2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere ved dyrkning af pensionisthaver.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere ved dyrkning af pensionisthaver."

Transkript

1 - VEDTÆGTER OG ORDENSREGLER FOR HAVEFORENINGEN LUNDTOFTE GAARD 1 Foreningens navn er "Haveforeningen Lundtoftegaard". 2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere ved dyrkning af pensionisthaver. 3 Foreningen skal være tilknyttet Kolonihaveforbundet for Danmark og Nord/Øst -sjællandskredsen. Som medlemmer kan kun optages personer, der oppebærer førtidspension, folkepension eller efterløn med fast bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune, og som i øvrigt kan godkendes af kommunen og foreningens bestyrelse. Brugere af en havelod har pligt til at være medlem af haveforeningen, og samboende gifte eller andre par, kan kun disponere over en havelod. Ønsker et medlem at fraflytte sin havelod skal der fremsendes en opsigelse til bestyrelsen med 3 måneders varsel. Afgår et medlem ved døden kan ægtefællen eller samleveren overtage havelodden på de samme vilkår, såfremt vedkommende ellers opfylder betingelseme for medlemskab. Hvis den efterlevende ægtefælles I samlevers pensionsmæssige forhold indenfor en periode på 12 måneder afklares således, at den pågældende ikke kan betragtes som pensionist jfr. punkt 2, kan fortsat brug af havelodden ikke tillades. Bestyrelsen bemyndiges til at vurdere hver enkelt sag og kan eventuelt beslutte at forlænge12 måneders perioden f.eks. forbindelse med en nær overgang til efterløn ecu. eller hvor en ansøgning, om førtidspension trækker ud. Ligeledes beslutter bestyrelsen også på hvilket tidspunkt en havelod skal forlades af en ægtefælle I samlever, såfremt betingelserne for et medlemskab ikke er tilstedet for denne, under skyldig hensyn til afguder m.v. Medlemmerne er til enhver tid forpligtede til at holde foreningens formand og kasserer underrettet om deres faste bopæl. Medlemmeme hæfter solidarisk for de økonomiske forpligtelser som foreningen påtager sig.

2 4 Mellem Kolonihaveforbundet for Danmark og dettes Nord/Øst - Sjællandskreds som lejer og Lyngby-Taarbæk Kommune som ejer er der den 17. november 1975 indgået en Iejekontrakt. Lejemalet løber i den til enhver tid af Lyngby-Taarbæk Kommune fastsatte periode i henhold til kontrakten med Kolonihaveforbundet for Danmark Haveforeningen er omfattet af Lov om Kolonihaver af 7. juni Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 29. oktober 2001 vedtaget, at haveforeningen har status som varig. Parkeringspladsen er kun til brugerne fra haveforeningen - Lundtoftegaard og besøgende til haveforeningen gæster og tilkørsel kan kun ske ad adgangsvejen fra Nymøllevej 135. Arealet er at betragte som offentligt tilgængeligt parkområde, og der kan etableres stiforbindelse til den nord for arealet beliggende Mølleåstien. Ifølge lov om kolonihaver med varig status har offentligheden adgang til at gå på veje og stier i området fra kl. 8 til kl De på haveloddeme placerede huse, hvis opførelsespris i 1975 var kr ,00 (kan evt. opskrives hvis en ordinære generalforsamling vedtager dette) kan overdrages til en ny bruger pa følgende betingelser. Husene skal ved salg kunne index-reguleres (i henhold til gældende pristal). Haveforeningen er gjort bekendt med det på en situationsplan med stiplet linie angivne servitutareal for Gentofte Kommunes hovedkloakledning. Ligesom haveforeningen er bekendt med, at der på dette areal ikke må foretages bebyggelse, terrrenrendringer eller andre aktiviteter der kan hindre, at der til enhver tid er adgang til at foretage vedlige- holdelse- og reparationsarbejder samt, at der i forbindelse med sådanne arbejder ikke vil blive ydet erstatning af nogen art. Husene må ikke fjernes fra havelodden, størrelse, udseende, placering, materialer konstruktion etc. skal godkendes af Lyngby-Taarbæk Kommune.

3 Køberen overtager huset og havelodden for den vurderingssum, som er fastsat af Kolonihaveforbundets vurderingsudvalg, eller en salgssum der aftales i enighed imellem køber og sælger, (dette kan sælges for mindre end vurderingssummen). Evt. gæld f.eks. banklån er alene en sag imellem sælger og køber. Huset skal forefindes i den udførelse I konstruktion, som var fastsat ved opførelsen, eventuelle mangler eller misvedligeholdelse afskrives af sælgeren. Overdragelsen til ny bruger af indbo, haveredskaber etc. betragtes som sælgerens private anliggende. (Sælger skal fjerne diverse indbo etc. der ikke indgår i salget.) Ved afhændelse af havelodden skal foretages en vurdering af hus og have. Sælger skal kontakte en fra bestyrelsen for at få en aftale dato for vurdering, haveforeningens bestyrelse og oplyse det aftalte tidspunkt, da en fra bestyrelsen skal være tilstedet ved vurderingen. Vurderingsgebyret skal betales af sælger ved vurderingen. Såfremt sælger ikke møder frem skal denne betale gebyr for udvalget tid. 6 Lejen fastsættes på generalforsamlingen med virkning pr. 1. oktober. Havelodden må kun benyttes til kolonihavebrug. Fremleje er forbudt. Dyrkning af havelodden må ikke overdrages til andre, hverken familiemedlemmer eller venner og bekendte. Enhver art af udsalg er forbudt fra havelodderne. Dyrehold er ikke tilladt. Dog er det tilladt at have en hund med i haven, men den skal være i snor og være under fuld kontrol, den må ikke udvise en truende og skræmmende adfærd over for personer, der færdes i vores haveforening. Endvidere skal hunden holdes indenfor hundeejerens havelod, og ejeren bliver draget til ansvar såfremt hunden viser støjende adfærd, eller er til gene for foreningens medlemmer og gæster. Drivhuse er tilladt, max. 5m² størrelse. Mistbænke må ikke overstige 60 cm. i højden. Bygningen skal have et Sømmeligt og passende udseende, og de fordringer, der i så henseende er stillet af Lyngby-Taarbæk Kommune, skal til enhver tid efterkommes. Ud over de placerede huse på havelodderne må ingen bygning eller tilbygning finde sted, hverken af træ eller andet materiale. Dog er det tilladt at have en slagbænk til værktøj. Læhegn må kun opstilles i forbindelse med huset. Husene skal være forsikret mod brand.

4 Buske med dybtgående rødder må ikke plantes nærmere end 1,50 m. fra hæk og kloak. Stauder skal holdes fri fra hæk, da de ødelægger en hæk totalt. Frugttræer må kun være lavstammede. Ud for havelod som har græsrabat og frugttræer, er der pligt til at vedligeholde denne. Hækken skal friholdes for græs langs denne. Omkring frugttræer skal der være gravet frit. De havelodder, som ikke har græsrabat, skal holde hækken fri for ukrudt m.v. Udenfor er haverne det ikke tilladt at plante blomster, lægge sten eller på anden vis forandre den af kommunen anlagte vej. Safremt lejeren ikke nøje overholder bestemmelserne i kontrakten mellem Kolonihaveforbundet for Danmark og Lyngby-Taarbæk Kommune er kommunen berettiget til med øjeblikkelig varsel at opsige kontrakten og i tilfælde betragte tilladelsen til arealets benyttelse til fritidshaver som bortfaldet. Alle bygninger skal fjernes fra arealet inden 3 måneder fra den dato, kommunen i rekommanderet brev til haveforeningen har givet meddelelse herom. Ved lejemålets ophør kan kommunen kræve arealet ryddeliggjort for bygninger, installationer, hegn og beplantning m.v. 7 Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen. El og vandafgifter fordeles ligeligt på alle havelodder. Afstår et medlem sin havelod, skal den nye bruger betale det normale medlemskontingent. Overdragelse af en havelod (evt. salg) kan kun ske med bestyrelsens sanktion. Ved overdragelse til ny bruger kan der kun beregnes vederlag for de på jorden værende genstande. Selve retten til jorden kan aldrig handles. Ved afståelse af en havelod ophører medlemskabet af foreningen automatisk. Er afgifter (kontingenter etc.) ikke betalt inden en måned efter for forfald tiden, påregnes et rykkergebyr pa kr. 100,00, samtidig fortabes retten til havelodden. I tilfælde af uforskyldt grund til manglende betaling, kan bestyrelsen dispensere fra overnævnte bestemmelse.

5 8 Udelukkelse af et medlem kan ske i tilfælde af: 1: ikke rettidig betaling af kontingenter og afgifter 2: væsentlig forsømmelse af havelod eller bygning 3: ufordragelige adfærd over for andre medlemmer 4: modarbejdelse eller gentagne overtrædelser affodringens vedtægter 5: grov misligholdelse af ordensregler 6: ved flytning fra kommunen Beslutninger om udelukkelse foretaget af bestyrelsen eller generalforsamlingen er endelig, og kan ikke indbringes for domstole. Udelukkelse harmen retsvirkning, at havelodden skal overdrages til ny bruger efter afregning senest en måned efter udelukkelsesdagen. 9 Ordiner generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Indkaldelse hertil sker med 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på den ordinere generalforsamling skal skriftligt indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen er højeste myndighed og beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Afstemning sker ved hånds opretning, men skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt blot et medlem ønsker det. Stemmeberettiget er alene foreningens medlemmer. Der kan stemmes ved fuldmagt, men fuldmagt kan kun gives til et medlem. Et medlem kan afgive sin egen stemme og en ved fuldmagt. Ekstraordinrer generalforsamling kan sammenkaldes med 8 dages skriftligt varsel af bestyrelsen, eller ved mindst en tredjedel af Medlemmerne anmoder herom overfor bestyrelsen med en skriftlig angivelse af grunden til den ønskede indkaldelse, og skal i så fald afholdes senest 3 uger efter anmodningen er modtaget. 10 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den at ordinere generalforsamling.

6 Formanden, et bestyrelsesmedlem, en suppleant, og en revisor vælges på ulige årstal. Kassereren, 2 bestyrelsesmedlemmer, en suppleant og en revisorsuppleant vælges på lige årstal. Bestyrelsen udpeger selv næstformand og sekretærer. Bestyrelsen varetager foreningens interesser og afholder møder så ofte den finder det påkrævet. Sekretæren fører en forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Kassereren fører regnskabet og er ansvarlig for foreningens midler, der skal indsættes i en bank/sparekasse. Beløb i bank/sparekasse kan kun hæves med formandens og kassererens underskrift i forening. Kassereren bemyndiges til at oprette og anvende netbank hvis dette ønskes. Den kontante beholdning må ikke overstige kr ,00. Kassereren aflægger regnskab på den årlige generalforsamling. Der fremsendes et revideret regnskab sammen med indkaldelsen til generalforsamling. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Ingen i bestyrelsen kan oppebære nogen form for løn eller honorar. Fornødne udgifter ved møder og lignende dækkes af foreningen. Formanden og kassereren får kr ,00 hver pr. år i telefonpenge.

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

Love for Sommerbyen Ejbyvænge

Love for Sommerbyen Ejbyvænge Love for Sommerbyen Ejbyvænge 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Sommerbyen Ejbyvænge. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. Foreningens område er følgende: Matr.1c, 1f,

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

Velkommen til HF. Balstrup vænge

Velkommen til HF. Balstrup vænge Bestyrelsen 2012 HF. Balstrup vænge Balstrupvej 49 4100 Ringsted 22.98.04.49 e-mail. Kontakt@HF-Balstrupvaenge.dk WWW.HF-Balstrupvaenge.dk Velkommen til en haveforening med en lang historie. Der er gået

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven. Dens hjemsted er Københavns Kommune.

VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven. Dens hjemsted er Københavns Kommune. VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1 1. NAVN/HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven Dens hjemsted er Københavns Kommune. 2. FORMÅL: Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr.

Læs mere

Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015

Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015 Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015 LOVE 1. Foreningens navn er Haveforeningen Kalvebod, dens hjemsted er København. Foreningens formål er på bedst mulig måde sikre sine

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN VEDTÆGTER FOR AB SKYDEBANEN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skydebanen. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 2. Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere