Administrationsgrundlag for kystforvaltning i Odsherred Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationsgrundlag for kystforvaltning i Odsherred Kommune"

Transkript

1 Administrationsgrundlag for kystforvaltning i Odsherred Kommune INDLEDNING... 2 LOV- OG REGELGRUNDLAG... 3 E N ELLER FLERE ENIGE GRUNDEJERE... 3 F LERE ENIGE/UENIGE GRUNDEJERE... 4 K YSTSIKRING PÅ KOMMUNENS INITIATIV... 4 OPGAVER... 4 S AGSPROCEDURE... 5 H VILKE PROJEKTER VIL ODSHERRED KOMMUNE SØGE FREMMET OG GENNEMFØRT... 6 F ORUNDERSØGELSER OG PROJEKTERING... 6 S AGENS LEDELSE... 7 UDGIFTSFORDELING... 7 E KSPROPRIATION... 7 K YSTSIKRINGSLAG... 7 HØRINGSSVAR... 8 VVM... 8 L ANDVÆRTS DAGLIGVANDLINJEN... 8 S ØVÆRTS DAGLIGVANDLINJEN... 9 INTERNATIONALE BESKYTTELSESOMRÅDER (NATURA 2000)... 9 TILSYN, HÅNDHÆVELSE OG STRAF... 9 VVM NATURBESKYTTELSESLOVENS KYSTSIKRINGSLAG KLAGE

2 Indledning Danmarks kyster er meget dynamiske, og udgør et værdifuldt element i den danske natur. Strande og kystlandskaber er derfor attraktive naturresurser for befolkningen, landliggere og turisme mht. bebyggelse og rekreativ udnyttelse, og er derfor under konstant pres fra såvel land- som søsiden. Odsherred har en relativ lang kyststrækning i forhold til kommunens størrelse (160 km). Kyststrækningen mod øst (Isefjord) er et fjordlandskab, der ikke undergår de store naturpåvirkede forandringer. Stigende oversvømmelsesrisici som følge af klimaændringer kan alligevel tænkes at medføre ønsker om kystsikringsanlæg i form af f.eks. digeanlæg. Kystlandskabet mod nord og vest er i modsætning til fjordkysten mere eksponeret for naturens kræfter, og fremstår derfor i en mere dynamisk og til tider dramatiske naturtilstand. Netop disse forhold gør kystlandskabet unikt, men det er også den dynamisk natur, der medfører problemer for beboerne på kysten i form af kysterosion og oversvømmelser. Langs over en tredjedel af kommunens 160 km kyststrækning ligger der sommerhuse, hvilket medfører et ønske fra berørte lodsejere om at beskytte deres ejendom. Dette er oftest i direkte modstrid med hensynet til de natur- og landskabelige værdier, og det er derfor en kompliceret opgave for de berørte myndigheder, at foretage en prioriteret afvejning af de enkelte hensyn. Med henblik på at bevare kystresursen er kystområdet underlagt en række love, planlægningsdirektiver og restriktioner, men netop fordi kysten udgør en overgangszone mellem land og hav, er der ikke altid klar afgrænsning mellem de forskellige bestemmelser og hvem der er den administrerende myndighed. Dette administrationsgrundlag er en gennemgang af de vilkår, retningslinier og politikker, som byrådet ønsker, at sagsbehandlingen af kystbeskyttelseslovens bestemmelser skal følge. Grænsen mellem myndighedernes opgavefordeling indenfor kystsikring synes ikke altid lige gennemskuelig. I en typisk ansøgningssag inddrages f.eks. både Kystdirektoratet, miljøcentret og kommunen. Det er derfor vigtigt altid at iagttage de såkaldte specialitetsprincipper: (1) Det organisatoriske specialitetsprincip En myndighed skal afholde sig fra at varetage hensyn/opgaver, som ved lov er henlagt til en anden myndighed og (2) Det materielle specialitetsprincip Myndighederne skal begrænse sig til at iagttage de hensyn, der er omfattet af den lov, som er hjemmelsgrundlaget for den konkrete afgørelse. Formålet med udarbejdelsen af dette administrationsgrundlag er følgelig også at definere og beskrive, hvorledes forvaltningen (Natur og Miljø) skal forholde sig i sager om kystbeskyttelse. Dokumentet kan derfor betragtes som et kvalitetsstyringsdokument til sikring af en korrekt sagsbehandling. Endvidere tjener dokumentet som oplysningskilde for borgere i forhold til de generelle regler på kystsikringsområdet. Ved godkendelsen af dette administrationsgrundlag bemyndiger Byrådet Natur og Miljø til at agere inden for de retningslinier, der fremgår af grundlaget. Administrationsgrundlaget vil blive taget op til revision efter behov. 2

3 Lov- og regelgrundlag I Danmark er det kystgrundejeren selv, som er ansvarlig for sikring af sin ejendom imod eventuel kysterosion, og grundejeren skal selv bekoste opførelse af eventuelle kystsikringsanlæg. Udførelse af en kystbeskyttelse reguleres af Kystbeskyttelsesloven, som trådte i kraft den 1. juli , og som administreres af Kystdirektoratet. Formålet med kystbeskyttelse er jf. lovens 1 - at beskytte mennesker mod oversvømmelser samt ejendom mod oversvømmelser og nedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Dette formål varetages ved en afvejning af følgende hensyn: behovet for kystbeskyttelse, økonomiske hensyn, kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og miljømæssige kvalitet, kystlandskabets bevarelse, naturens frie udfoldelse, rekreativ udnyttelse af kysten, sikring af den eksisterende adgang til kysten og andre forhold af væsentlig betydning for kystbeskyttelse Kystdirektoratet vil altid høre kommunen om evt. bemærkninger eller indvendinger imod et projekt forinden der træffes afgørelse, men i visse tilfælde vil kommunen skulle forholde sig aktivt i forhold til en ansøgning om kystbeskyttelse. En eller flere enige grundejere Hvis en grundejer ønsker at etablere kystbeskyttelse, skal ansøgning sendes til Kystdirektoratet. Er der tale om flere grundejere, der er enige om, hvad der skal udføres, hvordan det skal vedligeholdes og hvordan udgifterne skal fordeles, skal ansøgning ligeledes sendes til Kystdirektoratet. Kystdirektoratet afgør disse ansøgninger i henhold til 16 i kystbeskyttelsesloven. Denne paragraf tager alene stilling til, om der må kystbeskyttes eller foretages ændringer i terrænet, og åbner således ikke mulighed for at pålægge eller fordele udgifter i forbindelse med anlæg eller vedligeholdelse af kystbeskyttelsen. Hvis der bliver givet tilladelse, udstedes tilladelsen som hovedregel til kystgrundejeren. Tilladelse vil være betinget af overholdelse af visse vilkår, og grundejeren skal lade nogle af vilkårene tinglyse på ejendommen. 1 Når der i dette dokument henvises til lovens, menes lov nr. 108 af 5. marts 1988 om kystbeskyttelse som ændret ved 96 i lov nr. 9 af 3. januar 1992 om naturbeskyttelse, lov nr. 469 af 10. juni 1997 om ændring af lov om kystbeskyttelse, 54 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 om ændring af forskellige love som følge af sammenlægningen af de bornholmske kommuner, 1 i lov nr. 581 af 24. juni 2005 om ændring af lov om kystbeskyttelse, forskellige love om digeanlæg, lov om havne, lov om luftfart og lov om færgefart og lov nr. 311 af 19. april 2006 om ændring af lov om kystbeskyttelse. 3

4 Flere enige/uenige grundejere Efter kystbeskyttelseslovens 1 a stk. 2 kan Byrådet efter anmodning beslutte, at der skal udføres kystsikring. Forløbet af en sådan sag er fastlagt i lovens 2-10 og yderligere beskrevet i Vejledning om lov om kystbeskyttelse. Det er kommunen, som er den drivende kraft i projekt- og sagsforløbet. Kystdirektoratet kan i sagens indledende faser, hvis kommunen ønsker det, fungere som kommunens rådgiver. Kystdirektoratet kan dog ikke forestå decideret projektrådgivning, men alene knytte tekniske kommentarer til de fremlagte projekter. Det afgørende er, at kommunen dels kan pålægge, at der udføres kystbeskyttelse, og dels afgøre hvordan udgiften dertil skal fordeles (såfremt projektet gennemføres se mere nedenfor). Det endelige projekt skal forelægges Kystdirektoratet til behandling efter lovens 16. Fælles for alle kystbeskyttelsessager er, at det som hovedregel er den, som får gavn af kystbeskyttelsen, der betaler, og at Kystdirektoratet efter lovens 16 afgør, om der kan gives tilladelse til kystbeskyttelse. Dette gælder, hvad enten sagen er startet efter lovens 1 a eller 16. Kystsikring på kommunens initiativ Odsherred Kommune har mulighed for af egen drift at træffe beslutning om udførelse af en kystsikring efter lovens 1 a. Det er dog en mulighed, der kun vil blive bragt i anvendelse i ganske særlige tilfælde, og kun i forbindelse med sikring af større bymæssig bebyggelse. Opgaver Som det fremgår af ovenstående, er det Kystdirektoratet, der giver den endelige tilladelse til udførelse af et kystbeskyttelsesanlæg. Kommunen skal dog alligevel forholde sig aktivt, idet kystsikringsanlæg oftest også skal myndighedsbehandles efter den lovgivning, som kommunen påser overholdelsen af (naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, samt VVM-bekendtgørelsen). Endvidere er der en generel interesse for Odsherred Kommune i at bevare de natur- og landskabelige værdier, hvilket kommer til udtryk i de tilfælde, hvor kommunen blot er høringspart. Hvis der ikke kan træffes enighed om kystsikring blandt lodsejerne hvorved kommunen overtager styringen af projektet - er der en række forhold, det er op til kommunen at bestemme. 4

5 Sagsprocedure Ansøger indsender en anmodning om etablering af kystbeskyttelse til kommunen med beskrivelse af den ønskede foranstaltning. Anmodningen skal indeholde: forslag til udstrækning, en oversigt over de ejendomme som tænkes omfattet af foranstaltningen, en begrundelse for ønsket om at etablere foranstaltningen. Kommunen sender herefter forslaget til udtalelse hos Kystdirektoratet, og de lodsejere der ønskes inddraget. På DETTE grundlag beslutter Miljø- og Teknikudvalget, om sagen skal gå videre (fremmes) eller opgives. Afgørelse om at sagen ikke skal fremmes kan ikke påklages, med mindre det drejer sig om retlige spørgsmål, jf. lovens 18, stk. 3. Fremmes sagen, udarbejdes et skitseprojekt med tilhørende økonomisk overslag. Projektet præsenteres herefter på et borgermøde hvor materialet er sendt ud med mødeindkaldelsen mindst 4 uger før borgermødet. Det står byrådet frit for at beslutte, om andre, f.eks. interesseorganisationer, skal have adgang til mødet. Da Odsherred Kommune finder hensynet til offentlighedens ret til deltagelse i beslutningsprocesser særdeles vigtigt 2, er møderne altid offentlige, og annonceres derfor mindst 2 uger før i Holbæk Amts Venstreblad. Koordinationsudvalget for Sommerhusejere i Odsherred er høringsberettiget, og Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Grundejernes Landsorganisation og Fritidshusejernes Landsforening kan altid påklage kommunens endelige afgørelse - jf. lovens 18, stk. 2 og vil derfor altid blive særskilt inviteret til borgermøder. På mødet redegøres for projektets indhold, herunder (de enkelte punkter beskrives nærmere i de følgende afsnit): 1 Foranstaltningens udstrækning og opbygning herunder graden af beskyttelse der opnås. 2 Hvordan projektet tænkes fremmet, herunder hvem der skal lede sagen og være ansvarlig for fremdriften. 3 Projektets økonomi, herunder udgifter til anlæg og vedligeholdelse. 4 Finansiering og fordeling mellem de påtænkte bidragspligtige. 5 Om der skal foretages ekspropriationer for at gennemføre projektet. 6 Om der skal oprettes et kystlag til at forestå den fremtidige drift og vedligeholdelse. Efter mødet beslutter Miljø- og Teknikudvalget, om projektet skal gennemføres, og i givet fald hvad der skal laves, hvem der skal udføre det, og hvordan udgifterne skal fordeles. Byrådet skal altså beslutte: Om et projekt skal fremmes. Om et projekt skal gennemføres. Hvorledes udgifterne skal fordeles mellem lodsejerne. 2 Jf. Århus-konventionen. 5

6 Hvilke projekter vil Odsherred Kommune søge fremmet og gennemført Byrådet kan kun afvise at fremme en anmodning hvis: Kystdirektoratet vurderer, at der ikke er behov for kystbeskyttelse, tilkendegivelserne fra de berørte grundejere helt klart viser, at der ikke vil være fornøden opbakning til projektets gennemførelse, projektet findes uforeneligt med hensynet til naturen, eller den kommunale planlægning for området. I kommunens bedømmelse af hvorvidt et projekt skal fremmes/gennemføres iagttages derfor hensynet til naturen og den kommunale planlægning. Dette med udgangspunkt i lovens formålsparagraf og den lovgivning kommunen i øvrigt skal respektere eller påse overholdelsen af (naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, Bek. nr. 408 af 01/ om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, Bek. nr af 06/ om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, mv.). Odsherred Kommune har det overordnede synspunkt, at nødvendig kystbeskyttelse bør tillades, men ud fra hovedbetragtningen JO MINDRE JO BEDRE. Kommunen lægger i sin vurdering af et projekt derfor vægt på: at kystbeskyttelsen er nødvendig, dvs. hvor bygninger (eller andre lign. konstruktioner) er truede inden for en tidshorisont af størrelsesordenen 25 år. Anlægsomkostningerne bør ikke overstige værdien af det beskyttede. naturbeskyttelsessynspunktet, herunder hensynet til den frie kystdynamik. Dette da det er Odsherred Kommunes vision at bevare kommunens naturværdier, og da indgriben i den naturlige sedimenttransport kan forstyrre omkringliggende kyststrækninger negativt. Er der risiko for negativ påvirkning af andre kyststrækninger, er sikring af disse en forudsætning for kommunens fremme af projektet. om projektet er en helhedsløsning for hele kyststrækningen, jf. ovenstående punkt, kystbeskyttelsesanlæggets tekniske kvalitet, herunder om det gives en fremtræden, der er tilpasset det pågældende kystlandskabs visuelle karaktertræk, at offentlighedens færdsel ikke hindres. Forundersøgelser og projektering Forinden der træffes endelig beslutning om enten sagens fremme eller gennemførelse, vil det oftest være nødvendigt at få udført forundersøgelser og/eller skitseprojektering og økonomiske beregninger fra professionel rådgiver. Der stilles ikke formelle krav til kvaliteten, og kvalitetskravene må - under hensyn til projektets størrelse og kompleksitet vurderes fra sag til sag. Da ansøger eller lag selv pålægges at iværksætte de nævnte undersøgelser, jf. lovens 1 a, stk. 3, skal kvalitetskravene af hensyn til udgifterne stå i rimeligt forhold til sandsynligheden for endelig projektgennemførelse. 6

7 Sagens ledelse Byrådet er ansvarlig for at træffe beslutning om projektorganisationen. Styringen af sagen vil typisk blive placeret hos Byrådet selv, evt. gennem en ekstern rådgiver, eller hos et lag. Eksisterer der i forvejen et lag (f.eks. når sagen vedrører udvidelse eller ændring af et eksisterende dige), placeres ledelsen hos lagets bestyrelse, medens ansvaret ved nyanlæg hvis ikke ansøgerne selv kan etablere en styregruppe - placeres hos Byrådet. Byrådet vil dog tidligst overtage projektledelsen, når der er truffet afgørelse om, at projektet skal fremmes. Udgiftsfordeling I de tilfælde, hvor der ikke blandt de implicerede lodsejere kan opnås enighed om udgiftsfordelingen, skal kommunen som en del af den øvrige projektsagsbehandling - træffe afgørelse om udgiftsfordelingen. Bidragsstørrelsen til kystsikring afhænger som regel af nytten (beskyttelsen), men også rekreative goder kan have indflydelse. Hvis der fx dannes en badestrand som følge af et kystsikringsanlæg, kan også lodsejere der ellers ikke nyder beskyttelse af anlægget have nytte af projektet. I sager om kysterosion, vil grundlaget for bidragspligten, være de ejendomme der er direkte truede. Den enkelte ejendoms bidragsandel fastsættes som udgangspunkt i ejendommens del af den beskyttede kysts samlede længde. I tilfælde hvor kystsikringsanlæg beskytter mod oversvømmelse, bestemmes udgiftsfordelingen efter terrænkote. I Odsherred Kommune betragtes de ejendomme der ligger helt eller delvist under kote 1,90 at være bidragspligtige uanset afstand til kysten. Ekspropriation Ved manglende overenskomst mellem ejerne af de ejendomme, hvor et anlæg skal placeres, eller som det i øvrigt er nødvendigt at råde over, kan Byrådet foretage ekspropriation med hjemmel i lovens 6. Udgifterne til den erstatning, de berørte lodsejere har krav på iht. grundlovens 73, tillægges de samlede projektudgifter. Kystsikringslag Af hensyn til den fremtidige vedligeholdelse af et tilladt kystsikringsanlæg, kan det være hensigtsmæssigt at oprette et lag, som de bidragsydende ejere skal være medlem af. Byrådet kan efter lovens 7 beslutte, at der under byrådets tilsyn oprettes et lag. Byrådet udfærdiger en vedtægt for laget, der indeholder regler for lagets styrelse og udførelsen af lagets opgaver, herunder vedligeholdelse af udførte anlæg og udførelse af løbende foranstaltninger. Vedtægten tinglyses for lagets regning på de ejendomme der tilhører laget. 7

8 Odsherred Kommune anser kystsikringslag som den bedste løsning til varetagelse af anlæggets vedligeholdelse. I modsætning til eksempelvis en grundejerforeningen, er det sikkert, at alle medlemmer har en naturlig interesse i anlæggets drift. Alternativt kan byrådet beslutte at påtage sig administrationen (men ikke den økonomiske byrde) af kystsikringsanlægget. Dermed får den tekniske forvaltning det direkte (ikke blot tilsynsmæssige) ansvar for aktiviteterne. Dette er dog ikke en mulighed Odsherred Kommune normalt vil bringe i anvendelse. Oprettes et lag ved byrådets beslutning, undergives laget byrådets tilsyn. Der er tale om både et teknisk og økonomisk tilsyn. Det tekniske tilsyn skal sikre, at anlæggene stedse er i forskriftsmæssig stand, og at lagets bestyrelse i det hele varetager de opgaver, som det påhviler laget at løse. Der må nødvendigvis tillige føres et økonomisk tilsyn, da det er byrådet der bestemmer, hvilke bidrag der skal udredes til dækning af lagets udgifter, jf. lovens 13, stk. 1. Byrådet skal derfor have et godt kendskab til lagets regnskabsføring. Høringssvar I forbindelse med behandling af ansøgninger hører Kystdirektoratet en række instanser, herunder; miljøcentre, kommuner, Skov- og Naturstyrelsen, Farvandsvæsenet, Fiskeriinspektionen, samt andre i det omfang de vil blive berørt af kystbeskyttelsen. Odsherred Kommune har dermed altid muligheden for at fremkomme med bemærkninger til et projekt, og kommunens høringssvar vil altid afspejle synspunkterne beskrevet i afsnit Hvilke projekter vil Odsherred Kommune søge fremmet og gennemført. VVM For overskuelighedens skyld skelnes her mellem kystsikringsanlæg, der ønskes placeret landværts henholdsvis søværts dagligvandlinjen. Kommunen er kun myndighed mht. VVM på de landværtsbeliggende anlæg. Landværts dagligvandlinjen Kystanlæg der ønskes anlagt inden for dagligvandlinjen er omfattet af bilag 2 i Bek. nr af 06/ om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, og skal derfor anmeldes til kommunen med henblik på udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Undtaget fra VVM-redegørelse er vedligeholdelse og genopførelse af eksisterende anlæg, men arbejdet skal stadig anmeldes til kommunen. For at kommunen kan vurdere, om der er tale om vedligeholdelse eller genopførelse, skal det fremsendte projekt vedlægges fyldestgørende redegørelse og dokumentation for det eksisterende kystanlægs oprindelige udformning. Dette for at undgå uhensigtsmæssig udvidelse af eksisterende anlæg. 8

9 VVM-redegørelsen skal foretages så tidligt i ansøgningsprocessen som muligt. Dette for ikke unødigt at anvende tid og penge til forundersøgelser og projektering, hvis det viser sig at projektet ikke kan virkeliggøres. Afhængigt af projektets karakter og omfang, skal ansøgningsmaterialet dog have en sådan karakter, at der kan foretages den nødvendige VVM-redegørelse. Administrationen må i den konkrete sag vurdere, om der skal fremsendes supplerende oplysninger. Det tilstræbes, at foretage VVM-vurderingen umiddelbart efter at byrådet har besluttet at fremme projektet. Søværts dagligvandlinjen Anlæg der ønskes placeret uden for dagligvandlinjen er omfattet af Bek. nr. 809 af 22/ om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet (VVM), og skal derfor vurderes af Kystdirektoratet. Internationale beskyttelsesområder (NATURA 2000) Forinden der træffes afgørelse om tilladelse til kystsikringsanlæg efter kystbeskyttelsesloven, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter, herunder tidligere gennemførte projekter, væsentligt kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller visse arter, som er udpeget i medfør af miljømålsloven. Bestemmelserne er lovfæstet i Bek. nr. 874 af 2. september 2008 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet. Koordineringen af denne vurdering varetages af Kystdirektoratet, men kommunen vil altid blive hørt i sagen. Under hensyn til resurser og kompetencer, vil Natur og Miljø vurdere projektet i forhold til Bek. nr. 408 af 01/ om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Ligger det uden for administrationens formåen at redegøre for projektets eventuelle påvirkninger, henstilles det til Kystdirektoratet, at pålægge ansøger selv at fremskaffe den fornødne dokumentation. I praksis vil de vurderinger, der skal foretages i forhold til de internationale beskyttelsesområder indgå som en del af VVM-redegørelsen. Tilsyn, håndhævelse og straf Bliver kommunen opmærksom på et ulovligt forhold, besigtiges forholdene forinden sagen videresendes med evt. bemærkninger - til rette myndigheder. Dette er hensigtsmæssigt, da kommunen med sin reakti- 9

10 onshastighed 3 dermed kan mindske de uoprettelige skader på naturværdierne, som anlægsarbejder kan medføre. Jf. de i indledningen omtalte specialitetsprincipper må kommunen ikke foretage sagsbehandling i sager, hvor kommunen ikke er ressortmyndighed. Når kommunen foretager ovennævnte besigtigelser og anmeldelser, er det derfor oftest som almindelig sagspart for at sikre kommunens interesse i kyststrækningernes natur- og landskabsværdier. Undtaget er visse sager om VVM, hvor kommunen selv er myndighed (se næste afsnit). I alle andre sager har kommunen ingen juridiske beføjelser til at håndhæve lovgivningen for kystsikringsanlæg. VVM Som skrevet i afsnittet om VVM, skal kystsikringsanlæg på landsiden af dagligvandlinjen anmeldes til kommunen. I henhold til 13 stk. 1 i Bek. nr straffes med bøde den, der (1) undlader at indgive skriftlig anmeldelse til byrådet, eller (2) påbegynder et anmeldt anlæg før byrådet har truffet afgørelse. Bliver administrationen opmærksom på et ulovligt påbegyndt arbejde, tages initiativ til at bringe forholdene i orden efter retningslinjerne i Administrationsgrundlag for tilsyn og håndhævelse. Fortsættes arbejdet, og kan det uden rimelig tvivl sandsynliggøres, at bygherre handler i ond tro, politianmeldes det ulovlige forhold. Naturbeskyttelseslovens 3 Bliver kommunen opmærksom på et forhold i strid med naturbeskyttelseslovens 3 (beskyttede naturtyper), vil forholdene søges lovliggjort efter denne lovs bestemmelser, samt de retningslinjer der følger af Administrationsgrundlag for naturbeskyttelsesloven vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget d. 15. februar Kystsikringslag Som beskrevet tidligere fører kommunen tilsyn med lag oprettet ved byrådets beslutning. Hvert år inden den 1. oktober fastsætter byrådet, hvilke bidrag de enkelte bidragspligtige ejendomme skal udrede til laget. Bidragene tillægges udpantningsret. For bidragene haves pante- og fortrinsret i ejendommen som for kommunale ejendomsskatter, jf. lovens Kommunens reaktionshastighed må antages at være betydelig hurtigere end fx Kystdirektoratets, der som hjemmehørende i Lemvig, ikke har mulighed for fysisk tilstedeværelse i akutsager. 4 Bek. nr af 06/ om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 10

11 Klage Klager over afgørelser vil administrativt blive videresendt til rette klagemyndighed. Hvis forvaltningen finder særlig anledning hertil, vil sagen blive forelagt Miljø- og Teknikudvalget inden videresendelse. Udvalget vil i alle tilfælde blive orienteret om eventuelle klagesager. 11

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom.

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom. Jes Anker Mikkelsen og Marlene Füchsel Mikkelsen Almevej 6 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 14/00228-40 Ref. Marianne Jakobsen 08-04-2015 Tilladelse til sand- og ralfodring ud for matr.nr. 4s og 4dk

Læs mere

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet Køge, 9. juni 2016

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet Køge, 9. juni 2016 Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet Køge, 9. juni 2016 Kystdirektoratets ansvarsområder Statslige myndighed angående: Strand- og klitfredningslinjen Konstruktioner

Læs mere

Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse

Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse Dette er en uofficiel sammenskrivning af lov nr. 108 af 5. marts 1988 om kystbeskyttelse som ændret ved 96 i lov nr. 9 af 3. januar 1992 om naturbeskyttelse 1,

Læs mere

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Kaija Jumppanen Andersen, Kystdirektoratet Kerteminde, 11. juni 2016

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Kaija Jumppanen Andersen, Kystdirektoratet Kerteminde, 11. juni 2016 Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Kaija Jumppanen Andersen, Kystdirektoratet Kerteminde, 11. juni 2016 Kystdirektoratets ansvarsområder Statslige myndighed angående: Strand- og klitfredningslinjen Konstruktioner

Læs mere

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail:

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: gitte8240@hotmail.com) Kystdirektoratet J.nr. 16/00002-15 Ref. Ilse Gräber 28-04-2016 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sand- og ralfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sand- og ralfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor. Jørn Lynge Albertsen Kystdirektoratet J.nr. 15/00233-29 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 20-01-2016 Ny tilladelse til kystbeskyttelse i form af sandfodring på Hedelyngen 28, matr. 4aa, Langø, Stubberup, Kerteminde

Læs mere

Skive Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet.

Skive Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Kystdirektoratet J.nr. 11/00759-64 Ref. Thomas Larsen 17-11-2014 Tilladelse til forlængelse af det sydlige dige ved Karup Å ud for Viborgvej, Skive Kommune. Kystdirektoratet

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Kystdirektoratet J.nr. 15/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder

Kystdirektoratet J.nr. 15/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder Lena Busch Nielsen Søvangen 9 5631 Ebberup Kystdirektoratet J.nr. 15/01109-9 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 15-12-2015 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder Kystdirektoratet meddeler hermed

Læs mere

Etablering af stensætning kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 267 af 11/03/2009).

Etablering af stensætning kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 267 af 11/03/2009). Grundejerforeningen for Laveskov Villaby C/O Jan Severin Strandmarken 7 3050 Humlebæk Kystdirektoratet J.nr. 14/00501-46 Ref. Ilse Gräber 22-10-2015 Tilladelse til forlængelse stensætning ud for højvandsbeskyttelse,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse LBK nr 267 af 11/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 360-3 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1520 af

Læs mere

Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Lone Dupont

Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Lone Dupont Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej 201 4000 Roskilde Kystdirektoratet J.nr. 16/02406-5 Ref. Lone Dupont 17-10-2016 Afslag på ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse på matrikel nr. 5ch

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Sendt til jap@morsoe.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00081-8 Ref. Thomas Larsen 23-03-2015 Tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, Havnevej, matr.nr.

Læs mere

Kystbeskyttelsesloven under forandring

Kystbeskyttelsesloven under forandring Kystbeskyttelsesloven under forandring Jacob Brandt og Mark Christian Walters 2 Kystbeskyttelseslovens grundlæggende principper Ÿ Det grundlæggende princip er, at det er ejeren af den ejendom, der opnår

Læs mere

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal vi varetage en række hensyn jf. kystbeskyttelseslovens 1, hvori der står:

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal vi varetage en række hensyn jf. kystbeskyttelseslovens 1, hvori der står: Grundejerforeningen Nørlev Strand af 1986 v/ Christian Hartmass Sendt som E-mail Kystdirektoratet J.nr. 15/00839-23 Ref. Anni Lassen 20-11-2015 Afslag på ansøgning om lovliggørelse og påbud om fjernelse

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 14/ Ref. lhb/tpi

Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 14/ Ref. lhb/tpi Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej 80 4000 Roskilde Kystdirektoratet J.nr. 14/00987-57 Ref. lhb/tpi 05-10-2015 Kystdirektoratets svar på Roskilde Kommunes anmodning af 29/9 om vurdering af skitseprojekt

Læs mere

243 af 05/ Lov om kystbeskyttelse (Kystbeskyttelsesloven)

243 af 05/ Lov om kystbeskyttelse (Kystbeskyttelsesloven) Side 1 af 11 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Administrationsgrundlag til administration af bekendtgørelse nr. 232 af 12/03/2007 om bade- og bådebroer i Odsherred Kommune

Administrationsgrundlag til administration af bekendtgørelse nr. 232 af 12/03/2007 om bade- og bådebroer i Odsherred Kommune Administrationsgrundlag til administration af bekendtgørelse nr. 232 af 12/03/2007 om bade- og bådebroer i Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Administrationsgrundlag til administration

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sandfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sandfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor. Allan Winther-Rasmussen Ryesgade 9, Postboks 5097 8100 Århus C Kystdirektoratet J.nr. 15/00119-24 Ref. Henrik Junker Fogh 21-08-2015 Tilladelse til sandfodring på matr.nr. 9c Furreby By, Furreby beliggende

Læs mere

2. Grundejerforeningen påtager sig at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig stand.

2. Grundejerforeningen påtager sig at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig stand. Langøhuse Grundejerforening v/ole Simmelholt Mariavænget 41 5260 Odense S Kystdirektoratet J.nr. 14/00652-17 Ref. Anni Lassen 12-05-2015 Tilladelse til kystbeskyttelse i form af dige og spunsvæg gennem

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Nordfyns Kommune Rådhuspladsen 2, Otterup Rådhus 5450 Otterup Kystdirektoratet J.nr. 15/00424-11 Ref. Laura Storm Henriksen 29-06-2015 15/00424 Tilladelse til etablering af slæbested ud for Strandgyden

Læs mere

Slagelse Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet.

Slagelse Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Slagelse Kommune Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse Kystdirektoratet J.nr. 14/00862-23 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 18-04-2016 Tilladelse og dispensation til højvandsbeskyttelse af p-plads ved Kobæk Strand, matr.

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der etableres bro og trækfærge med tilhørende anlæg ved Tipperne, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der etableres bro og trækfærge med tilhørende anlæg ved Tipperne, på de vilkår som fremgår nedenfor. Ringkøbing-Skjern Kommune Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Pr. mail heidi.grosmann@rksk.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01450-10 Ref. Thomas Larsen 18-04-2016 Tilladelse til etablering af bro, trækfærge

Læs mere

Miljø og Natur. Kystbeskyttelse. Administrationsgrundlag

Miljø og Natur. Kystbeskyttelse. Administrationsgrundlag Miljø og Natur Kystbeskyttelse Administrationsgrundlag 1. Indledning...3 2. Formål...3 2.1 Kystbeskyttelse...3 3. Love og regler...4 3.1 Kystbeskyttelse...4 3.1.1 Sagstyper...4 4. Kommunen som høringsmyndighed...5

Læs mere

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse Vejledning til Lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Holger Bagger-Sørensen Jeppes Kilde 6 7120 Vejle Øst Sendt på mail til hbs@fertin.com og prt@sj.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01586-25 Ref. Peter Lomholt Langdahl 29-08-2016 Tilladelse til rørledning til

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Byggeselskabet Mogens de Linde Att.: Hans Jørgen Jacobsen Pr. mail: hjj@e-box.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02122-24 Ref. Thomas Larsen 05-09-2016 Tilladelse til renovering i form af ny kajkant og opfyld

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Julemærkehjemmet Fjordmark Att. Jesper Lildholdt Fjordvejen 20 6340 Kruså Kystdirektoratet J.nr. 16/02074-16 Ref. Peter Lomholt Langdahl 05-07-2016 Sendt på mail til: jesper.lildholdt@julemaerket.dk Tilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sejlrende uden for dækkende værker til Køge Havn udvides og uddybes på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sejlrende uden for dækkende værker til Køge Havn udvides og uddybes på de vilkår som fremgår nedenfor. Køge Kommune, att.: Jens Christian Kaas Torvet 1 4600 Køge Kystdirektoratet J.nr. 14/00796-16 Ref. Thomas Larsen 26-11-2014 Tilladelse til at uddybe og forlænge sejlreden uden for nye dækkende værker ved

Læs mere

Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C. Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014

Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C. Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014 Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud for Fløjelsgræsset

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at husbåd ved Fabriksmestervej, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at husbåd ved Fabriksmestervej, på de vilkår som fremgår nedenfor. Anders Berggren Fabriksmestervej 10 1437 København K Pr. mail: ab@bukkenbruse.com Kystdirektoratet J.nr. 16/02497-24 Ref. Thomas Larsen 19-08-2016 Tilladelse til husbåd ud for Fabriksmestervej 10 Z, matr.

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der anlægges 2 spildevandsledninger over Mariager Fjord, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der anlægges 2 spildevandsledninger over Mariager Fjord, på de vilkår som fremgår nedenfor. Mariagerfjord Vand a/s Islandsvej 7 9560 Hadsund Pr. mail: mail@mfv.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01277-21 Ref. Thomas Larsen 07-03-2016 Tilladelse til krydsning med 2 spildevandsledninger mellem Dania

Læs mere

NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13)

NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13) NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13) By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 217972 Brevid. 2269681 Ref. JNAL / 8LD Redegørelse for afholdt kap. 1a borgermøde om kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlægget Den uendelige bro, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlægget Den uendelige bro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Aarhus Kommune Aarhus Events. Dokk 1, Hack Kampmanns plads 2 8000 Århus C Pr. mail: niels@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01906-22 Ref. Thomas Larsen 16-08-2016 Tilladelse til opstilling af skulptur

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Holbæk kajakklub Fmd.: Per Rolmar Chr. Hansensvej 29 4300 Holbæk Kystdirektoratet J.nr. 15/00446-20 Ref. Bertram Tobias Hacke 24-08-2015 Tilladelse til 16. stk. fortøjningspæle i Holbæk Fjord ud for Strandmøllevej

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til flydeponton og pælebåret promenade, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til flydeponton og pælebåret promenade, på de vilkår som fremgår nedenfor. Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Pr. mail: heive@vejle.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/05070-4 Ref. Thomas Larsen 20-01-2017 Tilladelse til flydeponton og promenade ved Vejle Lystbådehavn ud for matr.nr.

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Saelan Dyssegårdsvej 39 2870 Dyssegård Kystdirektoratet J.nr. 13/01062-12 Ref. Thomas Larsen 05-08-2014 Tilladelse til anlæggelse af "project space" på betonklodsen nord for Dokøen ved Holmen Nord i Københavns

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 8000 Århus C Att.: Gitte Frøkjær, fge@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02214-11 Ref. Thomas Larsen 13-07-2016 Tilladelse til ny kajkant ved Bassin 5,

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Palle Rosendahl Hansen Ægirsvej 8 6000 Kolding Pr. mail til: pharo@pc.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00543-13 Ref. Thomas Larsen 01-09-2015 Tilladelse til fortøjningspæle og ankerblok ud for Ægirsvej 8,

Læs mere

Hvis er ansvaret og hvem skal betale?

Hvis er ansvaret og hvem skal betale? Hvis er ansvaret og hvem skal betale? Jens Christian Riise Teamchef, Klimatilpasning Vand og Forsyning 17-03-14 Workshop om stormflodsforebyggelse 1 Det er dit eget ansvar! Det er grundejeren, der har

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Odense Kommune, By-og Kulturforvaltningen Byggeri og Anlæg Nørregade 36-38 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 15/00132-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 22-04-2015 Tilladelse til renovering af kajanlæg i

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere en høfde, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere en høfde, på de vilkår som fremgår nedenfor. Jesper Sand Carlsen Nymøllevej 1 2800 Kongens Lyngby Kystdirektoratet J.nr. 13/00874-33 Ref. Ilse Gräber 23-04-2014 Tilladelse til høfde ud for matr. nr. 4s, Venø By, Venø, Struer Kommune Kystdirektoratet

Læs mere

KYSTBESKYTTELSE VED DYBESØ Sognegården 24. oktober 2016

KYSTBESKYTTELSE VED DYBESØ Sognegården 24. oktober 2016 Natur, Miljø og Trafik KYSTBESKYTTELSE VED DYBESØ Sognegården 24. oktober 2016 TID Emne Person Organisation Morten Egeskov 18:30 18:35 Velkommen formand for Miljø- og Klimaudvalget Byrådet 18:35 19:10

Læs mere

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Guldborgsund Kommune cbw@guldborgsund.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03281-12 Ref. Thomas Larsen 08-12-2016 Tilladelse til renovering af havneanlæg ved Sophieholmen, matr. 1539 Nykøbing F. Bygrunde, Nykøbing

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Peter Liokouras Øreodden 5 5700 Svendborg Sendt på mail til info@atlasgulve.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00477-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 03-07-2015 Tilladelse til etablering af udløbsledning ud for

Læs mere

Der meddeles samtidig påbud om, at sten samt slæbested som allerede er udlagt, fjerens senest torsdag den 22. september 2016.

Der meddeles samtidig påbud om, at sten samt slæbested som allerede er udlagt, fjerens senest torsdag den 22. september 2016. Søren Reeh Langelinie 41 5230 Odense M Kystdirektoratet J.nr. 16/02095-17 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 28-07-2016 Afslag på ansøgning om lovliggørelse af eksisterende kystbeskyttelse samt slæbested ud for matr.

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bandholm Aktivitetsforening Havnegade 37 4941 Bandholm Kystdirektoratet J.nr. 14/00900-17 Ref. Laura Storm Henriksen 25-11-2015 Tilladelse til etablering af strand i krydset ml. Havnegade og Strandparken

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Jens Corfitzen Ådalsvej 259 5250 Odense SV Kystdirektoratet J.nr. 15/00829-12 Ref. Laura Storm Henriksen 20-10-2015 Tilladelse til etablering af bro i tilknytning til eksisterende slæbested ud for matr.

Læs mere

Principiel tilladelse til opfyldning i Fordgraven, Københavns

Principiel tilladelse til opfyldning i Fordgraven, Københavns Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 Københavns S Sendt elektronisk til arj@m.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Principiel tilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Foreningen Perlestranden v. formand Frede Iversen fredeomoe@email.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01326-11 Ref. Thomas Larsen 11-04-2016 Tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, Slagelse Kommune

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Sendt på mail til fllun@assens.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01889-20 Ref. Peter Lomholt Langdahl 14-07-2016 Tilladelse til etablering af spunsvæg og badetrappe

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af ny udløbsledning, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af ny udløbsledning, på de vilkår som fremgår nedenfor. Vordingborg Spildevand A/S Brovejen 10, Masnedø 4760 Vordingborg Pr. mail: laha@vordingborgforsyning.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03474-15 Ref. Thomas Larsen 19-12-2016 Tilladelse til ny udløbsledning

Læs mere

Ib Mardahl-Hansen Frederiksborgvej 195A 4000 Roskilde. Tilladelse til bade- bådebro ud for Frederiksborgvej 195A, 4000 Roskilde

Ib Mardahl-Hansen Frederiksborgvej 195A 4000 Roskilde. Tilladelse til bade- bådebro ud for Frederiksborgvej 195A, 4000 Roskilde Ib Mardahl-Hansen Frederiksborgvej 195A 4000 Roskilde Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Tilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Assens Havn Nordre Havnevej 12 5610 Assens Dato: 09-01-2014 Dokumentnr. 13/00673-9 Sagsbehandler: Laura Storm Henriksen Direkte tlf.nr.: 91 33 84 21 Deres reference: Tilladelse til renovering af Vestre

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. DSI Bofællesskabet Fjordbo C/O Danske Diakonhjem Islandsvej 5 7100 Vejle Kystdirektoratet J.nr. 16/01839-32 Ref. Thomas Larsen 04-07-2016 Tilladelse til opfyld til brug for byggeri, samt pælebro ud for

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Att.: Michael Damm pr. mail til: Mette.hildebrand@aalborg.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00789-14 Ref. Thomas Larsen 08-10-2015 Tilladelse til fjordhave ved Lindholm

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Pr. mail til hamuu@mariagerfjord.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01208-10 Ref. Thomas Larsen 13-01-2016 Tilladelse til at etablere en flydebro i Øster Hurup

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Thisted Kommune, Drifts- og Anlægsafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Sendt på mail til jc@thisted.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02244-11 Ref. Peter Lomholt Langdahl 14-07-2016 Tilladelse til renovering

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlæggelse af midlertidig anløbsbro, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlæggelse af midlertidig anløbsbro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Svendborg Kommune Pr. mail svendborg@svendborg.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03572-14 Ref. Thomas Larsen 08-12-2016 Tilladelse til opførelse af midlertidig adgangsbro for renovering af Svendborgsundbroens

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kirsten Eskesen Kaalundsvej 43 5230 Odense M Kystdirektoratet J.nr. 15/00727-16 Ref. Laura Storm Henriksen 15-02-2016 Tilladelse til etablering af fortøjningsbøje ud for matr. nr. 1ah, Langø, Stubberup,

Læs mere

Etablering af kystbeskyttelse kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK. nr. 15 af 8. januar 2016).

Etablering af kystbeskyttelse kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK. nr. 15 af 8. januar 2016). Boet efter Stig Hussted-Andersen v/ advokat Uffe Baller Strandvejen 94 8000 Århus C Kystdirektoratet J.nr. 12/00458-77 Ref. Lone Dupont 04-05-2016 Afslag på ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Læs mere

10. december 2012. Møde om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej, Humlebæk. Velkommen til møde om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej i Humlebæk

10. december 2012. Møde om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej, Humlebæk. Velkommen til møde om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej i Humlebæk Velkommen til møde om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej i Humlebæk Dagsorden Velkomst Formål og rammerne for mødet v/ Christian Ibsen, Plan og Klimachef Hvordan ser fremtiden ud og hvad har vi af muligheder

Læs mere

Frederikshavn Kommune har videre vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet.

Frederikshavn Kommune har videre vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Brian Juul Severinsen Helge Rodes Vej 5 9900 Frederikshavn Kystdirektoratet J.nr. 15/01219-21 Ref. Britt Gadsbølle Larsen 12-04-2016 Tilladelse efter kystbeskyttelsesloven og dispensation inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Københavns Lufthavne A/S Søren Herskind Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kystdirektoratet J.nr. 16/02453-18 Ref. Peter Lomholt Langdahl 11-08-2016 Sendt på mail til s.herskind@cph.dk Tilladelse til

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Julie Kierkegaard as landskabsarkitekter - Att: Lars Hegnet Rebekkavej 59 stuen 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 13/00995-30 Ref. Thomas Larsen 28-10-2014 Tilladelse til anlæg af højvandmur og stenkastning

Læs mere

A/S Havnen ved Kolby Kås Brattingsborg 1B 8305 Samsø. Sendt elektronisk til Journal TS Dato 7.

A/S Havnen ved Kolby Kås Brattingsborg 1B 8305 Samsø. Sendt elektronisk til Journal TS Dato 7. A/S Havnen ved Kolby Kås Brattingsborg 1B 8305 Samsø Sendt elektronisk til jh@a1consult.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Tilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Grundejerforeningen Nørlev Strand af 1986 v/christian Hartmann Parkboulevarden 9 8900 Randers C Kystdirektoratet J.nr. 13/00333-110 Ref. Line Henriette Broen 14-01-2015 Tilladelse til sandfodring under

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bjørn Outzen Rasmussen Bredgade 24, lejl. 302 6000 Kolding Sendt på mail til outzen6000@gmail.com Kystdirektoratet J.nr. 16/00368-15 Ref. Peter Lomholt Langdahl 05-07-2016 Tilladelse til udlægning af en

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Afgørelse Teknik og Miljøudvalget har besluttet

Afgørelse Teknik og Miljøudvalget har besluttet AFGØRELSE I HENHOLD TIL KYSTBESKYTTELSESLOVEN - KYSTBESKYTTELSE I SAKSKØBING BYOMRÅDE 26-04-2016 Guldborgsund Kommune har den 21. januar 2015 modtaget en ansøgning fra Fællesrådet for Sakskøbing og omegn.

Læs mere

10.2 Byggesagsspørgsmål Fastlæggelse af grænseværdier ved kystnært byggeri.

10.2 Byggesagsspørgsmål Fastlæggelse af grænseværdier ved kystnært byggeri. Kapitel 10 10. Anbefalinger til kommunale beslutninger og tiltag Oversigt 10.1 Beredskab Eksisterende beredskabsplan revideres og tilpasses kystplanen. Første prioritet: Lavtliggende byområder (klasse

Læs mere

Tilladelse til etablering af Redmolekanalen i Københavns Havn (Nordhavnen)

Tilladelse til etablering af Redmolekanalen i Københavns Havn (Nordhavnen) Udviklingsselskabet By og Havn I/S Nordre Toldbod 7 113 København K Sendt elektronisk til LAU@moe.dk og info@byoghavn.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Tilladelse til renovering og fremtidssikring af Gilleleje Havn

Tilladelse til renovering og fremtidssikring af Gilleleje Havn Gilleleje Havn Havnekontoret, Havnen 5 3250 Gilleleje Sendt elektronisk til gillelejehavn@gmail.com og kbo@niras.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aarhus Lystbådehavn, Att. Ejvind Nielsen Fiskerivej 8, 1. tv. 8000 Århus C Kystdirektoratet J.nr. 15/01106-12 Ref. Jeppe Bech Carlsen 16-12-2015 Tilladelse til renovering af to T-stykker på eksisterende

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til ombygning og udvidelse af eksisterende slæbested, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til ombygning og udvidelse af eksisterende slæbested, på de vilkår som fremgår nedenfor. Aarhus Kommune, Sport & Fritid Vestergade 55, Postboks 619 8100 Århus C Att.: Søren Clausen - scla@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01293-10 Ref. Thomas Larsen 11-02-2016 Tilladelse til ombygning og

Læs mere

Varbjerg Strand Beskyttelse mod oversvømmelse

Varbjerg Strand Beskyttelse mod oversvømmelse Varbjerg Strand Beskyttelse mod oversvømmelse Peter Hyldegaard 6. marts 2016 1 Varbjerg Strand Beskyttelse mod oversvømmelse Lovgivning Proces for godkendelse Digelag Lånegaranti Holdning til projektet

Læs mere

Kystdirektoratets sagsbehandling

Kystdirektoratets sagsbehandling Kystdirektoratets sagsbehandling Bertram T. Hacke, AC-fuldmægtig Den Blå Planet, 4. december 2014 Hvad administrerer Kystdirektoratet? Bekendtgørelse nr. 267 af 11. marts 2009 af lov om kystbeskyttelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kommune, Teknik og Miljø Rådhusgade 2 7620 Kystdirektoratet J.nr. 14/00577-12 Ref. Anni Lassen 02-09-2015 Tilladelse til renovering og forstærkning af Vestersø Dige, matr. 78a Præstegården, Hygum, Kommune

Læs mere

Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns

Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns Thomas Forslund Rundholtsvej 49 2300 København S Sendt elektronisk til thomas.forslund@gmail.com Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns Sydhavn Edvard Thomsens Vej 14 2300 København

Læs mere

BIDRAGSFORDELING VED KYSTSIKRING

BIDRAGSFORDELING VED KYSTSIKRING BIDRAGSFORDELING VED KYSTSIKRING 1. INDLEDNING OG OPDRAG I forbindelse med et fælles kommunalt kystbeskyttelsesprojekt for strækningen Hundested-Helsingør har Halsnæs Kommune på vegne af de kommuner, der

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Kystdirektoratet J.nr. 14/00870-13 Ref. Bertram Tobias Hacke 09-12-2014 Tilladelse til opfyldning i bassin

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Jens K. Kvist Olesen Baunevænget 6 8410 Rønde Pr. mail jkkvist@mail.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02447-13 Ref. Thomas Larsen 23-08-2016 Tilladelse til fortøjningsanlæg ud for Strandvejen 207, matr.nr.

Læs mere

2. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelse eller ændringer af det godkendte anlæg.

2. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelse eller ændringer af det godkendte anlæg. Klitgårdens Grundejerforening v/ Birgit Lund Brogårdsvej 33 2820 Gentofte Dato: 06-08-2013 Dokumentnr. 12/00451-96 Sagsbehandler: Anne Binderup Sørensen Direkte tlf.nr.: 91 33 84 22 Deres reference: Tilladelse

Læs mere

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse.

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. Af Pia Kjærsgaard (DF), Jørn Dohrmann (DF), Mikkel Dencker (DF), Anita Knakkergaard (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Peter Skaarup (DF), Walter

Læs mere

i Frederiksværk på et areal svarende til ca m2 med ca m3 opfyldningsmateriale. Projektområdet er uden for havnens dækkende værker.

i Frederiksværk på et areal svarende til ca m2 med ca m3 opfyldningsmateriale. Projektområdet er uden for havnens dækkende værker. De Nova Metal ApS Havnevej 25 3300 Frederiksværk Sendt til jimmy@denova.dk og Stine.Jensen@atkinsglobal.com Tilladelse til inddæmning og opfyldning i inderhavnen i Frederiksværk Edvard Thomsens Vej 14

Læs mere

Tilladelse til renovering af søindfatning nord ved Helsingør

Tilladelse til renovering af søindfatning nord ved Helsingør HH Ferries Helsingør ApS Færgevej 8 3000 Helsingør Sendt elektronisk til Henriklund.rasmussen@sweco.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Oversendelse af klager til Transportministeriet

Oversendelse af klager til Transportministeriet Til Transportministeren Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København H trm@trm.dk lb@trm.dk Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Oversendelse af klager

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Sælvig Havn 8305 Samsø Kystdirektoratet J.nr. 15/00872-17 Ref. Anni Lassen 28-10-2015 Tilladelse til nyttiggørelse af oprensningsmaterialer ved Sælvig Færgehavn, Samsø Kommune Kystdirektoratet giver hermed

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Juelsminde Havn & Marina Haavnen 6 B 7130 Juelsminde Pr. mail: mail@juelsmindehavn.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01308-13 Ref. Thomas Larsen 21-01-2016 Tilladelse til at etablere træmole og havnekran i

Læs mere

Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Ole Berntson

Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Ole Berntson Ole Berntson Kystdirektoratet J.nr. 16/01887-7 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 31-05-2016 Afslag på ansøgning om en årlig flytning af sten fra strand til etablering af ralpude ved Kystskrænten på matr. nr. 64m,

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af to markeringsbøjer, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af to markeringsbøjer, på de vilkår som fremgår nedenfor. EASTWIND WATERSPORTS ApS Nordre Fasanvej 137 2000 Frederiksberg Kystdirektoratet J.nr. 17/01221-10 Ref. Jacob Hansen Rye 14-06-2017 Tilladelse til udlægning af to markeringsbøjer ved Balka Strand, Bornholm

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Øresundsakvariet, Københavns Universitet Michael Hansen Strandpromenaden 5 3000 Helsingør Kystdirektoratet J.nr. 16/02246-15 Ref. Peter Lomholt Langdahl 18-07-2016 Sendt på mail til michansen@bio.ku.dk

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Næstved Kommune Teatergade 6 4700 Næstved Pr. mail: naestved@naestved.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01025-16 Ref. Thomas Larsen 04-12-2015 Tilladelse til etablering af flydebro - Pouls Vig, matr.nr. 1be

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Næstved Havn Vestre Kaj 16 4700 Næstved Sendt pr. mail til info@naestvedhavn.dk Kystdirektoratet J.nr. 17/00577-14 Ref. Lotte Beck Olsen 16-06-2017 Tilladelse til renovering af afviserværk ved Karrebæksmindebroen

Læs mere

2. De skørter, der er påmonteret bade- og bådebroen (se bilag 2), skal fjernes inden 8. december 2014.

2. De skørter, der er påmonteret bade- og bådebroen (se bilag 2), skal fjernes inden 8. december 2014. Carsten Rasmussen Egebæksvej, 42A 7000 Fredericia 13-10-2014 Sags id.: 13/3189 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Tilladelse til fælles bade- og bådebro, Egebækvej 44, 7000 Fredericia Afgørelse Fredericia

Læs mere

Kystsikring i Dalby Huse. Informationsmøde 12. marts 2017

Kystsikring i Dalby Huse. Informationsmøde 12. marts 2017 Kystsikring i Dalby Huse Informationsmøde 12. marts 2017 Informationsmøde Velkomst Formålet med mødet Fremlæggelse af skitseprojekt Nødvendige myndighedsansøgninger Information om partsfordeling Det videre

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse LBK nr 78 af 19/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Kystdirektoratet, j.nr. 17/00176 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Sendt på mail til marie@kolding.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02621-20 Ref. Peter Lomholt Langdahl 23-08-2016 KDI: 16/02621. Tilladelse

Læs mere