Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef)"

Transkript

1 Til stede: Afbud: Andre deltagere: Gregers Christensen, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant, Rasmus Rifsdal (ressourcechef) og Anne Sørensen (forstander) Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef) Søren Jensen (revisor, Deloitte), Jens Bernhart (referent) I formandens fravær var næstformand Gregers Christensen mødeleder. Rasmus Rifsdal, ressourcechef fra 1. januar, præsenterede sig for bestyrelsen. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt med den ændring, at mødet indledtes med punkt Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2014 (gennemgang ved revisor Søren Jensen) Revisor Søren Jensen gennemgik årsrapport 2014 for bestyrelsen. Den samlede omsætning i 2014 var ca. 85 mio. kr. Årets resultat er påvirket af meromkostning på 1,6 mio. kr., som udgøres af udbetaling til afskediget tjenestemand på baggrund af en EU-dom. På trods af denne meromkostning udgør overskuddet for 2014 ca. 1,35 mio. kr., hvilket er meget tæt på det budgetterede overskud på ca.1,5 mio. kr. Baggrunden er bl.a. afvikling af VUC Erhverv, som de foregående år har givet et betydeligt underskud. VUC Lyngbys likviditet er pr. 31/ ca. 44 mio. kr. dog er en del forudbetalt statstilskud. Egenkapitalen er på næsten 20 mio. kr. Andre nøgletal: overskudsgraden er 1,6 % (hvilket er tilfredsstillende for en statslig selvejende institution som VUC Lyngby), likviditetsgraden er 170,44 % (en meget høj procentsats, hvilket er et godt nøgletal, når VUC Lyngby skal købe bygninger og ud på lånemarkedet), soliditetsgraden er 42 %. Antallet af årselever er faldet til samlet 814,2 årselev, bl.a. på baggrund af et fald i aktiviteten på den 2-årige hf og indtægtsdækket virksomhed. Revisionens påtegning: VUC Lyngby overholder gældende regler for regnskabspraksis (se beskrivelse af anvendt regnskabspraksis). Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Alt er i den skønneste orden, og VUC Lyngbys regnskab for 2014 er til absolut topkarakter. Bestyrelsen drøftede regnskabet, herunder baggrunden for de foretagne afskrivninger JBE Side 1 af 5

2 Peter Kay Mortensen spurgte til forrentningen af de likvide midler. Pt. er renten heldigvis ikke negativ, men på 0 %, fordi de likvide midler er placeret i Danske Bank under en paraplyaftale, som giver gunstige vilkår. Søren Jensen gennemgik derefter revisionsprotokollatet, herunder forhold af væsentlig betydning for årsrapport og forvaltningen. Det første punkt er vedrørende afvikling af VUC Erhverv og indtægtsdækket virksomhed. Det er lykkedes at gøre dette med et underskud på kun kr. Revisor gengav punktet vedrørende drøftelse af besvigelser og spurgte bestyrelsen, om man har kendskab til besvigelser. Der er ikke kendskab til eller formodninger om besvigelser. Der er foretaget uanmeldt revision den 28. november 2014, dette gav ikke anledning til bemærkninger. Tilskud fra Undervisningsministeriet er attesteret og kontrolleret af revisor løbende, andre indtægter er kontrolleret ved stikprøver eller afstemninger. Mht. rapportering af udført forvaltningsrevision, så ser revisionen, at der er orden i tingene og udvises sparsommelighed med midlerne. Der er sket et lille fald i både årselever og årsværk (medarbejderårsværk), så produktiviteten er faktisk steget en smule fra 2013 til Regnskabsinstruksen er senest ajourført juli 2013 og vil blive opdateret i Revisionserklæringen lyder, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger om de modtagne statstilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, ej heller om tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler. Revisorpåtegningen er således uden forbehold og supplerende oplysninger. Bestyrelsen takkede for den gode og særdeles forståelige orientering om årsrapport og revisionsprotokollat. Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten og underskrev det fremlagte revisionsprotokollat. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet af mødet torsdag den 4. december 2014 er godkendt. 3. Meddelelser Anne Sørensen orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Anne Sørensen fortalte endvidere om tilbagemelding på etablering af ordblindeundervisning og skrivekurser på Ordrup Gymnasium. Thorkild Baltzer spurgte til økonomien i funktionen som tovholder for den kombinerede ungdomsuddannelse. Anne Sørensen og Rasmus Rifsdal uddybede, at der formentlig ikke er økonomisk gevinst at hente, men at denne nye uddannelse anses for at være vigtig i forhold til at få restgruppen blandt de unge i uddannelse JBE Side 2 af 5

3 Gregers Christensen spurgte til den indberettede kapacitet på fem klasser. Det er indberetning til Undervisningsministeriet og Fordelingsudvalget i området om, hvor stor kapacitet man som udgangspunkt mener at kunne rumme. 4. Referatopfølgning Gregers Christensen spurgte til opfølgning på muligheden for at tilbyde en midlertidig placering af Lyngby-Taarbæks ungdomsskole. Der er desværre ikke ledige kvadratmeter på Nybrovej 114 til rådighed. 6. Udpegning af revisor (bilag udsendt) Rasmus Rifsdal gennemgik pointerne i det udsendte bilag. Det er vurderingen, at det vil være formålstjenligt at bibeholde Deloitte, idet det oven i købet vil betyde en betydelig besparelse. Bestyrelsen udtrykte ros til beslutningen om at sende revisionsydelserne i udbud. I henhold til vedtægternes 11 er det bestyrelsen, som beslutter valg af revisor. Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen om at fortsætte med Deloitte. 7. Køb af ejendom Rasmus Rifsdal orienterede om status på processen på baggrund af det udsendte bilag. I processen er man kommet til udkast til en betinget købsaftale og en drøftelse af den pris, som VUC Lyngby vil kunne købe bygningerne til. Købsaftalen er betinget af, at VUC Lyngby kan opnå de krævede godkendelser fra Undervisningsministeriet, Finansministeriet og Finansudvalget, samt at VUC Lyngbys bestyrelse vil kunne godkende aftalen. Den forventede finansiering udgør etableringstilskud fra staten på 63 mio. kr. og realkreditlån på ca. 59 mio. kr. samt likvide midler. Der vil derfor være en relativt stor egenkapital og likviditet til f. eks. at kunne bygge om/bygge til. Bilaget indeholder desuden en gennemgang af 3 scenarier og en risikoanalyse. De tre scenarier er business as usual, hvor VUC Lyngby fortsætter med at leje bygningerne, middle of the road, hvor VUC Lyngby køber bygningerne og worst case samt stress scenariet. Selv med det sidste scenarie vil det være en utvetydig fordel at købe i stedet for at leje. Bestyrelsen takkede for orienteringen og drøftede situationen på baggrund af det udsendte bilag. 8. Vedtagelse af fagtilbud 2015/2016 Anne Sørensen orienterede ud fra det udsendte bilag, herunder om det nye ved at tilbyde forløb på niveau G og C, der dels er forlagt til erhvervsskolerne, dels er udarbejdet og markedsføres i samarbejde med erhvervsskolerne. Det er forløb, der er kommet op at stå på grund af erhvervsskolereformens strammede krav for optagelse på EUD, hvor VUC ser sig som en vigtig medspiller i forhold til at opkvalificere de unge, som ikke endnu er kvalificeret til optagelse JBE Side 3 af 5

4 En godkendelse af udbuddet giver ikke anledning til ændring i budgettet. Bestyrelsen vedtog fagtilbuddet for 2015/ ETU 2014 (bilag udsendt) Anne Sørensen gennemgik det udsendte notat samt de rapporter, som er udarbejdet på baggrund af trivselsundersøgelsen. Gregers Christensen bemærkede, at der synes at være en større gevinst ved at forbedre andre punkter end det fysiske miljø som ellers vurderes relativt lavt. Det er især i området organisering, at der vil være en gevinst at hente. 10. Eventuelt Rasmus Rifsdal orienterede om status på IT-strategi på baggrund af udsendt bilag. Der er tre spor, som forfølges nu: Vision, hardware/system samt mere IT i undervisningen. Der foreligger et forslag til en justeret tidsplan. Bestyrelsen ser frem til at drøfte IT-strategien på det kommende møde. Anne Sørensen uddelte oversigt over ekstern aktivitet. Peter Kay Mortensen spurgte ind til, hvilke typer aktivitet VUC Lyngby forsøger at skabe gennem denne eksterne aktivitet. Anne Sørensen fortalte, at det primære fokus er ordblindeundervisning for voksne samt FVU, livslang uddannelse og fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for især de kortuddannede. Anne Sørensen orienterede om tiltag fra Undervisningsministeriet omkring understøttelse af bestyrelsesarbejdet. Der er udsendt brev til bestyrelsesformændene for statsligt selvejende uddannelsesinstitutioner som VUC. Anette Holm spurgte til den forestående generalforsamling for bestyrelsesforeningen. Er der medlemmer af VUC Lyngbys bestyrelse, som deltager i det? Bestyrelsen vil gerne drøfte, i hvilket omfang man som bestyrelse skal indgå i det landsdækkende samarbejde for bestyrelser. Mødet sluttede kl På næste møde skal bestyrelsen huske at underskrive referatet fra dette og foregående møde. Mødeplan: Torsdag den 28. maj 2015 kl Torsdag den 20. august 2015 kl Torsdag den 29. oktober 2015 kl Torsdag den 3. december 2015 kl JBE Side 4 af 5

5 dato underskrift dato underskrift dato underskrift dato underskrift dato underskrift dato underskrift dato underskrift dato underskrift dato underskrift dato underskrift JBE Side 5 af 5

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Overgangsfasen - fra erhvervsskolen til erhvervsakademi

Overgangsfasen - fra erhvervsskolen til erhvervsakademi Overgangsfasen - fra erhvervsskolen til erhvervsakademi Problemstillinger ved overgangen til erhvervsakademi for videregående uddannelser August 2008 Forord Regeringen har indgået aftale med Dansk Folkeparti,

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Dagsorden for møde den 18. december 2012

Dagsorden for møde den 18. december 2012 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

20. mødedag, fredag den 14.november 2008.

20. mødedag, fredag den 14.november 2008. 20. mødedag, fredag den 14.november 2008. Dagsordenens punkt 11 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget godkender landskassens regnskab for 2007. (Landstingets revisionsudvalg) (2. behandling)

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Paderup d. 22. januar 2007. Indkaldelse til 1. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være en let anretning undervejs

Læs mere