Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup."

Transkript

1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: Klageren: XX 2850 Nærum Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen Torben Steenberg SAGSFREMSTILLING: Klageren reklameret til indklagede: 26. april Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 8. juni Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup. Klageren har oplyst, at hans 3-zoners klippekort, som var stemplet i zone 60, blev kontrolleret mellem Holte og Lyngby station, hvor S-togsrevisoren godkendte kortet. Da klageren imidlertid skulle til Hellerup station blev han i tvivl om, hvorvidt han havde stemplet tilstrækkeligt antal zoner og spurgte S-togsrevisoren herom, inden de var nået til Lyngby station. Klageren fik oplyst, at han ikke havde nok zoner, idet 3 zoner gjaldt til Lyngby station. Han blev derfor pålagt en kontrolafgift og fik ikke lov at stige af på Lyngby st. for at stemple. På kontrolafgiften står anført, at den er udskrevet på strækningen mellem Lyngby station til Hellerup station. Den 26. april 2011 anmodede klageren DSB S-tog om at annullere kontrolafgiften, fordi han endnu ikke var nået til Lyngby station, da afgiften blev pålagt og derfor havde fået en kontrolafgift for at mangle en zone, han endnu ikke var rejst ind i. Den 4. maj 2011 fastholdt DSB S-tog kontrolafgiften med den begrundelse, at passageren skal have gyldig billet eller kort til hele rejsen, inden de stiger på toget og at afgiften var udstedt mel-

2 lem Lyngby og Hellerup, samt at klageren i juni 2009 havde modtaget en kontrolafgift på samme stækning. Klageren oplyste hertil, at han dengang var rejst fra Gilleleje og af togføreren havde fået oplyst, hvor mange zoner han skulle stemple. Klageren indgav derpå klage til ankenævnet. Ankenævnets sekretariat forespurgte DSB S-tog om, hvorledes instrukserne til S-togsrevisorerne er vedrørende hvilke stationer, de skal anføre som fra og til på kontrolafgiften. Sekretariatet anmodede endvidere DSB S-tog om at indhente en udtalelse fra pågældende S-togsrevisor om, hvorledes han ville forholde sig i en situation som beskrevet af klageren, hvis kontrollen foregik inden Lyngby st., og hvis passageren anmodede om at få lov til at stige af toget og stemple på Lyngby station. DSB S-tog sendte herefter følgende udtalelse fra S-togsrevisoren og dennes gruppeleder: Kunden hævder, at jeg har forhindret ham i at stå af toget på Lyngby Station. Trods det at jeg ikke kan erindre pågældende episode, så tilbageholder eller forhindrer jeg ikke kunder i at stige af toget på en station, hvis de har gyldigt rejsehjemmel til pågældende station og hvis det sker efter gældende regler. Der kan være sket det, at kunden, da han for sent observerer, at der er billetkontrol i toget, prøver på at komme af toget, velvidende at han ikke har zoner til Hellerup, men at han ikke når det inden togets afgang. Hans udstigning kan meget vel være blevet forhindret af påstigende passagerer. Hvis jeg skulle have forhindret ham i at stige af toget, så kan det kun være sket i forbindelse med, at toget har afgivet afgangssignal, og ifølge jernbaneloven er det under bødestraf forbudt, at forhindrer den automatiske dørlukning. Udtalelse fra S-tog. Gruppeleder: Når de starter billettering og toget kører, skriver de den station toget lige er kørt fra og afgiften skrives til den station kunden oplyser at de skal til. Som udgangspunkt er det altid den sidste station toget har været ved der bliver skrevet som "Fra". Hvis det er en kunde der vil hoppe ud af toget uden af have billet, og kunden tilfældigvis hopper lige ud i armene på en revisor skrives den sidste station toget har været ved som "Fra" og den station kunden hopper ud på bliver skrevet som "Til". Heroverfor fastholdt klageren, at kontrollen foregik inden Lyngby station. Ankenævnets sekretariat skrev derpå følgende til DSB S-tog: DSB S-tog bedes sørge for at indhente en udtalelse om, hvorvidt der ville blive pålagt en kontrolafgift til en passager, der havde stemplet 3 zoner fra zone 60 og som i E-toget blev kontrolleret i zone 51 men som oplyste at skulle til slutdestination Hellerup st. S-togsrevisoren skrev herefter: Undertegnede skal hermed konkretisere undertegnedes procedure for billettering og vejledning af kunder.

3 Ved kundehenvendelser angående gyldigt rejsehjemmel, bliver kunden, ved forespørgsel om billettens gyldighed, altid vejledt om hvilken station billetten har gyldighed til. Kunden bliver, hvis kunden ønsker at foretage en rejse udover billettens gyldigheds område, ligeledes vejledt i tilkøb til eksisterende billet. Undertegnede udskriver aldrig kontrolafgifter til kunder med gyldigt rejsehjemmel. Pågældende kunde havde, efter hans eget udsagn da han bliver billetteret, gyldig rejsehjemmel til Lyngby Station, og han ville på forespørgsel om billettens gyldighed i dette tilfælde været blevet vejledt om, at stige af toget på Lyngby Station for at foretage et tilkøb på 2 zoner, således at han ville have haft gyldigt rejsehjemmel til Hellerup. Zoneoversigtskort fra zone 60:

4 PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende, at han normalt tager Kystbanen fra Skodsborg station til Hellerup. Der er 3 zoner, og han har et 3 zoners voksen klippekort. Han nåede ikke sin bus til Skodsborg st., hvorfor han tog en anden bus til Holte st. og derfra S-tog videre til Hellerup. Mellem Holte st. og Lyngby st. kom der kontrollører og tjekkede hans kort, som blev godkendt. Men da de var ved at være ved Lyngby station, ville

5 han gerne være på den sikre side, så han spurgte pænt S-togrevisoren, om han havde nok zoner, hvis han skulle videre fra Lyngby til Hellerup. S-togsrevisoren sagde, at han blev nødt til at skrive en kontrolafgift. Klageren var ikke nået ind i den zone, han manglede, og spurgte kontrolløren, om han måtte stige ud af toget og klippe den ekstra zone på Lyngby station, men togrevisoren strittede imod og sagde, at han bare skulle tage imod kontrolafgiften. Han har derfor modtaget en kontrolafgift for at mangle en zone, som han ikke var kommet ind i endnu. Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gældende, at kunden har fået en kontrolafgift på strækningen Lyngby Hellerup og i kontrolsituationen viste et 3 zoners klippekort gældende fra zone 60. Kunden har rejst med S-tog linje E, som ikke stopper på strækningen mellem Lyngby og Hellerup. Da kundens klippekort kun er gyldigt til og med Gentofte station (hvor toget ikke stopper), ville sidste udstigningsmulighed inden for kortets gyldighedsområde være Lyngby station. Kontrolafgiften er således udstedt efter gældende regler, idet kunden må betragtes som rejsende uden gyldig billet allerede ved togets afgang fra Lyngby station. BILAG TIL SAGEN: Kopi af kontrolafgiften. Kopi af parternes korrespondance. ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: Retsgrundlaget: 6 i den dagældende lov om hovedstadsområdets kollektive persontrafik, som er det oprindelige lovgrundlag for opkrævning af kontrolafgifter, havde følgende ordlyd: 6. Selskabet fastsætter takster og billetteringssystem for rejser med bus og tog, der alene foretages inden for hovedstadsområdet. Stk. 2. Selskabet kan fastsætte kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig billet eller kort. Afgift og gebyr kan inddrives ved udpantning. Stk. 3. Selskabet kan fastsætte regler om pligt for rejsende, der ikke er i besiddelse af gyldig billet eller kort, til på forlangende at forevise legitimation med henblik på at fastslå passagerens identitet. Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår at Takst- og billetteringssystemet for S-banerne er baseret på, at passagererne selv påser, at den pågældende billet eller kort er gyldig til den rejse der foretages. Systemet er indført for at give passagererne mulighed for hurtig adgang til perroner og tog uden sinkende billetkontrol især i myldretid og for at spare væsentlige personaleudgifter, som i modsat fald måtte dækkes gennem øgede billetpriser eller øget skattetilsvar. For at motivere passagererne til ikke at søge at unddrage sig betaling eller fuld betaling, må passagererne i mangel af gyldig billet eller kort betale en særlig forhøjet pris betegnet»kontrolafgift«. Hjemmel til at opkræve den særlige forhøjede betaling findes i 1977-lovens 1 og 4, hvorefter Hovedstadsrådet fastsætter takster og billetteringssystem for den lokale persontrafik med DSBs tog inden for hovedstadsområdet. Da selskabet ifølge forslaget fastsætter takster og billetteringssystem, gives der i stk. 2 hjemmel til at opkræve kontrolafgift for busser, DSBs tog og for privatbanerne. Afgiften vil tilfalde hhv. selskabet eller den banevirksomhed, der opkræver afgiften

6 I henhold til 4, stk. 3, i bekendtgørelse om kontrolafgifter af 22. september 2006 udstedt i medfør af bekendtgørelse af lov om jernbaner 23 fastsætter jernbanevirksomheden bestemmelser om kontrolafgift i forretningsbetingelserne. Det fremgår af indklagedes forretningsbetingelser, at rejsende ved rejsens begyndelse skal være i besiddelse af gyldig billet eller kort, der opbevares under hele rejsen, og selv skal kontrollere, at stemplingen (zonenummer, dato, klokkeslæt m.v.) er korrekt. Hvis man træffes uden gyldig billet eller kort, når man bliver kontrolleret, skal man betale en kontrolafgift på 750 kr. Passageren bærer således ansvaret for korrekt billettering. Af DSBs hjemmeside fremgår følgende: Tilkøbsbillet Hovedstadsområdet DSB skelner mellem tilkøb til billetter/klippekort og tilkøb til periodekort. Tilkøb til billetter/klippekort Ved rejser ud over to zoner kan man enten købe en samlet billet ved rejsens begyndelse eller købe tilkøbsbillet(ter) til den gyldige billet. Hvert 1-zones tilkøb udvider gyldighedsområdet med en zonering. Køb af sammenlagt ni zoner på billetter giver ret til rejser i alle zoner i Hovedstadsområdet. Tilkøbsbilletter skal købes, inden grundbilletten udløber og i grundbillettens gyldighedsområde eller i den zonering, der ligger lige op til gyldighedsområdet. Det er afmærkningen på grundbilletten, der afgør den samlede billets gyldighed. Man kan købe tilkøbsbillet til klippekort (eller benytte klippekortet som tilkøb) efter samme regler som beskrevet ovenfor. Den konkrete sag: Således som sagen foreligger oplyst, hvorefter kontrolafgiften i henhold til kontrollørens optegnelser blev pålagt mellem Lyngby station og Hellerup station, sammenholdt med den pågældende S- togsrevisor udtalelse om, at han i en situation som beskrevet af klageren ville have vejledt passageren om at stige af toget på Lyngby Station for at foretage et tilkøb på 2 zoner, finder ankenævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at statuere, at kontrolafgiften blev pålagt inden Lyngby station, som klageren gør gældende. Herefter anses kontrollen for at have fundet sted efter, at toget havde forladt Lyngby station. Klageren havde stemplet 3 zoner i zone 60, hvilket ifølge zoneoversigten medfører, at hans rejsehjemmel var gyldig til Gentofte station, der ligger mellem Lyngby og Hellerup station. Men da toget var et gennemkørende tog uden stop mellem disse to stationer, var klagerens sidste mulighed for at stemple sit klippekort på Lyngby station. Klageren kom derfor ikke inden toget forlod zone 41 (Lyngby) i besiddelse af tilstrækkeligt antal zoner via klip på sit klippekort. Kontrolafgiften anses derfor for pålagt med rette. Ankenævnet bemærker, at der ikke herved er taget stilling til, om tilkøb og modtagelse af en SMSbillet, inden toget nåede ud af zone 41, men efter det havde forladt Lyngby station, ville blive betragtet som gyldig rejsehjemmel. Ankenævnet træffer herefter følgende AFGØRELSE:

7 DSB S-tog er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften på 750 kr. Beløbet skal betales inden 30 dage jf. ankenævnets vedtægters 15. Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. 26, stk. 4, modsætningsvist. Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt. Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsanlæg på og /eller eget forsikringsselskab om eventuel forsikringsretshjælp. På ankenævnets vegne, den 5. december Tine Vuust Nævnsformand

Kontrolafgift på 750 kr., samt adfærd i forbindelse med kontrollen.

Kontrolafgift på 750 kr., samt adfærd i forbindelse med kontrollen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0179 Klageren: XX 2400 Kbh. NV Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr., samt adfærd i forbindelse med kontrollen.

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0195 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0205 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0049 Klageren: Indklagede: XX DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog.

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0066 Klageren: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20.

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0242 Klageren: XX på egne vegne og på vegne sin svigersøn YY 9000 Ålborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med DB-billet med metroen

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med DB-billet med metroen 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0411 Klageren: XX Tyskland Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0337 Klageren: Advokat XX på vegne YY 8310 Tranbjerg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0265 Klageren: Indklagede: XX 2730 Herlev Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip

Læs mere

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf.

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0044 Klageren: XX 9900 Frederikshavn Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse Pris- og zonesystemet Billetter og kort Billetsamarbejde Andet Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel,

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse 1. Pris- og zonesystemet 2. Billetter og kort 3. Billetsamarbejde 4. Andet Her kan du læse om de forskellige

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Side 1: indholdsfortegnelse Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel, som du kan bruge til at rejse med bus, tog og

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Rejseregler billetter & kort

Rejseregler billetter & kort Rejseregler billetter & kort Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Fælles priser Den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Pris- og zonesystemet Billetter og klippekort Billetter Mobilbilletter

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere