Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion"

Transkript

1 Præambel Bagsværd Rostadion trænger til en omfattende opgradering. Bygninger, Bagsværd Sø og udstyret på søen er nu i en tilstand, der ikke længere er tidssvarende i forhold til at facilitere træningen af roerne og understøtte det høje eliteniveau inden for dansk roning og kano- og kajak. Derudover danner de nuværende komplekse ejer- og driftsforhold omkring det samlede rostadion en organisatorisk ramme, der ikke er hensigtsmæssig i forhold til et manøvredygtigt ejerskab, en koordineret og bæredygtig bygge- og anlægsproces og en effektiv drift. Fra A.P. Møller Fonden har opgradering af Bagsværd Rostadion opnået tilsagn om støtte med 50 mio. kr., og herudover bidrager Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Københavns Kommune med anlægstilskud til projektet. Driften i fonden baserer sig ved stiftelsen på tilskud fra Gladsaxe Kommune, Lyngby- Taarbæk Kommune, Københavns Kommune og Team Danmark. Tilskud fra kommunerne er betinget af, at fonden ikke optager lån uden forudgående nærmere aftale med tilskudsgiverne. På denne baggrund har Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Københavns Kommune samt Team Danmark besluttet at stifte en fond, der skal samle ejerskabet og driften af Bagsværd Rostadion og forestå opgradering heraf med følgende fundats: Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion 1 Navn og status 1.1 Fondens navn er Fonden Bagsværd Rostadion. 1.2 Fonden er omfattet af lov om fonde og visse foreninger. 2 Hjemsted 2.1 Fondens hjemsted er Gladsaxe Kommune. 3 Stiftere 1

2 3.1 Fondens stiftere er Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Københavns Kommune samt Team Danmark. 4 Formål 4.1 Fonden har til formål at opgradere, renovere og herefter fastholde faciliteterne på Bagsværd Rostadion i international standard for derved at højne det sportslige niveau indenfor roning og kano- og kajak for såvel eliteidrætsudøvere som motionister, herunder både børn og voksne. 4.2 Fonden har ligeledes til formål i overensstemmelse med punkt 4.1 at eje, udlåne, udleje samt i øvrigt drive, herunder vedligeholde Bagsværd Rostadion. 5 Grundkapital mv. (Bestemmelsen udfyldes i forbindelse med stiftelse) 5.1 Grundkapitalen udgør (udfyldes) 5.2 Grundkapitalen berigtiges som følger: Ejendommen Skovalléen 40, 2880 Bagsværd, matr. nr. 14 yx og 14 adr Bagsværd, der ifølge den seneste offentlige vurdering har en ejendomsværdi på kr., heraf grundværdi kr. Baneanlæg bestående af (udfyldes) 5.3 Fonden har tilsagn fra A.P. Møller Fonden om støtte til opgradering af faciliteterne på Bagsværd Rostadion til international standard. Støtten udgør 50 mio. kr. 5.4 Fonden ydes anlægstilskud fra Københavns Kommune, Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune til opgradering af faciliteterne på Bagsværd Rostadion til international standard på samlet 35,25 mio. kr. 6 Fondens forhold til stiftere 6.1 Der er ikke tillagt stifterne eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen. 6.2 Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifterne. 7 Anvendelse af overskud mv. 7.1 Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven skal efter rimelig konsolidering af fonden anvendes til at yde økonomisk støtte til almennyttige kulturelle aktiviteter fortrinsvis indenfor ro-, kano og kajaksporten i Københavns, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner. 7.2 Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelse af de til uddeling værende disponible beløb, herunder med hensyn til om der et givet år skal ske uddeling eller ej. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende beløb til det efterfølgende år. 2

3 8 Bestyrelse 8.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer. Gladsaxe Kommune udpeger 1 medlem, der er formand for bestyrelsen. Særligt ved fondens iværksættelse af store entrepriseprojekter, herunder den forestående opgradering af rostadion, skal det ved udpegning af formanden sikres, at denne besidder relevant erfaring og viden som bygherre. Lyngby-Taarbæk Kommune udpeger 1 medlem. Københavns Kommune udpeger 1 medlem, der er næstformand for bestyrelsen. Team Danmark udpeger 1 medlem. Dansk Forening for Rosport udpeger 1 observatør i bestyrelsen. Dansk Kano- og Kajakforbund udpeger 1 observatør i bestyrelsen. 8.2 Ved udpegning af medlemmerne skal det tilstræbes, at bestyrelsen sikres bredde i medlemmernes viden og erfaring indenfor fondens formål, herunder økonomi og jura, samt at bestyrelsen særligt ved fondens iværksættelse af store entrepriseprojekter besidder relevant erfaring og viden som bygherre. Med henblik på den rette sammensætning af kompetencer i bestyrelsen foretages forinden udpegning en høring i de øvrige kommuner. 8.3 Genudpegning kan finde sted. 8.4 Bestyrelsen kan midlertidigt, såfremt der er enighed herom, beslutte at udvide bestyrelsen med 1-2 medlemmer for en et-årig periode begrundet i behov for at tilføre bestyrelsen særlige kompetencer. 8.5 Bestyrelsens medlemmer udpeges hvert 4 år for en 4-årig periode, dog udløber første udpegningsperiode for bestyrelsesmedlemmer udpeget af Københavns Kommunes og Lyngby-Taarbæk Kommunes medlemmer med udgangen af 2017 og for Gladsaxe Kommunes og Team Danmarks medlemmer med udgangen af 2018, således at der sikres en rullende udskiftning af bestyrelsesmedlemmer. 8.6 Første udpegning af bestyrelsesmedlemmer sker i forbindelse med fondens stiftelse. 8.7 Afgår et medlem af bestyrelsen, herunder formanden, i løbet af en periode, udpeges et nyt medlem eller en ny formand af den, som har udpeget det afgående medlem. 9 Bestyrelsens arbejde 9.1 Bestyrelsen konstituerer sig som anført i punkt Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme, og beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende. 9.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt et flertal af bestyrelsen er til stede. 3

4 9.4 Bestyrelsen fastsætter ved forretningsorden nærmere bestemmelser om udøvelse af sit hverv. 9.5 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov. Indkaldelse til bestyrelsesmøde kan i øvrigt foretages af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. 9.6 Bestyrelsen træffer aftale om den daglige ledelse og drift. 9.7 Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere arbejdende udvalg. 9.8 Bestyrelsen mødes mindst 4 gange om året med Brugerrådet for Bagsværd Rostadion, jf. punkt Bestyrelsens arbejde honoreres således, at bestyrelsesmedlemmer modtager et honorar på kr. årligt, formanden for bestyrelsen et honorar på kr. årligt og næstformanden for bestyrelsen et honorar på kr. årligt. I forbindelse med fondens iværksættelse af store entrepriseprojekter ydes dog et honorar til formanden for bestyrelsen på kr. og et honorar til næstformanden for bestyrelsen på kr. indtil udgangen af det år, hvor entreprisearbejderne er udført. Honoraret indekseres i henhold til nettoprisindekset for hver udpegningsperiode, jf. punkt 8.5, således at der sker regulering i forhold til den forudgående udpegningsperiode Bestyrelsen fører protokol over sine forhandlinger. 10 Brugerråd 10.1 I forbindelse med fondens stiftelse oprettes et Brugerråd for Bagsværd Rostadion. Brugerrådets sammensætning afspejler sammensætningen af brugerne af Bagsværd Rostadion. 11 Tegningsret 11.1 Fonden tegnes af formanden og næstformanden i forening eller af et flertal af bestyrelsens medlemmer i forening. 4

5 12 Årsregnskab og revision 12.1 Fondens regnskabsår følger kalenderåret. Det første regnskabsår går dog fra fondens stiftelse til 31. december det pågældende år Fonden udarbejder hvert år i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven et årsregnskab, som underskrives af bestyrelsen Fondens årsregnskab revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor Det reviderede årsregnskab skal foreligge senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning og sendes til stifterne, ledsaget af en kortfattet beretning om årets aktiviteter. 13 Offentlighed 13.1 Fondens dokumenter mv. skal være undergivet aktindsigt efter samme principper som er gældende for dokumenter mv. i den kommunale forvaltning i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen. 14 Corporate Social Responsibility (CSR) 14.1 Fonden skal i sit virke efterleve almindelige principper for CSR herunder særligt i forbindelse med indgåelse af kontrakter sikre sig overholdelse af sociale klausuler, således som disse håndhæves af stiftelseskommunerne. 15 Vedtægtsændringer og opløsning 15.1 Ændring af fondens vedtægter eller beslutning om opløsning af fonden kan alene gennemføres, såfremt mindst 3 af de i medfør af punkt 9.1 udpegede medlemmer af bestyrelsen stemmer for et forslag herom En vedtægtsændring, herunder en beslutning om opløsning af fonden kan dog tidligst træde i kraft, når den er godkendt af fondsmyndigheden Ved opløsning træffer stifterne bestemmelse om anvendelse af fondens midler indenfor rammerne af fondens formålsbestemmelse jf. vedtægtens pkt. 4. Som vedtaget, den 5

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond. fond Danish Fashion Institute). 1. Navn og hjemsted

Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond. fond Danish Fashion Institute). 1. Navn og hjemsted Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond Danish Fashion Institute 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Danish Fashion Institute. Fonden driver også virksomhed under navnet DAFI

Læs mere

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN ADVOKAT (H) ADVOKAT NYBROGADE 26 2 1203 KØBENHAVN K TLF 33 91 44 66 FAX 33 91 64 66 GIRO 617 5600 V E D T Æ G T E R for Opholdsstedet "Lille Valbygård" (selvejende

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere