Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub"

Transkript

1 Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten og give medlemmerne den bedst mulige adgang til at spille tennis. I klubben ønskes endvidere skabt grundlag for et socialt liv og et fællesskab, der giver medlemmerne lyst til og mulighed for at engagere sig og tage medansvar. 3. Medlemskab af organisationer. Klubben er medlem af Sjælland Tennis Union og derigennem Dansk Tennis Forbund samt Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune (F.I.L). 4. Medlemskab. Klubbens medlemmer er: seniorer, ungseniorer, juniorer, formiddagsspillere og passive medlemmer. Medlemmer er juniorer til og med det kalenderår, hvor medlemmet fylder 18 år, og ungseniorer til og med det kalenderår, hvor medlemmet fylder 25 år. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen. Henvendelse om medlemskab skal ske til klubbens kontor. Bestyrelsen kan om fornødent midlertidigt begrænse tilgangen af nye medlemmer. Medlemskaber, der er helårlige, er bindende, indtil skriftlig udmeldelse foreligger. Medlemsåret er 1. januar til 31. december. 5. Kontingent og indskud. Ved indmeldelse i klubben betales et indskud. Kontingentet opkræves medlemmerne samlet for medlemsåret. Størrelsen af indskud og kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Medlemskab af klubben, der bekræftes ved betaling af det opkrævede indskud og kontingent, giver adgang til at benytte klubbens anlæg og deltage i generalforsamlinger. Bestyrelsen kan efter anmodning, og når den finder anledning hertil, fritage et medlem helt eller delvist for kontingent i kortere eller længere tid. Bestyrelsen kan ligeledes beslutte, i forbindelse med f.eks. medlemshvervning, fordelsbehandling af særlige medlemsgrupper/familier mv., at rabattere indskud og/eller kontingent.

2 Bestyrelsens medlemmer er kontingent-frie. 6. Udmeldelse. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kontor senest den 31. december for at være virksom fra det følgende medlemsår. Udmeldelse af klubben fritager ikke medlemmet for betaling af skyldigt kontingent. 7. Udelukkelse. Et medlem kan udelukkes, hvis vedkommendes opførsel strider mod klubbens regler, herunder spille- og ordensreglementet, eller medlemmet på særlig grov vis tilsidesætter sine medlemspligter. Når bestyrelsen finder, at et medlem bør udelukkes fra klubben, kan dette ske ved en flertalsbeslutning. Bestyrelsen skal endvidere, hvis 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt indstiller et medlem til udelukkelse, ved flertalsbeslutning, afgøre om udelukkelsen skal effektueres. Den udelukkede kan forlange sin sag forelagt en generalforsamling. 8. Restance Kontingentet skal være indbetalt inden forfald. Hvis et medlem, efter skriftlig rykkerpåmindelse, ikke betaler sit kontingent, kan bestyrelsen slette vedkommende som medlem af klubben. Genoptagelse af medlemskab kan kun ske mod betaling af kontingentrestance og nyt indskud. 9. Ordensregler. Klubbens medlemmer skal rette sig efter de af klubben fastsatte regler. Overtrædelse kan have til følge, at medlemmet i en periode formenes adgang til klubanlægget eller udelukkes. Ødelæggelse af klubbens rekvisitter og ejendele medfører erstatningspligt og i grovere tilfælde eventuelt udelukkelse. 10. Ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i perioden marts. Alle klubbens medlemmer indkaldes ved opslag i klubben samt meddelelse i klubbladet og/eller på klubbens hjemmeside med mindst 2 ugers varsel. Forslag, der ønskes sat under afstemning under dagsordenens punkt 4-9, skal udsendes sammen med dagsordenen. Forslag fra medlemmerne skal derfor skriftligt være formanden i hænde senest den 10. februar. Dirigenten, der vælges af generalforsamlingen, leder forhandlingerne. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

3 Der udarbejdes referat over generalforsamlingens forløb og beslutninger. Referatet underskrives af dirigent og bestyrelse. Efter generalforsamlingen offentliggøres skriftligt referat på klubbens hjemmeside. 11. Dagsorden. I indkaldelsen meddeles generalforsamlingens dagsorden. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 4. Orientering om budgettet for det kommende år og fastsættelse af kontingenter og indskud. 5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer. 6. Valg af formand. 7. Valg af kasserer. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 9. Valg af revisor og suppleant. 10. Eventuelt. 12. Stemmeret. Stemmeret har ethvert medlem, der er over 15 år. For medlemmer under 15 år overgår stemmeretten til medlemmets forældre. Der kan stemmes ved fuldmagt til et klubmedlem. Et klubmedlem kan ud over egen stemme kun afgive yderligere tre stemmer ved fuldmagt. Skriftlig afstemning skal finde sted, når bestyrelsen eller mindst ¼ af de tilstedeværende stemmeberettigede begærer det. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal stemmeberettigede medlemmer. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal med undtagelse af afstemninger om vedtægtsændringer og klubbens opløsning. 13. Ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder behov herfor. Hvis ¼ af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer det, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 4 uger efter, at begæringen er fremsat. Proceduren omkring indkaldelse, mødeledelse, afstemning m.m. svarer til proceduren ved den ordinære generalforsamling. 14. Bestyrelsen Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og består af mindst 5 og højst 7 medlemmer, der alle skal være myndige.

4 Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for mindst 2 år ad gangen således: I lige år formanden og 2 medlemmer. I ulige år kassereren og de medlemmer, der ikke var på valg i de lige år. Genvalg kan finde sted. Senest 14 dage efter valget konstituerer bestyrelsen sig. Konstitueringen skal omfatte udvalgsformænd og næstformand. Sidstnævnte kan ikke samtidig være formand eller kasserer. I tilfælde af afgang blandt bestyrelsens medlemmer i årets løb, suppleres bestyrelsen med den/de valgte suppleant/er. 15. Forretningsorden Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han finder anledning dertil, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller 1 revisor ønsker det. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, heriblandt formand eller næstformand. Ved formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens, og ved dennes fravær næstformandens, stemme afgørende. Der tages referat af bestyrelsens forhandlinger og afgørelser. Klubben tegnes af formanden, der handler på bestyrelsens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse. Formanden orienterer bestyrelsesmedlemmerne (senest på førstkommende bestyrelsesmøde) om de indtrufne dispositioner, der føres til referat. 16. Udvalg. Til at varetage arbejdet i klubben nedsættes et antal udvalg, herunder et økonomiudvalg og et anlægsudvalg samt øvrige udvalg, som repræsenterer de enkelte medlemsgrupper i klubben. Der skal udpeges et bestyrelsesmedlem eller en suppleant til hvert af udvalgene. 17. Regnskab og budget. Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren påser, at klubbens bogholderi løbende føres, samt at der som minimum årligt opstilles et regnskab, der skal bestå af såvel driftsregnskab som status. Kassereren har endvidere ansvar for, at der opstilles budget for det kommende regnskabsår. Budgettet forelægges til orientering på generalforsamlingen og er grundlag for bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen af satser for kontingenter og indskud for det kommende medlemsår. Regnskabet, med bilag og beholdningsdokumentation, afleveres til revisor senest 1. februar. Regnskabet publiceres, eventuelt i forkortet form, med eventuelle revisionsbemærkninger i forbindelse med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Regnskabet underskrives af bestyrelsen og revisor.

5 Det komplette, uforkortede regnskab fremlægges til generalforsamlingen og kan på anfordring udleveres fra klubbens kontor. Økonomisk tegnes klubben af formanden og kassereren hver for sig. Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom dog af den samlede bestyrelse. Alle udgiftsbilag skal, inden udbetaling sker, være attesteret af et bestyrelsesmedlem, dog ikke kassereren. 18. Revision. På hver ordinær generalforsamling vælges for ét år en revisor og en revisorsuppleant. Begge skal være enten statsautoriseret eller registreret revisor. Genvalg kan finde sted. Revisor varetager revision af klubbens regnskab og har i regnskabsåret ret til at føre tilsyn med regnskab og beholdninger. Revisor, der senest 1. februar får regnskabet med bilagsmateriale forelagt til revision, skal have tilendebragt revisionen senest 3 uger før generalforsamlingen, således regnskab med eventuelle revisionsbemærkninger kan publiceres med indkaldelsen. 19. Vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer kan kun ske efter vedtagelse på en generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af dagsordenen. Hvis mere end 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, kan ændringsforslaget vedtages, hvis ¾ af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringen. Hvis mindre end 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, henvises behandlingen af vedtægtsændringen til en ekstraordinær generalforsamling med dette som eneste punkt på dagsordenen. Forslaget kan i denne forsamling vedtages, hvis ¾ af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringen uanset antallet af fremmødte medlemmer. 20. Klubbens opløsning. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst ¾ af de fremmødte stemmer for opløsningen. Hvis der ikke er mødt 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor bestemmelse om opløsning kan vedtages, hvis mindst ¾ af de fremmødte stemmer for opløsningen uanset antallet af fremmødte medlemmer. Efter generalforsamlingens beslutning tilfalder en eventuel formue ved klubbens opløsning et almennyttigt formål. Generalforsamlingen udnævner en likvidator til at forestå klubbens likvidering.

6 21. Virum-Sorgenfri Tennis Center. Klubben har stiftet en selvejende institution Virum-Sorgenfri Tennis Center (VSTC), der omfatter en tennishal med klubhus med det formål at stille indendørs tennisbaner til rådighed, fortrinsvis for klubbens medlemmer. Klubben hæfter for driften af VSTC. Hæftelsen er til enhver tid begrænset til klubbens formue. Klubbens bestyrelse udpeger af sin midte bestyrelsen for VSTC. Lyngby-Taarbæk Kommune er tillige berettiget til at udpege indtil to medlemmer af bestyrelsen for VSTC. Klubbens kasserer påser, at der løbende føres bogholderi for VSTC, samt at der minimum årligt opstilles regnskab, som i lighed med klubbens regnskab revideres og sammen med budget for VSTC publiceres i forbindelse med generalforsamlingen i klubben. Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den xx xxx 2011

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere