KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN BROLÆGGERSTRÆDE 14, ST KØBENHAVN K TELEFON

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN BROLÆGGERSTRÆDE 14, ST. 1211 KØBENHAVN K TELEFON 3388 8050 E-MAIL: kln@lnaevn.dk www.lnaevn.dk"

Transkript

1 KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN BROLÆGGERSTRÆDE 14, ST KØBENHAVN K TELEFON DATO : 1. maj 2009 Statsforvaltningen Sjælland KLN.NR. : 04002, KLN146/ Dronningensgade Nykøbing F AD J.NR. : Kommunernes Lønningsnævn har d.d. tilskrevet KL således: KL har forelagt Kommunernes Lønningsnævn en anmodning fra A Kommune om hel eller delvis godkendelse af: - 8 ansættelsesforhold som på åremålsvilkår er tilblevet under hel eller delvis tilsidesættelse af opslagsreglerne i rammeaftalen om åremålsansættelse og - udbetalte løn- og fratrædelsesbeløb til en fratrådt forvaltningsdirektør. Konkrete oplysninger om hver enkelt af de 8 chefer og ledere for hvem ansættelsesforhold på åremålsvilkår er etableret uden tilstrækkelig iagttagelse af reglerne om opslag findes i referatet af kommunens økonomiudvalgsmøde den Det fremgår, at manglernes karakter er noget varierende, men med fælles træk. Det drejer sig om følgende ansættelsesforhold: - en sekretariatsleder. Den pågældende, der siden 1984 har været ansat i andre stillinger i A Kommune blev pr. 1. december 2004 ansat på åremål på overenskomstvilkår i en stilling som sekretariatsleder i 6 år uden tilbagegangsstilling i forbindelse med etablering af et kommunalreformsekretariat. Stillingen blev besat uden opslag. Sammenlægningsudvalget besluttede den 2. marts 2006 at lade åremålsansættelsen fortsætte i en stilling som afdelingschef for det strategiske ledelsessekretariat i den nye kommune. - en personalechef. Den pågældende er i forbindelse med kommunalreformen overført fra B Amtskommune og i maj 2006 efter internt opslag udnævnt som personalechef. Ansættelsesformen er efterfølgende ændret til åremålsansættelse på overenskomstvilkår for 5 år fra 15. april 2006 til 14. april 2011 og uden tilbagegangsret til anden stilling. - en central kulturchef. Den pågældende har siden 1. juni 1998 været tjenestemandsansat som kulturchef i A Kommune og blev i marts 2006 af Sammenlægningsudvalget ansat som afdelingschef for kulturafdelingen i den nye kommune. Stillingen som central kulturchef blev ultimo december 2007 med kort frist opslået på kommunens hjemmeside og Ofir med angivelse af mulighed for ansættelse på åremålsvilkår. Pågældende er umiddelbart derefter overgået til ansættelse på åremål for en periode på 6 år fra 1. januar 2008 og uden tilbagegangsstilling. - en administrativ afdelingsleder. Den pågældende er efter offentligt opslag af stillingen som administrativ afdelingsleder ved en skole ansat på åremål for en periode på 6 år fra 1. august 2007 og uden tilbagegangsstilling. Opslaget indeholdt ikke oplysning om, at stillingen kunne besættes på åremålsvilkår. - en integrationschef. Den pågældende er efter offentligt opslag af stillingen som integrationschef ansat på åremål for en periode på 6 år fra 1. marts 2007 og uden til-

2 - 2 - bagegangsstilling. Opslaget indeholdt ikke oplysning om, at stillingen kunne besættes på åremålsvilkår. - en driftschef. Den pågældende er efter offentligt opslag af en lederstilling i C Kommune ansat på åremål for en periode på 5 år fra 1. juni 2004 og ved kommunesammenlægningen overgået til en stilling som driftsleder og uden tilbagegangsstilling. I opslaget var anført, ansættelsesvilkår kan aftales, men uden specifik nævnelse af åremålsvilkår. - en økonomichef. Den pågældende er efter offentligt opslag ansat på åremål for en periode på 5 år fra 1. november 2005 og uden tilbagegangsstilling. Opslaget indeholdt ikke oplysning om, at stillingen kunne besættes på åremålsvilkår. - en skoleleder. Den pågældende blev fra 1. december 2000 ansat på åremål ved kontrakt for en periode på 6 år. Opslaget indeholdt ikke oplysning om, at stillingen kunne besættes på åremålsvilkår. Den pågældende overgik til tjenestemandsansættelse den 1. marts 2006 og åremålsansættelse er forlænget med 3 år til udløb den 30. november Der er adgang til en tilbagegangsstilling som lærer/overlærer, men alligevel aftalt et åremålstillæg på mere end 20 pct., nemlig 22 pct. KL har om åremålsaftalens regler om opslag og om anmodningens grundlag mv. oplyst følgende: Reglerne om opslag for åremålsstillinger fremgår af Rammeaftale om åremålsansættelse 3: Stk. 1. Åremålsstillinger skal opslås, og kommunalbestyrelsens beslutning om besættelse på åremål skal fremgå af stillingsopslaget. Stk. 2. Genansættelse i en åremålsstilling efter det fastsatte (evt. forlængede) åremålsudløb kan kun ske efter nyt opslag. I forhold til sagerne i A Kommune er der tale om, at der er handlet i strid med en overenskomstbestemmelse Rammeaftale om åremålsansættelse 3 og dermed i strid med styrelseslovens 67. Der er således ikke tale om brud på forvaltningsretlige regler. Der er alene tale om manglende overholdelse af opslagsbestemmelsen i Rammeaftale om åremålsansættelse 3. De øvrige vilkår i aftalerne er fuldt ud i overensstemmelse med reglerne i Rammeaftale om åremålsansættelse. Det er KL s opfattelse, at det i de konkrete tilfælde kun vil være rimeligt at reparere de uhjemlede åremålsaftaler, idet den manglende overholdelse af åremålsaftalens regler om opslag må påhvile A Kommune. Som støtte herfor kan anføres, at det vil være relevant at inddrage følgende forhold; hensynet til de ansatte (god tro, tryghed i ansættelsen og angående vilkårene), hensynet til kommunen som arbejdsgiver (ønsket om ledelsesmæssig stabilitet) og hensynet til kommunen som myndighed (det almindelige omdømme og tillid hos borgeren). I forhold til de fra A Kommune forelagte sager om manglende stillingsopslag er der tale om medarbejdere, der i god tro har fået tilbud om åremålsansættelse, og som har opfyldt/opfylder deres ansættelsesmæssige forpligtelser i henhold hertil. Opmærksomheden henledes på, at såfremt der ikke foretages en reparation af disse åremålsstillinger, vil der reelt være tale om, at A Kommune i forhold til de konkrete

3 - 3 - stillinger har foretaget uhjemlede lønudbetalinger, idet ansættelserne ikke vil have den fornødne hjemmel/godkendelse, hvilket vil være i strid med Lov om kommunernes styrelses 67. Det er A Kommunes ønske, at de pågældende åremålsaftaler lovliggøres. Økonomiudvalget beklager således den foreliggende situation. Det kan oplyses, at KL umiddelbart efter Lønningsnævnets behandling af denne sag vil indskærpe reglerne overfor samtlige kommuner. Der er ikke af A Kommune anmodet om godkendelse af det for store åremålstillæg til skolelederen. Angående udbetalte løn- og fratrædelsesbeløb til en fratrådt forvaltningsdirektør og om denne ansættelsesforløb findes detaljerede oplysninger i en KL-konsulentrapport, hvoraf relevante uddrag er Lønningsnævnets medlemmer bekendt. Den pågældende er oprindelig ansat som vicekommunaldirektør fra 1. august 2000 og på åremål for en periode på 5 år. Fra 1. juli 2003 og for en periode på 5 år er han forud for den første åremålsansættelses udløb ansat som direktør for fællesforvaltningen og med aftale om en fratrædelsesgodtgørelse fra vicekommunaldirektørstillingen. I 2007 aftales en forlængelse af åremålsansættelsen med 3 år til ophør 30. juni 2011, og udbetaling af fratrædelsesbeløb aftales. Han fratrådte reelt den 15. februar 2008 og er fra 1. april 2008 ansat som kommunaldirektør i en anden kommune. I KL s forelæggelse er følgende oplyst om de uhjemlede beløbsudbetalinger til forvaltningsdirektøren: For så vidt angår en tidligere forvaltningsdirektør må det konstateres, at A Kommune i forbindelse med aftale om dennes åremålsansættelser og fratrædelsesaftale har udbetalt uhjemlede beløb til den pågældende. Forvaltningsdirektøren modtog sin sidste løn fra A Kommune i juni I den forbindelse modtog han samtidig et fratrædelsesbeløb på 14 (6 fra den første åremålsansættelse + 8 fra den anden åremålsansættelse) måneders løn. De samlede udbetalinger til forvaltningsdirektøren fra 15. februar 2008, hvor han reelt fratrådte sin ansættelse i A Kommune, udgjorde således følgende: Aftale fra 2003 om fratrædelsesbeløb 6 måneder Fratrædelsesbeløb iht. åremålsaftale af 4.november måneder Løn fra 15. februar marts ,5 måneder Løn fra 1. april juni måneder I alt 18,5 måneders løn. Ifølge en opgørelse fra A Kommunes Personaleafdeling har udbetalingen heraf medført en udgift på samlet ca. 2,231 mio. kr. inkl. pension og feriegodtgørelse. Rammeaftale om åremål åbner ikke mulighed for at indgå en aftale som den, der er indgået om de 6 måneders fratrædelsesbeløb, fordi forvaltningsdirektøren i 2003 tiltrådte i en ny åremålsaftale uden at fuldføre åremålsaftalen fra Udbetalingen af fratrædelsesbeløbet svarende til de 6 måneders løn er dermed uhjemlet.

4 - 4 - Der er heller ikke i Rammeaftale om åremål hjemmel til at indgå aftalen af 19. december 2007 og i forlængelse heraf acceptere forvaltningsdirektørens tilkendegivelse om fratrædelse af sin stilling pr. 15. februar De heraf følgende udbetalinger af 8 måneders fratrædelsesbeløb og 4½ måneders løn efter den reelle fratræden er således også uhjemlede. Økonomiudvalget har tilkendegivet, at A Kommune indgik fratrædelsesaftalen med forvaltningsdirektøren i forventning om, at den lovligt kunne indgås, og at beløbet var sædvanligt og i overensstemmelse med tidligere aftaler med forvaltningsdirektøren. KL har angående forvaltningsdirektørens fratrædelsesaftale oplyst følgende om, hvad man lovligt kunne have aftalt: Ved reorganiseringen i 2003 kunne det lovligt have været aftalt at forlænge forvaltningsdirektørens allerede eksisterende åremålsaftale fra 2000 til den 30. juni I henhold til Rammeaftale om åremålsansættelse vil man fx på baggrund af en omstrukturering i organisationen - inden for den løbende åremålsaftale kunne aftale en højere lønindplacering, blot kan man ikke i åremålsperioden aftale en højere procentsats for åremålstillægget. Der blev ikke ændret på åremålstillægget i forhold til forvaltningsdirektøren. Hvis man havde aftalt en forlængelse af forvaltningsdirektørens åremålsansættelse, ville forvaltningsdirektøren i givet fald have været berettiget til et fratrædelsesbeløb på i alt 11 måneders løn 3 måneders løn plus 1 måned for hvert af de 8 år, åremålsaftalen havde løbet. Dette under forudsætning af at forvaltningsdirektøren havde fuldført sin ansættelse i A Kommune til udgangen af juni Forvaltningsdirektøren fratræder imidlertid reelt sin stilling i A Kommune den 15. februar 2008, og udbetalingen af de 11 måneders løn er således uhjemlet. Det kan efter KL s opfattelse diskuteres, om forvaltningsdirektøren skal miste hele sit fratrædelsesbeløb, når han fratræder så kort tid før fuldførelsen af åremålsaftalen. Det er KL s vurdering, at der i dette tilfælde vil være et vist rum for at aftale tjenestefritagelse uden løn, og at denne tjenestefritagelse vil kunne være længere end tjenestefritagelse med løn. For at forvaltningsdirektøren ville kunne opnå ret til fratrædelsesbeløb, skulle der aftales tjenestefrihed i perioden 15. februar juni 2009, dvs. 4½ måneder. Det er KL s opfattelse, at A Kommune kunne have indgået aftale med forvaltningsdirektøren om tjenestefritagelse uden løn i perioden 15. februar juni 2008, dvs. de 4½ måneder indtil åremålsaftalens udløb. Derved ville forvaltningsdirektøren have haft ret til fratrædelsesbeløbet svarende til 11 måneders løn. Konkret har man aftalt, at alle 4½ måneders tjenestefritagelse var med løn. Det er KL s vurdering, at A Kommune alene vil kunne indgå aftale om at tjenestefritage forvaltningsdirektøren med løn i en kortere periode. A Kommune vil således kunne tjenestefritage forvaltningsdirektøren i perioden 15. februar marts 2008, dvs. i 1½ måned. En væsentlig forudsætning for denne vurdering er også, at forvaltningsdirektøren i denne periode alene oppebærer løn fra A Kommune.

5 - 5 - Tjenestefritagelsen i perioden 1. april juni 2008, dvs. i 3 måneder vil derimod efter KL s vurdering - ikke lovligt kunne aftales, dels fordi der er tale om en lang periode, dels det forhold at forvaltningsdirektøren i denne periode oppebærer dobbeltløn. Der er således tale om, at der er udtalt 18½ måneders løn til forvaltningsdirektøren, og der kunne lovligt være aftalt et beløb svarende til 12½ måneders løn. Differencen på 6 måneders løn er teknisk set udtryk for, dels et fratrædelsesbeløb (grundbeløb) på 3 måneders løn, dels 3 måneders tjenestefritagelse med løn i en periode, hvor han også oppebar løn hos anden arbejdsgiver. Som det fremgår af forelæggelsesmaterialet, vil Kommunen gøre krav på betaling af den del af det udbetalte beløb, som ikke lovliggøres ved godkendelse i nævnet. Opmærksomheden henledes på, at forudsætningen for at lønningsnævnet kan godkende udbetalingen af de 11 måneders fratrædelsesbeløb er dels, at nævnet godkender, at det lægges til grund, at der i 2003 skete forlængelse af åremålsaftalen frem til 30. juni 2008 dels, at nævnet godkender, at der kunne aftales 4½ måneders tjenestefrihed uden løn, idet det er et krav for lovligheden af udbetaling af fratrædelsesbeløb, at forvaltningsdirektøren fuldfører sit åremål. Hertil kommer, at nævnet skal tage stilling til, om nævnet vil godkende 1½ måneds tjenestefritagelse med løn i den periode, hvor forvaltningsdirektøren alene oppebar løn fra A Kommune. Om det retlige grundlag for nævnets kompetence og om nævnets praksis vedrørende lignende sager har KL anført følgende: Det fremgår af bekendtgørelse om Kommunernes Lønningsnævn 4, stk. 1, at nævnet skal godkende alle overenskomster og aftaler om løn og ansættelsesvilkår mv. Det fremgår endvidere følgende af bekendtgørelsens 4, stk. 2: For det i 1 nævnte personale vil der ikke kunne fastsættes løn- og ansættelsesvilkår, der ikke har hjemmel i de i stk. 1 nævnte forhandlingsresultater mv., som er godkendt af Lønningsnævnet. Lønningsnævnet kan dog give en kommune samtykke til særligt begrundede undtagelser herfra. Tilsynsrådet for Århus Amt har i skrivelse af 26. november 2001 i forbindelse med en række personalesager i D Kommune gengivet hovedindholdet i en af Indenrigsministeriet den 13. november 2001 afgivet udtalelse: Indenrigsministeriet har udtalt, at det er fast antaget, at de uskrevne kommunalfuldmagtsregler viger i det omfang, der er fastsat regler i skrevne lovgivning. I det omfang, Kommunernes Lønningsnævn har godkendt eller fastsat retningslinjer vedrørende de i en konkret sag omhandlede forhold eller meddelt samtykke til særligt begrundede undtagelser efter 4, stk. 2, 2. pkt., i bekendtgørelse om Kommunernes Lønningsnævn, opstår der således ikke spørgsmål i relation til kommunalfuldmagtsreglerne. Indenrigsministeriet har endvidere udtalt, at såfremt Kommunernes Lønningsnævn finder, at de tre aftaler ligger inden for Lønningsnævnets standard- eller rammeaftaler og retningslinjer om generationsskifte- og fratrædelsesordninger, vil Tilsynsrådet kunne lægge nævntes vurdering til grund i forbindelse med en eventuel tilsynsrådssag.

6 - 6 - Ministeriet har desuden udtalt, at såfremt Lønningsnævnet finder, at aftalerne ligger uden for de generelle retningslinjer, har Lønningsnævnet mulighed for at meddele samtykke efter bekendtgørelsens 4, stk. 2, 2. pkt., hvorved de tre aftaler herved vil blive lovliggjort. Meddeler Lønningsnævnet i denne situation ikke samtykke, vil det herefter ligge inden for Tilsynsrådets kompetence at tage stilling til konsekvenserne af en overtrædelse af den kommunale styrelseslovgivning mv., herunder eventuelle spørgsmål om anvendelse af sanktioner i henhold til styrelseslovens 61. Det fremgår således af ovenstående udtalelse fra Indenrigsministeriet, at 4, stk. 2, 2. pkt. kan anvendes til at reparere aftaler om løn- og ansættelsesvilkår, som lå uden for det eksisterende hjemmelsgrundlag, og gennem årene har lønningsnævnet konkret repareret i særlige tilfælde. Bl.a. kan det oplyses, at Lønningsnævnet den 14. juni 2002 i forhold til de konkret forelagte D-sager anvendte 4, stk. 2, 2. pkt. som grundlag for at godkende de indgåede uhjemlede aftaler for nogle fuldt ud, for andre delvist ud fra, hvad der ville have kunnet aftales indenfor rammerne. Personalestyrelsen har fremsat følgende bemærkninger til KL s forelæggelse mv.: Åremålsaftalens regler om opslag KL s forelæggelse behandler alene åremålsaftalens regler om opslag og ikke de forvaltningsretlige regler. De forvaltningsretlige principper om offentligt opslag er begrundet i, at alle skal kunne søge en ledig stilling i det offentlige. Der er herved et hensyn til tredjemand. Vi kan under hensyntagen til de konkrete omstændigheder acceptere, at Lønningsnævnet godkender fravigelsen fra åremålsaftalen. Når Lønningsnævnet hermed accepterer løsningen, skal det bemærkes, at Lønningsnævnet ikke har taget stilling til de forvaltningsretlige regler. Vi har med tilfredshed noteret os, at KL umiddelbart efter Lønningsnævnets behandling af denne sag vil indskærpe reglerne overfor samtlige kommuner. Forvaltningsdirektørens fratrædelsesaftale Personalestyrelsen vil efter omstændighederne kunne acceptere, at Lønningsnævnet godkender et fratrædelsesbeløb maksimalt svarende til 12½ måneders løn. Det forudsættes, at kommunen tilbagesøger den del af den udbetalte løn, der ikke godkendes af Lønningsnævnet. Efter det oplyste, er der tale om 6 måneders løn, der vil kunne tilbagesøges. Indenrigs- og Socialministeriet har tilsluttet sig Personalestyrelsens bemærkninger. Nævnssekretariatet har henledt opmærksomheden på, at der ikke er indicier for, at kommunens tilsidesættelse af opslagsreglerne vedrørende åremålsansættelse er motiveret af ønsker om en uhensigtsmæssig eller usagligt begrundet personudvælgelse; og sagsdelen vedrørende stillingsopslag angår derfor en stillingtagen til, om løn- og ansættelsesvilkår efter åremålsaftalen efter omstændighederne skal være gældende, selv om en i åremålsaftalens bestemmelser herfor stillet betingelse ikke er opfyldt. En sådan stillingtagen ligger efter nævnssekretariatets opfattelse utvivlsomt inden for nævnets kompetenceområde.

7 - 7 - Kommunernes Lønningsnævn har i forbindelse med sagens afgørelse især lagt vægt på følgende forudsætninger: - at KL til kommunerne sender en tilkendegivelse angående ansættelsesproceduren mv. vedrørende åremålsstillinger - at A Kommune ved en mere korrekt håndtering af forvaltningsdirektørens sag kunne have aftalt sig til hjemmel for udbetaling af 12½ af de 18½ måneders lønbeløb, og at A Kommune søger tilbagebetaling af et beløb, der svarer til de resterende 6 måneders løn. Kommunernes Lønningsnævn har herefter den 30. april 2009: - godkendt ansættelsesforholdene for de 8 nævnte åremålsansatte, for hvem bestemmelserne om opslag har været helt eller delvist tilsidesat; dog således at størrelsen af åremålstillægget til skolelederen undtages fra denne godkendelse, og - under ovennævnte forudsætninger godkendt de omhandlede udbetalinger af løn- og fratrædelsesbeløb til den tidligere forvaltningsdirektør, dog således at udbetaling af et beløb svarende til 6 måneders løn undtages fra denne godkendelse. Hvilket herved meddeles. Med venlig hilsen Jens Ove Dall

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Statsforvaltningens brev til en borger 2016-34128 Dato: 21-12-2016 Tilsynet Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Den 22. april 2016 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen om åremålskontrakter

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Ansættelsesvilkår for ny direktør, Egedal Kommune

Ansættelsesvilkår for ny direktør, Egedal Kommune Ansættelsesvilkår for ny direktør, Egedal Kommune Kommunaldirektør Lars Wilms har anmodet om et notat fra Jura 6 EU om de ansættelsesformer, som Egedal Kommune kan vælge imellem ved den direktøransættelse,

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

04.50 O.18 40/2018 Side 1. Rammeaftale om åremålsansættelse

04.50 O.18 40/2018 Side 1. Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlingsfællesskabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse... 3 2. Åremålsstillingen...

Læs mere

KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN H.C. ØRSTEDS VEJ 27, 1. SAL, 5B 1879 FREDERIKSBERG C TELEFON 33 88 80 50 TELEFAX 33 88 80 59 E-MAIL: jod@lnaevn.

KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN H.C. ØRSTEDS VEJ 27, 1. SAL, 5B 1879 FREDERIKSBERG C TELEFON 33 88 80 50 TELEFAX 33 88 80 59 E-MAIL: jod@lnaevn. KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN H.C. ØRSTEDS VEJ 27, 1. SAL, 5B 1879 FREDERIKSBERG C TELEFON 33 88 80 50 TELEFAX 33 88 80 59 E-MAIL: jod@lnaevn.dk Tilsynsrådet for Århus Amt AD J.NR. : DATO : 14. juni 2002 KLN.NR.

Læs mere

Cirkulære om åremålsansættelse

Cirkulære om åremålsansættelse Namminersornerullutik Oqartussat Nuuk, ulloq 30. marts 2004 Grønlands Hjemmestyre Personaleadministrationen Aqutsinermut Pisortaqarfik J.nr. 16.11.02 Administrationsdirektoratet lida Cirkulære om åremålsansættelse

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger i vanskelige afskedigelsessager Maj 2011 1. Indledning... 3 2. Hvad er en vanskelig afskedigelsessag?... 3 3. Den økonomiske ramme

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon.

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon. Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE uden tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse uden tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse med tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE 2001 1 Cirkulære om åremålsansættelse (Til samtlige ministerier) Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 31. oktober 2001 indgået aftale om løn-

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSSKABET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Nedenfor beskrives følgende mulighederne for ansættelse af ledende embedsmænd og vilkårene ved afskedigelse

Nedenfor beskrives følgende mulighederne for ansættelse af ledende embedsmænd og vilkårene ved afskedigelse Redegørelse for alternative muligheder for ansættelseskontrakter i forbindelse med ansættelse af ledende embedsmænd i kommunen Sagen om underskuddet inden for Børne- og Ungdomsudvalgets område anskueliggjorde

Læs mere

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd NOTAT 24. AUGUST 2016 JOURNALNUMMER SKREVET AF HANS CHRISTIAN ANDERSEN Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd Kommunalbestyrelsen godkendte den 31.03.2016 ny investeringsstrategi for de indbetalte

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger De har som medlem af pårørenderådet ved Plejehjemmet Søbo, ved skrivelse af 28. november 2006 klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland,

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Garverigrunden

Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Garverigrunden UDT nr 9008 af 27/03/2002 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, j.nr. 2001/1078/701-1 Senere ændringer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06) 4. juni 2014 RN

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Rapport om lønrevision af Region Hovedstaden. December 2016

Rapport om lønrevision af Region Hovedstaden. December 2016 Rapport om lønrevision af Region Hovedstaden December 2016 RAPPORT OM LØNREVISION AF REGION HOVEDSTADEN 1 Lønrevision i september-november 2016 12. kontor J.nr.: 31899 Revisionsområder Ved revisionen

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse med KTO s kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Rammeaftale om åremålsansættelse... 7 Kapitel 1. Åremålsansættelse

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent X dagblad v/journalist NN Ved e-mail af 29. april 2009 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående Z Kommunes afgørelse af samme dato på aktindsigt efter offentlighedsloven i forhenværende

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN

Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: 29-08- 2007 TILSYNET Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN Ny Stevns Kommune henvendte sig ved brev af 11. juli 2006 (ikke oplyst

Læs mere

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 12/2016 om regionernes forvaltning af løn til chefer

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 12/2016 om regionernes forvaltning af løn til chefer Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ministersvar@ft.dk Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2016-8939 Doknr. 461321 Dato 28-04-2017 Vedrørende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. December 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. December 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten December 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06)

Læs mere

Rapport om lønrevision af Region Syddanmark. Juni 2016

Rapport om lønrevision af Region Syddanmark. Juni 2016 Rapport om lønrevision af Region Syddanmark Juni 2016 RAPPORT OM LØNREVISION AF REGION SYDDANMARK 1 Lønrevision i april-juni 2016 12. kontor J.nr.: 10567 Revisionsområder Ved revisionen har vi gennemgået

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Kommunens begrænsning af skønnet ved ansættelse

Kommunens begrænsning af skønnet ved ansættelse Kommunens begrænsning af skønnet ved ansættelse Københavns Kommune havde stillet krav om, at stillingen som forstander på et plejehjem ved ledighed skulle besættes med en sygeplejerskeuddannet person.

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Økonomiudvalget NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Personale Service Personaledirektør Per Krog 24.01.2012/pkr/tht Sagsnr 12/3705 Mulige ansættelsesformer og andre spørgsmål i forbindelse med ansættelse I forbindelse

Læs mere

Vejledning om ansættelse, aflønning og forhold ved afskedigelse af direktører og andre chefer for fælleskommunale

Vejledning om ansættelse, aflønning og forhold ved afskedigelse af direktører og andre chefer for fælleskommunale Vejledning, Chefer i fælleskommunale selskaber, 2017 Til Fælleskommunale selskaber, att.: Formanden for bestyrelsen og kommuner, att.: Personalechefen Dato: 24. marts 2017 Sags ID: SAG-2015-03442 Dok.

Læs mere

Indenrigsministeriets beslutningsgrundlag i tilsynssag

Indenrigsministeriets beslutningsgrundlag i tilsynssag Indenrigsministeriets beslutningsgrundlag i tilsynssag Indenrigsministeriet traf en afgørelse efter 48, stk. 1, i lov om Københavns Kommunes styrelse på baggrund af to udtalelser, som klageren i sagen

Læs mere

UDT nr 9693 af 22/12/2003 (Historisk) Udskriftsdato: 28. april 2019

UDT nr 9693 af 22/12/2003 (Historisk) Udskriftsdato: 28. april 2019 UDT nr 9693 af 22/12/2003 Udskriftsdato: 28. april 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2003-2050-14 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Udtalelse

Læs mere

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen 2006 Cirkulære af 12. oktober 2006 Perst. nr. 054-06 PKAT

Læs mere

STANDARDKONCEPTER TIL ANSÆTTELSESBREVE M.V.

STANDARDKONCEPTER TIL ANSÆTTELSESBREVE M.V. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Oktober 2003 ARF j.nr. APV1100-0226 STANDARDKONCEPTER TIL ANSÆTTELSESBREVE M.V. 1. GENERELT Som et personaleadministrativt værktøj

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Arbejdsgiver havde skriftligt bedt om en tro og love erklæring, men havde ikke modtaget en sådan, hvorfor der var bortfald af g-dagskravet

Arbejdsgiver havde skriftligt bedt om en tro og love erklæring, men havde ikke modtaget en sådan, hvorfor der var bortfald af g-dagskravet KEN nr 10094 af 10/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 10. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5400063-08 Senere ændringer

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C 2014-209809 Dato: 27-06-2017 Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr. 00.07.00- K00-82-14 (Navn udeladt) har den 12.

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Østdeponi Uldjydevej Herning. Vederlag til bestyrelsesformanden

Østdeponi Uldjydevej Herning. Vederlag til bestyrelsesformanden 2014-176783 Østdeponi Uldjydevej 2 7400 Herning Dato: 09-07- 2015 Vederlag til bestyrelsesformanden Østdeponi har ved mail af 25. februar 2014 anmodet om Statsforvaltningens godkendelse af et fast vederlag

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

Tilkendegivelse og forlig af 24. november 2017 i faglig voldgiftssag FV : Dansk Magisterforening som mandatar for A (advokat Frederik Brocks)

Tilkendegivelse og forlig af 24. november 2017 i faglig voldgiftssag FV : Dansk Magisterforening som mandatar for A (advokat Frederik Brocks) Tilkendegivelse og forlig af 24. november 2017 i faglig voldgiftssag FV2017.0088: Dansk Magisterforening som mandatar for A (advokat Frederik Brocks) mod Moderniseringsstyrelsen for Institution B (Kammeradvokaten

Læs mere

Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt

Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt Udtalt over for indenrigsministeriet, at der ikke forelå det fornødne retsgrundlag for

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Tillæg til visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse og sociale højskoler

Tillæg til visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse og sociale højskoler Cirkulære om Tillæg til visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lektorer m.v. ved centre for videregående uddannelse og sociale højskoler 2003 Cirkulære af 30. januar 2004 Perst nr. 007-04

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag FV Foreningen af Speciallæger som mandatar for A (advokat Arvid Andersen) mod

Protokollat med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag FV Foreningen af Speciallæger som mandatar for A (advokat Arvid Andersen) mod Protokollat med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag FV 2018.0003 Foreningen af Speciallæger som mandatar for A (advokat Arvid Andersen) mod Region Sjælland (advokat Morten Ulrich) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F. Kommunens sagsnr. 15/34881

Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F. Kommunens sagsnr. 15/34881 Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F 2015-33822 Dato: 27-11-2017 Kommunens sagsnr. 15/34881 Ankestyrelsen Henvendelse vedrørende Guldborgsund Kommunes fastsættelse af vederlag til stedfortrædere

Læs mere

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 1. december 2000 J.nr. 97-151-0024 HJD A F G Ø R E L S E Klage fra over afgørelse af 1. maj 2000

Læs mere

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune lovligt kan ændre takster for byggesagsgebyrer og at der ikke kan kræves nedslag for flere ens byggerier Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Læs mere

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl.

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl. Cirkulære om Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. 2003 Cirkulære af 1. marts 2004 Perst nr. 014-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/31-3

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) 2005 Cirkulære af 8. november 2007 Perst.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune retningslinjer for tjenestefrihed. Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-

Lyngby-Taarbæk Kommune retningslinjer for tjenestefrihed. Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby- Lyngby-Taarbæk Kommune retningslinjer for tjenestefrihed Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby- Taarbæk Kommune har handlet i strid med 67 i kommunestyrelsesloven ved at fastsætte retningslinjer

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Sydtrafik har den 8. november 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger 12-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 21. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: 18-12- 2007 De har klaget over, at Rønnede Kommune (nu Faxe Kommune) har undladt nyt offentligt udbud i forbindelse

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør for det samordnede beredskab i Trekantsområdet.

Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør for det samordnede beredskab i Trekantsområdet. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør for det samordnede beredskab i Trekantsområdet. Der knytter sig nogle beslutninger og formalia til at gennemføre processen med ansættelse af en beredskabsdirektør,

Læs mere

August 1999 Aftalenr. 1387

August 1999 Aftalenr. 1387 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1BHKL-1/99 August 1999 Aftalenr. 1387 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for børnehaveklasseassistenter

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. 2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. Resumé: statsforvaltningen fandt efter omstændighederne, at kommunen kunne afholde udgifter til advokatbistand

Læs mere

Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR

Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR November 2017 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2016

Læs mere

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

Tilbagebetaling af for meget udbetalt forbedringsboligsikring

Tilbagebetaling af for meget udbetalt forbedringsboligsikring Tilbagebetaling af for meget udbetalt forbedringsboligsikring I et tilfælde, hvor en kommune på grund af EDB-fejl udbetalte forbedringsboligsikring til en person, som ikke længere var berettiget hertil,

Læs mere

Vejle Kommune Skolegade Vejle

Vejle Kommune Skolegade Vejle Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommunens j.nr. 00.27.02-K03-20-16 Forretningsorden for Vejle Byråd Ankestyrelsen har den 19. december 2017 anmodet byrådet i Vejle Kommune om en udtalelse vedrørende

Læs mere

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO Sekretariatet 15. april 2002 HKB J.nr.: 4.10.03-03 Til: Vedr.: KTO s medlemsorganisationer Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO afgav den 25. oktober 2001 et høringssvar på udkast til

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til protokollatets enkelte bestemmelser...4 Ikrafttræden m.v...6

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til protokollatets enkelte bestemmelser...4 Ikrafttræden m.v...6 Cirkulære om Tillæg til adjunkter og lektorer m.v. omfattet af organisationsaftale for visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler FORSVARETS PERSONELTJENESTE Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generelt 1.1. Formål 1.2. Afgrænsning 1.3. Anvendelsesområde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

/2016. Februar Rigsrevisionens beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer

/2016. Februar Rigsrevisionens beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer 12/2016 Rigsrevisionens beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 Februar 2017 114.6 22.480 908 12 / 2016 Beretning

Læs mere

Retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser

Retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser Retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser Ansættelse af ledere og medarbejdere kompetenceregler Ansættelse af: 1. Kommunaldirektør og direktører: Ansættes af: kommunalbestyrelsen

Læs mere

Resume: Vedr. Region Sjællands afslag på aktindsigt i indkøbsprisen på 20 mg oxycodon.

Resume: Vedr. Region Sjællands afslag på aktindsigt i indkøbsprisen på 20 mg oxycodon. Resume: Statsforvaltningen finder ikke, at Region Sjælland med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold regionen har anført, kan undtage de pågældende oplysninger om indkøbspris

Læs mere

Aftale om understøttelsesordning for ikke-pensionssikret telefonistpersonale

Aftale om understøttelsesordning for ikke-pensionssikret telefonistpersonale Aftale om understøttelsesordning for ikke-pensionssikret telefonistpersonale Udtalt, at jeg måtte være af den opfattelse, at finansministeriet, lønnings- og pensionsdepartementet, ikke lovligt kunne tilbageholde

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere