Akt: SIEab flfrnr.tua

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akt: SIEab flfrnr.tua"

Transkript

1 HøJESTËRETSSAGFøRER PAUL G. ROHBECKS EFTF. H. J. BEIER ADVOKAT MøÞERET FOR HøJESTERET '- ç iti$' i r$?7 a17e8b, /"/t I Matr. nr. 9-d Kongens Lyngby 1--, (--c'-"t-<2f'(' Lc,/ - (' Í Akt: SIEab flfrnr.tua 22OO KøBENHAVN N SORTEDAM ÞOSSERING 43 TELF. Or GIRO õ 07 Anme lder: Advokat H.J. Beier Sortedam Dosser i ng 2200 København N. 43 Bef iggenhed: Skeltoftevej 2-6 og Bagsværdvej 95, 2800 LYngbY. For ejendommen hervedimedførafstf re en ejer I ej I i ghedsforen matr.nr. l9-d Kongens fov nr. 199 af B. jun I lng med følgende Lyngby st i ftes I 966 og sene- VEDTÆGÏER Navn, hj emsted og formå. s t. sremp,elry,ær,ke,, Ey*9,b,! KUN GyLötct ro trstéjt4lil-ttu o, Do MMERKo NroRErs lasþ_qè.óni giaf PARAI -6rrF ff4it'iüiffiffi0û À$fl i Foreningens navn er tteierlej I lghedsforeningen Skeltoftevej 2-6 og Bagsværdvej 95t1. s 2. Foren I ngens h.iemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. R" Foren i ngens formå I er at adm I n I sfrere ej endommen mafr.nr. l9-d Kongens Lyngby, bet iggende Skelfoftevej 2, 4, 6 og Bagsværdvej 95, 2BOO Lyngby og af varetage medlemmernes fælt es i nferesser herunder beta I i ng af fæt I es udg i fter, tegn I ng af sædvanl ige forsikringer (lserunder brandforsikring og komblneret grundejerforsikrlng), renholdelse, vedl igeholdelse og fornye I ser I det omfang, sådanne foransfa I tn i nger efter ej endommens karakter må anses påkrævet samf sørge for, at ro og orden opretholdes i ejendommen.

2 -2- s 4. Foren íngens værneti ng er ietten i Lyngby. Kapital forhol d, medlemsbldrag m.v. s 5. For foreningens forpl lgtelser m.h.t. administration og fællesudgiffer m.v. hæfter medlemmerne personligt og solidarisk. T dækning af foreningens udglffer, jfr. S 3, befaler medlemmerne i forhold fil de for ejendommen fasfsatte fordeflngsfal en årsydelse, hvis størrelse fastsæffes af admlnistrator på grundlag af ef af ham udarbejdet, af den årt ige generalforsaml fng godkendf, driftsbudget. Den årt ige ydelse betales med )/4 hvert kvartal el ler månedsvis forud ti I ejendommens admln i sfrator. Til sikkerhed for betallng af forannævnte årsydelse og iøvrlgt af ethverf krav, som foreningen måtte få på de enkelte medlemmer, derunder udgifter ved et medlems misl igholdelsê, udsfeder hvert medlem, undtagen de oprindel î9e ejere af ejendommen, et ejerpantebrev af rimel ig størrelse, som overglves ejerforen i ngen som håndpant. S+ørrd sen af ejerpanfebrevet fastsæffes af besfyrelsen ved udstedelse af førsfe skøde på ejerlejligheden. Bestyrelsen er berettlget +tl om nødvendigt senere at for I ange ejerpanfebrevef forhøjet. Ejerpantebrevef respekterer de priorite*er, som hvï ler på ejerlejl lgheden ved udstedelsen af def førsfe skøde og respekferer iøvrlgf uden særskl lt påfegning + enhver tid sførst mul igt lån I kredifforenings- og sparekassemidler f il forhøjet rente og med statufmæssige forpligtelser. Ejerpantebrevef håndpantsæftes forenlngen el ler denns bank efter besfyrelsens nærmere bestemmelse. Vedl igeholdelse. s 6. Den udvendîge ved I igeholdelse foretages af forening ñ, medens den indvendfge vedl fgeholdelse påhvî ler de enkelte tejl íghedsejere, hvorved bemærkes, at indvendig vedl igeholdelse

3 -3- ikke alene omfatter tapetserlng, mal ing, hvidtning m.v., men også vedl lgeholdelse og fornyelse af gulve, døre og alt lejl lghedens udstyr iøvrigt, herunder el-ledninger, el-kontakfer, radlatorer, vand- og gasledninger, korf sagf alt, hvad der er lnstalteret ïndenfor ejerlej I ighedens væ99e, hvorîmod foreningen sørger for vedl lgeholdelse af fornyelse af lejl ighedens forsyningsledn Inger og ejendommens f æl les insla I lationer r denf or de enke l- te ejerlej t ígheder indtl I disses indivîduel le forgrenlng ti I de enkelte lej I lgheder. Såfremf et medlem groff tllsidesætter sin vedligeholdelsespllgt, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og lstandsæftelse forefaget indenfor en derfl I fastsaf frist. Efterkommes bestyre I sens krav I kke, kan bestyre I sen på foren I n- gens vegne lade ejerlejl igheden sætte i stand for ejerens re9- n i ng oþ om fornødens b I andt andet sø9e fy I desfgøre I se i foren i ngens panteret. Yder I i gere kan besfyre I sen anvende bestemme I - serne i S 7. gentagen gen el ler ordenen passenoe hold, har Mislioholdelse. \/ Hvis et medlem 9ør sig misl lgholdelse af sine et af dennes med I emmer skyldig i grov eller oftere forpi IgteIser overfor forenin- - herunder i kke overho I der husham af f raf lytte lej llgheden med kan foren I ngen på ægge varsel. Hvis en lejer gør sig skyldig I de i stk. I nævnte fordet samme virknlng, som om det var ejeren selv. Ordensforskrlfter og admln I straf ion. S B, Lej I ighedsejeren og de personer, der har opho I d I hans tejf ighed, må nøje efterkomme de af besfyrelsen fastsaffe ordensregler. lndfi I sådanne er udfærdíget, gælder det fi I den af Bol igmintsteríet godkendt lejekonfrakfsformrl lar (typeformu- I ar A ) høren de orden sreg I emenf '

4 -4- Ejerlejlighedsejeren må lkke lade foretage ændrlngef' reparatloner eller maling af ejendommens ydre eller af yderslden af vinduernes træværk el ler lade opsætte ski lte, reklamer' udvendige anfenner m.v. uden bestyrelsens samtykke' TTI ejendommens administration o9 almindel ige økonomlske og j uri d i ske forva lfn i n9 antager bestyre I sen en ejendomskynd i g admlnistrator. Ejendommens oprindel lge ejer har, lndti 2/3 af samtl Ige ejerlejl igheder i ejendommen er solgt, krav på at være adminlstrator el ler ret ti I af udpege en sådan og kan, når?/3 af lej I ighederne er sol9t, kun opsï9es, hvis dette sker med 6 måneders skriftl igf varåe{, og beslutning om opstgelsen er fruffet aí generalforsamlingen ved kvalificeret flerfal, ifr' s l0' 4. afsnit. Hvis den oprîndelige ejer eller den af ham udpegede adminlsfrator groff misl tgholder de med administratlonen forbundne forp I igte I ser, kan genera I forsaml I n9ery dog uden hensyn ti I antallet af solgle lej llgheder,ved kvallf iceret f lertal - jf r. s 10, 4.afsnlt - forlange, af admlnistrationsforho'l'rílet straks bri nges tl I ophør. Efferfø gendeadminisfratoreransættesogopsigesaf genera I forsam I i ngen. ops I 9e I se kan kun ske, såf remt genera I forsam i i ngen f or i anger rjef f e.. AdministratoroppebærerefårIigtvederIag,derfastsættes af besfyrelsen og iøvrigf i overensstemmelse med, hvad der ef normalt adminlstntionshonorar I ejerlejl lghedsejendomme' Generalforsamling. t0. hed. I em, hvem mef I erhed GeneraIforsamIingenerejerforenïn9enSøverstemynd 9- De af besfyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medafgøreisenvedfører,bringesforgeneraiforsamlîngen. Beslufninger på generalforsaml Ingen træffes ved stemefter fordelingstal. s ll. Hverf år afholdes lnden udgangen af mai måned ordînær

5 -5- generalfofsaml In9. Dagsordenen for denne skal omfatte føl' gende punkter: l. Af læggelse af årsberetning for det senest forløbne åé-og fore læggel se ti I godkendel se af årsregnskab med Påtegn I ng af rev i sor' Z. Godkendelse af det kommende års drlftsbudget' herunder fastsættelse af størrelsen af de i s 5 0mhand I ede årsyde I ser fra med I emmerne' 3. Valg at medlemmer fîl bestyrelsen' 4. Va I g af supp I eant. 5. Valg af revisor og Eksfraord i nær genera I relsen f Inder anlednlng derfil, ang i vet emne begæres af mi ndsf mer efter fordel Ingsfa l, el ler sam I i ng har bes I uttef det. s t2. General forsaml ing indkaldes supp I eant for denne. forsaml ing afhol des, når bestynår det til behandling af et /4 af ejerforen lngens med I emnår en t dlîgere generalforaf bestyrelsen med mindsf 4 dages va rse. lndkaldelsen skal angive +ld og sted for genera I foragtes sti I!et på gene- sam I ingen samt dagso -cjen. Fct-s!ag, der ralforsaml íngen, skal fremgå af indkal delsen og samtidig med denne fremlægges + eftersyn for medl emmerne på et i I ndka I - de I sen ang i vef sted. s t3. Ethvert medlem hár ret til at få ef angivet emne.bepå general forsaml ingen. Begæring om af få et emne be- hand let handlet på den ordínære generalforsaml ing må Være indglvet senest den 15. februar. Stemmeretfen kan kun udøves af medlemmet personl l9t eller af en mynd i g person, der i kke se l v er med l em af ejerforeoe som medlemmet skriftligt har glvef fuldmagt n I ngen, derfll. s t4. Generalforsaml ingen væl9er selv sin dirigent' I en at bestyrelsen autorîseret profokol optages en

6 -6- korf berefn i ng om forhand I i ngerne. Berefn i ngen underskri ves af d i ri genten og formanden for bestyre I sen ' Bestvre I sen. s t5. Besfyrelsen vælges af generalforsaml ingen. Den besfår af 3 medlemmer. Desuden vælges I suppleant' Bestyre I sesmed èmmerne o9 supp I eanten væ ges for å r ad gangen. Bestyrelsen vælger selv sin formand' Med en forretningsorden kan bestyrelsen fræffe nærmere besfemmelser om udførelsen af sit hverv' s 16. BestyrelsesmØde indkaldes af formanden samt, når et med I em af bestyre I sen begærer det. Besfyre I sen er bes I utn I ngsdygt i 9, når fo med I emmer er til slede. Bes I utn i ng træffes af de mødende besfyre i sesmeci i emmer ved slmpel stemmeflerhed. står stemmerne I ige, gør formandens stemme uds I aget. I en a f besfyre I sen autor i seret profoko I opfages en kort beretning om forhandl íngefne. Beretningen underskrives af de bestyre I sesmed I emmer, der har de ltagef i mødet' Teoninqsret. s t7 EjerforenIngenforpIigteSvedunderskriftafforman. den for besfyrelsen sammen med et andef medlem aí denne. Bestyrelsen meddeler adminlstrator sædvanl i9 adminisfrationsfuldmagt. Grundfond. S IB. Når det begæres af mindst l/4 af forenlngens medlem-

7 -7- mer efter fordel ingstal, skal der ti I bestridelse af fæl lesudgiffer oprettes en grundfond, hvorf il den enkelte lejllghedsejer årl fgt skal bidrage med l/" af ejendomsværdien for hans ejerlejllghed, Indtil fondens størrelse udgør 4% af ejendomsværdîen. På grund af de oprindelige ejeres pligf +il efter lejeloven at afholde udgiffer ti I udvendig og evenfuel indvendig vedligeholdelse vedrørende de lejligheder, der af dem er udlejef, er de frlfaget for at Indbetale ti I nærværende grundfond. Grundfondens mid ler skal anbringes i børsnoferede obl i- gationer, og renten af disse tl I læ99es kapitalen. Bestyrelsen er dispositlonsberetf iget over grundfonden. Revision. s 19. Ejerforen I ngens regnskab revi deres af en sfatsauforiseret revisor, der vælges af generalf orsamlingen. Revisor afgår hvertår. Genvalg kan f inde sfed' Revisor har adgang tli ai efferse aiie regnskabsbøger og beho I dn inger og kan fordre enhver op I ysn I n9, som han f I nder af befydn i ng for udføre I sen af s it hverv. Der føres en revísionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revislon af årsregnskab, skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende. Hver gang indførsel i revfsionsprofokol len er sket, skal denne fremlægges på førsfkommende bestyrelsesmøde og de t t I sfedeværen de med I emmer af beslyre I sen med underskr I ft bekræfte, ôt de har gjort sig bekendt med indførelsen. Arsreonskab. s 20. Foren i ngens regnskabsår er ka I enderåret. Det vedfagne regnskab underskr i ves af bestyre I sen o9 påtegnes af revîsor.

8 Fælleslån. -Bs 2t. SåÍemt det på genera I forsam ngen bes I uttes af optage et fælleslån f íl brug ved fornyelse af fællesinsfallatîoner, sførre vedl igeholdelsesarbejder el ler I ignende, er bestyrelsen bereftiget ti I at benyfte de efter S 4 tl I foreningen pantsafte ejerpantebreve som s î kkerhed for ef sådanf ån. s 22. Nærværende vedtægter begæres I ysf servitufsf i ffende på ejendommen mafr.nr. l9-d Kongens Lyngby, med føenlngen ved besfyre I sens formand som påta I ebereftigef. Med hensyn tt I de ejendommen og ejerlej I ighederne påhv i I ende panfehæfte I ser, serv itutter og byrder henv i ses + i I ejendommens blad i tingbogen. København, den 3. juni 1977 Dyppe I Indførf i dogbogen for refskreds nr" lyngby refs 3. afd, den -6 JUt l 1977 Sfempel: Àç K{. tyst,f4/#ã///',â,*- E M. HOFFÌWANN KST t;' /ws

9 -1 FËÐ. ffigt ûll'i30? AH: Skab þ-pnï. zaz i'fatn.nr. 19 d - Kongens LYngbY Gade og husnn.: Skeltoftevej2-6og Bagsværdvej 95 t Anmelder: Advokat H.J. Beier Sortedam Dossering 43 22oo Kdbenhavn N Ænd::ing af vedtægten for Ej enfoneningen Skeltoftevej 2-6 og Bagsvær:dvej 95 Matr.nr. fl S 11, stk. 1, l.punktum ændres ti} at lyde som f/lgen: Hvert år afhold.es inden udgangen af oktoben måned ondinær genenalfor samling. B. S 13, stk' l, 2 'Punktum ændnes til at IYde som f/igen: Begæning om at få et emne behandlet på den or"dinæne genenalfons Imliñg må-være indgivet senest den l-5 'august ' C. S 2o: stk']' ændnes til at lyde som fllgen: Foreningens regnskàbsån ]/ber fna 1.rnaj til 3o.apni}. Kdbenhavn, den 2l.november 1979 I bestsrnelsen:

10 Indført i dagbogen for tetskreds nr" 4 Lyngby reis 3. afdden *T FHÐ,f$80 siempel: LVST

11 ød 2a / Matr.nr. 19-d Kgs. Lyngby Beliggende Skeltoftevej 2-6, 2800 Lyngby dqh evon'lnr.ir Anmelder t ÞryAÞMIN STRATION 'o*'53gffi,tfl,l,lo' TLF ?4.I0. I 1115.É-, trüt,tr5ü{f - tlt 16?7?ó 5t1 0? ÆNDRTNG for E jerle j 1 ighedsforeningren AF VEDTÆGT Skeltoftevej 2-6 og ER Bagsværdvej 95 Ophævelse af vedtægterne S 5, 2. afsnit, 4. punktum fra: "og respekterer iøvrigt uden særskitrt påtegning tii enhver tid stãrst muligt lån i kreditforenings- og sparekassemidler til fornøjei- rente og med statutmæssige forpligtelser- " Den //'//ë? / I bestyrelsen: í ,//?:rvt*--./*='&--- Nanna Jensen f INDFØRT I DAGBOGEN /t 74.t9.91 o2oo44 Arne Thomassen 0/a"il, /" Itrt RETTEN I LYNGBY ffit o/tloqrk./c7'4-""-*';-t*-- "/t'/u /"'*'*,(4*/ ( V æøf'27'7orz'., f I Z l. Thomase ' kontorleder 4 /"-"-"á-t

12 fu,-' INDFØRT I DAGBOGËN û RETTEN I LYNGBY t q.t^þ L,'Ð 't l -.._l B. Hald 3æ8ir

13 Matr.nr.1-9 d Kongens Lyngby by, Ejl.me. t-22 Beliggenhed: Skeltoft ev ej 2-6 og Bagsværdvej 95, 2800 Lyngby Christians sogn I Anmelder: Qvortrup Administration A/S Sortedam Dossering 43 22O0 København N. T STEMPELMÆRKE rill Æ,G.Jh';dLJo-fro, LA]A7A CN N1 - til vedtægter for ejerlejlighedsforeningen Skeltoftevej 2-6o9 Bagsværdvej 95, tinglyst den 6. juni 1977 og senere. Tilføjelse til vedtægternes $ 6, L. afsnit: "Den udvendige vedligeholdelse af vinduer påhviler selvstændigt hver enkelt ejerlejlighedsejer. Bestyrelsen kan skriftligt påbyde enhver ejerlejlighedsejer at lade fornødent vedligeholdelsesarbejde på lejlighedens vinduer udføre med et varsel af mindst L måned i perioden L5l4-15/9. Såfremt en ejer ikke efterkommer påbudet og lader arbejdet udføre senest 1 måned efter påbudet er fremsat, kan bestyrelsen eventuelt foranledige arbejdet udført for ejerens regning. Udskiftning af vindue til termoruder o.lign. kræver bestyrelsens forudgående godkendelse." 7t z København, den 1998 Den tegningsberettigede bestyrelse: tv,r f* 1r",i"u ìrrn-- I

14 *** * *** Side: 3 *** ***** * * * RetteniLyngby * *** *** Tinglysningsafdelingen PåÈegning på BYrde. Vedrørende matr.nr. 19 D Hovedejd, Kgs. Lyngby By, Chris-tians Dagbogsdato: L998 Dagbogsnr. : 7757 Afvist f ra tingbogen den 1-l idet det ikke af de! fremsendte materiale fremgår, hvem der er Legníngsberettiget Retten i Lyngby den l-l

15 *** * *** *** ***** *** * *** *** Retten i Lyngby Tinglysnings af de1 ingen Side: 4 Akt.nr.: BÐ 202 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. L9 Ej endomsej er: Lyst første gang den: Senest ændret den : Lyst som begæret AlitrM: servièutter og hæftel-ser. Retten i Lyngby den D Hovedejd, Kgs. Lyngby By, Christians under nr r nder nr

16 *** * *** Side: 5 *** ***** * * * RetteniLyngby * *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Byrde. Vedrørende matr.nr. 19 D Hovedejd, Kgs. LyngbY BY, Christians Dagbogsdato: t8.02.l998 oagnolsnr., 62sg! ô n'l'( ' Afvist fra dagbogen den all-erede p.g.a ufuldstændig matr.betegnelse, idet sognebetegnelsen mangler. Retten i Lyngby den 18.O2.L998 M)A*") \ DoreLe Olesen N ILYNGBY eltoftevei 10 l3.y;:t, ôu o31e l EI{ I LYNGBY fñmeltoftevej 10.t-t33-T:TTr ou or le

17 . Nr. 19 d Kongens Lyngby by, sof nre. -22 Skeltoftevej 2-6og 95,2800 Lyngby Anmelder: Lene Esmark Hjortespringparken Herlev Tlf. arb oka12452 Tlf (privat) ûr:r6rnal LrltÉi3 Ét Lrrlül.?tt4 tu.'i:;i,ï', a.., ' 'r)..' '' Tillæg Til vedtæger for ejerlejlighedsforeningen SkeltoftevE 2-6 og Bagsværdvej 95, tinglyst den 6. juni 1977 ogsenere. Vedtægternes $ 6, stk. 1, og tilføjelsen til dennes L aßnit af 9. februar 1998 ophæves og i stedet indsættes som nu $ 6, stk. 1.: Vedligeholdelse af ejendommen fordeles således: 'o \ \'/ A. Ejerforeningen vedligeholder fællesarealer såsom have og gårdsplads samt fællesrum i kælder, ejendommens tag og ydermure, trappeopgange og døre fra disse og ud af huset (yderdøre). Foreningen sørger tillige for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedernes. forsyningsledninger og fællesinst Ilationer udenfor de enkelte ejerlejligheder og indtil disses individuelle forgrening til de enkelte lejligheder (Faldstammer og gennemgående lodrette forsyningsledninger, som koldt og varmtvandsrør /gasledning i den enkelte lejlighed). B. De enkelte ejer{ejtighedsejere har selv den indvendige vedligeholdelse, herunder tapetsering, maling, hvidtning m.v. og fornyelse og vedligeholdelse af gulve, døre og vinduer, herunder også vinduer og døre fra lejligheden og ud til det fri eller til fællesareal samt garageporte. Ejeme vedligeholder eller fornyer ti[igt selv el-ledningee kontakter, radiatorer, vand- og gasledninger (vandrette / egen tilslutning).,:,sjlc 2. "t''hvis den enkelte ejer ikke vedligeholder eller fornyer lejlighedens installationer, vindueí, døre, gulve m.v. i fornødent omfang, kan bestyrelsen skriftligt påbyde den enkelte ejer at lade det vdføre indenfor en måned eller en evt. længere ûist. ' Efterkonunes påùuddet ilftg kan bõstyrelsen lade arbejdet udføre for ejerens regning. Stk.3. " 'Udskiftning af vinduer og døretil trappe skal ske med samme slags som hidtil benyttede eller med e,lr model, der er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan i forbindelse med udskiftninger. bestemmg at nye, ensartede modeller skal benymes. [ì

18 ! J I.l J.t í Stk. 2. bliver herefter stk. 4.: Q+L / rj LÀ. T. Såfremt et medlem groft tilsidesætter sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kæve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en dertil fastsat frist. Efterkommes besiyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen på foreningens vegne lade ejerlejligheden sætte i stand for eþrens regning og om fornødent blandt andet søge fyldèstgørelse i foreningens panteret. Yderligere kan bestyrelsen anvende bestemmelserne i $ 7. KøbenhavrL den 17. ianuar2002 Den tegningsberettigede bestyrelse:.j Troels Holgersen /), l/t{ iltu \l Nikolaj Frederiksen ^/E*J*hLæ'w ()

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Matrikel nr. 324 c Korsør Bygrunde Adresse: Ny Strandvej 15-19, 4220 Korsør Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Ejerforeningen Pier 2 1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Hasle Torv". 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er: Ejerforeningen Kajhusene. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune. Foreningen er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister

Læs mere

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Ejd. 154 V e d t æ g t e r Normalvedtægt for en ejerforening, oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder. Bekendtgørelse af 14. december 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1. Indledning, formål, medlemskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. 1 V E D T Æ G T E R 1. NAVN, HJEMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Harrestrup Å. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Hvidovre Kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND Anmelder: Tlf. MATR.NR.: Ejl.nr. 1-40 af 162-c Øster Lyng, Nykøbing S. Jorder. 18.04.2007 BELIGGENDE: Havnevej 61 m.fl., 4500 Nykøbing Sj.. VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 VEDTÆGTER. For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. Side 1 af 6

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 VEDTÆGTER. For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. Side 1 af 6 VEDTÆGTER For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 Side 1 af 6 Navn, hjemsted og formål l. Foreningens navn er: Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. 2. Foreningen har sit hjemsted i København. Foreningen

Læs mere

H A L D G U T T E N B E R G

H A L D G U T T E N B E R G OBS! Dette dokument er en sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med tidligere tillæg samt den ændring der blev besluttet på ordinær generalforsamling den 18. marts 2015. VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR 1 NAVN 1.1 Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar" beliggende Løjt Feriecenter 1, 6200 Aabenraa,

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54 n Matr. nr. : r 177 a Christianshavn Beliggende: Overgaden oven Vandet 54 1415 København K `/)7/ 65 Anmelder: Adv. Marianna Bækkel Administrations & Service Centret AIS Kristtneberg 3 2100 København ø

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København. De samlede vedtægter samt stiftelseserklæring for Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43, 2100 København Ø er en sammenskrivning af følgende dokumenter: Ejerforeningens stiftelseserklæring og vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund Matr.nr.: 11 h Vridsløselille By, Anmelder: Advokat Jesper Bach Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Læs mere

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED Ekstraordinær generalforsamling Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen H.C. Andersens Vej 51-79, Næstved. Tid: Onsdag den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008 J.nr.: 103522 Ejerlav: Bogense Markjorder Matr.nr.: 18 E Ejerlejlighed nr. 1 og 2 Beliggende: ANMELDER: Advokat Søren Olesen Adelgade 79 5400 Bogense 6481 1666 Rolighedsvej 16 5400 Bogense VEDTÆGTER FOR

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ Advokat Michael Møller Pedersen Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 MATR.NR: Matr.nr. 24-a m.fl. Aaby by, Aaby J.nr: 440-62534 MPE/PPT BELIGGENDE: Torngårds Allé og Torngårdsparken 9440 Aabybro

Læs mere

FÆGANGEN 10-16", 4180 SORØ

FÆGANGEN 10-16, 4180 SORØ V E D T Æ G T E R for "EJERFORENINGEN FÆGANGEN 10-16", 4180 SORØ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NAVN: Foreningens navn er "Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

VEDTÆGTER. For EJERFORENINGEN NORDLYSET

VEDTÆGTER. For EJERFORENINGEN NORDLYSET VEDTÆGTER For EJERFORENINGEN NORDLYSET Sammenskrevet version af vedtægterne pr. 27. november 2013 på baggrund af de oprindelige vedtægter samt efterfølgende tillæg. 1 Navn 1.1 Ejerforeningens navn er EJERFORENINGEN

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Ejertav: Skab. Matr.nr. Adresse: lndividuel vedtægt for ejerforeningen Stadion Alle 33, Arhus C. r]f1;1å r-15 rlrl[fi,r:ilj::5

Ejertav: Skab. Matr.nr. Adresse: lndividuel vedtægt for ejerforeningen Stadion Alle 33, Arhus C. r]f1;1å r-15 rlrl[fi,r:ilj::5 Akt: Ejertav: Matr.nr. 741 dæ ejerlejlighederne nr. 1 + 3-14 Adresse: Stadion Alle 33, g000 Arhus Skab nr. Marselisborg, Arhus Bygrunde C Plliers EfendomsadminlstnationA/S Prismet - Silkeborgrcj2 8000

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn, Ejendommen matr. nr 512 af Christianshavns kvarter, stiftet d. 21. juli 1973.

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn, Ejendommen matr. nr 512 af Christianshavns kvarter, stiftet d. 21. juli 1973. Vedtægter Matr. nr. 512 af Christianshavns kvarter Anmelder: Lejl. 1-98 Qvortrup Administration Beliggenhed: Prinsessegade 1 og v. Adv Jens Anker Hansen Christianshavns Voldgade 13 25 Sortedams Dossering

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus 1. Navn. medlemskab. værneting m.v. Foreningens navn er "Ejerforeningen Vestervang I". Foreningen har hjemsted i Vestervang 39, lejlighed

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 fast afgift: 1.400,00 Ejerlav: Egense By, Mou Sogn Anmelder: Matr.nr.: *, *, * ADVOKATFIRMAET Beliggenhed: Kystvej 10 B, Skovvej 2, Egense, ABEL OG SKOVGÅRD LARSEN 9280 Storvorde Sønder Allé 9 8000 Århus

Læs mere

VEDTÆGTER. for EREMITAGEPARKEN. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN EREMITAGEPARKEN.

VEDTÆGTER. for EREMITAGEPARKEN. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN EREMITAGEPARKEN. VEDTÆGTER for EREMITAGEPARKEN NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN EREMITAGEPARKEN. Dens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2. Foreningens formål er at varetage administrationen

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Penneo dokumentnøgle: YOKSA-ZQL7O-EI53P-EGTY4-D2TY4-5EFW3

Penneo dokumentnøgle: YOKSA-ZQL7O-EI53P-EGTY4-D2TY4-5EFW3 1 Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision, vedligeholdelse og udgiftsfordeling m.v. i det omfang, forholdet

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park ' Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park Indledning, og Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og' tinglyst, jf. 7 i lov om ejerlejligheder, forholdene om ejerforeningers ledelse,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6 J.nr. 257869/JNI/JNJ 21. november 2014 Ejerlav: Århus Markjorder Matr.nr.: 1 BN Ejerl.nr.: 1-36 Beliggende: Åparken 6, 8000 Århus C Advokatpartnerselskab Åboulevarden 13 DK-8000 Aarhus C T +45 7011 1122

Læs mere

Vedtægter. De anførte fordelingstal kan kun ændres med samtykke af samtlige foreningens medlemmer. Side 1 af 6

Vedtægter. De anførte fordelingstal kan kun ændres med samtykke af samtlige foreningens medlemmer. Side 1 af 6 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG Ejerlav og matr.nr.: Tinglysningsafgift: kr. Matr. Nr. 126 N, Fast afgift: kr. Silkeborg markjorder I alt kr. Ejerlejlighed nr. 01-29 Beliggenhed: Åhavevej 42-44, 8600 Silkeborg Anmelder: Ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerlejlighedsforeningen KONGENSGAVEVEJ 9-47

Vedtægter. for. Ejerlejlighedsforeningen KONGENSGAVEVEJ 9-47 Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen KONGENSGAVEVEJ 9-47 1. Navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen KONGENSGAVEVEJ 9 -- 47, dens hjemsted er GribskovHelsinge kommune. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforening

Vedtægter for Grundejerforening Vedtægter for Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Gyldenløvesvej 40-50, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME VEDTÆGTER NORDHOLMEN 1 2650 HVIDOVRE TELEFON 36 49 38 90 www.avedore-holme.dk info@avedore-holme.dk Vedtægter for INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 6

Vedtægter. Side 1 af 6 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

Dan-Eiendornrne as. "EJERFoRENTNcen nerneåndsparken 11-41' VEDTÆGTER FOR

Dan-Eiendornrne as. EJERFoRENTNcen nerneåndsparken 11-41' VEDTÆGTER FOR Dan-Eiendornrne as VEDTÆGTER FOR "EJERFoRENTNcen nerneåndsparken 11-41' Hovedkontor: Tuborg Boulevard 12 / DK-29oo Hellerup / 1lf.+4539 4660oo / Fax+4539 46 60or Regionskontor: sardlyst A116 53 / DK-8?o

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

Retsafgift kr. 9.000,00 kr. 2.800,00 kr, 11.800,00. Vedtægter. for. Ejerforeningen Søbredden

Retsafgift kr. 9.000,00 kr. 2.800,00 kr, 11.800,00. Vedtægter. for. Ejerforeningen Søbredden '^'ADVODAN Ejerlav: Måløv by, Måløv. Matr.nr.: 150. Ejerlejlighed nr. 41-60. Gade og husnr.: SøJiQlmen 42-44, 2760 Måløv. Retsafgift kr. 9.000,00 kr. 2.800,00 kr, 11.800,00 AALBORG Advokatakfieseiskab

Læs mere

VEDTÆGTER. Ejerforeningen Gadevang

VEDTÆGTER. Ejerforeningen Gadevang Vedtaget august 2013 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Gadevang Denne erstatter alle tidligere versioner. 1 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse 3 2 Generalforsamling 4 3 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde.

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. -8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. Beliggende: Mejlgade 67-69, - 8000 Aarhus C. Anmelder: ERIK WINTHER NIELSEN advokat Peter Bangsvej 28.1, Valby. grredsret slingen f Tillæg til

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

a. Ejendomsskat b. Bidrag til Ejerforeningen Kaj Plads 24 c. Vedligeholdelse d. Administration e. Revision f. Diverse, møder m.m.

a. Ejendomsskat b. Bidrag til Ejerforeningen Kaj Plads 24 c. Vedligeholdelse d. Administration e. Revision f. Diverse, møder m.m. NTELsEN r$rrhomsen )w\q8 Matr.nr. 192 Eksercerpladsen, København Anmelder: Ejerlejlighederne t-59 Advokat Allan Thomsen Beliggende: Islands Brygge 34 A-D Østbanegade 55 2300 København S 2100 KøbenhavnØ

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN MØLLESTENEN

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN MØLLESTENEN Anmelder: O.C. Huset A/S Matr.nr.: 1-dm, 1-dn, 1-o, 1-dp, 1-dq, 1-ey, 1-ec, Islandsgade 19 1-ed, 1-fa, 1-eø, 1-eæ, 1-ez, 1-fb, 1-ee, 4690 Haslev 1-fc, 1-ef, 1-fg, 1-ff, 1-fe, 1-fd, 1-dx, 1-dy, Tlf. 56

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

VEDTÆGTER. for EJERFORENINGEN. Øresund Strandpark Etape 2

VEDTÆGTER. for EJERFORENINGEN. Øresund Strandpark Etape 2 Afgift: kr. 44.400,00 17012005 Ejerlav: Sundbyøster, København Anmelder: Matr. nr.: Del 2 af 1578 Advokat Carsten Ringgård Ejerlejlighed: 1-71 Østbanegade 55 Beliggenhed: 2100 København Ø Øresund Parkvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Vedtægter for Oksby og Ho Va n dvær k a.m.b.a.

Vedtægter for Oksby og Ho Va n dvær k a.m.b.a. Vedtægter for Oksby og Ho Va n dvær k a.m.b.a. Findes også på www.oxbyhova nd.dk 23-03-2013 1 - Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 30. marts 1966, er et andelsselskab med begrænset ansvar,

Læs mere

Korrektion til indkaldelse

Korrektion til indkaldelse QVORTRUP ADMINISTRATION A/S Til medlemmerne af ejerforeningen Kaj Plads 24 Den 15. juni 2010 6782 JAH/us Korrektion til indkaldelse Omberammelse l&9r.: Ejeforeningen Kaj Plads 24 I forbindelse med vor

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

Matr. nr. 3892 af Sundbyøster lej. 1-126, Beliggende Reberbanegade 43-53, Frankrigsgade 15 og Ålandsgade 26-32, 2300 København S

Matr. nr. 3892 af Sundbyøster lej. 1-126, Beliggende Reberbanegade 43-53, Frankrigsgade 15 og Ålandsgade 26-32, 2300 København S Matr. nr. 3892 af Sundbyøster lej. 1-126, Beliggende Reberbanegade 43-53, Frankrigsgade 15 og Ålandsgade 26-32, 2300 København S Vedtægter 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Hollændervænget

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Matr.nr. 947 Østervold Kvarter Anmelder: Ejl.nr. 1 96 samt hovedejendom. NORDIA Advokatfirma Østergade 16, 1100 København K. J. nr.

Matr.nr. 947 Østervold Kvarter Anmelder: Ejl.nr. 1 96 samt hovedejendom. NORDIA Advokatfirma Østergade 16, 1100 København K. J. nr. Matr.nr. 947 Østervold Kvarter Anmelder: Ejl.nr. 1 96 samt hovedejendom. NORDIA Advokatfirma Østergade 16, 1100 København K. J. nr. 18896 / DAN VEDTÆGTER For Ejerforeningen Langelinie Allé 3 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1.2 Ejerforeningens hjemsted er Rudersdal kommune.

1.2 Ejerforeningens hjemsted er Rudersdal kommune. Sammenstilling af forslag til nye vedtægter og gældende vedtægter 30. november 2012 Brugsanvisning: Ensartede bestemmelser er så vidt muligt placeret samme sted i de to kolonner. Hvor det ikke er praktisk

Læs mere

EJERFORENINGSVEDTÆGTER

EJERFORENINGSVEDTÆGTER Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Jens Fuglesang Christensen Sagsnr.: 24-130675-JFC/JLS EJERFORENINGSVEDTÆGTER 1. Navn 1.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER for gårdlav

VEDTÆGTER for gårdlav Matr.nr. 146, 178, 296 (ejerlejl.nr. 1-47 og Anmelder: 52), 297, 298 (ejerlejl.nr. 1-25) og 299 Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Beliggende: Amager Boulevard 123 mfl. Byggeri & Bolig Ottiliavej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

VEDTJEGTER. for. Ejerforeningen "Willemoesgade 63 - Livjregergade 31".

VEDTJEGTER. for. Ejerforeningen Willemoesgade 63 - Livjregergade 31. Ejerlejlighed 1-16 afmatr.ill. 1550 Udenbys Klredebo BeIiggenhed: Livjregergade 31 Willemoesgade 63, 2100 K0benhavn 0 Anmelder: Anders Meilvang Livjregergade 31, 3 tho 2100 K0benhavn 0 TIL 31 426055 VEDTJEGTER

Læs mere

Vedtægter. E/F Bryggertorvet

Vedtægter. E/F Bryggertorvet Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Kystsikringslaget - Ålsgårde Boderne Ellekilde (Vedtaget 14-08-2000, godkendt 14.08.2001). 1. Kystsikringslagets dannelse Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Byskovparken

Vedtægter for Ejerforeningen Byskovparken Matr. nr. 75 c og 75 e Slagelse markjorder Nærværende vedtægter er senest ændret på generalforsamlingen den 27.03. 2012 tinglyst den Ændringerne er indarbejdet i relevante Vedtægter for Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Hvidovrevang

Vedtægter for. Ejerforeningen Hvidovrevang Ejerlav.: Hvidovre By, Hvidovre Matr.nr.: 14pt, ejerlejlighed nr. 1-144 14b, ejerlejlighed nr. 1-96 Beliggenhed: Næsborgvej 10-88, 2650 Hvidovre Vedtægter for Ejerforeningen Hvidovrevang 1. Navn, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Bogense Strand

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Bogense Strand VEDTÆGTER for Ejerforeningen Bogense Strand 1 Lejlighederne som er omfattet at ejerforeningen er de, som er beliggende på matr. Nr. 3 s Bogense Strand, Bogense jorder, samt eventuelle arealer udstykket

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere