Early Warning evaluering 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Early Warning evaluering 2013"

Transkript

1 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1

2 Baggrund Early Warning har til formål at sikre, at kriseramte virksomheder får gratis adgang til kompetent rådgivning og sparring. Early Warning blev etableret af Erhvervsstyrelsen (tidligere Erhvervs- og Byggestyrelsen) i slutningen af Ordningen er baseret på vejledning fra konsulenter i Danmarks fem væksthuse. Derudover er der i tilknytning til Early Warning gradvist opbygget en gruppe af frivillige rådgivere, der fungerer som vejledere og sparringspartnere for de involverede virksomheder. De frivillige rådgivere bidrager med ledelseserfaring fra en række forskellige brancher. Yderligere er der etableret et samarbejde med advokater, hvor formålet er at sikre kontrolleret afvikling for lukningstruede virksomheder. Advokatnetværket er fortsat under opbygning. Antallet af aktive frivillige rådgivere i Early Warning ligger nogenlunde stabilt på omkring 100 personer (108 i 2013), og der sker en løbende udskiftning på omkring 25 nye rådgivere om året i 2012 blev der oprettet 22 nye frivillige med en afgang af frivillige i samme størrelsesorden. Derudover stiller væksthusene med et antal konsulenter, der i 2013 svarer til 9 årsværk. I årene 2008 til 2013 har bevillingen til Early Warning årligt været på 7 millioner kroner. Væksthus Midtjylland organiserer og styrer den nationale indsats i tæt samarbejde med de øvrige væksthuse samt Erhvervsstyrelsen. Early Warnings fokusområder Early Warning har to primære fokusområder i forhold til kriserådgivning, der på kort sigt skal sikre: At flere kriseramte virksomheder overlever og At de virksomheder, der står over for lukning, skal lukke hurtigere og med mindre gæld end virksomheder, der ikke er med i ordningen. Der er yderligere to afledte effekter på længere sigt, nemlig: At effektive lukninger skal gøre det nemmere for ejere at starte op igen, hvilket skal bidrage til at forstærke den danske iværksætterkultur, hvor kriser og konkurser er en accepteret del af det at drive virksomhed i Danmark At ordningen - gennem erfarne tidligere konkursramte virksomhedsejere - bidrager til, at Danmark får flere vækstiværksættere. Evalueringens design og metode Evalueringen af Early Warning tager afsæt i tre sammenhængende delmålinger. Første delmåling tager udgangspunkt i de vejledte virksomheder, der har søgt vejledning i perioden til altså den gruppe af vejledte virksomheder, der har været igennem programmet efter første evaluering (ERST 2011). I det omfang det har været relevant, sammenlignes den nye gruppe af vejledte virksomheder med de virksomheder, der fik vejledning fra programmets start i 2007 til Formålet med denne delmåling er at vise, i hvor høj grad ordningen bliver anvendt af de kriseramte danske virksomheder, og om der er ændringer i sammensætningen af de vejledte virksomhedsgrupper. Delmålingen vil også beskrive regionale forskelle mellem de vejledte virksomheder. Kortlægningen viser dermed, om der er regionale og branchemæssige forskelle mellem de vejledte virksomheder, og om det er en særlig gruppe virksomheder, der gør brug af ordningen - for eksempel virksomheder i en udsat branche, virksomheder drevet under en særlig ejerform, små eller mellemstore virksomheder, unge eller ældre virksomheder, mv. 2

3 Endelig vil delmålingen vise forskelle i den praksis, der udøves af væksthusene i forhold til anvendelsen af eksterne rådgivningstilbud. For at vurdere om ordningen rammer målgruppen sammenlignes det samlede antal virksomheder, der har gjort brug af Early Warning, med konkursramte virksomheder i 2011 og I anden del af evalueringen identificeres en basisgruppe på 1043 virksomheder, der opfylder tre kriterier: 1. Virksomheden skal have været i kontakt med Early Warning første gang efter Virksomhedens sag med Early Warning skal være afsluttet første gang før Virksomheden indgik ikke i den gamle basisgruppe(evalueret i 2011). I denne del af evalueringen fokuseres der både på en beskrivelse af de virksomheder, som fortsat er i drift og de ophørte virksomheder. Virksomhederne beskrives med udgangspunkt i samme variable som ovennævnte, altså branchetilhørsforhold, regional placering samt virksomhedens alder og størrelse. Beskrivelsen af virksomhedernes forløb og økonomiske status tager ligeledes udgangspunkt i, om virksomhederne gør brug af det frivillige rådgivningsnetværk. I tredje del af evalueringen dannes et billede af effekten af Early Warning. Her vil de vejledte virksomheder i basisgruppen blive sammenlignet med en tilfældigt udtrukket kontrolgruppe fra Danmarks Statistiks generelle firmastatistik, der opgør alle reelle virksomheder i landet. En reel virksomhed defineres af Danmarks Statistik som en virksomhed, der ækvivalerer et halvt årsværk. Kontrolgruppen matcher de vejledte virksomheder på parametrene omsætningsvækst, regional placering, alder, størrelse og branchetilhørsforhold. For at indgå i effektmålingen skal virksomhederne i basisgruppen derfor have været en reel virksomhed i løbet af I alt opfylder 873 vejledte virksomheder de fire kriterier. Effekten vurderes i forhold til kontrolgruppen med udgangspunkt i de overlevende virksomheder i de to grupper. Yderligere sammenlignes den nye basisgruppe med basisgruppen fra den tidligere evaluering (ERST 2011). Effektmålingens centrale fokus er en vurdering af de eksterne rådgivningstilbud særligt frivillig rådgivning. Yderligere fokuseres der på kvaliteten af væksthuskonsulenternes vurdering af de vejledte virksomheders fortsatte driftsmuligheder. Der vil ligeledes blive gennemført en kvalitativ vurdering af, hvor stor en andel af de konkursramte virksomheder, der er videreført i en ny konstruktion. Det vil derefter undersøges, i hvor høj grad disse virksomheder er i stand til at genskabe den konkursramte virksomheds aktiviteter. Endelig opgøres de konkursramte virksomheders samlede gæld til det offentlige. Effektmålingen i denne del tager udgangspunkt i konkursramte virksomheder i 2010 og Opgørelsen sammenligner de konkursramte Early Warning virksomheders gæld til det offentlige ultimo 2010 og ultimo 2011 med en gruppe af virksomheder, der afspejler Early Warnings målgruppe. Denne del vil ligeledes indeholde en kortlægning af den skyldige skat blandt virksomheder, der brug af advokatnetværket i forhold til de øvrige virksomheder. 3

4 Konklusioner og resumé Del 1 profil af deltagervirksomheder 1409 virksomheder har i perioden til søgt vejledning hos Early Warning. Delmåling 1 viser, hvilke virksomheder, der søger vejledning hos Early Warning. Gruppen sammenlignes med alle konkursramte virksomheder i 2011 og Fortsat stor interesse for Early Warning Early Warning har siden starten i 2007 vejledt knap 3000 virksomheder, og et stort antal virksomheder søger fortsat vejledning hos Early Warning. Det årlige antal vejledninger fra 2009 til 2012 ligger relativt konstant mellem 600 og 650 vejledninger. Der er med andre ord fortsat et stort oplevet vejledningsbehov blandt de danske kriseramte virksomheder. Hovedstadsregionen afviger fra resten af landet I forhold til evalueringen fra 2011 er andelen af vejledninger i Hovedstadsregionen øget. Hovedstaden er dog stadig underrepræsenteret i forhold til regionens størrelse, og Region Midtjylland tegner sig samlet set for de fleste vejledninger. Hovedstadsregionens branchefordeling afviger også fra landets øvrige fire regioner, da der her forekommer flere vejledninger inden for Information og kommunikation samt Erhvervsservice. I resten af landet er det virksomheder inden for traditionelle erhverv som Industri, Bygge og anlæg samt Handel og transport, der primært vejledes. Vejledte virksomheder afspejler de konkursramte virksomheder i dansk erhvervsliv Virksomhederne, der indgår i Early Warning, ligner branchemæssigt de konkursramte virksomheder i 2011 og Virksomheder inden for Industri er dog overrepræsenterede i Early Warning, mens virksomheder inden for Ejendomshandel og udlejning er underrepræsentede i forhold til alle konkursramte virksomheder. Branchegruppen Handel og transport er den største gruppe med 36 procent både blandt alle konkursramte virksomheder og Early Warning virksomhederne. En underopdeling af denne branche viser, at de vejledte Early Warning virksomheder i højere grad er handelsvirksomheder end transportvirksomheder og virksomheder inden for Hotel og restauration sammenlignet med alle konkursramte virksomheder. Early Warning har, i forhold til den generelle erhvervsstruktur, relativt flere virksomheder drevet i selskabsform end personligt ejede firmaer. Særligt virksomheder drevet som anpartsselskaber er overrepræsenterede. Aldersfordelingen blandt de registrerede virksomheder ligner generelt de konkursramte virksomheder i samme periode. Store forskelle i vejledningsprocedurer Virksomheder der henvender sig til Early Warning bliver i første omgang vejledt af væksthusets konsulent, der i de fleste tilfælde gennemfører en kvalitativ vurdering af, om virksomheden bør fortsætte driften eller om den er lukningstruet. På den baggrund afgøres det blandt andet, om den vejledte virksomhed skal sendes videre til frivillig rådgivning eller advokat. Siden foretager væksthus-konsulenten ligeledes en vurdering af, om dele af virksomheden er egnet til viderførsel. I gennemsnit sendes 38 procent til frivillig rådgivning og 31 procent til advokat. Der er dog meget store regionale forskelle i anvendelsen af disse ordninger. Region Midtjylland sender hele 43 procent af de vejledte virksomheder til advokat. I de øvrige regioner sendes mellem 20 og 30 procent til advokat. Region Nordjylland er de flittigste brugere af det frivillige rådgivningsnetværk og sender hele 60 procent af alle vejledte virksomheder til frivillig rådgivning. I de øvrige regioner ligger andelen mellem 25 og 40 procent. 4

5 Del 2 Basisgruppe Anden del af evalueringen tager udgangspunkt i en basisgruppe, der består af de vejledte virksomheder, der opfylder de tre førnævnte kriterier: 1. Virksomhedens første registrering skal være efter Virksomhedens sag med Early Warning skal være afsluttet første gang før Virksomheden indgik ikke i den gamle basisgruppe(evalueret i 2011). Resultater for basisgruppen Basisgruppens overlevelsesrate varierer alt efter, hvilke karakteristika virksomhederne har. Ældre virksomheder har generelt set en større overlevelsesrate, mens større virksomheder målt på antal ansatte også har en større chance for at overleve. Målt på overlevelsesrate ligger virksomheder vejledt i Region Midtjylland lavere end resten af landet, hvilket hænger sammen med, at mange virksomheder sendes til advokat. Aktie- og anpartsselskaber har en større sandsynlighed for at overleve end enkeltmandsvirksomheder, mens virksomhedens branche ikke har nogen betydning for overlevelsesraten. Virksomheder sendt til frivillig rådgivning har med 64 procent en højere overlevelsesrate end virksomheder, der ikke sendes til frivillig rådgivning, hvor kun 55 procent overlever. Væksthuskonsulenternes vurdering af virksomhedernes overlevelsespotentiale rammer rigtigt. 70 procent af de virksomheder, der har en driftsvurdering mv. er fortsat i live ultimo 2012, mens det kun er 30 procent af virksomhederne, der vurderes som lukningstruede, der fortsat er i live. Del 3 Effektmåling I effektmålingen fokuseres der i første omgang på, hvor stor en andel af beskæftigelse, omsætning og eksport, der samlet set fastholdes i Early Warning virksomhederne fra 2010 til Denne andel sammenlignes med tidligere årgange og i forhold til væksthuskonsulenternes vurdering af virksomhedens driftspotentiale og om virksomheden sendes til frivillig rådgivning. Derefter fokuseres der udelukkende på de overlevende virksomheder. Disse virksomheders udvikling sammenlignes med overlevende virksomheder i kontrolgruppen i forhold til eksport, omsætning og beskæftigelse. Derudover evalueres effekten af det frivillige rådgivningsnetværk og konsulenternes driftsforventning. De konkursramte Early Warning virksomheder i 2010 og 2011 evalueres i forhold til en sammenlignelig gruppe af konkursramte virksomheder med hensyn til gæld til det offentlige. Evalueringen suppleres med en vurdering af advokatbistanden tilknyttet Early Warning. Effektmålingens resultater Vejledte Early Warning virksomheder formår i højere grad end tidligere at fastholde omsætning og eksport. Evalueringen fra 2011 viste, at de vejledte virksomheder i programmets første år kun fastholdte knap halvdelen af omsætningen og mindre end 40 procent af eksporten. Den nye basisgruppe formår at fastholde 66 procent af omsætningen og næsten 80 procent af eksporten. Det skal dog bemærkes, at finanskrisen ramte omsætning og eksport særligt hårdt i 2009, der er udgangspunktet for den tidligere evaluering. Virksomheder sendt til frivillig rådgivning skiller sig positivt ud og formår at fastholde 72 procent af beskæftigelsen og omsætningen. Til sammenligning fastholder virksomheder uden frivillig rådgivning kun 57 procent af beskæftigelsen og 64 procent af omsætningen. Early Warnings vurdering af virksomhedernes driftsmuligheder rammer præcist i forhold til de vejledte 5

6 virksomheders fortsatte udvikling. Early Warning virksomheder, der forventes at lukke, fastholder i perioden kun et ud af fem job og 27 procent af omsætningen, mens de øvrige Early Warning virksomheder fastholder 74 procent af beskæftigelsen og 78 procent omsætningen i samme periode. Skjult jobskabelse i videreførelser En kvalitativ undersøgelse af videreførelser af ophørte virksomheder viser, at deltagerne i Early Warning ofte formår at videreføre virksomhederne, og de opretholder dermed en del af beskæftigelsen. 18 procent af de ophørte virksomheder videreføres under en ny konstruktion, hvilket betyder, at næsten hvert femte tabte job genskabes det svarer til 289 job. Den overordnede konklusion er derfor, at 79 procent af alle job fastholdes i virksomheder med en driftsanbefaling enten i form af overlevelse (74 procent) eller i form af rekonstruktion (5 procent). Frivillig rådgivning skaber resultater Overlevende virksomheder sendt til frivillig rådgivning formår at øge beskæftigelsen fra 2010 til 2012 med 7 procent, hvilket svarer til en jobskabelse på 50 fuldtidsstillinger. Virksomhederne klarer sig dermed ligeså godt som sin kontrolgruppe, når det gælder fastholdelse af beskæftigelsen. Virksomheder i basisgruppen, der ikke har modtaget frivillig rådgivning, klarer sig derimod dårligere end kontrolgruppen, men formår trods alt næsten at fastholde både beskæftigelsen og omsætningen fra 2010 til Dermed præsterer begge Early Warning grupper bedre end de overlevende virksomheder i den tidligere evaluering, hvor virksomhederne på to år mistede 20 procent af den samlede omsætning. Driftsforventninger indfries Virksomhederne i basisgruppen med forventningen drift mv. matcher i højere grad sin kontrolgruppe målt på beskæftigelse og omsætning end virksomheder, der forventes at lukke. Blandt alle virksomheder ligger virksomheder med lukningsforventning ikke overraskende væsentlig lavere end de øvrige virksomheder i basisgruppen i forhold til både omsætning og beskæftigelse. De overlevende virksomheder med en lukningsforventning fortsætter med at tabe arbejdspladser, mens virksomheder med en driftsforventning skaber beskæftigelse fra 2010 til Den overordnede konklusion er, at overlevende virksomheder med en driftsanbefaling - til trods for at det er kriseramte virksomheder, der evalueres har formået at skabe arbejdspladser, mens de lukningstruede trækker ned i Early Warning virksomhedernes samlede præstationer. Mindre skattegæld for Early Warning virksomhederne Den sidste del af effektmålingen undersøger Early Warnings evne til at reducere skattegælden blandt ophørte virksomheder. Alle konkursramte virksomheders samlede skattegæld og gæld pr. virksomhed blev øget fra 2010 til 2011 og er faldet igen fra 2011 til 2012, men ligger stadig langt over niveauet i Konkursramte Early Warning virksomheder, med skyldig A-skat og moms, skylder i gennemsnit kroner mindre til det offentlige end øvrige virksomheder med skyldig A-skat og moms. Dette svarer til, at Early Warning virksomhederne har reduceret deres samlede gæld til det offentlige med hhv. 12,5 og 9 millioner kroner i 2010 og 2011 sammenlignet med de øvrige virksomheder. I Bygge- og anlægssektoren, hvor Early Warning virksomhederne i høj grad ligner alle de konkursramte virksomheder, målt på erhvervsdemografiske karakteristika, ligger gælden ligeledes i gennemsnit kroner lavere. Det viser, at Early Warning har en positiv indvirkning på nedbringelse af gæld til det offentlige. Early Warning har dermed i årene 2010 og 2011 samlet, alene inden for Bygge- og anlægssektoren, reduceret gælden til det offentlige med næsten fem millioner kroner. Early Warning vejleder lidt over 4 6

7 procent af det samlede antal konkurser i Bygge- og anlægssektoren. Hvis denne andel øges til blot 15 procent vil nedbringelsen af gæld til det offentlige udgøre 8,5 1 millioner kroner, hvilket dækker de årlige omkostninger forbundet med Early Warning. Advokatrådgivning bidrager til lavere gæld Konkursramte Early Warning virksomheder sendt til advokat har gennemsnitlig lavere gæld til det offentlige end de øvrige virksomheder i Early Warning. Den gennemsnitlige gæld pr. virksomhed er faldet markant for begge grupper fra 2010 til 2011 og Desuden er gælden faldet fra kroner i 2010 til kroner i 2011 og For de øvrige virksomheder er den gennemsnitlige gæld faldet med næsten kroner - fra knap kroner til kroner i samme periode. I 2010 skyldte de virksomheder, der blev sendt til advokat, i gennemsnit mindre til det offentlige end virksomheder, der ikke har fået advokatbistand. I 2011 og 2012 er forskellen på hele I 2010 og 2011 vejledte Early Warning samlet 4,3 procent af de konkursramte virksomheder inden for Bygge- og anlægssektoren, og deres gennemsnitlige skattegæld var kroner lavere end de øvrige konkursramte virksomheder inden for Bygge- og anlægssektoren. Det gennemsnitlige årlige nettoprovenue for de 4,3 procent vejledte virksomheder er 2,45 millioner kroner. Hvis andelen af vejledninger inden for Bygge- og anlægssektoren steg til 15 procent vil den årlige gevinst for det offentlige øges til 15 : 4,3 x 2,45 millioner kroner = 8,52 millioner kroner. 7

8 Anbefalinger Effektmålingen viser, at overlevende virksomheder, der sendes til frivillig rådgivning skaber mere beskæftigelse end de øvrige virksomheder i programmet og konkursramte virksomheder, der sendes til advokat har markant lavere gæld til det offentlige, når de går konkurs. Derfor anbefales det, at begge rådgivningstilbud opretholdes og eventuelt udbygges. Endvidere betragtes det som en styrke, at der eksplicit fokuseres på videreførelse af levedygtige dele af de lukningstruede virksomheder, da evalueringen viser, at det er muligt at genskabe en stor del af de tabte arbejdspladser. På trods af de positive resultater er evalueringen forbundet med en vis usikkerhed. Det skyldes forskelligartede procedurer for vejledning og uklare samt potentielt divergerende mål i Early Warning. Der er i Early Warning et dilemma, hvor sikring af flere overlevende virksomheder kan medføre øget gæld, mens mere fokus på effektive lukninger, for eksempel i form af advokatbistand, kan betyde lukning af potentielt levedygtige virksomheder. Et øget fokus på standardiserede procedurer på tværs af væksthusene vil i højere grad sikre, at programmer som frivllig rådgivning og advokatbistand kan evalueres, så de mest effektive tiltag kan spredes på tværs af regionerne. Derfor anbefales det, at der opstilles overordnede retningslinjer for, hvornår en virksomhed i programmet sendes til frivillig rådgivning eller modtager advokatbistand. For eksempel at Early Warning virksomheder med en forventet lukning sendes til advokat og at virksomheder med et forventet driftspotentiale sendes til frivillig rådgivning. Registreringsteknisk skal procedurer og metoder for registrering af vejledte virksomheder standardiseres. Det betyder eksempelvis, at virksomheders sager afsluttes efter samme fremgangsmåde. Det er evaluators opfattelse, at specielt frivillig rådgivning bliver anvendt forskelligt på tværs af væksthusene. Det anbefales ligeledes at Early Warnings målsætninger er klart definerede. Det vil sikre, at evalueringen af programmets effekt bliver mere retvisende. Samtidig vil klart definerede målsætninger øge de enkelte vejlederes forståelse for programmets overordnede mål. Dette betyder for eksempel en afklaring af, hvorvidt Early Warning skal sikre fastholdelse af beskæftigelse, flere overlevende virksomheder, nedbringelse af gæld til det offentlige eller mere effektiv afvikling af lukningstruede virksomheder. Eller den rette kombination af ovennævnte målsætninger. Derudover anbefales det, at Early Warnings målgruppe klart defineres, så knappe ressourcer kan bruges mest effektivt. Det kan eksempelvis gøres gennem en vurdering af, hvilke typer af virksomheder, der får mest gavn af programmets kompetencer. Det anbefales yderligere, at der etableres et rapporteringssystem, der sikrer en hurtig og præcis tilbagemelding til Early Warning om udviklingen i de konkursramte virksomheders skattegæld. Et samarbejde mellem Danmarks Statistik, SKAT og Erhvervsstyrelsen kan give et præcist og opdateret billede af de konkursramte virksomheders skyldige skat både for alle konkursramte virksomheder og konkursramte virksomheder i Early Warning, der har modtaget advokatbistand og de, der ikke er sendt til advokat. 8

9 DEL 1 PROFIL AF DELTAGERVIRKSOMHEDERNE 1409 virksomheder har i perioden til søgt vejledning hos Early Warning. Denne gruppe har betegnelsen Nye EW-registrerede. Gruppen sammenlignes med alle konkursramte virksomheder i 2011 og 2012 og med virksomheder, der indgik i den første evaluering af Early Warning. Denne gruppe har betegnelsen Gamle EW-registrerede. 9

10 Figur 1.1: Registrerede virksomhedsvejledninger i Early Warning opgjort på månedsbasis, Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system Tilstrømningen af virksomheder til Early Warning har generelt været høj siden september Overordnet set ligner årene hinanden med mellem 600 og 650 årlige registreringer. Antallet af registreringer varierer dog en del på månedsbasis, idet antallet af månedlige registreringer fra svinger mellem 25 og 90 tilmeldinger. De mange tilmeldinger viser, at der fortsat er et stort behov blandt virksomhederne for at søge vejledning, hvilket viser, at Early Warning ordningen stadig har en berettigelse. Der er fortsat et stort vejledningsbehov blandt de danske virksomheder. 10

11 Figur 1.2: Antal konkurser* og nye registreringer opgjort på regioner Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Konkurser Nye EW-Registrerede Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system og Danmarks Statistik Konkursstatistik. * Antal konkurser er opgjort uden branchegruppen uoplyst Region Midtjylland har med 402 det største antal vejledte virksomheder se højre akse. Herefter følger Region Syddanmark og Region Hovedstaden med hhv. 317 og 302 vejledte virksomheder. Region Nordjylland er med 172 vejledninger regionen med færrest vejledninger - under halvt så mange som i Region Midtjylland. Region Sjælland har 216 vejledte virksomheder i Early Warning. Konkursstatistikken for viser, at Region Hovedstaden med knap konkurser sammenlagt i 2011 og 2012 vist på venstre akse - næsten har dobbelt så mange registrerede konkurser som Region Midtjylland, der har næstflest konkurser. Det betyder, at Region Hovedstaden er underrepræsenteret blandt Early Warning virksomhederne. Dette indikerer, at der er et uudnyttet vejledningspotentiale i netop Hovedstadsregionen. De øvrige regioner har mellem 700 og konkurser. Hovedstadsregionen har væsentligt færre vejledninger end de øvrige regioner i forhold til det samlede antal konkurser i regionen. 11

12 Figur 1.3: Gamle og nye Early Warning virksomheder opgjort på regioner 30% 27% 29% 25% 21% 23% 22% 20% 19% 19% 15% 15% 12% 12% 10% 5% 0% Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Gamle EW-Registrerede Nye EW-Registrerede Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system. Blandt de nye Early Warning virksomheder vejledes en større andel i Region Hovedstaden og Region Midtjylland. På trods af fremgangen i Hovedstadsregionen er denne fortsat underrepræsenteret i forhold til antallet af konkurser jvf. figur 3.3. Region Midtjylland er med 29 procent af alle vejledninger fortsat regionen med flest vejledninger. Region Nordjylland opretholder med 12 procent den samme andel af vejledninger, mens Region Syddanmark går en smule tilbage. Region Sjælland oplever det største fald i andelen af Early Warning virksomheder, hvor andelen er faldet med fire procentpoint. 12

13 Figur 1.4: Nye Early Warning registreringer og konkurser opgjort på branche 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 3% 4% 8% 16% 17% 15% 36% 36% 5% 5% 7% 0% 6% 2% 14% 13% 5% 5% 2% 3% Konkurser Nye EW-Registrerede Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system og Danmarks Statistik Konkursstatistik Handel og transport dominerer både blandt Early Warning virksomhederne og alle konkurser, og tegner sig for over en tredjedel af alle registreringer og konkurser. Traditionelle brancher som Industri mv. samt Bygge og anlæg udgør 31 procent af de nye registreringer, mens de samme brancher kun udgør 25 procent af alle konkurser i 2011 og Det er især Industri mv., der er overrepræsenteret blandt de nye registreringer hos Early Warning. Konkurserne for viser, at de konjunkturfølsomme brancher som Ejendomshandel og udlejning samt Bygge og anlæg er underrepræsenterede blandt Early Warning registreringerne. Finansiering og forsikring, der blandt andet indeholder holdingselskaber, er underrepræsenteret blandt Early Warning registreringerne. Early Warning virksomhederne ligner generelt de konkursramte virksomheder, når man sammenligner med branchefordelingen blandt alle konkurser. Industri er dog overrepræsenteret, mens Ejendomshandel og udlejning er underrepræsenteret i forhold til alle konkursramte virksomheder. 13

14 Figur 1.5: Andel af nye Early Warning virksomheder og konkurser opgjort på delbrancher i Handel og transport 45% 40% 35% 30% 29% 35% 37% 39% 25% 20% 15% 10% 15% 11% 19% 15% 5% 0% Transport Detailhandel Øvrig handel Hoteller & Restaurationer Konkurser Nye EW-Registrerede Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system og Danmarks Statistik Konkursstatistik. Handel og transport er den største branche for både de nye Early Warning registreringer og i konkursstatistikken Branchen tegner sig i begge grupper for 36 procent. Den nye gruppe af Early Warning virksomheder inden for Handel og transport er i højere grad handelsvirksomheder. Især Detailhandel er med 35 procent overrepræsenteret i forhold til konkursstatistikken fra , hvor Detailhandel kun udgør 29 procent. Derimod er Transport samt Hoteller og restaurationer underrepræsenteret i forhold til konkursstatistikken. Selvom der er forskelle mellem Early Warning virksomhederne og konkursstatistikken, ligner de to grupper overvejende hinanden. De nye Early Warning virksomheder inden for Handel og transport er i højere grad handelsvirksomheder sammenlignet med alle konkursramte Handel og transport virksomheder. 14

15 Figur 1.6: Nye Early Warning virksomheder og konkurser opgjort på alder 40% 35% 36% 30% 27% 27% 29% 25% 21% 23% 22% 20% 15% 15% 10% 5% 0% 0-2 år 3-5 år 6-9 år Over 10 år Konkurser Nye EW-Registrerede Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system og Danmarks Statistik Konkursstatistik. Aldersfordelingen for de nye Early Warning virksomheder ligner nogenlunde de konkursramte virksomheder i samme periode. Både helt unge virksomheder og virksomheder, der er over 10 år gamle, er overrepræsenterede blandt de nye Early Warning virksomheder. 29 procent af Early Warning virksomhederne er over 10 år gamle, mens tallet for konkursramte virksomheder i er 22 procent. Aldersfordelingen blandt Early Warning virksomheder ligner generelt konkursstatistikken, selvom både unge og gamle virksomheder er overrepræsenterede i Early Warning. 15

16 Figur 1.7: Nye Early Warning virksomheder og alle virksomheder opgjort på ejerform 60% 50% 40% 51% 43% 40% 30% 20% 10% 0% 25% 11% 12% 8% 5% 4% 2% Enkeltmandsfirma Interessentskab mv. Aktieselskab Anpartsselskab Andre Alle virksomheder 2010 Nye EW-Registrerede Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system og Danmarks Statistik generel firmastatistik. Early Warning adskiller sig fra den generelle erhvervsstruktur, når man ser på virksomhedstype. Andelen af anpartsselskaber i Early Warning er på 40 procent, og er dermed noget større end de 25 procent denne gruppe udgør i den generelle erhvervsstruktur. Omvendt er kun 43 procent af virksomhederne i Early Warning enkeltmandsfirmaer, mens de i den generelle erhvervsstruktur udgør 51 procent. Early Warning har relativt flere virksomheder drevet i selskabsform end personligt ejede firmaer. 16

17 Figur 1.8: Nye Early Warning virksomheder opgjort på region/væksthus og branche 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system. Branchefordelingen viser store regionale forskelle især mellem Region Hovedstaden og resten af landet. Handel og transport er samlet set den største branchegruppe i hele landet med Region Sjælland og Region Nordjylland som de to regioner, hvor branchen fylder mest blandt de vejledte. Region Hovedstaden adskiller sig fra resten af landet ved at have en langt større andel af vejledte virksomheder inden for Erhvervsservice samt Information og kommunikation end resten af landet. I Region Hovedstaden udgør disse to branchegrupperinger omkring en fjerdedel af de vejledte virksomheder. Til sammenligning udgør brancherne kun omkring 15 procent i resten af landet. Disse tendenser afspejler den generelle erhvervsstruktur i regionerne, hvor Hovedstadsregionen er domineret af videntunge serviceerhverv som it og videnservice. Region Hovedstaden adskiller sig fra resten af landet, når der ses på branchefordelingen blandt vejledte virksomheder med flere registreringer inden for videntunge serviceerhverv. 17

18 Figur 1.9: Andel af nye Early Warning virksomheder sendt til advokat og frivillig rådgivning opgjort på region 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark FR Sendt til advokat Gennemsnit FR Gennemsnit advokat Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system. Der er store regionale forskelle i brugen af frivillig rådgivning og advokatbistand i Early Warning. Da der ellers ikke er store regionale forskelle i virksomhedssammensætningen, tyder det på forskellige procedurer i væksthusene. I gennemsnit sendes 38 procent til frivillig rådgivning, mens 31 procent af Early Warning virksomhederne sendes til advokat. Region Midtjylland er den region, der sender relativt flest til advokat, mens Region Nordjylland oftest sender virksomheder til frivillig rådgivning. Mere end 40 procent af Early Warning virksomhederne i Region Midtjylland sendes til advokat, mens Hovedstadsregionen sender godt 30 procent til advokat. I Region Nordjylland og Region Syddanmark sendes mindre end hver fjerde virksomhed til advokat. Til gengæld sender Region Nordjylland knap 60 procent til frivillig rådgivning. Brugen af rådgivningstilbud varierer på tværs af væksthusene, hvor eksempelvis Region Midtjylland sender flest til advokat, mens Region Nordjylland oftest benytter frivillig rådgivning. 18

19 DEL 2 - BASISGRUPPEN Basisgruppen er udvalgt blandt de Early Warning virksomheder, der har afsluttet et vejledningsforløb. For at kunne måle en langsigtet effekt af vejledningen er virksomheder vejledt i 2012 udeladt af basisgruppen. Af de 2873 virksomhedsvejledninger er der 1043 virksomheder, der opfylder kravene. I det følgende afsnit beskrives basisgruppen ud fra en række erhvervsdemografiske parametre Ud fra 2873 virksomheder identificerer estatistik en basisgruppe, som sendes til Danmarks Statistik. Basisgruppen på 1043 virksomheder er identificeret efter følgende kriterier: 1. Virksomheden skal have været i kontakt med Early Warning første gang efter Virksomhedens sag med Early Warning skal være afsluttet første gang før Virksomheden indgik ikke i den gamle basisgruppe (evalueret i 2011). 19

20 Figur 2.1: Basisgruppens status opgjort efter branche, primo % 90% 80% 70% 44% 34% 39% 51% 37% 41% 43% 39% 40% 47% 60% 50% 40% 30% 20% 56% 66% 61% 49% 63% 59% 57% 61% 60% 53% 10% 0% Aktive Ophørte Gennemsnit Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system og CVR. Det gennemsnitlige andel af vejledte virksomheder, der er aktive, ligger på 57 procent. Det er især Industri mv. med 66 procent samt Information og kommunikation med 63 procent, der har en høj andel af aktive virksomheder ultimo Modsat er blot 49 procent aktive inden for Handel og transport ved udgangen af 2012, hvilket er lavest blandt brancherne. Det skal dog understreges, at forskellene mellem brancherne generelt set er små. Andelen af aktive virksomheder i basisgruppen er nogenlunde ligeligt fordelt på tværs af brancherne. 20

Early Warning evaluering

Early Warning evaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND, RESULTATER OG ANBEFALINGER... 3 1.1 Baggrund...3 1.2 Resultater...5 1.2.1 DEL I Deltagerprofil...5 1.2.2 DEL II - Basisgruppen...6 1.2.3 DEL III Effektmåling...8 1.3 Anbefalinger...9

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG

IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG 2011 Introduktion til iværksætterprofil for Aarhus Kommune Formålet med denne iværksætterprofil er at give et overblik over iværksætterne i Aarhus Kommune og herigennem

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

estatistik, Juli 2015

estatistik, Juli 2015 estatistik, Juli 2015 Indledning I 2013 kortlagde Erhvervsstyrelsen it- arbejdsmarkedet i Danmark i publikationen Beskæftigelsesmønstre inden for IKT (ERST 2013). Analysen blev udarbejdet til brug for

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode.

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 24. marts 2015 Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 1. BAGGRUND FOR ARBEJDET Væksthus Syddanmark er operatør på programmerne Lån en leder,

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

Vækstredegørelse for VÆKSTmidt program 1. januar 2008 16. november 2009.

Vækstredegørelse for VÆKSTmidt program 1. januar 2008 16. november 2009. 4. juni 2010 Rapport Vækstredegørelse for VÆKSTmidt program 1. januar 2008 16. november 2009. Udarbejdet af DAMVAD til Væksthus Midtjylland viden skaber muligheder Indhold RESUME... 3 1 INDLEDNING... 14

Læs mere

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Oktober 2013 Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Tre ud af ti virksomheder i det gamle Frederiksborg Amt mener, at byrådene i kommunerne har været gode eller meget gode til at lytte til erhvervslivet.

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder DECEMBER 2013 Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske ventureinvestorer har de seneste 10-15 år investeret milliarder af kroner i danske it-virksomheder.

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Oktober 2013 Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Under halvdelen af virksomhederne i det gamle Frederiksborg amt vil anbefale kommunen til andre

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Vækstredegørelse for Væksthus Midtjyllands aktiviteter 1. januar 2007 30. juni 2008.

Vækstredegørelse for Væksthus Midtjyllands aktiviteter 1. januar 2007 30. juni 2008. Oktober 2008 Vækstredegørelse for Væksthus Midtjyllands aktiviteter 1. januar 2007 30. juni 2008. - En del af evalueringen af de regionale programmer STARTmidt og VÆKSTmidt. Udarbejdet for Væksthus Midtjylland

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere er et væsentligt problem for en stor del af de små virksomheder. Mangelfuld betaling giver både ekstraarbejde

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Iværksætterindeks for nydanskere 2013

Iværksætterindeks for nydanskere 2013 Iværksætterindeks for nydanskere 2013 13169 Etnisk Erhvervsfremme INCUBA Science Park Katrinebjerg Bygning II, etage 3 Åbogade 15 8200 Aarhus N Tlf.: 70 22 01 96 www.etniskerhvervsfremme.dk www.entrepreneurshipindenmark.dk

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST 30. august 2011 Væksthus Sjælland og Vækstfonden Arbejdsgruppens anbefalinger Dialog med de rette aktører om udbredelse af Vækstkaution og KIG-lån.

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere