HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015"

Transkript

1 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar 2014 og af Østre Landsrets 8. afdeling den 6. marts I påkendelsen har deltaget fem dommere: Poul Søgaard, Niels Grubbe, Jens Peter Christensen, Michael Rekling og Jens Kruse Mikkelsen. Påstande Kærende, T Holding A/S, har nedlagt påstand om stadfæstelse af byrettens kendelse, således at anklagemyndighedens anmodning om edition ikke tages til følge. Indkærede, anklagemyndigheden, har nedlagt påstand om stadfæstelse af landsrettens kendelse om edition. Sagsfremstilling Ved Østre Landsrets ankedom af 6. marts 2013 blev A idømt en betinget straf af fængsel i 3 år og 6 måneder for overtrædelse af straffelovens 289, jf. skattekontrollovens 13, stk. 1, ved at have unddraget det offentlige skatter med ikke under kr. A blev også idømt en tillægsbøde på kr., ligesom det blev bestemt, at der hos ham skulle konfiskeres kr.

2 - 2 - Under efterforskningen af sagen blev det ved Retten i Lyngbys kendelse af 4. februar 2011, som stadfæstet ved Østre Landsrets kendelse af 24. februar 2011, bestemt, at følgende effekter beslaglægges i medfør af retsplejelovens 802, stk. 2: A s aktier i T Holding A/S, CVR nr...., i det omfang den samlede værdi af de aktiver, anklagemyndigheden beslaglægger hos A, ikke overstiger 45 mio. kr. Det fremgår af en bodelingsoverenskomst fra 2008 mellem A og hans fraskilte hustru H, at parterne efter skilsmissen den 15. maj 2008 delte den samlede aktiekapital i T Holding A/S på nominelt kr., således at H modtog aktier for nominelt kr., og at A modtog aktier for nominelt kr. Det fremgår af bodelingsoverenskomsten, at den samlede nettoværdi af aktierne i selskabet pr. 31. december 2007 efter fradrag af udskudt skat var kr. Det fremgår af Lyngby Rets kendelse af 3. oktober 2013 (omtalt nedenfor), at selskabets egenkapital ifølge det dengang senest offentliggjorte regnskab for regnskabsåret 1. juli juni 2012 udgjorde kr. Der er under efterforskningen efterfølgende sket beslaglæggelse af kontantbeløb på i alt EUR og kr. Anklagemyndigheden søger endvidere med godkendelse fra de danske domstole at beslaglægge midler hos en trust på de britiske kanaløer Jersey og Guernsey (S Trust), dog højst svarende til 45 mio. kr. Ved Retten i Lyngbys kendelse af 3. oktober 2013, som stadfæstet ved Østre Landsrets kendelse af 11. november 2013, er det i medfør af retsplejelovens 807 d, stk. 3, jf. stk. 2, 2. pkt., bestemt, at de beslaglagte kontantbeløb og de beslaglagte aktier i T Holding A/S først skal anvendes til fyldestgørelse af det offentliges krav på sagsomkostninger, dernæst bødekrav og dernæst konfiskation. Anklagemyndigheden ønsker at indlede processen vedrørende salg af aktierne. I den forbindelse anmodede anklagemyndigheden ved brev af 21. november 2013 T Holding A/S om samtykke til udlevering af en række oplysninger fra selskabets revisor R Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

3 - 3 - Da selskabet ikke ønskede at give samtykke til udlevering af oplysningerne, anmodede anklagemyndigheden den 11. december 2013 Retten i Lyngby om i medfør af retsplejelovens 1002, stk. 1, jf. 804, stk. 1, at afsige kendelse om, at det pålægges R Statsautoriseret Revisionsaktieselskab at udlevere følgende materiale vedrørende T Holding A/S og tilhørende datterselskaber: - Aktionærfortegnelse - Aktionæroverenskomst - Råbalancer for årene 2010/11, 2011/12 og 2012/13 - Kontokort for årene 2010/11, 2011/12 og 2012/13 - Revisionsprotokollater for årene 2010/11, 2011/12 og 2012/13 - Bestyrelsesreferater for årene 2010/11, 2011/12 og 2012/13 - Årsopgørelse fra banker og kreditinstitutter for årene 2010/11, 2011/12 og 2012/13 I anklagemyndighedens brev af 6. januar 2014 er anmodningen nærmere begrundet: På baggrund af selskabets regnskaber samt skatteoplysningerne er det anklagemyndighedens formodning, at A ejer halvdelen af aktiekapitalen i T Holding A/S. Med henblik på at indlede processen vedrørende salg af A s aktier er det selvsagt nødvendigt, at aktiepostens præcise størrelse kan dokumenteres, hvilket er baggrunden for, at selskabets aktionærfortegnelse ønskes udleveret fra revisor. Det øvrige materiale, som ønskes udleveret fra revisor, skal anvendes i forbindelse med belysning af aktiepostens værdi. Ved Retten i Lyngbys kendelse af 7. februar 2014 blev anklagemyndighedens anmodning om edition ikke taget til følge. Af byrettens kendelse fremgår: Anklagemyndigheden har til støtte for editionsandragendet gjort gældende blandt andet, at anklagemyndigheden ønsker at indlede processen vedrørende salg af de hos A beslaglagte aktier. Det materiale, som editionen angår, skal anvendes på at få belyst dels størrelsen af A s aktiepost, dels aktiepostens værdi. Efter anklagemyndighedens vurdering er der så nær sammenhæng mellem den tidligere foretagne beslaglæggelse og de udbedte oplysninger, at det ville være ren formalisme ikke at anse editionsandragendet for omfattet af bestemmelsen i retsplejelovens 1002, stk. 1, 2. pkt. T Holding A/S har gjort gældende, at editionsbegæringen må ses som udslag af, at beslaglæggelsen oprindelig ikke har været præciseret i tilstrækkeligt omfang. Retsplejelovens 1002, stk. 1,2. pkt. giver ikke hjemmel til den begærede edition, da der ikke skal eller kan ske beslaglæggelse. R, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har anført, at de udbedte oplysninger er omfattet af revisorers tavshedspligt, jf. lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder 30.

4 - 4 - Retten finder efter sagens karakter, at hensyn til tavshedspligt ikke taler imod editionsandragendet. Formuleringen af Østre Landsrets kendelse af 23. december 2010 [rettelig Retten i Lyngbys kendelse af 4. februar 2011, som stadfæstet ved Østre Landsrets kendelse af 24. februar 2011] taler ikke imod editionsandragendet, da kendelsen udgør en tilstrækkelig præcis beskrivelse af det beslaglagte, og da editionsandragendets genstand vil være egnet til at fastlægge den identifikation af det beslaglagte, som er fornøden i forbindelse med det beslaglagtes realisering. Efter formuleringen af retsplejelovens 1002, stk. 1,2. pkt., er det et krav, at der er bestemte grunde til at antage, at der ved editionen kan findes genstande eller værdier, som kan beslaglægges. Hverken bestemmelsens ordlyd eller forarbejder giver grundlag for at udstrække hjemlen til at omfatte edition vedrørende en beslaglæggelse, der tidligere er foretaget. Retten kan derfor ikke tage anklagemyndighedernes andragende til følge. Anklagemyndigheden kærede afgørelsen til Østre Landsret, som ved kendelse af 6. marts 2014 tog anklagemyndighedens anmodning om edition til følge. Af landsrettens kendelse fremgår bl.a.: Ved lov nr af 21. december 2010 blev der i retsplejelovens 1002, stk. 1, indført et nyt 2. punktum, der hjemler mulighed for, at reglerne om ransagning og edition også kan anvendes efter, at dom er afsagt. Af de almindelige bemærkninger til lovforslaget fremgår bl.a.: "Det er et afgørende led i indsatsen mod kriminalitet, at et eventuelt udbytte konfiskeres, så incitamentet til at begå kriminalitet med henblik på økonomisk vinding bliver mindsket. Desuden er det meget vigtigt at sikre, at personer som dømmes for strafbare forhold og i den forbindelse pålægges at betale til dækning af krav på f.eks. erstatning, sagsomkostninger og bøder, ikke efterfølgende kan opretholde en tilværelse, der forudsætter en betydelig økonomisk formåen, uden at det for myndighederne er muligt at opspore aktiver, der kan anvendes til dækning af de krav, der følger af dommen. I den forbindelse er det væsentligt, at politiet udstyres med de relevante redskaber med henblik på en effektiv fuldbyrdelse af straffedomme, herunder også i relation til konfiskationskrav, bøder, sagsomkostninger og erstatning. På den baggrund foreslås det at forbedre politiets muligheder for at spore skjult udbytte mv. ved at indføre mulighed for, at politiet også efter, at der er afsagt dom i en straffesag, kan få adgang til at foretage ransagning og opnå pålæg om edition (pålæg om at forevise eller udlevere genstande) med henblik på beslaglæggelse af økonomiske midler til dækning af konfiskationskrav, bøder, sagsomkostninger og erstatning." Da formålet med bestemmelsen i retsplejelovens 1002, stk. 1, 2. punktum, er at sikre en effektiv fuldbyrdelse af straffedomme, herunder også i relation til konfiskationskrav, bøder og sagsomkostninger, og idet det må antages at bero på en tilfældighed, at be-

5 - 5 - slaglæggelse allerede er foretaget, finder landsretten, at betingelserne for at meddele pålæg om edition er opfyldt, jf. retsplejelovens 1002, stk. 1, 2. punktum, jf. 804, stk. 1, er opfyldt. Herefter og idet det tiltrædes, at hensynet til revisorens tavshedspligt ikke taler afgørende imod editionsandragendet, tages den af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet fremsatte anmodning om edition til følge. T h i b e s t e m m e s: Det pålægges R, Statsautoriserede Revisionsaktieselskab, til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet at udlevere følgende materiale vedrørende T Holding A/S (CVR-nr....) og tilhørende datterselskaber: - Aktionærfortegnelse - Aktionæroverenskomst - Råbalancer for årene 2010/11, 2011/12 og 2012/13 - Kontokort for årene 2010/11, 2011/12 og 2012/13 - Revisionsprotokollater for årene 2010/11, 2011/12 og 2012/13 - Bestyrelsesreferater for årene 2010/11, 2011/12 og 2012/13 - Årsopgørelse fra banker og kreditinstitutter for årene 2010/11, 2011/12 og 2012/13. Anbringender T Holding A/S har anført, at beslaglæggelsen af A s aktier i T Holding A/S ikke er foretaget med tilstrækkelig omhyggelighed og derfor er uden retsvirkning. Beslaglæggelse har ifølge retsplejelovens 807 b, stk. 2, samme retsvirkning som arrest, og det fremgår af retsplejelovens 805, stk. 3, at om udlæg finder tilsvarende anvendelse ved beslaglæggelse. Det er således de civilretlige krav til udlæg i bestemte aktiver, der finder tilsvarende anvendelse, herunder 508, hvorefter udlæg kun kan foretages i aktiver, hvis identitet kan fastslås. Fogedretten vil derfor være nødt til at afvise en anmodning om at bortsælge A s aktier i T Holding A/S under henvisning til den upræcise og utilstrækkelige angivelse af det beslaglagte. T Holding A/S har endvidere anført, at der ikke er hjemmel i retsplejelovens 1002, stk. 1, 2. pkt., til at imødekomme anklagemyndighedens anmodning om edition, idet bestemmelsen kræver, at der skal være bestemte grunde til at antage, at der ved edition kan findes (yderligere) genstande eller værdier, som kan beslaglægges. Forarbejderne har først og fremmest fokus på udbytte af den kriminelle handling, og aktierne i T Holding A/S kan ikke sidestilles med et sådant udbytte.

6 - 6 - Hvis anklagemyndigheden i henhold til beslaglæggelsen måtte have rettigheder til aktier i T Holding A/S, må anklagemyndigheden henvises til at anvende de muligheder for at indhente information, der nærmere fremgår af selskabslovens regler. Anklagemyndigheden har anført, at spørgsmålet om, hvorvidt den foretagne beslaglæggelse er præciseret i tilstrækkeligt omfang, må anses for endeligt afgjort ved Retten i Lyngbys kendelse af 4. februar 2011, som stadfæstet af Østre Landsret den 24. februar Hertil kommer, at Retten i Lyngby og Østre Landsret i 2013 i medfør af retsplejelovens 807 d har truffet beslutning om, hvordan de beslaglagte aktiver, herunder aktierne i T Holding A/S, skal anvendes til fyldestgørelse, og efter retsplejelovens 807 d, stk. 3, har denne afgørelse samme retsvirkninger som udlæg. I øvrigt henviser retsplejelovens 805, stk. 3, ikke til 508, og sidstnævnte bestemmelse kan allerede af den grund ikke finde anvendelse i denne sag. Anklagemyndigheden har endvidere anført, at formålet med anmodningen om edition i den foreliggende sag ikke er at få revisionsfirmaet til at udlevere materiale med henblik på beslaglæggelse af økonomiske midler, idet beslaglæggelsen af aktierne i T Holding A/S allerede er sket. Derimod er formålet at få udleveret materiale, som kan belyse aktiepostens størrelse og værdi med henblik på fuldbyrdelse af straffedommen. Anmodningen er således ikke umiddelbart omfattet af ordlyden af retsplejelovens 1002, stk. 1, 2. pkt. Formålet med ændringen af bestemmelsen i 2010 var imidlertid at sikre en effektiv fuldbyrdelse af straffedomme, herunder også i relation til konfiskationskrav, bøder og sagsomkostninger. Realiseringen af de beslaglagte aktier i T Holding A/S er et væsentligt led i en effektiv fuldbyrdelse af straffedommen mod A, og man kan sige, at det beror på en tilfældighed, at anmodningen om edition først fremsættes efter dom, således at det er bestemmelsen i retsplejelovens 1002, stk. 1, 2. pkt., og ikke bestemmelsen i 804, der finder anvendelse. Ud fra en formålsfortolkning af 1002, stk. 1, 2. pkt., må betingelserne for at pålægge revisionsfirmaet edition anses for opfyldt i denne sag. Retsgrundlaget I retsplejelovens 804, stk. 1, 1. pkt., (i lovens kapitel 74 om beslaglæggelse og edition) hedder det om edition hos tredjemand: 804. Som led i efterforskningen af en lovovertrædelse, der er undergivet offentlig påtale, eller krænkelse som nævnt i 2, stk. 1, nr. 1, i lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning kan der meddeles en person, der ikke er mistænkt, pålæg om at forevise el-

7 - 7 - ler udlevere genstande (edition), hvis der er grund til at antage, at en genstand, som den pågældende har rådighed over, kan tjene som bevis, bør konfiskeres eller ved lovovertrædelsen er fravendt nogen, som kan kræve den tilbage. I retsplejelovens 1002 hedder det i stk. 1, 1. og 2. pkt.: Efter at dom er afsagt, finder reglerne i kapitel 74 om beslaglæggelse til sikkerhed for det offentliges krav på sagsomkostninger, krav på konfiskation efter straffelovens 75, stk. 1, 1. pkt., 2. led, og 2. pkt., og stk. 3, og 76 a, stk. 5, bødekrav eller forurettedes krav på erstatning i sagen tilsvarende anvendelse. Endvidere finder reglerne om ransagning i kapitel 73 og reglerne om edition i kapitel 74 tilsvarende anvendelse, hvis der er bestemte grunde til at antage, at der ved ransagning eller edition kan findes genstande eller værdier, som kan beslaglægges efter 1. pkt. 1002, stk. 1, 2. pkt., blev indsat i retsplejeloven ved lov nr af 21. december 2010 om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Sporing af skjult udbytte og andre aktiver, forældelse af konfiskationskrav, hemmelig beslaglæggelse mv.). I de almindelige bemærkninger til det pågældende lovforslag hedder det bl.a. (jf. Folketingstidende , 1. samling, tillæg A, lovforslag nr. L 54, s. 3-6 og 8-10): 1. Indledning Det er et afgørende led i indsatsen mod kriminalitet, at et eventuelt udbytte konfiskeres, så incitamentet til at begå kriminalitet med henblik på økonomisk vinding bliver mindsket. Desuden er det meget vigtigt at sikre, at personer som dømmes for strafbare forhold og i den forbindelse pålægges at betale til dækning af krav på f.eks. erstatning, sagsomkostninger og bøder, ikke efterfølgende kan opretholde en tilværelse, der forudsætter en betydelig økonomisk formåen, uden at det for myndighederne er muligt at opspore aktiver, der kan anvendes til dækning af de krav, der følger af dommen. I den forbindelse er det væsentligt, at politiet udstyres med de relevante redskaber med henblik på en effektiv fuldbyrdelse af straffedomme, herunder også i relation til konfiskationskrav, bøder, sagsomkostninger og erstatning. På den baggrund foreslås det at forbedre politiets muligheder for at spore skjult udbytte mv. ved at indføre mulighed for, at politiet også efter, at der er afsagt dom i en straffesag, kan få adgang til at foretage ransagning og opnå pålæg om edition (pålæg om at forevise eller udlevere genstande) med henblik på beslaglæggelse af økonomiske midler til dækning af konfiskationskrav, bøder, sagsomkostninger og erstatning. I den forbindelse foreslås det endvidere, at forældelsesfristen for konfiskationskrav forlænges, så den kommer til at svare til forældelsesfristen for bøder. 2. Sporing af skjult udbytte og andre midler 2.1. Gældende ret Straffeprocessuelle tvangsindgreb før dom I forbindelse med efterforskningen af en straffesag er det udgangspunktet, at politiet i sager, hvor det er relevant, sideløbende foretager en såkaldt finansiel efterforskning med

8 - 8 - henblik på at spore udbyttet fra den begåede kriminalitet. Den finansielle efterforskning skal således navnlig søge at få afdækket, hvilke aktiver en sigtet råder over, idet sådanne aktiver eventuelt vil kunne konfiskeres som udbytte eller i øvrigt inddrages til dækning af krav på erstatning, sagsomkostninger eller bøder, som pålægges i forbindelse med straffesagen. Som led i den finansielle efterforskning kan politiet som ved efterforskningen af sagen i øvrigt under visse betingelser foretage en række tvangsindgreb, herunder bl.a. ransagning, edition og beslaglæggelse i henhold til retsplejelovens regler herom Beslaglæggelse og edition Pålæg om edition, som er reguleret i retsplejelovens 804, indebærer, at en ikkemistænkt pålægges at forevise eller udlevere en genstand. Hvis en genstand udleveres efter pålæg om edition, finder reglerne om beslaglæggelse i 803, stk. 1, tilsvarende anvendelse. Der kan meddeles pålæg om edition, hvis der er grund til at antage, at en genstand, som den pågældende har rådighed over, kan tjene som bevis, bør konfiskeres eller ved lovovertrædelsen er frataget nogen, som kan kræve den tilbage. Dette gælder dog ikke, hvis der derved vil fremkomme oplysninger om forhold, som den pågældende ville være udelukket fra eller fritaget for at afgive forklaring om som vidne, jf I praksis vedrører editionspligten ofte dokumenter og benyttes bl.a. til at pålægge f.eks. et pengeinstitut at udlevere oplysninger om eksistensen af en bankkonto Straffeprocessuelle tvangsindgreb efter dom Straffeprocessuelle tvangsindgreb finder i almindelighed anvendelse i forbindelse med efterforskningen forud for tiltalerejsning og forberedelse af hovedforhandlingen. Reglerne om tvangsindgreb, herunder de ovenfor nævnte regler om ransagning, beslaglæggelse og edition, gælder således i almindelighed ikke, når der er afsagt dom i sagen. Det følger dog af retsplejelovens 1002, stk. 1, at reglerne i retsplejelovens kapitel 74 om beslaglæggelse til sikkerhed for det offentliges krav på sagsomkostninger, krav på konfiskation efter straffelovens 75, stk. 1, 1. pkt., 2. led, og 2. pkt., og stk. 3, og 76 a, stk. 5, (såkaldt værdikonfiskation, herunder krav på konfiskation af et beløb svarende til udbyttet af en strafbar handling), bødekrav eller forurettedes krav på erstatning i sagen finder tilsvarende anvendelse, efter at dom er afsagt. Afgørelsen træffes af den ret, som har afsagt dommen i 1. instans. Med hjemmel i retsplejelovens 1002, stk. 1, kan aktiver, som politiet efter straffedommen bliver opmærksom på, at den domfældte er i besiddelse af, og som ikke allerede er beslaglagt og konfiskeret, f.eks. et større pengebeløb, således beslaglægges til dækning af det offentliges krav på sagsomkostninger, værdikonfiskation og bødekrav eller forurettedes krav på erstatning i sagen. Bestemmelsen rummer alene mulighed for at beslaglægge umiddelbart identificerbare aktiver. Der er således ikke mulighed for efter afsagt dom at foretage efterforskningsskridt ved hjælp af edition og ransagning med henblik på at undersøge, om den domfældte skulle være i besiddelse af aktiver, som politiet ikke hidtil har været bekendt med.

9 Rigsadvokatens anbefaling Rigsadvokaten har i en udtalelse af 12. februar 2010 til Justitsministeriet oplyst, at Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) over for Rigsadvokaten har indstillet, at det overvejes, hvorvidt der kunne være behov for en yderligere styrkelse af indsatsen for at fratage de kriminelle udbyttet af økonomisk kriminalitet, således at eksempelvis reglerne om edition og ransagning skulle finde tilsvarende anvendelse, efter at dom er afsagt. Om baggrunden for SØK s indstilling har Rigsadvokaten oplyst, at der på grundlag af udmøntningsplanen for flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden hos SØK blev oprettet en tværfaglig enhed, der beskæftiger sig med sporing, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra kriminalitet, herunder også efter straffesagens afslutning (sporingsgruppen). Sporingsgruppens foreløbige arbejde har bl.a. vist, at der opstår situationer, hvor politiet efter dommen bliver bekendt med oplysninger om, at den domfældte muligvis har skjult udbytte eller andre aktiver i Danmark eller udlandet. Rigsadvokaten har i den anledning anført, at det af udmøntningsplanen for flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden fremgår, at et af de prioriterede indsatsområder for anklagemyndigheden er indsatsen mod større økonomisk kriminalitet, og at der i den forbindelse er behov for at styrke indsatsen for at fratage de kriminelle udbyttet af den økonomiske kriminalitet, så det sikres, at det ikke kan betale sig at begå økonomisk kriminalitet. Det fremgår endvidere, at der derfor i alle sager skal være fokus på, at udbyttet fra kriminalitet beslaglægges og konfiskeres, så det sikres, at de kriminelle ikke har mulighed for at nyde udbyttet af kriminaliteten. Rigsadvokaten har herudover mere generelt anført, at det er af stor betydning for straffedommes gennemslagskraft, at der findes de relevante og hensigtsmæssige redskaber med henblik på at sikre en effektiv fuldbyrdelse af dommen også i relation til konfiskation, bøder, sagsomkostninger og erstatning. Rigsadvokaten har endvidere påpeget, at det kan forekomme stødende, hvis personer, der dømmes til at betale store summer til dækning af krav på f.eks. bøder og sagsomkostninger, efterfølgende tilsyneladende er i stand til at opretholde en tilværelse, der forudsætter en betydelig økonomisk formåen, uden at det for myndighederne er muligt at opspore aktiver, der kan anvendes til dækning af de krav, der følger af dommen. Dette kan yderligere forstærkes i de tilfælde, hvor der er tale om konfiskationskrav, idet rettens afgørelse om konfiskation netop har til formål at inddrage de gevinster, der uretmæssigt er opnået ved den begåede kriminalitet. Det kan således anføres, at det er uacceptabelt, hvis personer, der har begået grov økonomisk kriminalitet, kan skjule deres herved uretmæssigt opnåede gevinster, der kan være af betydelig størrelse, alene fordi politiets efterforskningsmuligheder efter dommens afsigelse er meget begrænsede. Rigsadvokaten har endvidere anført, at visse oplysninger om den domfældtes mulige aktiver ikke altid vil kunne fremskaffes i forbindelse med efterforskningen af selve straffesagen, men først vil fremkomme på et senere tidspunkt, f.eks. i forbindelse med en hvidvaskunderretning eller efterforskningen af en straffesag mod en anden person. I sådanne tilfælde vil der sjældent være tale om så konkrete oplysninger, at der umiddel-

10 bart vil være mulighed for at foretage beslaglæggelse i medfør af retsplejelovens 1002, stk. 1. På den baggrund finder Rigsadvokaten, at det er velbegrundet at overveje en ændring af retsplejelovens 1002, stk. 1, med henblik på at udvide mulighederne for efterforskning efter dommens afsigelse Lovforslagets udformning Justitsministeriet er enig med Rigsadvokaten i, at det ud fra kriminalpræventive hensyn er afgørende, at skjult udbytte fra kriminalitet og eventuelle andre aktiver, der kan anvendes til dækning af pengekrav, der følger af en straffedom, bliver opsporet og inddraget. Hertil kommer, at det som anført af Rigsadvokaten kan forekomme stødende, hvis personer, der dømmes til at betale store summer til dækning af krav på f.eks. bøder og sagsomkostninger, efterfølgende tilsyneladende er i stand til at opretholde en tilværelse, der forudsætter en betydelig økonomisk formåen, uden at det er muligt for myndighederne at opspore aktiver, der kan anvendes til at dække disse krav. På den baggrund og under hensyn til oplysningerne om, at SØK i en række tilfælde, hvor der har været tegn på, at domfældte har skjulte aktiver i Danmark eller i udlandet, ikke har haft mulighed for at undersøge sagen nærmere, kan Justitsministeriet tilslutte sig, at politiets muligheder for i forbindelse med en straffesag at spore skjult udbytte og andre aktiver bør styrkes ved, at der gives mulighed for at foretage ransagning og edition, efter at der er afsagt dom. Justitsministeriet finder således på linje med Rigsadvokaten, at de eksisterende muligheder for at opspore skjult udbytte og andre aktiver ikke i forbindelse med politiets efterforskning under straffesagens forberedelse, restancemyndighedens inddrivelsesforanstaltninger og foranstaltninger i henhold til internationale instrumenter vedrørende fuldbyrdelse af strafferetlige afgørelser i udlandet er fuldt tilstrækkelige til at varetage de ovennævnte hensyn. Justitsministeriet kan samtidig tilslutte sig, at en adgang til ransagning og edition efter, at der er afsagt dom, bør være betinget af en vis formodning om, at den pågældende er i besiddelse af skjult udbytte eller andre aktiver, som vil kunne anvendes til dækning af de krav, der følger af en straffedom. Det foreslås på den baggrund, at ransagning eller edition efter afsagt dom betinges af, at der foreligger bestemte grunde til at antage, at der ved ransagning eller pålæg om edition kan findes genstande eller værdier, som kan beslaglægges til sikkerhed for det offentliges krav på sagsomkostninger, konfiskation eller bøder eller forurettedes krav på erstatning. I de specielle bemærkninger til 1002 hedder det bl.a. (jf. Folketingstidende , 1. samling, tillæg A, lovforslag nr. L 54, s. 17): Efter den foreslåede 1002, stk. 1, 2., pkt. stilles der, ud over betingelserne for ransagning og edition i retsplejelovens kapitel 73 og 74, også krav om, at der skal være bestemte grunde til at antage, at der ved ransagningen eller editionen kan findes genstande eller værdier, som kan beslaglægges efter 1. pkt. Dette skærpede indikationskrav svarer til indikationskravet i bl.a. den gældende 794, stk. 2, om ransagning af de i retspleje-

11 lovens 793, stk. 1, nævnte lokaliteter (husrum mv.), og indebærer, at der skal være en konkret begrundet antagelse om, at ransagning eller edition vil resultere i fundet af genstande eller værdier, der kan beslaglægges. Højesterets begrundelse og resultat Beslaglæggelsen af aktierne T Holding A/S har anført, at beslaglæggelsen af A s aktier i selskabet ikke er foretaget med tilstrækkelig omhyggelighed og derfor er uden retsvirkning. Under efterforskningen af straffesagen mod A blev beslaglagt bl.a. A s aktier i T Holding A/S, CVR nr.... i det omfang den samlede værdi af de aktiver, anklagemyndigheden beslaglægger hos A, ikke overstiger 45 mio. kr.. Højesteret finder, at denne beskrivelse af beslaglæggelsens genstand er tilstrækkelig, idet det forhold, at aktiepostens nominelle størrelse ikke er angivet, ikke kan føre til, at beslaglæggelsen af aktierne er uden retsvirkning. Edition hos tredjemand efter dom T Holding har anført, at der ikke i retsplejelovens 1002, stk. 1, 2. pkt., om edition efter dom er hjemmel til at imødekomme anklagemyndighedens anmodning om edition hos selskabets revisor, idet bestemmelsen kræver, at der skal være bestemte grunde til at antage, at der ved edition kan findes (yderligere) genstande eller værdier, som kan beslaglægges. Bestemmelsen om edition hos tredjemand før dom i retsplejelovens 804 giver som også forudsat ved lovændringen i 2010 bl.a. adgang til at afdække, hvilke aktiver en sigtet råder over, forudsat betingelserne i bestemmelsen i øvrigt er opfyldt. For at sikre en effektiv fuldbyrdelse af straffedomme, herunder også i relation til konfiskationskrav, bøder og sagsomkostninger, blev der ved lovændringen med retsplejelovens 1002, stk. 1, 2. pkt., indført adgang til under skærpede betingelser at pålægge tredjemand edition efter dom med henblik på at spore skjult udbytte og andre aktiver, som tilhører den dømte.

12 Højesteret finder, at oplysninger af den karakter, som editionsanmodningen angår der er nødvendige for at tvangsrealisere de allerede beslaglagte aktier i T Holding kunne have været genstand for et pålæg om edition i henhold til retsplejelovens 804 før dommen i straffesagen, herunder samtidig med eller efter beslaglæggelsen. Med bestemmelsen i retsplejelovens 1002, stk. 1, 2. pkt., er der tilsvarende indført mulighed for edition med henblik på beslaglæggelse efter dom. På denne baggrund finder Højesteret, at der i medfør af retsplejelovens 1002, stk. 1, 2. pkt., jf. 804, ved edition kan indhentes supplerende oplysninger om et allerede beslaglagt aktiv også efter dommen i straffesagen. Resultat Højesteret tiltræder, at betingelserne i retsplejelovens 1002, stk. 1, 2. pkt., jf. 804, for at pålægge revisor for T Holding edition er opfyldt, herunder at revisors tavshedspligt ikke er til hinder for edition, jf. 170, stk. 3. Højesteret stadfæster herefter landsrettens kendelse. Thi bestemmes: Landsrettens kendelse stadfæstes.

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. oktober 2016 Sag 122/2016 Anklagemyndigheden vedrørende Foranstaltning under efterforskning (advokat Stefan Reinel) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 9. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 9. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 9. april 2015 Sag 225/2014 Anklagemyndigheden mod TV2 Østjylland (advokat Poul Meldgaard) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den 12. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 Sag 44/2011 Anklagemyndigheden mod T og A (advokat Peter la Cour for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 22.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 Sag 57/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Sysette Vinding Kruse, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 Sag 65/2014 Rigsadvokaten mod D (advokat Claus Bonnez, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Esbjerg den 15. november

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer.

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. - 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. I retsplejelovens kapitel 18 findes en række regler om vidneudelukkelse og vidnefritagelse. I 170, stk. l f om præster, læger og advokater,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016 Sag 140/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob Lund Poulsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Qeqqata kredsret i Sisimiut

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 136/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 227/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Knud Meden, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 20. januar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 231/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod ROJ TV A/S (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. september 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. september 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. september 2012 Sag 128/2012 Sundhedsstyrelsen kærer Østre Landsrets kendelse af 3. februar 2012 om editionspålæg

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012 Sag 216/2012 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jan Schneider) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Århus den 15. februar 2012

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre tiltaltes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 220/2015 Advokat Casper Andreasen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015 Sag 262/2014 Anne Lyngbye Melsen (advokat Rasmus Mangor Andersen) mod Fredensborg Kommune (advokat Kurt Bardeleben) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Valgbarhed til menighedsråd

Valgbarhed til menighedsråd Valgbarhed til menighedsråd Udtalt over for Enghave sogns menighedsråd, at det er en forudsætning for at anse et medlem af et menighedsråd for ikke-valgbar på grund af strafbart forhold, at dette forhold

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. oktober 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. oktober 2017 Lukkede døre og navneforbud HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. oktober 2017 Sag 150/2017 Ekstra Bladet ved Mette Fleckner og Jan Søgaard ved advokat Carlo Siebert kærer kendelse om navneforbud

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 Sag 187/2013 DR ved generaldirektør Maria Rørbye Rønn (advokat Peter Lambert) mod A (advokat Christian Harlang) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet.

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 138/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jytte Lindgård, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 181/2014 A (advokat Torben Koch) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den 17.

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere