Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 27. maj 2015 kl IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 27. maj 2015 kl IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde"

Transkript

1 AARHUS Møde den: 27. maj 2015 kl IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Anders Kragh Moestrup, Anette Svejstrup, Anita Pedersen, Arne N. Skov, Charlotte Lyngholm, Gitte Bak Ditlefsen, Michael Hertzum Krattet, Søren Harbo Jensen, Tina Dreier, Anne Børsen, Berit Kornbæk Boisen, Carsten Pahl Jensen, Esther S. T. Henriksen, Lisbeth Lauritsen, Marianne Maria Larsen 1. Godkendelse af dagsorden Dato: 20. maj Arbejdsmiljøstatistikker 2014 Stress/udbrændthed I APV handlingsplanerne for har fokus været på nedbringelse af stress/udbrændthed. Dog har der i perioden været et stigende antal henvendelser til Prescriba, hvor årsagen til henvendelsen har været angivet som stress/udbrændthed. Med udgangspunkt i ovenstående ønskes en drøftelse af, om der i Økonomi og Bygninger skal gøres yderligere tiltag for at forebygge stress/udbrændthed samt en drøftelse af, hvad disse foretag kunne være. Side 1/1 Sygefravær Om sygefraværet og variationen hen over VD-områder vil registreringsdisciplin i HRA altid kunne diskuteres, hvorfor det kan være svært at sammenligne på tværs af VD-områderne. Der ønskes en drøftelse af niveauet for sygefravær i 2014 i Økonomi og Bygninger herunder om der kan gøres yderligere for at forebygge sygefraværet end, der er blevet gjort hidtil. Fælles procedure for indberetning af fravær samt opfølgning i fraværsperioden Der er i enhederne i Økonomi og Bygninger forskellig praksis for indberetning af fravær samt kontakten til medarbejderen i fraværsperioden. Det indstilles, at der udarbejdes en fælles praksis herfor, som er gældende for alle enheder i Økonomi og Bygninger. Tilbagevenden efter langtidssygdom Hvordan får vi mest optimalt genindsluses medarbejdere, der har haft en lang sygefraværsperiode?./. Arbejdsmiljøstatistikker for Eventuelt Økonomi og Bygninger Aarhus Universitet Fuglesangs Allé Aarhus V Tlf.:

2 AARHUS Dato: 23. februar 2015 Side 1/4 Sagsfremstilling Møde den: [Dato] Møde: Punktejer: Eventuel gæst: Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Orienteringspunkt (sæt kryds) Lukket punkt (sæt kryds) X Emne Arbejdsmiljøstatistikker 2014 (Q1-Q4) Resumé Arbejdsmiljøstatistikkerne dækker sygefravær, brugen af psykologisk rådgivning og arbejdsskader. Indstilling Sagsfremstilling HR udarbejder fire gange årligt arbejdsmiljøstatistikker med det formål at informere ledelsen og medarbejderrepræsentanter om udviklingen i arbejdsmiljøet og hermed danne grundlag for en forebyggende indsats. Idet statistikkerne vedrører 2014, anvendes enhedsnavne og opdelinger som fx ADM. I 2015 statistikkerne ændres dette. Sygefraværsstatistik har registreret 6,5 sygedage i 2014, hvilket er en stigning fra 5,6 dage 1 i Sygefravær ARTS BSS HE ST ADM Sygedage Antal ansatte ,9 3,9 5,4 11,4 6, ,8 4,4 3,1 4,6 10,4 5,6 Q ,9 1,5 1 1,1 2,9 1,6 Q ,5 1,2 0,9 1 2,4 1,3 Q ,6 1,4 0,8 1,4 2,5 1,5 Q ,1 1,6 1,2 1,8 3,1 1,9 Danmarks Statistik om fravær Ifølge Danmarks Statistik er der generelt sket et fald i sygefraværet i alle sektorer i de seneste år med små udsving i Staten: 7,3 dag; 1,8 dag pr. kvartal : +0,2 dage Regionerne: 11,5 dag; 2,9 dag pr. kvartal Kommunerne: 12,3 dag; 3,0 dag pr. kvartal : +0,3 dage Private: 6,4 dag; 1,6 dag pr. kvartal 1 I den tidligere offentliggjorte fraværsstatistik for 2013 fremgik det, at der i 2013 var et fravær på 6,5 dage. Årsagen til uoverensstemmelsen skyldes tilfælde, hvor fraværsperioder for fratrådte medarbejdere ikke er blevet afsluttet ved fratrædelsesdatoen og 2014 tallene er nu blevet renset for denne fejl. HR orienterer fraværsadministratorerne om at være opmærksomme på forholdet.

3 AARHUS Dato: 23. februar 2015 Side 2/ : -0,2 dage : 0,0 dage I Fravær 2013 oplyser Danmarks Statistik, at fraværet ligger lavt i alle sektorer for ansatte indenfor ledelsesarbejde (4,2 dage). Hvorimod manuelt arbejdede som fx rengøring ligger på 11,9 dage i staten. Højt kvalificeret arbejde i Staten ligger på 5,8 dage, mellemhøjt kvalifikationsniveau ligger på 8,5 dage, mens almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ligger på 9,4 dage. Danmarks Statistik oplyste i forbindelse med Fravær 2012, at ansatte i staten med forskeruddannelse havde det laveste fravær med 3,5 dage pr. år, og at længden af en persons uddannelse overordnet set er forbundet med et lavere antal sygedage. Sammenlignelighed med s fraværsstatistik Statistikken fra Danmarks Statistik kan ikke sammenlignes direkte med s statistik. Fx tæller sygdom som følge af arbejdsulykker med i statistikken men ikke med i Danmarks Statistiks. Fleksjobbere er også medtaget i s statistik men ikke i Danmarks Statistiks. Danmarks Statistik tæller desuden fuldtidsansatte (FTE/37 timer pr. uge), mens der i s statistik er anvendt en metode, hvor der er talt ansatte med entydigt cpr.-nummer (headcount). I statistikken omregnes deltidsansattes sygedage desuden ikke til fraværsdagsværk (7,4 timer om dagen), men tæller som en sygedag uanset medarbejderens timetal. Opgørelsesmetoden er valgt, da den giver et billede af fastansatte medarbejderes sygedage, hvilket opgørelsesmetoder som årsværk og fraværsdagsværk ikke gør. Hermed er s rapporterede fravær sandsynligvis højere end, hvis Danmarks Statistiks opgørelsesmetode var fulgt. Fremadrettet indsats I forhold til eventuelle sammenligninger imellem og internt på fakulteter og enhedsadministrationen skal der tages højde for hovedområdernes registreringspraksis og de videnskabelige medarbejderes oplevede forpligtelse til at rapportere sygedage samt forskelle i arbejdsfunktioner. Imidlertid bør det alligevel overvejes, hvorfor ADM s fravær er dobbelt så højt som de fire hovedområders gennemsnitlige fravær på 5,2 dage (35141 sygedage/6769 ansatte), og hvordan sygefraværet kan nedbringes. Af Personalepolitikken fremgår det, at Aarhus Universitet har en særlig opmærksomhed rettet mod hyppige tilfælde af korttidssygdom (enten mere end ti enkeltstående sygedage eller mere end fire korte fraværsperioder) eller længerevarende sygdom, og at lederen skal analysere årsagerne, herunder om der er arbejdspladsbetingede årsager: samarbejdsrelationer, arbejdsbelastninger, psykisk arbejdsmiljø o.l. I forbindelse med nedbringelse af sygefraværet kan det således være relevant at undersøge, om nogle medarbejdere har et forholdsvist højt fravær, hvad fraværet generelt skyldes (fx influenza, fysiske gener, arbejdsulykke, personlige problemer, arbejdsrelaterede problemer mv.), og hvad der er kutyme i forbindelse med en fraværsdag (100 % sygemelding eller arbejde hjemmefra). En anden tilgang i forhold til sygefravær er at se på tilstedeværelse, og hvorfor nogle medarbejdere er langtidsfriske. En intern undersøgelse foretaget af Region Sjælland har de langtidsfriske udpeget følgende fire forhold som de væsentligste for deres arbejde: At de synes, at arbejdet er meningsfuldt At de har gode kolleger At de har indflydelse på, hvordan arbejdet skal udføres At de kan levere god kvalitet Manglende registreringer af sygefravær gør sammenligninger svære og indebærer et potentielt økonomisk tab i forhold til manglende indhentning af lønrefusion ved længerevarende fravær, mens der også kan være personlige konsekvenser for medarbejdere ved eventuelt fravær ikke registreres fx ved forlængelse af ph.d-studier, skilsmisse, forsikringsspørgsmål mv. HR arbejder på en ledelsesrapporteringsform, hvor enhederne kan sortere på fraværsperioder (herunder langtidsfravær), stillingstyper, køn, alder mv. Løsning forventes at kunne implementeres i foråret 2015 og vil bidrage til, at institutter mv. får bedre mulighed for at følge udviklingen i fraværet.

4 AARHUS Dato: 23. februar 2015 Side 3/4 Psykologisk rådgivning I 2014 gjorde s medarbejdere brug af 260 rådgivningsforløb mod 173 i 2013 og 170 i Økonomiproces 2014 og afskedigelserne har efter alt at dømme bidraget til den øgede brug af ordningen. Rådgivningsforløb vedrørende afskedigelser er således steget fra et enkelt forløb i 2013 til 37 forløb i Rådgivningsområdet Stress/udbrændthed dominerer i alle tre år. 61 % i 2012, 79 % i 2013 og 57 % af henvendelserne i 2014 vedrører således Stress/udbrændthed. Fraregnes de 37 forløb vedrørende Afskedigelse i 2014 har 67 % (149/223) af henvendelserne vedrørt Stress/udbrændthed, hvilket er et fald fra knap 80 % i Antallet af henvendelser vedrørende stress/udbrændthed bør desuden ses i lyset af svarene fra de 6000 medarbejdere, der besvarede psykisk APV I APV 2012 svarede 31 % af medarbejderne, at de Altid/Næsten altid eller Ofte føler sig udkørte, mens 17 % svarede, at de altid, næsten altid eller ofte får stærke stresssymptomer af arbejdet. Det tyder således på, at relativt få medarbejdere med stressproblemer oplever behov for at benytte sig af psykologisk rådgivning. Af kvartalstallene fremgår det, at rådgivningstilbuddet blev benyttet i særlig høj grad i ADM og på ST i Q1 2014, mens de andre fakulteters tal er mere varierende. Rådgivningsforløb ARTS BSS HE ST ADM Q Q Q Q BSS adskiller sig ved ikke at have haft en stigning i antallet af rådgivningsforløb fra 2012 til I samme periode har de tre øvrige fakulteter alle oplevet en markant stigning i antallet af henvendelser (ARTS: 25 %; HE: 104 %; ST: 52 %), mens ADM har haft en stigning i antal henvendelser på 65 %. Administration har store udsving i det relative forbrug af ordningen fra 27 % i 2012 til 35 % i 2013 til 29 % i Anvendes antallet af ansatte (Headcount) pr fremgår forskellen på fakulteternes og ADM s brug af ordningen i 2014: : 260 forløb/8459 ansatte = 3,1 henvendelse pr. 100 ansatte ARTS: 35 forløb/983 ansatte = 3,6 henvendelse pr. 100 ansatte BSS: 18 forløb/899 ansatte = 2,0 henvendelse pr. 100 ansatte HE: 49 forløb/2241 ansatte = 2,2 henvendelse pr. 100 ansatte. ST: 82 forløb/2573 ansatte = 3,2 henvendelse pr. 100 ansatte. ADM: 76 forløb/1763 ansatte = 4,3 henvendelse pr. 100 ansatte. Det fremgår hermed, at ordningen anvendes forholdsvist meget i ADM. ADM s brug af ordningen skal sandsynligvis findes i de forandringer, som ADM har været igennem i en årrække. Muligvis findes der også er en lignende sammenhæng, som Danmarks Statistik rapporterer mellem sygefravær og kvalifikationsniveau. (jf. side 2) Foruden Økonomiproces 2014 kan et stadigt større kendskab og gode erfaringer blandt medarbejdere og ledere med ordningen også forklare den øgede brug. Omvendt er det også vigtigt, at ordningen ikke bruges på bekostning af nærværende ledelse. Det lokale kendskab til den visiterede del af ordningen omkring psykologisk rådgivning, hvor lederen informeres om, hvem og hvorfor ordningen benyttes, kan kaste yderligere lys over stigningen.

5 AARHUS Dato: 23. februar 2015 Side 4/4 Arbejdsskadestatistik For 2014 er der pr. 2. februar 2015 anmeldt færre arbejdsskader end i Antallet for 2014 kan dog blive højere, da medarbejdere kan anmelde en arbejdsulykke op til et år efter ulykkestidspunktet. Anmeldte arbejdsskader ARTS BSS ST HE ADM 2013* * Antallet af ulykker adskiller sig fra tidligere oplyste tal, da medarbejdere kan anmelde arbejdsskader op til et år efter ulykkestidspunktet. De anmeldte skader på omhandler ofte forstrækninger og forstuvninger samt sår-skader. Henholdsvis 49 % (36/74) og 25 % (19/74) af arbejdsskaderne i 2014 vedrører disse kategorier. Knap 60 % (44/74) af de anmeldte arbejdsskader vedrører skader med under en dags fravær. Hermed kan overvægten af arbejdsskader umiddelbart betragtes som mindre alvorlige. Af Arbejdstilsynets Årsopgørelse for 2013 udarbejdet november 2014 fremgår det, at der i branchegruppen Universiteter og forskning er anmeldt 186 arbejdsulykker i har således anmeldt forholdsvist mange arbejdsskader i Det er vigtigt, at de lokale ledelsesteams, arbejdsmiljøudvalg og -grupper løbende drøfter forebyggelse for at sikre, at medarbejderne ikke får kort- og langvarige gener af gå på arbejde. Mange af ulykkerne skyldes formentlig uopmærksomhed, men ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen kan bidrage til, at mængden af disse og andre former for ulykker mindskes igennem påvirkning af medarbejderadfærd samt tydeliggørelse, forebyggelse og ændring af fareforhold. Foruden skadelidtes helbred er et andet opmærksomhedspunkt de udgifter og omkostninger, der er forbundet med ulykkestilfældene og som betales lokalt. Udgifterne og omkostningerne kan fx være anmeldelses- og ankegebyrer, sygefravær, lægeerklæringer, ødelagt tøj, briller mv., godtgørelse for mén og tabt arbejdsfortjeneste, øget kollegial arbejdsbyrde samt interne administrationsomkostninger. Sagsbehandler Louise Gade/Jacob Søndergaard Jensen Tidsfrist Bilag Bilag 1 Arbejdsmiljøstatistikker 2014 Bilag 2 Sygefraværsstatistik 2014, 2013

6 ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER AARHUS HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ FEBRUAR SYGEFRAVÆR Sygefravær ARTS BSS HE ST ADM Sygedage Antal ansatte ,0 5,9 3,9 5,4 11,4 6, ,8 4,4 3,1 4,6 10,4 5,6 Q ,9 1,5 1 1,1 2,9 1,6 Q ,5 1,2 0,9 1,0 2,4 1,3 Q ,6 1,4 0,8 1,4 2,5 1,5 Q ,1 1,6 1,2 1,8 3,1 1,9 Udvalgte oplysninger om datagrundlag mv.: Sygedage omfatter fraværstyperne: Sygdom, Graviditetsbetinget sygdom, Arbejdsskade, Delvis syg nedsat tid, Delvis syg opgavefritagelse, Sygdom 56 refusion. Sygedage er opgjort som arbejdsdage og ikke som kalenderdage. Sygedage i weekenden er hermed ikke medtaget. Sygedage for ansatte, der ikke har 37 timer pr. uge, er medtaget som hele dage (100%). Antal ansatte (headcount) dækker over antallet af entydige månedslønnede ansatte. Antal ansatte pr. år er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal ansatte på årets første og sidste dag. HR arbejder på en ledelsesrapporteringsform, hvor enhederne kan sortere på fraværsperioder (herunder langtidsfravær), stillingstyper, køn, alder mv. Løsningen forventes at kunne implementeres i foråret Idet statistikkerne vedrører 2014, anvendes enhedsnavne og opdelinger som fx ADM. Kommentarer Imellem fakulteterne og ADM er der store forskelle i det registrerede sygefravær. ADM skiller sig ud med et fravær på 11,4 dage i 2014, mens ARTS blandt fakulteterne har det højeste registrerede fravær på 7 dage mod blot 3,9 dage på HE. ADM sfravær er dobbelt så højt som de fire hovedområders gennemsnitlige fravær på 5,2 dage (35141 sygedage/6769 ansatte). Fra 2013 til 2014 er der sket en stigning i det registrerede fravær på 0,9 dag pr. medarbejder. ARTS adskiller sig ved blot at have haft en stigning på 0,2 dag. I bilaget om sygefraværsstatistikken fremgår det, at der imellem institutterne og VD-områderne er væsentlige forskelle i fraværet. Planlægning har det højeste fravær af VD-områderne, og traditionelt er et arbejdsområde som rengøring også forbundet med mange fraværsdage. HR har med 17 dage et næsten ligeså højt fravær. Manglende registreringer af sygefravær gør sammenligninger svære og indebærer et potentielt økonomisk tab i forhold til manglende indhentning af lønrefusion ved længerevarende fravær, mens der også kan være personlige konsekvenser for medarbejdere ved eventuelt fravær ikke registreres fx ved forlængelse af ph.d-studier, skilsmisse, forsikringsspørgsmål mv. HR arbejder løbende på at forbedre registreringsdisciplinen, hvilket den nye ledelsesrapporteringsform beskrevet til venstre forhåbentligt vil bidrage til. AARHUS FEBRUAR

7 2. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb ARTS BSS HE ST ADM Q Q Q Q Kommentarer I 2014 gjorde s medarbejdere brug af 260 rådgivningsforløb mod 173 i Økonomiproces 2014 og afskedigelserne (se næste side) har bidraget markant til stigningen i antallet af rådgivningsforløb. Et stadigt større kendskab og gode erfaringer blandt medarbejdere og ledere med ordningen kan også forklare den øgede brug. Omvendt er det også vigtigt, at ordningen ikke bruges på bekostning af nærværende ledelse. Brugen af ordningen er et udtryk for, at der er forhold i arbejdsmiljøet, der har nødvendiggjort inddragelsen af psykologisk rådgivning. Det lokale kendskab til den visiterede del af ordningen omkring psykologisk rådgivning, hvor lederen informeres om, hvem og hvorfor ordningen benyttes, kan kaste yderligere lys over stigningen Rådgivningsforløb En tidlig henvendelse om psykologisk rådgivning, hvor problemer håndteres i opløbet, vil oftest være forbundet med mindre gener og eventuelt fravær end, hvis problemerne eskalerer og ikke håndteres eller håndteres på et senere tidspunkt. BSS adskiller sig ved ikke at have haft en stigning i antallet af rådgivningsforløb fra 2012 til I samme periode har de tre øvrige fakulteter alle oplevet en markant stigning i antallet af henvendelser (ARTS: 25 %; HE: 104 %; ST: 52 %), mens ADM har haft en stigning i antal henvendelser på 65 %. Af kvartalstallene fremgår det, at rådgivningstilbuddet blev benyttet i særlig høj grad i ADM og på ST i Q1 2014, mens de andre fakulteters tal er mere varierende. AARHUS FEBRUAR % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 27% 32% 14% FORDELINGEN AF RÅDGIVNINGSFORLØB Kommentarer 35% 32% 11% 8% 16% 18% 29% 32% 8% 19% 7% 13% ADM ST HE BSS ARTS Af diagrammet til venstre fremgår udviklingen i den procentvise fordeling af fakulteternes og ADM sbrug af rådgivningsordningen. På forrige side fremgik det, at antallet af forløb på HE er fordoblet fra 24 forløb i 2012 til 49 forløb i Dette indebærer, at HE sforbrug af ordningen i 2014 udgør 19 % af det samlede forbrug mod 14 % i I 2013 havde HE og BSS imidlertid det laveste antal forløb -13 stk. På trods af stigningen i det faktiske antal forløb har ARTS, ST og naturligvis BSS oplevet en relativ tilbagegang i det samlede forbrug på fra Administration har store udsving i det relative forbrug af ordningen fra 27 % i 2012 til 35 % i 2013 til 29 % i Anvendes antallet af ansatte (Headcount) pr fremgår forskellen på fakulteternes og ADM s brug af ordningen i 2014: : 260 forløb/8459 ansatte = 3,1 henvendelse pr. 100 ansatte ARTS: 35 forløb/983 ansatte = 3,6 henvendelse pr. 100 ansatte BSS: 18 forløb/899 ansatte = 2,0 henvendelse pr. 100 ansatte HE: 49 forløb/2241 ansatte = 2,2 henvendelse pr. 100 ansatte. ST: 82 forløb/2573 ansatte = 3,2 henvendelse pr. 100 ansatte. ADM: 76 forløb/1763 ansatte = 4,3 henvendelse pr. 100 ansatte. AARHUS FEBRUAR

8 RÅDGIVNINGSOMRÅDER - Q Q Q Q Rådgivningsområde Funktionsproblemer (fx faglige problemstillinger) Afskedigelse Samarbejdsproblemer Voldsomme hændelser Stress/udbrændthed Angst/Depression Misbrug Relationsproblemer Helbredsproblemer Total Kommentarer Rådgivningsområdet Stress/udbrændthed dominerer i alle tre år. 61 % i 2012, 79 % i 2013 og 57 % af henvendelserne i 2014 vedrører således Stress/udbrændthed. Afskedigelse præger billedet for 2014, idet 37 henvendelser (14 %) specifikt har vedrørt dette forhold. I 2012 og 2013 blev henholdsvis to og en henvendelser kategoriseret som Afskedigelse. Fraregnes de 37 forløb vedrørende Afskedigelse i 2014 har 67 % (149/223) af henvendelserne vedrørt Stress/udbrændthed, hvilket er et fald fra knap 80 % i AARHUS FEBRUAR FORDELINGEN AF RÅDGIVNINGSFORLØB 2014 INSTITUT/VD-OMRÅDE Arts Q Q Q Q Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Institut for Kultur og Samfund Institut for Uddannelse og Pædagogik Institut for Æstetik og Kommunikation Total Business and Social Sciences Q Q Q Q Herning Institut for Marketing og Organisation Institut for Økonomi Juridisk Institut Psykologisk Institut Institut for Statskundskab Institut for Erhvervskommunikation Total Enheder med under 20 medarbejdere er af anonymitetshensyn placeret i kategorien Øvrige. Health Q Q Q Q Institut for Biomedicin Institut for Klinisk Medicin Institut for Odontologi Skolen for klinikassistenter, tandplejere og kliniske tandteknikere Institut for Retsmedicin Institut for Folkesundhed Øvrige Total AARHUS FEBRUAR

9 FORDELINGEN AF RÅDGIVNINGSFORLØB 2014 INSTITUT/VD-OMRÅDE Science and Technology Q Q Q Q Institut for Agroøkologi Institut for Bioscience Institut for Datalogi Institut for Fysik og Astronomi Institut for Fødevarer Institut for Geoscience Institut for Husdyrvidenskab Institut for Kemi Institut for Miljøvidenskab Institut for Molekylærbiologi og Genetik Ingeniørhøjskolen Institut for Ingeniørvidenskab Øvrige Total Administration Q12014 Q Q Q Forskning og Talent, inkl. Internationalt Center og Forskningsstøtteenheden HR Administration - IT Kommunikation Studier Viden Stab og Strategi Økonomi og Planlægning Øvrige Total Enheder med under 20 medarbejdere er af anonymitetshensyn placeret i kategorien Øvrige. AARHUS FEBRUAR Anmeldte arbejdsskader ARTS BSS ST HE ADM 2013* * Antallet af ulykker adskiller sig fra tidligere oplyste tal, da medarbejdere kan anmelde arbejdsskader op til et år efter ulykkestidspunktet. Anmeldte arbejdsskader 2014 ADM 30% HE 23% ARTS 4% BSS 3% 3. ARBEJDSSKADER ST 40% Kommentarer For 2014 er der på nuværende tidspunkt anmeldt færre arbejdsskader end i Over 90 % af arbejdsskaderne sker på ST, HE og ADM. Den primære forskel skyldes sandsynligvis forskellen mellem arbejdsopgaver og arbejdsfunktioner mellem de våde og tørre områder og ADM. Af Arbejdstilsynets Årsopgørelse for 2013 udarbejdet november 2014 fremgår det, at der i branchegruppen Universiteter og forskning er anmeldt 186 arbejdsulykker i har således anmeldt forholdsvist mange arbejdsskader i Det er vigtigt, at man i de lokale ledelsesteams, arbejdsmiljøudvalg og -grupper løbende drøfter forebyggelse for at sikre, at medarbejderne ikke får kort-og langvarige gener af at gå på arbejde. Foruden skadelidtes helbred er et andet opmærksomhedspunkt de udgifter og omkostninger, der er forbundet med ulykkestilfældene og som betales lokalt. Udgifterne og omkostningerne kan fx være anmeldelses-og ankegebyrer, sygefravær, lægeerklæringer, ødelagt tøj, briller mv., godtgørelse for mén og tabt arbejdsfortjeneste, øget kollegial arbejdsbyrde samt interne administrationsomkostninger. AARHUS FEBRUAR

10 FRAVÆRSDAGE VED ARBEJDSSKADE Kommentarer Fraværsdage ved arbejdsskade 2014 ARTS BSS ST HE ADM Under 1 dag dage dage dage dage dage måneder måneder 1 1 En ulykke kan ifølge Arbejdsskadestyrelsen anerkendes som en arbejdsskade, hvis skaden er sket på grund af arbejdet, eller de forhold det er foregået under. Der skal være sammenhæng mellem arbejdet og årsagen til skaden. Hvis en medarbejder får en skade, mens medarbejderen er på arbejde, skyldes skaden ikke nødvendigvis arbejdet. Et ulykkestilfælde, fx hvor medarbejderen rejser sig fra en stol og får en diskusprolaps, skyldes ikke nødvendigvis arbejdet. Når der er sket en arbejdsulykke, har ifølge Arbejdstilsynet pligt til at anmelde ulykken senest ni dage efter ulykken, hvis medarbejderen er fraværende mere end en dag ud over tilskadekomstdagen. Ulykker med under en dags sygefravær anmeldes i tilfælde af efterfølgende gener samt ved udgifter til behandling, lægeerklæringer mv. Knap 60 % (44/74) af de anmeldte arbejdsskader vedrører skader med under en dags fravær. Hermed kan overvægten af arbejdsskader umiddelbart betragtes som mindre alvorlige. Udover de rapporterede arbejdsskader modtager HR også en mindre mængde anmeldelser af ulykkestilfælde og nærved-ulykker, som ikke opfylder Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynets kriterier for anmeldelse. Den lokale arbejdsmiljøorganisation bør imidlertid give tilstrækkelig opmærksomhed til nærvedulykkerne, så fremtidige ulykker forebygges. AARHUS FEBRUAR Kommentarer ARBEJDSSKADENS ART Arbejdsskadens art 2014 ARTS BSS ST HE ADM Overfladiske sår eller skader Åbne sår Luksation, forstuvning, forstrækning, brud Forgiftning, infektion Tandskader Hjernerystelse Forbrænding, skoldning, kontakt med røg 1 1 Andet Total Overfladiske sår eller skader 9% Forbrænding, skoldning, kontakt med røg 1% Arbejdsskadens art De anmeldte skader omhandler ofte ledskader, forstrækninger, brud og forstuvninger samt sår-skader. Henholdsvis 49 % og 25 % af arbejdsskaderne i 2014 vedrører således disse kategorier. Mange af ulykkerne skyldes formentlig uopmærksomhed, men ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen kan bidrage til, at mængden af disse og andre former for ulykker mindskes igennem påvirkning af medarbejderadfærd samt tydeliggørelse og ændring af fareforhold. Andet 14% Hjernerystelse 5% Åbne sår 16% Tandskader 3% Luksation, forstuvning, forstrækning, brud 49% Forgiftning, infektion 3% AARHUS FEBRUAR

11 FORDELINGEN AF ARBEJDSSKADER 2014 INSTITUT/VD-OMRÅDE ARTS 3 Institut for Uddannelse og Pædagogik 3 BSS 2 Øvrige 1 Institut for Erhvervskommunikation 1 HE 17 Institut for Biomedicin 8 Institut for Klinisk Medicin 7 Institut for Retsmedicin 1 Institut for Odontologi 1 ST 30 Institut for Husdyrvidenskab 8 Institut for Bioscience 2 Institut for Miljøvidenskab 1 Institut for Ingeniørvidenskab 1 Institut for Agroøkologi 7 Institut for Fødevarer 1 Institut for Geoscience 1 Institut for Fysik og Astronomi 1 Institut for Kemi 1 Nationalt Center for Miljø og Energi 1 Science Museerne 6 ADM 22 Planlægning 10 Økonomi 4 Viden 2 IT 1 HR 2 Studier 3 AARHUS FEBRUAR AARHUS 6

12 Sygefravær 2014 Datagrundlag Datagrundlaget antal ansatte, antal sygedage og de ansattes indplacering på enheder er baseret på oplysninger fra HRA. Bemærk at der kan være forskel mellem registreret fravær og reelt fravær. Enheder med under 20 medarbejdere er af anonymitetshensyn placeret i kategorien Øvrige. Antal ansatte Antal ansatte (Headcount) dækker over antallet af entydige månedslønnede ansatte (identifikation ved CPR nummer) herunder månedslønnede ph.d. er. Antal ansatte adskiller sig hermed fra optællingsmetoder som årsværk, Ansatte med ansættelse i flere enheder er talt med i de pågældende enheder. Antal ansatte pr. kvartal er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal ansatte på kvartalets første og sidste dag. Antal ansatte pr. år er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal ansatte på årets første og sidste dag. Udregningsmetoden af antal ansatte gør, at der ikke er overensstemmelse mellem årsopgørelsen og summen af de fire kvartaler. Sygedage Sygedage omfatter fraværstyperne: Sygdom, Graviditetsbetinget sygdom, Arbejdsskade, Delvis syg nedsat tid, Delvis syg opgavefritagelse, Sygdom 56 refusion. Sygedage er opgjort som arbejdsdage og ikke som kalenderdage. Sygedage i weekenden er hermed ikke medtaget. Sygedage for ansatte, der ikke har en fuldtidsstilling (37 timer pr. uge), er medtaget som hele dage (100 %). Sygedage, der ikke er registreret som 100 % fravær, er medtaget med den angivne fraværsprocent. Har en ansat skiftet institut, VD område mv. i et kvartal, er fraværet medregnet i begge enheder. På årsbasis vedrører dette højest 50 dage på hele. Sygedage for ansatte med Socialt Kapitel fx fleksjobbere er medtaget. Kontakt Statistikken er udarbejdet af HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen Ved spørgsmål, kommentarer eller ønsker kontakt venligst: Jacob Søndergaard Jensen, Læs mere om 's retningslinjer for fravær på

13 Hovedområde Sygedage Antal ansatte Arts ,0 Health ,9 Business and Social Sciences ,9 Science and Technology ,4 Administration , ,5 Hovedområde Enhed Institut/VD Sygedage Antal ansatte Arts 8107 Entreprenørskab og Innovation , Kultur og Samfund, Institut for , Uddannelse og pædagogik, Inst. f , Underv.udv. og Dig.Medier, Cent. f , Æstetik og Komm., Inst. f ,7 Øvrige , ,0 Health 1946 Biomedicin, Inst. f , Folkesundhed, Inst. f , HE Centre m.m , Klinisk Medicin, Inst f , Odontologi, Institut for , Retsmedicin, Institut for , SKT Skolen for Klin. ass., TP og KT ,7 Øvrige , ,9

14 Business and Social Sciences 3810 Herning , Erhvervskommunikation, Inst. f , Juridisk Institut , Marketing og Organisation, Inst. f , Psykologisk Institut , Statskundskab, Inst. f , Undervisning og Læring, Center for , Økonomi, Inst. f ,4 Øvrige , ,9 Science and Technology 1036 Agroøkologi, Institut for , Bioscience, Institut for , Datalogi, Institut for , Dekanat, ST , Fysik og Astronomi, Inst. f , Fødevarer, Institut for , Geoscience, Institut for , Husdyrvidenskab, Institut for , Ingeniørhøjskolen , Ingeniørvidenskab, Institut for , Interdisciplinær Nanotek., Cent.f , Kemi, Institut for , Matematik, Institut for , Miljøvidenskab, Inst. f , Molekylærbiologi og Genetik, Inst. f , Nanoscience, Interdisc. Forskersk , Science Museerne ,4 Øvrige , ,4 Administration 1771 Forskning og Talent , HR , IT , Kommunikation , Planlægning , Studier , Viden , Økonomi , Universitetsledelsens sekretariat ,7 Øvrige , ,4

15 Q Hovedområde Sygedage Antal ansatte Arts ,9 Health ,0 Business and Social Sciences ,5 Science and Technology ,1 Administration , ,6 Hovedområde Enhed Institut/VD Sygedage Antal ansatte Arts 8107 Entreprenørskab og Innovation , Kultur og Samfund, Institut for , Uddannelse og Pædagogik, Inst. f , Underv.udv. og Dig.Medier, Cent. f , Æstetik og Komm., Inst. f ,2 Øvrige , ,9 Health 1946 Biomedicin, Inst. f , Folkesundhed, Inst. f , HE Centre m.m , Klinisk Medicin, Inst f , Odontologi, Institut for , Retsmedicin, Institut for , SKT Skolen for Klin. ass., TP og KT ,4 Øvrige , ,9

16 Business and Social Sciences 3810 Herning , Erhvervskommunikation, Inst. f , Juridisk Institut , Marketing og Organisation, Inst. f , Psykologisk Institut , Statskundskab, Inst. f , Undervisning og Læring, Center for , Økonomi, Inst. f ,5 Øvrige , ,5 Science and Technology 1036 Agroøkologi, Institut for , Bioscience, Institut for , Datalogi, Institut for , Dekanat, ST , Fysik og Astronomi, Inst. f , Geoscience, Institut for , Husdyrvidenskab, Institut for , Ingeniørhøjskolen , Ingeniørvidenskab, Institut for , Institut for Fødevarer , Interdisciplinær Nanotek., Cent.f , Kemi, Institut for , Matematik, Institut for , Miljøvidenskab, Inst. f , Molekylærbiologi og Genetik, Inst. f , Nanoscience, Interdisc. Forskersk , Science Museerne ,9 Øvrige , ,1 Administration 1771 Forskning og Talent , HR , IT , Kommunikation , Planlægning , Studier , Viden , Økonomi , Universitetsledelsens sekretariat ,7 Øvrige , ,9

17 Q Hovedområde Sygedage Antal ansatte Arts ,5 Health ,9 Business and Social Sciences ,2 Science and Technology ,0 Administration , ,3 Hovedområde Enhed Institut/VD Sygedage Antal ansatte Arts 8107 Entreprenørskab og Innovation , Kultur og Samfund, Institut for , Uddannelse og Pædagogik, Inst. f , Underv.udv. og Dig.Medier, Cent. f , Æstetik og Komm., Inst. f ,3 Øvrige , ,5 Health 1946 Biomedicin, Inst. f , Folkesundhed, Inst. f , HE Centre m.m , Klinisk Medicin, Inst f , Odontologi, Institut for , Retsmedicin, Institut for , SKT Skolen for Klin. ass., TP og KT ,9 Øvrige , ,9

18 Business and Social Sciences 3810 Herning , Erhvervskommunikation, Inst. f , Juridisk Institut , Marketing og Organisation, Inst. f , Psykologisk Institut , Statskundskab, Inst. f , Undervisning og Læring, Center for , Økonomi, Inst. f ,3 Øvrige , ,2 Science and Technology 1036 Agroøkologi, Institut for , Bioscience, Institut for , Datalogi, Institut for , Dekanat, ST , Fysik og Astronomi, Inst. f , Geoscience, Institut for , Husdyrvidenskab, Institut for , Ingeniørhøjskolen , Ingeniørvidenskab, Institut for , Institut for Fødevarer , Interdisciplinær Nanotek., Cent.f , Kemi, Institut for , Matematik, Institut for , Miljøvidenskab, Inst. f , Molekylærbiologi og Genetik, Inst. f , Nanoscience, Interdisc. Forskersk , Science Museerne ,4 Øvrige , ,0 Administration 1771 Forskning og Talent , HR , IT , Kommunikation , Planlægning , Studier , Viden , Økonomi , Universitetsledelsens sekretariat ,7 Øvrige , ,4

19 Q Hovedområde Sygedage Antal ansatte Arts ,6 Health ,8 Business and Social Sciences ,4 Science and Technology ,4 Administration , ,5 Hovedområde Enhed Institut/VD Sygedage Antal ansatte Arts 8107 Entreprenørskab og Innovation , Kultur og Samfund, Institut for , Uddannelse og pædagogik, Inst. f , Underv.udv. og Dig.Medier, Cent. f , Æstetik og Komm., Inst. f ,1 Øvrige , ,6 Health 1946 Biomedicin, Inst. f , Folkesundhed, Inst. f , HE Centre m.m , Klinisk Medicin, Inst f , Odontologi, Institut for , Retsmedicin, Institut for , SKT Skolen for Klin. ass., TP og KT ,4 Øvrige , ,8

20 Business and Social Sciences 3810 Herning , Erhvervskommunikation, Inst. f , Juridisk Institut , Marketing og Organisation, Inst. f , Psykologisk Institut , Statskundskab, Inst. f , Undervisning og Læring, Center for , Økonomi, Inst. f ,2 Øvrige , ,4 Science and Technology 1036 Agroøkologi, Institut for , Bioscience, Institut for , Datalogi, Institut for , Dekanat, ST , Fysik og Astronomi, Inst. f , Geoscience, Institut for , Husdyrvidenskab, Institut for , Ingeniørhøjskolen , Ingeniørvidenskab, Institut for , Institut for Fødevarer , Interdisciplinær Nanotek., Cent.f , Kemi, Institut for , Matematik, Institut for , Miljøvidenskab, Inst. f , Molekylærbiologi og Genetik, Inst. f , Nanoscience, Interdisc. Forskersk , Science Museerne ,3 Øvrige , ,4 Administration 1771 Forskning og Talent , HR , IT , Kommunikation , Planlægning , Studier , Viden , Økonomi , Universitetsledelsens sekretariat ,6 Øvrige , ,5

21 Q Hovedområde Sygedage Antal ansatte Arts ,0 Health ,0 Business and Social Sciences ,5 Science and Technology ,8 Administration , ,8 Hovedområde Enhed Institut/VD Sygedage Antal ansatte Arts 8107 Entreprenørskab og Innovation , Kultur og Samfund, Institut for , Uddannelse og pædagogik, Inst. f , Underv.udv. og Dig.Medier, Cent. f , Æstetik og Komm., Inst. f ,9 Øvrige , ,0 Health 1946 Biomedicin, Inst. f , Folkesundhed, Inst. f , HE Centre m.m , Klinisk Medicin, Inst f , Odontologi, Institut for , Retsmedicin, Institut for , SKT Skolen for Klin. ass., TP og KT ,0 Øvrige , ,0

22 Business and Social Sciences 3810 Herning , Erhvervskommunikation, Inst. f , Juridisk Institut , Marketing og Organisation, Inst. f , Psykologisk Institut , Statskundskab, Inst. f , Undervisning og Læring, Center for , Økonomi, Inst. f ,3 Øvrige , ,5 Science and Technology 1036 Agroøkologi, Institut for , Bioscience, Institut for , Datalogi, Institut for , Fysik og Astronomi, Inst. f , Geoscience, Institut for , Husdyrvidenskab, Institut for , Ingeniørhøjskolen , Ingeniørvidenskab, Institut for , Institut for Fødevarer , Interdisciplinær Nanotek., Cent.f , Kemi, Institut for , Matematik, Institut for , Miljøvidenskab, Inst. f , Molekylærbiologi og Genetik, Inst. f , Nanoscience, Interdisc. Forskersk , Science Museerne ,3 Øvrige , ,8 Administration 1771 Forskning og Talent , HR , IT , Kommunikation , Planlægning , Studier , Viden , Økonomi , Universitetsledelsens sekretariat ,0 Øvrige , ,0

23 Sygefravær 2013 Datagrundlag Datagrundlaget antal ansatte, antal sygedage og de ansattes indplacering på enheder er baseret på oplysninger fra HRA. Bemærk at der kan være forskel mellem registreret fravær og reelt fravær. Enheder med under 20 medarbejdere er af anonymitetshensyn placeret i kategorien Øvrige. Antal ansatte Antal ansatte (Headcount) dækker over antallet af entydige månedslønnede ansatte (identifikation ved CPR nummer) herunder månedslønnede ph.d. er. Antal ansatte adskiller sig hermed fra optællingsmetoder som årsværk, Ansatte med ansættelse i flere enheder er talt med i de pågældende enheder. Antal ansatte pr. kvartal er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal ansatte på kvartalets første og sidste dag. Antal ansatte pr. år er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal ansatte på årets første og sidste dag. Udregningsmetoden af antal ansatte gør, at der ikke er overensstemmelse mellem årsopgørelsen og summen af de fire kvartaler. Sygedage Sygedage omfatter fraværstyperne: Sygdom, Graviditetsbetinget sygdom, Arbejdsskade, Delvis syg nedsat tid, Delvis syg opgavefritagelse, Sygdom 56 refusion. Sygedage er opgjort som arbejdsdage og ikke som kalenderdage. Sygedage i weekenden er hermed ikke medtaget. Sygedage for ansatte, der ikke har en fuldtidsstilling (37 timer pr. uge), er medtaget som hele dage (100 %). Sygedage, der ikke er registreret som 100 % fravær, er medtaget med den angivne fraværsprocent. Har en ansat skiftet institut, VD område mv. i et kvartal, er fraværet medregnet i begge enheder. På årsbasis vedrører dette højest 50 dage på hele. Sygedage for ansatte med Socialt Kapitel fx fleksjobbere er medtaget. Kontakt Statistikken er udarbejdet af HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen Ved spørgsmål, kommentarer eller ønsker kontakt venligst: Jacob Søndergaard Jensen, Læs mere om 's retningslinjer for fravær på

24 Hovedområde Sygedage Antal ansatte Arts ,8 Health ,1 Business and Social Sciences ,4 Science and Technology ,6 Administration , ,6 Hovedområde Enhed Institut/VD Sygedage Antal ansatte Arts 8107 Entreprenørskab og Innovation , Kultur og Samfund, Institut for , Uddannelse og Pædagogik, Inst. f , Underv.udv. og Dig.Medier, Cent. f , Æstetik og Komm., Inst. f ,6 Øvrige , ,8 Health 1946 Biomedicin, Inst. f , Folkesundhed, Inst. f , HE Centre m.m , Klinisk Medicin, Inst f , Odontologi, Institut for , Retsmedicin, Institut for , SKT Skolen for Klin. ass., TP og KT ,0 Øvrige , ,1

25 Business and Social Sciences 3810 Herning , BS, Forskeruddannelsen , Erhvervskommunikation, Inst. f , Juridisk Institut , Marketing og Organisation, Inst. f , Psykologisk Institut , Statskundskab, Inst. f , Undervisning og Læring, Center for , Økonomi, Inst. f ,9 Øvrige , ,4 Science and Technology 1036 Agroøkologi, Institut for , Bioscience, Institut for , Datalogi, Institut for , Dekanat, ST , Fysik og Astronomi, Inst. f , Geoscience, Institut for , Husdyrvidenskab, Institut for , Ingeniørhøjskolen , Ingeniørvidenskab, Institut for , Institut for Fødevarer , Interdisciplinær Nanotek., Cent.f , Kemi, Institut for , Matematik, Institut for , Miljøvidenskab, Inst. f , Molekylærbiologi og Genetik, Inst. f , Nanoscience, Interdisc. Forskersk , Science Museerne ,8 Øvrige , ,5 Administration 1771 Forskning og Talent , HR , IT , Kommunikation , Planlægning , Studier , Viden , Økonomi , Universitetsledelsens sekretariat ,7 Øvrige , ,4

26 Q Hovedområde Sygedage Antal ansatte Arts ,1 Health ,9 Business and Social Sciences ,2 Science and Technology ,5 Administration , ,8 Hovedområde Enhed Institut/VD Sygedage Antal ansatte Arts 8107 Entreprenørskab og Innovation , Kultur og Samfund, Institut for , Uddannelse og Pædagogik, Inst. f , Underv.udv. og Dig.Medier, Cent. f , Æstetik og Komm., Inst. f ,5 Øvrige , ,0 Health 1946 Biomedicin, Inst. f , Folkesundhed, Inst. f , HE Centre m.m , Klinisk Medicin, Inst f , Odontologi, Institut for , Retsmedicin, Institut for , SKT Skolen for Klin. ass., TP og KT ,7 Øvrige , ,9

27 Business and Social Sciences 3810 Herning , BS, Forskeruddannelsen , Erhvervskommunikation, Inst. f , Juridisk Institut , Marketing og Organisation, Inst. f , Psykologisk Institut , Statskundskab, Inst. f , Økonomi, Inst. f ,7 Øvrige , ,2 Science and Technology 1036 Agroøkologi, Institut for , Bioscience, Institut for , Datalogi, Institut for , Dekanat, ST , Fysik og Astronomi, Inst. f , Geoscience, Institut for , Husdyrvidenskab, Institut for , Ingeniørhøjskolen , Ingeniørvidenskab, Institut for , Institut for Fødevarer , Interdisciplinær Nanotek., Cent.f , Kemi, Institut for , Matematik, Institut for , Miljøvidenskab, Inst. f , Molekylærbiologi og Genetik, Inst. f , Nanoscience, Interdisc. Forskersk , Science Museerne ,1 Øvrige , ,5 Administration 1771 Forskning og Talent , HR , IT , Kommunikation , Planlægning , Studier , Viden , Økonomi , Universitetsledelsens sekretariat ,9 Øvrige , ,4

28 Q Hovedområde Sygedage Antal ansatte Arts ,5 Health ,7 Business and Social Sciences ,0 Science and Technology ,0 Administration , ,2 Hovedområde Enhed Institut/VD Sygedage Antal ansatte Arts 8107 Entreprenørskab og Innovation , Kultur og Samfund, Institut for , Uddannelse og Pædagogik, Inst. f , Underv.udv. og Dig.Medier, Cent. f , Æstetik og Komm., Inst. f ,9 Øvrige , ,5 Health 1946 Biomedicin, Inst. f , Folkesundhed, Inst. f , HE Centre m.m , Klinisk Medicin, Inst f , Odontologi, Institut for , Retsmedicin, Institut for , SKT Skolen for Klin. ass., TP og KT ,7 Øvrige , ,7

29 Business and Social Sciences 3810 Herning , Erhvervskommunikation, Inst. f , Juridisk Institut , Marketing og Organisation, Inst. f , Psykologisk Institut , Statskundskab, Inst. f , Undervisning og Læring, Center for , Økonomi, Inst. f ,2 Øvrige , ,0 Science and Technology 1036 Agroøkologi, Institut for , Bioscience, Institut for , Datalogi, Institut for , Dekanat, ST , Fysik og Astronomi, Inst. f , Geoscience, Institut for , Husdyrvidenskab, Institut for , Ingeniørhøjskolen , Ingeniørvidenskab, Institut for , Institut for Fødevarer , Interdisciplinær Nanotek., Cent.f , Kemi, Institut for , Matematik, Institut for , Miljøvidenskab, Inst. f , Molekylærbiologi og Genetik, Inst. f , Nanoscience, Interdisc. Forskersk , Science Museerne ,3 Øvrige , ,0 Administration 1771 Forskning og Talent , HR , IT , Kommunikation , Planlægning , Studier , Viden , Økonomi , Universitetsledelsens sekretariat ,7 Øvrige , ,1

30 Q Hovedområde Sygedage Antal ansatte Arts ,3 Health ,7 Business and Social Sciences ,2 Science and Technology ,9 Administration , ,2 Hovedområde Enhed Institut/VD Sygedage Antal ansatte Arts 8107 Entreprenørskab og Innovation , Kultur og Samfund, Institut for , Uddannelse og Pædagogik, Inst. f , Underv.udv. og Dig.Medier, Cent. f , Æstetik og Komm., Inst. f ,2 Øvrige , ,3 Health 1946 Biomedicin, Inst. f , Folkesundhed, Inst. f , HE Centre m.m , Klinisk Medicin, Inst f , Odontologi, Institut for , Retsmedicin, Institut for , SKT Skolen for Klin. ass., TP og KT ,6 Øvrige , ,6

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q1 2015 - SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ 1. SYGEFRAVÆR Sygefravær 2015 ARTS BSS HE ST FA Øvrige 1 Sygedage Q1 2015

Læs mere

Indstilling Det indstilles, at status på sygefravær og psykologisk rådgivning tages til efterretning.

Indstilling Det indstilles, at status på sygefravær og psykologisk rådgivning tages til efterretning. Møde den: 24/2 2015 Møde: ST FAMU møde Punktejer: Karin Rosengaard Pedersen Eventuel gæst: Dato: 23/2 2015 Side 1/3 Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Orienteringspunkt (sæt kryds)

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q2 2015 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb ARTS BSS HE ST FA Øvrige Q1

Læs mere

AU Sygefravær Kontakt Statistikken er udarbejdet af AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen

AU Sygefravær Kontakt Statistikken er udarbejdet af AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen 15 09 2014 AU Sygefravær 2014 Datagrundlag Datagrundlaget antal ansatte, antal sygedage og de ansattes indplacering på enheder er baseret på oplysninger fra AUHRA. Bemærk at der kan være forskel mellem

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q1 2017 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR HR 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute of Advanced

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær. Dato: 15.november 2016 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: 23. november 2016 Møde: Møde i LAMU Punktejer: NJRA Gæst: Emne Arbejdsmiljøstatistik Q3 2016 Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q2 2017 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR HR GUST 2017 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2016 indeholder data om anvendelse af psykologisk rådgivning, arbejdsulykker og om sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2016 indeholder data om anvendelse af psykologisk rådgivning, arbejdsulykker og om sygefravær. Dato: 20. februar 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, sygefravær og arbejdsskader.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, sygefravær og arbejdsskader. Mødedato: 2. marts 2016 Møde: ST FAMU møde Punktejer: Karin Rosengaard Gæst: Emne Punkt 4.1 Sygefrav ær og Psykologisk Rådgivning Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 20. februar 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 9. august 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

7. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet

7. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet AARHUS UNIVERSITET Møde den: 4. juni 2015 kl. 14.00-15.00 Mødelokale: 1445-313 (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte Jessing, Gitte

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2017 indeholder data om sygefravær, arbejdsulykker og om anvendelse psykologisk rådgivning

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2017 indeholder data om sygefravær, arbejdsulykker og om anvendelse psykologisk rådgivning Dato: 19. februar 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

3. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet

3. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet Møde den: 23. maj 2016 kl. 09.00-11.00 Mødelokale: 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LAMU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte Jessing, Gitte Gjøde, Gitte Pedersen

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 15. november 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU

ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 Opsummering : Sygefravær Det gennemsnitlige sygefravær er steget i perioden 2015-2017. Fraværet er uændret fra 2016 til 2017. Lidt

Læs mere

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand)

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand) AARHUS ARTS LAMU-møde i ACA den 24. november 2015 Kl. 10.00-12:00 (Fællesmøde med LSU kl. 10.00-11.00) Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis

Læs mere

Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU

Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU AARHUS UNIVERSITET 15. FEBRUAR 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT AU HR 1. Sygefravær 2015-2017 Institut-/Enhedsniveau Arts Antal sygedage

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 3. oktober 2016, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne Lindholm Behnk,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 7. september 2017 kl. 13.30-15.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Søren Dam, Mads

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T.

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11: Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11: Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger AARHUS Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11:30 2640-031 - Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen,

Læs mere

LSU-møde den 6. december, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut

LSU-møde den 6. december, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut LSU-møde den 6. december, kl. 11.00 12.00 Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut Deltagere: Jan Tønnesvang, Mimi Mehlsen, Helle Spindler, Carsten Dalsager, Torsten Kolind, Anette Christensen,

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 16. august 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

For at kunne sammenligne Arbejdsmiljøstatistikken for Q med data for 2017 vedlægges Arbejdsmiljøstatistikken

For at kunne sammenligne Arbejdsmiljøstatistikken for Q med data for 2017 vedlægges Arbejdsmiljøstatistikken Dato: 25. maj 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 22. juni 2017, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne Lindholm Behnk,

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Ole Rahn; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Ole Rahn; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 15. marts 2017, kl. 13.45-14.45 (tidspunkt ændret) Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 114 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ)

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ) AARHUS ARTS Den 24. november 2015 Dagsorden LSU-møde i ACA Kl. 9:00-10:00 Fælles LSU/LAMU møde i ACA Kl. 10:00-11:00 Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017

Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017 AARHUS UNIVERSITET 25. MAJ 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT Introduktion til arbejdsmiljøstatistik kvartaler FAMU I den kvartalsopdelte arbejdsmiljøstatistik

Læs mere

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand)

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand) AARHUS UNIVERSITET ARTS Ekstraordinært LAMU-møde i ACA den 18. september 2015 Kl. 11:00-12:00 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lok. 440 Emdrup lokale A204 Mødedeltagere: Medarbejdere Berit Granum Lars Friis

Læs mere

Dagsorden. Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde

Dagsorden. Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde ST FAMU møde den 1/3 2017. Side 1 af 66 Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale 1525-626 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Dagsorden Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian

Læs mere

Deltagere LAMU: Steen H. Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Birgitte R. Eriksen, Michael Andersen

Deltagere LAMU: Steen H. Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Birgitte R. Eriksen, Michael Andersen AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dagsorden Bente Pedersen Dato: 1. marts 2018 Side 1/1 Mødedato: 6. marts 2018 kl. 11.00-11.30 LAMU/LSU, 11.30-12.30 LAMU Mødested: Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard 9, bygning

Læs mere

4. MUS 2015 Ønsker til gennemgående tema(er), der ønskes diskuteret ved efterårets MUS

4. MUS 2015 Ønsker til gennemgående tema(er), der ønskes diskuteret ved efterårets MUS AARHUS UNIVERSITET Møde den: 11. juni 2015 kl. 12.00-14.00 Mødelokale 1431-013/015 (videolink 1431015) Møde i LSU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anna Mette

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 22. september 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 012 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; John Westensee;

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikkerne dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikkerne dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt kryds) Lukket punkt (sæt kryds) Emne Arbejdsmiljøstatistikker

Læs mere

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl Møde den: 18. januar 2017, kl. 09:30 11:00 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 4. december 2017 kl. 10-12 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Mads Rasmussen, Antonio

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 24. marts 2015, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021 + 023 ASU-sekretariatet Lizzi Edlich Dagsorden

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. april 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. april 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Møde den: 9. april 2018 kl 10.15-12.00 Mødelokale 1445-025 Møde i LSU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anne Vedsted, Bente Lynge Hannestad,

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) AARHUS Møde den: 31. august 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard,

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) AARHUS Møde den: 31. august 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard,

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Referat Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda

Læs mere

Møde den: 13. juni 2019 kl Mødelokale: Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU ( )

Møde den: 13. juni 2019 kl Mødelokale: Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU ( ) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. juni 2019 kl. 13.30-16.00 Mødelokale: 1445-017 Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU (13.30-15.00) Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise

Læs mere

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) 16. maj 2017 Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Dato: 5. maj 2017 Aarhus Universitet - HR Møde tirsdag den 16. maj 2017 kl. 13.00-15.00.

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 42 Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale 1521-220 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Dagsorden Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen

Læs mere

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET Dagsorden Ole Jensen Dato: 23. februar 2018 Mødeemne: LSU/LAMU fælles møde i ACA Mødedato: Den 2. marts 2018 kl. 10:00-11:00 Mødested: Aarhus lokale 1443-441, Emdrup lokale 011 Side 1/1 Deltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Fællesmødet med LSU. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse: Ændring af forretningsorden

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Fællesmødet med LSU. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse: Ændring af forretningsorden Fo AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dagsorden Bente Pedersen Dato: 30. maj 2018 Side 1/1 Mødedato: 7. juni 2018 kl. 11.00-12.30 (fællesmøde med LSU kl. 11.00-11.30) Mødested: Katrinebjergvej 89F, bygning 5132,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B. 2. Forslag til ny mødestruktur. 3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B. 2. Forslag til ny mødestruktur. 3. Godkendelse af dagsorden Dagsorden Anna Haurdahl Dato: 17. november 2017 Side 1/2 Mødedato: 23. november 2017, kl. 09:00 10:30 Mødested: Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger Deltagere:

Læs mere

1. Kl : Godkendelse af dagsorden Side 1/3

1. Kl : Godkendelse af dagsorden Side 1/3 AARHUS UNIVERSITET Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ekstraordinært møde den 16. januar 2015, kl. 10.00-13.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021 + 023 ASU-sekretariatet

Læs mere

Lønforhandlingerne vil blive gennemført i uge 25 og arbejdet forventes at være færdigt inden udgangen af juni måned.

Lønforhandlingerne vil blive gennemført i uge 25 og arbejdet forventes at være færdigt inden udgangen af juni måned. AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 7. juni 2018 kl. 9.30-11.30 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 133 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Nikolaj Harbjerg, Søren

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 12. april 2016 kl 13.00-15.00 Mødelokale 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LSU for Uddannelse

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 12. april 2016 kl 13.00-15.00 Mødelokale 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LSU for Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Møde den: 12. april 2016 kl 13.00-15.00 Mødelokale 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LSU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anna Mette Morthorst,

Læs mere

2. Økonomi Formanden orienterer om Økonomiregnskab 2 og budget 2019, herunder status på besparelser.

2. Økonomi Formanden orienterer om Økonomiregnskab 2 og budget 2019, herunder status på besparelser. AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 21. september 2018 kl. 9.30-11.30 Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C, bygning 1611, lokale 121B Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere:

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 20. juni 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 20. juni 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Møde den: 20. juni 2018 kl 12.00-14.00 Mødelokale 1445-017 Møde i LSU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anne Vedsted, Bente Lynge Hannestad,

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 1. juni 2017, kl. 10.30-12.00 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 114 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm

Læs mere

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent)

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 12. marts 2018 kl. 9.30-11.00 Mødelokale: Kristians kontor Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen,

Læs mere

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: Møde den: 15.september 2017 kl. 9.30-11.30 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Ditte Jessing, Gitte Gjøde, Gitte Pedersen

Læs mere

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Institut Kultur og Samfund Internationalisering (uddannelse, ph.d., forskning) Kirsten Nørgaard knn@adm.au.d Tlf.: 21665695 Lene

Læs mere

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: AARHUS UNIVERSITET Møde den: 15.september 2017 kl. 9.30-11.30 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Ditte Jessing, Gitte Gjøde,

Læs mere

2. AU s kriseberedskab Anders Kragh Moestrup er inviteret som gæst til at understøtte drøftelsen af følgende:

2. AU s kriseberedskab Anders Kragh Moestrup er inviteret som gæst til at understøtte drøftelsen af følgende: AARHUS Bilag 5a er leveret separat til mødet. Det kan udleveres ved henvendelse til Signe Osbahr. Møde den: 26. oktober 2016 kl. 10.30-12.30 Mødelokale: 1445-031 (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU

Læs mere

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Institut Kultur og Samfund Internationalisering (uddannelse, ph.d., forskning) Kirsten Nørgaard knn@adm.au.d Tlf.: 21665695 Lene

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET Møde den 8. oktober 2013, kl. 12.00-14.00 Jens Baggesens Vej 51-53, 8200 Aarhus N Bygning 5221, lokale 318 Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Dagsorden for ASU møde den

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B

Referat AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B Side 1/5 Mødedato: 23. november 2017, kl. 09.00 10.30 Mødested: Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger Deltagere: Afbud: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen,

Læs mere

5. MUS Det drøftes, om LSU ønsker et eller flere særlige temaer for årets MUS-samtaler

5. MUS Det drøftes, om LSU ønsker et eller flere særlige temaer for årets MUS-samtaler AARHUS UNIVERSITET Møde den: 17. september 2018 kl 13.00-15.00 Mødelokale 1445-017 Møde i LSU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anne Vedsted, Bente Lynge Hannestad,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN. Dagsorden

AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET ST FAMU møde den: 11.12.2014 kl. 13.00 15.00 AU Aarhus, Fysik, Ny Munkegade 120 Mødelokale 1520-732 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen Brøchner

Læs mere

Møde den: 24. februar 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 24. februar 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: AARHUS Møde den: 24. februar 2017 kl. 12.00-14.00 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte Jessing, Gitte Gjøde,

Læs mere

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Læs mere

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning Bilag 3.2c Grupperede registreringer over nærved ulykker og anmeldte arbejdsskader i ST opgjort fra d. 01/01 2013 til d. 27/11 2014 Gruppering: Antal ulykker i alt: 2013 2014 Bygning 4 3 1 Trafik 5 3 2

Læs mere

Punkter til skriftlig orientering: (Punkter under skriftlig orientering gennemgås ikke på mødet, men eventuelle spørgsmål kan besvares.

Punkter til skriftlig orientering: (Punkter under skriftlig orientering gennemgås ikke på mødet, men eventuelle spørgsmål kan besvares. AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 6. december 2016, kl. 14.15-15.15 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 012 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; John Westensee;

Læs mere

LSU-møde den 26. juni 2018, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut

LSU-møde den 26. juni 2018, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut LSU-møde den 26. juni 2018, kl. 14.30 16.00 Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut Deltagere: Jan Tønnesvang, Mimi Mehlsen, Helle Spindler, Carsten Dalsager, Torsten Kolind, Anette Christensen,

Læs mere

Procesbeskrivelse for adgange og aftaler på ST

Procesbeskrivelse for adgange og aftaler på ST Procesbeskrivelse for adgange og aftaler på ST Implementeres fra 1. april 2019. Alle dokumenter vedr. adgange og aftaler i forbindelse med ansættelse hos ST journaliseres på sagsgruppe 22493, Adgange og

Læs mere

Arbejdsskadestatistik

Arbejdsskadestatistik K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Arbejdsskadestatistik for 2011 Arbejdsmiljø & Samarbejde / januar 2012 Indhold Side 3 Side 5 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Indledning Arbejdsulykke Arbejdsskadeerstatninger

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (møde den 11. marts 2016) Bilag: Referat LAMU-møde

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (møde den 11. marts 2016) Bilag: Referat LAMU-møde ARTS LAMU-møde i ACA d. 25. maj 2016 Kl. 10.00 12.00 (Fællesmøde med LSU kl. 10.00 11.00 ) Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 340 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis (LF) Birgitte

Læs mere

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK)

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Bestand af Full Degree ordinære og studerende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab

Læs mere

QUICK GUIDE TIL HIGH LEVEL DELEGATIONSBESØG OG INDGÅELSE AF SAMARBEJDSAFTALER PÅ AU ST

QUICK GUIDE TIL HIGH LEVEL DELEGATIONSBESØG OG INDGÅELSE AF SAMARBEJDSAFTALER PÅ AU ST 1 Quick Guide Delegationsbesøg & Samarbejdsaftaler Sci Tech QUICK GUIDE TIL HIGH LEVEL DELEGATIONSBESØG OG INDGÅELSE AF SAMARBEJDSAFTALER PÅ AU ST Introduktion I takt med at Aarhus Universitets placering

Læs mere

Det er i anmeldelser med forventet fravær stigningen kan ses, stigningen er fra 16 anmeldelser i 2012 til 21 anmeldelser i 2013 med fravær (tabel 2).

Det er i anmeldelser med forventet fravær stigningen kan ses, stigningen er fra 16 anmeldelser i 2012 til 21 anmeldelser i 2013 med fravær (tabel 2). Vedrørende: Anmeldte arbejdsskader Socialområdet 2013 i forhold til 2012 Sagsnavn: Arbejdsmiljøarbejdet Social og Arbejdsmarked 2014 Sagsnummer: 87.00.00-A00-3-14 Skrevet af: Dorthe Undall-Behrend Forvaltning:

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Udvikling 2010 til 2016

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Udvikling 2010 til 2016 O:\FA_REGIST\Statistik\Studietal til universitetsledelsen\\1 Oktober \Bestand og produktion\til mails\bestand_0110_2010_ under fane Pivot_2010_ Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1.

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til 2016 DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab (Emdrup), bachelor AR Pædagogik og Uddannelse bachelor - - - - - 284 263-21

Læs mere

Litteraturhistorie, bachelor Medievidenskab, bachelor

Litteraturhistorie, bachelor Medievidenskab, bachelor Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree bachelor AR DPU - Danmarks institut for Pædagogik

Læs mere

Sum af Antal. Difference 2010 til Difference 2014 til Grad AE_FAK Institut Fagområde AE_grad

Sum af Antal. Difference 2010 til Difference 2014 til Grad AE_FAK Institut Fagområde AE_grad Produktion af færdiguddannede bachelorer og kandidater pr. 1. oktober i perioden 2010 Data fra AU Herning STADS og IHA STADS blev indkonverteret i AU STADS efter 1. oktober 2013 og indgår derfor som samlede

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk, Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk, Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent) AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 5. oktober 2017, kl. 10.45-11.45 Sted: Nordre Ringgade 1, Bygning 1431, lokale 015 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm

Læs mere

Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017

Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017 Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017 Møde den 14. marts 2017 kl. 13.00-15.00, mødelokale 1431-021. Videolink 1431-023. Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) AMR Hans-Peter Degn,

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2014 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal År Bachelor AR Institut for Kultur

Læs mere

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab O:\FA_REGIST\Statistik\Oktobertal\\Bestand\Bestand_0110_2010 201016_rev1412 under fane Pivot_2010 Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til (Studerende

Læs mere

Det er derfor umuligt for denne kategori, at undersøge om der er flere eller færre arbejdsulykker i 2014 i denne kategori.

Det er derfor umuligt for denne kategori, at undersøge om der er flere eller færre arbejdsulykker i 2014 i denne kategori. Vedrørende: Anmeldte arbejdsskader Socialområdet 2014 i forhold til 2013 Sagsnavn: Arbejdsmiljøarbejdet i Social og Arbejdsmarked 2015 Sagsnummer: 87.00.00-A00-2-15 Skrevet af: Dorthe Undall-Behrend Forvaltning:

Læs mere

Referat. Møde den: 6. marts 2017 kl Mødelokale Aarhus BSS FAMU møde

Referat. Møde den: 6. marts 2017 kl Mødelokale Aarhus BSS FAMU møde Møde den: 6. marts 2017 kl. 10-11.30 Mødelokale 1328-120 Referat Aarhus BSS FAMU møde Deltagere: Anja Zimmerdahl, Carsten Dalsager, Anita Birch Trosborg, Anette Storgaard, Merete Elmann, Niels Jørgen Relsted,

Læs mere

T:\Statistik\Studietal til universitetsledelsen\2012\10 30_oktobertal\Produktion_Færdiguddannede_011012_rev under fane Produktion_2010_2012

T:\Statistik\Studietal til universitetsledelsen\2012\10 30_oktobertal\Produktion_Færdiguddannede_011012_rev under fane Produktion_2010_2012 Oktobertal for Produktion, dvs. færdiguddannede bachelorer og er pr. 1. oktober 2012 Revideret 10. december 2012 AE_HO AE_Institut AE_Fagområde AE_Tekst STUDIERETNING Bachelor Kandidat I alt Bachelor Kandidat

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) AARHUS Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 8. december 2016, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Referat Ny Munkegade 120 Lokale 1525-626 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen (daglig

Læs mere

O:\FA_Analyseogindb\552_STÅ_bestand_og_bopælsstatistik\Oktobertal\2018\Bestand_Oktober\Bestand_0110_2014_2018_Rev_ _stjerner undr fane Tabel

O:\FA_Analyseogindb\552_STÅ_bestand_og_bopælsstatistik\Oktobertal\2018\Bestand_Oktober\Bestand_0110_2014_2018_Rev_ _stjerner undr fane Tabel Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2014 til 2018 Bachelor Arts DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse Uddannelsesvidenskab Uddannelsesvidenskab, bachelor 593

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse halvår Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse halvår Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 2013 1. halvår Personale / HR 1 1. Indledning Arbejdsmiljøopgørelsen udarbejdes hvert kvartal og indeholder en status over de arbejdsulykker, der er anmeldt og registreret, samt en

Læs mere

Sygefravær og personaleomsætning - Psykiatri og Social Sygefravær Perioden juli 2012 juni 2013 Antal fuldtidsstillinger Gennemsnitligt antal sygedage pr. fuldtidsstilling Gennemsnitligt antal sygedage

Læs mere

Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Anja Munch Larsen, Anna Haurdahl

Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Anja Munch Larsen, Anna Haurdahl Side 1/5 Mødedato: 24. maj 2018 kl. 09.00-11.00 Mødested: 1918-129 IT-Undervisningslokale Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger LAMU deltagere: LSU deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Esther

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2013 til 2017

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2013 til 2017 Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2013 til 2017 Uddannelsestype Fakultet Insitut Fagområde Administrativ enhed 2013 2014 2015 2016 2017 Bachelor Arts DPU - Danmarks institut

Læs mere

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent)

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 14. juni 2018 kl. 13.00-14.30 Mødelokale: Kristians kontor Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen,

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET

Referat AARHUS UNIVERSITET Referat Lars Bo Nørgaard Dato: 22. marts 2019 Side 1/2 Mødedato: 21. marts 2019 kl. 10.3011.15 Mødested: 1918135 ITUndervisningslokale Mødeemne: Ekstraordinært LSU Økonomi og Bygninger Deltagere: Niels

Læs mere

./. Uddrag af anbefalingerne fra Ledelseskommissionens anbefalinger til bedre ledelse i det offentlige.

./. Uddrag af anbefalingerne fra Ledelseskommissionens anbefalinger til bedre ledelse i det offentlige. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Lars Bo Nørgaard Dato: 18. januar 2019 Side 1/2 Mødedato: 24. januar 2019 kl. 9.45-11.00 Mødested: 1918-129 IT-Undervisningslokale Mødeemne: LAMU/LSU møde LAMU deltagere: LSU

Læs mere

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende Bestand 01.10.2013 Antal indskrevne ordinære studerende Antal STUDIENR 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 Difference Difference Difference AE_HO AE_Institut

Læs mere

År Uddannelsesniveau Fakultet Institut Fagområde Uddannelse Bachelor Arts DPU Danmarks institut for Pædagogik og

År Uddannelsesniveau Fakultet Institut Fagområde Uddannelse Bachelor Arts DPU Danmarks institut for Pædagogik og År Uddannelsesniveau Fakultet Institut Fagområde Uddannelse 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Bachelor Arts DPU Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse Uddannelsesvidenskab Uddannelsesvidenskab, bachelor

Læs mere