LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB"

Transkript

1 Tlf: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelsespåtegning og tro og love erklæring... 2 Den uafhængige revisors erklæringer Generelle oplysninger om skolen Generelle oplysninger om skolen... 5 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Særlige specifikationer BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

3 2 LEDELSESPÅTEGNING OG TRO OG LOVE ERKLÆRING Bestyrelsen og skolelederen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2013 for Lyngby Friskole. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for de frie grundskoler (regnskabsbekendtgørelsen). Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler, ligesom det er vores opfattelse, at vi har taget skyldige økonomiske hensyn ved skolens forvaltning. Lyngby, den 25. februar 2014 Skoleleder: Lars Elmøe Bestyrelsen erklærer samtidig på tro og love at opfylde habilitetskravene i 5, stk. 6 og 7, i lov om friskoler og private grundskoler nr. 166 af 25. februar Revisors revision omfatter ikke habilitetserklæringen. Bestyrelsens medlemmer: Peter Christensen Formand Stina Nielsen Næstformand Eva Gøtzsche Nanna Speyer Willumsen Annika Mønster Pedersen Jonas Tot Harboe Thure Christiansen

4 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til ledelsen af Lyngby Friskole PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Lyngby Friskole for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om frie grundskoler nr. 166 af 25. februar 2013 og bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for frie grundskoler (regnskabsbekendtgørelsen). Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler (revisionsbekendtgørelsen). Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for skolens udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

5 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar december 2013 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger om forståelse af revisionen Skolen har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2013 medtaget de af bestyrelsen godkendte resultatbudgetter for 2013 og Resultatbudgetterne for 2013 og 2014 har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNING Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 25. februar 2014 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jens Rye Statsautoriseret revisor

6 5 GENERELLE OPLYSNINGER OM SKOLEN Skolen Lyngby Friskole Gl. Bagsværdsvej Lyngby Telefon: Hjemmeside: Skolekode CVR-nr Skolen er en selvejende institution med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune. Formål Skolens formål er ifølge dens vedtægter ( 2, stk. 2): Skolens formål er at kvalificere eleverne til at leve i et samfund, der er karakteriseret ved sin stigende kompleksitet. Det stiller det enkelte menneske i en stadig voksendende mængde af komplicerede og vidtrækkende valgsituationer. Skolen har til opgave at medvirke til at give eleverne de grundlæggende forudsætninger i form af personlige, sociale og faglige kompetencer, så de gennem deres valg aktivt tager stilling til og medvirker til at forme deres og andres fremtid. Bestyrelse Formand, Peter Christensen, Søndervangen 100, 3460 Birkerød Næstformand, Stina Nielsen Eva Gøtzsche, Prinsessevej 5, 2800 Kgs. Lyngby Nanna Speyer Willumsen, Valdemars Allé 13, st., 2860 Søborg Annika Mønster Pedersen, Lejrevej 10A, 2700 Brønshøj Jonas Tot Harboe, Nybrovej 265, 2800 Kgs. Lyngby Thure Christiansen, Toftegaardsvej 33, 3520 Farum Skoleleder Lars Elmøe Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen København V Pengeinstitut Merkur København Vesterbrogade København V

7 6 HOVED- OG NØGLETAL Resultatopgørelse Indtægter i alt Heraf statstilskud Omkostninger vedr. drift i alt Driftsresultat før finansielle poster Finansielle poster i alt Årets resultat Balance Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Balancesum Egenkapital ultimo Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Pengestrømsopgørelse Driftens likviditetsvirkning i alt Investeringers likviditetsvirkning i alt Finansieringens likviditetsvirkning i alt Pengestrøm, netto Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad... -3,2 7,2 9,1-29,4-24,0 (driftsresultat før ekstraordinære poster i % af indtægter) Likviditetsgrad ,9 141,3 122,7 90,5 19,2 (omsætningsaktiver i forhold til kortfristet gæld) Soliditetsgrad... 42,9 46,1 42,2 37,8 64,0 (egenkapital i % af aktiver ultimo) Finansieringsgrad... 44,6 46,5 49,1 50,8 0,0 (langfristet gæld i % af materielle anlægsaktiver) Samlet elevbetaling pr. årselev Antal årselever i regnskabsåret ,9 122,3 105,0 64,1 67,0 Antal årselever i skolefritidsordningen. 33,3 28,8 20,7 14,3 18,0 Antal elever i grundskolen pr. 5. september Antal elever i skolefritidsordningen pr. 5. september

8 7 HOVED- OG NØGLETAL Antal lærerårsværk... 9,8 17,1 8,7 6,5 10,3 Antal årsværk for øvrigt personale... 3,8 1,8 3,8 2,5 4,1 Antal årsværk i alt... 13,6 18,9 12,5 9,0 14,4 Heraf procentandel ansat på særlige vilkår (sociale klausuler): Flexjob... 0,0 0,0 4,3 2,7 0,0 Årselever pr. lærerårsværk... 11,7 7,2 12,1 9,9 6,5 Lærerlønsomkostninger pr. årselev Øvrige lønomkostninger pr. årselev Lønomkostninger i alt pr. årselev Undervisningsomkostninger pr. årselev Ejendomsomkostninger pr. årselev Administrationsomkostninger pr. årselev

9 8 LEDELSESBERETNING Skolens hovedaktiviteter Lyngby Friskoles formål er at kvalificere eleverne til at leve, deltage og udvikle sig i et samfund, der er karakteriseret ved store og hurtige ændringer. Vi kender ikke de nøjagtige krav, som fremtiden vil stille til vore børns færdigheder, så derfor uddanner vi heller ikke børnene til en bestemt fremtid, vi uddanner børnene til at kunne begå sig i forskellige typer fremtider. Personale I august 2013 blev det fjerde skoleår, efter en stor udskiftning i 2009 både blandt lærere og ledelse, skudt i gang. Vi ansatte ved skoleårets begyndelse 3 nye lærere, Maiken Mikkelsen, Anne Buch og Rikke Wagner. Birgitte Wessel Tolvig og Trine Agerbo valgte at søge nye udfordringer. Vi siger et stort tak for deres tid på skolen og ønsker dem alt muligt held og lykke i deres nye arbejde. På alle pladser har skolen ansatte, der på hver deres måde er medvirkende til at udvikle og gøre Lyngby Friskole til et rigtig godt sted at gå i skole. Et kendetegn for den samlede gruppe er, at alle er yderst dedikerede og engagerede, hvilket uden tvivl er en af de grundlæggende årsager til skolens flotte fremgang de seneste år. Derfor igen i år en stor tak til alle ansatte for det kæmpe stykke arbejde, der dagligt lægges på skolen. Årets aktivitet Vi arbejder dagligt med at opretholde et professionelt niveau på skolen, så Lyngby Friskole hele tiden er konkurrencedygtig. En vigtig opgave for lærere og ledelse var igen i 2013, ligesom de foregående år, at opretholde den gode skolekultur, faglighed, stemning og stabilitet, der hersker på skolen. Denne opgave er igen i år lykkedes fint. Vi har i dag en skole, som er et rigtig godt og solidt alternativ til den danske folkeskole, og vi har besluttet, at vi fra skolens side i endnu højere grad vil sætte vores egen kurs for Lyngby Friskoles fremtid. Vi har derfor hen over dette skoleår arbejdet rigtig meget med visioner for skolen. Det mundede bl.a. ud i, at vi vil være en skole, der har særlig fokus på kultur bl.a. med afsæt i vores kulturdage, som eleverne har fra 0.kl.- 6.kl. Vi vil desuden udarbejde en skriftlig "rød tråd", så man helt præcist ved hvad man får, når man melder sit barn ind på Lyngby Friskole. Derudover har vi haft meget fokus på, at vi konstant skal være "en skole med overskud", og vi har diskuteret meget, hvad dette indebærer både indadtil og udadtil. Overskud både fagligt, pædagogisk og socialt er det, der kendetegner vores skole, og er noget af det, både nye og gamle forældre sætter stor pris på ved skolen. Her markerer vi os markant fra den nuværende folkeskole. I august måned gennemførte vi for andet år i træk vores fælles lejrskole for hele skolen. Det var igen en stor succes for både børn og voksne, og det er allerede blevet en tradition på skolen. Vi skal afsted igen i august Vi har som noget nyt i år oprettet et valgfag "design", hvor eleverne har mulighed for at være kreative og designe sammen med Torben i vores nye værksted i SFO-bygningen. Udover design har vi spansk, robot og lektiecafe som frivillige fag. Vi har fortsat vores kulturdage op til 6. klasse, som giver lærere mulighed for at differentiere undervisningen og lade eleverne opleve undervisning på en anden måde end det, der er muligt i klasselokalet. Det er som altid en stor succes, og elever og lærere står klar hver eneste gang for at komme ud af klasselokalet og ud i et andet læringsrum. Det giver dem samtidig nogle helt unikke oplevelser, som eleverne ellers ikke ville have haft. Vi har i ledelsen, bestyrelsen og på skolen som altid fokus på økonomisk stabilitet og konstant pædagogisk udvikling, og vi føler nu, at vi er rigtig langt med at have formet den skole, som både forældre, elever og ansatte kan høste et stort udbytte af både personligt og fagligt, og som samtidigt er en enorm stærk konkurrent til alle andre skoler - offentlige som private.

10 9 LEDELSESBERETNING Pædagogik Vi ønsker fortsat på Lyngby Friskole at udvikle os fagligt og pædagogisk. Jeg skrev sidste år, at vi arbejdede på en udvikling af specialundervisningen. Vi har med Maiken i spidsen fået udviklet en målrettet specialundervisning, så vi leverer kvalificeret støtteundervisning, og vi har ligeledes etableret et større testbatteri, så elever testes allerede fra 0. klasse. Det gør vores muligheder for at sætte ind på specifikke faglige områder langt større end tidligere. En stor tak til Maikens store indsats også på dette område. Som noget nyt har vi med Maiken og Hanne i spidsen oprettet et læsebånd for skolens elever. Her møder eleverne dagligt en halv time tidligere og læser. Den bog, den enkelte elev læser, er nøje tilpasset elevens niveau. Læsebåndet startede "på prøve" i en periode på to måneder, men grundet de fantastiske resultater og den helt enorme tilslutning hos eleverne, har vi fortsat projektet og lader det være en fast del af skemaet hele næste skoleår. Lokalet, eleverne benytter, er et af Gard helt nyistandsat lokale på 1. sal i den gule bygning. Af andre ombygninger har Gard etableret et loftsrum over Klubben samt et nyt værksted i Klubben. Vi oplever en stadigt stigende positiv interesse for skolen, og vi får ugentligt forespørgsler på ledige pladser på flere klassetrin, og vores elevtal stiger støt måned for måned. Der er et rigtig godt sammenhold, skolens elever imellem, og vi vil gerne styrke dette, hvorfor vi igen i år fortsætter med konceptet familiegrupper, som består af grupper med medlemmer fra alle klassetrin. Vi har benyttet disse grupper til blandt andet vores idrætsdag, temauger og på vores fælles lejrskole. Vi har som noget nyt inddelt de ansatte i to samarbejdsteams. En indskolings- og en udskolingsgruppe. Dette gør vi for at optimere samarbejdet på tværs af klasserne og for at gøre punkterne på møderne mere vedkommende for alle. Den nye overenskomst for lærerne har som bekendt givet anledning til diskussion landet over. Hos os er vi så godt som færdige med aftalerne for lærernes arbejdstid for næste skoleår. Vi har haft et åbent, positivt og konstruktivt forløb med lærerne, og jeg er glad for at kunne sige, at det er en aftale, der er landet rigtig fint på vores skole og som gør, at vi kan fortsætte det konstruktive arbejde og den positive udvikling på Lyngby Friskole. Redegørelse for skolens økonomiske udvikling Efter to år med overskud på hhv og har skolen i regnskabsåret 2013 haft et underskud på kr. Underskuddet skyldes hovedsageligt to ting: et forventet lavere elevtal i skoleåret 2013/14 i forhold til de tidligere år samt et reduceret tilskud fra staten. Efter nogle år med stærk vækst i tilgangen af nye elever mente skolens ledelse og bestyrelse, at nogle klasser kunne have brug for et år med ro og fokus på at styrke sammenholdet og forbedre trivslen. Derfor blev det besluttet stort set at lukke for tilgang til disse klasser, selvom vi var klar over, at det ville betyde et underskud for både året 2013 og året Bestyrelsens vurdering var og er, at dette er økonomisk forsvarligt set i lyset af dels de to sidste års overskud og dels, at bestyrelsen kan se, at det er tydeligt, at resultatet stabiliseres fra 2015, bl.a. pga. det stigende elevtal. Som andre privatskoler er Lyngby Friskole også ramt af nedskæringer, både i det generelle statstilskud og i særdeleshed i tilskud til specialundervisning og tilskud til elever med særlige behov. Selvom skolen i mange år har haft succes med integration af elever med særlige behov, vil vi i fremtiden i højere grad have vanskeligt ved at tage imod disse elever. Det er en trist udvikling, som ikke harmonerer med de politiske tilkendegivelser, men desværre med de politiske realiteter. Ved udgangen af 2013 havde skolen en fornuftig likvid beholdning på 2,8 mio., som er fordelt i flere pengeinstitutter. Bestyrelsen fortsætter sin politik med ikke at afdrage på skolens realkreditlån for at have råderum for nye investeringer. Denne politik forventes fortsat, så længe realkreditrenten er meget lav.

11 10 LEDELSESBERETNING Årsregnskab Årsregnskabet omfatter resultatopgørelsen for perioden 1. januar til 31. december 2013, balance pr. 31. december 2013 med tilhørende noter, samt anvendt regnskabspraksis og nøgletal for økonomi og undervisning samt pengestrømsanalyse. Årets resultat er et driftsmæssigt underskud på kr., hvilket er ca kr. lavere end budgetteret. Indtægterne er ca lavere end forventet. Skolens likviditet er tilfredsstillende med en likvid beholdning, der er vokset fra 2,7 mio. kr. i 2012 til 2,8 mio. kr. i Skolens nøgletal er stort set uændrede, med undtagelse af likviditetsgraden, som er faldet fra 141,3 til 117,9. Redegørelse for modtaget inklusionstilskud og anvendelsen heraf De fra staten tildelte inklusionsmidler, som desværre samlet set er skåret gevaldigt, er lagt ud på flere elever særligt i mellemtrinet og indskolingen og disse elever har fået gavn af dette i form af ugentlig ekstra undervisning i dansk. Ydermere har vi påsat ekstralærere i 5 timer om ugen i mellemtrinnet og 2 timer om ugen i indskolingen. Vi har dagligt også indlagt særlige læsetimer, hvor størstedelen af eleverne fra 0. klasse til 6. klasse læsetræner sammen med to faste lærere ½ time om dagen. Timerne benyttes også på den led, at indskolingslærere hjælper til i skolens SFO for at skabe en så sammenhængende hverdag for eleverne i indskolingen som muligt. Inklusionstilskuddet var i 2013 på lidt over kr. Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud Skolen har ikke i regnskabsåret haft transaktioner af væsentlig karakter med andre offentligt støttede institutioner. Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er efter bestyrelsens vurdering ingen begivenheder efter regnskabsårets afslutning fra balancedagen og frem til i dag, der forrykker vurderingen af årsrapporten. Skolens forventninger til fremtiden Vi forventer, at 2014 bliver et år, hvor vi vil fortsætte med implementeringen af skolens nye visioner. De sidste tre år har skolen investeret kraftigt i ny teknologi, herunder interaktive tavler i alle lokaler samt to klassesæt bærbare computere. Derudover er der kommet nye møbler i udvalgte klasser, forbedrede faciliteter, og der er netop indlagt Fibernet. Vi vil fortsat investere for at forbedre inventaret, men behovet er væsentligt lavere efter de seneste års løft. Af investeringer i løbet af de kommende år har vi stadig fokus på at få fornyet skolens toiletter og badeforhold. Dette er dog meget omkostningstungt, og skolens fondsudvalg søger fortsat midler til disse projekter. Resultat og underskudsdisponering Årets resultat blev et underskud på kr. Bestyrelsen foreslår, at årets resultat overføres til næste år. Overført til næste år

12 11 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsregnskabet for Lyngby Friskole for 2013 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med de fravigelser, som fremgår af bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for for frie grundskoler. Årsregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde skolen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå skolen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. RESULTATOPGØRELSEN Statstilskud Statstilskuddet omfatter modtaget og beregnet tilskud, der kan relateres til perioden. Heri indgår fællesudgifts- og undervisningstilskud, som er beregnet på grundlag af dels elevtallet pr. 5. september i forrige finansår vægtet med 7/12 og dels af elevtallet pr. 5. september i finansåret vægtet med 5/12. Endvidere er der indtægtsført et grundtilskud samt et bygningstilskud, som udgør et grundbeløb samt et årselevafhængigt tilskud. Skolepenge Skolepenge resultatføres i takt med gennemførelsen af de enkelte undervisningsmåneder. Andre indtægter Andre indtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til skolens undervisningsaktivitet. Omkostninger Resultatopgørelsen er udarbejdet på grundlag af følgende formålsopdeling af omkostninger: - Undervisning. - Ejendomsdrift. - Administration mv. - Finansielle poster. Formålene omfatter udgifter såsom personaleudgifter, øvrige udgifter, afskrivninger mv. Periodisering Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår, de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet. Udgifterne er således medtaget i det år, hvor ydelsen modtages eller arbejdet præsteres. Indtægterne henføres til det år, hvori retten erhverves eller optjenes.

13 12 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi herefter: Brugstid Restværdi Ejendomme år 0% af kostpris Investeringer i samlede klassesæt af undervisningsinventar, herunder edb-anskaffelser, anses i afskrivningshenseende som et anlægsaktiv. Nyanskaffelser med en anskaffelsessum under kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret. Udgifter til reparation og vedligeholdelse udgiftsføres i det år, de er afholdt. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Værdipapirer Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, er værdiansat til børskursen pr. årsafslutningsdagen. For børsnoterede obligationer er værdien indregnet maksimalt til kurs 100. Realiserede og urealiserede kurstab og kursgevinster er medtaget i resultatopgørelsen under renteposterne. Periodeafgrænsningsposter, aktiver Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Periodiseringsposter, passiver Under periodeafgrænsningsposter, indregnet under passiver, indgår modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

14 13 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen viser skolens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet: Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter samt ændring i driftskapital. Pengestrømme fra investeringsaktivitet: Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet: Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån samt afdrag på langfristet gæld. Likvider: Likvider omfatter kassekredit og likvide beholdninger. NØGLETAL Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 16. december 2013 for frie grundskoler. Der henvises til oversigt over hoved- og nøgletal vedrørende formlen for beregning af de enkelte nøgletal.

15 14 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Er ikke underlagt revision Er ikke underlagt revision Regnskab Budget Budget Regnskab Note kr. tkr. tkr. tkr. Årselever ,9 112,0 104,3 122,3 Statstilskud Skolepenge m.m Andre indtægter INDTÆGTER Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. undervisning Andre omkostninger vedr. skolefritidsordning Undervisning Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift Ejendomsdrift Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. administration mv Administration mv DRIFTSOMKOSTNINGER RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER M.FL Renteindtægter mv Renteomkostninger mv Finansielle poster ÅRETS RESULTAT

16 15 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Note kr. tkr. Ejendomme Inventar, undervisning Inventar, administration Materielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvider OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER PASSIVER Egenkapital i øvrigt EGENKAPITAL HENSATTE FORPLIGTELSER Kreditforeningslån Langfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld GÆLD PASSIVER Eventualposter mv. 23 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 24

17 16 PENGESTRØMSOPGØRELSE kr. tkr. Årets resultat Afskrivninger indeholdt i resultatet Kursreguleringer, værdipapirer Ændring i tilgodehavender Ændring i periodeafgrænsningsposter, aktiver Ændring i kortfristet gæld DRIFTENS LIKVIDITETSVIRKNING Betaling for anlægsaktiver INVESTERINGERS LIKVIDITETSVIRKNING Tilbagebetaling af gæld FINANSIERINGENS LIKVIDITETSVIRKNING ÅRETS LIKVIDITETSVIRKNING FRA DRIFTEN, INVESTERINGER OG FINANSIERINGEN Likvide beholdninger og kassekredit primo Likvide beholdninger og kassekredit ultimo

18 17 NOTER Note kr. tkr. Statstilskud 1 Grundtilskud Fællesudgiftstilskud Undervisningstilskud Bygningstilskud Tilskud til skolefritidsordning Tilskud til spec. underv. samt svært handicap Tilskud til inklusion Dispositionsbegrænsning Skolepenge m.m. 2 Skolepenge netto: Skolepenge Søskendemoderationer Ydede fripladser Tilskud til nedbringelse af skolepenge Skolefritidsordningen: Forældrebetaling, skolefritidsordningen Søskendemoderationer Helfritidsordning jf. 36b: Forældrebetaling Indskrivningsgebyrer Andre indtægter 3 Diverse Kommunaletilskud jf. 36b

19 18 NOTER Note kr. tkr. Lønomkostninger 4 Lønomkostninger, undervisning: Løn til leder, lærere og børnehaveklasseleder Vikarløn Gruppeliv Pensionsbidrag, Lærernes Pension ATP-bidrag AER-bidrag Flexjobbidrag Regulering af feriepengeforpligtelse Lønrefusioner Tilskud fra vikarpuljen Tilskud efter lov om barselsudligning Lønomkostninger, skolefritidsordningen: Lønninger Pensionsbidrag ATP-bidrag Regulering af feriepengeforpligtelse Lønomkostninger, heltidsfritidsordning jf 36b: Lønninger Andre omkostninger vedr. undervisning 5 Forbrugsmaterialer værkstedsfag Forbrugsmaterialer øvrige fag Bøger til elever og bibliotek Tidsskrifter og aviser Fotokopiering Copydan Lejrskoler og ekskursioner Inventar og udstyr, vedligeholdelse Inventar og udstyr, anskaffelse Inventar og udstyr, leasing Befordringsudgifter vedrørende undervisning Tilskud til befordringsudgifter Afskrivninger undervisningsinventar Prøveudgifter Uddannelse af personale Møder og arrangementer Arrangementer, elever Kontingenter og licenser Øvrige

20 19 NOTER Note kr. tkr. Andre omkostninger vedr. skolefritidsordning 6 Materialer Mad og drikke Inventar og udstyr, vedligeholdelse Inventar og udstyr, anskaffelse Øvrige omkostninger Lønomkostninger 7 Pedelløn Pensionsbidrag pedelløn Rengøringsløn ATP-bidrag Flexjobbidrag Regulering af feriepengeforpligtelse Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift 8 Skatter, afgifter og ejendomsforsikringer: Renovation Falck Tyverialarm Varme, el og vand: Varme El Vand Rengøring: Rengøringsartikler Vedligeholdelse: Bygninger Arealer Tekniske anlæg Bortkørsel af affald Småanskaffelser Afskrivninger: Ejendomme Legeplads

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2"..

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2.. VESTJYSK Statsautoriseret 2E'll'Q---,Nd»11J[kt,iloy()w,N.skoiLeg»ui Nwrel )stjy11161 IIII CO-1 P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE SkG1lelked1 665-$50 il 92 ÅllosIr2"..

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger Bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere