REFERAT AF KREDSGENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MARTS 2010 PÅ SLOTTET I NÆRUM. DAGSORDEN.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF KREDSGENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MARTS 2010 PÅ SLOTTET I NÆRUM. DAGSORDEN."

Transkript

1 KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK NORDØSTSJÆLLANDSKREDSEN REFERAT AF KREDSGENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MARTS 2010 PÅ SLOTTET I NÆRUM. DAGSORDEN. 1. Velkomst ved Kredsformanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Navneopråb ved kredssekretær Mogens Jensen 5. Bestyrelsens beretning for 2009 ved kredsformand Per Ysbæk-Nielsen 6. Forelæggelse af regnskabet for 2009 ved kredskasserer Bent Petersen 7. Fremlæggelse af budgetforslag for Indkomne forslag 9. Valg af tillidsmænd og kvinder: Kredsformand Per Ysbæk-Nielsen H/F Vedbæk Bestyrelsesmedl. Jørgen Frederiksen A/F Tuborg Haveby Bestyrelsesmedl. Lars Bjerre H/F Knæbjerget Bestyrelsesmedl. Inger Larsen, H/F Tornevang 9a. Valg af 2 Bestyrelsessuppleanter Poul Lang Jensen H/F Virumgaard 9b. Valg af Revisor og Revisorsuppleant Karsten Kehlet H/F Hestkøbgaard revisor Eva Heller H/F Virumgaard revisorsuppleant 10. Havekonsulent Grethe Bjerregaard 11. Eventuelt

2 2 Ad 1. Velkomst. Kredsformand Per Ysbæk-Nielsen bød forsamlingen vekommen og han håbede på en god og saglig generalforsamling. Han oplyste at det mangeårige bestyrelsesmedlem Lars Bjerre beklagelig vis er ramt af meget alvorlig sygdom. Forsamlingen ønskede Lars Bjerre god bedring. Ad 2. Valg af dirigent. Poul Lang-Jensen H/F Virumgaard blev foreslået og valgt. Denne takkede for valget. Dirigenten konstaterede af generalforsamlingen var lovligt indkaldt og var derfor beslutningsdygtig. Ad 3. Valg af 2 stemmetællere. Dorthe Bøgelund Frisch H/F Bredely og Kirsten Lange H/F Vedbæk blev valgt. Ad 4. Navneopråb. Kredssekretær Mogens Jensen H/F Grøndal forestod navneopråbet og kunne efterfølgende konstatere at 41 medlemmer var til stede her på generalforsamlingen. Ad 5. Bestyrelsen beretning for Kredsformand Per Ysbæk-Nielsen fremlagde Bestyrelsens beretning, der var delt i 2 afsnit. 1 samarbejdet i Forbundsledelsen 2 Kredsarbejdet i I samarbejdet med Forbundsledelsen oplystes det at hovedkontoret på Frederikssundsvej fungerede rigtig godt. Der er blevet ansat en dygtig ny regnskabsmedarbejder og i løbet af 2010 skal der yderligere ansættes en ½ tids ny administativ medarbejder. De kongresvalgte nye udvalg arbejder godt og grundigt og spildevandsudvalget, hvor Per Ysbæk er indvalgt i har holdt flere møder. Udvalget foreslår at Nytte- og Daghaver friholdes for kloakeringsbestæbelser, og det er Udvalgets og Forbundsledelsen holdning at ingen af vore medlemmer skal være nødsaget til at afhænde deres haver,såfremt de ikke har økonomi til at deltage i en mulig kommende kloakering af deres haveforening. Det forventes at Forbundets nuværende vurderingsregler her i sommerperioden skal gennemgås og om muligt revideres. Her harkredsen stillet forslag om at løsøret for de mindre huse gives fri så vurderingsudvalgene selv kan sætte prisen.

3 3 Følgende af vore foreninger Hestkøbgaard, Bernstorff, Tuborg Haveby, Hørsholm, Skovmosen, Majsletten, Nærum og Omegn samt Grøndal er konstateret som værende dobbeltforsikret vedr. erhvervsansvarsforsikringer. En sådan forsikring er tegnet og i kraft af både Forbundet og Nordøstsjællandskredsen. Per Ysbæk-Nielsen anbefalede at de omtalte foreninger opsiger deres forsikringer via Forbundskontoret med CODAN. Foreningerne er fuldt forsikret via Nordøstsjællandskredsens tegnede forsikring i ALKA. Kredsbestyrelsen har i løbet af 2009 deltaget i mange møder med foreningerne og forsøgt at være behjælpelig med at løse små og større foreningsproblemer. Det er kredsbestyrelsens opfattelse at mange mindre problemstillinger er blevet løst til alles tilfredshed. Af større sager kan nævnes: Kontrakforhandlinger i Rudersdal Kommune Kontraktforhandlinger med Gentofte Kommune. Støjbekæmpelsesproblemer ud for A/F Hørsholm Flytning af kolonihaveforeninger i Lyngby-Tårbæk kommune Tvistighed mellem Lejer i H/F Bredely og Bredelys bestyrelse, Kredsen og Lyngby-Tårbæk Kommune. Lejeforhandlinger med Allerød Kommune Verserende retssag vedrørende H/F Grøndal Kontraktforhandlinger for alle foreninger i den sammenlagte Rudersdal Kommune er desværre endnu ikke på plads og i orden. Der har været tale om et meget tungt sagsforløb, hvor Per Ysbæk, Mogens Jensen samt Hans E, Petersen har deltaget. Kommunen arbejder for nærværende på at få et samlet overblik over samtlige foreninger i Kommunen og har senest d.d. anmodet Kredsen om at fremsende foreningernes lejestørrelser i Lyngby-Tårbæk og Allerød Kommuner. Kredsbestyrelsen håber derefter på at blive indkaldt til møde vedr. ovenstående snarest muligt. Kontraktforhandlinger med Gentofte Kommune skal afholdes i Kredsen håber på nogle hurtige og konstruktive forhandlinger. På baggrund af henvendelse fra Nordøstsjællandskredsen har Forbundet tilskrevet Staten om dennes oplæg til udvidelse af Helsingørmotorvejen fra de nuværende 3 spor i begge retninger til de kommende 6 spor i begge retninger. Forbundet påpeger den øgede støj fra vejen og anmoder om at der opsættes støjværn på hele strækningen ud for A/F Hørsholm. Forbund og Kreds har fået en tilbagemelding fra Vejdirektoratet om at man vil tage sagen op igen, og Kredsen håber derfor på at A/F Hørsholm får opsat et tilstrækkeligt støjværn. Lyngby-Tårbæk Kommune har internt ført drøftelser om udvidelse af Lyngby Stadion

4 4. til et nyt superstadion, hvilket ville medføre flytning af haveforeningerne Stadion og Lyngen. Nævnte foreninger er gjort varige og Per Ysbæk, Ebbe Hald og Preben Bøgvald har over for Kommunen gjort gældende at denne ville få vanskeligheder med at flytte foreningerne, og Kommunen vil derfor igen drøfte sagen. Kredsbestyrelsen følger udviklingen tæt. En lejer i H/F Bredely har efter køb af have nyopført ny bebyggelse på 29 kvadratmeter. Maxbebyggelsesgraden i foreningen er 20 kvadratmeter. Lejerens ulovligt opførte bebyggelse har medført mødevirksomhed mellem denne og foreningsbestyrelsen og Kredsen. Disse møder har ikke ført til et positivt resultat, hvorfor sagen har været forelagt forvaltningen i Lyngby-Tårbæk Kommune. Denne har nu skriftligt pålagt lejeren at ændre dennes nye bebyggelse så bebyggelsen overholder de i lejekontrakten gældende 20 kvadratmeter. Såfremt dette ikke sker vil lejeren blive opsagt som medlem i H/F Bredely. Kredsen har ved Per Ysbæk og Mogens Jensen ført forhandling med Allerød Kommune vedrørende H/F Grøndals lejebetaling til Kommunen for perioden 2010 til Foreningen betalte indtil kr. 500,- pr. år pr. have. Den nye lejebetaling for ovennævnte periode blev kr.600,- pr. år pr. have. 2 retssager mellem et medlem af H/F Grøndal og Forbund/Forening verserer p.t. for byretten i Lyngby. Kredsbestyrelsen håber at begge sager bliver afgjort her i Kredsbestyrelsen takkede havekonsulent Grethe Bjerregård for dennes store arbejde for og med kredsens foreninger. Sluttelig takkede Per Ysbæk kredsbestyrelsen for dennes samarbejde i Kredsbestyrelsen har afholdt 10 bestyrelsesmøder samt præmiefest og deltaget i foreningernes SU møder. Medlemmerne på generalforsamlingen ventede spændt på yderligere nyt vedrørende udviklingen omkring fremtidige vandledningsafgifter m.v. Man ønskede ligeledes afskrivningsreglerne vedr. solenergi drøftet ved vurderingsrevisionen. Kredsbestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt vedtaget med akklamation. Ad 6. Regnskabsaflæggelse for Kredskasserer Bent Petersen fandt at Kredsen var velkonsulideret. Han gennemgik i hovedtrækkene regnskabet og generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet med akklamation.

5 5 Ad 7. Fremlæggelse af budgetforslag for Budgetforslaget blev taget til efterretning. Ad 8. Indkomne forslag. Kredsbestyrelsen fremlagde her et forslag til nye regler vedrørende kontrol med foreningernes kontrol med hvorledes de enkelte lejere overholdt foreningernes byggeregler vedr. nybyggeri samt lejernes pligt til ikke at overbebygge. Generalforsamlingen mente ikke at regelsættet var nok gennemarbejdet og forslaget blev derfor anmodet genfremsat på generalforsamlingen i Ad 9. Valg af tillidsmænd og kvinder. Kredsformand Per Ysbæk-Nielsen H/F Vedbæk blev genvalgt med akklamation. Kredsbestyrelsesmedlemmerne Jørgen Fredriksen Tuborg Haveby og Inger Larsen H/F Tornevang blev genvalgt med akklamation. Karsten Kehlet H/F Hestkøbgaard blev i stedet for Lars Bjerre indvalgt i kredsbestyrelsen. Ad 9a. Valg af 2 Bestyrelsessuppleanter. Poul Lang Jensen H/F Virumgaard blev genvalgt Carsten Christiansen H/F Solvang blev valgt. Ad 9b. Valg af revisor og revisorsupplent. Tonny Hjort H/F Lyngen blev nyvalgt som revisor og Eva Heller H/F Virumgaard blev genvalgt som revisorsuppleant. Ad 10. Havekonsulenten. Havekonsulent Grethe Bjerregaard oplyste forsamlingen om forbundets nyindførte præmier for Den børnevenlige Have samt Den miljøvenlige have. Forsamlingen fandt de nye præmier interessante og Grethe Bjerregaard vil i de kommende SU møder yderligere berøre disse nye præmietiltag. Ad 11. Eventuelt. Per Ysbæk-Nielsen oplyste medlemmerne om at foreningerne skal rette henvendelse til ham, såfremt man i 2010 ønsker haver vurderet. Han vil så kontakte kredsens 5 vurderingsfolk, der så tager kontakt med den enkelte forening. Poul Lang-Jensen afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Per Ysbæk-Nielsen takkede sluttelig dirigenten og ønskede alle en god sæson april Poul Lang-Jensen Per Ysbæk-Nielsen Dirigent Kredsformand Såfremt foreningerne ønsker referatet med de originale underskrifter kan dette rekvireres hos kredsformanden.

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den, 24.04.2013 - holdte repræsentantskabsmøde.

Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den, 24.04.2013 - holdte repræsentantskabsmøde. 1 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30 Korsør den, 03.10.2013 Kære Lisbeth Huohvanainen Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den,

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere