakterer må registreres som "ikke bestået". Eksamenssprog: Tysk. Censur: Ekstern. Omfang: 6 timer. Hjælpemidler: Indtil to af studienævnet godkendte tysk-tyske ordbøger og indtil to godkendte dansk-danske ordbøger. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Oversættelse tysk-dansk (konstituerende og obligatorisk) (fagelement HTYK03551E) German-Danish Translation (constituent and compulsory) (Course element HTYK03551E) 2,5 ECTS-point Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Eksaminanden kan oversætte tyske, nutidige normalprosatekster fra de seneste 25 år til et semantisk adækvat samt grammatisk, ortografisk og interpunktionsmæssigt korrekt dansk oversætte disse tekster under hensyntagen til stilistiske forskelle mellem originalteksten og den analoge danske teksttype, samt til oversættelsens funktionalitet i forhold til den intenderede målgruppe identificere specielle oversættelsesmæssige vanskeligheder i et af eksaminator udvalgt sted i teksten og kommentere disse. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende på baggrund af løste og rettede hjemmeopgaver. Der opgives intet pensum. 12

13 Prøvebestemmelser Prøveform: Bunden skriftlig prøve. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Dansk. Censur: Intern. Omfang: 4 timer. Hjælpemidler: Indtil to af studienævnet godkendte tysk-tyske ordbøger og indtil to dansk-danske ordbøger. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Sprogvidenskab IV Teoretisk grammatik og tekstlingvistik II (konstituerende og obligatorisk) (fagelement HTYK03561E) Linguistics IV Grammar and Text Linguistics II (constituent and compulsory) (Course element HTYK03561E) 7,5 ECTS-point Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden kan redegøre for og dermed dokumentere sikkert kendskab til det tyske sprogs morfologi og syntaks med særligt henblik på valens, kasus, tempus og modus redegøre for og dermed dokumentere kendskab til de tekstkonstituerende sproglige faktorer, til semantik og til pragmatiske faktorer, der indgår i sproglig tekstanalyse, med særligt henblik på referentiel bevægelse og mentale rum identificere og diskutere grammatiske problemer og formulere generelle regler støttet på enkeltstående eksempler redegøre for og dermed dokumentere kendskab til dansk grammatik på et niveau, der muliggør basale kontrastive overvejelser og færdighed i at beskrive væsentlige ligheder og uligheder mellem dansk og tysk i arbejdet med fagelementets stof bruge de kompetencer, der er opnået i Sprogvidenskab II og III, f.eks. kendskab til ordklasser og deres morfologi, syntaks m.v. Holdundervisning, hvor de studerende deltager aktivt i en dialog med underviseren. 250 normalsider, hvoraf 200 normalsider skal dække den teoretiske grammatik. Pensum fastsættes af eksaminator. Prøveform: Bunden skriftlig prøve. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Dansk. Censur: Ekstern. Omfang: 4 timer. Hjælpemidler: Ingen. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Tilmelding til eksamen forudsætter, at Praktisk grammatik og Sprogvidenskab III er bestået. 13

14 Modul 3: Litteratur og fri tysk mundtlig sprogfærdighed Module 3: Literature and Oral Communication 15 ECTS-point Kompetencemål for modulet Efter at have gennemført modulet kan den studerende kommunikere sikkert, varieret og korrekt på mundtligt tysk ud fra en bevidsthed om forskellige aspekter af den mundtlige sprogfærdighed, herunder kulturelle forskelle i mundtlige kommunikationsformer mellem dansk og tysk kombinere analysen af en litterær tekst med viden om den historiske, kulturelle og litteraturhistoriske kontekst reflektere over sin egen og andres analyserende, fortolkende praksis og teoretiske udgangspunkt arbejde ud fra en bevidsthed om, at litteratur og fortolkningen af denne er historisk betinget og dermed relativ og foranderlig formulere sig mundtligt (på tysk) og skriftligt (på dansk eller tysk) om litteraturvidenskabelige og -historiske emner med brug af den relevante fagterminologi. Litteratur II og mundtlig sprogfærdighed (konstituerende og obligatorisk) (fagelement HTYK00571E) Literature and Oral Communication (constituent and compulsory) (Course element HTYK00571E) 15 ECTS-point Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden kan kommunikere sikkert, varieret og korrekt på mundtligt tysk på korrekt mundtligt tysk karakterisere og fortolke tysksprogede tekster i overensstemmelse med fagets metoder og under anvendelse af tekstanalytiske begreber inddrage den relevante kontekst og i et vist omfang sekundærlitteratur til uddybelse af sin karakteristik og fortolkning inden for nærmere specificerede, afgrænsede emner redegøre for forskellige litteraturvidenskabelige metoder og de væsentligste skoledannelser inden for det 20. århundredes litteraturteori i hovedtræk gøre rede for et teoretisk standpunkt og dets konsekvenser for fortolkningen af litterære tekster klart strukturere sin argumentation og fremlæggelse af en problemstilling henholdsvis tekstfortolkning. Forelæsninger og holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af studenteroplæg og gruppearbejde m.v. samt øvelser, feedback fra underviser og præsentation/diskussion af generelle aspekter af den mundtlige sprogfærdighed. 14

15 Pensum Prøvebestemmelser Der opgives et samlet fællespensum for øvelsen i emnet og for øvelsen i tekstanalyse og litteraturteori på i alt 1000 normalsider, bestående af dels 200 normalsider litteraturteori, dels af 600 normalsider litterære tekster med 200 normalsider sekundærlitteratur (herunder litteraturhistorisk fremstilling). Primærteksterne skal være fordelt på værker (ved større værker evt. tekstuddrag) og mindst to forskellige genrer. Værkerne skal være fordelt ikke nødvendigvis ligeligt på 4 af underviser nærmere definerede litteraturhistoriske emneområder. En enkelt gruppe af de opgivne værker kan i stedet for indordning under en tidsmæssigt afgrænset periode samles inden for en genre eller et tema. Prøveform: Den studerende kan vælge mellem prøveform A og prøveform B. Prøveform A: Bunden mundtlig sagsfremstilling med aktiv undervisningsdeltagelse. Ved aktiv undervisningsdeltagelse forstås afløsning i form af en bunden skriftlig hjemmeopgave, som afleveres i tilknytning til undervisningen. Ved forberedelsestidens begyndelse forelægger eksaminator a) et eller to spørgsmål i en af de opgivne tekster, b) en ulæst tekst med relation til et af de 4 af lærerne nærmere definerede litteraturhistoriske emneområder, som begge skal analyseres og fortolkes samt perspektiveres til den relevante kontekst. Eksaminanden eksamineres i begge tekster, men vælger selv, om han/hun vil give sagsfremstilling i form af et selvstændigt oplæg til begge eller kun til den ene af teksterne. Efter sagsfremstillingen følger dialog mellem eksaminator og eksaminand. Ca. halvdelen af tiden eksamineres i den opgivne tekst, og i den anden halvdel af eksaminationstiden i den ikke-opgivne tekst. Hjemmeopgaven afleveres i løbet af undervisningen i øvelsen i tekstanalyse og litteraturteori til den af underviser fastsatte frist. Opgaven kan bestå i en metodediskussion i relation til en litterær tekst, eller en diskussion af forskellige litteraturteoretiske præmissers konsekvenser for fortolkningen, idet der inddrages litteraturteoretiske originaltekster og/eller anden sekundærlitteratur. Opgaven kan skrives på tysk eller dansk efter den studerendes valg eget valg. Med denne opgave er pensum i litteraturteori afløst. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Der gives én karakter for analyse af læst tekst, én for analyse af ulæst tekst og én for eksaminandens mundtlige tyske sprogfærdighed. Eksamenssprog: Tysk. Censur: Ekstern. Omfang: Den skriftlige hjemmeopgave er på 4-5 normalsider. Den mundtlige prøve varer 45 minutter inklusive votering. Der gives 45 minutters forberedelsestid. Hjælpemidler: De medbragte opgivne værker samt indtil to af studienævnet godkendte tysk-tyske ordbøger. Derudover egne noter. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Prøveform B: Bunden mundtlig sagsfremstilling. Ved forberedelsestidens begyndelse forelægger eksaminator a) et eller to spørgsmål i en af de opgivne tekster, b) en ulæst tekst med relation til 15

16 et af de 4 af lærerne nærmere definerede litteraturhistoriske emneområder, som begge skal analyseres og fortolkes samt perspektiveres til den relevante kontekst. Eksaminanden eksamineres i begge tekster, men vælger selv, om han/hun vil give sagsfremstilling i form af et selvstændigt oplæg til begge eller kun til den ene af teksterne. Efter sagsfremstillingen følger dialog mellem eksaminator og eksaminand.. Ca. halvdelen af tiden eksamineres i den opgivne tekst (inklusive litteraturteori), og i den anden halvdel af eksaminationstiden i den ikke-opgivne tekst. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Der gives én karakter for litteraturteori og analyse af læst tekst, én for analyse af ulæst tekst og én for eksaminandens mundtlige tyske sprogfærdighed. Ved bedømmelsen af den mundtlige sprogfærdighed indgår både et korrekthedskrav og et krav om evne til formidling af faglig erkendelse på et adækvat fagsprog. Eksamenssprog: Tysk. Censur: Ekstern. Omfang: 45 minutter inklusive votering. Der gives 45 minutters forberedelsestid. Hjælpemidler: De medbragte opgivne værker samt indtil to af studienævnet godkendte tysk-tyske ordbøger. Derudover egne noter. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Særlige bestemmelser Den læste tekst (inkl. afløsningsopgave i litteraturteori) vægtes med 5 ECTS-point, den ulæste tekst med 5 ECTS-point og mundtlig sprogfærdighed med 5 ECTS-point. Hvis én af disse discipliner ikke bestås, kan man indtegne sig til en omprøve i denne disciplin. Prøvens varighed er 25 minutter med 25 minutters forberedelsestid. Omprøve i mundtlig sprogfærdighed alene foregår som ovenfor beskrevet, på grundlag af to af kandidaten valgte værker fra pensum, men der gives i så fald kun en sprogfærdighedskarakter. Øvrige bestemmelser ved omprøve er som ovenfor beskrevet under Prøveform, hvad angår den pågældende disciplin. Kapitel 7 Merit og ækvivalensbestemmelser 11. Studienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede fagelementer fra en anden uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i kandidatuddannelsen i Tysk. Stk. 2. Fagelementer, der ønskes aflagt ved andre uddannelser på samme niveau, skal forhåndsgodkendes af Studienævnet, inden den studerende tilmelder sig fagelementet. 12. Prøver aflagt efter tidligere studieordninger for gymnasiesidefaget i Tysk ækvivalerer prøver i henhold til nærværende studieordning som anført nedenfor. Beståede prøver kan overføres til den nye studieordning, og den studerende afslutter uddannelsen i henhold til reglerne i denne. Stk. 2. Nedenstående meritoverføres ved overgang fra det ½-årlige sidefag i Tysk, ordningen (gymnasiesidefag) eller studieordningen for det ½-årlige sidefagsstudium i Tysk, 2007 (overgangsordning gældende for studerende optaget på en humanistisk BA-uddannelse i perioden ). 16

17 Sidefag 1999 ECTSpoint KA-tilvalg 2008 ECTSpoint Oversættelse dansk-tysk 7,5 Oversættelse dansk-tysk samt fri skriftlig sprogfærdighed, 5 under forudsætning af, at der aflægges supplerings- prøve i fri skriftlig sprogfærdighed eller efter studienævnets særlige bestemmelser. Grammatik og Tekstlingvistik/ 15 Sprogvidenskab III og IV (a 7,5 ECTS-point) 15 pragmatik/semantik Litteraturfortolkning inkl. fri mundtlig sprogfærdighed 7,5 Valgfag (7,5 ECTS-point) eller Litteratur II (15 ECTSpoint), under forudsætning af, at særlig suppleringsprøve i litteratur og litteraturteori aflægges efter studienævnets særlige bestemmelser. Sidefag 1999, rev ECTSpoinpoint KA-tilvalg 2008 ECTS- Oversættelse dansk-tysk 5 Oversættelse dansk-tysk 2,5 Litteraturfortolkning inkl. fri mundtlig sprogfærdighed Grammatik og Tekstlingvistik/ pragmatik/semantik Oversættelse dansk-tysk inkl. fri skriftlig sprogfærdighed 7,5 Valgfag (7,5 ECTS-point) eller Litteratur II (15 ECTSpoint), under forudsætning af, at særlig suppleringsprøve i litteratur og litteraturteori aflægges efter studienævnets særlige bestemmelser. 7,5 eller 15 7,5 eller Sprogvidenskab III og IV (a 7,5 ECTS-point) 15 7,5 Oversættelse dansk-tysk samt fri skriftlig sprogfærdighed, under forudsætning af, at der aflægges suppleringsprøve i fri skriftlig sprogfærdighed efter studienævnets særlige bestemmelser. Stk. 3. Fra tilvalgsordningen af 1999 og overgangsordning af 2005 kan man meritoverførsel ske på nedenstående måde, under forudsætning af, at der aflægges opgraderingsprøve til KAniveau. Tilvalgsordning 1999 og overgangsordning 2005 ECTSpoint KA-tilvalg ECTSpoint Praktisk grammatik 5 Praktisk grammatik 2,5 Introduktion til tysk identitets- og sproghistorie 7,5 Introduktion til tysk identitets- og sproghistorie 7,5 5 Kapitel 8 Prøver og bedømmelseskriterier 13. Reglerne i bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved prøverne på kandidatuddannelsen. 14. Regler om prøver, herunder om tilmelding og afmelding, fremgår af fakultetets hjemmeside Prøverne skal aflægges på samme sprog, som undervisningen er foregået på, medmindre andet er fastsat af Studienævnet eller fremgår af de specifikke prøvebestemmelser for det enkelte fagelement. 16. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Stk. 2. Studienævnet fastsætter nærmere regler for syge- og omprøver og kan beslutte, at syge- eller omprøven afholdes med en anden eksamensform end den ordinære prøve. 17

18 17. Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået. Fuldstændig opfyldelse af de faglige mål for de enkelte fagelementer giver karakteren 12 (tolv). Stk. 2. En prøve er bestået, når bedømmelsen 02 (to) er opnået, eller når bedømmelsen Bestået er opnået. Stk. 3. Alle prøver skal bestås, for at kandidatgraden kan opnås. 18. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan dokumentere behov herfor, f.eks. på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Kapitel 9 Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen 19. Studerende, som ikke har været studieaktive i mere end ½ år, tilbydes vejledning. Stk. 2. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke har været studieaktive i en sammenhængende periode på 2 år, jf. adgangsbekendtgørelsens 37. Stk. 3. Krav til studieaktivitet følger af universitetets regler herom. 20. Den studerende skal senest have afsluttet kandidatuddannelsen, inklusive kandidattilvalget, 3 år efter studiestart. Stk. 2. Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, bringes den studerendes indskrivning til ophør. Stk. 3. Studienævnet fastsætter nærmere regler for afslutning af uddannelsen. Kapitel 10 Dispensation og andre regler 21. Studieordningen og regler samt mål og rammer udstedt med hjemmel i denne offentliggøres på fakultetets hjemmeside Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af Studienævnet, når der foreligger usædvanlige forhold. 23. Studerende, der frit sammensætter kandidatuddannelsen, er selv ansvarlige for, at 2/3 af uddannelsen (80 ECTS-point) er bedømt med karakter og mindst 1/3 (40 ECTS-point) er bedømt med ekstern censur. Stk. 2. Studerende, der frit sammensætter kandidatuddannelsen, er endvidere selv ansvarlige for, at de opfylder kravene til uddannelsens sammensætning af centralfag og tilvalg. Kapitel 11 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser 24. Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2008 og gælder for studerende, der er indskrevet på et gymnasierettet kandidattilvalg den 1. september 2008 eller senere, jf. 4, stk Prøver på studieordninger udstedt i henhold til bekendtgørelse om humanistiske uddannelser (1995) afholdes sidste gang ved sommerterminen

19 Stk. 2. Studerende på nævnte sidefagsstudieordninger i henhold til stk. 1, som ikke har bestået gymnasiesidefagsuddannelsen ved sommerterminen 2011, overflyttes til 2008-studieordningen. Godkendt af Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, København d. 27. februar Godkendt af Dekanen for det Humanistiske Fakultet d. 28. august Justeret og godkendt af Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, København d. 4. marts Justeret og godkendt af Dekanen for det Humanistiske Fakultet d. 26. august Godkendt af Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk d. 26. oktober Justeret og godkendt af Dekanen for det Humanistiske Fakultet d. 23. januar Ulf Hedetoft Dekan /Annette Moe Studiechef 19

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Scandiavian

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Curriculum for elective studies within a Master s Programme in Cultural Heritage and Museum Theory The 2008

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies Aimed for the Danish Upper-Secondary School within a Master s Programme in French

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in The 2008 Curriculum Justeret 2010 og 2016 Det

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Tysk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Tysk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Tysk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in German Studies The 2007 Curriculum Justeret 2010 Studienævnet

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Auditory Culture The 2008 Curriculum Revideret 2010 Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Curriculum for Interdisciplinary Topics in Connection

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Minor Subject in Italian Studies, the 2012 curriculum Rettet 2014

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Engelsk, 2008-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Engelsk, 2008-ordningen elon for Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Engelsk, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies Aimed for the Danish Upper-Secondary School within a Master s Programme in English

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in Spanish Studies, the 20112curriculum

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Chinese or Japanese Studies The 2008 Curriculum Rettet 2011 og 2013 Justeret

Læs mere

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Skabelon for UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Projectrelated Courses TEACH Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen +Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in French Studies,

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Tysk 2005-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004

Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Tysk 2005-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Tysk 2005-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the BA-programme in German Studies The 2005 Curriculum Revideret 2007 Justeret

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Performative Processes The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Institut

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Religious Studies The 2008 Curriculum Rettet 2011 og 2013 Justeret 2012 Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kuratering og Kulturarv, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kuratering og Kulturarv, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kuratering og Kulturarv, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Curating and Cultural Heritage The 2008 Curriculum

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefag i Filosofi, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefag i Filosofi, 2008-ordningen for Studieordning for kandidatsidefag i Filosofi, 2008-ordningen Curriculum for the Minor at Master s Level in Philosophy The 2008 Curriculum Rettet 2012 og 2015 Rettet 2012 og 2015 Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Hebraisk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Oldtidskundskab, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Oldtidskundskab, 2008-ordningen Studieordning for kandidatsidefaget i Oldtidskundskab, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Classical Civilisation The 2008 Curriculum Justeret 2009 Rettet 2012 og 2013 Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Finsk, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Finsk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatuddannelsen i Finsk, 2008-ordningen Curriculum for Master s Programme in Finnish The 2008 Curriculum Rettet 2009 Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske Studier

Læs mere

Fransk sprog, litteratur og kultur,

Fransk sprog, litteratur og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Revideret

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Kunsthistorie 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Spansk Sprog og Kultur, 2008-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Spansk Sprog og Kultur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Spansk Sprog og Kultur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies Aimed for the Danish Upper-Secondary School within a Master s

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Latin, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Latin, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Latin, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Latin The 2008 Curriculum Justeret 2009 og 2018 Rettet 2012 og 2013 Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Medieval Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2015 Rettet 2015

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Medieval Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2015 Rettet 2015 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Middelalderkundskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Ændringerne er understreget: 20. Version oversættelse fra tysk til dansk

Læs mere

Tilvalgsstudieordning i Lingvistik Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Linguistics The 2007 Curriculum

Tilvalgsstudieordning i Lingvistik Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Linguistics The 2007 Curriculum Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Lingvistik 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Tilvalgsstudieordning i Lingvistik 2007 Faculty

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 20-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Rettet 2014. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Rettet 2014. Justeret 2014 og 2015 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Justeret 2014 og 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Billedkunst 2014-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Filosofi, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Filosofi, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatuddannelsen i Filosofi, 2008-ordningen Curriculum for Master s Programme in Philosophy The 2008 Curriculum Revideret 2009 Revised 2009 Justeret 2010 og 2012 Adjusted

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in IT and Language The 2007 Curriculum. Justeret 2010

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in IT and Language The 2007 Curriculum. Justeret 2010 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i It og Sprog 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

spansk sprog og kultur

spansk sprog og kultur Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Klassisk Græsk, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Klassisk Græsk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Klassisk Græsk, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Ancient Greek The 2008 Curriculum Justeret 2009 Rettet 2012 og 2013 Det Humanistiske

Læs mere

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum 28. 28Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet BA-niveau i Innovation og Iværksættelse 2009-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K. September 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K September 1998 Senest revideret juni 2007 Studieordning for Magisterkonferens i romanistik ved Aarhus

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Curriculum for the elective studies in Practical and Theoretical

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen Justeret og rettet 2016 Institut for Engelsk,

Læs mere

øst- og sydøsteuropastudier (russisk),

øst- og sydøsteuropastudier (russisk), Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i øst- og sydøsteuropastudier (russisk), 2017-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2014 og 2016

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2014 og 2016 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Film- og Medievidenskab, 2013-ordningen Justeret 2014 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018 KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i billedkunst 2014-ordningen Justeret 2016 og 2018 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det

Læs mere

digital kommunikation og æstetik,

digital kommunikation og æstetik, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i digital kommunikation og æstetik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Fomidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere