VLDIJEGIQ. Fcreningens Nan er Ejerlcjlighedsforeningen Hollandsvej 9-23 cg Christian Xʼs Allé

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VLDIJEGIQ. Fcreningens Nan er Ejerlcjlighedsforeningen Hollandsvej 9-23 cg Christian Xʼs Allé 56-60."

Transkript

1 VLDIJEGIQ L) QGl*O Fcreningens Nan er Ejerlcjlighedsforeningen Hollandsvej 9-23 cg Christian Xʼs Allé Fcrcningcns ljcmstcd er Lyngby commence. Foreignness formal er at administrate ejendommsn matter. nr, 22 hl af KGB. Lyngby, Christians Song, beliggende Hollandsvej 9-23 go Christian X s Allé 56-60, Kgs. Lyngby og varetage medlcmmemes interposer, herundcr betaling af tiles udgjfter, tingeing af szdvanlige forsikringer (harunder brandforsikiing go combiner grundejerforsikring), renholdelse, vcdligeholdelse go fomyelssr idet cm fang, sedan foranstaltninger eher ejendommens karakter mi anses pakrzvet samt sarge for, at ro go orden oprctholdcs i cjcndommen, Forcriingens valeting er Lyngby ret. KAPI'l`ALFORHOLD_M;EQLEMSBHQRAQ mey For foreningcns forpligtelser m.h.t. administration go faallesudgiher m.v. hxftcr mcdlemmeme personligt go solidarisk. Til darkening af foreignness edgier, jfi. 3, betalermeddlesomec i foretold til ds for ejendommcn fastsatte fordelingstal en arsydelse, his sorrels fastsaettcs af bestyrelscn p5 grundlag af et af administrator udarbcjdet go af den argil gencralforsamling godkendt driiisbudget. Den argil yodels beetles med 1/4 avert kvartal ulcer ménedsvisfourd til ejendommcns administrator. Til skirled for betaling af forannzcvnte irsydelse go imvrigt af ethvcrt krav, som foreningen matte f5 pi dc enkeltc medlcmmer, derider udgilicr ved et medlems misligholdclsc, udsteder avert medlem et ejerpantabrev af rimless stzrrelse, som over gives derforeningen som hind pant Strarrelsen af ejerpantcbrevet fastsmttes af bestyrclscn ved udstedelse af fzrstc schrod pi ejcrlejlighcden. Bestyrelscn sr bcrettiget til om madvendigt serene at furlong ejcrpantebrcvet forhzjet. Ejerpantebrcvct héndpantsaettcs hosforeignn eller dennes bank char bcstyrelscns narmcre bestsmmelser.

2 DMQEHQMDL Den udvendigc vedligehcldelse forages afforeningen, mcdcns den indvendige vedligeholdelse péhvilcr de enkclte Icjlighcdssjcrc, hvcrved bemazrkes, at indvendig vedligeholdelse ikke Alene omfatter tapetsering, maling hvidming m.v., men ox vedligehcldelse go fomyelsc afgulvc, dura go alt lcjlighcdcns duster izvrigt, herder el-ledninger, el-kontaktcr, radiatcrer, vand og gasledninger, kon sagt alt, had der er installer indcnfor ejerlejlighedens vzcggc, hvorimod foreningcn szrger for vcdligehcldelse go fomyelsc af lejlighcdens forsyningsledninger go ejendommens falls installationer udenfor dc anklet ejerlejlighcder instill disses individuelle forgrcning til dc enkeltc lejlighcder. Sickest ct. medlem graft tilsidesztter sin vcdligcholdelsespligt, kan bestyrelsen karate fornzdsn vedligeholdclse go istandsaettelse foretaste indcnfor en derail fastest Frist. Etierkommcs bcstyrelssns kzrav ikke, kan bestyrclsen pi ejerforcningens vcgne Lac lejlighcden sate i stand for eagerness regaining go om fonmdcnt bland Andes sage fyldestgnarclse i forcningcns pantcrct. Ydcrliger kan bestyralsen anvenda bestemmelseme i 7 WLLSLI HACKLES His et medlem gm sig skyldig i grov Cleo ocher gcntagen misligholdelsc af sine forpligtelscr ovcrfor foreningen eller et af deems medlemmer - hcrunder ikkc ovcrholder husordenen - kan forcningen palazzoe ham atfrailtye lejlighcden medpassedc varsel. His en lejer gz: sig skyldig i de i stk. 1 naevntc foretold, har det samme virkning, som var det ejeren sell OG AD STLA1l Lejlighedsejersn go ds personer, der har uphold i hans lejlighed, mi maje ehcrkomme de af bestyrelsen fastsatte ordensregler. Instill sedan er udfaerdiget, gazldcr det til Boligministsreiet godkcndte lejckontrakrsformular (typeformular A) hzrendc ordensreglement. Ejerlejlighadsejeren mi ikkc lads: forage aendrlnger, reparationer eller maling af ejendomens yore Cleo af ydersiden afvinduemes traevzcrk eller Lac opszcttc skillet, reklamer, udvendigc antenna mv. den bestyrelsens samtykkc. Til cjendommcns administration go almindelige ukonomiske go juridiske forvaltning amasser bestyrclsen som first administrator en ejndomskyndig admixmistraton

3 Eherfzlgcnde a,dministrat0rer anisettes go upsides afgeneralforsamlingen. Opsigelse kan kun ske, séfkemt generalforsamlingen forlangcrdirtc. Administrator cppebxrer et érligt vsderlag, der fastsxttcs char de til enhver tid gzldende love og norms for fastsmttelss af administraticnshonorarcr i ejcrforeninger. 10. Generalforsmnlingcn ar foreignness Everest myndighed. De afbestyrclsan truths afgzrelser kan af clhvcrt mcdlcm, hem afgmelsen Vermeer, indbringes for generalforsamlingen, Besluminger pi generalforsamlingen tr.&`cps ved stemrnetlerhed eher fcrdelingstal Til basluminger om vxsentligc forandringer af fxllcs bestanddclc go tilbehm eller om slag af vaesentlige dale Addis eller om zndring affiance vedtaegt krzves dog, at 2/3 af dc stcmmeberetti geed char fordelingstal stammer herder. Er mindre end halvdelen af dc silences stenmuebercttigede mat pi gencralforsamlingen go mindset 2/3 af demzdte echoer fordelingstal stemrncr for forslaget, afholdes ny gcneralforsamling inden 14 dage, go p5 dsnnc kan forslaget vedtagss med 2/3 af dc afgivne steamer char fordelingstal. ll Hvext ér aiholdcs inden 20. juniordinater generalforsamling. Dagscrdcnen fordenc ska]comfite fzlgende punkter; Aflzggclsc af érsbsreming for detsenescet forlzbne ér og fcrelzggclsa til godkendclse af irsregnskab med pitegning af revisor. Godkendclse af det kommende ors drihbudget, hcrunder fastsmttelse af stableness af de i 5 omhandlede irsydclser frameddlesomer. Val afformand for bsstyrelsen forsévidt han afgér Val afmedlcmmer til bcstyrclscn. Val af suppleant. Val af reviser go supple for denne. Ekstraordinzr gcncralforsamling afholdes, nib bestyralsen finder anlcdning derail, nix det til behandling aft angivet Chmn bcgwres af mindset 1/4 afforeningens medlemmer char fordelingstal, eller n5r en tidligere generalforsamling har besluttet det. l2 Gencralforsamlingen indkaldcs afbestyrelsen med mindset I4 dages varscl. Indkaldclse skal angle tid go steed for generalforsanxlingen samt dagsorden. Foreleg, der gates stillet p5 gcneralforsandin gen ska] fremgé afindkaldelsan og samtidig med denne frcmlmgges til efzersyn for mcdlemmeme pi et i indkaldelssn angivct stud

4 134 Ethvert mdlcm har ret til at F5 et zmgivet emcee behandlct pi genaralfcrsamlingen. Beggaring cm XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Stemmzretten kan kun udyaves af medlemmet personligt caller af en myndig person, som medlcmmet skrihligt har givet fuldmagt derail, Generalforsamlingen vxlgcr sell sin dirigent, 14. I en afbestyrclssn autorisaret pmtokcl outages en kort screaming om forhandlingemc. Bcretningcn undcrskrives af dirigenten go forenamed for bestyrclsen. `~ BESDLRELSEN 15. Bestyrelsen vmlgcs af gencralforsamlingcn. Den bestir af 4 medlemmer forudcn fonmmden, der vxlges szarskiltl Desuden vzelges 1 suppleant. Valgbare som fcmnand, medlammcr afbcstyrclsen go supple er kun forcningens mcdlemmer. Formanden afgzir avert ir. Af bestyrelscn uvrigc medlemmcr affair 2 avert ir. Afgangsordcncn bcstemmcs first gang for samtlige mcdlemmer ved lodtrackning go elders ved den razkkcfvlge, i hvilken de er valet. Genvalg kan Hide stud, supplicant valences hvsrt ir. Affair et bestyrelsesmcdlam melee 2 p5 hinanden fulgende ordinzre generalforsaxnlingar, indtracder suppleamsn, Findes ingen supple, indkaldes ekstraordinxr gencralfvrsamling til Val afbestyrelsesmedlemmcr cg supplant Bestyrelsen vzelger sell en naastfomaand af sin midc. Med en fcrremingsorden kan bestyrelsen Larch nxrmere bestemmelser om udfzrclsen af sit hover 16 Bestyrelscsmzdc indkaldcs affonmnden eller i Dennis fourfold af nasstformanden si off anledning Hades at foreleg, samt nib et medlem afbestyrelsen begzrer det. Bestyrclsen er beslumingsdygtig, nib 3 medlemmer er til stede. Beslutning trashes af de mzdcnde bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmcflerhed. Stir stemrnemc lige, guar forenamed caller i dermes fcrfald nazstformandens stemme udslaget. I en af bcstyrelsen aumriserct protocol outages kort berating om forhandlingeme. Beremingen underskirts af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mandate

5 EGNDIGSEI 174 Forcningcn forpligtes vcd underskdh afformandcn for bcstyrelsen Samoan med et Andes medlem af Donnie. Bestyrelscn mcddclgr administrator smdvanlig administrationsihldmagt. BOUNDED 18. NIA det beggars af minds: I/4 afforeningens madlemmer cticr fordelingstal, skal der til bcstridslse affaallesudgiiier operettas en grundfond, hvortil den enkeltc lejlighcdsejer airlift skal bedraggled I % afejendomsvaerdien for hans ejerlqilighcd, instill fondness stzrrelsc ufgzr 4% af ejendomsvzrdb Grundfondens milder skal til cnhvcr tid anbringes i cvcrensstemmelsc med gencralforsandixngens beslutning, ligesom det ogsé eroverlaidt til generalforsamlingen atbesete, hvorledes gnmdfondesn milder skal anvendes. BEVLSlQN 19 Ejerfcreningens regnskab revidcres affect statsaut. revisor, der veal's af generalforsanalingcn. Revisor aftrhert ir.genialg kanedesetd. Revisor har edging til at efterse alle regnskubsbzger go bcholdningcr cg kan fordre cnhver oplysning, scam han finder afbetydning for udfurelsen af sit hvcrv. Der fares an revisionsprotokol. I forbindelsc med sin berating om revision af érsrsgnskab, skal rcviscr amigo, hvorvidt han fmdcr forremingsgangen betryggende. Her gang indfzrsel i revisionsprotokollen er sket, skal derme Remlaegges pi fmstkcmmende bestyrelsesmzdc go de tilstsdevaercnde medlemmcr afbestyrelsen med underskirt bckmzhe, at de har girt sig bekcndt med indfaarelsen. Al< KEGN KA 20. Foreignness regnskab lzber fra 1. maj til 30. april.

6 Det vedtagnc rcgnskab underskirts afbestyrclscn cg petiteness af reviser. EELLE LAi\l 21 Sifrcmt det pi gcneralforsamlingen bcsluttes at optic at faelleslén til brug ved fcmyelse af fzellesinstallationer, stnzrrre vedligeholdelsesarbcjdcr caller lingered, cr bestyrelsenberettiget til at bents dc char 4 pantsatte ejerpantebrcvc til sikkarhcd for etsidm lin. Ophaevei. 22, 23, I anledning af den stedfundna udstykning af matter. nr. 22 rs fra matter. nr. 22 hl KGB. Lyngby, Christians song cablers med skmringsdag pr. 1. Janeiro 1984 som sekundzr ejcrfcreningz Tjsrlejlighedsforeningen Chr. d. Xʼs allé 56" under ejerforeningen Hollandsvcj 9-23 og Christian X s allé Den selcundzcrc ejerfnrenings formal cr at administrcrc qcrlejlighedeme nr incl. Administraticnen, der omfiattcr al indvendig go udvcndig vedligeholdelsc af cjerlsjlighcdemc samt vcdligehcldelse af den til matter. nr. 22 rs hzrende grund, hcrunder bctaling af skate, otfentligc afgiher, forsikringcr m.v., variegates Allen af creme af cjemc af ejerlejlighedeme nr incl. Med skaringsdag pr. 1, Janeiro 1984 fordelcs cmkostningerne sziledcs, at omkosmingemc, der péhviler ejendommcnmattr. nr. 22 rsalc.e betalas afde til enhver tid varendejeereheartj sam': at de omkostninger, der péhviler ejendommenmattr. nr. 22 hl, fcrdclcs imsllem de til enhver tid varende jeer hereof 24. Vedligcholdelsen af cjandommen bcliggende matter. nr, 22 rs pihviler Allen edema af dcnnc go er hcvedejcrforeningcn uvedkommende. Hema afmatr. nr. 22 rs betaler sleds alle drihsomkosmin ger, af hvilken an naiveness kan, go bclastcr ikke cjerne af de zvrige cjcndomme med udgihcr til administration, skater seller ligucndc. 25. Den sekundzzre ejexforening vzclger péi érlig generalforsamling ved simpel stemmeflertal i forhold til det sekundasrc fordclingstal een forenamed, der tegncr go adn1inist.rcrer Dan sekundmrc foreign Generalforsamlingen for den seiundzre ejerfcrening vulgar hvcrt 5.r Indians Ugandan af april mined en forenamed, der udzver setter pé hovedejerforenings generalforsamlingcr.

7 26. Den sckundzre ejcrforening har Allen setter pi generalforsamlinger i hovedejerforeningen i foretold der vcdmrer ejerlejlighcdeme mn incl. Det bemznrkes, at i 1983 cr tiltridt afsamtlige mcdlcmmcr af ejcrforeningcn, men char affixable har lysning ikke imitate steed. Naervaarendc vedtagter boxers lyst servitutstiftendc pi qcndommsn matt. nr. 22 hl af KGB. Lyngby, Christians song cg cjerlqjlighcdcme nr harundsr, med fureningen vcd bcstyrelsens forenamed som pétalzbarettiget. Med hensyn til dc ejendommen go qerlejlighedeme piihvilende pantehafcclser, scrvituttcr cg birder, henviscs til ejcndommens go ejerlejlighcdernes blade i tingbogen. Vedtaget pi gcneralforsamlingemc den 28. december 1990 go 2. september 1996.

8 2 3 9; ' Matter. Nr. 22 hl KGB. Lyngby Anmelder; Christians song Ejéfléjl 1*65 DIS Bygge- go Ejendomsadministration _ B=hag = H * =zdsv } 9-2% Hp. Ams Bculevm 13 Chanson X s alle Kabenhavn V 2900 Lyngby TH O0, Fax S'IʼEMPE ANDIRON AF VEDLEGTERNE 1 (7>_ for Ejeriejlighedsforeningen Hollandsvcj 9 23 og Christian Xʼs Allé I 11menders Eagangcn af september m5.ned til "20, ]uni" ssmzzsszzra K \ I I 13menders "juni" ti! pad1". I 15, Liiicsenders "2" Iii "4". I 15 stk. 2, 2. linieandreas "et" til "2". I 16st.k, 1, 1.linecsenders "hans" til dcm1es". I 16st.k, 2 zndrcs t0"ti1"3". I 16, stk. 3, 2. liniesenders hans" til "dcnnes". H /4/ʻ Lyngby, den [ r, %z V6 / /Q /Z/ {Ii"',g,

9 k** ~A- ~ ** Side; 2 * * * RSCCS11 1 Lyngby * *** *** Tinglysningsafdelingen XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Vadrzrende matzxxmc. 22 HL Hcvedejd m.fl,, KGB. Lyngby By, Christians Dagbcgsdabc: J.3. Ol Dagbcgshf. : 12].1 Afvist fra cingbcgan den 17.02,1997 péamelias bsgaring (BirgittaRabbetg) RETCH ZL Lyugby det! Allan B0 Pauline

10 * *» v p 4 - * * side; 3 j * * * Rattan 5. Lytngby * *** *** 'Tinglysningsafdelingan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Vedrzremde mac;:.nix. 22 HL Hcvedejd m.fl., KGB. Lyngby By, Christians Dagbcgsdatc : 25. D Dagbcgsnr. z 69E9 Afvist fra. dagbogsn den 25, allotted p.g.a ufuldstandig ma\;1:.belgnuls&, idet Bjerléjlighedsnumrene bedesmatterapromisersb. Rebuts 1 Lyngby dan ].997 Dora's Alison M 3'SNINESKDNTOR M j ELYSNINESKGNTUR

11 wry * * Rattan i Lyngby * *»(* ~n<* Tinglysningsafdelingen Akt.nr. : Z 395 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Vedxmcenda matzanr. 22 HL Hovedejd m.f1., KGB. Lyngby Hy, Christmas Ejendomsejer: Lys: fztsté gang dén: ].970 undef nt Sense; mdrst den z 28` under nr Lysol: pé sével hcvedsjd. som pé ejl. 1-65: Lyst scam bageli Legitimacien iorevisz. R ce 1Lingoy den 1.7.0}.1997 Allan B0 Pulse

12 Matr.nr. 22 hl KGB. Lyngby Christians song Anmeldsr: Beligqemdsz Hollandsvej Christian X's Alle g 2900 Lyngby UQ Q, Mt? O? df? LEIF GVGRTRUP P Aus SORBET DOSING 46 % 1c KGSENHAVN N TLP 401) , o M N, Ei ` ;E _r :(. i;.,.i;,j `_» HW T3? Elm F E N D U R I N G A F V E D T I E G T E R N E for Ejerlejliqhedsforeningen Hollandsvej 9 23 og Christian X's Alle ʻET: G? I 5 stk. I udgér ordene "hvis stzrrelsa fastsmttes af admini starter pégerundialq af et af ham udaxbejdet, af denarilqe qa neralforsamling qodkendt driftsbudget". I stetted for skal bestammelsen lye scam filmgoer: "bliss atztrelse fastsattes af bestyrelsen pé grundlag af ei af administrator udaxbejdet go af den érliqe generalforsamling god knelt driftsbudgst". I 5 stk. 2, 4. linie udgér ordeneuntagen de oprindeliga ejsre af ejendommen". I 5 stk. 2 udqér fzlgendez "Ejerpantebrevet respekterer de prioriteter, scam hailer péjeer lejlighedan ved udstedelsen af det first skid go respskterer imvrigt den sarskilt pétegning til enhver tidstormstmullingt lén i kreditfuranings-, hyp0teke0rsnings sparkerssa- 0g r&a1kredit fcndsmidlex til foxhzjet {ante go med statutmassige f0rp1igte1 ser. I 9 stk. 1,frustas punktumindicates after ordet "bestyrelsan" cadet "scam first administrator",

13 INDFERT I DAGBOGEN RETTEN I LYNGBY LY ST Lk`}Z1h n

14 go i 9 stk. 1 udqér fzlgendez "Ejendommsns oprindelige jeer har, instill 2/3 af samtlige jeer lejligheder i ejendcmmen er sculpt, krav pi at vare administrator sellers rat til at udpega en sédan og kan, nér 2/3 af lejlighederne er sculpt, kun opsigas, his dette sker med 6 Mars. skriftlig vaxsel, go beslutning om cpsigelsen er trustee af gsneralforsam lingen ved kvalificeret flertal, jfr. 10, 4.offenset. 5 9 stk. 2 udqér. \ 9 stk. 4 cg 5 andres til atlede som fmlger; "Administrator 0ppeb&err et érligt vedarlag, der fastsattes after de til enhver tid qaldende love go norms for fastsattelse af administraticnshonorarer i ejerlejlighedsforeningar." 13 stk. 2menders til atlede som fmlgetz "Stemmeretten kan kun udzves som medlem pexsonligt eller an men dig person, sum medlemmet skriftligt har givet fuldmagt derail IB stk. 2 cphavas. 18 stk. 3 andres til atlede sumfilmgoerz "Grundfondens milder skal til enhvsr tid anbringes i caverns stemmslss med generalfcrsamlingens beslutning, ligesom det ugsé er ovarladt til generalfcrsamlingen at beset, hvorledes grund fondens milder skal an vend&s." 22Mohaves. Lyngby, den?o Bestyrelsen: \ jg/ #v4»cw{ // xr IG QJYOCB Juvyin /7 A /, /.

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

VEDT/EGTER for Ejerforeningen Trekroner

VEDT/EGTER for Ejerforeningen Trekroner : t 55-Do 55- ADVOKATER REM-MARIAM SOLICITORS 3EM& 4.79501 02 0 00.0023 06.02.2009 TA L.600i00 134393 DRUMM 79502 0000,0023 06,02200V Te, Tinglysningsafgift kr, 8.000,00 Matr.nr 1613 Valby, Kobenhavn Ejerlejlighed

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere