Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302"

Transkript

1 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr Årsregnskab 2013

2 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for Balance pr Noter 10

3 Lyngbygaard Golf Klub 1 Kluboplysninger Virksomhed Lyngbygaard Golf Klub Lyngbygårdsvej Brabrand CVR-nr.: Hjemsted: Aarhus Regnskabsår: Telefon: Internet: Bestyrelse Otto Bisgaard, formand Kurt Kristensen, næstformand Jørn Grove Peter Bække Kristensen Stefan Andersen Edith Gosvig Lars Iversen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Arosgaarden, Åboulevarden Aarhus C Godkendt på klubbens generalforsamling, den Dirigent

4 Lyngbygaard Golf Klub 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret for Lyngbygaard Golf Klub. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik for foreninger. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret og er i overensstemmelse med god regnskabsskik for foreninger. Bestyrelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Brabrand, den Bestyrelse Otto Bisgaard Kurt Kristensen Jørn Grove formand næstformand kasserer Peter Bække Kristensen Stefan Andersen Edith Gosvig Lars Iversen

5 Lyngbygaard Golf Klub 3 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Lyngbygaard Golf Klub Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lyngbygaard Golf Klub for regnskabsåret , der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter god regnskabsskik for foreninger. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskabet, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik for foreninger. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontroller, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge danske revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontroller, der er relevante for klubbens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med en konklusion om effektiviteten af klubbens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsen regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med god regnskabsskik for foreninger. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Klubben har i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revison. Udtalelse om bestyrelsesberetningen Vi har gennemlæst bestyrelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, af oplysningerne i bestyrelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aarhus, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jesper Meto statsautoriseret revisor

6 Lyngbygaard Golf Klub 4 Bestyrelsesberetning Lyngbygaard Golf Klub har i 2013 øget det samlede medlemstal fra 646 til 716 medlemmer, hvilket set i lyset af den økonomiske krise og det stagnerende antal golfspillere i Danmark må anses for tilfredsstillende. Der er 641 aktive og 75 passive medlemmer. I sæsonen har klubben fortsat den sportslige succes, idet klubbens to bedste herrehold begge rykkede op, således de i næste sæson spiller i henholdsvis 3. og 4. division. I lejeaftalen mellem Centeret og Klubben er aftalt en lejebetaling afhængig af medlemstal samt greenfeeindtægter. Samtidig har Centeret accepteret en lejenedsættelse, såfremt klubbens drift måtte vise underskud. Denne aftale om lejenedsættelse er gældende frem til 31. december 2015, jf. også note 6. Regnskabet for 2013 viser et overskud på 478 t.kr. Klubben har pr. 31. december 2013 solgt 324 spillercertifikater og tegner sig for et tilsvarende antal aktier i Lyngbygaard Golf Center A/S. For 2014 forventes et resultat på linje med 2013 eller lidt bedre. Lyngbygaard Golf har igen i 2013 fået en meget positiv omtale i pressen og næsten greenfeegæster har besøgt anlægget og rost både baneanlæggets og klubhusets høje standard samt den service, der ydes af de ansatte medarbejdere. Klubben var i september 2013 vært for DM i slagspil. Klubben har i 2013 udbudt medlemskaber uden køb af spillecertifikat, og det er blandt andet på denne baggrund bestyrelsens håb og målsætning, at det i samarbejde med Centeret vil være muligt at øge medlemstallet i 2014.

7 Lyngbygaard Golf Klub 5 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik for foreninger. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde klubben, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når klubben som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå klubben, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Klubindtægter Klubindtægter omfatter kontingentindtægter, greenfee-indtægter, indtægter fra udlejning af trolley og buggy samt øvrige administrationsindtægter. Klubindtægter indregnes i resultatopgørelsen med den andel, der vedrører regnskabsåret. Baneomkostninger Baneomkostninger omfatter direkte omkostninger til vedligeholdelse af golfbaneanlægget, herunder leje af bane og maskiner. Sportslige aktiviteter Sportslige aktiviteter omfatter indtægter og omkostninger vedrørende afholdelse af udvalgsarbejde samt undervisning mv. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

8 Lyngbygaard Golf Klub 6 Anvendt regnskabspraksis Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. Andre finansielle omkostninger Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger. Balancen Andre værdipapirer og kapitalandele Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter aktier i Lyngbygaard Golf Center A/S. Aktierne nedskrives på anskaffelsestidspunktet til 0 kr. via klubbens egenkapital. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Kostprisen for handelsvarer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som den salgspris med fradrag af omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter bankindeståender. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

9 Lyngbygaard Golf Klub 7 Resultatopgørelse for 2013 Ikke- Ikkerevideret revideret budget budget kr. Note kr. t.kr. t.kr Klubindtægter ( ) Baneomkostninger 2 ( ) (1.400) (1.698) ( ) Sportslige aktiviteter (143) (47) ( ) Administrationsomkostninger 4 ( ) (1.146) (835) ( ) Personaleomkostninger 5 ( ) (3.726) (3.541) Driftsresultat (3.000) Andre finansielle omkostninger (3.164) 0 (2) Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført resultat

10 Lyngbygaard Golf Klub 8 Balance pr Note kr. t.kr. Andre værdipapirer og kapitalandele Finansielle anlægsaktiver 0 0 Anlægsaktiver 0 0 Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

11 Lyngbygaard Golf Klub 9 Balance pr Note kr. t.kr. Overført resultat 7 ( ) (995) Egenkapital ( ) (995) Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Lejeforpligtelser 8

12 Lyngbygaard Golf Klub 10 Noter 1. Klubindtægter kr. t.kr. Kontingentindtægter Greenfee-indtægter Udlejning af trolley og buggy Øvrige indtægter Baneomkostninger Baneartikler Topdressing Græsfrø Gødning og planteværn Brændstof til maskiner Vedligeholdelse af maskiner Småanskaffelser Leje af maskiner Andre omkostninger vedrørende maskiner 0 46 El, vand og varme Regulering 0 (144) Sportslige aktiviteter Indtægter fra sportslige aktiviteter Eliteudvalg og matcher (76.194) (139) Junior- og begynderundervisning (64.834) (72) Øvrige udgifter (4.681) (12) (47)

13 Lyngbygaard Golf Klub 11 Noter 4. Administrationsomkostninger kr. t.kr. Telefonomkostninger Revision og regnskabsmæssig assistance Kontingenter Gebyrer Administrationsaftale Rengøring Forsikringer, DGU Vand, varme og el It-omkostninger og kontorartikler Andre konsulentydelser 0 50 Advokatmæssige assistance Falck Diverse personaleomkostninger og møder Regulering reservation til tab på debitorer Personaleomkostninger Løn og gager Pensionsomkostninger Andre sociale omkostninger

14 Lyngbygaard Golf Klub 12 Noter 6. Andre værdipapirer og kapitalandele Kostpris primo Andre værdipapirer og kapitalandele kr. Tilgange Kostpris ultimo Nedskrivninger primo( ) Tilgange ( ) Nedskrivninger ultimo ( ) Regnskabsmæssig værdi ultimo 0 Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter aktier i Lyngbygaard Golf Center A/S. 7. Egenkapital Egenkapital primo ( ) Overført resultat kr. Indbetalte medlemsindskud Nedskrivning af aktier i Lyngbygaard Golf Center A/S ( ) Årets resultat Egenkapital ultimo ( ) I lejeaftalen med Lyngbygaard Golf Drift A/S vedrørende leje af baneanlæg og dele af klubhuset er det aftalt, at Lyngbygaard Golf Klub frem til kan opnå en delvis nedsættelse af leje- og administrationsbidrag, såfremt driften af golfanlægget ekskl. klubaktiviteter udviser underskud. Såfremt driften af golfanlægget efter lejenedsættelse fortsat udviser underskud, overføres beløbet til modregning i efterfølgende års leje, og beløbet finansieres af Lyngbygaard Golf Drift A/S. Såfremt der pr fortsat er et udestående beløb efter nedsættelse af lejen, eftergives det resterende beløb. For 2013 er der efter lejenedsættelse et beløb på 385 t.kr., der nedsætter modregningsadgang i fremtidig leje, hvorefter det samlede beløb til modregning i fremtidig leje udgør 538 t.kr. pr

15 Lyngbygaard Golf Klub 13 Noter 8. Lejeforpligtelser Klubben har indgået managementaftale med Lyngbygaard Golf Drift A/S, der er uopsigelig frem til Den årlige betaling er afhængig af medlemsantal og udgør i 2014 et grundbeløb på kr. og et variabelt beløb på kr. pr. medlem ud over 250 aktive medlemmer. Klubben har indgået lejeaftale med Lyngbygaard Golf Drift A/S omkring baneanlægget, der er uopsigelig frem til Lejen er variabel og afhængig af medlemstal og greenfee-indtægter. Klubben har indgået lejeaftale med Lyngbygaard Golf Drift A/S om maskinpark, der er uopsigelig i 2 år. Den årlige leje udgør ca t.kr. og kan delvis nedsættes, jf. underskudsgaranti omtalt i note 7. For 2014 forventes således opkrævet en årlige leje på 810 t.kr.

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr.

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861 Årsrapport

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN FOR HANDICAPPEDE I AALBORG

IDRÆTSFORENINGEN FOR HANDICAPPEDE I AALBORG Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 70 IDRÆTSFORENINGEN FOR HANDICAPPEDE I AALBORG ÅRSRAPPORTEN

Læs mere