. Dyrehavestillingen. Kontingent Skal ifølge de nuværende vedtægter være indbetalt tre uger inden generalforsamlingen, dvs. inden 1. april.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E-mail. Dyrehavestillingen. Kontingent Skal ifølge de nuværende vedtægter være indbetalt tre uger inden generalforsamlingen, dvs. inden 1. april."

Transkript

1 16. årgang Marts 2012 Kære Venner af Garderhøjfortet, der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling Søndag 22. april kl. 11:00 i Fortet Nedenfor ses dagsordenen i henfold til vedtægterne samt bestyrelsens forslag til nye vedtægter. Kontingent Skal ifølge de nuværende vedtægter være indbetalt tre uger inden generalforsamlingen, dvs. inden 1. april. Årets kontingent, der er på 100,- kr, kan betales ved hjælp ef det udsendte indbetalingskort eller ved overførsel til foreningens konto i Danske Bank Reg.nr konto Det sker på Fortet Årets foreløbige kalender ser således ud: 22. april Generalforsamling 23. september Befæstningsdagen 16. december Julegløgg Portoen stiger, og vi vil gerne både spare penge og besvær, så derfor går vi i højere og højere grad over til at bruge . Vi har fået rigtig mange adresser, men vi vil gerne have flere så send venligst en mail til Vil du alligevel have FORTNYT på tryk, send en mail til os så sender vi det. Dyrehavestillingen En søndag i november sidste år var vi på vandretur gennem Dyrehaven, hvor vi fandt resterne af Taarbæk Fort og Dyrehavestillingen. Vi mødtes på parkeringspladsen ved Trepilelågen. Herfra der gik jernbane ind til Taarbæk Fort, men vi gik til Taarbæk Fort, der er i dag blot en stor flad bakke. Op til skanserne og bronzealderhøjene ved Slesvigske Sten. Videre langs skyttegravene til skanserne på Præstesletten. Vi sluttede ved skanserne ved Ulvedalsvejen. For at dække hullet i Nordfronten blev der i 1890erne anlagt nogle skanser nord for Ulvedalene og på Præstesletten i Dyrehaven. I starten af første verdenskrig blev Dyrehavestillingen anlagt med skyttegrave og pigtråds-spærringer. Den strækker sig fra Fortun Fort over Præstesletten og Taarbæk Fort til Øresund. På grund af de igangværende restaureringsarbejder er det p.t. ikke afklaret, om det vil være muligt at holde Fortet åbent for publikum. Hold øje med for at se åbningstiderne. Fædrelandets Forsvar På side 4 har Frantz Trygve Nielsen bidraget med en artikel om bladet som foreningen til selvbeskatning udgav

2 Generalforsamling Generalforsamling i foreningen Garderhøjfortets Venner indkaldes hermed i henhold til foreningens vedtægter, 7, til afholdelse søndag d. 22. april 2011 kl i Officersmessen i Fortet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i Det reviderede regnskab for 2011 fremlægges til godkendelse 4. Medlemskontingent for næste år fastsættes 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Indkomne forslag 8. Eventuelt Årsregnskab: Årsregnskabet vil være fremlagt til gennemsyn på foreningens adresse fra d. 30. marts. Henvendelse til kommandanten. I kan få regnskabet tilsendt per eller post ved henvendelse til kassereren. Kontingent: Der foreslås uændret kontingent på 100 kr. Bestyrelsen udgøres af: - Flemming Torp, formand - Jytte Bloch-Kelsen, næstformand - Palle Jørsboe, kasserer - Merete Berndt Stoltz, sekretær - Svend Aage Hjerrild - Kaj V. Torp - Preben L. Schad - Peter Ortmann (ikke på valg) Alle er villige til genvalg. Revisor: Kristian Krogsgaard foreslås genvalgt. Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår en modernisering af vedtægterne. Se forslaget nedenfor. Frantz Trygve Nielsen foreslår, at der laves et arrangement, hvor brigadegeneral M. H. Clemmensen fortæller om landbefæstningens historie. Eventuelt: Forslag til nye vedtægter: 1 Navn Foreningens navn er "GARDERHØJFORTETS VENNER". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 3 Formål Foreningens formål er at støtte og hjælpe Garderhøjfonden, der ejer fortet med: - at fremme interessen for Garderhøjfortet. - at åbne Garderhøjfortet for offentligheden. - at anskueliggøre Danmarks og Europas krigshistorie og befæstningsværker ved afholdelse af foredrag, udgivelse af skrifter og ved ekskursioner. - at anvende fortet til kulturelle og rekreative formål, der naturligt kan finde sted på Garderhøjfortet. 4 Medlemmer Medlemskab af foreningen er åbent for alle personer. Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til ét medlemskab. 5 Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling, som indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel, afholdes hvert år senest i april måned med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab. 4. Medlemskontingent for næste kalenderår fastsættes på grundlag af fremlagt budget. 5. Valg til bestyrelsen, jf Valg af to bestyrelsessuppleanter. 7. Valg af revisor. 8. Indkomne forslag. 9. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet. Alle sager afgøres ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves at de vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Alle, der har betalt kontingent senest 7 dage før generalforsamlingen, kan stemme og er valgbare. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 6 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 medlemmer skriftligt begærer det med angivelse af behandlingsemne.

3 7 Bestyrelsen Foreningen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer. Et medlem udpeges af Garderhøjfonden, dette medlem har ikke stemmeret. 7 medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der på skift afgår 3 eller 4 personer hvert år. Genvalg kan finde sted. På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Konstitueringen meddeles snarest medlemmerne. Sekretæren udarbejder referat af såvel generalforsamlinger som bestyrelsesmøder. Dirigenten underskriver generalforsamlingsreferater, formanden bestyrelsesmødereferater. 8 Bestyrelsesmøder Bestyrelsen holder møde mindst to gange årligt og i øvrigt efter indkaldelse af formanden eller to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsessuppleanter kan indkaldes til bestyrelsesmøde. 9 Tegningsregler Foreningen tegnes af formanden eller af næstformanden, hver i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura. 10 Økonomi Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent; der fastsættes af generalforsamlingen. Endvidere kan der modtages og tilvejebringes bidrag fra anden side. 11 Regnskabsåret Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 12 Udnævnelser Bestyrelsen kan udnævne medlemmer, der har udført et ekstraordinært arbejde i henhold til opnåelse af foreningens formål, til resmedlemmer. Æresmedlemmer er fritaget for kontingent. 13 Eventuel opløsning Foreningens opløsning kan kun finde sted, når den er vedtaget af mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Opløses foreningen, tilfalder dens midler Garderhøjfonden. Vedtaget på den ordinære generalforsamling d. / - Fortets nye kanoner

4 SELVBESKATNINGENS udgivne blad FÆDRELANDETS FORSVAR Udgivet i 36 numre, fra 1885 til og med 1892, har på side 359, H i s t o r i s k e og s t a t i s t i s k e D a t a. Nu, da Selvbeskatningen har afsluttet sin agitatoriske Virksomhed (1892), ville efterstående historiske og statistiske Notitser Formentlig kunne paaregne Interesse hos Selvbeskatningens Venner og Medarbejdere. 1. Den 23. Maj 1884 udkastes Planen til at udsende et Opråb til hele det danske Folk om ved en frivillig Selvbeskatning at indsamle Midler til Fædrelandets Forsvar. 2. Den 5. Juli 1884 billigede Hs. Excellence Krigs- og Marineminister Ravn Arbejdet for Selvbeskatningen. 3. Den 15. September 1884 gav Hs. Majestæt Kongen allernådigst sit Samtykke til at ville modtage Midlerne og anvende disse overensstemmende med Øjemedet. 4. Den 21. November 1884 valgtes ved et Møde paa Universitetet Forretningsudvalget der havde at Lede og forestaa Indsamlingen. 5. Den 28. Marts 1885 udgik fra 2727 Mænd og Kvinder, der selv havde tegnet sig for ¼ Million Kroner, det store Opraab til det danske Folk om frivillig Selvbeskatning til Fædrelandets Forsvar. 6. Den 16. November 1885 erhvervede Selvbeskatningen Ejendomsretten til den Grund, hvorpaa Garderhøjfortet er opført. 7. Den 27. Marts 1886 blev det første Spadestik til Kjøbenhavns Landbefæstning gjort ved Garderhøjfortet. 8. I April Maaned 1886 erhvervede Selvbeskatningen for Krigsbestyrelsen de arealer, der vare udstukne til det i Regjeringens Forsvarsplan optagne Kanalanlæg fra Frederiksdals Mølle ved Furesøen til Lyngby Sø og videre gjennem Lyngby By og Mose til Ermelunden og Ordrup Mose, saa at en Expropriation blev ufornøden. 9. Den 15. September 1887 paabegyndte Selvbeskatningen Jordarbejdet paa en nyerhvervet Grund ved Gammelmosegaard, hvor det senere benævnte Lyngbyfort nu er opført. 10. I Marts 1888 bestilte Selvbeskatningen det første store Pansertaarn til Garderhøjfortet, hvilket Taarn opstilledes på Fortet i Forsommeren Den 19. Oktober 1889 beærede Deres Kongelige Højheder Kronprinsen og Kronprinsessen Garderhøjfortet med et besøg. 12. Den 24. September 1890 beærede Hs. Maj. Kongen ledsaget af Hs. Maj. Kong Georg af Grækenland, Deres Kongelige Højheder Kronprinsen og Kronprinsessen samt Prins Nicolaus af Grækenland og Hs. Højhed Prins Wilhelm, Garderhøjfortet med et besøg. 13. Den 21. Juni og 19. September 1891 bragte Hs. Excellence Krigsminister Bahnson ved Forsvarsfesterne i Kastrup og Odense Selvbeskatningen en anerkjendende Tak. 14. Den 8. December 1891 udtalte Hs. Excellence Konceilspræsident Estrup ved den Fest, der afsluttede Højres Delegeretmøde, en Officiel Tak til Selvbeskatningen. 15. I Maj 1892 overleveredes til Hs. Excellence Krigsminister Bahnson Gavebrev på Grunden til Lyngbyfortet. 16. Den 27. August 1892 indmuredes den sidste sten i Garderhøjfortet, som derefter i komplet Stand blev stillet til Fædrelandets Disposition, samtidig med at Gavebrevet paa Grunden overraktes Hs. Excellence Krigsminister Bahnson xxxxx Selvbeskatningens Kredsforstandere have udgjort et Tal af over 500. Damekomiteernes Antal har været 108 med over 2200 medvirkende Damer. Der har af større Fester været afholdt i alt 535. Det store Opraab til det danske Folk spredtes i et Antal af Exemplarer over hele Landet. Selvbeskatningen har udsendt 31 Pjecer i flere hunderede tusinde Exemplarer og ca Sangbøger og løse Sange. Der er offentliggjort 27 Bidragsfortegnelser til et samlet Beløb 1.708,292 kr og 87 Øre. Det af Selvbeskatningen udgivne Blad Fædrelandets Forsvar er udgået i 36 numre, hvoraf hvert enkelt i 3000 à 4000 Exemplarer er omsendt til Selvbeskatningens Medarbejdere og Venner xxxxx Selvbeskatningens blad Fædrelandets Forsvar giver fra første til sidste nummer en udførlig beskrivelse af hele forløbet med at indsamle midler, og ikke mindst af besværet med rykkere til dem der gav tilsagn. Selvbeskatningen blev undervejs tillagt hensigter, man ikke havde. Bidragene kom for de flestes vedkommende folk med stabile indtægter, men tilsyneladende også fra småkårsfolk. Især festerne må have været et tilløbstykke, hvor det gjaldt om at lufte gallauniformerne og balkjolerne. At socialisterne får læst og påskrevet i notitser hørte med til billedet. Fædrelandets Forsvar er uden tvivl blevet læst med stor interesse af Der Grosse Generalstab i Berlin. Der bringes nøjagtige kort over Landbefæstningens etablissementer samt en god funktionsbeskrivelse af Pansertårnet. Fædrelandets Forsvar bringer jævnligt nyt om hvordan og hvorledes arbejdet foregår. Begrebet trillere forekommer jævnligt. Jordarbejdet skete ved håndkraft. Dampdrevne graveredskaber benyttedes. Estrups lyseblå Gendarmer håndhævede lov og orden. Det kunne være nødvendigt da brændevinen var billig, og fæstningsarbejderne var forsorne karle, der i øvrigt havde et godt øje til egnens kønne tjenestepiger. Lønningerne var nok så som så. Akkordarbejde var en mulighed. Frantz Trygve Nielsen. FORTNYT Udgives af foreningen Garderhøjfortets Venner, og det udkommer når bestyrelsen har samlet tilstrækkeligt med materiale i 200 eksemplarer. Ansvarshavende redaktør: Palle Jørsboe Christiansholms Parkvej Klampenborg Garderhøjfortets adresse: Garderhøjfort 4 Kommandant: Peter Juul Garderhøjfort 2 Tlf: / Garderhøjfortets Venners adresse: Garderhøjfort 4 Layout og foto: Palle Jørsboe Tryk: Lyngby Tryk

5

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere