År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten"

Transkript

1 År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. 4. Forelæggelse og godkendelse af budget for det indeværende regnskabsår. 5. Valg af formand for bestyrelsen. Bestyrelsesformand Jenny Thor er på valg er villig til genvalg 6. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem Jan Byrgesen er på valg er villig til genvalg Bestyrelsesmedlem Lars Lundby er på valg er villig til genvalg Bestyrelsesmedlem Klaus Juul Lyndberg Rasmussen er på valg er villig til genvalg 7. Valg af to suppleanter. Suppleant Anne Lyngfeldt Henriksen er på valg er villig til genvalg Suppleant Morten Lohmann er på valg er villig til genvalg 8. Forslag: 1. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer j.fr. bilag A. Yderligere fremsendes Ejerlejlighedsfortegnelse j.fr. vedtægternes 4 stk Bestyrelsen foreslår vedtagelse af husorden j.fr. bilag B 3. Bestyrelsen ønsker tilkendegivelse af om miljøstation/skraldeskur skal flyttes j.fr. bilag C inkl. brev fra JM Danmark 9. Valg af administrator. 10. Valg af revisor og eventuel suppleant for denne. 11. Eventuelt. Bestyrelsesformand Jenny Thor bød velkommen til aftenens generalforsamling i ejerforeningen. Ad 1 Valg af dirigent og referent. Pernille Olsen DATEA blev valgt som dirigent og Mai Egeberg DATEA som referent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter. Generalforsamlingen i P/L skal altid holdes sammen med generalforsamlingen i E/F i henhold til vedtægterne. DATEA var på dagen blevet gjort opmærksom på, at der var en ejer, der ikke havde modtaget indkaldelsen. Dirigenten spurgte derfor de fremmødte ejere om der var indvendin- Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby Tlf Fax Lokalkontor: Viby Centret Viby J. DATEA AS - et selskab i DADES-koncernen CVR.nr

2 Side 2 af 5 ger imod at generalforsamlingen blev gennemført. Der var ingen indvendinger. Der var fremmødt repræsentanter for 33 ud af 63 lejligheder heraf 4 ved fuldmagt svarende til et fordelingstal på ud af Ad 2 Bestyrelsens beretning. Formand Jenny Thor gennemgik bestyrelsens beretning. Beretningen er vedlagt referatet. Et medlem spurgte til 1. års gennemgangen. Første års gennemgang af skjulte fejl og mangler er lavet. Rådgiver oplyste, at der var udarbejdet en liste. Flere ønskede at listen kom på foreningens hjemmeside. Det vil være fint, hvis der kunne samarbejdes mellem beboerne og bestyrelsen. Der var flere indlæg vedrørende 1. års gennemgangen. Bestyrelsen og foreningens teknikker har focus på at følge op på listen og holde JM Danmark op på de ting der skal udbedres. Der har været stor udskiftning af medarbejdere hos JM Danmark. Der blev fra et medlem side spurt om JM Danmark, havde stillet sikkerhed overfor ejerforeningen. - Det har JM Danmark ikke. Der er stillet sikkerhed overfor JM Danmark fra underleverandørende. Dette er helt almindelig praksis. Der løber vand ned af væggen udvendigt fra 6. sal. Det skal undersøges om der er fejl ved Zinkinddækningerne. Herefter blev beretningen taget til efterretning. Ad 3 Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. Årsrapport 2012 gældende fra 1. april til 31. december 2012 med et overskud på kr ,00 blev gennemgået af Pernille Olsen. Afregning af vand- og varmeregnskab note 3 og 4 i regnskabet blev grundigt gennemgået. Efter besvarelse af enkelte yderligere spørgsmål blev regnskabet enstemmigt godkendt. Ad 4 Forelæggelse og godkendelse af budget for det indeværende regnskabsår. Budget 2013 blev gennemgået af Pernille Olsen. Da de enkelte ejerlejligheder endnu ikke er særskilt udmatrikulerede bliver skatter og afgifter i 2013 betalt af ejerforeningen og efterfølgende opkrævet fra administrators side pr. 1. april 2013 og pr. 1. august 2013 P-kælderen har sit eget fordelingstal i ejerforeningen. Mobilsug der er fokus på udgiften også fra Grundejerforeningens side, fordi det er blevet meget dyrt. Der blev spurgt til om der var nogen statistik vedrørende vedligeholdelse på nybyggede ejendomme fra JM Danmark Det er der ikke. Der er oprettet en grundfond for at opspare til fremtidig vedligeholdelse.

3 Side 3 af 5 Ad 5. Valg af formand til bestyrelsen Bestyrelsesformand Jenny Thor er på valg og er villig til genvalg. Jenny blev genvalgt med applaus Ad 6. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsesmedlem Jan Byrgesen er på valg og er villig til genvalg 2 år. Bestyrelsesmedlem Lars Lundby er på valg og er villig til genvalg 2 år. Bestyrelsesmedlem Klaus Lyndberg Rasmussen er på valg og er villig til genvalg 1 år. Annelise Molin stillede op til bestyrelsen 1 år. Alle blev valgt med applaus. Ad 7. Valg af to suppleanter Suppleant Anne Lyngfeldt Henriksen er på valg er villig til genvalg. Suppleant Morten Lohmann er på valg er villig til genvalg. Begge blev genvalgt med applaus. Bestyrelsen ser herefter således ud: Formand Jenny Thor på valg 2015 Medlem Jan Byrgesen på valg 2015 Medlem Lars Lundby på valg 2015 Medlem Klaus Juul Lyngberg Rasmussen på valg 2014 Medlem Annelise Molin på valg 2014 Suppleant Anne Henriksen på valg 2014 Suppleant Morten Lohman på valg 2014 Ad 8. Forslag 8.1. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer j.fr. bilag A: Der blev fra dirigentens side gjort opmærksom på, at de foreslåede vedtægtsændringer ikke kunne vedtages på nærværende generalforsamling da det kræver at 2/3 af stemmeberettigede såvel efter antal som efter fordelingstal stemmer for. Bestyrelsen motiverede kort for begrundelsen for de foreslåede vedtægtsændringer. Efter ganske få spørgsmål blev forslaget sat til afstemning. For vedtægtsændringerne stemte 33 Imod vedtægtsændringerne stemte 0 Blankt stemte Bestyrelsen foreslår vedtagelse af husorden j.fr. bilag B Bestyrelsen motiverede kort forslaget, der var en vedtagelse af den husorden, der uformelt havde været på ejendommen fra opførelsen. Husordnen er også ment som et opslagsværk, hvor mange oplysninger er

4 Side 4 af 5 samlet. Punktet blev sat til afstemning. For husordenen stemte 33 Imod husordenen stemte 0 Blankt stemte Bestyrelsen ønsker tilkendegivelse af om miljøstation/skraldeskur skal flyttes j.fr. bilag C inkl. brev fra JM Danmark. Bestyrelsen motiverede JM Danmarks tilbud om at flytte miljøstationen. 8.4 Paul Lyngby motiverede sit fremsendte forslag nu kaldet bilag D. JM Danmarks forslag var ikke gennemarbejdet nok og der var brug for tid for at undersøge andre muligheder for placering og udformning. Efter en længere meningsudveksling blev det besluttet at sige ja tak til JM Danmarks tilbud om at flytte miljøstationen men ikke til det sted de havde angivet. Der blev nedsat et udvalg der skal undersøge, hvilke muligheder der er for at flytte miljøstationen bl.a. i.h.t lokalplan om det er lovligt at nedlægge parkeringspladser. Udvalget består af: Annelise Molin Paul Lyngsjold-Lyngbye Ulrik Ørum Petersen Morten fra lejl. 1 Det skal vedtages på en generalforsamling, hvor miljøstationen skal flyttes hen. Ad 8.5 Forslag fra Annelise Molin om bl.a. plantning af bøgehæk nu kaldet bilag E Annelise Molin motiverede sit forslag. Det skal undersøges om det er lovligt at plante hæk bl.a. planforhold. Forslaget skal forelægges en generalforsamling til godkendelse af pris og placering. Udvalget kom til at bestå af: Annelise Molin Birthe Nordenlund Jonas Brandt Jacobsen Torben Sørensen Ad 9 Valg af administrator. DATEA blev genvalgt. Ad 10 Valg af revisor og eventuel suppleant for denne. BDO blev genvalgt.

5 Side 5 af 5 Ad 11 Eventuelt. Der blev spurgt til om den nuværende bestyrelsen bor i ejendommen. Det gør alle undtagen Annelise Molin. Der dog hurtigt kan komme til byen, hvis det er nødvendigt. Vedrørende parkeringskort. Parkeringsfirmaet er gratis. De opkrævede parkeringsbøder går til selskabet. Parkeringsvagt vil gerne komme, hvis der bliver ringet efter ham/hende. Det er et problem, at der tit holder fremmede biler på ejerforeningens parkeringsplads. Det skal eventuelt gøres mere synligt, at det er privat parkering. Husk at få fradrag fra grundforbedring. Frist 1. maj. Tonny lagde på aften sin mail, så man kunne kontakte ham for hjælp til dette. Der henstilles til at alle holder arealerne rene og man rydder op efter sig selv. Skraldeposer skal afleveres i skraldeskuret. Der var også en henstilling til, at man ikke kaster affald herunder cigaretskod og tomme cigaretpakker fra altanerne. Processen for de nye udvalg. Der skal indkaldes til en eventuel ekstraordinær generalforsamling for vedtagelse af de af grupperne fremlagte forslag. Der var et spørgsmål omkring dørtelefonen om man kunne fjerne stemmen. Det er en fordel at stemmen er der, så alle huske at lukke døren helt når man går ind, bl.a. for at forhindre ubudne gæster på ejendommen. Der blev spurgt fra et medlem, om bestyrelsen havde planer for et fremtidigt fællesarrangement. Bestyrelsen svarede, at der er planer om at afholde fællesarrangement efter sommerferien i lighed med det fællesarrangement, der blev afholdt sidste år. Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede herefter generalforsamlingen kl København S., den Lyngby, den Som formand Som dirigent.

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

l. Valg af dirigent i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 27. marts 2012, kl. 19.30

l. Valg af dirigent i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 27. marts 2012, kl. 19.30 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 27. marts 2012, kl. 19.30 i fælleshuset Der var fremmødt repræsentanter inkl. fuldrnagter for 63 lejligheder, med et samlet

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Referat af generalforsamling, maj 2014

Referat af generalforsamling, maj 2014 Referat af generalforsamling, maj 2014 Kære beboere, Hermed referat af den ordinære generalforsamling i foreningen torsdag d. 15. maj 2014. Tilstede på generalforsamlingen var: Trille Hassager, Jasna Hamzic,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Mandag den 17. maj 2010 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit.

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 19. maj 2014 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 12 Generalforsamlingsreferat År 2013, onsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Næstved, d. 13/5-07 Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Inden selve generalforsamlingen påbegyndtes, havde Søren Apel fra Nykredit et indlæg vedrørende en eventuellåneomlægning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere