REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 J.nr UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne år 3. Gennemgang af årsregnskabet til godkendelse 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor 5. Eventuelt Ad. 1 Som dirigent og referent valgtes Uffe Thorlacius, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig. Ad. 2 Bestyrelsens formand; Peter Packness, aflagde beretning. Der henvises til særskilt bilag. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. Ad. 3 Michael Christophersen gennemgik regnskabet, som blev enstemmigt godkendt. Ad.4 Som bestyrelsesmedlemmer Peter Packness Frank Christensen Thomas Larsen Kristian Pedersen Som nyt bestyrelsesmedlem genvalgtes: valgtes: Egon Vinther

2 Som ny intern revisor valgtes: Søren Rytter Rasmussen Ad. 5 Kommunen har ønsket at Fonden for Ulvedalene skal nedlægges. Dette skaber nogen usikkerhed om, hvor vidt LB kan forvente at stå for kontrolfunktionen under den næste forestilling i Søren Jensen og Uffe Thorlacius arbejder på at sikre opgaven. Da intet yderligere forelå, blev generalforsamlingen hævet. Kgs. Lyngby, d. 2. april 2012 Uffe Thorlacius 2

3 Lyngby Boldklubs Oldboysafdeling Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 31. marts Tilstede var følgende bestyrelsesmedlemmer: Peter Packness (formand) Frank Christensen Thomas Larsen Kristian Pedersen Egon Vinther Dagsorden: 1. Valg af ny kasserer Efter at Michael Christophersen havde valgt at trække sig fra bestyrelsen blev Egon Vinther enstemmigt valgt tiloldboysafdelingens nye kasserer.. arts 2012 Peter Packness (formand)

4 Vedtægter for Lyngby Boldklubs Oldboysafdeling 1 Formål (1.1) Afdelingens formål er at varetage interesserne og aktiviteter for de af Lyngby Boldklubs medlemmer, der er tilknyttet turneringer for oldboys, veteran, superveteran og gransuperveteran i en passende samhørighed med Lyngby Boldklubs øvrige interesser og aktiviteter. Endvidere har afdelingen til formål at udføre aktiviteter, der kan bidrage til økonomisk støtte af spilleme i klubbens øvrige rækker. Afdelingen er i enhver henseende underlagt moderklubben, Lyngby Boldklubs, regler og direktiver, og er således ikke en selvstændig forening, bortset fra at afdelingen ikke ved sine aktiviteter kan forpligte moderklubben på nogen måde, hverken juridisk eller økonomisk, og bortset fra at afdelingens formue og indtægter alene er underlagt afdelingens beføjelser. Afdelingens arbejde og aktiviteter må ikke få en sådan karakter, at dette kan opfattes som "en klub i klubben". 2 Medlemskab (2.1) Alle medlemmer af Lyngby Boldklub bliver automatisk medlem af Oldboysafdelingen, når de er fyldt 33 år. Medlemmerne deltager på lige betingelser, uanset hvor meget de hver især betaler i kontingent, sponsorbidrag m.v. (2.2) Medlemmerne forpligter sig til, at betale et eventuelt årligt kontingent, såfremt det besluttes på en ordinær generalforsamling. Et evt. kontingent opkræves af bestyrelsen umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Desuden kan medlemmerne efter nærmere aftale med bestyrelsen indbetale bidrag til særlige arrangementer.

5 Side 2 3 Bestyrelsen (3.1) Afdelingens arbejde ledes af en bestyrelse på 3-6 medlemmer, der vælges for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. For så vidt antallet af bestyrelsesmedlemmer kommer under 3 medlemmer, skal der snarest muligt indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at vælge nye bestyrelsesmedlemmer for tiden indtil den næste ordinære generalforsamling. (3.2) Bestyrelsen, konstituerer sig selv ved valg af en formand, en næstformand, og en kasserer. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. (3.3) Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 f'\ bestyrelsesmedlemmer kræver dette. Dagsorden for bestyrelsesmødet skal angives. (3.4) Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget, og ved hans eventuelle fravær gør næstformandens stemme udslaget. (3.5) Formanden udpeger en referent, som udarbejder en kort beretning over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Beretningen underskrives af referenten og formanden og omdeles til bestyrelsesmedlemmerne i øvrigt. Referaterne indsættes i forhandlingsprotokollen. (3.6) Bestyrelsen træffer alle afgørelse om dispositioner til varetagelse af afdelingens formål. Bestyrelsen er afdelingens højeste myndighed men forpligter sig til at orientere medlemmerne på generalforsamlinger og orienteringsmøder m.v. om hvilket arbejde, bestyrelsen har udført, til hvilke formål foreningens midler er benyttet, og hvilke planer bestyrelsen har lagt for foreningens fremtidige virke. Dog er generalforsamlingen højeste myndighed, når det drejer sig om valg af bestyrelsesmedlemmer og ved beslutning om ændringer af nærværende vedtægter. 4 Generalforsamling (4.1) Hvert år inden udgangen af marts måned afholdes ordinær generalforsamling. Desuden afholdes så vidt muligt et orienteringsmøde hvert år i november eller december. Ekstraordinær generalforsamling eller ekstraordinære orienteringsmøder afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst Y4 af foreningens medlemmer forlanger dette. (4.2) Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved meddelelse til medlemmerne via eller post med mindst 14 dages varsel for de ordinære generalforsamlinger og mindst 8 dages varsel for de ekstraordinære generalforsamlinger eller orienteringsmøder og lignende. (4.3) Generalforsamlingerne ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Desuden vælger generalforsamlingen en referent, som udarbejder et kort beslutningsreferat, der underskrives af referenten og formanden, og derefter indsættes i afdelingens forhandlingsprotokol. 2

6 Side 3 (4.4) på den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om det forgangne virkeår og planeme for det kommende virkeår samt fremlægger regnskab til godkendelse. Eventuelle forslag, der vedtages på generalforsamlingerne, skal alene betragtes som vejledende og retningsgivende for bestyrelsen, med undtagelse af forslag vedrørende valg af bestyrelsesmedlemmer og vedtægtsændringer. (4.S) Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse. Afstemningen sker skriftligt, hvis blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker dette. For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig nærværelse, bortset fra bestyrelsesmedlemmerne, der kan give fuldmagt til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Ved afstemninger gælder almindelig simpel stemmeflerhed, dog bortset fra beslutninger om ændringer af nærværende vedtægter, der kun kan træffes, såfremt % af de stemmeberettigede på generalforsamlingen, hvor forslaget er indeholdt i dagsordenen, tiltræder forslaget. Hvert medlem og hvert bestyrelsesmedlem har en stemme. 5 Regnskab og revision (s. 1) Afdelingens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en intern revisor, der vælges af generalforsamlingen blandt medlemmer udenfor bestyrelsen. Revisoren og en eventuel suppleant for revisor vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. (S.2) Afdelingens formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende. 6 Tegning, hæftelse (6.1) Afdelingen forpligtes ved underskrift af bestyrelsesformanden i forening med 2 andre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesformanden kan meddele afdelingens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtigelser. (6.2) Afdelingen hæfter kun for sine forpligtigelser med den afdelingen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke afdelingens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. Således vedtaget på generalforsamlingen, den 24. oktober 2009

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere