Delårsrapport kvartal 2009/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10"

Transkript

1 Delårsrapport kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2009, TK Development A/S, CVR Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen. Åbnet den 25. november 2009.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 7 Ledelsesberetning 8 Kvartalsrapportering kvartal 2009/10 8 Statsadvokaten frafalder sigtelse mod TK Development A/S 8 Afleverede projekter 8 Fremdrift i koncernens projekter 8 Markedsforhold 9 Yderligere projektmuligheder 9 Finansiering 9 Fokus på omkostninger 9 Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb 10 Forventninger til 2009/10 10 Koncernens projektportefølje 10 TK Development, moderselskabet 11 TKD Nordeuropa 11 Euro Mall Holding 14 Investeringsejendomme 18 Regnskabsberetning 19 Ledelsespåtegning 21 Koncernregnskab 22 2/28 TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 Indholdsfortegnelse

3 Resume Dette er TK Developments første kvartalsrapport hvor der hidtil har været offentliggjort periodemeddelelser. TK Development realiserede i årets første ni måneder 2009/10 et resultat efter skat på DKK 49,4 mio. mod DKK 41,7 mio. for samme periode 2008/09. Koncernens egenkapital udgør pr. 31. oktober 2009 DKK 1.592,7 mio. svarende til en soliditet på 37,2 %. Statsadvokaturen for særlig økonomisk kriminalitet har den 17. december 2009 frafaldet sigtelserne mod TK Development A/S, ledelsen og selskabets revisorer. Koncernens m² multifunktionelle center Entré i Malmø, Sverige, åbnede i marts 2009 og er i juni 2009 overdraget til investor. Der er i december 2009 indgået salgsaftale med den tyske investeringsfond Commerz Real vedrørende koncernens m² retailparkprojekt i Danderyd, Sverige. Den samlede salgssum udgør ca. SEK 280 mio. og er baseret på forward funding. Første etape af koncernens retailpark i Most, Tjekkiet, på m² åbnede ultimo april Koncernens shoppingcenter Galeria Sandecja i Nowy Sącz, Polen, på ca m² åbnede ultimo oktober 2009 og er fuldt udlejet. Koncernens shoppingcenter Galeria Tarnovia i Tarnów, Polen, på ca m² åbnede ultimo november 2009 og er fuldt udlejet. Markedsforholdene er fortsat vanskelige. Koncernens projektportefølje er med m² på niveau med 31. januar TK Development har fortsat fokus på omkostninger samt konsolidering og gennemførelse af de eksisterende projekter i porteføljen. Koncernen forventer for 2009/10 nu et resultat efter skat i niveauet DKK 50 mio. Spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Frede Clausen på telefon Statsadvokaten frafalder sigtelse mod TK Development A/S TK Development A/S og seks personer blev i oktober 2005 sigtet af Statsadvokaturen for særlig økonomisk kriminalitet for urigtig indtægtsførelse og kursmanipulation for perioder der dækker regnskabsårene 2000/ /04. Sigtelsen blev efterfølgende udvidet til også at omfatte to af selskabets tidligere revisorer. Statsadvokaten har den 17. december 2009 meddelt at sigtelsen mod selskabet, ledelsen og revisorerne er frafaldet. Ledelsen har under hele forløbet været af den opfattelse at sigtelserne baserer sig på misforståelser omkring koncernens anvendte regnskabsprincipper. Ledelsen er derfor tilfreds med at statsadvokatens undersøgelser har resulteret i at sigtelsen er frafaldet. Afleverede projekter Der er i årets første ni måneder afleveret projekter på ca m². Projekterne omfatter koncernens multifunktionelle center Entré, Sverige, en Føtex i Brønderslev, Danmark, og boligenheder i Tivoli Residential Park, Polen. Fremdrift i koncernens projekter TK Development har fortsat fokus på konsolidering og gennemførelse af de eksisterende projekter i porteføljen, herunder sikring af en stærk forhåndsudlejning eller salg inden påbegyndelse af byggeri. På koncernens projekter med igangværende byggeri eller nært forestående byggestart oplever koncernen en pæn lejerinteresse, og der er i perioden indgået en række lejeaftaler på disse projekter som derfor forløber planmæssigt. Der er i december 2009 indgået salgsaftale med den tyske investeringsfond Commerz Real vedrørende koncernens m² retailparkprojekt i Danderyd, Sverige. Den samlede salgssum udgør ca. SEK 280 mio. og er baseret på forward funding. Den aktuelle udlejningsgrad udgør 99 %, og byggeriet er påbegyndt i november Projektet opføres i to etaper hvor første etape består af ni butikker der åbner i oktober Anden etape består af Plantagen og åbner i marts Der henvises i øvrigt til fondsbørsmeddelelse nr. 13 af 14. december I koncernens shoppingcenterprojekt Sillebroen i Frederikssund, Danmark, udgør den aktuelle udlejningsgrad 80 %. Byggeriet forløber planmæssigt, og åbning af centret er planlagt til 25. marts Resume TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 3/28

4 I Polen er koncernens shoppingcenter Galeria Sandecja i Nowy Sącz nu færdigopført og åbnede planmæssigt i oktober Centret er fuldt udlejet. Byggeriet af koncernens shoppingcenter Galeria Tarnovia i Tarnów, Polen, er ligeledes afsluttet, og centret åbnede som planlagt i november Centret er fuldt udlejet. Begge centre har oplevet en særdeles god åbning og en meget tilfredsstillende kundetilstrømning. Den 30. april 2009 åbnede første etape på m² af koncernens retailpark i Most, Tjekkiet. Aktuel udlejningsgrad på første etape udgør 83 %. Investeringen i disse projekter hvor der på de fire sidstnævnte har været igangværende byggeri i årets første ni måneder, er den væsentligste årsag til at projektbeholdningen i koncernen er steget fra DKK 2,5 mia. pr. 31. januar 2009 til DKK 3,2 mia. pr. 31. oktober Markedsforhold Markedssituationen er fortsat vanskelig. De finansielle markeder er fortsat præget af usikkerhed hvor bankerne fortsat stiller høje krav til egenkapitalindskud i de enkelte projekter. Der gennemføres fortsat kun få handler med fast ejendom på koncernens markeder. Dette medfører fortsat usikkerhed om prissætningen på fast ejendom og en generel afventende holdning hos investorerne. På udlejningssiden inden for butikssegmentet opleves fortsat stabilitet, om end med en mere træg efterspørgsel og en længere beslutningsproces hos de enkelte lejere. Især på koncernens projekter med igangværende byggeri eller nært forestående byggestart oplever koncernen en pæn lejerinteresse, og der er i både første halvår og 3. kvartal 2009/10 indgået en række lejeaftaler på disse projekter. Med baggrund i det fortsat lave privatforbrug og den fortsat relativt lave omsætning i de enkelte butikker er det ledelsens forventning at lejepriserne i den kommende periode vil være under pres. Samtidig skærpes lejernes fokus på den rette beliggenhed. I den nuværende markedssituation er projekternes beliggenhed derfor endnu mere afgørende end tidligere. Som et led i arbejdet med at opnå alternative indtjeningsmuligheder og udnytte TK Developments kernekompetencer er koncernen i dialog med bl.a. kreditinstitutter som i kraft markedsforholdene ligger inde med projekter der endnu ikke er færdiggjorte. Dialogen vedrører særligt projekter der i udviklingsfasen er så fremskredne at de kan gennemføres inden for en relativt kort tidshorisont. For at sikre det langsigtede indtjeningspotentiale i koncernen arbejder TK Development herudover med sikring af fremtidige projektmuligheder, bl.a. via indgåelse af langsigtede optionsaftaler på jord. Langsigtede optionsaftaler vedrører projekter med forventet byggestart inden for en periode på 1-3 år og sikrer at koncernen i en længere periode får mulighed for at arbejde med det påtænkte projekt, herunder bl.a. myndighedsforhold, udlejning og investorer. Dette for at muliggøre en optimal forberedelse af projektet inden igangsætning, herunder en høj udlejningsgrad. Eksempelvis har TK Development indgået en langvarig optionsaftale på et areal i den tjekkiske by Frýdek Místek hvor TK Development påtænker at opføre et shoppingcenter på ca m². Herudover er koncernen og DSB Ejendomsudvikling A/S langt med udviklingen af et nyt centerbyggeri på banearealerne ved Esbjerg station, Danmark. TK Development planlægger at opføre et shoppingcenter på ca m². Lokalplansarbejdet er igangsat, og den endelige lokalplan forventes at foreligge medio Koncernens projektportefølje En del af koncernens nuværende projektbeholdning er indtjeningsmæssigt under pres som følge af de ændrede markedsforhold. Dette er dog delvist kompenseret ved faldende byggepriser. Der forventes fortsat en positiv indtjening på alle projekter i porteføljen. På nye projekter i projektporteføljen forventes en normal avance. Den dæmpede vækst har bevirket at priserne på byggeri og jord er faldet, og det er ledelsens vurdering at disse priser fortsat vil falde. Yderligere projektmuligheder Udover fokus på konsolidering og gennemførelse af de eksisterende projekter i porteføljen arbejder koncernen med alternative indtjeningsmuligheder og sikring af fremtidige projektmuligheder, bl.a. via langsigtede optionsaftaler. 4/28 TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 Resume

5 Udviklingen i koncernens projektportefølje fremgår nedenfor: Projektportefølje DKK mio. Projektportefølje, brutto Heraf forward funding Bogført værdi af projektportefølje Udviklingspotentiale ( 000) m² Solgte projekter Øvrige projekter Total projektportefølje Antal projekter Forventninger til 2009/10 TK Development forventer fortsat udfordrende markedsforhold for den resterende del af regnskabsåret 2009/10. Koncernen har, jf. seneste resultatudmelding, oplyst at der blev arbejdet med yderligere salg, og realiseredes disse salg i indeværende regnskabsår, ville koncernen kunne opnå et resultat i niveauet DKK 150 mio. efter skat. Det er ledelsens vurdering at det ikke længere er realistisk at gennemføre de planlagte salg i indeværende regnskabsår, og ledelsen forventer derfor et resultat efter skat i niveauet DKK 50 mio. I resultatforventningen indgår ikke værdireguleringer af koncernens investeringsejendomme som følge af eventuelle ændringer i fastlagte afkastkrav. De forventninger til fremtiden der er omtalt i denne meddelelse, herunder forventninger til indtjeningen, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder og kan påvirkes af faktorer som f.eks. globale økonomiske forhold og øvrige væsentlige forhold, herunder kreditmarkeds-, rente- og valutakursudviklingen. Der henvises i øvrigt til afsnittet risikoforhold i koncernens årsrapport 2008/09. Resume TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 5/28

6 Selskabsoplysninger Fondskode: Hjemstedskommune: Aalborg Hjemmeside: TK Development A/S: CVR TKD Nordeuropa A/S: CVR Euro Mall Holding A/S: CVR Aalborg København Vestre Havnepromenade 7 Arne Jacobsens Allé 16, 3. t.v. DK-9000 Aalborg DK-2300 København S T: (+45) T: (+45) Helsinki Stockholm Korkeavuorenkatu 34 Gamla Brogatan FIN Helsinki S Stockholm T: (+358) T: (+46) Vilnius Prag Gynėjų str. 16 Karolinská 650/1 LT Vilnius CZ Prag 8 T: (+370) T: (+420) Warszawa Berlin ul. Mszczonowska 2 Ahornstraße 16 PL Warszawa D Berlin T: (+48) T: (+49) Direktion: Frede Clausen og Robert Andersen Bestyrelse: Poul Lauritsen, Torsten Erik Rasmussen, Per Søndergaard Pedersen, Kurt Daell, Jesper Jarlbæk og Niels Roth 6/28 TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 Selskabsoplysninger

7 Hoved- og nøgletal for koncernen DKK mio. 9 mdr. 2009/10 9 mdr. 2008/09 Hele året 2008/09 Hovedtal Nettoomsætning 1.206,6 374, ,4 Værdiregulering investeringsejendomme, netto 4,3 63,3 57,7 Bruttoresultat 183,1 196,1 375,0 Ordinært resultat før finansiering 72,4 68,7 201,7 Finansiering m.v. -6,8-28,4-33,4 Resultat før skat 66,2 40,8 168,0 Periodens resultat 49,4 41,7 155,2 Aktionærernes andel af periodens resultat 49,4 41,7 155,2 Samlet balance 4.287, , ,1 Materielle anlægsaktiver 381,4 387,0 380,8 heraf investeringsejendomme 370,3 371,7 366,5 Projektportefølje 3.195, , ,3 heraf projektbeholdning 3.198, , ,3 heraf modtagne forudbetalinger fra kunder -3,6-51,7 0,0 Tilgodeh. vedr. igangværende arbejder for fremmed regning 0,0 0,0 3,7 Egenkapital 1.592, , ,0 Pengestrøm fra driften -555,6-304,9-637,6 Netto rentebærende gæld, ultimo 2.085, , ,5 Nøgletal Egenkapitalforrentning (ROE) *) 4,3 % 3,8 % 10,5 % Overskudsgrad (EBIT margin) 6,0 % 18,3 % 19,2 % Soliditetsgrad (egenkapital) 37,2 % 40,8 % 39,5 % Indre værdi (nom. DKK 20) 57,0 53,7 53,7 Resultat pr. aktie (EPS) a nom. DKK 20 1,8 1,5 5,5 Udbytte (i DKK pr. aktie) 0,0 0,0 0,0 Børskurs (nom. DKK 20) Nøgletal korrigeret for warrants Egenkapitalforrentning (ROE) *) 4,3 % 3,8 % 10,5 % Soliditetsgrad (egenkapital) 37,2 % 40,8 % 39,5 % Indre værdi (nom. DKK 20) 57,0 53,7 53,7 Resultat pr. aktie (EPS-D) a nom. DKK 20 1,8 1,5 5,5 Ved beregning af nøgletal er Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning anvendt. Anvendt beregning for soliditetsgrad er egenkapital ultimo / passiver ultimo. *) Omregnet til helårsbasis. Hoved- og nøgletal for koncernen TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 7/28

8 Ledelsesberetning Kvartalsrapportering Bestyrelsen har ønsket at forbedre informationsværdien af den rapportering som TK Development giver, og besluttede derfor i april 2009 at TK Development med virkning fra tredje kvartal 2009/10 vil offentliggøre kvartalsrapporter i stedet for periodemeddelelser kvartal 2009/10 Resultat efter skat for årets første ni måneder 2009/10 udgør DKK 49,4 mio. mod DKK 41,7 mio. for samme periode 2008/09. Balancen udgør pr. 31. oktober 2009 DKK 4.287,2 mio. mod DKK 3.816,1 mio. pr. 31. januar Koncernens egenkapital udgør DKK 1.592,7 mio., og soliditeten 37,2 %. Statsadvokaten frafalder sigtelse mod TK Development A/S TK Development A/S og seks personer blev i oktober 2005 sigtet af Statsadvokaturen for særlig økonomisk kriminalitet for urigtig indtægtsførelse og kursmanipulation for perioder der dækker regnskabsårene 2000/ /04. Sigtelsen blev efterfølgende udvidet til også at omfatte to af selskabets tidligere revisorer. Statsadvokaten har den 17. december 2009 meddelt at sigtelsen mod selskabet, ledelsen og revisorerne er frafaldet. Ledelsen har under hele forløbet været af den opfattelse at sigtelserne baserer sig på misforståelser omkring koncernens anvendte regnskabsprincipper. Ledelsen er derfor tilfreds med at statsadvokatens undersøgelser har resulteret i at sigtelsen er frafaldet. Afleverede projekter Der er i årets første ni måneder afleveret projekter på ca m². Der er afleveret yderligere 29 boliger til køberne af ejerlejlighederne i koncernens boligprojekt i Polen, Tivoli Residential Park, heraf er syv boliger afleveret i 3. kvartal 2009/10. Koncernens multifunktionelle center Entré i Malmø, Sverige, åbnede den 19. marts Projektet er på m² og har en aktuel udlejningsgrad på 89 %. Projektet er solgt til Commerz Real og afleveret til investor i juni I Brønderslev, Danmark, har koncernen opført et retailparkprojekt på m² m² af projektet er færdigopført og i første halvår 2009/10 afleveret til henholdsvis Dansk Supermarked og OK Benzin. De resterende ca m² er fuldt udlejet. Fremdrift i koncernens projekter TK Development har fortsat fokus på konsolidering og gennemførelse af de eksisterende projekter i porteføljen, herunder sikring af en stærk forhåndsudlejning eller salg inden påbegyndelse af byggeri. På koncernens projekter med igangværende byggeri eller nært forestående byggestart oplever koncernen en pæn lejerinteresse, og der er i perioden indgået en række lejeaftaler på disse projekter som derfor fortsat forløber planmæssigt. Der er i december 2009 indgået salgsaftale med den tyske investeringsfond Commerz Real vedrørende koncernens m² retailparkprojekt i Danderyd, Sverige. Den samlede salgssum udgør ca. SEK 280 mio. og er baseret på forward funding. Den aktuelle udlejningsgrad udgør 99 %, og byggeriet er påbegyndt i november Projektet opføres i to etaper hvor første etape består af ni butikker der åbner i oktober Anden etape består af Plantagen og åbner i marts Der henvises i øvrigt til fondsbørsmeddelelse nr. 13 af 14. december I koncernens shoppingcenterprojekt Sillebroen i Frederikssund, Danmark, udgør den aktuelle udlejningsgrad 80 %. Byggeriet forløber planmæssigt, og åbning af centret er planlagt til 25. marts I Polen er koncernens shoppingcenter Galeria Sandecja i Nowy Sącz nu færdigopført og åbnede planmæssigt i oktober Centret er fuldt udlejet. Byggeriet af koncernens shoppingcenter Galeria Tarnovia i Tarnów, Polen, er ligeledes afsluttet, og centret åbnede som planlagt i november Centret er fuldt udlejet. Begge centre har oplevet en særdeles god åbning og en meget tilfredsstillende kundetilstrømning. Den 30. april 2009 åbnede første etape på m² af koncernens retailpark i Most, Tjekkiet. Aktuel udlejningsgrad på første etape udgør 83 %. Investeringen i disse projekter hvor der på de fire sidstnævnte har været igangværende byggeri i årets første ni måneder, er den væsentligste årsag til at projektbeholdningen i koncernen er steget fra DKK 2,5 mia. pr. 31. januar 2009 til DKK 3,2 mia. pr. 31. oktober Koncernens samlede projektportefølje er med m² på niveau med 31. januar Der er i perioden afleveret projekter på ca m², og tilgangen af nye projekter udgør netto m², bl.a. som et resultat af TK Developments ar- 8/28 TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 Ledelsesberetning

9 bejde med at sikre fremtidige projektmuligheder, jf. nedenfor. Markedsforhold Markedssituationen er fortsat vanskelig. De finansielle markeder er fortsat præget af usikkerhed hvor bankerne fortsat stiller høje krav til egenkapitalindskud i de enkelte projekter. Der gennemføres fortsat kun få handler med fast ejendom på koncernens markeder. Dette medfører fortsat usikkerhed om prissætningen på fast ejendom og en generel afventende holdning hos investorerne. På udlejningssiden inden for butikssegmentet opleves fortsat stabilitet, om end med en mere træg efterspørgsel og en længere beslutningsproces hos de enkelte lejere. Især på koncernens projekter med igangværende byggeri eller nært forestående byggestart oplever koncernen en pæn lejerinteresse, og der er i både første halvår og 3. kvartal 2009/10 indgået en række lejeaftaler på disse projekter. Med baggrund i det fortsat lave privatforbrug og den fortsat relativt lave omsætning i de enkelte butikker er det ledelsens forventning at lejepriserne i den kommende periode vil være under pres. Samtidig skærpes lejernes fokus på den rette beliggenhed. I den nuværende markedssituation er projekternes beliggenhed derfor endnu mere afgørende end tidligere. Den dæmpede vækst har bevirket at priserne på byggeri og jord er faldet, og det er ledelsens vurdering at disse priser fortsat vil falde. Yderligere projektmuligheder Udover fokus på konsolidering og gennemførelse af de eksisterende projekter i porteføljen, arbejder koncernen med alternative indtjeningsmuligheder og sikring af fremtidige projektmuligheder, bl.a. via langsigtede optionsaftaler. Som et led i arbejdet med at opnå alternative indtjeningsmuligheder og udnytte TK Developments kernekompetencer er koncernen i dialog med bl.a. kreditinstitutter som i kraft markedsforholdene ligger inde med projekter der endnu ikke er færdiggjorte. Dialogen vedrører særligt projekter der i udviklingsfasen er så fremskredne at de kan gennemføres inden for en relativt kort tidshorisont. For at sikre det langsigtede indtjeningspotentiale i koncernen arbejder TK Development herudover med sikring af fremtidige projektmuligheder, bl.a. via indgåelse af langsigtede optionsaftaler på jord. Langsigtede optionsaftaler vedrører projekter med forventet byggestart inden for en periode på 1-3 år og sikrer at koncernen i en længere periode får mulighed for at arbejde med det påtænkte projekt, herunder bl.a. myndighedsforhold, udlejning og investorer. Dette for at muliggøre en optimal forberedelse af projektet inden igangsætning, herunder en høj udlejningsgrad. Eksempelvis har TK Development indgået en langvarig optionsaftale på et areal i den tjekkiske by Frýdek Místek hvor TK Development påtænker at opføre et shoppingcenter på ca m². Herudover er koncernen og DSB Ejendomsudvikling A/S langt med udviklingen af et nyt centerbyggeri på banearealerne ved Esbjerg station, Danmark. TK Development planlægger at opføre et shoppingcenter på ca m². Lokalplansarbejdet er igangsat, og den endelige lokalplan forventes at foreligge medio Finansiering Koncernens kortfristede gæld til kreditinstitutter består både af en drifts- og projektfinansiering. TK Development har indgået en overordnet aftale med koncernens hovedbankforbindelse om såvel drifts- som projektfinansiering. Engagementet og betingelserne genforhandles årligt. Koncernen har herudover aftaler om projektfinansiering i forskellige banker i Danmark og udlandet. Projektkreditterne bevilges sædvanligvis med forskellige løbetider, afhængigt af det konkrete projekt. Af den samlede projektfinansiering pr. 31. januar 2009 havde DKK 426,9 mio. udløb i 2009/10. Der mangler p.t. at blive forlænget lån for ca. DKK 130 mio. der har forfald ultimo Ledelsen forventer en positiv afklaring af dette forhold. Fokus på omkostninger Med baggrund i markedssituationen i Letland og ledelsens forventninger til at en bedring heraf har lange udsigter, er det besluttet at lukke koncernens kontor i Riga. Aktiviteterne håndteres derfor nu fra koncernens kontor i Vilnius, Litauen. Der blev i den sidste del af 2008/09 foretaget en tilpasning af organisationen til det aktuelle aktivitetsniveau, og der er efterfølgende gennemført yderligere tilpasninger. Antal medarbejdere er således reduceret fra 164 pr. 31. januar 2009 til 141 pr. 31. oktober Den fulde effekt af den gennemførte tilpasning af organisationen vil blive opnået i regnskabsåret 2010/11. Omkostningsniveauet for 2009/10 forventes i forhold til 2008/09 at blive reduceret med ca. 15 %. Ledelsesberetning TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 9/28

10 Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb Ud over salget af det svenske retailparkprojekt i Danderyd, Sverige, til tyske Commerz Real, jf. foranstående omtale, er der ikke indtrådt andre væsentlige selskabsspecifikke begivenheder efter regnskabsperiodens udløb end de i ledelsesberetningen nævnte. Forventninger til 2009/10 TK Development forventer fortsat udfordrende markedsforhold for den resterende del af regnskabsåret 2009/10. Koncernen har, jf. seneste resultatudmelding, oplyst at der blev arbejdet med yderligere salg, og realiseredes disse salg i indeværende regnskabsår, ville koncernen kunne opnå et resultat i niveauet DKK 150 mio. efter skat. Det er ledelsens vurdering at det ikke længere er realistisk at gennemføre de planlagte salg i indeværende regnskabsår, og ledelsen forventer derfor et resultat efter skat i niveauet DKK 50 mio. I resultatforventningen indgår ikke værdireguleringer af koncernens investeringsejendomme som følge af eventuelle ændringer i fastlagte afkastkrav. De forventninger til fremtiden der er omtalt i denne meddelelse, herunder forventninger til indtjeningen, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder og kan påvirkes af faktorer som f.eks. globale økonomiske forhold og øvrige væsentlige forhold, herunder kreditmarkeds-, rente- og valutakursudviklingen. Der henvises i øvrigt til afsnittet risikoforhold i koncernens årsrapport 2008/09. Koncernens projektportefølje Koncernens projektportefølje er på niveau med 31. januar 2009 og udgør m² pr. 31. oktober Projektporteføljen består af m² solgte projekter og m² øvrige projekter. Udviklingen i koncernens projektportefølje fremgår nedenfor: DKK mio Solgte Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Øvrige Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Projektportefølje, netto Forward funding Projektportefølje, brutto Forward funding i % af bogført værdi af solgte projekter, brutto 91,1 % 95,4 % 97,3 % Tabel 1 Ved anvendelse af forward funding reducerer koncernen løbende pengebindingen i den solgte projektportefølje. Forward funding er i forhold til 31. januar 2009 væsentligt reduceret som følge af overdragelse af koncernens multifunktionelle center Entré, Sverige, til investoren. Med de aktuelle markedsforhold vurderes det at blive vanskeligere at indgå salgsaftaler vedrørende fremtidige projekter baseret på forward funding. Som det fremgår ovenfor, er der i perioden sket en væsentlig forøgelse af bogført værdi af øvrige projekter under opførelse. Denne stigning kan henføres til de igangværende byggerier af koncernens projekter i Frederikssund, Danmark, samt i Tarnów og Nowy Sącz i Polen. En del af koncernens nuværende projektbeholdning er indtjeningsmæssigt under pres som følge af de ændrede markedsforhold. Dette er dog delvist kompenseret ved faldende byggepriser. Der forventes fortsat en positiv indtjening på alle projekter i porteføljen. På nye projekter i projektporteføljen forventes en normal avance. 10/28 TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 Ledelsesberetning

11 Udviklingen i koncernens projektportefølje i kvadratmeter fremgår nedenfor: ( 000) m² Solgte Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Øvrige Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Projektportefølje Antal projekter Tabel 2 I nedenstående tabel fremgår fordelingen af den regnskabsmæssige værdi af projekterne i projektporteføljen pr. 31. oktober 2009 opdelt på de to forretningsenheder. Projekter pr. 31. oktober 2009 DKK mio. TKD Nordeuropa Euro Mall Holding Koncern i alt *) Procent af total Solgte Færdigopførte ,0 % Under opførelse ,1 % Ikke påbegyndte ,4 % Total ,3 % Ikke solgte Færdigopførte ,1 % Under opførelse ,1 % Ikke påbegyndte ,5 % Total ,7 % Projektportefølje ,0 % *) ekskl. TK Development, moderselskab, i alt DKK 70 mio. Tabel 3 I efterfølgende tabel fremgår projektporteføljens kvadratmeter opdelt mellem de to forretningsenheder. Der er ikke udviklingsprojekter i moderselskabet. Projekter pr. 31. oktober 2009 ( 000) m² TKD Nordeuropa Euro Mall Holding Koncern i alt *) Procent af total Solgte Færdigopførte ,0 % Under opførelse ,2 % Ikke påbegyndte ,6 % Total ,8 % Ikke solgte Færdigopførte ,7 % Under opførelse ,9 % Ikke påbegyndte ,6 % Total ,2 % Projektportefølje ,0 % *) ekskl. TK Development, moderselskab. Tabel 4 En nærmere beskrivelse af alle væsentlige projekter fremgår af afsnittet omkring projektporteføljen under de respektive forretningsenheder. TK Development, moderselskabet TK Development, moderselskabet, er holdingselskab for TKD Nordeuropa og Euro Mall Holding. Projekterne i Tyskland og Rusland samt enkelte andre aktiver er også hjemmehørende i denne del af koncernen. Periodens resultat i denne del af koncernen udgør DKK -7,5 mio. efter skat mod DKK -17,9 mio. for samme periode 2008/09. Der er ikke siden koncernens årsrapport 2008/09 sket væsentlige ændringer i projektporteføljen i denne del af koncernen. TKD Nordeuropa Koncernens aktiviteter i Nordeuropa er placeret i den 100 % ejede delkoncern TKD Nordeuropa. TKD Nordeuropa opererer primært inden for projektsegmenterne butiksejendomme (shoppingcentre og retailparker), kontorejendomme og projekter med segmentmix, herunder multifunktionelle projekter. TKD Nordeuropa realiserede i kvartal 2009/10 et resultat efter skat på DKK 51,2 mio. mod DKK 1,0 mio. for samme periode året før. Af væsentlige projekter der bidrager til resultatet i årets første ni måneder, kan nævnes følgende: Ledelsesberetning TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 11/28

12 Entré, multifunktionelt center, Malmø, Sverige Koncernens multifunktionelle center Entré åbnede den 19. marts Projektet er solgt til Commerz Real og overdraget til investor i juni Salgsprisen er fastsat på baggrund af et afkastkrav på 6 %, og salgsaftalen er baseret på forward funding. Udlejningsgraden udgør 89 %. Centret er et multifunktionelt center på m² hvoraf m² er butikker, m² er restauranter, biograf, fitness og bowling, 300 m² er kontorer, og m² er boliger. Hertil kommer fællesarealer samt p-kælder med 900 pladser. Retailpark, Brønderslev I Brønderslev, Danmark, er m² af koncernens samlede retailparkprojekt på ca m² afleveret til henholdsvis Dansk Supermarked og OK Benzin i første halvår 2009/10. De resterende m² er fuldt udlejet. Projektportefølje Udviklingspotentialet i projektporteføljen udgør pr. 31. oktober m² fordelt med m² solgte projekter og m² øvrige projekter. Det samlede udviklingspotentiale udgjorde pr. 31. januar m². Projekter Premier Outlets Center, Ringsted, Danmark Projektet er udviklet i et 50/50-ejet joint venture med skotske Miller Developments. Projektet omfatter et factory outlet center og tilhørende restaurationsfaciliteter, i alt m², samt ca p-pladser. Der er tale om det første betydende factory outlet center i Danmark. Centret åbnede den 6. marts 2008, og udlejningsgraden udgør aktuelt 67 %. Hugo Boss åbnede i marts 2009 sin første factory outlet-butik i Skandinavien, og der forhandles med flere potentielle danske og internationale lejere. Efter indkøring og modning forventes centret solgt. Østre Teglgade, København, Danmark Der er tale om et m² projektareal med en attraktiv beliggenhed på Teglholmen. Grunden er velegnet til enten et bolig- eller kontorprojekt. Projektet kan opføres etapevis i takt med udlejning og/eller salg. Lokalplan for området er under udarbejdelse. Amerika Plads, København, Danmark Kommanditaktieselskabet Danlink Udvikling (DLU) som ejes ligeligt af Udviklingsselskabet By og Havn I/S og TKD Nordeuropa, ejer tre projekter på Amerika Plads: felt A, felt C og en parkeringskælder. På felt A planlægges opført et bygningskompleks indeholdende ca m² kontorer, og på felt C planlægges opført et bygningskompleks indeholdende ca m² erhverv og boliger. Opførelse sker i takt med udlejningen. Parkeringskælderen på Amerika Plads-området er delvist opført, og efter færdiggørelse af det samlede parkeringsanlæg forventes dette solgt. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark TKD Nordeuropa opfører i Frederikssund et projekt på i alt ca m². Projektet vil bestå af ca m² shoppingcenter hvoraf ca m² er udlejet til dagligvareoperatører, og ca m² udlejes til specialbutikker og restauranter. Herudover omfatter projektet ca m² boliger. Udlejningsgraden udgør aktuelt 80 %, og lejerne er bl.a. Kvickly, Fakta, Hennes & Mauritz, Synoptik, Matas, Skoringen, Deichmann og Vero Moda. Byggeriet er påbegyndt medio 2008, og åbning af centret er planlagt til 25. marts I tilknytning til centret etableres et parkeringshus med ca. 800 parkeringspladser. Der er indgået aftale om salg af boligbyggeretterne til en privat investor. Shoppingcenter, Esbjerg, Danmark Koncernen og DSB Ejendomsudvikling A/S er langt med udviklingen af et nyt centerbyggeri på banearealerne ved Esbjerg station, Danmark. TK Development planlægger at opføre et shoppingcenter på ca m². Lokalplansarbejdet er igangsat, og den endelige lokalplan forventes medio Århus Syd, etape II, Danmark I Århus udvikler koncernen et projekt på ca m² butikker. Projektet omfatter to etaper hvor første etape på ca m² er færdigopført og i november 2007 afleveret til investorerne, et ejendomsselskab og en bruger. Byggeriet af anden etape igangsættes når udlejning og myndighedsforhold er på plads. Østre Havn/Stuhrs Brygge, Aalborg, Danmark På de tidligere Aalborg Værft-arealer på Stuhrs Brygge udvikler TKD Nordeuropa en business- og boligpark på ca m² hvor TKD Nordeuropa løbende erhverver jordarealer til udvikling af nye projekter. Koncernen har igennem en periode arbejdet med en ændring af lokalplanen hvorved ca m² konverteres fra kontorer til boliger. Lokalplanen er nu vedtaget. Der pågår forhandlinger med en investor til disse boliger. Retailpark, Anelystparken Århus, Danmark Projektet omfatter en retailpark på ca m² hvoraf ca m² aktuelt er udlejet. Byggeriet er færdigt og afleveret til lejerne. Retailpark, Brønderslev, Danmark I Brønderslev udvikler koncernen et projekt på ca m² butikker. Der er indgået aftale med Dansk Supermarked om etablering af en Føtex på ca m² og med OK Benzin om etablering af en benzinstation. Disse er i første halvår 2009/10 overdraget til henholdsvis Dansk Supermarked og 12/28 TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 Ledelsesberetning

13 Projektoverblik Oversigten nedenfor viser de væsentligste projekter i projektporteføljen for TKD Nordeuropa. Den bogførte værdi af nedenstående projekter udgør mere end 90 % af den samlede bogførte værdi af projektbeholdningen pr. 31. oktober Målt i forhold til bogført værdi har de fem største projekter i TKD Nordeuropa i alt en bogført værdi på DKK 958,1 mio. pr. 31. oktober Projektnavn By Segment Areal (m²) TKD s ejerandel Byggestart/ forventet byggestart Åbning/ forventet åbning Danmark Premier Outlets Center Ringsted Detail % Efterår 2006 Marts 2008 Østre Teglgade København Kontor/Bolig ) 100 % Løbende Løbende Amerika Plads, felt C København Mix % Amerika Plads, felt A København Kontor % Amerika Plads, p-kælder København P-kælder % 2004 Løbende Sillebroen, shoppingcenter Frederikssund Detail/Bolig % Medio 2008 Marts 2010 Shoppingcenter, Esbjerg Esbjerg Detail % Århus Syd, etape II Århus Detail % Ejby Industrivej København Kontor % Hadsundvej Aalborg Mix % Løbende Løbende Østre Havn/Stuhrs Brygge Aalborg Mix ) 50 % Løbende Løbende Retailpark, Anelystparken Århus Detail % Primo 2008 Medio/ efterår 2008 Retailpark, Aabenraa Aabenraa Detail % Efterår 2008 Medio 2009/ primo 2010 Retailpark, Brønderslev Brønderslev Detail % Efterår 2008 Medio 2009 Vasevej Birkerød Mix % - - Sverige Bazaar, Gøteborg Gøteborg Mix % Retailpark, Karlstad Karlstad Detail % Ultimo 2011 Ultimo 2012 Retailpark, Söderhamn Söderhamn Detail % Ultimo 2010 Ultimo 2011 Retailpark, Kofoten, Kristianstad Kristianstad Detail % Medio 2008 Ultimo 2010 Retailpark, Enebyängen, Danderyd Danderyd Detail % Efterår 2009 Efterår 2010/ forår 2011 Retailpark, Uppsala Uppsala Detail % Primo 2009 Forår 2010 Finland Pirkkala Retail Park, etape II Tammerfors Detail % Forår 2010 Ultimo 2010 Kaarina Retail Park Turku Detail % Forår 2010 Forår 2011 Baltikum DomusPro Retail Park, Vilnius Detail % - - Milgravja Street Riga Bolig % - - Ulmana Retail Park Riga Detail % - - TKD Nordeuropa totalt areal ca ) TKD Nordeuropas avanceandel på udvikling udgør 70 %. Ledelsesberetning TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 13/28

14 OK Benzin. Det resterende areal på ca m² er lejet ud til Punkt 1 og en spillehal. I forbindelse med aflevering af Føtex-delen til Dansk Supermarked har koncernen overtaget den eksisterende Føtex-ejendom i Brønderslev på ca m² som forventes udlejet til butikker. Vasevej, Birkerød, Danmark TKD Nordeuropa ejer en ejendom på knap m² på Vasevej i Birkerød med SuperBest som lejer. Der arbejdes med en tilbygning på ca m² som forventes solgt til brugeren. Bazaar, shoppingcenter og service/erhverv, Gøteborg, Sverige TKD Nordeuropa har sammen med den svenske boligudvikler JM AB indgået samarbejdsaftale med SKF Sverige AB om udvikling af SKF s fabriksområde i Gamla Staden i Gøteborg. Det påtænkte projekt omfatter i alt ca m² fordelt med m² shoppingcenter, m² service/ erhverv samt m² boliger. TK Development skal stå for de m² shoppingcenter og service/erhverv, og JM AB for de resterende m² boliger. Det endelige køb af arealet til projektet finder sted når der foreligger en godkendt lokalplan hvilket forventes primo Kofoten, Kristianstad, Sverige TKD Nordeuropa ejer en ejendom i Kristianstad. Efter en om- og tilbygning vil projektet omfatte en retailpark på ca m². Den eksisterende bygning på ca m² er tæt på fuldt udlejet, renoveringen heraf er afsluttet, og butikkerne er åbnet. Det samlede projekt forventes færdigt ultimo Retailpark, Enebyängen, Danderyd, Sverige TKD Nordeuropa opfører et nyt handelsområde i Danderyd Kommune nær Stockholm. Det samlede projekt omfatter ca m² retailpark, og der er bl.a. indgået lejeaftale med dagligvareoperatøren Coop Extra på m², en møbelbutik på ca m² og Plantagen. Der er i december 2009 indgået salgsaftale med den tyske investeringsfond Commerz Real om dette projekt. Den samlede salgssum udgør ca. SEK 280 mio. og er baseret på forward funding. Den aktuelle udlejningsgrad udgør 99 %, og byggeriet er påbegyndt i november Projektet opføres i to etaper hvor første etape består af ni butikker der åbner i oktober Anden etape består af Plantagen og åbner i marts Retailpark, Uppsala, Sverige TKD Nordeuropa har med virkning fra 15. december 2008 overtaget udviklingen af en retailpark på ca m² i den svenske by Uppsala. Retailparken er solgt til den institutionelle afdeling af tyske IVG Funds på basis af forward funding hvor køber betaler i takt med at byggeriet opføres. Den samlede salgspris udgør ca. SEK 200 mio. Projektet er nu fuldt udlejet, og ankerlejerne er MediaMarkt, Toys R Us, Hemtex og Cervera. Byggeriet er påbegyndt i februar 2009, og retailparken forventes afleveret til IVG Funds i april Kaarina Retail Park, Turku, Finland I den finske by Turku ejer TKD Nordeuropa et areal hvorpå der kan opføres en retailpark på ca m². Der arbejdes med en udvidelse af projektet til i alt m², og der pågår forhandlinger med brugere hertil. DomusPro Retail Park, Vilnius, Litauen I Vilnius ejer TKD Nordeuropa et areal med henblik på opførelse af en retailpark på i alt m². Projektet er i forhold til 31. januar 2009 reduceret med ca m². Opstart af byggeriet er udskudt indtil der foreligger et salg eller en tilfredsstillende forhåndsudlejning set i forhold til markedssituationen i landet. Euro Mall Holding TK Developments aktiviteter i Centraleuropa udøves primært gennem Euro Mall Holding der fokuserer sin aktivitet på projektsegmenterne butikker (shoppingcentre og retailparker), projekter med segmentmix, herunder multifunktionelle projekter, samt i Polen tillige boligsegmentet. Euro Mall Holding har i årets første ni måneder realiseret et resultat efter skat på DKK 5,7 mio. mod DKK 58,6 mio. for samme periode året før. Der er i første halvår 2009/10 afleveret yderligere 22 lejligheder i koncernens boligprojekt Tivoli Residential Park, Polen, og yderligere syv lejligheder i 3. kvartal 2009/10. I resultatet indgår værdiregulering af koncernens tjekkiske investeringsejendom på DKK 4,3 mio. og drift af koncernens færdigopførte ejendomme. Periodens værdiregulering udgjorde i samme periode 2008/09 DKK 63,3 mio. Projektportefølje Udviklingspotentialet i projektporteføljen udgør pr. 31. oktober m², fordelt med m² solgte projekter og m² øvrige projekter. Det samlede udviklingspotentiale udgjorde pr. 31. januar m². Projektoverblik Oversigten side 15 viser de væsentligste projekter i projektporteføljen for Euro Mall Holding. Den bogførte værdi af nedenstående projekter udgør mere end 95 % af den samlede bogførte værdi af projektbeholdningen pr. 31. oktober 2009 i Euro Mall Holding. Målt i forhold til bogført værdi har de fem største projekter i Euro Mall Holding en bogført værdi på i alt DKK 1.324,7 mio. pr. 31. oktober /28 TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 Ledelsesberetning

15 Projekter Stocznia, multifunktionelt center, Young City, Gdansk, Polen Projektet omfatter p.t. ca m² multifunktionelt center i Gdansk, Polen, og udvikles i et joint venture med Atrium European Real Estate. Centret vil indeholde retail-, restaurant- og leisurefaciliteter på ca m² og et kontortårn på ca m². To tidligere planlagte boligtårne på i alt ca m² er midlertidigt udeholdt af projektet. Atrium European Real Estate har påtaget sig den samlede finansiering af projektet og bliver den langsigtede investor på retail-, restaurant- og leisurearealerne. Der pågår drøftelser med adskillige lejere der alle viser stor interesse for at etablere sig i centret. TK Development vil i udviklingsperioden generere indtjening via honorarbetalinger samt en overskudsandel baseret på den opnåede lejeindtægt ved centrets åbning. Byggetilladelsen forventes udstedt primo Når infrastrukturarbejdet sættes i gang i byen, vil der blive taget stilling til tidspunktet for byggestart af projektet. Projektet udgør første fase af en større udviklingsplan for hele området. Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen Euro Mall Holding ejer et areal i Warszawa hvor der er mulighed for at opføre et boligbyggeri bestående af enheder. Projektet planlægges opført i fire etaper. Byggeriet af første etape igangsættes når myndighedsforholdene er på plads, og der er opnået et tilfredsstillende forhåndssalg, forventeligt i efteråret 2010 med aflevering medio De øvrige etaper forventes afleveret løbende herefter. Boligerne forventes solgt som ejerlejligheder til private brugere. Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen På Euro Mall Holdings jordarealer i Targówek-området, Warszawa, har koncernen i efteråret 2008 afsluttet byggeriet af koncernens første boligprojekt i Polen. Projektet består af 280 boligenheder hvoraf 268 er solgt og overdraget til de nye ejere. Herudover er der solgt seks enheder som pr. 31. oktober 2009 endnu ikke er overdraget til køberne. Der foreligger byggetilladelse til opførelse af ca m² serviceerhverv. Der er indgået betinget aftale om salg af ca m² heraf. Bygningerne hertil forventes færdigopført i foråret Projektnavn By Segment Areal (m²) TKD s ejerandel Byggestart/ forventet byggestart Åbning/ forventet åbning Polen Stocznia, multifunktionelt center Young City Gdansk Mix % Residential Park, Bielany Warszawa Boliger/Service % Efterår 2010 Løbende Tivoli Residential Park, Targówek Warszawa Boliger % Forår 2007 Efterår 2008 Tivoli Residential Park, Targówek Warszawa Service % Forår 2010 Forår 2011 Poznan Warta Poznan Detail/Boliger % Galeria Tarnovia, Tarnów Tarnów Detail % Efterår 2008 November 2009 Galeria Sandecja, Nowy Sącz Nowy Sącz Detail % Medio 2008 Oktober 2009 Shoppingcenter, Jastrzębie Jastrzębie Detail ) Bytom Retail Park Bytom Detail % 2010 Løbende Tjekkiet Prague Airport Ruzyne II Prag Mix % Fashion Arena Outlet Center Prag Detail % Forår 2007 Etape 1: November 2007 Etape 2: Efterår 2010 Sterboholy Retail Park Prag Detail % Liberec Retail Park, II Liberec Detail % Efterår 2010 Medio 2011 Most Retail Park Most Detail % Efterår 2008 Etape 1: Forår 2009 Etape 2: Efterår 2011 Futurum Hradec Králové, udvidelse Hradec Králové Detail ) 20 % Forår 2010 Efterår 2011 Retailpark, Teplice Teplice Detail % Forår 2011 Efterår 2011 Shoppingcenter, Frýdek Místek Frýdek Místek Detail % Efterår 2011 Efterår 2012 Slovakiet Retailpark, Prešov Prešov Detail % Forår 2011 Efterår 2011 Euro Mall Holding totalt areal ca ) Baseret på honorarindtægter. 2) Euro Mall Holdings avanceandel udgør 50 %. Ledelsesberetning TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 15/28

16 Åbning af Galeria Sandecja 28. oktober åbnede vi dørene til et brag af en åbningsfest i Galeria Sandecja. Shoppingcentret på kvadratmeter ligger i byen Nowy Sącz i det sydlige Polen nær grænsen til Slovakiet. Galeria Sandecja er fuldt udlejet hvilket vil sige at kunderne kan shoppe i 100 butikker. Blandt de bærende lejere er kendte og stærke navne som Carrefour, Euro RTV AGD, H&M, Carry, Reserved, Deichmann, Orsay og Douglas for bare at nævne nogle få stykker. 16/28 TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 Ledelsesberetning

17 Shoppingcenter, Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen I den polske by Tarnów har Euro Mall Holding nu afsluttet byggeriet af et m² shoppingcenter hvoraf ca m² udgør supermarked og ca m² specialbutikker. Centret er fuldt udlejet og åbnede som planlagt i november Shoppingcenter, Galeria Sandecja, Nowy Sącz, Polen Euro Mall Holding har i den polske by Nowy Sącz udviklet et shoppingcenter på ca m² bestående af ca m² hypermarked og ca m² specialbutikker. Byggeriet er nu afsluttet, og centret åbnede fuldt udlejet i oktober Shoppingcenter, Jastrzębie, Polen Projektet der omfatter ca m² shoppingcenter, gennemføres af Atrium European Real Estate med Euro Mall Holding som projektudvikler. Euro Mall Holding har indgået udviklings- og honoraraftale med Atrium European Real Estate om Euro Mall Holdings assistance vedrørende udvikling, udlejning og byggestyring af projektet. Som en del af arbejdet med at sikre byggetilladelsen til projektet pågår der forhandlinger med myndighederne om infrastrukturen til projektet. Tidspunktet for opstart af byggeri er endnu ikke fastlagt. Bytom Retail Park, Bytom, Polen På Euro Mall Holdings grund ved shoppingcentret Plejada i Bytom der har en central placering i Katowice-regionen, forventes udviklet en retailpark med et samlet udlejningsareal på ca m². Projektet opføres etapevis i takt med udlejningen. Udlejningsbestræbelser pågår, og byggeriet igangsættes i takt med udlejning. Der er indgået betinget salgsaftale med franske Castorama på en del af arealet. Aftalen forventes effektueret inden udgangen af januar Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet I Prag udvikler koncernen et m² factory outlet center. Projektet udvikles i et joint venture med en international samarbejdspartner med kompetence inden for factory outlets. Første etape på ca m² åbnede den 15. november Aktuel udlejningsgrad vedrørende første etape udgør 94 %. Der pågår forhandlinger med flere potentielle tjekkiske og internationale lejere til de resterende lejemål. Med baggrund i stor lejerinteresse efter mindre lejemål i projektet er udlejningen af projektets anden etape på ca m² påbegyndt. Byggetilladelse foreligger, og byggestart forventes i foråret 2010 når der er opnået en tilfredsstillende forhåndsudlejning. Åbning af anden etape forventes i efteråret Liberec Retail Park, etape II, Tjekkiet Projektet omfatter ca m² retailpark. Første etape på ca m² åbnede den 17. september 2008 og er solgt og overdraget til investor. Åbning af anden etape på ca m² forventes medio Projektet er solgt til GE Real Estate Central Europe baseret på forward funding. Most Retail Park, Tjekkiet Euro Mall Holding udvikler i den tjekkiske by Most en retailpark på ca m². Projektet opføres i etaper. Første etape på ca m² åbnede i april 2009, og den aktuelle udlejningsgrad på første etape udgør 83 %. Anden etape forventes færdigopført i efteråret Futurum Hradec Králové, udvidelse, Tjekkiet I tilknytning til shoppingcentret Futurum Hradec Králové der ejes i et joint venture af GE Capital, Heitman og TK Development, hvor TK Developments ejerandel udgør 20 %, er der planlagt en udvidelse af centret på knap m². Der er indgået forhåndsaftaler med lejere på 79 % af arealet. Byggeriet forventes påbegyndt i foråret 2010 med åbning i efteråret Retailpark, Teplice, Tjekkiet Euro Mall Holding har erhvervet arealer i Teplice med henblik på opførelse af en retailpark på ca m². Der er opnået byggetilladelse til projektet. Udlejningen er påbegyndt, og byggeriet forventes igangsat i foråret 2011 med åbning i efteråret Shoppingcenter, Frýdek Místek, Tjekkiet I den tjekkiske by Frýdek Místek har Euro Mall Holding opnået en langvarig option på et areal med henblik på opførelse af et shoppingcenter på ca m². Byggestart forventes i løbet af 2011 med aflevering i Retailpark, Prešov, Slovakiet Euro Mall Holding har erhvervet arealer i Prešov med henblik på opførelse af en retailpark på ca m². Der foreligger byggetilladelse til projektet. Udlejningen er påbegyndt, og byggeriet forventes igangsat i foråret 2011 med åbning i efteråret Økonomiske styremål For at kunne sikre et fremadrettet finansielt beredskab har ledelsen vedtaget likviditetsstyremål i den samlede koncern. Ligeledes er der vedtaget et soliditetsmål for den samlede koncern, svarende til en soliditet på minimum 30 %, beregnet som egenkapital i forhold til samlede aktiver. I forhold til koncernens hovedbankforbindelse anvendes både likviditets- og soliditetsmæssige styremål. Begge er opfyldt i perioden. Øvrige forhold For nærmere omtale af koncernens øvrige forhold, herunder risikoforhold, henvises til koncernens årsrapport for 2008/09 der er tilgængelig på koncernens hjemmeside Ledelsesberetning TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 17/28 17/28 TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 Ledelsesberetning

18 Investeringsejendomme Koncernens investeringsejendomme Projektnavn By Segment Areal *) (m²) Ejerandel Åbning Futurum Hradec Králové, Tjekkiet Hradec Králové Detail % November 2000 Tyskland Lüdenscheid / Berlin Boliger / mix % Investeringsejendomme i alt *) inkl. fællesarealer Koncernens investeringsejendomme indregnes i balancen under materielle aktiver. Værdien heraf måles til dagsværdi og udgør pr. 31. oktober 2009 DKK 370,3 mio. mod DKK 366,5 mio. pr. 31. januar Centraleuropa Euro Mall Holdings investeringsejendom Futurum Hradec Králové er pr. 31. oktober 2009 bogført til DKK 157,5 mio. baseret på et afkastkrav på 7,0 % p.a. beregnet ud fra en discounted cashflow-model over en 5-årig periode. Investeringsejendommen ejes i et joint venture med GE Capital og Heitman. TK Development har adgang til en performance-bestemt andel af værdireguleringerne på en del af ejendommen hvilket er indregnet i den bogførte værdi. Der har i årets første ni måneder været en tilfredsstillende udlejningssituation. Periodens værdiregulering udgør DKK 4,3 mio. Tyskland Koncernen har fem investeringsejendomme i Tyskland hvoraf en kombineret erhvervs- og boligudlejningsejendom er beliggende i Lüdenscheid i det vestlige Tyskland, og de fire resterende ejendomme er boligudlejningsejendomme i randområdet af Berlin. Ejendommene er pr. 31. oktober 2009 bogført til DKK 212,8 mio. baseret på et afkastkrav på 6,5 % p.a. beregnet ud fra en discounted cashflow-model over en 10-årig periode. Periodens værdiregulering udgør DKK 0,0 mio. I tilknytning til shoppingcentret Futurum Hradec Králové er der planlagt en udvidelse af centret på knap m². Byggeriet forventes påbegyndt i foråret 2010 med åbning i efteråret /28 TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 Investeringsejendomme

19 Regnskabsberetning Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Der er ikke udarbejdet delårsregnskab for moderselskabet. Delårsrapporten aflægges i DKK der er moderselskabets funktionelle valuta. Delårsrapporten er ikke revideret. Anvendt regnskabspraksis Bortset fra nedenstående er anvendt regnskabspraksis i delårsrapporten uændret i forhold til årsrapporten for 2008/09. Der henvises til koncernens årsrapport for 2008/09 for en fuldstændig beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. TK Development A/S har med virkning fra 1. februar 2009 implementeret følgende nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag: IFRS 2, Aktiebaseret vederlæggelse (Januar 2008), IFRS 8, Driftssegmenter (November 2006), IAS 1, Præsentation af årsregnskaber (September 2007 og Februar 2008), IAS 23, Låneomkostninger (Marts 2007), IAS 32, Finansielle instrumenter: Oplysninger (Februar 2008), mindre ændringer af diverse standarder som følge af IASB s årlige forbedringstiltag (Maj 2008) og IFRIC 13, Kundeloyalitetsprogrammer (Juni 2007), IFRIC 15, Aftaler om opførelse af fast ejendom (Juli 2008) og IFRIC 16, Sikring af en nettoinvestering i en udenlandsk aktivitet (Juli 2008). Implementeringen af nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag har ikke påvirket indregning og måling. Implementeringen af IFRS 8, Driftssegmenter, og IAS 1, Præsentation af årsregnskaber, har medført ændringer i henholdsvis de afgivne noteoplysninger om segmenter og præsentation af de primære regnskabsopgørelser idet der er indarbejdet en totalindkomstopgørelse, og egenkapitalopgørelsen er tilpasset som følge heraf. Sammenligningstal er tilpasset disse ændringer. I forhold til koncernens årsrapport for 2008/09 er der sket en reklassifikation af indeståender på deponerings- og sikringskonti. Disse har tidligere indgået i likvide beholdninger, men er nu præsenteret i en særskilt linje i balancen. Sammenligningstal er tilpasset denne reklassifikation. Regnskabsmæssige skøn og vurderinger De væsentligste regnskabsmæssige skøn og vurderinger som ledelsen har foretaget i forbindelse med anvendelse af koncernens regnskabspraksis og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme som ved udarbejdelse af årsrapporten for 2008/09. For en nærmere beskrivelse henvises derfor til koncernens årsrapport 2008/09. Resultatopgørelsen Omsætning Omsætningen er realiseret med DKK 1.206,6 mio. mod DKK 374,9 mio. i samme periode 2008/09. En væsentlig del af omsætningen i 2009/10 vedrører koncernens multifunktionelle center Entré, Malmø, der i juni 2009 er afleveret til investor. Bruttoresultat Bruttoresultatet udgør DKK 183,1 mio. mod DKK 196,1 mio. for samme periode året før. I bruttoresultatet indgår værdireguleringer af investeringsejendomme på DKK 4,3 mio. mod DKK 63,3 mio. i 2008/09. De afleverede projekter er nærmere omtalt ovenfor. Personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger udgør DKK 107,2 mio. hvilket i forhold til samme periode 2008/09 er et fald på 12,7 %. Personaleomkostninger udgør DKK 78,4 mio. og er dermed reduceret med 11,3 % i forhold til samme periode året før. Den fulde effekt af den foretagne tilpasning af organisationen til det aktuelle aktivitetsniveau vil blive opnået i løbet af Der er pr. 31. oktober medarbejdere i koncernen. Andre eksterne omkostninger udgør DKK 28,8 mio. mod DKK 34,4 mio. samme periode 2008/09. Finansiering Der er realiseret en nettofinansieringsudgift på DKK 6,8 mio. mod DKK 28,4 mio. for samme periode året før. Faldet skyldes at der nu er opnået fuld effekt af nedbringelsen af den rentebærende gæld der ikke vedrører igangværende projekter ligesom renten generelt er faldet. Balancen Koncernens samlede balance pr. 31. oktober 2009 andrager DKK 4.287,2 mio. hvilket i forhold til 31. januar 2009 er en stigning på DKK 471,1 mio. svarende til 12,3 %. Goodwill Goodwill andrager pr. 31. oktober 2009 DKK 33,3 mio. og vedrører koncernens centraleuropæiske aktiviteter. Der er ikke indikationer på at der skal foretages nedskrivning af værdien. Investeringsejendomme Værdiansættelsen af koncernens investeringsejendomme fin- Regnskabsberetning TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 19/28

20 der sted ud fra en discounted cashflow-model hvor de fremtidige betalingsstrømme tilbagediskonteres til nutidsværdi ud fra et givet afkastkrav. Værdiansættelsen pr. 31. oktober 2009 er baseret på uændrede afkastkrav i forhold til 31. januar 2009 og udgør 6,5 % for de tyske investeringsejendomme og 7 % for den tjekkiske investeringsejendom. Periodens værdiregulering udgør DKK 4,3 mio. Pr. 31. oktober 2009 udgør den samlede værdi af koncernens investeringsejendomme DKK 370,3 mio. hvor DKK 157,5 mio. vedrører koncernens centraleuropæiske investeringsejendom og DKK 212,8 mio. vedrører de tyske investeringsejendomme. Udskudt skatteaktiv Udskudt skatteaktiv andrager i balancen pr. 31. oktober 2009 DKK 268,6 mio. På baggrund af foreliggende budgetter og resultatfremskrivninger for en 5-årig periode har ledelsen foretaget en konkret vurdering af værdiansættelsen af det udskudte skatteaktiv. Projektbeholdning Den samlede projektbeholdning er i forhold til 31. januar 2009 forøget med DKK 657,4 mio. og udgør pr. 31. oktober 2009 DKK 3.198,7 mio. Stigningen kan i al væsentlighed henføres til koncernens igangværende byggerier af shoppingcentret Sillebroen i Frederikssund, Danmark, og shoppingcentrene Galeria Tarnovia i Tarnów og Galeria Sandecja i Nowy Sącz, Polen. De samlede forudbetalinger baseret på forward funding-aftaler udgør pr. 31. oktober 2009 DKK 322,7 mio. mod DKK 942,7 mio. pr. 31. januar Faldet skal ses i sammenhæng med at der i 2009/10 er sket aflevering af koncernens multifunktionelle center Entré, Malmø, hvor salgsaftalen var baseret på forward funding. Pr. 31. oktober 2009 udgør forward funding 97 % af den bogførte værdi af solgte projekter, brutto. Tilgodehavender De samlede tilgodehavender udgør DKK 279,1 mio. svarende til et fald i forhold til 31. januar 2009 på DKK 58,3 mio. Faldet vedrører primært tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Likvide beholdninger Likvide beholdninger udgør pr. 31. oktober 2009 DKK 47,7 mio. og er et fald i forhold til 31. januar 2009 på DKK 63,3 mio. Faldet skyldes at der er anvendt likviditet til drift, nedbringelse af gæld samt til investering i projekter ,7 mio. mod DKK 1.506,0 pr. 31. januar Forøgelsen af egenkapitalen siden 31. januar 2009 kan primært henføres til periodens resultat og netto positive kursreguleringer efter skat på DKK 34,1 mio. Soliditeten udgør 37,2 %. Langfristede forpligtelser Koncernens langfristede forpligtelser udgør pr. 31. oktober 2009 DKK 165,7 mio. hvilket er på niveau med 31. januar Kortfristede forpligtelser De kortfristede forpligtelser udgør pr. 31. oktober 2009 DKK 2.528,8 mio. svarende til en stigning i forhold til 31. januar 2009 på DKK 382,6 mio. Der er foretaget modregning af finansielle gældsforpligtelser i tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser samt bundne likvider i det omfang selskabet har modregningsret og samtidig har til hensigt eller er aftalemæssigt forpligtet til at realisere aktiver og forpligtelser samtidigt. Pr. 31. oktober 2009 er der foretaget modregninger i bundne likvider med DKK 5,2 mio. Koncernens kortfristede gæld til kreditinstitutter består både af en drifts- og projektfinansiering. TK Development har indgået en overordnet aftale med koncernens hovedbankforbindelse om såvel drifts- som projektfinansiering. Engagementet og betingelserne genforhandles årligt. Koncernen har herudover aftaler om projektfinansiering i forskellige banker i Danmark og udlandet. Projektkreditterne bevilges sædvanligvis med forskellige løbetider, afhængigt af det konkrete projekt. Af den samlede projektfinansiering pr. 31. januar 2009 havde DKK 426,9 mio. udløb i 2009/10. Der mangler p.t. at blive forlænget lån for ca. DKK 130 mio. der har forfald ultimo Ledelsen forventer en positiv afklaring af dette forhold. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser negative pengestrømme fra driftsaktivitet med DKK 555,6 mio., negative pengestrømme fra investeringsaktivitet med DKK 0,2 mio., samt positive pengestrømme fra finansieringsaktivitet med DKK 489,0 mio. De negative pengestrømme fra driftsaktivitet kan primært henføres til investering i projekter, primært som følge af igangværende byggeri på flere projekter. Egenkapital Koncernens egenkapital udgør pr. 31. oktober 2009 DKK 20/28 TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 Regnskabsberetning

Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09

Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09 Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09 Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen Entré, Malmø, Sverige Kolı n Shopping Centre, Kolı

Læs mere

TK Development. Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009

TK Development. Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009 TK Development Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009 1 TKD IDÉGRUNDLAG Det er TK Developments overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Indhold Halvåret 2009/10:

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

Halvårsrapport 2009/10

Halvårsrapport 2009/10 Halvårsrapport 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2009, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, SELSKABSOPLYSNINGER Fondskode: 0010258995 Hjemstedskommune:

Læs mere

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - halvårsrapport 2009/10

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - halvårsrapport 2009/10 Sillebroen, Frederikssund, Danmark Aktionærinformation - halvårsrapport 2009/10 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN (DKK mio.) Hovedtal: 1. halvår Hele året 1. halvår 2008/09 2008/09 2009/10 Nettoomsætning

Læs mere

TK Development. Halvårsrapport 2008/09

TK Development. Halvårsrapport 2008/09 TK Development Halvårsrapport 2008/09 1 TKD IDÉGRUNDLAG Det er TK Developments overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Dagens program Første halvår 2008/09 Halvårets

Læs mere

TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 CVR 24256782. Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark

TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 CVR 24256782. Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Multifunktionelt center Stocznia, Young City, Gdansk, Polen TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 CVR 24256782 Most Retail Park, Tjekkiet Bazaar, Gøteborg,

Læs mere

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - årsrapport 2009/10

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - årsrapport 2009/10 Sillebroen, Frederikssund, Danmark Aktionærinformation - årsrapport 2009/10 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN DKK mio. 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Hovedtal: Nettoomsætning 1.623,3 2.719,1 2.586,8

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2010/11

Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 17/2010, 29. september 2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved-

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 21/2010, 22. december 2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2011/12

Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 12/2011, 28. juni 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Boligbyggeri, Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume

Læs mere

TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 CVR 24256782. Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark. Bazaar, Gøteborg, Sverige

TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 CVR 24256782. Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark. Bazaar, Gøteborg, Sverige Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Bazaar, Gøteborg, Sverige TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 CVR 24256782 Kolin Shopping Centre, Kolin, Tjekkiet Tivoli Residential Park, Warsaw,

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2009/10. Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782

Årsregnskabsmeddelelse 2009/10. Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Årsregnskabsmeddelelse 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark 22. april 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved-

Læs mere

TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011. Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2

TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011. Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2 TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011 Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2 Indhold 1. Rundt om TK Forretningsmodel Kunder, markeder, segmenter 2. Udvikling i TK 3. H1 2011/12 Resultat Begivenheder

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2011/12

Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 16/2011, 29. september 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13. Jelenia Góra, Polen m2

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13. Jelenia Góra, Polen m2 TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Jelenia Góra, Góra Polen 24.000 m2 Indhold 1. H1 2012/13 Hovedtal Begivenheder 2. Fokus på salg af færdigopførte projekter 3. Markedsforhold 4. Projektporteføljen

Læs mere

TK Development ny strategi og eksekvering heraf. Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2

TK Development ny strategi og eksekvering heraf. Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2 TK Development ny strategi og eksekvering heraf Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2 Indhold 1. Forretningsmæssig platform Idégrundlag og forretningsmodel Markeder og segmenter Relationer til lejere og investorer

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012/13

Delårsrapport 1. kvartal 2012/13 Delårsrapport 1. kvartal 2012/13 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012, 25. juni 2012, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Boligbyggeri, Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume

Læs mere

DEVELOPMENT. Egenkapitalafkastet fra dette område forventes at udgøre 15-20 % p.a. før skat fra og med regnskabsåret 2017/18.

DEVELOPMENT. Egenkapitalafkastet fra dette område forventes at udgøre 15-20 % p.a. før skat fra og med regnskabsåret 2017/18. Koncernens primære forretningsområde er udvikling af fast ejendom, benævnt development. Det strategiske fokus for koncernen er development i Danmark, Sverige og Polen. 126,1 mio. Byggeriet blev afsluttet

Læs mere

Aktionærinformation i forbindelse med årsrapport 2007/08

Aktionærinformation i forbindelse med årsrapport 2007/08 Bazaar, Gøteborg, Sverige Aktionærinformation i forbindelse med årsrapport 2007/08 Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Multifunktionelt center Stocznia, Young City, Gdansk, Polen Fashion Arena Outlet

Læs mere

Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet. Aktionærinformation - halvårsrapport 2010/11 (1.februar juli 2010)

Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet. Aktionærinformation - halvårsrapport 2010/11 (1.februar juli 2010) Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet Aktionærinformation - halvårsrapport 2010/11 (1.februar 2010-31. juli 2010) HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN DKK mio. Hovedtal: 1. halvår 1. halvår Hele året

Læs mere

Halvårsrapport 2007/08 TK Development A/S

Halvårsrapport 2007/08 TK Development A/S Butikscenter, Frederikssund, Danmark Halvårsrapport 2007/08 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 CVR 24256782 Prague Outlet Center, Tjekkiet Shoppingcenter, Nowy Sacz, Polen Ringsted factory

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2010/11

Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 8/2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen. Åbnet den 25. november 2009. 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2010/11

Årsregnskabsmeddelelse 2010/11 Årsregnskabsmeddelelse 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 3/2011, 28. april 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782

Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782 Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782 Entré, Malmø, Sverige INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 TK Development i hovedtræk 7 Regnskabsberetning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13. Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13. Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2 Indhold 1. Regnskabsåret 2012/13 Hovedtal 2012/13 i korte træk Revurdering af salgsstrategi, herunder foretagne nedskrivninger 2. Justering

Læs mere

1. halvår 2004/05. TK Development A/S

1. halvår 2004/05. TK Development A/S 1. halvår 2004/05 TK Development A/S Hovedtendenser Resultat i 1. halvår DKK -12,4 mio. efter skat. Hjemtagelse af obligationslån på nom. DKK 220 mio. i juli 2004. Omfattende kapacitetstilpasning. Samlet

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2014/15. Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen

Delårsrapport, 1. halvår 2014/15. Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen Delårsrapport, 1. halvår 2014/15 Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal H1 2014/15 i korte træk 2. Eksekvering af udmeldt strategi Strategiske

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012/13

Delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Selskabsmeddelelse nr. 15/2012, 25. september 2012, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsregnskabspræsentation 2004/05

Årsregnskabspræsentation 2004/05 Årsregnskabspræsentation 2004/05 Årsregnskab 2004/05 TK Development realiserede i regnskabsåret 2004/05 En bruttoavance på Et resultat efter skat på mod forventet et resultat i størrelsesordenen DKK 0

Læs mere

Danmark. Polen. Tjekkiet. Koncernens ejendomme i forretningsområdet asset management omfatter pr. 31. juli 2014 følgende otte ejendomme:

Danmark. Polen. Tjekkiet. Koncernens ejendomme i forretningsområdet asset management omfatter pr. 31. juli 2014 følgende otte ejendomme: Koncernens sekundære forretningsområde er asset management og omfatter ejerskab, drift, indkøring og modning samt optimering af færdigopførte projekter i en mellemlang driftsperiode hvor denne periode

Læs mere

ASSET MANAGEMENT. Center og Futurum Hradec Králové, i regnskabsåret 2014/15.

ASSET MANAGEMENT. Center og Futurum Hradec Králové, i regnskabsåret 2014/15. Koncernens asset management-aktiviteter omfatter drift af koncernens færdigopførte ejendomme samt grunde og udviklingsprojekter på de markeder hvor koncernen på sigt ikke ønsker at være aktiv. Asset management

Læs mere

Velkommen til generalforsamling

Velkommen til generalforsamling Velkommen til generalforsamling Dirigent Morten Jensen Advokat (H) Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2014/15. Illustration: Strædet, Køge, Danmark

Årsregnskabsmeddelelse 2014/15. Illustration: Strædet, Køge, Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 Illustration: Strædet, Køge, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal 2014/15 i korte træk 2. Eksekvering på strategiske mål 3. Markedsforhold 4. Projektportefølje

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2013/14. Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark

Årsregnskabsmeddelelse 2013/14. Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2013/14 Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal 2013/14 i korte træk 2. Eksekvering af udmeldt strategi Strategiske

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark

Delårsrapport, 1. halvår 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Delårsrapport, 1. halvår 2016/17 Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater i 1. halvår 2016/17 Hoved- og nøgletal Segmentresultater Afleverede projekter Væsentlige

Læs mere

Halvårsrapport 2006/07 TKD Nordeuropa A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2006 CVR 26681006

Halvårsrapport 2006/07 TKD Nordeuropa A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2006 CVR 26681006 Halvårsrapport 2006/07 TKD Nordeuropa A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2006 CVR 26681006 Indholdsfortegnelse Resume 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Halvåret 2006/07 6 Forventninger

Læs mere

Frederikssund, Danmark. TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13. Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124

Frederikssund, Danmark. TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13. Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124 FOTO: SILLEBROEN, shoppingcenter Frederikssund, Danmark TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resume 6 Hoved- og

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 FOTO: SILLEBROEN, SHOPPINGCENTER Frederikssund, Danmark TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 9/2013 25. APRIL 2013 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 TK

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 ILLUSTRATION: SHOPPINGCENTER JELENIA GÓRA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 16/2014 12. SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 (1.2.2014-31.7.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2002/03

Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 1 Ændrede markedsforhold - Stor investorinteresse - Svagere investorinteresse - Forværret - Stor lejerinteresse - Opbremsning hos lejere markedssituation (lejere / investorer)

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-31.10.2015)

2015/16 (1.2.2015-31.10.2015) FOTO: SHOPPINGCENTER GALERIA NOWY RYNEK JELENIA GÓRA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 VESTRE HAVNEPROMENADE 7 9000 AALBORG DANMARK SELSKABSMEDDELELSE NR. 21/2015 17. DECEMBER 2015 D E L Å R S

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007/08 TK Development A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007/08 TK Development A/S Bazaar, Gøteborg, Sverige Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet Årsregnskabsmeddelelse 2007/08 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 CVR 24256782 Multifunktionelt Center Stocznia, Young

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15 ILLUSTRATION: BIELANY RESIDENTIAL PARK WARSZAWA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2014 13. JUNI 2014 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15 (1.2.2014-30.4.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14 ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 4/2014 2. APRIL 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14 (1.2.2013-31.1.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2011/12

Årsregnskabsmeddelelse 2011/12 Årsregnskabsmeddelelse 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 4/2012, 26. april 2012, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2011/12. TK Development A/S, CVR-nr. 24256782. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark

Årsrapport 2011/12. TK Development A/S, CVR-nr. 24256782. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Årsrapport 2011/12 TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 TK Development

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Årsrapport 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark

Årsrapport 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Årsrapport 2016/17 Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater i 2016/17 Hoved- og nøgletal Segmentresultater Afleverede projekter Væsentlig aktivitet i development

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015

2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015 D E L Å R S R A P P O R T 1. H A LVÅ R 2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark

Årsrapport 2015/16. Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark Årsrapport 2015/16 Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark Indhold 1. Hoved- og nøgletal 2. Strategisk fokus 2018 3. 2015/16 i korte træk Segmentresultater Afleverede projekter Igangsatte

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015

2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015 ILLUSTRATION: CITYCENTER BROEN ESBJERG, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015 D E L Å R S R A P P O R T 1. K VA R TA L 2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 6/2015 27. MARTS 2015 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1.

ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1. ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resume 6 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Årsrapport 2005/06 TK Development A/S

Årsrapport 2005/06 TK Development A/S Årsrapport 2005/06 TK Development A/S CVR 24256782 Årsrapport 2005/06 for TK Development A/S /123 / TK Development A/S ordinære generalforsamling afholdes 30. maj 2006 kl. 17.00 i Aalborg Parken Harald

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere