Akt: SIEab flfrnr.tua

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akt: SIEab flfrnr.tua"

Transkript

1 HøJESTËRETSSAGFøRER PAUL G. ROHBECKS EFTF. H. J. BEIER ADVOKAT MøÞERET FOR HøJESTERET '- ç iti$' i r$?7 a17e8b, /"/t I Matr. nr. 9-d Kongens Lyngby 1--, (--c'-"t-<2f'(' Lc,/ - (' Í Akt: SIEab flfrnr.tua 22OO KøBENHAVN N SORTEDAM ÞOSSERING 43 TELF. Or GIRO õ 07 Anme lder: Advokat H.J. Beier Sortedam Dosser i ng 2200 København N. 43 Bef iggenhed: Skeltoftevej 2-6 og Bagsværdvej 95, 2800 LYngbY. For ejendommen hervedimedførafstf re en ejer I ej I i ghedsforen matr.nr. l9-d Kongens fov nr. 199 af B. jun I lng med følgende Lyngby st i ftes I 966 og sene- VEDTÆGÏER Navn, hj emsted og formå. s t. sremp,elry,ær,ke,, Ey*9,b,! KUN GyLötct ro trstéjt4lil-ttu o, Do MMERKo NroRErs lasþ_qè.óni giaf PARAI -6rrF ff4it'iüiffiffi0û À$fl i Foreningens navn er tteierlej I lghedsforeningen Skeltoftevej 2-6 og Bagsværdvej 95t1. s 2. Foren I ngens h.iemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. R" Foren i ngens formå I er at adm I n I sfrere ej endommen mafr.nr. l9-d Kongens Lyngby, bet iggende Skelfoftevej 2, 4, 6 og Bagsværdvej 95, 2BOO Lyngby og af varetage medlemmernes fælt es i nferesser herunder beta I i ng af fæt I es udg i fter, tegn I ng af sædvanl ige forsikringer (lserunder brandforsikring og komblneret grundejerforsikrlng), renholdelse, vedl igeholdelse og fornye I ser I det omfang, sådanne foransfa I tn i nger efter ej endommens karakter må anses påkrævet samf sørge for, at ro og orden opretholdes i ejendommen.

2 -2- s 4. Foren íngens værneti ng er ietten i Lyngby. Kapital forhol d, medlemsbldrag m.v. s 5. For foreningens forpl lgtelser m.h.t. administration og fællesudgiffer m.v. hæfter medlemmerne personligt og solidarisk. T dækning af foreningens udglffer, jfr. S 3, befaler medlemmerne i forhold fil de for ejendommen fasfsatte fordeflngsfal en årsydelse, hvis størrelse fastsæffes af admlnistrator på grundlag af ef af ham udarbejdet, af den årt ige generalforsaml fng godkendf, driftsbudget. Den årt ige ydelse betales med )/4 hvert kvartal el ler månedsvis forud ti I ejendommens admln i sfrator. Til sikkerhed for betallng af forannævnte årsydelse og iøvrlgt af ethverf krav, som foreningen måtte få på de enkelte medlemmer, derunder udgifter ved et medlems misl igholdelsê, udsfeder hvert medlem, undtagen de oprindel î9e ejere af ejendommen, et ejerpantebrev af rimel ig størrelse, som overglves ejerforen i ngen som håndpant. S+ørrd sen af ejerpanfebrevet fastsæffes af besfyrelsen ved udstedelse af førsfe skøde på ejerlejligheden. Bestyrelsen er berettlget +tl om nødvendigt senere at for I ange ejerpanfebrevef forhøjet. Ejerpantebrevef respekterer de priorite*er, som hvï ler på ejerlejl lgheden ved udstedelsen af def førsfe skøde og respekferer iøvrlgf uden særskl lt påfegning + enhver tid sførst mul igt lån I kredifforenings- og sparekassemidler f il forhøjet rente og med statufmæssige forpligtelser. Ejerpantebrevef håndpantsæftes forenlngen el ler denns bank efter besfyrelsens nærmere bestemmelse. Vedl igeholdelse. s 6. Den udvendîge ved I igeholdelse foretages af forening ñ, medens den indvendfge vedl fgeholdelse påhvî ler de enkelte tejl íghedsejere, hvorved bemærkes, at indvendig vedl igeholdelse

3 -3- ikke alene omfatter tapetserlng, mal ing, hvidtning m.v., men også vedl lgeholdelse og fornyelse af gulve, døre og alt lejl lghedens udstyr iøvrigt, herunder el-ledninger, el-kontakfer, radlatorer, vand- og gasledninger, korf sagf alt, hvad der er lnstalteret ïndenfor ejerlej I ighedens væ99e, hvorîmod foreningen sørger for vedl lgeholdelse af fornyelse af lejl ighedens forsyningsledn Inger og ejendommens f æl les insla I lationer r denf or de enke l- te ejerlej t ígheder indtl I disses indivîduel le forgrenlng ti I de enkelte lej I lgheder. Såfremf et medlem groff tllsidesætter sin vedligeholdelsespllgt, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og lstandsæftelse forefaget indenfor en derfl I fastsaf frist. Efterkommes bestyre I sens krav I kke, kan bestyre I sen på foren I n- gens vegne lade ejerlejl igheden sætte i stand for ejerens re9- n i ng oþ om fornødens b I andt andet sø9e fy I desfgøre I se i foren i ngens panteret. Yder I i gere kan besfyre I sen anvende bestemme I - serne i S 7. gentagen gen el ler ordenen passenoe hold, har Mislioholdelse. \/ Hvis et medlem 9ør sig misl lgholdelse af sine et af dennes med I emmer skyldig i grov eller oftere forpi IgteIser overfor forenin- - herunder i kke overho I der husham af f raf lytte lej llgheden med kan foren I ngen på ægge varsel. Hvis en lejer gør sig skyldig I de i stk. I nævnte fordet samme virknlng, som om det var ejeren selv. Ordensforskrlfter og admln I straf ion. S B, Lej I ighedsejeren og de personer, der har opho I d I hans tejf ighed, må nøje efterkomme de af besfyrelsen fastsaffe ordensregler. lndfi I sådanne er udfærdíget, gælder det fi I den af Bol igmintsteríet godkendt lejekonfrakfsformrl lar (typeformu- I ar A ) høren de orden sreg I emenf '

4 -4- Ejerlejlighedsejeren må lkke lade foretage ændrlngef' reparatloner eller maling af ejendommens ydre eller af yderslden af vinduernes træværk el ler lade opsætte ski lte, reklamer' udvendige anfenner m.v. uden bestyrelsens samtykke' TTI ejendommens administration o9 almindel ige økonomlske og j uri d i ske forva lfn i n9 antager bestyre I sen en ejendomskynd i g admlnistrator. Ejendommens oprindel lge ejer har, lndti 2/3 af samtl Ige ejerlejl igheder i ejendommen er solgt, krav på at være adminlstrator el ler ret ti I af udpege en sådan og kan, når?/3 af lej I ighederne er sol9t, kun opsï9es, hvis dette sker med 6 måneders skriftl igf varåe{, og beslutning om opstgelsen er fruffet aí generalforsamlingen ved kvalificeret flerfal, ifr' s l0' 4. afsnit. Hvis den oprîndelige ejer eller den af ham udpegede adminlsfrator groff misl tgholder de med administratlonen forbundne forp I igte I ser, kan genera I forsaml I n9ery dog uden hensyn ti I antallet af solgle lej llgheder,ved kvallf iceret f lertal - jf r. s 10, 4.afsnlt - forlange, af admlnistrationsforho'l'rílet straks bri nges tl I ophør. Efferfø gendeadminisfratoreransættesogopsigesaf genera I forsam I i ngen. ops I 9e I se kan kun ske, såf remt genera I forsam i i ngen f or i anger rjef f e.. AdministratoroppebærerefårIigtvederIag,derfastsættes af besfyrelsen og iøvrigf i overensstemmelse med, hvad der ef normalt adminlstntionshonorar I ejerlejl lghedsejendomme' Generalforsamling. t0. hed. I em, hvem mef I erhed GeneraIforsamIingenerejerforenïn9enSøverstemynd 9- De af besfyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medafgøreisenvedfører,bringesforgeneraiforsamlîngen. Beslufninger på generalforsaml Ingen træffes ved stemefter fordelingstal. s ll. Hverf år afholdes lnden udgangen af mai måned ordînær

5 -5- generalfofsaml In9. Dagsordenen for denne skal omfatte føl' gende punkter: l. Af læggelse af årsberetning for det senest forløbne åé-og fore læggel se ti I godkendel se af årsregnskab med Påtegn I ng af rev i sor' Z. Godkendelse af det kommende års drlftsbudget' herunder fastsættelse af størrelsen af de i s 5 0mhand I ede årsyde I ser fra med I emmerne' 3. Valg at medlemmer fîl bestyrelsen' 4. Va I g af supp I eant. 5. Valg af revisor og Eksfraord i nær genera I relsen f Inder anlednlng derfil, ang i vet emne begæres af mi ndsf mer efter fordel Ingsfa l, el ler sam I i ng har bes I uttef det. s t2. General forsaml ing indkaldes supp I eant for denne. forsaml ing afhol des, når bestynår det til behandling af et /4 af ejerforen lngens med I emnår en t dlîgere generalforaf bestyrelsen med mindsf 4 dages va rse. lndkaldelsen skal angive +ld og sted for genera I foragtes sti I!et på gene- sam I ingen samt dagso -cjen. Fct-s!ag, der ralforsaml íngen, skal fremgå af indkal delsen og samtidig med denne fremlægges + eftersyn for medl emmerne på et i I ndka I - de I sen ang i vef sted. s t3. Ethvert medlem hár ret til at få ef angivet emne.bepå general forsaml ingen. Begæring om af få et emne be- hand let handlet på den ordínære generalforsaml ing må Være indglvet senest den 15. februar. Stemmeretfen kan kun udøves af medlemmet personl l9t eller af en mynd i g person, der i kke se l v er med l em af ejerforeoe som medlemmet skriftligt har glvef fuldmagt n I ngen, derfll. s t4. Generalforsaml ingen væl9er selv sin dirigent' I en at bestyrelsen autorîseret profokol optages en

6 -6- korf berefn i ng om forhand I i ngerne. Berefn i ngen underskri ves af d i ri genten og formanden for bestyre I sen ' Bestvre I sen. s t5. Besfyrelsen vælges af generalforsaml ingen. Den besfår af 3 medlemmer. Desuden vælges I suppleant' Bestyre I sesmed èmmerne o9 supp I eanten væ ges for å r ad gangen. Bestyrelsen vælger selv sin formand' Med en forretningsorden kan bestyrelsen fræffe nærmere besfemmelser om udførelsen af sit hverv' s 16. BestyrelsesmØde indkaldes af formanden samt, når et med I em af bestyre I sen begærer det. Besfyre I sen er bes I utn I ngsdygt i 9, når fo med I emmer er til slede. Bes I utn i ng træffes af de mødende besfyre i sesmeci i emmer ved slmpel stemmeflerhed. står stemmerne I ige, gør formandens stemme uds I aget. I en a f besfyre I sen autor i seret profoko I opfages en kort beretning om forhandl íngefne. Beretningen underskrives af de bestyre I sesmed I emmer, der har de ltagef i mødet' Teoninqsret. s t7 EjerforenIngenforpIigteSvedunderskriftafforman. den for besfyrelsen sammen med et andef medlem aí denne. Bestyrelsen meddeler adminlstrator sædvanl i9 adminisfrationsfuldmagt. Grundfond. S IB. Når det begæres af mindst l/4 af forenlngens medlem-

7 -7- mer efter fordel ingstal, skal der ti I bestridelse af fæl lesudgiffer oprettes en grundfond, hvorf il den enkelte lejllghedsejer årl fgt skal bidrage med l/" af ejendomsværdien for hans ejerlejllghed, Indtil fondens størrelse udgør 4% af ejendomsværdîen. På grund af de oprindelige ejeres pligf +il efter lejeloven at afholde udgiffer ti I udvendig og evenfuel indvendig vedligeholdelse vedrørende de lejligheder, der af dem er udlejef, er de frlfaget for at Indbetale ti I nærværende grundfond. Grundfondens mid ler skal anbringes i børsnoferede obl i- gationer, og renten af disse tl I læ99es kapitalen. Bestyrelsen er dispositlonsberetf iget over grundfonden. Revision. s 19. Ejerforen I ngens regnskab revi deres af en sfatsauforiseret revisor, der vælges af generalf orsamlingen. Revisor afgår hvertår. Genvalg kan f inde sfed' Revisor har adgang tli ai efferse aiie regnskabsbøger og beho I dn inger og kan fordre enhver op I ysn I n9, som han f I nder af befydn i ng for udføre I sen af s it hverv. Der føres en revísionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revislon af årsregnskab, skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende. Hver gang indførsel i revfsionsprofokol len er sket, skal denne fremlægges på førsfkommende bestyrelsesmøde og de t t I sfedeværen de med I emmer af beslyre I sen med underskr I ft bekræfte, ôt de har gjort sig bekendt med indførelsen. Arsreonskab. s 20. Foren i ngens regnskabsår er ka I enderåret. Det vedfagne regnskab underskr i ves af bestyre I sen o9 påtegnes af revîsor.

8 Fælleslån. -Bs 2t. SåÍemt det på genera I forsam ngen bes I uttes af optage et fælleslån f íl brug ved fornyelse af fællesinsfallatîoner, sførre vedl igeholdelsesarbejder el ler I ignende, er bestyrelsen bereftiget ti I at benyfte de efter S 4 tl I foreningen pantsafte ejerpantebreve som s î kkerhed for ef sådanf ån. s 22. Nærværende vedtægter begæres I ysf servitufsf i ffende på ejendommen mafr.nr. l9-d Kongens Lyngby, med føenlngen ved besfyre I sens formand som påta I ebereftigef. Med hensyn tt I de ejendommen og ejerlej I ighederne påhv i I ende panfehæfte I ser, serv itutter og byrder henv i ses + i I ejendommens blad i tingbogen. København, den 3. juni 1977 Dyppe I Indførf i dogbogen for refskreds nr" lyngby refs 3. afd, den -6 JUt l 1977 Sfempel: Àç K{. tyst,f4/#ã///',â,*- E M. HOFFÌWANN KST t;' /ws

9 -1 FËÐ. ffigt ûll'i30? AH: Skab þ-pnï. zaz i'fatn.nr. 19 d - Kongens LYngbY Gade og husnn.: Skeltoftevej2-6og Bagsværdvej 95 t Anmelder: Advokat H.J. Beier Sortedam Dossering 43 22oo Kdbenhavn N Ænd::ing af vedtægten for Ej enfoneningen Skeltoftevej 2-6 og Bagsvær:dvej 95 Matr.nr. fl S 11, stk. 1, l.punktum ændres ti} at lyde som f/lgen: Hvert år afhold.es inden udgangen af oktoben måned ondinær genenalfor samling. B. S 13, stk' l, 2 'Punktum ændnes til at IYde som f/igen: Begæning om at få et emne behandlet på den or"dinæne genenalfons Imliñg må-være indgivet senest den l-5 'august ' C. S 2o: stk']' ændnes til at lyde som fllgen: Foreningens regnskàbsån ]/ber fna 1.rnaj til 3o.apni}. Kdbenhavn, den 2l.november 1979 I bestsrnelsen:

10 Indført i dagbogen for tetskreds nr" 4 Lyngby reis 3. afdden *T FHÐ,f$80 siempel: LVST

11 ød 2a / Matr.nr. 19-d Kgs. Lyngby Beliggende Skeltoftevej 2-6, 2800 Lyngby dqh evon'lnr.ir Anmelder t ÞryAÞMIN STRATION 'o*'53gffi,tfl,l,lo' TLF ?4.I0. I 1115.É-, trüt,tr5ü{f - tlt 16?7?ó 5t1 0? ÆNDRTNG for E jerle j 1 ighedsforeningren AF VEDTÆGT Skeltoftevej 2-6 og ER Bagsværdvej 95 Ophævelse af vedtægterne S 5, 2. afsnit, 4. punktum fra: "og respekterer iøvrigt uden særskitrt påtegning tii enhver tid stãrst muligt lån i kreditforenings- og sparekassemidler til fornøjei- rente og med statutmæssige forpligtelser- " Den //'//ë? / I bestyrelsen: í ,//?:rvt*--./*='&--- Nanna Jensen f INDFØRT I DAGBOGEN /t 74.t9.91 o2oo44 Arne Thomassen 0/a"il, /" Itrt RETTEN I LYNGBY ffit o/tloqrk./c7'4-""-*';-t*-- "/t'/u /"'*'*,(4*/ ( V æøf'27'7orz'., f I Z l. Thomase ' kontorleder 4 /"-"-"á-t

12 fu,-' INDFØRT I DAGBOGËN û RETTEN I LYNGBY t q.t^þ L,'Ð 't l -.._l B. Hald 3æ8ir

13 Matr.nr.1-9 d Kongens Lyngby by, Ejl.me. t-22 Beliggenhed: Skeltoft ev ej 2-6 og Bagsværdvej 95, 2800 Lyngby Christians sogn I Anmelder: Qvortrup Administration A/S Sortedam Dossering 43 22O0 København N. T STEMPELMÆRKE rill Æ,G.Jh';dLJo-fro, LA]A7A CN N1 - til vedtægter for ejerlejlighedsforeningen Skeltoftevej 2-6o9 Bagsværdvej 95, tinglyst den 6. juni 1977 og senere. Tilføjelse til vedtægternes $ 6, L. afsnit: "Den udvendige vedligeholdelse af vinduer påhviler selvstændigt hver enkelt ejerlejlighedsejer. Bestyrelsen kan skriftligt påbyde enhver ejerlejlighedsejer at lade fornødent vedligeholdelsesarbejde på lejlighedens vinduer udføre med et varsel af mindst L måned i perioden L5l4-15/9. Såfremt en ejer ikke efterkommer påbudet og lader arbejdet udføre senest 1 måned efter påbudet er fremsat, kan bestyrelsen eventuelt foranledige arbejdet udført for ejerens regning. Udskiftning af vindue til termoruder o.lign. kræver bestyrelsens forudgående godkendelse." 7t z København, den 1998 Den tegningsberettigede bestyrelse: tv,r f* 1r",i"u ìrrn-- I

14 *** * *** Side: 3 *** ***** * * * RetteniLyngby * *** *** Tinglysningsafdelingen PåÈegning på BYrde. Vedrørende matr.nr. 19 D Hovedejd, Kgs. Lyngby By, Chris-tians Dagbogsdato: L998 Dagbogsnr. : 7757 Afvist f ra tingbogen den 1-l idet det ikke af de! fremsendte materiale fremgår, hvem der er Legníngsberettiget Retten i Lyngby den l-l

15 *** * *** *** ***** *** * *** *** Retten i Lyngby Tinglysnings af de1 ingen Side: 4 Akt.nr.: BÐ 202 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. L9 Ej endomsej er: Lyst første gang den: Senest ændret den : Lyst som begæret AlitrM: servièutter og hæftel-ser. Retten i Lyngby den D Hovedejd, Kgs. Lyngby By, Christians under nr r nder nr

16 *** * *** Side: 5 *** ***** * * * RetteniLyngby * *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Byrde. Vedrørende matr.nr. 19 D Hovedejd, Kgs. LyngbY BY, Christians Dagbogsdato: t8.02.l998 oagnolsnr., 62sg! ô n'l'( ' Afvist fra dagbogen den all-erede p.g.a ufuldstændig matr.betegnelse, idet sognebetegnelsen mangler. Retten i Lyngby den 18.O2.L998 M)A*") \ DoreLe Olesen N ILYNGBY eltoftevei 10 l3.y;:t, ôu o31e l EI{ I LYNGBY fñmeltoftevej 10.t-t33-T:TTr ou or le

17 . Nr. 19 d Kongens Lyngby by, sof nre. -22 Skeltoftevej 2-6og 95,2800 Lyngby Anmelder: Lene Esmark Hjortespringparken Herlev Tlf. arb oka12452 Tlf (privat) ûr:r6rnal LrltÉi3 Ét Lrrlül.?tt4 tu.'i:;i,ï', a.., ' 'r)..' '' Tillæg Til vedtæger for ejerlejlighedsforeningen SkeltoftevE 2-6 og Bagsværdvej 95, tinglyst den 6. juni 1977 ogsenere. Vedtægternes $ 6, stk. 1, og tilføjelsen til dennes L aßnit af 9. februar 1998 ophæves og i stedet indsættes som nu $ 6, stk. 1.: Vedligeholdelse af ejendommen fordeles således: 'o \ \'/ A. Ejerforeningen vedligeholder fællesarealer såsom have og gårdsplads samt fællesrum i kælder, ejendommens tag og ydermure, trappeopgange og døre fra disse og ud af huset (yderdøre). Foreningen sørger tillige for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedernes. forsyningsledninger og fællesinst Ilationer udenfor de enkelte ejerlejligheder og indtil disses individuelle forgrening til de enkelte lejligheder (Faldstammer og gennemgående lodrette forsyningsledninger, som koldt og varmtvandsrør /gasledning i den enkelte lejlighed). B. De enkelte ejer{ejtighedsejere har selv den indvendige vedligeholdelse, herunder tapetsering, maling, hvidtning m.v. og fornyelse og vedligeholdelse af gulve, døre og vinduer, herunder også vinduer og døre fra lejligheden og ud til det fri eller til fællesareal samt garageporte. Ejeme vedligeholder eller fornyer ti[igt selv el-ledningee kontakter, radiatorer, vand- og gasledninger (vandrette / egen tilslutning).,:,sjlc 2. "t''hvis den enkelte ejer ikke vedligeholder eller fornyer lejlighedens installationer, vindueí, døre, gulve m.v. i fornødent omfang, kan bestyrelsen skriftligt påbyde den enkelte ejer at lade det vdføre indenfor en måned eller en evt. længere ûist. ' Efterkonunes påùuddet ilftg kan bõstyrelsen lade arbejdet udføre for ejerens regning. Stk.3. " 'Udskiftning af vinduer og døretil trappe skal ske med samme slags som hidtil benyttede eller med e,lr model, der er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan i forbindelse med udskiftninger. bestemmg at nye, ensartede modeller skal benymes. [ì

18 ! J I.l J.t í Stk. 2. bliver herefter stk. 4.: Q+L / rj LÀ. T. Såfremt et medlem groft tilsidesætter sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kæve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en dertil fastsat frist. Efterkommes besiyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen på foreningens vegne lade ejerlejligheden sætte i stand for eþrens regning og om fornødent blandt andet søge fyldèstgørelse i foreningens panteret. Yderligere kan bestyrelsen anvende bestemmelserne i $ 7. KøbenhavrL den 17. ianuar2002 Den tegningsberettigede bestyrelse:.j Troels Holgersen /), l/t{ iltu \l Nikolaj Frederiksen ^/E*J*hLæ'w ()

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab.

Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab. Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab. 1. Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen. Medlemskabet indtræder, når en ejers endelige skøde er tinglyst uden Præjudicerende

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ...

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ... Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder Vedtægt for Ejerforeningen Langelandsgade 208......... 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer,

Læs mere

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33.

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33. er VEDTÆGTER for "EjerlejlighedsforeningenH. Schneeklots Vej 31-33". Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er "Ejerlejlighedsforeningen H. Schneekloths Vej 31-33. " Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby.

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Vedtægter for Ejerforeningen Bakkegaarden. Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Foreningens formål: 2. Foreningen,

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Hasle Torv". 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger I medfør af 7 i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, som senest ændret ved 2 i lov nr. 485 af 9. juni 2004, fastsættes

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården Matr.nr. 2492 Vanløse, København. Anmelder: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18, Ejerl.nr. 1-30 1220 København K. Tlf: 33 15 84 45 Beliggende: Vanløse Alle 66-70/ Kilholmvej 29 A-B.

Læs mere

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved J.nr.: N-2-013209 psp/agl Matr. nr.: ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved Afgift kr. 5.500,00 Anmelder: 13 eq, 13 ep og 13 eo Ejerlav: ActaAdvokater Lille Næstved by, Hjultorv 18, 1. Herlufsholm

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN KÆRHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN KÆRHUSENE Nedenstående vedtægter er for 4, tinglyst d. 3. oktober 1987 og for den resterende del tinglyst i sin helhed d. 10. oktober 1992. Anmeldelse af ny opdeling af ejendommen i ejerlejligheder (vedr. 6, ) er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Matrikel nr. 324 c Korsør Bygrunde Adresse: Ny Strandvej 15-19, 4220 Korsør Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Ejerforeningen Pier 2 1. Foreningens

Læs mere

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Ejd. 154 V e d t æ g t e r Normalvedtægt for en ejerforening, oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder. Bekendtgørelse af 14. december 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1. Indledning, formål, medlemskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Sundby Overdrev 1. Foreningens navn, hjemsted, formål, medlemskab og hæftelse Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Sundby Overdrev, og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er: Ejerforeningen Kajhusene. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune. Foreningen er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister

Læs mere

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg VEDTÆGTER for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg 1. Indledning, formål, medlemskab, hæftelse og udbetaling. Stk. 1. Ejerforeningens navn er Mølledamsgade 8, og foreningens hjemsted er Silkeborg

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal Matr.nr.: 4071 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerlejlighed nr.: 1 34 Ejendommens beliggenhed: Tagensvej96 / Valhalsgade 1 Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 VEDTÆGTER. For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. Side 1 af 6

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 VEDTÆGTER. For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. Side 1 af 6 VEDTÆGTER For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 Side 1 af 6 Navn, hjemsted og formål l. Foreningens navn er: Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. 2. Foreningen har sit hjemsted i København. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 9210 Aalborg SØ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse,

Læs mere

Vedtægter. Ejerforeningen

Vedtægter. Ejerforeningen Vedtægter for Ejerforeningen Tvillingegård 1 Forpligtigelse og medlemmer: 1. Denne vedtægt forpligter enhver nuværende samt senere ejerlejlighedsejere i ejendommen beliggende på matr.nr. 15 l Måløv By,

Læs mere

Eierforeninsen Sletterhagevei 23. 25 og 27. Risskov

Eierforeninsen Sletterhagevei 23. 25 og 27. Risskov Vedtægt for Eierforeninsen Sletterhagevei 23. 25 og 27. Risskov Marr. nr. : s4 mx vej lby By S{tL+å6'* som vedtaget på ekstraordinær generatforsamling Anmelder 2 r= PARLKASEN ØISTIYLLA -I Frederiksbjerg

Læs mere

H A L D G U T T E N B E R G

H A L D G U T T E N B E R G OBS! Dette dokument er en sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med tidligere tillæg samt den ændring der blev besluttet på ordinær generalforsamling den 18. marts 2015. VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 Matr.nr. 3583, 6100 Haderslev Indledning, formål, medlemskab og hæftelse 1 Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. 7 i lov

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Ejerforeningen Borggården Matr. nr. 1118 Udenbys Klædebo Kvarter Romsøgade 3-5/Strynøgade 4-6/Musholmgade 2 Formanden

Ejerforeningen Borggården Matr. nr. 1118 Udenbys Klædebo Kvarter Romsøgade 3-5/Strynøgade 4-6/Musholmgade 2 Formanden Ejerforeningen Borggården Matr. nr. 1118 Udenbys Klædebo Kvarter Romsøgade 3-5/Strynøgade 4-6/Musholmgade 2 Formanden Vedtægter for Ejerforeningen Borggården Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. 1 V E D T Æ G T E R 1. NAVN, HJEMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Harrestrup Å. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Hvidovre Kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND Anmelder: Tlf. MATR.NR.: Ejl.nr. 1-40 af 162-c Øster Lyng, Nykøbing S. Jorder. 18.04.2007 BELIGGENDE: Havnevej 61 m.fl., 4500 Nykøbing Sj.. VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

Læs mere

Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v København K DEKLARATION =============

Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v København K DEKLARATION ============= Ejerlejligheder nr. 1-6 af Matr. nr. 89 Nørre Kvarter Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde 22 Anmelder: 1454 København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v. 1454 København K DEKLARATION =============

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54 n Matr. nr. : r 177 a Christianshavn Beliggende: Overgaden oven Vandet 54 1415 København K `/)7/ 65 Anmelder: Adv. Marianna Bækkel Administrations & Service Centret AIS Kristtneberg 3 2100 København ø

Læs mere

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening Ref. 265211-1 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er Ejerforeningen Søbyen Etape 3. 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518 Beliggende Albaniensgade 2 og Ungarnsgade 35-41 (matr.nr. 3489 Sundbyøster), samt Østrigsgade 32-38 og Albaniensgade 4 (matr.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008 J.nr.: 103522 Ejerlav: Bogense Markjorder Matr.nr.: 18 E Ejerlejlighed nr. 1 og 2 Beliggende: ANMELDER: Advokat Søren Olesen Adelgade 79 5400 Bogense 6481 1666 Rolighedsvej 16 5400 Bogense VEDTÆGTER FOR

Læs mere

Vedtægter for. Ejerlejlighedsforeningen matr. nr. 14di og 14dk Frederiksberg

Vedtægter for. Ejerlejlighedsforeningen matr. nr. 14di og 14dk Frederiksberg Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen matr. nr. 14di og 14dk Frederiksberg Dette er en læsevenlig version af foreningens vedtægter, genereret ud fra det skannede originaldokument og tilrettet, og derfor

Læs mere

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken Dato: 18042002 Matr. Nr. 75 a Ølstykke by, Ølstykke Lejlighedsnumre 1-28 Beliggende: Bryggerparken 1-28. 3650 Ølstykke Amnelder: Carsten Ringgård Advokat Østbanegade 55 2100 København ø 35 44 70 00 Vedtægter

Læs mere

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund Matr.nr.: 11 h Vridsløselille By, Anmelder: Advokat Jesper Bach Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København. De samlede vedtægter samt stiftelseserklæring for Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43, 2100 København Ø er en sammenskrivning af følgende dokumenter: Ejerforeningens stiftelseserklæring og vedtægter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83.

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83. Matr.nr.: 38 b Sdr. Køge Retsafgift kr. 1.400,00 Ejerlejlighederne: 1-327 Beliggende: Boholtevej 1-83 ANMELDER: 4600 Køge Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 V E D

Læs mere

Vedtægter for Hareklit Vejlaug

Vedtægter for Hareklit Vejlaug Vedtægter for Hareklit Vejlaug Navn 1. Vejlaugets navn er Hareklit Vejlaug og benævnes herefter "Vejlauget". Hjemsted 2. Vejlaugets hjemsted er Haurvig, Ringkøbing-Skjern Kommune. 3. Vejlaugets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SYVMØLLERGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SYVMØLLERGÅRDEN VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SYVMØLLERGÅRDEN 1. Navn Foreningens navn er Ejerforeningen Syvmøllergården cvr.nr. 25063589. 2. Hjemsted og værneting Foreningen er beliggende Nørre Boulevard 118-144, 4600

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR 1 NAVN 1.1 Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar" beliggende Løjt Feriecenter 1, 6200 Aabenraa,

Læs mere

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED Ekstraordinær generalforsamling Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen H.C. Andersens Vej 51-79, Næstved. Tid: Onsdag den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Katrines Venner" (tilknyttet Socialpsykiatrien i Århus):

Vedtægter for foreningen Katrines Venner (tilknyttet Socialpsykiatrien i Århus): Vedtægter for foreningen "Krines Venner" (tilknyttet Socialpsykirien i Århus): 1. Formål Foreningens formål er være med til udbrede kendskabet til psykiske lidelser. skabe gode rammer for fællesskaber

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter

Forslag til ændring af vedtægter Ejerforeningen Nordre Munkegård Den 24. november 2016 Forslag til ændring af vedtægter Ejerforeningens bestyrelse foreslår som en del af Klima og LAR projektet at ændre ejerforeningens vedtægter, så Gentofte

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Henrik Ibsens Vej 7-9

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Henrik Ibsens Vej 7-9 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Henrik Ibsens Vej 7-9 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. 7 i lov om ejerlejligheder, forholdene

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vejlbyparken Blok B

Vedtægter for Ejerforeningen Vejlbyparken Blok B Ejerlav: Vejlby By, Vejlby Anmelder: Matr.nr.: 17CR Advokatfirmaet Beliggende: Abel & Skovgård Larsen Skejbygårdsvej Sønder Allé 9 8240 Risskov 8000 Århus C. Tlf. 89 31 90 00 J.nr.51538-001 KJ/jab Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ Advokat Michael Møller Pedersen Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 MATR.NR: Matr.nr. 24-a m.fl. Aaby by, Aaby J.nr: 440-62534 MPE/PPT BELIGGENDE: Torngårds Allé og Torngårdsparken 9440 Aabybro

Læs mere

Anmelder j- tj S1WEIMÆR KBEM83AVNS O2O3.OO 1214 i -, SO7 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen Væmedamsvej 10, og foreningen har sit hjemsted

Anmelder j- tj S1WEIMÆR KBEM83AVNS O2O3.OO 1214 i -, SO7 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen Væmedamsvej 10, og foreningen har sit hjemsted Anmelder j- tj S1WEIMÆR KBEM83AVNS O2O3.OO 1214 i -, 497442 SO7 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen Væmedamsvej 10, og foreningen har sit hjemsted Væmedamsvej 10, 1619 København V. Foreningens formål:

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN AMALIEGAARDEN. Navn og beliggenhed 1

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN AMALIEGAARDEN. Navn og beliggenhed 1 Matr. nr.: 143 Sankt Annæ Øster Kvarter, København. 19022016 Ejerlejlighed nr.: 1-35 Beliggende: Amaliegade 23-25 1256 København K VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN AMALIEGAARDEN Navn og beliggenhed 1 Foreningens

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Vedtægt For Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6 2300 København S 14. april 2013 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst,

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

FÆGANGEN 10-16", 4180 SORØ

FÆGANGEN 10-16, 4180 SORØ V E D T Æ G T E R for "EJERFORENINGEN FÆGANGEN 10-16", 4180 SORØ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NAVN: Foreningens navn er "Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN WESSELS HAVE

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN WESSELS HAVE VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN WESSELS HAVE Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Ejerforeningen Wessels Have. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. 2.1 Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk"

Vedtægt for Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk" I anledning af at ejendommen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk, beliggende Bakken 26, 3050 Humlebæk er opdelt i 2 ejerlejligheder, fastsættes

Læs mere

Ejertav: Skab. Matr.nr. Adresse: lndividuel vedtægt for ejerforeningen Stadion Alle 33, Arhus C. r]f1;1å r-15 rlrl[fi,r:ilj::5

Ejertav: Skab. Matr.nr. Adresse: lndividuel vedtægt for ejerforeningen Stadion Alle 33, Arhus C. r]f1;1å r-15 rlrl[fi,r:ilj::5 Akt: Ejertav: Matr.nr. 741 dæ ejerlejlighederne nr. 1 + 3-14 Adresse: Stadion Alle 33, g000 Arhus Skab nr. Marselisborg, Arhus Bygrunde C Plliers EfendomsadminlstnationA/S Prismet - Silkeborgrcj2 8000

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægter for ejerlejlighedsforeningen Hostrupsvej 12-14

Vedtægter for ejerlejlighedsforeningen Hostrupsvej 12-14 Matr.nr. 45 bo Frederiksberg ejerlejlighed nr. 1-10 Matr.nr. 45 bp Frederiksberg ejerlejlighed nr. 1-10 Beliggende: Hostrupsvej 12-14, 1950 Frederiksberg C. Anmelder: Vedtægter for ejerlejlighedsforeningen

Læs mere

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME VEDTÆGTER NORDHOLMEN 1 2650 HVIDOVRE TELEFON 36 49 38 90 www.avedore-holme.dk info@avedore-holme.dk Vedtægter for INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE

Læs mere

ADVOKATER "EJERFORENINGEN AHAVNEN II" l. Navn

ADVOKATER EJERFORENINGEN AHAVNEN II l. Navn ~THOMSEN Matr.nr.: 20 as Køge Markjorder Ejerlejlighed nr. 1-48 Beliggende: Åhavnen 37-50 og 55-88 4600 Køge Anmelder: Advokat Merete Larsen Østbanegade 55 21 00 København ø Tlf. 35 44 70 00 Ejendommen

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Strandbo II. (Strandboulevarden 20, Classensgade 70 72, Østbanegade 33 47) August 2002

Vedtægter. for. Ejerforeningen Strandbo II. (Strandboulevarden 20, Classensgade 70 72, Østbanegade 33 47) August 2002 Vedtægter (tinglyst den 29. marts 1978, med ændringer tinglyst den 26. november 1980, 26. april 1983, 30. april 1985, 23. august 2000 og 8. juli 2002) for Ejerforeningen Strandbo II (Strandboulevarden

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn, Ejendommen matr. nr 512 af Christianshavns kvarter, stiftet d. 21. juli 1973.

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn, Ejendommen matr. nr 512 af Christianshavns kvarter, stiftet d. 21. juli 1973. Vedtægter Matr. nr. 512 af Christianshavns kvarter Anmelder: Lejl. 1-98 Qvortrup Administration Beliggenhed: Prinsessegade 1 og v. Adv Jens Anker Hansen Christianshavns Voldgade 13 25 Sortedams Dossering

Læs mere

VEDTÆGTER. For EJERFORENINGEN NORDLYSET

VEDTÆGTER. For EJERFORENINGEN NORDLYSET VEDTÆGTER For EJERFORENINGEN NORDLYSET Sammenskrevet version af vedtægterne pr. 27. november 2013 på baggrund af de oprindelige vedtægter samt efterfølgende tillæg. 1 Navn 1.1 Ejerforeningens navn er EJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus 1. Navn. medlemskab. værneting m.v. Foreningens navn er "Ejerforeningen Vestervang I". Foreningen har hjemsted i Vestervang 39, lejlighed

Læs mere

Penneo dokumentnøgle: YOKSA-ZQL7O-EI53P-EGTY4-D2TY4-5EFW3

Penneo dokumentnøgle: YOKSA-ZQL7O-EI53P-EGTY4-D2TY4-5EFW3 1 Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision, vedligeholdelse og udgiftsfordeling m.v. i det omfang, forholdet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN GUSTAV ADOLFS GADE 10

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN GUSTAV ADOLFS GADE 10 Matr. nr. 3200, Udenbys Klædebo Kvarter Ejerlejlighedsnr. 1-10 Beliggende: Gustav Adolfs Gade 10 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN GUSTAV ADOLFS GADE 10 Navn Foreningens navn er Ejerforeningen Gustav Adolfs

Læs mere

Resultatopgørelse for 2011

Resultatopgørelse for 2011 EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S Kasserer: Niels M. Knudsen Fælleddiget 37, 2300 København S tlf. 32 84 09 06 e-post: nmk@c.dk Den 13. januar 2012 Resultatopgørelse for

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14-06-2011 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ejerforeningen Frederiks Have. Dens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

EJERLEJLIGHEDS FORENINGEN BELLEVUE 4 VEDTÆGTER FOR. FOTOKOPI IgEMS SE: 12 12 54 10. Tlf. 74 65 11 40. Side 1/12. Ejerlav: GrAsten, GrAsten-Adsbøl

EJERLEJLIGHEDS FORENINGEN BELLEVUE 4 VEDTÆGTER FOR. FOTOKOPI IgEMS SE: 12 12 54 10. Tlf. 74 65 11 40. Side 1/12. Ejerlav: GrAsten, GrAsten-Adsbøl . Ejerlav: GrAsten, GrAsten-Adsbøl SE: 12 12 54 10 Anmelder: Matr.nr. 779 d Advokatflrmaet Kjems A/S Beliggenhed: Bellevue 4 6300 Gr~sten Palæet, Ahlefeldvej 5 6300 GrAsten Tlf. 74 65 11 40 J.nr. 140033

Læs mere

VEDTÆGTER. for EREMITAGEPARKEN. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN EREMITAGEPARKEN.

VEDTÆGTER. for EREMITAGEPARKEN. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN EREMITAGEPARKEN. VEDTÆGTER for EREMITAGEPARKEN NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN EREMITAGEPARKEN. Dens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2. Foreningens formål er at varetage administrationen

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 fast afgift: 1.400,00 Ejerlav: Egense By, Mou Sogn Anmelder: Matr.nr.: *, *, * ADVOKATFIRMAET Beliggenhed: Kystvej 10 B, Skovvej 2, Egense, ABEL OG SKOVGÅRD LARSEN 9280 Storvorde Sønder Allé 9 8000 Århus

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Ejerforeningen matr. nr. 18 qn, Elmelyparken 6 og 7 Solrød. 1. Navn, hjemsted og formål.

VEDTÆGTER. Ejerforeningen matr. nr. 18 qn, Elmelyparken 6 og 7 Solrød. 1. Navn, hjemsted og formål. VEDTÆGTER Ejerforeningen matr. nr. 18 qn, Elmelyparken 6 og 7 Solrød. 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Matr. nr. 18 qn, Elmelyparken 6 og 7, og dens hjemsted er Solrød Strand. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park ' Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park Indledning, og Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og' tinglyst, jf. 7 i lov om ejerlejligheder, forholdene om ejerforeningers ledelse,

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å Vedtægter for Ejerforeningen Giber Å Rev. 2, 9. april 2013 I hht beslutning på ekstraordinær generalforsamling 21.03.2013 2 1 Formål, medlemmer: Ejerforeningen har til formål at eje og drive og vedligeholde

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO J.nr.: 103522 Ejerlav: Bogense Markjorder Matr.nr.: 18 E Ejerlejlighed nr. 1 og 2 Beliggende: ANMELDER: Advokat Søren Olesen Adelgade 79 5400 Bogense 6481 1666 Rolighedsvej 16 5400 Bogense VEDTÆGTER FOR

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6 J.nr. 257869/JNI/JNJ 21. november 2014 Ejerlav: Århus Markjorder Matr.nr.: 1 BN Ejerl.nr.: 1-36 Beliggende: Åparken 6, 8000 Århus C Advokatpartnerselskab Åboulevarden 13 DK-8000 Aarhus C T +45 7011 1122

Læs mere

VEDTÆGT for VESTERBROHUS

VEDTÆGT for VESTERBROHUS VEDTÆGT for Ejerforeningen VESTERBROHUS Matr.nr. 332, Aalborg bygrunde Vesterbro 39 / Kirkegårdsgade 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning. 4 Stk. 2 Formål. Stk. 3 Medlemmer. 4 Stk. 4 Hæftelse. 4 Stk.

Læs mere