VLDIJEGIQ. Fcreningens Nan er Ejerlcjlighedsforeningen Hollandsvej 9-23 cg Christian Xʼs Allé

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VLDIJEGIQ. Fcreningens Nan er Ejerlcjlighedsforeningen Hollandsvej 9-23 cg Christian Xʼs Allé 56-60."

Transkript

1 VLDIJEGIQ L) QGl*O Fcreningens Nan er Ejerlcjlighedsforeningen Hollandsvej 9-23 cg Christian Xʼs Allé Fcrcningcns ljcmstcd er Lyngby commence. Foreignness formal er at administrate ejendommsn matter. nr, 22 hl af KGB. Lyngby, Christians Song, beliggende Hollandsvej 9-23 go Christian X s Allé 56-60, Kgs. Lyngby og varetage medlcmmemes interposer, herundcr betaling af tiles udgjfter, tingeing af szdvanlige forsikringer (harunder brandforsikiing go combiner grundejerforsikring), renholdelse, vcdligeholdelse go fomyelssr idet cm fang, sedan foranstaltninger eher ejendommens karakter mi anses pakrzvet samt sarge for, at ro go orden oprctholdcs i cjcndommen, Forcriingens valeting er Lyngby ret. KAPI'l`ALFORHOLD_M;EQLEMSBHQRAQ mey For foreningcns forpligtelser m.h.t. administration go faallesudgiher m.v. hxftcr mcdlemmeme personligt go solidarisk. Til darkening af foreignness edgier, jfi. 3, betalermeddlesomec i foretold til ds for ejendommcn fastsatte fordelingstal en arsydelse, his sorrels fastsaettcs af bestyrelscn p5 grundlag af et af administrator udarbcjdet go af den argil gencralforsamling godkendt driiisbudget. Den argil yodels beetles med 1/4 avert kvartal ulcer ménedsvisfourd til ejendommcns administrator. Til skirled for betaling af forannzcvnte irsydelse go imvrigt af ethvcrt krav, som foreningen matte f5 pi dc enkeltc medlcmmer, derider udgilicr ved et medlems misligholdclsc, udsteder avert medlem et ejerpantabrev af rimless stzrrelse, som over gives derforeningen som hind pant Strarrelsen af ejerpantcbrevet fastsmttes af bestyrclscn ved udstedelse af fzrstc schrod pi ejcrlejlighcden. Bestyrelscn sr bcrettiget til om madvendigt serene at furlong ejcrpantebrcvet forhzjet. Ejerpantebrcvct héndpantsaettcs hosforeignn eller dennes bank char bcstyrelscns narmcre bestsmmelser.

2 DMQEHQMDL Den udvendigc vedligehcldelse forages afforeningen, mcdcns den indvendige vedligeholdelse péhvilcr de enkclte Icjlighcdssjcrc, hvcrved bemazrkes, at indvendig vedligeholdelse ikke Alene omfatter tapetsering, maling hvidming m.v., men ox vedligehcldelse go fomyelsc afgulvc, dura go alt lcjlighcdcns duster izvrigt, herder el-ledninger, el-kontaktcr, radiatcrer, vand og gasledninger, kon sagt alt, had der er installer indcnfor ejerlejlighedens vzcggc, hvorimod foreningcn szrger for vcdligehcldelse go fomyelsc af lejlighcdens forsyningsledninger go ejendommens falls installationer udenfor dc anklet ejerlejlighcder instill disses individuelle forgrcning til dc enkeltc lejlighcder. Sickest ct. medlem graft tilsidesztter sin vcdligcholdelsespligt, kan bestyrelsen karate fornzdsn vedligeholdclse go istandsaettelse foretaste indcnfor en derail fastest Frist. Etierkommcs bcstyrelssns kzrav ikke, kan bestyrclsen pi ejerforcningens vcgne Lac lejlighcden sate i stand for eagerness regaining go om fonmdcnt bland Andes sage fyldestgnarclse i forcningcns pantcrct. Ydcrliger kan bestyralsen anvenda bestemmelseme i 7 WLLSLI HACKLES His et medlem gm sig skyldig i grov Cleo ocher gcntagen misligholdelsc af sine forpligtelscr ovcrfor foreningen eller et af deems medlemmer - hcrunder ikkc ovcrholder husordenen - kan forcningen palazzoe ham atfrailtye lejlighcden medpassedc varsel. His en lejer gz: sig skyldig i de i stk. 1 naevntc foretold, har det samme virkning, som var det ejeren sell OG AD STLA1l Lejlighedsejersn go ds personer, der har uphold i hans lejlighed, mi maje ehcrkomme de af bestyrelsen fastsatte ordensregler. Instill sedan er udfaerdiget, gazldcr det til Boligministsreiet godkcndte lejckontrakrsformular (typeformular A) hzrendc ordensreglement. Ejerlejlighadsejeren mi ikkc lads: forage aendrlnger, reparationer eller maling af ejendomens yore Cleo af ydersiden afvinduemes traevzcrk eller Lac opszcttc skillet, reklamer, udvendigc antenna mv. den bestyrelsens samtykkc. Til cjendommcns administration go almindelige ukonomiske go juridiske forvaltning amasser bestyrclsen som first administrator en ejndomskyndig admixmistraton

3 Eherfzlgcnde a,dministrat0rer anisettes go upsides afgeneralforsamlingen. Opsigelse kan kun ske, séfkemt generalforsamlingen forlangcrdirtc. Administrator cppebxrer et érligt vsderlag, der fastsxttcs char de til enhver tid gzldende love og norms for fastsmttelss af administraticnshonorarcr i ejcrforeninger. 10. Generalforsmnlingcn ar foreignness Everest myndighed. De afbestyrclsan truths afgzrelser kan af clhvcrt mcdlcm, hem afgmelsen Vermeer, indbringes for generalforsamlingen, Besluminger pi generalforsamlingen tr.&`cps ved stemrnetlerhed eher fcrdelingstal Til basluminger om vxsentligc forandringer af fxllcs bestanddclc go tilbehm eller om slag af vaesentlige dale Addis eller om zndring affiance vedtaegt krzves dog, at 2/3 af dc stcmmeberetti geed char fordelingstal stammer herder. Er mindre end halvdelen af dc silences stenmuebercttigede mat pi gencralforsamlingen go mindset 2/3 af demzdte echoer fordelingstal stemrncr for forslaget, afholdes ny gcneralforsamling inden 14 dage, go p5 dsnnc kan forslaget vedtagss med 2/3 af dc afgivne steamer char fordelingstal. ll Hvext ér aiholdcs inden 20. juniordinater generalforsamling. Dagscrdcnen fordenc ska]comfite fzlgende punkter; Aflzggclsc af érsbsreming for detsenescet forlzbne ér og fcrelzggclsa til godkendclse af irsregnskab med pitegning af revisor. Godkendclse af det kommende ors drihbudget, hcrunder fastsmttelse af stableness af de i 5 omhandlede irsydclser frameddlesomer. Val afformand for bsstyrelsen forsévidt han afgér Val afmedlcmmer til bcstyrclscn. Val af suppleant. Val af reviser go supple for denne. Ekstraordinzr gcncralforsamling afholdes, nib bestyralsen finder anlcdning derail, nix det til behandling aft angivet Chmn bcgwres af mindset 1/4 afforeningens medlemmer char fordelingstal, eller n5r en tidligere generalforsamling har besluttet det. l2 Gencralforsamlingen indkaldcs afbestyrelsen med mindset I4 dages varscl. Indkaldclse skal angle tid go steed for generalforsanxlingen samt dagsorden. Foreleg, der gates stillet p5 gcneralforsandin gen ska] fremgé afindkaldelsan og samtidig med denne frcmlmgges til efzersyn for mcdlemmeme pi et i indkaldelssn angivct stud

4 134 Ethvert mdlcm har ret til at F5 et zmgivet emcee behandlct pi genaralfcrsamlingen. Beggaring cm XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Stemmzretten kan kun udyaves af medlemmet personligt caller af en myndig person, som medlcmmet skrihligt har givet fuldmagt derail, Generalforsamlingen vxlgcr sell sin dirigent, 14. I en afbestyrclssn autorisaret pmtokcl outages en kort screaming om forhandlingemc. Bcretningcn undcrskrives af dirigenten go forenamed for bestyrclsen. `~ BESDLRELSEN 15. Bestyrelsen vmlgcs af gencralforsamlingcn. Den bestir af 4 medlemmer forudcn fonmmden, der vxlges szarskiltl Desuden vzelges 1 suppleant. Valgbare som fcmnand, medlammcr afbcstyrclsen go supple er kun forcningens mcdlemmer. Formanden afgzir avert ir. Af bestyrelscn uvrigc medlemmcr affair 2 avert ir. Afgangsordcncn bcstemmcs first gang for samtlige mcdlemmer ved lodtrackning go elders ved den razkkcfvlge, i hvilken de er valet. Genvalg kan Hide stud, supplicant valences hvsrt ir. Affair et bestyrelsesmcdlam melee 2 p5 hinanden fulgende ordinzre generalforsaxnlingar, indtracder suppleamsn, Findes ingen supple, indkaldes ekstraordinxr gencralfvrsamling til Val afbestyrelsesmedlemmcr cg supplant Bestyrelsen vzelger sell en naastfomaand af sin midc. Med en fcrremingsorden kan bestyrelsen Larch nxrmere bestemmelser om udfzrclsen af sit hover 16 Bestyrelscsmzdc indkaldcs affonmnden eller i Dennis fourfold af nasstformanden si off anledning Hades at foreleg, samt nib et medlem afbestyrelsen begzrer det. Bestyrclsen er beslumingsdygtig, nib 3 medlemmer er til stede. Beslutning trashes af de mzdcnde bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmcflerhed. Stir stemrnemc lige, guar forenamed caller i dermes fcrfald nazstformandens stemme udslaget. I en af bcstyrelsen aumriserct protocol outages kort berating om forhandlingeme. Beremingen underskirts af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mandate

5 EGNDIGSEI 174 Forcningcn forpligtes vcd underskdh afformandcn for bcstyrelsen Samoan med et Andes medlem af Donnie. Bestyrelscn mcddclgr administrator smdvanlig administrationsihldmagt. BOUNDED 18. NIA det beggars af minds: I/4 afforeningens madlemmer cticr fordelingstal, skal der til bcstridslse affaallesudgiiier operettas en grundfond, hvortil den enkeltc lejlighcdsejer airlift skal bedraggled I % afejendomsvaerdien for hans ejerlqilighcd, instill fondness stzrrelsc ufgzr 4% af ejendomsvzrdb Grundfondens milder skal til cnhvcr tid anbringes i cvcrensstemmelsc med gencralforsandixngens beslutning, ligesom det ogsé eroverlaidt til generalforsamlingen atbesete, hvorledes gnmdfondesn milder skal anvendes. BEVLSlQN 19 Ejerfcreningens regnskab revidcres affect statsaut. revisor, der veal's af generalforsanalingcn. Revisor aftrhert ir.genialg kanedesetd. Revisor har edging til at efterse alle regnskubsbzger go bcholdningcr cg kan fordre cnhver oplysning, scam han finder afbetydning for udfurelsen af sit hvcrv. Der fares an revisionsprotokol. I forbindelsc med sin berating om revision af érsrsgnskab, skal rcviscr amigo, hvorvidt han fmdcr forremingsgangen betryggende. Her gang indfzrsel i revisionsprotokollen er sket, skal derme Remlaegges pi fmstkcmmende bestyrelsesmzdc go de tilstsdevaercnde medlemmcr afbestyrelsen med underskirt bckmzhe, at de har girt sig bekcndt med indfaarelsen. Al< KEGN KA 20. Foreignness regnskab lzber fra 1. maj til 30. april.

6 Det vedtagnc rcgnskab underskirts afbestyrclscn cg petiteness af reviser. EELLE LAi\l 21 Sifrcmt det pi gcneralforsamlingen bcsluttes at optic at faelleslén til brug ved fcmyelse af fzellesinstallationer, stnzrrre vedligeholdelsesarbcjdcr caller lingered, cr bestyrelsenberettiget til at bents dc char 4 pantsatte ejerpantebrcvc til sikkarhcd for etsidm lin. Ophaevei. 22, 23, I anledning af den stedfundna udstykning af matter. nr. 22 rs fra matter. nr. 22 hl KGB. Lyngby, Christians song cablers med skmringsdag pr. 1. Janeiro 1984 som sekundzr ejcrfcreningz Tjsrlejlighedsforeningen Chr. d. Xʼs allé 56" under ejerforeningen Hollandsvcj 9-23 og Christian X s allé Den selcundzcrc ejerfnrenings formal cr at administrcrc qcrlejlighedeme nr incl. Administraticnen, der omfiattcr al indvendig go udvcndig vedligeholdelsc af cjerlsjlighcdemc samt vcdligehcldelse af den til matter. nr. 22 rs hzrende grund, hcrunder bctaling af skate, otfentligc afgiher, forsikringcr m.v., variegates Allen af creme af cjemc af ejerlejlighedeme nr incl. Med skaringsdag pr. 1, Janeiro 1984 fordelcs cmkostningerne sziledcs, at omkosmingemc, der péhviler ejendommcnmattr. nr. 22 rsalc.e betalas afde til enhver tid varendejeereheartj sam': at de omkostninger, der péhviler ejendommenmattr. nr. 22 hl, fcrdclcs imsllem de til enhver tid varende jeer hereof 24. Vedligcholdelsen af cjandommen bcliggende matter. nr, 22 rs pihviler Allen edema af dcnnc go er hcvedejcrforeningcn uvedkommende. Hema afmatr. nr. 22 rs betaler sleds alle drihsomkosmin ger, af hvilken an naiveness kan, go bclastcr ikke cjerne af de zvrige cjcndomme med udgihcr til administration, skater seller ligucndc. 25. Den sekundzzre ejexforening vzclger péi érlig generalforsamling ved simpel stemmeflertal i forhold til det sekundasrc fordclingstal een forenamed, der tegncr go adn1inist.rcrer Dan sekundmrc foreign Generalforsamlingen for den seiundzre ejerfcrening vulgar hvcrt 5.r Indians Ugandan af april mined en forenamed, der udzver setter pé hovedejerforenings generalforsamlingcr.

7 26. Den sckundzre ejcrforening har Allen setter pi generalforsamlinger i hovedejerforeningen i foretold der vcdmrer ejerlejlighcdeme mn incl. Det bemznrkes, at i 1983 cr tiltridt afsamtlige mcdlcmmcr af ejcrforeningcn, men char affixable har lysning ikke imitate steed. Naervaarendc vedtagter boxers lyst servitutstiftendc pi qcndommsn matt. nr. 22 hl af KGB. Lyngby, Christians song cg cjerlqjlighcdcme nr harundsr, med fureningen vcd bcstyrelsens forenamed som pétalzbarettiget. Med hensyn til dc ejendommen go qerlejlighedeme piihvilende pantehafcclser, scrvituttcr cg birder, henviscs til ejcndommens go ejerlejlighcdernes blade i tingbogen. Vedtaget pi gcneralforsamlingemc den 28. december 1990 go 2. september 1996.

8 2 3 9; ' Matter. Nr. 22 hl KGB. Lyngby Anmelder; Christians song Ejéfléjl 1*65 DIS Bygge- go Ejendomsadministration _ B=hag = H * =zdsv } 9-2% Hp. Ams Bculevm 13 Chanson X s alle Kabenhavn V 2900 Lyngby TH O0, Fax S'IʼEMPE ANDIRON AF VEDLEGTERNE 1 (7>_ for Ejeriejlighedsforeningen Hollandsvcj 9 23 og Christian Xʼs Allé I 11menders Eagangcn af september m5.ned til "20, ]uni" ssmzzsszzra K \ I I 13menders "juni" ti! pad1". I 15, Liiicsenders "2" Iii "4". I 15 stk. 2, 2. linieandreas "et" til "2". I 16st.k, 1, 1.linecsenders "hans" til dcm1es". I 16st.k, 2 zndrcs t0"ti1"3". I 16, stk. 3, 2. liniesenders hans" til "dcnnes". H /4/ʻ Lyngby, den [ r, %z V6 / /Q /Z/ {Ii"',g,

9 k** ~A- ~ ** Side; 2 * * * RSCCS11 1 Lyngby * *** *** Tinglysningsafdelingen XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Vadrzrende matzxxmc. 22 HL Hcvedejd m.fl,, KGB. Lyngby By, Christians Dagbcgsdabc: J.3. Ol Dagbcgshf. : 12].1 Afvist fra cingbcgan den 17.02,1997 péamelias bsgaring (BirgittaRabbetg) RETCH ZL Lyugby det! Allan B0 Pauline

10 * *» v p 4 - * * side; 3 j * * * Rattan 5. Lytngby * *** *** 'Tinglysningsafdelingan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Vedrzremde mac;:.nix. 22 HL Hcvedejd m.fl., KGB. Lyngby By, Christians Dagbcgsdatc : 25. D Dagbcgsnr. z 69E9 Afvist fra. dagbogsn den 25, allotted p.g.a ufuldstandig ma\;1:.belgnuls&, idet Bjerléjlighedsnumrene bedesmatterapromisersb. Rebuts 1 Lyngby dan ].997 Dora's Alison M 3'SNINESKDNTOR M j ELYSNINESKGNTUR

11 wry * * Rattan i Lyngby * *»(* ~n<* Tinglysningsafdelingen Akt.nr. : Z 395 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Vedxmcenda matzanr. 22 HL Hovedejd m.f1., KGB. Lyngby Hy, Christmas Ejendomsejer: Lys: fztsté gang dén: ].970 undef nt Sense; mdrst den z 28` under nr Lysol: pé sével hcvedsjd. som pé ejl. 1-65: Lyst scam bageli Legitimacien iorevisz. R ce 1Lingoy den 1.7.0}.1997 Allan B0 Pulse

12 Matr.nr. 22 hl KGB. Lyngby Christians song Anmeldsr: Beligqemdsz Hollandsvej Christian X's Alle g 2900 Lyngby UQ Q, Mt? O? df? LEIF GVGRTRUP P Aus SORBET DOSING 46 % 1c KGSENHAVN N TLP 401) , o M N, Ei ` ;E _r :(. i;.,.i;,j `_» HW T3? Elm F E N D U R I N G A F V E D T I E G T E R N E for Ejerlejliqhedsforeningen Hollandsvej 9 23 og Christian X's Alle ʻET: G? I 5 stk. I udgér ordene "hvis stzrrelsa fastsmttes af admini starter pégerundialq af et af ham udaxbejdet, af denarilqe qa neralforsamling qodkendt driftsbudget". I stetted for skal bestammelsen lye scam filmgoer: "bliss atztrelse fastsattes af bestyrelsen pé grundlag af ei af administrator udaxbejdet go af den érliqe generalforsamling god knelt driftsbudgst". I 5 stk. 2, 4. linie udgér ordeneuntagen de oprindeliga ejsre af ejendommen". I 5 stk. 2 udqér fzlgendez "Ejerpantebrevet respekterer de prioriteter, scam hailer péjeer lejlighedan ved udstedelsen af det first skid go respskterer imvrigt den sarskilt pétegning til enhver tidstormstmullingt lén i kreditfuranings-, hyp0teke0rsnings sparkerssa- 0g r&a1kredit fcndsmidlex til foxhzjet {ante go med statutmassige f0rp1igte1 ser. I 9 stk. 1,frustas punktumindicates after ordet "bestyrelsan" cadet "scam first administrator",

13 INDFERT I DAGBOGEN RETTEN I LYNGBY LY ST Lk`}Z1h n

14 go i 9 stk. 1 udqér fzlgendez "Ejendommsns oprindelige jeer har, instill 2/3 af samtlige jeer lejligheder i ejendcmmen er sculpt, krav pi at vare administrator sellers rat til at udpega en sédan og kan, nér 2/3 af lejlighederne er sculpt, kun opsigas, his dette sker med 6 Mars. skriftlig vaxsel, go beslutning om cpsigelsen er trustee af gsneralforsam lingen ved kvalificeret flertal, jfr. 10, 4.offenset. 5 9 stk. 2 udqér. \ 9 stk. 4 cg 5 andres til atlede som fmlger; "Administrator 0ppeb&err et érligt vedarlag, der fastsattes after de til enhver tid qaldende love go norms for fastsattelse af administraticnshonorarer i ejerlejlighedsforeningar." 13 stk. 2menders til atlede som fmlgetz "Stemmeretten kan kun udzves som medlem pexsonligt eller an men dig person, sum medlemmet skriftligt har givet fuldmagt derail IB stk. 2 cphavas. 18 stk. 3 andres til atlede sumfilmgoerz "Grundfondens milder skal til enhvsr tid anbringes i caverns stemmslss med generalfcrsamlingens beslutning, ligesom det ugsé er ovarladt til generalfcrsamlingen at beset, hvorledes grund fondens milder skal an vend&s." 22Mohaves. Lyngby, den?o Bestyrelsen: \ jg/ #v4»cw{ // xr IG QJYOCB Juvyin /7 A /, /.

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Ejd. 154 V e d t æ g t e r Normalvedtægt for en ejerforening, oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder. Bekendtgørelse af 14. december 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1. Indledning, formål, medlemskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er: Ejerforeningen Kajhusene. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune. Foreningen er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister

Læs mere

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED Ekstraordinær generalforsamling Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen H.C. Andersens Vej 51-79, Næstved. Tid: Onsdag den

Læs mere

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Hasle Torv". 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Matrikel nr. 324 c Korsør Bygrunde Adresse: Ny Strandvej 15-19, 4220 Korsør Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Ejerforeningen Pier 2 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 VEDTÆGTER. For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. Side 1 af 6

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 VEDTÆGTER. For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. Side 1 af 6 VEDTÆGTER For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 Side 1 af 6 Navn, hjemsted og formål l. Foreningens navn er: Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. 2. Foreningen har sit hjemsted i København. Foreningen

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Ejertav: Skab. Matr.nr. Adresse: lndividuel vedtægt for ejerforeningen Stadion Alle 33, Arhus C. r]f1;1å r-15 rlrl[fi,r:ilj::5

Ejertav: Skab. Matr.nr. Adresse: lndividuel vedtægt for ejerforeningen Stadion Alle 33, Arhus C. r]f1;1å r-15 rlrl[fi,r:ilj::5 Akt: Ejertav: Matr.nr. 741 dæ ejerlejlighederne nr. 1 + 3-14 Adresse: Stadion Alle 33, g000 Arhus Skab nr. Marselisborg, Arhus Bygrunde C Plliers EfendomsadminlstnationA/S Prismet - Silkeborgrcj2 8000

Læs mere

H A L D G U T T E N B E R G

H A L D G U T T E N B E R G OBS! Dette dokument er en sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med tidligere tillæg samt den ændring der blev besluttet på ordinær generalforsamling den 18. marts 2015. VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54 n Matr. nr. : r 177 a Christianshavn Beliggende: Overgaden oven Vandet 54 1415 København K `/)7/ 65 Anmelder: Adv. Marianna Bækkel Administrations & Service Centret AIS Kristtneberg 3 2100 København ø

Læs mere

Vedtæter. for. Ejerlejlighedsforeningen H.C.Ørstedsve 21/Amallevej 22 24. som vedtaget med ændringer på ordinær generalforsamling den 22.03.

Vedtæter. for. Ejerlejlighedsforeningen H.C.Ørstedsve 21/Amallevej 22 24. som vedtaget med ændringer på ordinær generalforsamling den 22.03. - Matr.nr.: 21 dt Frederiksberg Anmelder: I Amagerbrogje 184 - IB JAKOB JENSEN Vedtæter for Ejerlejlighedsforeningen H.C.Ørstedsve 21/Amallevej 22 24 2300 København S -31555958 Giro 6207960- Fax 31555621

Læs mere

Penneo dokumentnøgle: YOKSA-ZQL7O-EI53P-EGTY4-D2TY4-5EFW3

Penneo dokumentnøgle: YOKSA-ZQL7O-EI53P-EGTY4-D2TY4-5EFW3 1 Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision, vedligeholdelse og udgiftsfordeling m.v. i det omfang, forholdet

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København. De samlede vedtægter samt stiftelseserklæring for Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43, 2100 København Ø er en sammenskrivning af følgende dokumenter: Ejerforeningens stiftelseserklæring og vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 fast afgift: 1.400,00 Ejerlav: Egense By, Mou Sogn Anmelder: Matr.nr.: *, *, * ADVOKATFIRMAET Beliggenhed: Kystvej 10 B, Skovvej 2, Egense, ABEL OG SKOVGÅRD LARSEN 9280 Storvorde Sønder Allé 9 8000 Århus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ Advokat Michael Møller Pedersen Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 MATR.NR: Matr.nr. 24-a m.fl. Aaby by, Aaby J.nr: 440-62534 MPE/PPT BELIGGENDE: Torngårds Allé og Torngårdsparken 9440 Aabybro

Læs mere

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. 1 V E D T Æ G T E R 1. NAVN, HJEMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Harrestrup Å. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Hvidovre Kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund Matr.nr.: 11 h Vridsløselille By, Anmelder: Advokat Jesper Bach Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008 J.nr.: 103522 Ejerlav: Bogense Markjorder Matr.nr.: 18 E Ejerlejlighed nr. 1 og 2 Beliggende: ANMELDER: Advokat Søren Olesen Adelgade 79 5400 Bogense 6481 1666 Rolighedsvej 16 5400 Bogense VEDTÆGTER FOR

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

VEDTÆGTER. For EJERFORENINGEN NORDLYSET

VEDTÆGTER. For EJERFORENINGEN NORDLYSET VEDTÆGTER For EJERFORENINGEN NORDLYSET Sammenskrevet version af vedtægterne pr. 27. november 2013 på baggrund af de oprindelige vedtægter samt efterfølgende tillæg. 1 Navn 1.1 Ejerforeningens navn er EJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND Anmelder: Tlf. MATR.NR.: Ejl.nr. 1-40 af 162-c Øster Lyng, Nykøbing S. Jorder. 18.04.2007 BELIGGENDE: Havnevej 61 m.fl., 4500 Nykøbing Sj.. VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park ' Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park Indledning, og Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og' tinglyst, jf. 7 i lov om ejerlejligheder, forholdene om ejerforeningers ledelse,

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

a. Ejendomsskat b. Bidrag til Ejerforeningen Kaj Plads 24 c. Vedligeholdelse d. Administration e. Revision f. Diverse, møder m.m.

a. Ejendomsskat b. Bidrag til Ejerforeningen Kaj Plads 24 c. Vedligeholdelse d. Administration e. Revision f. Diverse, møder m.m. NTELsEN r$rrhomsen )w\q8 Matr.nr. 192 Eksercerpladsen, København Anmelder: Ejerlejlighederne t-59 Advokat Allan Thomsen Beliggende: Islands Brygge 34 A-D Østbanegade 55 2300 København S 2100 KøbenhavnØ

Læs mere

FÆGANGEN 10-16", 4180 SORØ

FÆGANGEN 10-16, 4180 SORØ V E D T Æ G T E R for "EJERFORENINGEN FÆGANGEN 10-16", 4180 SORØ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NAVN: Foreningens navn er "Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus 1. Navn. medlemskab. værneting m.v. Foreningens navn er "Ejerforeningen Vestervang I". Foreningen har hjemsted i Vestervang 39, lejlighed

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTJEGTER. for. Ejerforeningen "Willemoesgade 63 - Livjregergade 31".

VEDTJEGTER. for. Ejerforeningen Willemoesgade 63 - Livjregergade 31. Ejerlejlighed 1-16 afmatr.ill. 1550 Udenbys Klredebo BeIiggenhed: Livjregergade 31 Willemoesgade 63, 2100 K0benhavn 0 Anmelder: Anders Meilvang Livjregergade 31, 3 tho 2100 K0benhavn 0 TIL 31 426055 VEDTJEGTER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR 1 NAVN 1.1 Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar" beliggende Løjt Feriecenter 1, 6200 Aabenraa,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Retsafgift kr. 9.000,00 kr. 2.800,00 kr, 11.800,00. Vedtægter. for. Ejerforeningen Søbredden

Retsafgift kr. 9.000,00 kr. 2.800,00 kr, 11.800,00. Vedtægter. for. Ejerforeningen Søbredden '^'ADVODAN Ejerlav: Måløv by, Måløv. Matr.nr.: 150. Ejerlejlighed nr. 41-60. Gade og husnr.: SøJiQlmen 42-44, 2760 Måløv. Retsafgift kr. 9.000,00 kr. 2.800,00 kr, 11.800,00 AALBORG Advokatakfieseiskab

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets (i det følgende kaldet vandværket) navn er Søften Vandværk I/S og er stiftet den 30. december 1936. 1.2 Vandværket har hjemsted i Favrskov

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn, Ejendommen matr. nr 512 af Christianshavns kvarter, stiftet d. 21. juli 1973.

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn, Ejendommen matr. nr 512 af Christianshavns kvarter, stiftet d. 21. juli 1973. Vedtægter Matr. nr. 512 af Christianshavns kvarter Anmelder: Lejl. 1-98 Qvortrup Administration Beliggenhed: Prinsessegade 1 og v. Adv Jens Anker Hansen Christianshavns Voldgade 13 25 Sortedams Dossering

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

VEDTÆGTER. Ejerforeningen Gadevang

VEDTÆGTER. Ejerforeningen Gadevang Vedtaget august 2013 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Gadevang Denne erstatter alle tidligere versioner. 1 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse 3 2 Generalforsamling 4 3 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter for Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Lundemarken 1.2 Foreningens hjemsted er Holbæk kommune 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Bogense Strand

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Bogense Strand VEDTÆGTER for Ejerforeningen Bogense Strand 1 Lejlighederne som er omfattet at ejerforeningen er de, som er beliggende på matr. Nr. 3 s Bogense Strand, Bogense jorder, samt eventuelle arealer udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

Vedtægter. De anførte fordelingstal kan kun ændres med samtykke af samtlige foreningens medlemmer. Side 1 af 6

Vedtægter. De anførte fordelingstal kan kun ændres med samtykke af samtlige foreningens medlemmer. Side 1 af 6 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

\ \1^1 Kmt\.^J* J O H N F. K E N N E D Y ' S P L A D S 1. 9000 A A L B O R G. T E L E F O N (09] 13 26 44. GIRO 501 57 70

\ \1^1 Kmt\.^J* J O H N F. K E N N E D Y ' S P L A D S 1. 9000 A A L B O R G. T E L E F O N (09] 13 26 44. GIRO 501 57 70 _ - - - i * j M Q I I D L A N D S RETSSAGFflJRE R. M 0 D E R E T F O R H 0 J E S T E R E T. LRS. P O U L S V A N H O L M ' S EFTF. \ \1^1 Kmt\.^J* J O H N F. K E N N E D Y ' S P L A D S 1. 9000 A A L B

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 6

Vedtægter. Side 1 af 6 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME VEDTÆGTER NORDHOLMEN 1 2650 HVIDOVRE TELEFON 36 49 38 90 www.avedore-holme.dk info@avedore-holme.dk Vedtægter for INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening Navn og hjemsted 1, stk 1. Foreningens navn er Vibenshusbeboerne`s Antenneforening 1, stk. 2. Foreningens hjemsted er bebyggelsen Vibenshus, beliggende på Buddinge Hovedgade 283-299 og Vibevænget 4-54

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Dan-Eiendornrne as. "EJERFoRENTNcen nerneåndsparken 11-41' VEDTÆGTER FOR

Dan-Eiendornrne as. EJERFoRENTNcen nerneåndsparken 11-41' VEDTÆGTER FOR Dan-Eiendornrne as VEDTÆGTER FOR "EJERFoRENTNcen nerneåndsparken 11-41' Hovedkontor: Tuborg Boulevard 12 / DK-29oo Hellerup / 1lf.+4539 4660oo / Fax+4539 46 60or Regionskontor: sardlyst A116 53 / DK-8?o

Læs mere

Vedtægter for Forboma

Vedtægter for Forboma Vedtægter for Forboma CVR-NR 89 98 69 15 Foreningens navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Forboma. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes forsikringsmæssige interesser. Medlemskab

Læs mere