Budget 2015 Budgetoverslag for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018"

Transkript

1 2015 for

2 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto 1, Forsyningsvirksomheder mv. Hovedkonto 2, Transport og infrastruktur Hovedkonto 3, Undervisning og kultur Hovedkonto 4, Sundhedsområdet Hovedkonto 5, Sociale opgaver og beskæftigelse mv. Hovedkonto 6, Fællesudgifter og administration mv. Hovedkonto 7-8, Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger mv Tværgående artsoversigt 115 Investeringsoversigt (kommunens anlægsvirksomhed) 119 Takstoversigt 125 Bevillingsniveau, DRIFT 135 Resultatopgørelse 139 Den kirkelige ligning 143 Låneramme 147 Bevillingsregler 151 De specielle bemærkninger til 2015 kan ses på Struer Kommunes hjemmeside.

3 2

4 3 Generelle bemærkninger

5 4 Generelle bemærkninger Forslag til budget for 2015 og budgetoverslag for 2016, 2017 og 2018 er udarbejdet i perioden fra marts til september Forslaget er udsendt til Byrådets medlemmer den 5. september Byrådets budgetbehandlinger er fastlagt således: 1. behandling 16. september behandling 7. oktober 2014 tet bygger på følgende generelle forudsætninger: 1. Befolkningsudvikling Pr. 1. januar 2014 var der indbyggere i Struer Kommune. På grundlag af befolkningsprognose udarbejdet i marts 2014 forventes kommunens indbyggertal i perioden at udvikle sig således: 1. januar januar januar januar januar januar Regeringsaftalen om den kommunale økonomi Regeringen og KL indgik den 3. juni 2014 en aftale om kommunernes økonomi for Aftalen kan ses på kommunens hjemmeside.

6 5 3. Driftsbudgettet Driftsbudgettet er fremkommet således: Struer Kommunes nettodriftsudgifter 2015 i henhold til budgettet (i 2014 priser) Pris- og lønstigning fra 2013/2014 til 2015 i henhold til KL's budgetvejledning ændringer i henhold til direktiv 2015: Serviceudgifter Udgifter defineret som overførsler Brugerbetalte områder og fælleskommunale områder Konsekvens af forventede ændringer i folketallet ændringer i øvrigt Ændringer efter Byrådets budgetseminarer den 27. maj og august 2014 Ændringer vedtaget ved anden behandlingen af budgettet den 7. oktober kr Netto driftsudgifter Anlægsbudgettet Anlægsbudgettet for 2015 omfatter: Anlægsudgifter Indtægter - grundsalg, anlægstilskud mv kr Netto anlægsudgifter tet for jordforsyning er baseret på, at der af kommunen byggemodnes følgende til boliger og erhverv: Boliggrunde (parcel- og rækkehuse) Antal hektar erhvervsgrunde Byggemodningens omfang - for såvel boliggrunde som erhvervsgrunde - vil dog løbende blive afpasset efter den aktuelle efterspørgsel på grunde.

7 6 5. Optagelse af lån tet er baseret på maksimal udnyttelse af kommunens låneadgang i henhold til lånebekendtgørelsen. Der er ikke til budget 2015 modtaget dispensationer. Der regnes med låneoptagelse til følgende formål: Energibesparende foranstaltninger Byfornyelse Arealerhvervelser Venø Færgefart, nyt molehoved 6. Generelle tilskud mv. Tilskuddet, der er baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag, er budgetteret således i 2015: kr. Udligning og generelle tilskud: Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Forventet midtvejsregulering vedr. Aktivitetsbestemt medfinansiering Udligning selskabsskat Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Særlige tilskud: Det særlige ældretilskud (generelt løft) Det særlige tilskud til ældre (styrket kvalitet) Tilskud til mindre øer Beskæftigelsestilskud Tilskud til bedre dagtilbud Tilskud til omstilling af folkeskolen Styrkelse af likviditeten Betaling til Regionen: Udviklingsbidrag Momsudligning 79 I alt Skatter tet er baseret på en udskrivningsprocent på 24,9 og en grundskyldspromille på 22,9 - svarende til satserne i Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som udgør 3.258,4 mio. kr., er grundlaget for det provenu, der er indregnet i budget I forhold til 2014 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag steget med 15,1 mio. kr. For årene 2016, 2017 og 2018 er indregnet provenu af KL s skøn for statsganranteret udskrivningsgrundlag. 8. Forbrug af likvide aktiver tet er baseret på et netto kasseforbrug på 58,0 mio. kr. over den kommende 4-års budgetperiode, heraf 20,5 mio. kr. i 2015.

8 7 9. sårene tet er baseret på en uændret beskatningsprocent og grundskyldspromille i forhold til Anvendte skøn over pris- og lønudviklingen Gennemsnitlig stigning i pct.: Løn 2. Varer (ekskl. energi) 3. Fremmede tjenesteydelser: - entreprenør- og håndværkerydelser - øvrige tjenesteydelser 4. Energi (el/varme/olie/benzin) 5. Tilskud og overførsler 2,08* 1,15 0,90 2,10 3,00 1,50 Sammenvejet pris- og lønstigning 2,00 2,00 2,00 2,00 *) Inkl. kompensation for afskaffelse af 60-årsregel på skoleområdet. 11. Skatteforudsætninger mv. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2015 og KL-skøn for startsgaranteret udskrivningsgrundlag fra 2016 (mio. kr.) 3.258, , , ,6 Udskrivningsprocent 24,9 24,9 24,9 24,9 teret indkomstskat (1.000 kr.) teret grundværdi (1.000 kr.) Landbrugsjord Øvrige Grundskyldspromille: Landbrugsjord Øvrige 7,200 22,900 7,200 22,900 7,200 22,900 7,200 22,900 teret grundskyld (1.000 kr.)

9 8 12. Forventet likviditet Beløb i kr Forventet kassebeholdning ved årets slutning Kommunens gæld, omfang og udvikling Beløb i kr Forventet gæld ved årets start Låneoptagelse Afdrag / kursregulering I alt Heraf udgør lån til ældreboliger/plejeboliger - hvor ydelserne betales af beboere og staten Mellemværende med kommunale forsyningsvirksomheder Med udgangspunkt i budget forventes kommunens mellemværende med forsyningsvirksomhederne at udvikle sig således: Ved årets slutning beløb i kr Spildevandsanlæg Genbrugsordning Øvrig affaldshåndtering I alt Positive beløb er kommunens tilgodehavende hos den enkelte forsyningsvirksomhed. Spildevandsområdet er selskabsgjort pr. 1. januar Det betyder, at området fremover ikke indgår i kommunens budget. Kommunens tilgodehavende afvikles over 10 år.

10 9 Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

11 10 Hovedoversigt vedtaget budget Hele kr Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) og P/L F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

12 11 Hovedoversigt vedtaget budget Hele kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) og P/L F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

13 12

14 13 Bevillingsoversigt Positive tal er udgifter og negative tal er indtægter. For så vidt angår hovedkonto 0-6, drift, er tallene vist i 2012 prisniveau. Tallene vedrørende hovedkonto 7-8 er vist i løbende priser altså i årets prisniveau.

15 14

16 15 Struer Kommune, netto driftsudgifter i alt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Ubestemte formål Jordforsyning, ubestemte formål Landbrugsjord vedligeholdelse Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver XG Landbrugsjord leje XG jordleje XG Faste ejendomme Fælles formål Yderligere effektivisering bygn.drift Landbrugsjord Ejendomme, fælles formål Offentlige toiletter Toiletter og bygninger Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver XG Fast ejendom XG Off. toiletter - ingen overførsel XG Drift af toiletter XG Tilskud til toiletter - Jegindø Havn Drift Naturstyrelsens off. toiletter "Serviceteam" - seniorjob XG XG Fælles driftsomkostninger XG Tek. drift af kommunale bygning - Fælles Indtægter Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles Tek.drift - Rengøring Struer Kommune Tek.drift - Teknisk Service, Adm

17 16 Struer Kommune, netto driftsudgifter Indtægter i alt Beboelse Beboelsesejendomme Økonomi og Løn - øvrige områder Driftsudgifter- og indtægter XG Driftsudgifter- og indtægter XG Driftsudgifter- og indtægter XG Driftsudgifter- og indtægter XG Boliger vedr. flygtninge Boliger til midl.boligplac.flygtn. 003 Udg.lejetab og garanti flygtninge 093 Betaling midl.boliger flygtninge 002 Refusion flygtn. lejetab og garanti XG XG XG XG Tek.drift - Bofællesskabet Nørregade Tek.drift - Bofællesskabet Skolegade Erhvervsejendomme Økonomi og Løn - øvrige områder Peter Bangs Vej 104 XG Andre faste ejendomme Boliger i Struer by Gimsinghovedvej 6 Nørregade 25 Skolegade 16 Boliger i Asp/Linde Langhøjvej 29b Andre faste ejendomme Gimsinglundvej 3-5 Økonomi og Løn - øvrige områder Forsikringer mv. XG Øvrige omkostninger XG Rengøring XG Opvarmning, el og vand XG Vedligeholdelse XG Vedligeholdelse af udenomsarealer XG Slettet XG Valmuevej 2 (tidl. Børneh. Dyrefryd)

18 17 Struer Kommune, netto driftsudgifter i alt Driftsudgifter og indtægter XG Ved Fjorden 2 - lejemål 251 kvm Husleje inkl. fællesudgifter XG Huslejeindtægt inkl. fællesudgifter Kulturhus Hvidbjerg, Skolegade 2 XG Driftsudgifter og indtægter XG Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg Driftsudgifter og indtægter XG Skolegade 5A og 5B Vedligeholdelse XG Varme, el og vand XG Renovation XG Forsikringer mv. XG Rengøring XG Alarmer, skat mv. XG Skrænten 4 (Aalkjærsminde) Driftsudgifter og indtægter Driftsudgifter og indtægter XG Indb. energiforbrug Kollegiet Aalkjær XG Fabriksvej 13 - toldmoms Andre faste ejendomme Fabriksvej 13 (SKAT Hovedcentret) Leasingydelser Skattecentrets andel XG Drift til fordeling jf. aftale Ejendomsvedligeholdelse XG Snerydning XG Vedligeholdelse af udenomsarealer XG Forsikringer XG Betaling for forsikringer XG Ejendomsskatter XG Betaling for ejendomsskatter u/moms Betaling for ejendomsskatter m/moms Administration og teknisk bistand Betaling for adm./teknisk bistand Betaling fra Skattecentret XG XG XG XG Betaling fra Skattecentret XG Betaling for tilslutning fjernvarme Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) XG Leasingydelser XG Leasingydelser vedr. ombygning Udv. vedligeholdelse og installationer XG

19 18 Struer Kommune, netto Udv. driftsudgifter vedligeholdelse i alt og installationer XG Betaling fra SKAT, Midtjylland XG Vedligeholdelse af ejendom XG Forsikringer mv. XG Ejendomsskatter mv. XG Administration og teknisk bistand Betaling forsikr., ej.domsskat, adm. mv. Huslejebetaling fra SKAT, Midtjylland XG XG XG Fabriksvej 12 - toldmoms Fabriksvej 12 - toldmoms Driftsudgifter og indtægter XG Tek.drift - Aktiviteternes Hus Tek.drift - Kulturhuset Thyholm Tek.drift - Skolegade 5A/B (Borgerskole) Byfornyelse Økonomi og Løn - øvrige områder Udgifter til byfornyelse XG Driftssikring af boligbyggeri Økonomi og Løn - øvrige områder Støtte til opførelse af boliger XG Lejetab ved fraflytning XG Tab på garantier realkreditlån XG Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Teknisk Sekretariat Driftsudgifter og indtægter - uden moms XG Teknisk Sekretariat - Toldmoms Kolonihaver Driftsudgifter og indtægter - med moms XG Park Vej drift Legepladser Hullet XD Legepladser Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver

20 19 Struer Kommune, netto driftsudgifter i alt Grundejerforeningslegepladser XG Tambohus naturhavn og landmiljø Oprensning af sand XG Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Fritidsområdet Drift af haller Hjerm Hallen XG Langhøjhallen XG Toftum Hallen XG Struer Hallerne XG Vejrum Fritidscenter XG Midtpunktet Thyholm XG Fritidscenter Struer, afledt drift XG Struer Svømmehal Struer Svømmehal XG Bremdal Aktivitetscenter Bremdal Aktivitetscenter XG Park Vej drift Idrætsanlæg Idrætsparken Bygninger og omklædningsrum XD Pleje af græs og beplantning XD Opkridtning XD Øvrige Struer Pleje af græs og beplantning XD Opkridtning XD Thyholm Pleje af græs og beplantning XD Opkridtning XD Andre fritidsfaciliteter Fritidsområdet Andre fritidsfaciliteter Omklædningsbygninger Omklædningsrum Hjerm Sportsplads Omklædningsrum Toftom Hallen XG XG Omklædningsrum Hovvej 4 XG vedr. kommunale omklædningsrum Skøjtebanen XG Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Forsikringer XG Øvrige driftsudgifter XG Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Natur og Miljø

21 20 Struer Kommune, Naturbeskyttelse netto driftsudgifter i alt Naturpleje mm. XG materialer XG Formidling, konsulentbistand mm. XG Natura Natur og Miljø Pleje af Natura 2000-arealer XG materialer XG Konsulentbistand XG Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Natur og Miljø Oprensning XG Prøvetagning mv. XG Konsulentbistand XG Kanalen mellem Kilen og Struer bugt Vandløbsregulativer, afmærkning vandløb XG XG Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Natur og Miljø Benkjær Pumpelaug, driftsudgifter/indt XG Miljøbeskyttelse m.v Jordforurening Natur og Miljø Jordforurening XG Bærbare batterier Bærbare batterier Indsamling m.m. (betaling til NVR) forbrug (Genbrugsstationen) XG XG XG Miljøtilsyn - virksomheder Naturforvaltningsprojekter Naturbeskyttelse Natura 2000 Vandløb, vedligeholdelse Benkjær Pumpelaug Jordforurening Bærbare batterier Indsamling m.m. (betaling til NVR) Natur og Miljø Miljøtilsyn - virksomheder Godk./tilsyn brugerbet.pligtige virks XG Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Natur og Miljø

22 21 Struer Kommune, Øvrig netto planlægning, driftsudgifter tilsyn i altmv Planlægning, undersøgelser mv. XG Forureningsundersøgelser XG Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner Konsulentbistand XG Betaling til Miljøcenter Vestjylland XG Indfangning af herreløse katte XG Danmarks Miljøportal XG Tilsyn badevand XG Tilsyn svømmehaller XG Natur og Miljø - Toldmoms Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner Indsatsplanlægning og koordinationsforum XG udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Teknisk Sekretariat Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse XG Administration XG Indtægter XG Redningsberedskab Redningsberedskab Redningsberedskab Betaling til Falcks Redningskorps Betaling til Falcks Redningskorps XG Falck, betaling vedr. SINE Falck, betaling vedr. SINE XG Kommandocentral, off.beskytt.anlæg mv. Kommandocentral, off.beskytt.anlæg mv XG Forebyggelse XG Særydelser Særydelser XG Indtægtsgivende ydelser Forurening XG ABA-anlæg XG Kursusvirksomhed XG Tekniske installationer Brandhaner XG Falck Redningskorps, kommuneabonnement Falcks Redningskorps, kommuneabonnement Ledelse og administration XG Ledelse og administration XG

23 22 Struer Kommune, netto driftsudgifter i alt Materiale- og aktivitetsudgifter

24 23 Struer Kommune, netto driftsudgifter i alt 01 Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Natur og Miljø - Toldmoms Affaldshåndtering, Fælles formål Administrative opgaver Erhverv Gebyr fra erhverv XG Intern opgaveløsning XG Ekstern opgaveløsning Nomi4s i/s Nomi4s i/s XG National regulativ- og affaldsdatabase Private husstande XG Intern opgaveløsning XG Gebyr fra private husstande XG National regulativ- og affaldsdatabase XG Ordninger for dagrenovation - restaffald Natur og Miljø - Toldmoms Ordninger for dagrenovation Betaling til Nomi4s i/s Betaling til Nomi4s i/s XG XG Renter af mellemværende XG Renovationsafgifter XG Sækkemærker Salg af sækkemærker XG Ordninger for storskrald og haveaffald Genbrugsstation - toldmoms Ordninger for storskrald og haveaffald Indsamling storskrald og haveaffald Indsamling storskrald og haveaffald Affaldsbortskaffelse XG Affaldsbortskaffelse XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG Renter af mellemværende XG Ordninger for glas, papir og pap Genbrugsstation - toldmoms Ordninger for glas, papir og pap Gebyr for genanvendelsesordninger Emballagebeholdere Driftsudgifter Containere papir, metal Salg af genanvendelige materialer, emb XG XG XG

25 24 Struer Kommune, netto driftsudgifter i alt XG Genbrugsstationer Genbrugsstation - toldmoms Genbrugsstation Containere XG Bortskaffelse af jord XG Losseplads- og forbrændingsafgift Losseplads- og forbrændingsafgift XG Information og adm. nomi4s i/s XG Farligt affald XG XG Renter af mellemværende XG Gebyr for genanvendelsesordninger Salg af genanvendelige materialer XG salg XG Erhvervs andel af genbrugspladsens drift Flishugning Thyholm Genbrugsplads Materiale- og aktivitetsudgifter XG XG Øvrige ordninger og anlæg Genbrugsstation - toldmoms Øvrige ordninger og anlæg Genbrugsbutikken Genbrugsbutikken XG Salg fra butik XG XG Renter af mellemværende XG Genbrugsøer ved boligforeninger Genbrugsøer ved boligforeninger XG Gebyr for øvrige ordninger XG Erhvervsaffald Erhvervsaffaldsgebyrer XG Genbrugspladsdrift erhverv XG Renter af mellemværende erhvervsaffald XG XG

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 100 ØKONOMIUDVALGET 11.278.005-7.365 8.796.100-4.320 9.843.246-3.746.473 30 Udvalg med overførselsadgang 277.273 112.320 664.580 06 Administration m.v. 277.273 112.320 664.580 42 Politisk organisation

Læs mere

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007.

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007. Statsforvaltningen Tilsynsmyndigheden Slotspladsen 1 9000 Aalborg Tvær_ØK Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Nina Lundtoft Direkte 7257 7821

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

1 6-by Nøgletal 2013

1 6-by Nøgletal 2013 1 6-by Nøgletal 2013 2 6-by Nøgletal 2013 Indholdsfortegnelse 4 Sammendrag 8 Socioøkonomiske nøgletal 13 De kommunale regnskaber og budgetter 19 Natur og miljø 21 Vejområdet 23 Kollektiv trafik 27 Skoleområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2016 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 8 Budget 2014-2017

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

1 6-by Nøgletal 2015. Revideret 8. juni 2015

1 6-by Nøgletal 2015. Revideret 8. juni 2015 1 6-by Nøgletal 2015 Revideret 8. juni 2015 2 6-by Nøgletal 2015 Indholdsfortegnelse 4 Sammendrag 5 Socioøkonomiske nøgletal 10 De kommunale regnskaber og budgetter 16 Vejområdet 18 Kollektiv trafik 22

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde... 1-2 Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere