Akt: SIEab flfrnr.tua

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akt: SIEab flfrnr.tua"

Transkript

1 HøJESTËRETSSAGFøRER PAUL G. ROHBECKS EFTF. H. J. BEIER ADVOKAT MøÞERET FOR HøJESTERET '- ç iti$' i r$?7 a17e8b, /"/t I Matr. nr. 9-d Kongens Lyngby 1--, (--c'-"t-<2f'(' Lc,/ - (' Í Akt: SIEab flfrnr.tua 22OO KøBENHAVN N SORTEDAM ÞOSSERING 43 TELF. Or GIRO õ 07 Anme lder: Advokat H.J. Beier Sortedam Dosser i ng 2200 København N. 43 Bef iggenhed: Skeltoftevej 2-6 og Bagsværdvej 95, 2800 LYngbY. For ejendommen hervedimedførafstf re en ejer I ej I i ghedsforen matr.nr. l9-d Kongens fov nr. 199 af B. jun I lng med følgende Lyngby st i ftes I 966 og sene- VEDTÆGÏER Navn, hj emsted og formå. s t. sremp,elry,ær,ke,, Ey*9,b,! KUN GyLötct ro trstéjt4lil-ttu o, Do MMERKo NroRErs lasþ_qè.óni giaf PARAI -6rrF ff4it'iüiffiffi0û À$fl i Foreningens navn er tteierlej I lghedsforeningen Skeltoftevej 2-6 og Bagsværdvej 95t1. s 2. Foren I ngens h.iemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. R" Foren i ngens formå I er at adm I n I sfrere ej endommen mafr.nr. l9-d Kongens Lyngby, bet iggende Skelfoftevej 2, 4, 6 og Bagsværdvej 95, 2BOO Lyngby og af varetage medlemmernes fælt es i nferesser herunder beta I i ng af fæt I es udg i fter, tegn I ng af sædvanl ige forsikringer (lserunder brandforsikring og komblneret grundejerforsikrlng), renholdelse, vedl igeholdelse og fornye I ser I det omfang, sådanne foransfa I tn i nger efter ej endommens karakter må anses påkrævet samf sørge for, at ro og orden opretholdes i ejendommen.

2 -2- s 4. Foren íngens værneti ng er ietten i Lyngby. Kapital forhol d, medlemsbldrag m.v. s 5. For foreningens forpl lgtelser m.h.t. administration og fællesudgiffer m.v. hæfter medlemmerne personligt og solidarisk. T dækning af foreningens udglffer, jfr. S 3, befaler medlemmerne i forhold fil de for ejendommen fasfsatte fordeflngsfal en årsydelse, hvis størrelse fastsæffes af admlnistrator på grundlag af ef af ham udarbejdet, af den årt ige generalforsaml fng godkendf, driftsbudget. Den årt ige ydelse betales med )/4 hvert kvartal el ler månedsvis forud ti I ejendommens admln i sfrator. Til sikkerhed for betallng af forannævnte årsydelse og iøvrlgt af ethverf krav, som foreningen måtte få på de enkelte medlemmer, derunder udgifter ved et medlems misl igholdelsê, udsfeder hvert medlem, undtagen de oprindel î9e ejere af ejendommen, et ejerpantebrev af rimel ig størrelse, som overglves ejerforen i ngen som håndpant. S+ørrd sen af ejerpanfebrevet fastsæffes af besfyrelsen ved udstedelse af førsfe skøde på ejerlejligheden. Bestyrelsen er berettlget +tl om nødvendigt senere at for I ange ejerpanfebrevef forhøjet. Ejerpantebrevef respekterer de priorite*er, som hvï ler på ejerlejl lgheden ved udstedelsen af def førsfe skøde og respekferer iøvrlgf uden særskl lt påfegning + enhver tid sførst mul igt lån I kredifforenings- og sparekassemidler f il forhøjet rente og med statufmæssige forpligtelser. Ejerpantebrevef håndpantsæftes forenlngen el ler denns bank efter besfyrelsens nærmere bestemmelse. Vedl igeholdelse. s 6. Den udvendîge ved I igeholdelse foretages af forening ñ, medens den indvendfge vedl fgeholdelse påhvî ler de enkelte tejl íghedsejere, hvorved bemærkes, at indvendig vedl igeholdelse

3 -3- ikke alene omfatter tapetserlng, mal ing, hvidtning m.v., men også vedl lgeholdelse og fornyelse af gulve, døre og alt lejl lghedens udstyr iøvrigt, herunder el-ledninger, el-kontakfer, radlatorer, vand- og gasledninger, korf sagf alt, hvad der er lnstalteret ïndenfor ejerlej I ighedens væ99e, hvorîmod foreningen sørger for vedl lgeholdelse af fornyelse af lejl ighedens forsyningsledn Inger og ejendommens f æl les insla I lationer r denf or de enke l- te ejerlej t ígheder indtl I disses indivîduel le forgrenlng ti I de enkelte lej I lgheder. Såfremf et medlem groff tllsidesætter sin vedligeholdelsespllgt, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og lstandsæftelse forefaget indenfor en derfl I fastsaf frist. Efterkommes bestyre I sens krav I kke, kan bestyre I sen på foren I n- gens vegne lade ejerlejl igheden sætte i stand for ejerens re9- n i ng oþ om fornødens b I andt andet sø9e fy I desfgøre I se i foren i ngens panteret. Yder I i gere kan besfyre I sen anvende bestemme I - serne i S 7. gentagen gen el ler ordenen passenoe hold, har Mislioholdelse. \/ Hvis et medlem 9ør sig misl lgholdelse af sine et af dennes med I emmer skyldig i grov eller oftere forpi IgteIser overfor forenin- - herunder i kke overho I der husham af f raf lytte lej llgheden med kan foren I ngen på ægge varsel. Hvis en lejer gør sig skyldig I de i stk. I nævnte fordet samme virknlng, som om det var ejeren selv. Ordensforskrlfter og admln I straf ion. S B, Lej I ighedsejeren og de personer, der har opho I d I hans tejf ighed, må nøje efterkomme de af besfyrelsen fastsaffe ordensregler. lndfi I sådanne er udfærdíget, gælder det fi I den af Bol igmintsteríet godkendt lejekonfrakfsformrl lar (typeformu- I ar A ) høren de orden sreg I emenf '

4 -4- Ejerlejlighedsejeren må lkke lade foretage ændrlngef' reparatloner eller maling af ejendommens ydre eller af yderslden af vinduernes træværk el ler lade opsætte ski lte, reklamer' udvendige anfenner m.v. uden bestyrelsens samtykke' TTI ejendommens administration o9 almindel ige økonomlske og j uri d i ske forva lfn i n9 antager bestyre I sen en ejendomskynd i g admlnistrator. Ejendommens oprindel lge ejer har, lndti 2/3 af samtl Ige ejerlejl igheder i ejendommen er solgt, krav på at være adminlstrator el ler ret ti I af udpege en sådan og kan, når?/3 af lej I ighederne er sol9t, kun opsï9es, hvis dette sker med 6 måneders skriftl igf varåe{, og beslutning om opstgelsen er fruffet aí generalforsamlingen ved kvalificeret flerfal, ifr' s l0' 4. afsnit. Hvis den oprîndelige ejer eller den af ham udpegede adminlsfrator groff misl tgholder de med administratlonen forbundne forp I igte I ser, kan genera I forsaml I n9ery dog uden hensyn ti I antallet af solgle lej llgheder,ved kvallf iceret f lertal - jf r. s 10, 4.afsnlt - forlange, af admlnistrationsforho'l'rílet straks bri nges tl I ophør. Efferfø gendeadminisfratoreransættesogopsigesaf genera I forsam I i ngen. ops I 9e I se kan kun ske, såf remt genera I forsam i i ngen f or i anger rjef f e.. AdministratoroppebærerefårIigtvederIag,derfastsættes af besfyrelsen og iøvrigf i overensstemmelse med, hvad der ef normalt adminlstntionshonorar I ejerlejl lghedsejendomme' Generalforsamling. t0. hed. I em, hvem mef I erhed GeneraIforsamIingenerejerforenïn9enSøverstemynd 9- De af besfyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medafgøreisenvedfører,bringesforgeneraiforsamlîngen. Beslufninger på generalforsaml Ingen træffes ved stemefter fordelingstal. s ll. Hverf år afholdes lnden udgangen af mai måned ordînær

5 -5- generalfofsaml In9. Dagsordenen for denne skal omfatte føl' gende punkter: l. Af læggelse af årsberetning for det senest forløbne åé-og fore læggel se ti I godkendel se af årsregnskab med Påtegn I ng af rev i sor' Z. Godkendelse af det kommende års drlftsbudget' herunder fastsættelse af størrelsen af de i s 5 0mhand I ede årsyde I ser fra med I emmerne' 3. Valg at medlemmer fîl bestyrelsen' 4. Va I g af supp I eant. 5. Valg af revisor og Eksfraord i nær genera I relsen f Inder anlednlng derfil, ang i vet emne begæres af mi ndsf mer efter fordel Ingsfa l, el ler sam I i ng har bes I uttef det. s t2. General forsaml ing indkaldes supp I eant for denne. forsaml ing afhol des, når bestynår det til behandling af et /4 af ejerforen lngens med I emnår en t dlîgere generalforaf bestyrelsen med mindsf 4 dages va rse. lndkaldelsen skal angive +ld og sted for genera I foragtes sti I!et på gene- sam I ingen samt dagso -cjen. Fct-s!ag, der ralforsaml íngen, skal fremgå af indkal delsen og samtidig med denne fremlægges + eftersyn for medl emmerne på et i I ndka I - de I sen ang i vef sted. s t3. Ethvert medlem hár ret til at få ef angivet emne.bepå general forsaml ingen. Begæring om af få et emne be- hand let handlet på den ordínære generalforsaml ing må Være indglvet senest den 15. februar. Stemmeretfen kan kun udøves af medlemmet personl l9t eller af en mynd i g person, der i kke se l v er med l em af ejerforeoe som medlemmet skriftligt har glvef fuldmagt n I ngen, derfll. s t4. Generalforsaml ingen væl9er selv sin dirigent' I en at bestyrelsen autorîseret profokol optages en

6 -6- korf berefn i ng om forhand I i ngerne. Berefn i ngen underskri ves af d i ri genten og formanden for bestyre I sen ' Bestvre I sen. s t5. Besfyrelsen vælges af generalforsaml ingen. Den besfår af 3 medlemmer. Desuden vælges I suppleant' Bestyre I sesmed èmmerne o9 supp I eanten væ ges for å r ad gangen. Bestyrelsen vælger selv sin formand' Med en forretningsorden kan bestyrelsen fræffe nærmere besfemmelser om udførelsen af sit hverv' s 16. BestyrelsesmØde indkaldes af formanden samt, når et med I em af bestyre I sen begærer det. Besfyre I sen er bes I utn I ngsdygt i 9, når fo med I emmer er til slede. Bes I utn i ng træffes af de mødende besfyre i sesmeci i emmer ved slmpel stemmeflerhed. står stemmerne I ige, gør formandens stemme uds I aget. I en a f besfyre I sen autor i seret profoko I opfages en kort beretning om forhandl íngefne. Beretningen underskrives af de bestyre I sesmed I emmer, der har de ltagef i mødet' Teoninqsret. s t7 EjerforenIngenforpIigteSvedunderskriftafforman. den for besfyrelsen sammen med et andef medlem aí denne. Bestyrelsen meddeler adminlstrator sædvanl i9 adminisfrationsfuldmagt. Grundfond. S IB. Når det begæres af mindst l/4 af forenlngens medlem-

7 -7- mer efter fordel ingstal, skal der ti I bestridelse af fæl lesudgiffer oprettes en grundfond, hvorf il den enkelte lejllghedsejer årl fgt skal bidrage med l/" af ejendomsværdien for hans ejerlejllghed, Indtil fondens størrelse udgør 4% af ejendomsværdîen. På grund af de oprindelige ejeres pligf +il efter lejeloven at afholde udgiffer ti I udvendig og evenfuel indvendig vedligeholdelse vedrørende de lejligheder, der af dem er udlejef, er de frlfaget for at Indbetale ti I nærværende grundfond. Grundfondens mid ler skal anbringes i børsnoferede obl i- gationer, og renten af disse tl I læ99es kapitalen. Bestyrelsen er dispositlonsberetf iget over grundfonden. Revision. s 19. Ejerforen I ngens regnskab revi deres af en sfatsauforiseret revisor, der vælges af generalf orsamlingen. Revisor afgår hvertår. Genvalg kan f inde sfed' Revisor har adgang tli ai efferse aiie regnskabsbøger og beho I dn inger og kan fordre enhver op I ysn I n9, som han f I nder af befydn i ng for udføre I sen af s it hverv. Der føres en revísionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revislon af årsregnskab, skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende. Hver gang indførsel i revfsionsprofokol len er sket, skal denne fremlægges på førsfkommende bestyrelsesmøde og de t t I sfedeværen de med I emmer af beslyre I sen med underskr I ft bekræfte, ôt de har gjort sig bekendt med indførelsen. Arsreonskab. s 20. Foren i ngens regnskabsår er ka I enderåret. Det vedfagne regnskab underskr i ves af bestyre I sen o9 påtegnes af revîsor.

8 Fælleslån. -Bs 2t. SåÍemt det på genera I forsam ngen bes I uttes af optage et fælleslån f íl brug ved fornyelse af fællesinsfallatîoner, sførre vedl igeholdelsesarbejder el ler I ignende, er bestyrelsen bereftiget ti I at benyfte de efter S 4 tl I foreningen pantsafte ejerpantebreve som s î kkerhed for ef sådanf ån. s 22. Nærværende vedtægter begæres I ysf servitufsf i ffende på ejendommen mafr.nr. l9-d Kongens Lyngby, med føenlngen ved besfyre I sens formand som påta I ebereftigef. Med hensyn tt I de ejendommen og ejerlej I ighederne påhv i I ende panfehæfte I ser, serv itutter og byrder henv i ses + i I ejendommens blad i tingbogen. København, den 3. juni 1977 Dyppe I Indførf i dogbogen for refskreds nr" lyngby refs 3. afd, den -6 JUt l 1977 Sfempel: Àç K{. tyst,f4/#ã///',â,*- E M. HOFFÌWANN KST t;' /ws

9 -1 FËÐ. ffigt ûll'i30? AH: Skab þ-pnï. zaz i'fatn.nr. 19 d - Kongens LYngbY Gade og husnn.: Skeltoftevej2-6og Bagsværdvej 95 t Anmelder: Advokat H.J. Beier Sortedam Dossering 43 22oo Kdbenhavn N Ænd::ing af vedtægten for Ej enfoneningen Skeltoftevej 2-6 og Bagsvær:dvej 95 Matr.nr. fl S 11, stk. 1, l.punktum ændres ti} at lyde som f/lgen: Hvert år afhold.es inden udgangen af oktoben måned ondinær genenalfor samling. B. S 13, stk' l, 2 'Punktum ændnes til at IYde som f/igen: Begæning om at få et emne behandlet på den or"dinæne genenalfons Imliñg må-være indgivet senest den l-5 'august ' C. S 2o: stk']' ændnes til at lyde som fllgen: Foreningens regnskàbsån ]/ber fna 1.rnaj til 3o.apni}. Kdbenhavn, den 2l.november 1979 I bestsrnelsen:

10 Indført i dagbogen for tetskreds nr" 4 Lyngby reis 3. afdden *T FHÐ,f$80 siempel: LVST

11 ød 2a / Matr.nr. 19-d Kgs. Lyngby Beliggende Skeltoftevej 2-6, 2800 Lyngby dqh evon'lnr.ir Anmelder t ÞryAÞMIN STRATION 'o*'53gffi,tfl,l,lo' TLF ?4.I0. I 1115.É-, trüt,tr5ü{f - tlt 16?7?ó 5t1 0? ÆNDRTNG for E jerle j 1 ighedsforeningren AF VEDTÆGT Skeltoftevej 2-6 og ER Bagsværdvej 95 Ophævelse af vedtægterne S 5, 2. afsnit, 4. punktum fra: "og respekterer iøvrigt uden særskitrt påtegning tii enhver tid stãrst muligt lån i kreditforenings- og sparekassemidler til fornøjei- rente og med statutmæssige forpligtelser- " Den //'//ë? / I bestyrelsen: í ,//?:rvt*--./*='&--- Nanna Jensen f INDFØRT I DAGBOGEN /t 74.t9.91 o2oo44 Arne Thomassen 0/a"il, /" Itrt RETTEN I LYNGBY ffit o/tloqrk./c7'4-""-*';-t*-- "/t'/u /"'*'*,(4*/ ( V æøf'27'7orz'., f I Z l. Thomase ' kontorleder 4 /"-"-"á-t

12 fu,-' INDFØRT I DAGBOGËN û RETTEN I LYNGBY t q.t^þ L,'Ð 't l -.._l B. Hald 3æ8ir

13 Matr.nr.1-9 d Kongens Lyngby by, Ejl.me. t-22 Beliggenhed: Skeltoft ev ej 2-6 og Bagsværdvej 95, 2800 Lyngby Christians sogn I Anmelder: Qvortrup Administration A/S Sortedam Dossering 43 22O0 København N. T STEMPELMÆRKE rill Æ,G.Jh';dLJo-fro, LA]A7A CN N1 - til vedtægter for ejerlejlighedsforeningen Skeltoftevej 2-6o9 Bagsværdvej 95, tinglyst den 6. juni 1977 og senere. Tilføjelse til vedtægternes $ 6, L. afsnit: "Den udvendige vedligeholdelse af vinduer påhviler selvstændigt hver enkelt ejerlejlighedsejer. Bestyrelsen kan skriftligt påbyde enhver ejerlejlighedsejer at lade fornødent vedligeholdelsesarbejde på lejlighedens vinduer udføre med et varsel af mindst L måned i perioden L5l4-15/9. Såfremt en ejer ikke efterkommer påbudet og lader arbejdet udføre senest 1 måned efter påbudet er fremsat, kan bestyrelsen eventuelt foranledige arbejdet udført for ejerens regning. Udskiftning af vindue til termoruder o.lign. kræver bestyrelsens forudgående godkendelse." 7t z København, den 1998 Den tegningsberettigede bestyrelse: tv,r f* 1r",i"u ìrrn-- I

14 *** * *** Side: 3 *** ***** * * * RetteniLyngby * *** *** Tinglysningsafdelingen PåÈegning på BYrde. Vedrørende matr.nr. 19 D Hovedejd, Kgs. Lyngby By, Chris-tians Dagbogsdato: L998 Dagbogsnr. : 7757 Afvist f ra tingbogen den 1-l idet det ikke af de! fremsendte materiale fremgår, hvem der er Legníngsberettiget Retten i Lyngby den l-l

15 *** * *** *** ***** *** * *** *** Retten i Lyngby Tinglysnings af de1 ingen Side: 4 Akt.nr.: BÐ 202 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. L9 Ej endomsej er: Lyst første gang den: Senest ændret den : Lyst som begæret AlitrM: servièutter og hæftel-ser. Retten i Lyngby den D Hovedejd, Kgs. Lyngby By, Christians under nr r nder nr

16 *** * *** Side: 5 *** ***** * * * RetteniLyngby * *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Byrde. Vedrørende matr.nr. 19 D Hovedejd, Kgs. LyngbY BY, Christians Dagbogsdato: t8.02.l998 oagnolsnr., 62sg! ô n'l'( ' Afvist fra dagbogen den all-erede p.g.a ufuldstændig matr.betegnelse, idet sognebetegnelsen mangler. Retten i Lyngby den 18.O2.L998 M)A*") \ DoreLe Olesen N ILYNGBY eltoftevei 10 l3.y;:t, ôu o31e l EI{ I LYNGBY fñmeltoftevej 10.t-t33-T:TTr ou or le

17 . Nr. 19 d Kongens Lyngby by, sof nre. -22 Skeltoftevej 2-6og 95,2800 Lyngby Anmelder: Lene Esmark Hjortespringparken Herlev Tlf. arb oka12452 Tlf (privat) ûr:r6rnal LrltÉi3 Ét Lrrlül.?tt4 tu.'i:;i,ï', a.., ' 'r)..' '' Tillæg Til vedtæger for ejerlejlighedsforeningen SkeltoftevE 2-6 og Bagsværdvej 95, tinglyst den 6. juni 1977 ogsenere. Vedtægternes $ 6, stk. 1, og tilføjelsen til dennes L aßnit af 9. februar 1998 ophæves og i stedet indsættes som nu $ 6, stk. 1.: Vedligeholdelse af ejendommen fordeles således: 'o \ \'/ A. Ejerforeningen vedligeholder fællesarealer såsom have og gårdsplads samt fællesrum i kælder, ejendommens tag og ydermure, trappeopgange og døre fra disse og ud af huset (yderdøre). Foreningen sørger tillige for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedernes. forsyningsledninger og fællesinst Ilationer udenfor de enkelte ejerlejligheder og indtil disses individuelle forgrening til de enkelte lejligheder (Faldstammer og gennemgående lodrette forsyningsledninger, som koldt og varmtvandsrør /gasledning i den enkelte lejlighed). B. De enkelte ejer{ejtighedsejere har selv den indvendige vedligeholdelse, herunder tapetsering, maling, hvidtning m.v. og fornyelse og vedligeholdelse af gulve, døre og vinduer, herunder også vinduer og døre fra lejligheden og ud til det fri eller til fællesareal samt garageporte. Ejeme vedligeholder eller fornyer ti[igt selv el-ledningee kontakter, radiatorer, vand- og gasledninger (vandrette / egen tilslutning).,:,sjlc 2. "t''hvis den enkelte ejer ikke vedligeholder eller fornyer lejlighedens installationer, vindueí, døre, gulve m.v. i fornødent omfang, kan bestyrelsen skriftligt påbyde den enkelte ejer at lade det vdføre indenfor en måned eller en evt. længere ûist. ' Efterkonunes påùuddet ilftg kan bõstyrelsen lade arbejdet udføre for ejerens regning. Stk.3. " 'Udskiftning af vinduer og døretil trappe skal ske med samme slags som hidtil benyttede eller med e,lr model, der er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan i forbindelse med udskiftninger. bestemmg at nye, ensartede modeller skal benymes. [ì

18 ! J I.l J.t í Stk. 2. bliver herefter stk. 4.: Q+L / rj LÀ. T. Såfremt et medlem groft tilsidesætter sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kæve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en dertil fastsat frist. Efterkommes besiyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen på foreningens vegne lade ejerlejligheden sætte i stand for eþrens regning og om fornødent blandt andet søge fyldèstgørelse i foreningens panteret. Yderligere kan bestyrelsen anvende bestemmelserne i $ 7. KøbenhavrL den 17. ianuar2002 Den tegningsberettigede bestyrelse:.j Troels Holgersen /), l/t{ iltu \l Nikolaj Frederiksen ^/E*J*hLæ'w ()

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124 J. nr. 66-15920-0-BR Ejerlav: Hvessinge by, Glostrup Mr. Nr. 4 bn og 4 bc CVR.nr. 28 84 19 57 Anmelder: Advokfirmaet PerTherkildsen A/S Buddingevej 289 2860 Søborg tif. 39 57 00 00 Beliggende: Egeskoven

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere

$r. ss. s4. VEDT/f,GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TUREGÅRDEN $2. $3.

$r. ss. s4. VEDT/f,GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TUREGÅRDEN $2. $3. Foreningens navn og hjemsted: VEDT/f,GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TUREGÅRDEN $r. Forenin gens navn er Andelsboli gforeningen Turegården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål:

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere