KonjunkturNYT - uge 37

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 37"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget i august Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Flere varslede afskedigelser og flere ledige stillinger i august Lille fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal Inflationen aftog i august Internationalt USA: Faldende ledighed, men svag beskæftigelsesvækst Euroområdet: Stigende industriproduktion Storbritannien: Stigende industriproduktion Sverige: Stigning i ledigheden Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Stigning i det danske og det japanske aktiekursindeks, mens de øvrige ledende aktiekursindeks er faldet Fald i olieprisen Den danske krone er styrket overfor den svenske krone, den norske krone, det britiske pund og den japanske yen, mens den er svækket overfor den amerikanske dollar Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Firmaernes salg steg i juli, og de forudgående måneder er oprevideret Firmaernes salg (ekskl. energi, løbende priser) steg,7 pct. i juli efter et fald på, pct. i juni, når der korrigeres for almindelige sæsonudsving, jf. figur.. Der er traditionelt store månedlige udsving i firmaernes salg, og opgørelsen i sommermånederne er særligt usikker på grund af længere momsindberetningsfrister. I forbindelse med denne offentliggørelse er salget således oprevideret betydeligt i både maj og juni. Set over tremåneders perioden maj-juli faldt salget med, pct. i forhold til de forudgående tre måneder. Firmaernes salg lå i årets første syv måneder,8 pct. højere end i samme periode sidste år. Det lille fald i firmaernes salg (ekskl. energi, løbende priser) i tremåneders perioden maj-juli dækker over modsatrettede bevægelser på erhvervshovedgrupper. Der var tilbagegang inden for bygge og anlæg, industrien samt transport. Omvendt steg salget inden for en række serviceerhverv, herunder finansiering og forsikring samt handel. Salget til eksportmarkederne har udviklet sig lidt bedre end det indenlandske salg blandt andet på baggrund af en positiv udvikling inden for handel, jf. figur.. Den langsomme udvikling i firmaernes salg skal ses i sammenhæng med meget begrænsede prisstigninger. Fx kan en svag udvikling i fragtraterne have medvirket til at trække omsætningen af søtransport ned. Der findes ikke et prisindeks for firmaernes samlede salg, men deflateres med forbrugerprisindekset (ekskl. husleje) faldt det samlede salg med, pct. i tremåneders perioden maj-juli. Figur. Firmaernes salg i alt Figur. Firmaernes salg i alt ( mdr. glidende gnst.) 9 9 Indeks (=) Indeks (=) I alt Indenlandsk salg Eksport Anm: Firmaernes salg til udlandet er beregnet residualt. Alle serier er sæsonkorrigerede og ekskl. energi (råstofudvinding og forsyning). Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

3 Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli I juli steg eksporten af varer (værdier, sæsonkorrigeret, ekskl. skibe og fly) med ¾ pct. Stigningen var i høj grad trukket af energi, mens eksporten eksklusiv energi var omtrent uændret, jf. figur.. Generelt har udviklingen i eksporten (ekskl. energi) været træg de seneste par måneder. Det skyldes primært en svag eksport (ekskl. energi) til Sverige, UK og USA på trods af pæn økonomisk vækst i de lande. Den seneste udvikling illustrerer dermed, at der kan være store månedlige udsving i eksporten, selvom der underliggende er efterspørgsel efter danske varer. Ser man på årets første syv måneder sammenlignet med samme periode sidste år er vareeksporten (ekskl. energi) således steget med ¼ pct. Det skyldes især en fremgang på knap pct. i eksporten af maskiner, undtagen transportmidler, som trækker op. Dette er specielt på grund af en pæn eksport til Tyskland. Den samlede vareeksport (inkl. energi) har omtrent været uændret i årets første syv måneder sammenlignet med samme periode sidste år. Det kraftige fald i eksporten af energi i første halvår er dermed den primære årsag til at, at den samlede vareeksport i nationalregnskabet også har været træg. Importen af varer steg med ½ pct. i juli. I høj grad trukket af importen af olie. Eksporten af tjenester (værdier, sæsonkorrigeret) steg knap pct. i juli, mens importen faldt med ¼ pct. Set som et tre-måneders glidende gennemsnit var eksporten omtrent uændret, jf. figur.. Figur. Udenrigshandlen, varer (ekskl. energi, skibe og fly) Figur. Udenrigshandlen med tjenester DKK bn DKK bn Eksport Import Eksport Import Anm.: I figur. er det egen sæsonkorrektion og figuren er i et -måneders glidende gennemsnit. Kilde: Danmarks Statistik.

4 Varebalancen trak lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli For juli viser den foreløbige opgørelse af betalingsbalancens løbende poster et overskud på mia. kr., jf. figur.. Dermed var overskuddet i juli, mia. kr. større end i juni. Stigningen skyldes hovedsagelig en stigning på varebalancen med, mia. kr. For året til dato er overskuddet på betalingsbalancen,9 mia. kr. hvilket er,7 mia. kr. lavere end i de første 7 måneder af, jf. figur.. Det lavere overskud kan især tilskrives et fald i overskuddet på varebalancen. De historiske tal er ved denne offentliggørelse også blevet revideret. Overskuddet for første halvår er opjusteret med, mia. kr., mens overskuddet for hele er opjusteret med, mia. kr. Begge disse opskrivninger skyldes, at importen er nedjusteret kraftigere end eksporten. Det underbygger indtrykket af en indenlandsk efterspørgsel, der stadig er relativt svag. Løn- og formueindkomst fortsatte i juli takterne fra de seneste par år med relativt store overskud. Overskuddet for de seneste måneder er nu på mia. kr. De store overskud, som Danmark har haft på betalingsbalancen de seneste år, afspejler grundlæggende, at den samlede bruttoopsparing i dansk økonomi overstiger de samlede indenlandske investeringer. Det hænger blandt andet sammen med faldet i privatforbruget og investeringerne i forbindelse med krisen, hvilket har mindsket importen. Samtidig overstiger afkastet fra danske investeringer i udlandet afkastet fra udenlandske investeringer i Danmark. Figur. Betalingsbalancen og dens underkomponenter Figur. Saldo på betalingsbalancens løbende poster Varer og tjenester Løn- og formueindkomst Overførsler Løbende poster Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger År til dato Resterende måneder For første halvår er importen nedjusteret,9 mia. kr. mens eksporten er nedjusteret, mia. kr. For er nedjusteringen i importen på 7, mia. kr. mens den for eksporten er, mia. kr. Justeringerne er hovedsageligt sket som følge af ny viden vedrørende en række olietransaktioner.

5 Stigning i bilsalget i august I august udgjorde det samlede antal nyregistrerede personbiler godt., når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.7. Det er 7½ pct. højere end bilsalget i juli, hvilket dækker over fremgang i salget til både husholdninger og erhverv. Det stigende salg til husholdninger kommer efter, at der har været en faldende tendens siden marts. Niveauet de seneste tre måneder (juni-august) er knap pct. lavere end de forudgående tre måneder (marts-maj). Samlet set er personbilsalget fra januar til august i år 7¾ pct. højere end samme periode sidste år. Det dækker dog over modsatrettede tendenser for salget til husholdninger og erhverv. Husholdningernes bilsalg er faldet med ¼ pct. i perioden, mens salget til erhverv er steget med 7¾ pct. Dermed har erhvervenes andel af det samlede personbilsalg de seneste tre måneder udgjort ca. halvdelen, mens andelen i var godt en tredjedel. Figur.7 Udvikling i nyregistrerede personbiler, sæsonkorrigeret Antal. Antal Personbiler i husholdningerne Personbiler i erhvervene Personbiler i alt Kilde: Danmarks Statistik.

6 Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Beskæftigelsen steg ifølge arbejdstidsregnskabet med. personer i. kvartal i forhold til kvartalet forinden, når der korrigeres for almindelige sæsonudsving. Det dækker over en stigning på 7.9 personer i den private sektor, som omfatter private virksomheder og organisationer samt offentlige virksomheder, jf. figur.8. Beskæftigelsen inden for offentlig forvaltning og service faldt med.8 personer. Beskæftigelsen ifølge arbejdstidsregnskabet er nu steget syv kvartaler i træk og samlet set med. personer siden. kvartal, hvor beskæftigelsen begyndte at stige. Det er serviceerhvervene handel og transport og erhvervsservice, der havde den største stigning i beskæftigelsen i. kvartal, men også beskæftigelsen inden for industrien steg. Omvendt faldt beskæftigelsen inden for bygge og anlæg, hvilket ses i sammenhæng et ekstraordinært højt niveau kvartalet forinden som følge af reparationsarbejde efter sidste års storme og mildt vejr. Nationalregnskabet, der bygger på en foreløbig version af arbejdstidsregnskabet, viste samme udvikling i den private beskæftigelse med en stigning på knap. personer i. kvartal. Ifølge begge statistikker er den private beskæftigelse steget siden slutningen af, jf. figur.8. Det samlede antal af præsterede timer var uændret i. kvartal, jf. figur.9. Det dækker over et uændret antal præsterede timer i den private sektor, men et fald i den offentlige sektor. Danmarks Statistik har i forbindelse med denne offentliggørelse indført en mere præcis sæsonkorrektion, der bedre kan tage højde for helligdages placering, fx påsken. Figur.8 Privat beskæftigelse Figur.9 Præsterede timer i alt. personer. personer.. Mio. timer. Mio. timer Nationalregnskabet Arbejdstidsregnskabet Anm.: De forskellige niveauer i figur.8 skyldes, at der er definitoriske forskelle på de to opgørelser af beskæftigelsen, herunder behandlingen af sort arbejde. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

7 Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Der var.9 ledige stillinger i den private sektor i. kvartal, hvilket er ca.. flere end på samme tidspunkt sidste år og det højeste antal ledige stillinger, siden statistikken startede i, jf. figur.. Stigningen i antallet af ledige stillinger bekræfter sammen med stigende beskæftigelse og en generelt faldende ledighed billedet af et arbejdsmarked i bedring. Der var fremgang i antallet af ledige stillinger i. kvartal (sammenlignet med. kvartal sidste år) i alle regioner med undtagelse af Region Sjælland, jf. figur.. Det var Region Hovedstaden og Region Midtjylland, der i størst omfang havde fremgang i antallet af ledige stillinger. Det er også her, at der var flest ledige stillinger målt i forhold til det samlede antal ledige og besatte stillinger. I. kvartal var andelen af ledige stillinger henholdsvis,9 pct. og, pct. i Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Der var flest ledige stillinger inden for branchen handel og transport mv., som stod for pct. af det samlede antal ledige stillinger i. kvartal, svarende til 8.9 stillinger. Det var også her, der var den største absolutte fremgang i forhold til. kvartal med en stigning på knap.9 stillinger. Den største relative fremgang var inden for information og kommunikation, hvor antallet af ledige stillinger steg med pct. til.9 stillinger. Der var flere ledige stillinger inden for alle brancher i. kvartal med undtagelse af finansiering, forsikring og ejendomshandel samt erhvervsservice. Figur. Antal ledige stillinger Figur. Antal ledige stillinger i. kvartal regionalt fordelt. ledige stillinger. ledige stillinger. ledige stillinger. ledige stillinger 8 8. kvt.. kvt.. kvt.. kvt. Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Anm.: Danmarks Statistik sæsonkorrigerer ikke tallene som følge af for kort tidsserie. Kilde: Danmarks Statistik. 7

8 Tusinde Tusinde Flere varslede afskedigelser, men også flere ledige stillinger i august Antallet af varslede afskedigelser steg i august til i alt personer, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.. I faktiske, ikke-sæsonkorrigerede tal udgjorde antallet af varslede afskedigelser ca. personer. De varslede afskedigelser var hovedsageligt inden for den private sektor. Varslingerne svinger en del fra måned til måned, men har generelt ligget lavt i. Der har i gennemsnit været ca. varslede afskedigelser (ikke sæsonkorrigeret) om måneden i årets første otte måneder, hvilket er det laveste siden 7. Der er også generelt kommet flere ledige stillinger siden årsskiftet. I de første otte måneder af har der i gennemsnit været ca.. ledige stillinger om måneden (ikke sæsonkorrigeret), hvilket er det højeste niveau siden 9. I august var der omkring. ledige stillinger, når der korrigeres for sæsonudsving, jf. figur.. Det er ca. flere end måneden før. Antallet af varslede afskedigelser og ledige stillinger er ikke præcise indikatorer for udviklingen i ledigheden, men afspejler tendenser på arbejdsmarkedet. Det lave antal varslinger og den stigende tendens i antallet af ledige stillinger siden årsskiftet bestyrker sammen med fremgang i beskæftigelsen indtrykket af, at arbejdsmarkedet er i bedring. Figur. Antal varslede afskedigelser Figur. Antal stillinger slået op på Jobnet. personer. personer. stillinger. stillinger Antal varslinger - faktisk Antal varslinger - sæsonkorrigeret Anm.: Egen sæsonkorrektion. Kilde: Jobindsats.dk. 8

9 Lille fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal Beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service faldt med knap. fuldtidspersoner i. kvartal i forhold til kvartalet forinden, når der korrigeres for sæsonudsving, jf. figur.. Det svarer til et fald på, pct. Udviklingen dækker over en stigning i den regionale beskæftigelse på fuldtidspersoner, mens beskæftigelsen i kommuner og stat faldt med henholdsvis fuldtidspersoner og 8 fuldtidspersoner, jf. figur.. Når der ses bort fra lærerkonflikten i foråret, var den offentlige beskæftigelse omtrent uændret fra. kvartal til. kvartal. Beskæftigelsen i sundhedsvæsenet er steget siden sidste år, mens den er faldet inden for blandt andet forsvaret, social beskyttelse og offentlig orden og sikkerhed. Den offentlige beskæftigelsesstatistik viser samme udvikling som i nationalregnskabet, hvor den offentlige beskæftigelse ekskl. orlov faldt med knap. personer i. kvartal i forhold til kvartalet før. Nationalregnskabet tæller antal personer i beskæftigelse uanset, hvor mange timer den enkelte arbejder, og kan blandt andet derfor ikke direkte sammenlignes med fuldtidsbeskæftigelsen i den offentlige beskæftigelsesstatistik. Figur. Offentlig fuldtidsbeskæftigelse Figur. Offentlig fuldtidsbeskæftigelse i stat, regioner og kommuner. personer. personer 7 7. personer. personer Stat Regioner Kommuner (h. akse) Anm.: Antal sæsonkorrigerede fuldtidsbeskæftigede opgjort på basis af arbejdsgivernes indberetninger til SKAT s eindkomst i overensstemmelse med statistikken for beskæftigelse for lønmodtagere. Strejken i foråret 8 og lærerkonflikten i foråret reducerer midlertidigt den offentlige beskæftigelse. Kilde: Danmarks Statistik. 9

10 Inflationen aftog i august Forbrugerprisinflationen faldt til, pct. i august, jf. figur.. Det er et fald på, pct.-point siden juli, Med den seneste udvikling ligger inflationen således fortsat på et lavt niveau historisk set. Faldet i inflationen skyldes de fortsat faldende varepriser. Vareinflationen var -,8 pct. i august, jf. figur.7, hvilket er et fald på, pct.-point siden juli. Det var især prisudviklingen på tøj og dagsinstitutioner, der lagde et nedadgående pres på inflationen i august, der dermed blev lavere end forudsat i Økonomisk Redegørelse, august, jf. figur.. De årlige prisstigninger på husleje trak lidt i den modsatte retning. Tjenesteinflationen lå uændret på,8 pct., hvilket også er lavt i et historisk perspektiv. Det aktuelt lave niveau for tjenesteinflationen skyldes blandt andet afdæmpede huslejestigninger i begyndelsen af året, men skal også ses på baggrund af de fortsat relativt lave lønstigninger. Det skal bemærkes, at nettoprisinflationen, som måler inflationen renset for udviklingen i skatter og afgifter, i august var,8 pct., hvilket understreger, at bortfaldet af en række afgifter, fx sodavandsafgiften, for tiden er med til at presse forbrugerprisinflationen ned. Figur. Forbrugerprisinflation Figur.7 Vare- og tjenesteinflation Pct. Pct. Pct. Pct Vareinflation Tjenesteinflation Anm.: Den røde prik i figur. angiver den faktiske observation for august, mens kurven angiver det forudsatte forløb i Økonomisk Redegørelse, august. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

11 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Ledigheden faldt fra juli til august med, pct.-point til, pct. af arbejdsstyrken, mens antallet af beskæftigede steg med. personer, jf. figur.. Fremgangen i beskæftigelsen skyldes en stigning i den private beskæftigelse på. personer, mens den offentlige beskæftigelse steg med 8. personer. Beskæftigelsesvæksten var den laveste hidtil i, og lå under. personer for første gang siden januar. Figur. Ledighed, USA Pct. af arbejdsstyrken personer Ændring (m/m) i beskæftigelse (h. akse) Ledighed Kilde: Reuters Ecowin Euroområdet Fra juni til juli steg industriproduktionen med pct., jf. figur.. Stigningen skyldes især en fremgang i lande som Tyskland, Holland og Polen, mens den i Frankrig var omtrent uændret og faldt i Italien. Efter en vis svækkelse i. kvartal er der således tegn på at de europæiske fremstillingsvirksomheder er gået styrket ind i. halvår. Figur. Industriproduktion, euroområdet Indeks (8=) Indeks (8=) Kilde: Reuters Ecowin

12 Storbritannien Industriproduktionen steg med, pct. fra juni til juli, jf. figur.. I forhold til juli sidste år, ligger industriproduktionen,7 pct. højere i år. Generelt har industriproduktionen været stigende siden september, men ligger fortsat på et relativt lavt niveau set i et historisk perspektiv. Figur. Industriproduktion, Storbritannien Indeks (7M=) Indeks (7M=) Kilde: Reuters Ecowin Sverige Ledigheden steg med, pct.-point fra juli til august og udgjorde dermed 8 pct. af arbejdsstyrken, jf. figur.. Siden, har ledigheden generelt ligget på omkring 8 pct. af arbejdsstyrken. Fremgangen i både vækst og beskæftigelse er således endnu ikke for alvor afspejlet i ledigheden. Figur. Ledighed, Sverige Pct. af arbejdsstyrken Pct. af arbejdsstyrken Kilde: Reuters Ecowin

13 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Siden sidste fredag er det danske og japanske aktiekursindeks styrket, mens det amerikanske, europæiske og britiske er svækket. Olieprisen (målt i USD) er faldet. Den danske krone blev i løbet af ugen styrket over for den svenske krone, den norske krone, det britiske pund og den japanske yen, mens den blev svækket over for den amerikanske dollar. Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Fredag /9 sidste fredag /9 Ændring ift. sidste fredag Renter, pct. p.a. : -md. pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.: -, -, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig,,7 pct.point Sverige (repo),, pct.point R ealkreditrenter : Euroområdet (refinansieringsrenten),, pct.point Kort realkreditlån, -, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån,87 -, pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point Nationalbankens satser: Diskonto, Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.:, pct.point USA,,9 pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,7, pct.point Indskudsbeviser -,, pct.point Tyskland,, pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien,, pct.point R entespænd til T yskland (pct.-po int): Valutakurser : Kort (-mdr.), -, pct.point USD/JPY 7,,9 pct. Langt (-årigt):,, pct.point GBP/USD,, pct. Aktiekurser (kursindeks): OMXC (/7-89 = ) 7,, pct. Aktiekurser (kursindeks): EUR/USD 9, -,9 pct. USD, S&P 997 -, pct. Valutakurser : Japan, Nikkei 98,78 pct. EUR/DKK 7,9 -, pct. USD/DKK 7,78, pct. Euroomr., Eurostoxx indeks -, pct. SEK/DKK 8,8 -, pct. Storbritannien, FTSE 8 -,8 pct. NOK/DKK 9,8 -,9 pct. GBP/DKK 9, -,8 pct. Oliepriser: JPY/DKK,8 -,7 pct. Brent (USD) 97,8 -, USD Effektiv kronekursindeks (98 = ),8, point Brent (DKK) 9 -, DKK ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank

14 Figur. Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. 7 Pct. 7 Pct., Pct.-point,,,,,,, USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin -, -,, -, -, -, dec apr aug dec apr aug -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Pct.-point Pct.-point Euro Dollar aug dec apr aug dec apr aug Italien Spanien Portugal Irland Frankrig Grækenland 8 sep jan maj sep jan maj sep Euro Dollar (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) USD/EUR,9 USD/JPY,9 8 8,8,8,7, , 8 sep jan maj sep jan maj sep, 7 sep jan maj sep jan maj sep Eurostoxx Nikkei S&P OMX C Kilde: Reuters Ecowin USD/EUR USD/JPY (h. akse)

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32. august 9. august 213 Danmark Industriproduktionen steg i 2. kvartal Uændret vareeksport, men tjenesteeksporten faldt i 2. kvartal Øget overskud på betalingsbalancen i juni Fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal formentlig på grund af lavere priser Svagt fald i vare- og tjenesteeksporten i. kvartal Varebalancen trak overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 8. -. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar efter stor stigning i januar Fald i firmaernes køb og salg i februar efter kraftig stigning i januar Uændret vareeksport de

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Firmaernes salg steg svagt i august Olie gav stort fald i vareeksporten i august (tallene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Firmaernes samlede salg var uændret i. kvartal Svag stigning i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Stigning i antallet af nyregistrerede personbiler i april Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge 7. januar. januar Danmark Industriproduktionen er tilbage på samme niveau som i starten af Fald i eksporten af både varer og tjenester over de seneste tre måneder Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 3. september 7. september Danmark DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i juli Firmaernes Industriproduktionen samlede salg steg i juli Stabile huspriser i juni Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 9. maj 214 Danmark Stigning i industriproduktion og -omsætning i 1. kvartal Stigning i vareeksporten i 1. kvartal Fald i overskuddet på betalingsbalancen i marts Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 7. april Danmark Firmaernes salg var uændret i februar efter stigning i januar Flere ledige stillinger og flere varslede afskedigelser i marts Producentpriserne tiltog markant

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 7. december. december Danmark Mindre fald i industriproduktionen i oktober Fald i dankortomsætningen i november efter stigning i oktober Lille stigning i bilsalget i november Vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere