Delårsrapport kvartal 2009/10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10"

Transkript

1 Delårsrapport kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2009, TK Development A/S, CVR Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen. Åbnet den 25. november 2009.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 7 Ledelsesberetning 8 Kvartalsrapportering kvartal 2009/10 8 Statsadvokaten frafalder sigtelse mod TK Development A/S 8 Afleverede projekter 8 Fremdrift i koncernens projekter 8 Markedsforhold 9 Yderligere projektmuligheder 9 Finansiering 9 Fokus på omkostninger 9 Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb 10 Forventninger til 2009/10 10 Koncernens projektportefølje 10 TK Development, moderselskabet 11 TKD Nordeuropa 11 Euro Mall Holding 14 Investeringsejendomme 18 Regnskabsberetning 19 Ledelsespåtegning 21 Koncernregnskab 22 2/28 TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 Indholdsfortegnelse

3 Resume Dette er TK Developments første kvartalsrapport hvor der hidtil har været offentliggjort periodemeddelelser. TK Development realiserede i årets første ni måneder 2009/10 et resultat efter skat på DKK 49,4 mio. mod DKK 41,7 mio. for samme periode 2008/09. Koncernens egenkapital udgør pr. 31. oktober 2009 DKK 1.592,7 mio. svarende til en soliditet på 37,2 %. Statsadvokaturen for særlig økonomisk kriminalitet har den 17. december 2009 frafaldet sigtelserne mod TK Development A/S, ledelsen og selskabets revisorer. Koncernens m² multifunktionelle center Entré i Malmø, Sverige, åbnede i marts 2009 og er i juni 2009 overdraget til investor. Der er i december 2009 indgået salgsaftale med den tyske investeringsfond Commerz Real vedrørende koncernens m² retailparkprojekt i Danderyd, Sverige. Den samlede salgssum udgør ca. SEK 280 mio. og er baseret på forward funding. Første etape af koncernens retailpark i Most, Tjekkiet, på m² åbnede ultimo april Koncernens shoppingcenter Galeria Sandecja i Nowy Sącz, Polen, på ca m² åbnede ultimo oktober 2009 og er fuldt udlejet. Koncernens shoppingcenter Galeria Tarnovia i Tarnów, Polen, på ca m² åbnede ultimo november 2009 og er fuldt udlejet. Markedsforholdene er fortsat vanskelige. Koncernens projektportefølje er med m² på niveau med 31. januar TK Development har fortsat fokus på omkostninger samt konsolidering og gennemførelse af de eksisterende projekter i porteføljen. Koncernen forventer for 2009/10 nu et resultat efter skat i niveauet DKK 50 mio. Spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Frede Clausen på telefon Statsadvokaten frafalder sigtelse mod TK Development A/S TK Development A/S og seks personer blev i oktober 2005 sigtet af Statsadvokaturen for særlig økonomisk kriminalitet for urigtig indtægtsførelse og kursmanipulation for perioder der dækker regnskabsårene 2000/ /04. Sigtelsen blev efterfølgende udvidet til også at omfatte to af selskabets tidligere revisorer. Statsadvokaten har den 17. december 2009 meddelt at sigtelsen mod selskabet, ledelsen og revisorerne er frafaldet. Ledelsen har under hele forløbet været af den opfattelse at sigtelserne baserer sig på misforståelser omkring koncernens anvendte regnskabsprincipper. Ledelsen er derfor tilfreds med at statsadvokatens undersøgelser har resulteret i at sigtelsen er frafaldet. Afleverede projekter Der er i årets første ni måneder afleveret projekter på ca m². Projekterne omfatter koncernens multifunktionelle center Entré, Sverige, en Føtex i Brønderslev, Danmark, og boligenheder i Tivoli Residential Park, Polen. Fremdrift i koncernens projekter TK Development har fortsat fokus på konsolidering og gennemførelse af de eksisterende projekter i porteføljen, herunder sikring af en stærk forhåndsudlejning eller salg inden påbegyndelse af byggeri. På koncernens projekter med igangværende byggeri eller nært forestående byggestart oplever koncernen en pæn lejerinteresse, og der er i perioden indgået en række lejeaftaler på disse projekter som derfor forløber planmæssigt. Der er i december 2009 indgået salgsaftale med den tyske investeringsfond Commerz Real vedrørende koncernens m² retailparkprojekt i Danderyd, Sverige. Den samlede salgssum udgør ca. SEK 280 mio. og er baseret på forward funding. Den aktuelle udlejningsgrad udgør 99 %, og byggeriet er påbegyndt i november Projektet opføres i to etaper hvor første etape består af ni butikker der åbner i oktober Anden etape består af Plantagen og åbner i marts Der henvises i øvrigt til fondsbørsmeddelelse nr. 13 af 14. december I koncernens shoppingcenterprojekt Sillebroen i Frederikssund, Danmark, udgør den aktuelle udlejningsgrad 80 %. Byggeriet forløber planmæssigt, og åbning af centret er planlagt til 25. marts Resume TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 3/28

4 I Polen er koncernens shoppingcenter Galeria Sandecja i Nowy Sącz nu færdigopført og åbnede planmæssigt i oktober Centret er fuldt udlejet. Byggeriet af koncernens shoppingcenter Galeria Tarnovia i Tarnów, Polen, er ligeledes afsluttet, og centret åbnede som planlagt i november Centret er fuldt udlejet. Begge centre har oplevet en særdeles god åbning og en meget tilfredsstillende kundetilstrømning. Den 30. april 2009 åbnede første etape på m² af koncernens retailpark i Most, Tjekkiet. Aktuel udlejningsgrad på første etape udgør 83 %. Investeringen i disse projekter hvor der på de fire sidstnævnte har været igangværende byggeri i årets første ni måneder, er den væsentligste årsag til at projektbeholdningen i koncernen er steget fra DKK 2,5 mia. pr. 31. januar 2009 til DKK 3,2 mia. pr. 31. oktober Markedsforhold Markedssituationen er fortsat vanskelig. De finansielle markeder er fortsat præget af usikkerhed hvor bankerne fortsat stiller høje krav til egenkapitalindskud i de enkelte projekter. Der gennemføres fortsat kun få handler med fast ejendom på koncernens markeder. Dette medfører fortsat usikkerhed om prissætningen på fast ejendom og en generel afventende holdning hos investorerne. På udlejningssiden inden for butikssegmentet opleves fortsat stabilitet, om end med en mere træg efterspørgsel og en længere beslutningsproces hos de enkelte lejere. Især på koncernens projekter med igangværende byggeri eller nært forestående byggestart oplever koncernen en pæn lejerinteresse, og der er i både første halvår og 3. kvartal 2009/10 indgået en række lejeaftaler på disse projekter. Med baggrund i det fortsat lave privatforbrug og den fortsat relativt lave omsætning i de enkelte butikker er det ledelsens forventning at lejepriserne i den kommende periode vil være under pres. Samtidig skærpes lejernes fokus på den rette beliggenhed. I den nuværende markedssituation er projekternes beliggenhed derfor endnu mere afgørende end tidligere. Som et led i arbejdet med at opnå alternative indtjeningsmuligheder og udnytte TK Developments kernekompetencer er koncernen i dialog med bl.a. kreditinstitutter som i kraft markedsforholdene ligger inde med projekter der endnu ikke er færdiggjorte. Dialogen vedrører særligt projekter der i udviklingsfasen er så fremskredne at de kan gennemføres inden for en relativt kort tidshorisont. For at sikre det langsigtede indtjeningspotentiale i koncernen arbejder TK Development herudover med sikring af fremtidige projektmuligheder, bl.a. via indgåelse af langsigtede optionsaftaler på jord. Langsigtede optionsaftaler vedrører projekter med forventet byggestart inden for en periode på 1-3 år og sikrer at koncernen i en længere periode får mulighed for at arbejde med det påtænkte projekt, herunder bl.a. myndighedsforhold, udlejning og investorer. Dette for at muliggøre en optimal forberedelse af projektet inden igangsætning, herunder en høj udlejningsgrad. Eksempelvis har TK Development indgået en langvarig optionsaftale på et areal i den tjekkiske by Frýdek Místek hvor TK Development påtænker at opføre et shoppingcenter på ca m². Herudover er koncernen og DSB Ejendomsudvikling A/S langt med udviklingen af et nyt centerbyggeri på banearealerne ved Esbjerg station, Danmark. TK Development planlægger at opføre et shoppingcenter på ca m². Lokalplansarbejdet er igangsat, og den endelige lokalplan forventes at foreligge medio Koncernens projektportefølje En del af koncernens nuværende projektbeholdning er indtjeningsmæssigt under pres som følge af de ændrede markedsforhold. Dette er dog delvist kompenseret ved faldende byggepriser. Der forventes fortsat en positiv indtjening på alle projekter i porteføljen. På nye projekter i projektporteføljen forventes en normal avance. Den dæmpede vækst har bevirket at priserne på byggeri og jord er faldet, og det er ledelsens vurdering at disse priser fortsat vil falde. Yderligere projektmuligheder Udover fokus på konsolidering og gennemførelse af de eksisterende projekter i porteføljen arbejder koncernen med alternative indtjeningsmuligheder og sikring af fremtidige projektmuligheder, bl.a. via langsigtede optionsaftaler. 4/28 TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 Resume

5 Udviklingen i koncernens projektportefølje fremgår nedenfor: Projektportefølje DKK mio. Projektportefølje, brutto Heraf forward funding Bogført værdi af projektportefølje Udviklingspotentiale ( 000) m² Solgte projekter Øvrige projekter Total projektportefølje Antal projekter Forventninger til 2009/10 TK Development forventer fortsat udfordrende markedsforhold for den resterende del af regnskabsåret 2009/10. Koncernen har, jf. seneste resultatudmelding, oplyst at der blev arbejdet med yderligere salg, og realiseredes disse salg i indeværende regnskabsår, ville koncernen kunne opnå et resultat i niveauet DKK 150 mio. efter skat. Det er ledelsens vurdering at det ikke længere er realistisk at gennemføre de planlagte salg i indeværende regnskabsår, og ledelsen forventer derfor et resultat efter skat i niveauet DKK 50 mio. I resultatforventningen indgår ikke værdireguleringer af koncernens investeringsejendomme som følge af eventuelle ændringer i fastlagte afkastkrav. De forventninger til fremtiden der er omtalt i denne meddelelse, herunder forventninger til indtjeningen, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder og kan påvirkes af faktorer som f.eks. globale økonomiske forhold og øvrige væsentlige forhold, herunder kreditmarkeds-, rente- og valutakursudviklingen. Der henvises i øvrigt til afsnittet risikoforhold i koncernens årsrapport 2008/09. Resume TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 5/28

6 Selskabsoplysninger Fondskode: Hjemstedskommune: Aalborg Hjemmeside: TK Development A/S: CVR TKD Nordeuropa A/S: CVR Euro Mall Holding A/S: CVR Aalborg København Vestre Havnepromenade 7 Arne Jacobsens Allé 16, 3. t.v. DK-9000 Aalborg DK-2300 København S T: (+45) T: (+45) Helsinki Stockholm Korkeavuorenkatu 34 Gamla Brogatan FIN Helsinki S Stockholm T: (+358) T: (+46) Vilnius Prag Gynėjų str. 16 Karolinská 650/1 LT Vilnius CZ Prag 8 T: (+370) T: (+420) Warszawa Berlin ul. Mszczonowska 2 Ahornstraße 16 PL Warszawa D Berlin T: (+48) T: (+49) Direktion: Frede Clausen og Robert Andersen Bestyrelse: Poul Lauritsen, Torsten Erik Rasmussen, Per Søndergaard Pedersen, Kurt Daell, Jesper Jarlbæk og Niels Roth 6/28 TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 Selskabsoplysninger

7 Hoved- og nøgletal for koncernen DKK mio. 9 mdr. 2009/10 9 mdr. 2008/09 Hele året 2008/09 Hovedtal Nettoomsætning 1.206,6 374, ,4 Værdiregulering investeringsejendomme, netto 4,3 63,3 57,7 Bruttoresultat 183,1 196,1 375,0 Ordinært resultat før finansiering 72,4 68,7 201,7 Finansiering m.v. -6,8-28,4-33,4 Resultat før skat 66,2 40,8 168,0 Periodens resultat 49,4 41,7 155,2 Aktionærernes andel af periodens resultat 49,4 41,7 155,2 Samlet balance 4.287, , ,1 Materielle anlægsaktiver 381,4 387,0 380,8 heraf investeringsejendomme 370,3 371,7 366,5 Projektportefølje 3.195, , ,3 heraf projektbeholdning 3.198, , ,3 heraf modtagne forudbetalinger fra kunder -3,6-51,7 0,0 Tilgodeh. vedr. igangværende arbejder for fremmed regning 0,0 0,0 3,7 Egenkapital 1.592, , ,0 Pengestrøm fra driften -555,6-304,9-637,6 Netto rentebærende gæld, ultimo 2.085, , ,5 Nøgletal Egenkapitalforrentning (ROE) *) 4,3 % 3,8 % 10,5 % Overskudsgrad (EBIT margin) 6,0 % 18,3 % 19,2 % Soliditetsgrad (egenkapital) 37,2 % 40,8 % 39,5 % Indre værdi (nom. DKK 20) 57,0 53,7 53,7 Resultat pr. aktie (EPS) a nom. DKK 20 1,8 1,5 5,5 Udbytte (i DKK pr. aktie) 0,0 0,0 0,0 Børskurs (nom. DKK 20) Nøgletal korrigeret for warrants Egenkapitalforrentning (ROE) *) 4,3 % 3,8 % 10,5 % Soliditetsgrad (egenkapital) 37,2 % 40,8 % 39,5 % Indre værdi (nom. DKK 20) 57,0 53,7 53,7 Resultat pr. aktie (EPS-D) a nom. DKK 20 1,8 1,5 5,5 Ved beregning af nøgletal er Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning anvendt. Anvendt beregning for soliditetsgrad er egenkapital ultimo / passiver ultimo. *) Omregnet til helårsbasis. Hoved- og nøgletal for koncernen TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 7/28

8 Ledelsesberetning Kvartalsrapportering Bestyrelsen har ønsket at forbedre informationsværdien af den rapportering som TK Development giver, og besluttede derfor i april 2009 at TK Development med virkning fra tredje kvartal 2009/10 vil offentliggøre kvartalsrapporter i stedet for periodemeddelelser kvartal 2009/10 Resultat efter skat for årets første ni måneder 2009/10 udgør DKK 49,4 mio. mod DKK 41,7 mio. for samme periode 2008/09. Balancen udgør pr. 31. oktober 2009 DKK 4.287,2 mio. mod DKK 3.816,1 mio. pr. 31. januar Koncernens egenkapital udgør DKK 1.592,7 mio., og soliditeten 37,2 %. Statsadvokaten frafalder sigtelse mod TK Development A/S TK Development A/S og seks personer blev i oktober 2005 sigtet af Statsadvokaturen for særlig økonomisk kriminalitet for urigtig indtægtsførelse og kursmanipulation for perioder der dækker regnskabsårene 2000/ /04. Sigtelsen blev efterfølgende udvidet til også at omfatte to af selskabets tidligere revisorer. Statsadvokaten har den 17. december 2009 meddelt at sigtelsen mod selskabet, ledelsen og revisorerne er frafaldet. Ledelsen har under hele forløbet været af den opfattelse at sigtelserne baserer sig på misforståelser omkring koncernens anvendte regnskabsprincipper. Ledelsen er derfor tilfreds med at statsadvokatens undersøgelser har resulteret i at sigtelsen er frafaldet. Afleverede projekter Der er i årets første ni måneder afleveret projekter på ca m². Der er afleveret yderligere 29 boliger til køberne af ejerlejlighederne i koncernens boligprojekt i Polen, Tivoli Residential Park, heraf er syv boliger afleveret i 3. kvartal 2009/10. Koncernens multifunktionelle center Entré i Malmø, Sverige, åbnede den 19. marts Projektet er på m² og har en aktuel udlejningsgrad på 89 %. Projektet er solgt til Commerz Real og afleveret til investor i juni I Brønderslev, Danmark, har koncernen opført et retailparkprojekt på m² m² af projektet er færdigopført og i første halvår 2009/10 afleveret til henholdsvis Dansk Supermarked og OK Benzin. De resterende ca m² er fuldt udlejet. Fremdrift i koncernens projekter TK Development har fortsat fokus på konsolidering og gennemførelse af de eksisterende projekter i porteføljen, herunder sikring af en stærk forhåndsudlejning eller salg inden påbegyndelse af byggeri. På koncernens projekter med igangværende byggeri eller nært forestående byggestart oplever koncernen en pæn lejerinteresse, og der er i perioden indgået en række lejeaftaler på disse projekter som derfor fortsat forløber planmæssigt. Der er i december 2009 indgået salgsaftale med den tyske investeringsfond Commerz Real vedrørende koncernens m² retailparkprojekt i Danderyd, Sverige. Den samlede salgssum udgør ca. SEK 280 mio. og er baseret på forward funding. Den aktuelle udlejningsgrad udgør 99 %, og byggeriet er påbegyndt i november Projektet opføres i to etaper hvor første etape består af ni butikker der åbner i oktober Anden etape består af Plantagen og åbner i marts Der henvises i øvrigt til fondsbørsmeddelelse nr. 13 af 14. december I koncernens shoppingcenterprojekt Sillebroen i Frederikssund, Danmark, udgør den aktuelle udlejningsgrad 80 %. Byggeriet forløber planmæssigt, og åbning af centret er planlagt til 25. marts I Polen er koncernens shoppingcenter Galeria Sandecja i Nowy Sącz nu færdigopført og åbnede planmæssigt i oktober Centret er fuldt udlejet. Byggeriet af koncernens shoppingcenter Galeria Tarnovia i Tarnów, Polen, er ligeledes afsluttet, og centret åbnede som planlagt i november Centret er fuldt udlejet. Begge centre har oplevet en særdeles god åbning og en meget tilfredsstillende kundetilstrømning. Den 30. april 2009 åbnede første etape på m² af koncernens retailpark i Most, Tjekkiet. Aktuel udlejningsgrad på første etape udgør 83 %. Investeringen i disse projekter hvor der på de fire sidstnævnte har været igangværende byggeri i årets første ni måneder, er den væsentligste årsag til at projektbeholdningen i koncernen er steget fra DKK 2,5 mia. pr. 31. januar 2009 til DKK 3,2 mia. pr. 31. oktober Koncernens samlede projektportefølje er med m² på niveau med 31. januar Der er i perioden afleveret projekter på ca m², og tilgangen af nye projekter udgør netto m², bl.a. som et resultat af TK Developments ar- 8/28 TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 Ledelsesberetning

9 bejde med at sikre fremtidige projektmuligheder, jf. nedenfor. Markedsforhold Markedssituationen er fortsat vanskelig. De finansielle markeder er fortsat præget af usikkerhed hvor bankerne fortsat stiller høje krav til egenkapitalindskud i de enkelte projekter. Der gennemføres fortsat kun få handler med fast ejendom på koncernens markeder. Dette medfører fortsat usikkerhed om prissætningen på fast ejendom og en generel afventende holdning hos investorerne. På udlejningssiden inden for butikssegmentet opleves fortsat stabilitet, om end med en mere træg efterspørgsel og en længere beslutningsproces hos de enkelte lejere. Især på koncernens projekter med igangværende byggeri eller nært forestående byggestart oplever koncernen en pæn lejerinteresse, og der er i både første halvår og 3. kvartal 2009/10 indgået en række lejeaftaler på disse projekter. Med baggrund i det fortsat lave privatforbrug og den fortsat relativt lave omsætning i de enkelte butikker er det ledelsens forventning at lejepriserne i den kommende periode vil være under pres. Samtidig skærpes lejernes fokus på den rette beliggenhed. I den nuværende markedssituation er projekternes beliggenhed derfor endnu mere afgørende end tidligere. Den dæmpede vækst har bevirket at priserne på byggeri og jord er faldet, og det er ledelsens vurdering at disse priser fortsat vil falde. Yderligere projektmuligheder Udover fokus på konsolidering og gennemførelse af de eksisterende projekter i porteføljen, arbejder koncernen med alternative indtjeningsmuligheder og sikring af fremtidige projektmuligheder, bl.a. via langsigtede optionsaftaler. Som et led i arbejdet med at opnå alternative indtjeningsmuligheder og udnytte TK Developments kernekompetencer er koncernen i dialog med bl.a. kreditinstitutter som i kraft markedsforholdene ligger inde med projekter der endnu ikke er færdiggjorte. Dialogen vedrører særligt projekter der i udviklingsfasen er så fremskredne at de kan gennemføres inden for en relativt kort tidshorisont. For at sikre det langsigtede indtjeningspotentiale i koncernen arbejder TK Development herudover med sikring af fremtidige projektmuligheder, bl.a. via indgåelse af langsigtede optionsaftaler på jord. Langsigtede optionsaftaler vedrører projekter med forventet byggestart inden for en periode på 1-3 år og sikrer at koncernen i en længere periode får mulighed for at arbejde med det påtænkte projekt, herunder bl.a. myndighedsforhold, udlejning og investorer. Dette for at muliggøre en optimal forberedelse af projektet inden igangsætning, herunder en høj udlejningsgrad. Eksempelvis har TK Development indgået en langvarig optionsaftale på et areal i den tjekkiske by Frýdek Místek hvor TK Development påtænker at opføre et shoppingcenter på ca m². Herudover er koncernen og DSB Ejendomsudvikling A/S langt med udviklingen af et nyt centerbyggeri på banearealerne ved Esbjerg station, Danmark. TK Development planlægger at opføre et shoppingcenter på ca m². Lokalplansarbejdet er igangsat, og den endelige lokalplan forventes at foreligge medio Finansiering Koncernens kortfristede gæld til kreditinstitutter består både af en drifts- og projektfinansiering. TK Development har indgået en overordnet aftale med koncernens hovedbankforbindelse om såvel drifts- som projektfinansiering. Engagementet og betingelserne genforhandles årligt. Koncernen har herudover aftaler om projektfinansiering i forskellige banker i Danmark og udlandet. Projektkreditterne bevilges sædvanligvis med forskellige løbetider, afhængigt af det konkrete projekt. Af den samlede projektfinansiering pr. 31. januar 2009 havde DKK 426,9 mio. udløb i 2009/10. Der mangler p.t. at blive forlænget lån for ca. DKK 130 mio. der har forfald ultimo Ledelsen forventer en positiv afklaring af dette forhold. Fokus på omkostninger Med baggrund i markedssituationen i Letland og ledelsens forventninger til at en bedring heraf har lange udsigter, er det besluttet at lukke koncernens kontor i Riga. Aktiviteterne håndteres derfor nu fra koncernens kontor i Vilnius, Litauen. Der blev i den sidste del af 2008/09 foretaget en tilpasning af organisationen til det aktuelle aktivitetsniveau, og der er efterfølgende gennemført yderligere tilpasninger. Antal medarbejdere er således reduceret fra 164 pr. 31. januar 2009 til 141 pr. 31. oktober Den fulde effekt af den gennemførte tilpasning af organisationen vil blive opnået i regnskabsåret 2010/11. Omkostningsniveauet for 2009/10 forventes i forhold til 2008/09 at blive reduceret med ca. 15 %. Ledelsesberetning TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 9/28

10 Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb Ud over salget af det svenske retailparkprojekt i Danderyd, Sverige, til tyske Commerz Real, jf. foranstående omtale, er der ikke indtrådt andre væsentlige selskabsspecifikke begivenheder efter regnskabsperiodens udløb end de i ledelsesberetningen nævnte. Forventninger til 2009/10 TK Development forventer fortsat udfordrende markedsforhold for den resterende del af regnskabsåret 2009/10. Koncernen har, jf. seneste resultatudmelding, oplyst at der blev arbejdet med yderligere salg, og realiseredes disse salg i indeværende regnskabsår, ville koncernen kunne opnå et resultat i niveauet DKK 150 mio. efter skat. Det er ledelsens vurdering at det ikke længere er realistisk at gennemføre de planlagte salg i indeværende regnskabsår, og ledelsen forventer derfor et resultat efter skat i niveauet DKK 50 mio. I resultatforventningen indgår ikke værdireguleringer af koncernens investeringsejendomme som følge af eventuelle ændringer i fastlagte afkastkrav. De forventninger til fremtiden der er omtalt i denne meddelelse, herunder forventninger til indtjeningen, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder og kan påvirkes af faktorer som f.eks. globale økonomiske forhold og øvrige væsentlige forhold, herunder kreditmarkeds-, rente- og valutakursudviklingen. Der henvises i øvrigt til afsnittet risikoforhold i koncernens årsrapport 2008/09. Koncernens projektportefølje Koncernens projektportefølje er på niveau med 31. januar 2009 og udgør m² pr. 31. oktober Projektporteføljen består af m² solgte projekter og m² øvrige projekter. Udviklingen i koncernens projektportefølje fremgår nedenfor: DKK mio Solgte Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Øvrige Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Projektportefølje, netto Forward funding Projektportefølje, brutto Forward funding i % af bogført værdi af solgte projekter, brutto 91,1 % 95,4 % 97,3 % Tabel 1 Ved anvendelse af forward funding reducerer koncernen løbende pengebindingen i den solgte projektportefølje. Forward funding er i forhold til 31. januar 2009 væsentligt reduceret som følge af overdragelse af koncernens multifunktionelle center Entré, Sverige, til investoren. Med de aktuelle markedsforhold vurderes det at blive vanskeligere at indgå salgsaftaler vedrørende fremtidige projekter baseret på forward funding. Som det fremgår ovenfor, er der i perioden sket en væsentlig forøgelse af bogført værdi af øvrige projekter under opførelse. Denne stigning kan henføres til de igangværende byggerier af koncernens projekter i Frederikssund, Danmark, samt i Tarnów og Nowy Sącz i Polen. En del af koncernens nuværende projektbeholdning er indtjeningsmæssigt under pres som følge af de ændrede markedsforhold. Dette er dog delvist kompenseret ved faldende byggepriser. Der forventes fortsat en positiv indtjening på alle projekter i porteføljen. På nye projekter i projektporteføljen forventes en normal avance. 10/28 TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 Ledelsesberetning

11 Udviklingen i koncernens projektportefølje i kvadratmeter fremgår nedenfor: ( 000) m² Solgte Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Øvrige Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Projektportefølje Antal projekter Tabel 2 I nedenstående tabel fremgår fordelingen af den regnskabsmæssige værdi af projekterne i projektporteføljen pr. 31. oktober 2009 opdelt på de to forretningsenheder. Projekter pr. 31. oktober 2009 DKK mio. TKD Nordeuropa Euro Mall Holding Koncern i alt *) Procent af total Solgte Færdigopførte ,0 % Under opførelse ,1 % Ikke påbegyndte ,4 % Total ,3 % Ikke solgte Færdigopførte ,1 % Under opførelse ,1 % Ikke påbegyndte ,5 % Total ,7 % Projektportefølje ,0 % *) ekskl. TK Development, moderselskab, i alt DKK 70 mio. Tabel 3 I efterfølgende tabel fremgår projektporteføljens kvadratmeter opdelt mellem de to forretningsenheder. Der er ikke udviklingsprojekter i moderselskabet. Projekter pr. 31. oktober 2009 ( 000) m² TKD Nordeuropa Euro Mall Holding Koncern i alt *) Procent af total Solgte Færdigopførte ,0 % Under opførelse ,2 % Ikke påbegyndte ,6 % Total ,8 % Ikke solgte Færdigopførte ,7 % Under opførelse ,9 % Ikke påbegyndte ,6 % Total ,2 % Projektportefølje ,0 % *) ekskl. TK Development, moderselskab. Tabel 4 En nærmere beskrivelse af alle væsentlige projekter fremgår af afsnittet omkring projektporteføljen under de respektive forretningsenheder. TK Development, moderselskabet TK Development, moderselskabet, er holdingselskab for TKD Nordeuropa og Euro Mall Holding. Projekterne i Tyskland og Rusland samt enkelte andre aktiver er også hjemmehørende i denne del af koncernen. Periodens resultat i denne del af koncernen udgør DKK -7,5 mio. efter skat mod DKK -17,9 mio. for samme periode 2008/09. Der er ikke siden koncernens årsrapport 2008/09 sket væsentlige ændringer i projektporteføljen i denne del af koncernen. TKD Nordeuropa Koncernens aktiviteter i Nordeuropa er placeret i den 100 % ejede delkoncern TKD Nordeuropa. TKD Nordeuropa opererer primært inden for projektsegmenterne butiksejendomme (shoppingcentre og retailparker), kontorejendomme og projekter med segmentmix, herunder multifunktionelle projekter. TKD Nordeuropa realiserede i kvartal 2009/10 et resultat efter skat på DKK 51,2 mio. mod DKK 1,0 mio. for samme periode året før. Af væsentlige projekter der bidrager til resultatet i årets første ni måneder, kan nævnes følgende: Ledelsesberetning TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 11/28

12 Entré, multifunktionelt center, Malmø, Sverige Koncernens multifunktionelle center Entré åbnede den 19. marts Projektet er solgt til Commerz Real og overdraget til investor i juni Salgsprisen er fastsat på baggrund af et afkastkrav på 6 %, og salgsaftalen er baseret på forward funding. Udlejningsgraden udgør 89 %. Centret er et multifunktionelt center på m² hvoraf m² er butikker, m² er restauranter, biograf, fitness og bowling, 300 m² er kontorer, og m² er boliger. Hertil kommer fællesarealer samt p-kælder med 900 pladser. Retailpark, Brønderslev I Brønderslev, Danmark, er m² af koncernens samlede retailparkprojekt på ca m² afleveret til henholdsvis Dansk Supermarked og OK Benzin i første halvår 2009/10. De resterende m² er fuldt udlejet. Projektportefølje Udviklingspotentialet i projektporteføljen udgør pr. 31. oktober m² fordelt med m² solgte projekter og m² øvrige projekter. Det samlede udviklingspotentiale udgjorde pr. 31. januar m². Projekter Premier Outlets Center, Ringsted, Danmark Projektet er udviklet i et 50/50-ejet joint venture med skotske Miller Developments. Projektet omfatter et factory outlet center og tilhørende restaurationsfaciliteter, i alt m², samt ca p-pladser. Der er tale om det første betydende factory outlet center i Danmark. Centret åbnede den 6. marts 2008, og udlejningsgraden udgør aktuelt 67 %. Hugo Boss åbnede i marts 2009 sin første factory outlet-butik i Skandinavien, og der forhandles med flere potentielle danske og internationale lejere. Efter indkøring og modning forventes centret solgt. Østre Teglgade, København, Danmark Der er tale om et m² projektareal med en attraktiv beliggenhed på Teglholmen. Grunden er velegnet til enten et bolig- eller kontorprojekt. Projektet kan opføres etapevis i takt med udlejning og/eller salg. Lokalplan for området er under udarbejdelse. Amerika Plads, København, Danmark Kommanditaktieselskabet Danlink Udvikling (DLU) som ejes ligeligt af Udviklingsselskabet By og Havn I/S og TKD Nordeuropa, ejer tre projekter på Amerika Plads: felt A, felt C og en parkeringskælder. På felt A planlægges opført et bygningskompleks indeholdende ca m² kontorer, og på felt C planlægges opført et bygningskompleks indeholdende ca m² erhverv og boliger. Opførelse sker i takt med udlejningen. Parkeringskælderen på Amerika Plads-området er delvist opført, og efter færdiggørelse af det samlede parkeringsanlæg forventes dette solgt. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark TKD Nordeuropa opfører i Frederikssund et projekt på i alt ca m². Projektet vil bestå af ca m² shoppingcenter hvoraf ca m² er udlejet til dagligvareoperatører, og ca m² udlejes til specialbutikker og restauranter. Herudover omfatter projektet ca m² boliger. Udlejningsgraden udgør aktuelt 80 %, og lejerne er bl.a. Kvickly, Fakta, Hennes & Mauritz, Synoptik, Matas, Skoringen, Deichmann og Vero Moda. Byggeriet er påbegyndt medio 2008, og åbning af centret er planlagt til 25. marts I tilknytning til centret etableres et parkeringshus med ca. 800 parkeringspladser. Der er indgået aftale om salg af boligbyggeretterne til en privat investor. Shoppingcenter, Esbjerg, Danmark Koncernen og DSB Ejendomsudvikling A/S er langt med udviklingen af et nyt centerbyggeri på banearealerne ved Esbjerg station, Danmark. TK Development planlægger at opføre et shoppingcenter på ca m². Lokalplansarbejdet er igangsat, og den endelige lokalplan forventes medio Århus Syd, etape II, Danmark I Århus udvikler koncernen et projekt på ca m² butikker. Projektet omfatter to etaper hvor første etape på ca m² er færdigopført og i november 2007 afleveret til investorerne, et ejendomsselskab og en bruger. Byggeriet af anden etape igangsættes når udlejning og myndighedsforhold er på plads. Østre Havn/Stuhrs Brygge, Aalborg, Danmark På de tidligere Aalborg Værft-arealer på Stuhrs Brygge udvikler TKD Nordeuropa en business- og boligpark på ca m² hvor TKD Nordeuropa løbende erhverver jordarealer til udvikling af nye projekter. Koncernen har igennem en periode arbejdet med en ændring af lokalplanen hvorved ca m² konverteres fra kontorer til boliger. Lokalplanen er nu vedtaget. Der pågår forhandlinger med en investor til disse boliger. Retailpark, Anelystparken Århus, Danmark Projektet omfatter en retailpark på ca m² hvoraf ca m² aktuelt er udlejet. Byggeriet er færdigt og afleveret til lejerne. Retailpark, Brønderslev, Danmark I Brønderslev udvikler koncernen et projekt på ca m² butikker. Der er indgået aftale med Dansk Supermarked om etablering af en Føtex på ca m² og med OK Benzin om etablering af en benzinstation. Disse er i første halvår 2009/10 overdraget til henholdsvis Dansk Supermarked og 12/28 TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 Ledelsesberetning

13 Projektoverblik Oversigten nedenfor viser de væsentligste projekter i projektporteføljen for TKD Nordeuropa. Den bogførte værdi af nedenstående projekter udgør mere end 90 % af den samlede bogførte værdi af projektbeholdningen pr. 31. oktober Målt i forhold til bogført værdi har de fem største projekter i TKD Nordeuropa i alt en bogført værdi på DKK 958,1 mio. pr. 31. oktober Projektnavn By Segment Areal (m²) TKD s ejerandel Byggestart/ forventet byggestart Åbning/ forventet åbning Danmark Premier Outlets Center Ringsted Detail % Efterår 2006 Marts 2008 Østre Teglgade København Kontor/Bolig ) 100 % Løbende Løbende Amerika Plads, felt C København Mix % Amerika Plads, felt A København Kontor % Amerika Plads, p-kælder København P-kælder % 2004 Løbende Sillebroen, shoppingcenter Frederikssund Detail/Bolig % Medio 2008 Marts 2010 Shoppingcenter, Esbjerg Esbjerg Detail % Århus Syd, etape II Århus Detail % Ejby Industrivej København Kontor % Hadsundvej Aalborg Mix % Løbende Løbende Østre Havn/Stuhrs Brygge Aalborg Mix ) 50 % Løbende Løbende Retailpark, Anelystparken Århus Detail % Primo 2008 Medio/ efterår 2008 Retailpark, Aabenraa Aabenraa Detail % Efterår 2008 Medio 2009/ primo 2010 Retailpark, Brønderslev Brønderslev Detail % Efterår 2008 Medio 2009 Vasevej Birkerød Mix % - - Sverige Bazaar, Gøteborg Gøteborg Mix % Retailpark, Karlstad Karlstad Detail % Ultimo 2011 Ultimo 2012 Retailpark, Söderhamn Söderhamn Detail % Ultimo 2010 Ultimo 2011 Retailpark, Kofoten, Kristianstad Kristianstad Detail % Medio 2008 Ultimo 2010 Retailpark, Enebyängen, Danderyd Danderyd Detail % Efterår 2009 Efterår 2010/ forår 2011 Retailpark, Uppsala Uppsala Detail % Primo 2009 Forår 2010 Finland Pirkkala Retail Park, etape II Tammerfors Detail % Forår 2010 Ultimo 2010 Kaarina Retail Park Turku Detail % Forår 2010 Forår 2011 Baltikum DomusPro Retail Park, Vilnius Detail % - - Milgravja Street Riga Bolig % - - Ulmana Retail Park Riga Detail % - - TKD Nordeuropa totalt areal ca ) TKD Nordeuropas avanceandel på udvikling udgør 70 %. Ledelsesberetning TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 13/28

14 OK Benzin. Det resterende areal på ca m² er lejet ud til Punkt 1 og en spillehal. I forbindelse med aflevering af Føtex-delen til Dansk Supermarked har koncernen overtaget den eksisterende Føtex-ejendom i Brønderslev på ca m² som forventes udlejet til butikker. Vasevej, Birkerød, Danmark TKD Nordeuropa ejer en ejendom på knap m² på Vasevej i Birkerød med SuperBest som lejer. Der arbejdes med en tilbygning på ca m² som forventes solgt til brugeren. Bazaar, shoppingcenter og service/erhverv, Gøteborg, Sverige TKD Nordeuropa har sammen med den svenske boligudvikler JM AB indgået samarbejdsaftale med SKF Sverige AB om udvikling af SKF s fabriksområde i Gamla Staden i Gøteborg. Det påtænkte projekt omfatter i alt ca m² fordelt med m² shoppingcenter, m² service/ erhverv samt m² boliger. TK Development skal stå for de m² shoppingcenter og service/erhverv, og JM AB for de resterende m² boliger. Det endelige køb af arealet til projektet finder sted når der foreligger en godkendt lokalplan hvilket forventes primo Kofoten, Kristianstad, Sverige TKD Nordeuropa ejer en ejendom i Kristianstad. Efter en om- og tilbygning vil projektet omfatte en retailpark på ca m². Den eksisterende bygning på ca m² er tæt på fuldt udlejet, renoveringen heraf er afsluttet, og butikkerne er åbnet. Det samlede projekt forventes færdigt ultimo Retailpark, Enebyängen, Danderyd, Sverige TKD Nordeuropa opfører et nyt handelsområde i Danderyd Kommune nær Stockholm. Det samlede projekt omfatter ca m² retailpark, og der er bl.a. indgået lejeaftale med dagligvareoperatøren Coop Extra på m², en møbelbutik på ca m² og Plantagen. Der er i december 2009 indgået salgsaftale med den tyske investeringsfond Commerz Real om dette projekt. Den samlede salgssum udgør ca. SEK 280 mio. og er baseret på forward funding. Den aktuelle udlejningsgrad udgør 99 %, og byggeriet er påbegyndt i november Projektet opføres i to etaper hvor første etape består af ni butikker der åbner i oktober Anden etape består af Plantagen og åbner i marts Retailpark, Uppsala, Sverige TKD Nordeuropa har med virkning fra 15. december 2008 overtaget udviklingen af en retailpark på ca m² i den svenske by Uppsala. Retailparken er solgt til den institutionelle afdeling af tyske IVG Funds på basis af forward funding hvor køber betaler i takt med at byggeriet opføres. Den samlede salgspris udgør ca. SEK 200 mio. Projektet er nu fuldt udlejet, og ankerlejerne er MediaMarkt, Toys R Us, Hemtex og Cervera. Byggeriet er påbegyndt i februar 2009, og retailparken forventes afleveret til IVG Funds i april Kaarina Retail Park, Turku, Finland I den finske by Turku ejer TKD Nordeuropa et areal hvorpå der kan opføres en retailpark på ca m². Der arbejdes med en udvidelse af projektet til i alt m², og der pågår forhandlinger med brugere hertil. DomusPro Retail Park, Vilnius, Litauen I Vilnius ejer TKD Nordeuropa et areal med henblik på opførelse af en retailpark på i alt m². Projektet er i forhold til 31. januar 2009 reduceret med ca m². Opstart af byggeriet er udskudt indtil der foreligger et salg eller en tilfredsstillende forhåndsudlejning set i forhold til markedssituationen i landet. Euro Mall Holding TK Developments aktiviteter i Centraleuropa udøves primært gennem Euro Mall Holding der fokuserer sin aktivitet på projektsegmenterne butikker (shoppingcentre og retailparker), projekter med segmentmix, herunder multifunktionelle projekter, samt i Polen tillige boligsegmentet. Euro Mall Holding har i årets første ni måneder realiseret et resultat efter skat på DKK 5,7 mio. mod DKK 58,6 mio. for samme periode året før. Der er i første halvår 2009/10 afleveret yderligere 22 lejligheder i koncernens boligprojekt Tivoli Residential Park, Polen, og yderligere syv lejligheder i 3. kvartal 2009/10. I resultatet indgår værdiregulering af koncernens tjekkiske investeringsejendom på DKK 4,3 mio. og drift af koncernens færdigopførte ejendomme. Periodens værdiregulering udgjorde i samme periode 2008/09 DKK 63,3 mio. Projektportefølje Udviklingspotentialet i projektporteføljen udgør pr. 31. oktober m², fordelt med m² solgte projekter og m² øvrige projekter. Det samlede udviklingspotentiale udgjorde pr. 31. januar m². Projektoverblik Oversigten side 15 viser de væsentligste projekter i projektporteføljen for Euro Mall Holding. Den bogførte værdi af nedenstående projekter udgør mere end 95 % af den samlede bogførte værdi af projektbeholdningen pr. 31. oktober 2009 i Euro Mall Holding. Målt i forhold til bogført værdi har de fem største projekter i Euro Mall Holding en bogført værdi på i alt DKK 1.324,7 mio. pr. 31. oktober /28 TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 Ledelsesberetning

15 Projekter Stocznia, multifunktionelt center, Young City, Gdansk, Polen Projektet omfatter p.t. ca m² multifunktionelt center i Gdansk, Polen, og udvikles i et joint venture med Atrium European Real Estate. Centret vil indeholde retail-, restaurant- og leisurefaciliteter på ca m² og et kontortårn på ca m². To tidligere planlagte boligtårne på i alt ca m² er midlertidigt udeholdt af projektet. Atrium European Real Estate har påtaget sig den samlede finansiering af projektet og bliver den langsigtede investor på retail-, restaurant- og leisurearealerne. Der pågår drøftelser med adskillige lejere der alle viser stor interesse for at etablere sig i centret. TK Development vil i udviklingsperioden generere indtjening via honorarbetalinger samt en overskudsandel baseret på den opnåede lejeindtægt ved centrets åbning. Byggetilladelsen forventes udstedt primo Når infrastrukturarbejdet sættes i gang i byen, vil der blive taget stilling til tidspunktet for byggestart af projektet. Projektet udgør første fase af en større udviklingsplan for hele området. Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen Euro Mall Holding ejer et areal i Warszawa hvor der er mulighed for at opføre et boligbyggeri bestående af enheder. Projektet planlægges opført i fire etaper. Byggeriet af første etape igangsættes når myndighedsforholdene er på plads, og der er opnået et tilfredsstillende forhåndssalg, forventeligt i efteråret 2010 med aflevering medio De øvrige etaper forventes afleveret løbende herefter. Boligerne forventes solgt som ejerlejligheder til private brugere. Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen På Euro Mall Holdings jordarealer i Targówek-området, Warszawa, har koncernen i efteråret 2008 afsluttet byggeriet af koncernens første boligprojekt i Polen. Projektet består af 280 boligenheder hvoraf 268 er solgt og overdraget til de nye ejere. Herudover er der solgt seks enheder som pr. 31. oktober 2009 endnu ikke er overdraget til køberne. Der foreligger byggetilladelse til opførelse af ca m² serviceerhverv. Der er indgået betinget aftale om salg af ca m² heraf. Bygningerne hertil forventes færdigopført i foråret Projektnavn By Segment Areal (m²) TKD s ejerandel Byggestart/ forventet byggestart Åbning/ forventet åbning Polen Stocznia, multifunktionelt center Young City Gdansk Mix % Residential Park, Bielany Warszawa Boliger/Service % Efterår 2010 Løbende Tivoli Residential Park, Targówek Warszawa Boliger % Forår 2007 Efterår 2008 Tivoli Residential Park, Targówek Warszawa Service % Forår 2010 Forår 2011 Poznan Warta Poznan Detail/Boliger % Galeria Tarnovia, Tarnów Tarnów Detail % Efterår 2008 November 2009 Galeria Sandecja, Nowy Sącz Nowy Sącz Detail % Medio 2008 Oktober 2009 Shoppingcenter, Jastrzębie Jastrzębie Detail ) Bytom Retail Park Bytom Detail % 2010 Løbende Tjekkiet Prague Airport Ruzyne II Prag Mix % Fashion Arena Outlet Center Prag Detail % Forår 2007 Etape 1: November 2007 Etape 2: Efterår 2010 Sterboholy Retail Park Prag Detail % Liberec Retail Park, II Liberec Detail % Efterår 2010 Medio 2011 Most Retail Park Most Detail % Efterår 2008 Etape 1: Forår 2009 Etape 2: Efterår 2011 Futurum Hradec Králové, udvidelse Hradec Králové Detail ) 20 % Forår 2010 Efterår 2011 Retailpark, Teplice Teplice Detail % Forår 2011 Efterår 2011 Shoppingcenter, Frýdek Místek Frýdek Místek Detail % Efterår 2011 Efterår 2012 Slovakiet Retailpark, Prešov Prešov Detail % Forår 2011 Efterår 2011 Euro Mall Holding totalt areal ca ) Baseret på honorarindtægter. 2) Euro Mall Holdings avanceandel udgør 50 %. Ledelsesberetning TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 15/28

16 Åbning af Galeria Sandecja 28. oktober åbnede vi dørene til et brag af en åbningsfest i Galeria Sandecja. Shoppingcentret på kvadratmeter ligger i byen Nowy Sącz i det sydlige Polen nær grænsen til Slovakiet. Galeria Sandecja er fuldt udlejet hvilket vil sige at kunderne kan shoppe i 100 butikker. Blandt de bærende lejere er kendte og stærke navne som Carrefour, Euro RTV AGD, H&M, Carry, Reserved, Deichmann, Orsay og Douglas for bare at nævne nogle få stykker. 16/28 TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 Ledelsesberetning

17 Shoppingcenter, Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen I den polske by Tarnów har Euro Mall Holding nu afsluttet byggeriet af et m² shoppingcenter hvoraf ca m² udgør supermarked og ca m² specialbutikker. Centret er fuldt udlejet og åbnede som planlagt i november Shoppingcenter, Galeria Sandecja, Nowy Sącz, Polen Euro Mall Holding har i den polske by Nowy Sącz udviklet et shoppingcenter på ca m² bestående af ca m² hypermarked og ca m² specialbutikker. Byggeriet er nu afsluttet, og centret åbnede fuldt udlejet i oktober Shoppingcenter, Jastrzębie, Polen Projektet der omfatter ca m² shoppingcenter, gennemføres af Atrium European Real Estate med Euro Mall Holding som projektudvikler. Euro Mall Holding har indgået udviklings- og honoraraftale med Atrium European Real Estate om Euro Mall Holdings assistance vedrørende udvikling, udlejning og byggestyring af projektet. Som en del af arbejdet med at sikre byggetilladelsen til projektet pågår der forhandlinger med myndighederne om infrastrukturen til projektet. Tidspunktet for opstart af byggeri er endnu ikke fastlagt. Bytom Retail Park, Bytom, Polen På Euro Mall Holdings grund ved shoppingcentret Plejada i Bytom der har en central placering i Katowice-regionen, forventes udviklet en retailpark med et samlet udlejningsareal på ca m². Projektet opføres etapevis i takt med udlejningen. Udlejningsbestræbelser pågår, og byggeriet igangsættes i takt med udlejning. Der er indgået betinget salgsaftale med franske Castorama på en del af arealet. Aftalen forventes effektueret inden udgangen af januar Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet I Prag udvikler koncernen et m² factory outlet center. Projektet udvikles i et joint venture med en international samarbejdspartner med kompetence inden for factory outlets. Første etape på ca m² åbnede den 15. november Aktuel udlejningsgrad vedrørende første etape udgør 94 %. Der pågår forhandlinger med flere potentielle tjekkiske og internationale lejere til de resterende lejemål. Med baggrund i stor lejerinteresse efter mindre lejemål i projektet er udlejningen af projektets anden etape på ca m² påbegyndt. Byggetilladelse foreligger, og byggestart forventes i foråret 2010 når der er opnået en tilfredsstillende forhåndsudlejning. Åbning af anden etape forventes i efteråret Liberec Retail Park, etape II, Tjekkiet Projektet omfatter ca m² retailpark. Første etape på ca m² åbnede den 17. september 2008 og er solgt og overdraget til investor. Åbning af anden etape på ca m² forventes medio Projektet er solgt til GE Real Estate Central Europe baseret på forward funding. Most Retail Park, Tjekkiet Euro Mall Holding udvikler i den tjekkiske by Most en retailpark på ca m². Projektet opføres i etaper. Første etape på ca m² åbnede i april 2009, og den aktuelle udlejningsgrad på første etape udgør 83 %. Anden etape forventes færdigopført i efteråret Futurum Hradec Králové, udvidelse, Tjekkiet I tilknytning til shoppingcentret Futurum Hradec Králové der ejes i et joint venture af GE Capital, Heitman og TK Development, hvor TK Developments ejerandel udgør 20 %, er der planlagt en udvidelse af centret på knap m². Der er indgået forhåndsaftaler med lejere på 79 % af arealet. Byggeriet forventes påbegyndt i foråret 2010 med åbning i efteråret Retailpark, Teplice, Tjekkiet Euro Mall Holding har erhvervet arealer i Teplice med henblik på opførelse af en retailpark på ca m². Der er opnået byggetilladelse til projektet. Udlejningen er påbegyndt, og byggeriet forventes igangsat i foråret 2011 med åbning i efteråret Shoppingcenter, Frýdek Místek, Tjekkiet I den tjekkiske by Frýdek Místek har Euro Mall Holding opnået en langvarig option på et areal med henblik på opførelse af et shoppingcenter på ca m². Byggestart forventes i løbet af 2011 med aflevering i Retailpark, Prešov, Slovakiet Euro Mall Holding har erhvervet arealer i Prešov med henblik på opførelse af en retailpark på ca m². Der foreligger byggetilladelse til projektet. Udlejningen er påbegyndt, og byggeriet forventes igangsat i foråret 2011 med åbning i efteråret Økonomiske styremål For at kunne sikre et fremadrettet finansielt beredskab har ledelsen vedtaget likviditetsstyremål i den samlede koncern. Ligeledes er der vedtaget et soliditetsmål for den samlede koncern, svarende til en soliditet på minimum 30 %, beregnet som egenkapital i forhold til samlede aktiver. I forhold til koncernens hovedbankforbindelse anvendes både likviditets- og soliditetsmæssige styremål. Begge er opfyldt i perioden. Øvrige forhold For nærmere omtale af koncernens øvrige forhold, herunder risikoforhold, henvises til koncernens årsrapport for 2008/09 der er tilgængelig på koncernens hjemmeside Ledelsesberetning TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 17/28 17/28 TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 Ledelsesberetning

18 Investeringsejendomme Koncernens investeringsejendomme Projektnavn By Segment Areal *) (m²) Ejerandel Åbning Futurum Hradec Králové, Tjekkiet Hradec Králové Detail % November 2000 Tyskland Lüdenscheid / Berlin Boliger / mix % Investeringsejendomme i alt *) inkl. fællesarealer Koncernens investeringsejendomme indregnes i balancen under materielle aktiver. Værdien heraf måles til dagsværdi og udgør pr. 31. oktober 2009 DKK 370,3 mio. mod DKK 366,5 mio. pr. 31. januar Centraleuropa Euro Mall Holdings investeringsejendom Futurum Hradec Králové er pr. 31. oktober 2009 bogført til DKK 157,5 mio. baseret på et afkastkrav på 7,0 % p.a. beregnet ud fra en discounted cashflow-model over en 5-årig periode. Investeringsejendommen ejes i et joint venture med GE Capital og Heitman. TK Development har adgang til en performance-bestemt andel af værdireguleringerne på en del af ejendommen hvilket er indregnet i den bogførte værdi. Der har i årets første ni måneder været en tilfredsstillende udlejningssituation. Periodens værdiregulering udgør DKK 4,3 mio. Tyskland Koncernen har fem investeringsejendomme i Tyskland hvoraf en kombineret erhvervs- og boligudlejningsejendom er beliggende i Lüdenscheid i det vestlige Tyskland, og de fire resterende ejendomme er boligudlejningsejendomme i randområdet af Berlin. Ejendommene er pr. 31. oktober 2009 bogført til DKK 212,8 mio. baseret på et afkastkrav på 6,5 % p.a. beregnet ud fra en discounted cashflow-model over en 10-årig periode. Periodens værdiregulering udgør DKK 0,0 mio. I tilknytning til shoppingcentret Futurum Hradec Králové er der planlagt en udvidelse af centret på knap m². Byggeriet forventes påbegyndt i foråret 2010 med åbning i efteråret /28 TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 Investeringsejendomme

19 Regnskabsberetning Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Der er ikke udarbejdet delårsregnskab for moderselskabet. Delårsrapporten aflægges i DKK der er moderselskabets funktionelle valuta. Delårsrapporten er ikke revideret. Anvendt regnskabspraksis Bortset fra nedenstående er anvendt regnskabspraksis i delårsrapporten uændret i forhold til årsrapporten for 2008/09. Der henvises til koncernens årsrapport for 2008/09 for en fuldstændig beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. TK Development A/S har med virkning fra 1. februar 2009 implementeret følgende nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag: IFRS 2, Aktiebaseret vederlæggelse (Januar 2008), IFRS 8, Driftssegmenter (November 2006), IAS 1, Præsentation af årsregnskaber (September 2007 og Februar 2008), IAS 23, Låneomkostninger (Marts 2007), IAS 32, Finansielle instrumenter: Oplysninger (Februar 2008), mindre ændringer af diverse standarder som følge af IASB s årlige forbedringstiltag (Maj 2008) og IFRIC 13, Kundeloyalitetsprogrammer (Juni 2007), IFRIC 15, Aftaler om opførelse af fast ejendom (Juli 2008) og IFRIC 16, Sikring af en nettoinvestering i en udenlandsk aktivitet (Juli 2008). Implementeringen af nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag har ikke påvirket indregning og måling. Implementeringen af IFRS 8, Driftssegmenter, og IAS 1, Præsentation af årsregnskaber, har medført ændringer i henholdsvis de afgivne noteoplysninger om segmenter og præsentation af de primære regnskabsopgørelser idet der er indarbejdet en totalindkomstopgørelse, og egenkapitalopgørelsen er tilpasset som følge heraf. Sammenligningstal er tilpasset disse ændringer. I forhold til koncernens årsrapport for 2008/09 er der sket en reklassifikation af indeståender på deponerings- og sikringskonti. Disse har tidligere indgået i likvide beholdninger, men er nu præsenteret i en særskilt linje i balancen. Sammenligningstal er tilpasset denne reklassifikation. Regnskabsmæssige skøn og vurderinger De væsentligste regnskabsmæssige skøn og vurderinger som ledelsen har foretaget i forbindelse med anvendelse af koncernens regnskabspraksis og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme som ved udarbejdelse af årsrapporten for 2008/09. For en nærmere beskrivelse henvises derfor til koncernens årsrapport 2008/09. Resultatopgørelsen Omsætning Omsætningen er realiseret med DKK 1.206,6 mio. mod DKK 374,9 mio. i samme periode 2008/09. En væsentlig del af omsætningen i 2009/10 vedrører koncernens multifunktionelle center Entré, Malmø, der i juni 2009 er afleveret til investor. Bruttoresultat Bruttoresultatet udgør DKK 183,1 mio. mod DKK 196,1 mio. for samme periode året før. I bruttoresultatet indgår værdireguleringer af investeringsejendomme på DKK 4,3 mio. mod DKK 63,3 mio. i 2008/09. De afleverede projekter er nærmere omtalt ovenfor. Personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger udgør DKK 107,2 mio. hvilket i forhold til samme periode 2008/09 er et fald på 12,7 %. Personaleomkostninger udgør DKK 78,4 mio. og er dermed reduceret med 11,3 % i forhold til samme periode året før. Den fulde effekt af den foretagne tilpasning af organisationen til det aktuelle aktivitetsniveau vil blive opnået i løbet af Der er pr. 31. oktober medarbejdere i koncernen. Andre eksterne omkostninger udgør DKK 28,8 mio. mod DKK 34,4 mio. samme periode 2008/09. Finansiering Der er realiseret en nettofinansieringsudgift på DKK 6,8 mio. mod DKK 28,4 mio. for samme periode året før. Faldet skyldes at der nu er opnået fuld effekt af nedbringelsen af den rentebærende gæld der ikke vedrører igangværende projekter ligesom renten generelt er faldet. Balancen Koncernens samlede balance pr. 31. oktober 2009 andrager DKK 4.287,2 mio. hvilket i forhold til 31. januar 2009 er en stigning på DKK 471,1 mio. svarende til 12,3 %. Goodwill Goodwill andrager pr. 31. oktober 2009 DKK 33,3 mio. og vedrører koncernens centraleuropæiske aktiviteter. Der er ikke indikationer på at der skal foretages nedskrivning af værdien. Investeringsejendomme Værdiansættelsen af koncernens investeringsejendomme fin- Regnskabsberetning TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 19/28

20 der sted ud fra en discounted cashflow-model hvor de fremtidige betalingsstrømme tilbagediskonteres til nutidsværdi ud fra et givet afkastkrav. Værdiansættelsen pr. 31. oktober 2009 er baseret på uændrede afkastkrav i forhold til 31. januar 2009 og udgør 6,5 % for de tyske investeringsejendomme og 7 % for den tjekkiske investeringsejendom. Periodens værdiregulering udgør DKK 4,3 mio. Pr. 31. oktober 2009 udgør den samlede værdi af koncernens investeringsejendomme DKK 370,3 mio. hvor DKK 157,5 mio. vedrører koncernens centraleuropæiske investeringsejendom og DKK 212,8 mio. vedrører de tyske investeringsejendomme. Udskudt skatteaktiv Udskudt skatteaktiv andrager i balancen pr. 31. oktober 2009 DKK 268,6 mio. På baggrund af foreliggende budgetter og resultatfremskrivninger for en 5-årig periode har ledelsen foretaget en konkret vurdering af værdiansættelsen af det udskudte skatteaktiv. Projektbeholdning Den samlede projektbeholdning er i forhold til 31. januar 2009 forøget med DKK 657,4 mio. og udgør pr. 31. oktober 2009 DKK 3.198,7 mio. Stigningen kan i al væsentlighed henføres til koncernens igangværende byggerier af shoppingcentret Sillebroen i Frederikssund, Danmark, og shoppingcentrene Galeria Tarnovia i Tarnów og Galeria Sandecja i Nowy Sącz, Polen. De samlede forudbetalinger baseret på forward funding-aftaler udgør pr. 31. oktober 2009 DKK 322,7 mio. mod DKK 942,7 mio. pr. 31. januar Faldet skal ses i sammenhæng med at der i 2009/10 er sket aflevering af koncernens multifunktionelle center Entré, Malmø, hvor salgsaftalen var baseret på forward funding. Pr. 31. oktober 2009 udgør forward funding 97 % af den bogførte værdi af solgte projekter, brutto. Tilgodehavender De samlede tilgodehavender udgør DKK 279,1 mio. svarende til et fald i forhold til 31. januar 2009 på DKK 58,3 mio. Faldet vedrører primært tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Likvide beholdninger Likvide beholdninger udgør pr. 31. oktober 2009 DKK 47,7 mio. og er et fald i forhold til 31. januar 2009 på DKK 63,3 mio. Faldet skyldes at der er anvendt likviditet til drift, nedbringelse af gæld samt til investering i projekter ,7 mio. mod DKK 1.506,0 pr. 31. januar Forøgelsen af egenkapitalen siden 31. januar 2009 kan primært henføres til periodens resultat og netto positive kursreguleringer efter skat på DKK 34,1 mio. Soliditeten udgør 37,2 %. Langfristede forpligtelser Koncernens langfristede forpligtelser udgør pr. 31. oktober 2009 DKK 165,7 mio. hvilket er på niveau med 31. januar Kortfristede forpligtelser De kortfristede forpligtelser udgør pr. 31. oktober 2009 DKK 2.528,8 mio. svarende til en stigning i forhold til 31. januar 2009 på DKK 382,6 mio. Der er foretaget modregning af finansielle gældsforpligtelser i tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser samt bundne likvider i det omfang selskabet har modregningsret og samtidig har til hensigt eller er aftalemæssigt forpligtet til at realisere aktiver og forpligtelser samtidigt. Pr. 31. oktober 2009 er der foretaget modregninger i bundne likvider med DKK 5,2 mio. Koncernens kortfristede gæld til kreditinstitutter består både af en drifts- og projektfinansiering. TK Development har indgået en overordnet aftale med koncernens hovedbankforbindelse om såvel drifts- som projektfinansiering. Engagementet og betingelserne genforhandles årligt. Koncernen har herudover aftaler om projektfinansiering i forskellige banker i Danmark og udlandet. Projektkreditterne bevilges sædvanligvis med forskellige løbetider, afhængigt af det konkrete projekt. Af den samlede projektfinansiering pr. 31. januar 2009 havde DKK 426,9 mio. udløb i 2009/10. Der mangler p.t. at blive forlænget lån for ca. DKK 130 mio. der har forfald ultimo Ledelsen forventer en positiv afklaring af dette forhold. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser negative pengestrømme fra driftsaktivitet med DKK 555,6 mio., negative pengestrømme fra investeringsaktivitet med DKK 0,2 mio., samt positive pengestrømme fra finansieringsaktivitet med DKK 489,0 mio. De negative pengestrømme fra driftsaktivitet kan primært henføres til investering i projekter, primært som følge af igangværende byggeri på flere projekter. Egenkapital Koncernens egenkapital udgør pr. 31. oktober 2009 DKK 20/28 TK Development A/S Delårsrapport kvartal 2009/10 Regnskabsberetning

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, SELSKABSOPLYSNINGER Fondskode: 0010258995 Hjemstedskommune:

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

TK Development. Halvårsrapport 2008/09

TK Development. Halvårsrapport 2008/09 TK Development Halvårsrapport 2008/09 1 TKD IDÉGRUNDLAG Det er TK Developments overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Dagens program Første halvår 2008/09 Halvårets

Læs mere

TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011. Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2

TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011. Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2 TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011 Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2 Indhold 1. Rundt om TK Forretningsmodel Kunder, markeder, segmenter 2. Udvikling i TK 3. H1 2011/12 Resultat Begivenheder

Læs mere

Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782

Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782 Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782 Entré, Malmø, Sverige INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 TK Development i hovedtræk 7 Regnskabsberetning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2010/11

Årsregnskabsmeddelelse 2010/11 Årsregnskabsmeddelelse 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 3/2011, 28. april 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13. Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13. Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2 Indhold 1. Regnskabsåret 2012/13 Hovedtal 2012/13 i korte træk Revurdering af salgsstrategi, herunder foretagne nedskrivninger 2. Justering

Læs mere

Frederikssund, Danmark. TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13. Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124

Frederikssund, Danmark. TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13. Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124 FOTO: SILLEBROEN, shoppingcenter Frederikssund, Danmark TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resume 6 Hoved- og

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15 ILLUSTRATION: BIELANY RESIDENTIAL PARK WARSZAWA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2014 13. JUNI 2014 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15 (1.2.2014-30.4.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 FOTO: SILLEBROEN, SHOPPINGCENTER Frederikssund, Danmark TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 9/2013 25. APRIL 2013 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 TK

Læs mere

Årsrapport 2011/12. TK Development A/S, CVR-nr. 24256782. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark

Årsrapport 2011/12. TK Development A/S, CVR-nr. 24256782. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Årsrapport 2011/12 TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 TK Development

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2011/12

Årsregnskabsmeddelelse 2011/12 Årsregnskabsmeddelelse 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 4/2012, 26. april 2012, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015

2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015 ILLUSTRATION: CITYCENTER BROEN ESBJERG, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015 D E L Å R S R A P P O R T 1. K VA R TA L 2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1.

ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1. ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resume 6 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015)

ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé 7 Hoved- og nøgletal for koncernen 8 Resultater i 2014/15

Læs mere

Årsrapport 2006/07 TK Development A/S CVR 24256782

Årsrapport 2006/07 TK Development A/S CVR 24256782 Årsrapport 2006/07 TK Development A/S CVR 24256782 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Resume 4 Hoved- og nøgletal 7 Forretningskoncept 8 Ledelsesberetning 13 Regnskabsåret 2006/07 13 TK Development,

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TK Development A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TK Development A/S Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2006 CVR 24256782 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S /91 / TK Development A/S ordinære generalforsamling

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004/05

Årsregnskabsmeddelelse 2004/05 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2005 29. april 2005 TK Development A/S CVR nr. 24256782 Årsregnskabsmeddelelse 2004/05 Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg Tel. (+45) 88 96 10 10 Fax (+45) 88 96 10 11 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 INFO@ASGAARDGROUP.COM CVR NR. 44 31 84 15

ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 INFO@ASGAARDGROUP.COM CVR NR. 44 31 84 15 NAVN ASGAARD GROUP A/S ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 E-MAIL INFO@ASGAARDGROUP.COM WEB-SITE CVR NR. 44 31 84 15 WWW.ASGAARDGROUP.COM DIREKTION SØREN

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 15. Den 20. august 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 15. Den 20. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 15. Den 20. august 2007 PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2006/2007 ASGAARD Group A/S - CVR nr. 44 31 84 15 - Valhøjs Allé 174-176 - 2610 Rødovre - Tlf. 33110024 - www.asgaardgroup.com

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport 2008, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport 2008, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 14 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf. 70 27 17 80 Fax. 70 27 17 90 www.fastejendom.dk

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 16 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere