Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby"

Transkript

1 Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Publikationer er kun udgivet i elektronisk form på:

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 5 3 Vurdering af de enkelte kriterier 8

4 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af udbud af nyt profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy med udbud i Lyngby. Undervisningen vil finde sted på Trongårdsvej 44 i Kgs. Lyngby. EVA indstiller udbuddet til: Afslag på akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af om udbuddet opfylder alle de kriterier der ligger til grund for akkreditering af nye udbud. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbuddet opfylder kriterierne om: Efterspørgsel og aftagerkontakt (kriterium 1) Fagligt miljø (kriterium 5) Faciliteter og ressourcer (kriterium 6) Kvalitetssikring (kriterium 7). Ikke opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbuddet ikke opfylder kriterierne om: Tilrettelæggelse (kriterium 3) Videngrundlag (kriterium 4). Bemærk at kriterium 2 om praktikpladser alene vedrører erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og derfor ikke indgår i rapporter om videregående voksenuddannelser og diplomuddannelser. Mere information I rapportens kapitel 3 findes ekspertpanelets vurdering af om de enkelte kriterier er opfyldt. Rapportens indledning beskriver ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby 4

5 2 Indledning Denne rapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af udbud af nyt profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten vil danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af uddannelsesudbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til ansøgeren og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet beslutter på den baggrund om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Se sidst i dette kapitel hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af om udbuddet lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for udbuds relevans og kvalitet som er fastsat i bilag 2 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. Akkrediteringsvurderingen er gennemført på baggrund af Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academys ansøgning med bilag hvor uddannelsesinstitutionen har skullet redegøre for og dokumentere hvordan udbuddet opfylder kriterierne. I vejledningen til ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud findes kravene til ansøgningen og en beskrivelse af processen for akkrediteringsvurderingen. Organisering EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbuddet. Ekspertpanelet er sammensat så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af EVA s krav til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Kaj Clausen Svarrer, cand.merc. i finansiering, i dag selvstændig med konsulent- og undervisningsopgaver. Afdelingschef i Finansrådets uddannelsesafdeling og tidligere underviser ved Handelshøjskolen i København (CBS). Desuden underviser- og censorvirksomhed på finansielle uddannelser. Henny Høgdall, cand.jur., koncernjurist og compliance officer i DiBa i Næstved. Censor på erhvervsakademiuddannelsen finansøkonom og professionsbachelor i Finans. Har tidligere været ansat som chefkonsulent ved Finanssektorens Uddannelsescenter i en årrække med speciale i finansiering, kredit, ejendomshandel og bankjura og arbejdet i mange år med Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby 5

6 udvikling af kurser og uddannelser. Har været fast underviser og censor for Finansrådet igennem en årrække. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Maria Mogensen og evalueringsmedarbejder Ida Maria Bjarløv fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport som ekspertpanelet derefter har godkendt. Projektleder Christian Moldt og evalueringskonsulent Julia Salado-Rasmussen har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af nye uddannelser. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelsesudbud. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Ansøgning og bilag Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet på følgende måde: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (ansøgning og bilag) efter EVA s skriftlige vejledning som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet ud fra de kriterier som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser, jf. Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse, og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende blevet godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at kommentere proces, metode og resultater og korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. Her står der: 1. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt nye videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag Stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby 6

7 vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 4. EVA indstiller nye uddannelser og nye udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel, jf. 5, stk. 2, vurderer, at alle kriterierne, som angivet i bilag 1 henholdsvis bilag 2, er opfyldt. 12. Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby 7

8 3 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1. Efterspørgsel og aftagerkontakt Vurdering Der er behov for uddannelsesudbuddets dimittender på arbejdsmarkedet, og udbuddet baserer sig på dialog med aftagere og andre relevante interessenter om behov på arbejdsmarkedet og behovsudviklingen. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er foretaget en vurdering af det aktuelle og fremtidige behov for uddannelsesudbuddet inden for det geografiske område, udbuddet tænkes at dække. Behovsvurderingen skal basere sig på tilgængelig statistik, og foreliggende relevante undersøgelser skal inddrages, 2) at aftagere og relevante interessenter fremadrettet vil blive inddraget på en hensigtsmæssig måde med henblik på løbende at sikre viden om udbuddets relevans. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det geografiske område hvori udbuddet tænkes at dække arbejdsmarkedets behov, er Region Hovedstaden og Region Sjælland. Ansøgeren angiver at udbuddet vil være relevant for medarbejdere fra følgende virksomheder: forskellige virksomheder med fokus på skatteområdet, SKAT, virksomheder med statsautoriserede revisorer, virksomheder med registrerede revisorer, advokater, banker, forsikringsselskaber, Dansk Landbrugsrådgivning, andre virksomheder med skatte- og afgiftsrådgivere og virksomheder med økonomimedarbejdere. Den primære målgruppe er SKAT s medarbejdere. Det fremgår af den nationale behovsanalyse som er beskrevet i uddannelsesansøgningen, at der er behov for videreuddannelse blandt SKAT s medarbejdere i hele landet. Ansøger redegør for at der er ca. 900 ansatte i SKAT i København og ca. 550 ansatte i SKAT i Midt- og Sydsjælland. Desuden er Skatteministeriet repræsenteret i 30 byer i Danmark, og ved at uddannelsesudbuddet udbydes i de store byer Århus, København og Odense vil der være geografisk tilgængelighed til uddannelsesinstitutionerne for medarbejderne. Ekspertpanelet vurderer at uddannelsesudbuddet i Region hovedstaden og Region Sjælland formentlig vil kunne trække en meget væsentlig andel af det nationale behov for Skatteministeriets vedkommende. På ovenstående baggrund vurderes det positivt at behovet for uddannelsen blandt SKAT s medarbejdere er afdækket, og at en forholdsvis stor del af SKAT s medarbejdere vil have behov for videre - og efteruddannelse også i region Hovedstaden og i Region Sjælland. Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby 8

9 Dog er det en svaghed ved ansøgningen at kompetencebehovet blandt de øvrige aftagere udover SKAT ikke er afdækket, jf. uddannelsesansøgningens kriterium 1. Det er desuden en mindre svaghed ved ansøgningen at der ikke er fremlagt nogen konkret plan for inddragelse af relevante aftagere og interessenter der skal sikre at udbuddet løbende justeres i takt med udviklingen i aftagernes behov i Region Hovedstaden og Region Sjælland. I forlængelse heraf er det også en mindre svaghed at ansøgeren ikke redegør for hvilke fastlagte mål udbuddet har for inddragelsen af aftagere. Det er dog positivt at der er planer om at nedsætte et landsdækkende advisory board i forhold til det samlede profilforløb i skatter og afgifter. Det er også positivt at der allerede foreligger en række navne på potentielle kommende medlemmer af Advisory Board, herunder medlemmer fra SKAT og andre relevante aktører. Det er dog en mindre svaghed ved ansøgningen at det ikke er præciseret hvordan medlemmerne af advisory board vil blive inddraget i forhold til det konkrete udbud. Ekspertpanelet vurderer dog samlet set at kriteriet er opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 1 (spørgsmål 1-4) samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 1: Tabel 1: Beskæftigede (1000 personer) efter branche (10 grp.), område, tid Bilag 2: Tabel 2: Årligt årstidsregnskab efter køn, socioøkonomisk status, sektor, type, branche og tid Bilag 3: Tabel 3: Årligt årstidsregnskab efter køn, socioøkonomisk status, sektor, type, branche, (DB07) og tid Bilag 4: Tabel 4: Beskæftigede (bopæl) efter tid, område, uddannelse og branche (DB07) Bilag 5: Tabel 5: Beskæftigede (arbejdssted) efter branche (DB07), område og tid Bilag 6: Tabel 6: Beskæftigelsesindikator efter sæsonkorrigering og udvikling i procent, branche (27- grp.) og tid Bilag 7: Tabel 7: Beskæftigelsesindikator efter sæsonkorrigering og udvikling i procent, branche (9-grp.) og tid Bilag 8: Uddannelsesudvalg: Det finansielle område. Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby 9

10 Kriterium 2. Praktikpladser Vurdering Der er tilstrækkelige relevante praktikpladser. Ansøger skal for udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser redegøre for og dokumentere, at institutionen kan tilvejebringe de fornødne praktikpladser, herunder skal der være redegjort for behovet for praktikpladser. Ikke relevant. Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby 10

11 Kriterium 3. Tilrettelæggelse Vurdering Udbuddet er i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddets tilrettelæggelse er hensigtsmæssig, så de studerende kan nå de mål for læringsudbytte, som er fastlagt for uddannelsen, 2) at de studerende vil have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Kriteriet er ikke opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet har vurderet at selve uddannelsen ikke opfylder kriterium 2 om uddannelsens mål for læringsudbytte, jf. akkrediteringsrapporten om profilforløb i skatter og afgifter. Da udbuddets tilrettelæggelse baserer sig herpå, kan kriterium 3 på udbudsniveau heller ikke vurderes opfyldt. Ansøgeren redegør for at profilforløbet tilrettelægges i lighed med eksisterende akademiuddannelser, dvs. med fire fagmoduler, et specialefag og et afgangsprojekt. Undervisningen gennemføres som erfaringsbaseret læring, hvilket bl.a. vil udmønte sig i individuelle opgaver og individuel analyse, teamdannelse i forbindelse med projektopgaver, brug af gæsteforelæsere fra virksomheder og brug af cases fra de virksomheder som de studerende er ansat i. Tilrettelæggelsen forekommer umiddelbart hensigtsmæssig set i forhold til uddannelsesgrundlaget. Det er dog en svaghed ved ansøgningen at tilrettelæggelsen er beskrevet på et meget overordnet plan, og ansøgeren fremlægger fx ikke nogen begrundelse for de valgte undervisningsformer i forhold til det specifikke udbud. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 3 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 10: Udkast til studieordning. Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby 11

12 Kriterium 4. Videngrundlag Vurdering Uddannelsen udbydes på et videngrundlag, der er karakteriseret ved erhvervs- eller professionsbasering samt udviklingsbasering. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at uddannelsesudbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om centrale tendenser fra de beskæftigelsesområder, som udbuddet retter sig mod, 2) at udbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Kriteriet er ikke opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren redegør for erhvervsakademiets videngrundlag på et meget overordnet plan. Fx nævner ansøgeren at der tilgår erfaringsbaseret viden fra professionen gennem de erhvervsaktive studerende på akademi- og diplomuddannelserne såvel i selve undervisningen som i projekter og afgangsprojekter. Det er generelt en svaghed ved ansøgningen at ansøgeren ikke nævner flere konkrete tiltag for at sikre videngrundlaget. Ansøgeren redegør for at aftagere vil blive inddraget i forhold til udbuddet via det landsdækkende advisory board, hvilket som udgangspunkt er positivt. Etablering af et advisory board er dog ikke tilstrækkeligt til at sikre udbuddets videngrundlag. I forlængelse heraf er det en svaghed ved ansøgningen at det ikke fremgår hvordan aftagere konkret vil blive inddraget for at sikre at udbuddet vil basere sig på ny viden fra de beskæftigelsesområder det er rettet mod i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Desuden er det en svaghed ved ansøgningen at der ikke fremlægges nogen beskrivelse af samarbejdet med andre uddannelsesinstitutioner, og at der ikke er vedlagt ansøgningen nogen partnerskabs- eller samarbejdsaftaler med andre uddannelsesinstitutioner. Dog nævner ansøger at Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy, som København Nord er en del af, har en partnerskabsaftale med professionshøjskolen Metropol., men det er en afgørende svaghed at samarbejdet er ikke beskrevet nærmere. Ansøgeren har tidligere haft en partnerskabsaftale og Det Nationale Videncenter for e-læring, men denne partnerskabsaftale udløb i 2009, og der er endnu ikke forhandlet ny kontrakt. Ansøgeren beskriver på et overordnet plan at der vil være netværkssamarbejde og anden videndeling med andre forskningsbaserede miljøer. Dog er det en svaghed ved ansøgningen at det ikke er beskrevet hvordan og i hvilke netværk underviserne konkret vil blive holdt ajour med den nyeste viden. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 4 samt supplerende dokumentation. Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby 12

13 Kriterium 5. Fagligt miljø Vurdering Uddannelsesudbuddet understøttes af et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der allerede er et relevant fagligt miljø på udbudsstedet i form af relevante beslægtede uddannelser, eller 2) at der er en plan, som sandsynliggør, at et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø kan og vil blive tilvejebragt. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har på tilfredsstillende vis redegjort for at der på udbudsstedet er et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø til at understøtte udbuddet af profilforløb i skatter og afgifter. Ansøgeren redegør for en række relevante uddannelser på udbudsstedet, såsom erhvervsakademiuddannelsen finansøkonom AK, serviceøkonom AK og markedsføringsøkonom AK og akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Det vurderes positivt at ansøgeren allerede udbyder den tættest fagligt beslægtede akademiuddannelse i finansiel rådgivning. Ansøgeren har vedlagt en liste over undervisere på udbudsstedet og deres relevante kvalifikationer. Med udgangspunkt i uddannelsens indhold og de beskrevne moduler vurderer ekspertpanelet at underviserne vil have de rette faglige kvalifikationer til at undervise på niveauet for videregående voksenuddannelser inden for skatte- og afgiftsområdet. Det er også positivt at hovedparten af underviserne har en videregående uddannelse fra en forskningsinstitution og har erfaring med at undervise inden for fagområdet og beslægtede fagområder. Desuden er det tilfredsstillende at hovedparten har en pædagogisk uddannelse eller har gennemført pædagogiske kurser, og at flere har erfaring fra erhvervslivet og erfaring med undervisning på efteruddannelsesforløb og på forskningsinstitutioner. Det er også positivt at ansøgeren bekræfter at samtlige af de nævnte undervisere er tilknyttet det konkrete udbudssted. Der vil dog kunne være et behov for at ansætte undervisere med specialiseret faglig viden inden for skatteområdet. I den sammenhæng er det positivt at ansøgeren vil inddrage eksterne undervisere på specialefagene, og ansøgeren forventer bl.a. at ansætte undervisere fra SKAT. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 5 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 9: Oversigt over STÅ/ÅE. Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby 13

14 Kriterium 6. Faciliteter og ressourcer Vurdering De fysiske faciliteter og materielle ressourcer på udbudsstedet er tilstrækkelige til, at uddannelsesudbuddet kan gennemføres i overensstemmelse med mål for læringsudbyttet. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke faciliteter og ressourcer, der er nødvendige for, at de studerende kan realisere mål for læringsudbyttet (kan fx omfatte bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber), 2) at disse faciliteter og ressourcer er til stede på udbudsstedet. Hvis ikke, skal der fremlægges en hensigtsmæssig plan for, hvordan disse vil blive tilvejebragt. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer at ansøgeren har redegjort for at udbudsstedet har de nødvendige faciliteter og ressourcer til at understøtte gennemførelsen af udbuddet. Ansøgeren har på tilfredsstillende vis redegjort for tilstedeværelsen af bibliotek med faguddannet bibliotekar, auditorium og undervisningslokaler med it-udstyr. Der er på hele udbudsstedet etableret trådløst højhastighedsnetværk til brug for studerende og medarbejdere, ligesom der forefindes virtuelle miljøer til viden- og dokumentdeling. Desuden råder udbudsstedet over boghandel, kollegium og faciliteter til sociale aktiviteter. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 6. Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby 14

15 Kriterium 7. Kvalitetssikring Vurdering Der vil blive arbejdet systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, at institutionen systematisk gennemfører aktiviteter med henblik på kvalitetssikring og -udvikling og i den forbindelse inddrager eksterne og interne interessenter, og at udbuddet vil blive kvalitetssikret som en del heraf. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgerens redegørelse for arbejdet med sikring og udvikling af kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater vurderes tilfredsstillende. Ansøgeren beskriver at udbuddet af profilforløb i skatter og afgifter vil blive underlagt udbudsstedets overordnede kvalitetssystematik. Med hensyn til den interne kvalitetssikring vil der være en årlig evaluering af undervisningen, herunder evaluering af hhv. underviserne, uddannelsen og erhvervsakademiet bl.a. gennem elektronisk måling af de studerendes tilfredshed med bl.a. undervisningen og underviserne. Det vurderes positivt at ansøgeren har redegjort for procedurer for opfølgning på evalueringerne. Dog vurderes det som en svaghed ved ansøgningen at de studerende ikke konsekvent evaluerer undervisningen efter hvert semester, men at dette kun gennemføres efter behov. I forhold til den eksterne kvalitetssikring vurderes det positivt at ansøgeren vil gennemføre halvårlige uddannelsesspecifikke dimittendanalyser. Ekspertpanelet vurderer det også tilfredsstillende at ansøgeren vil gennemføre systematiske kvalitetsmålinger på aftagersiden. Dog er det en svaghed at ansøgeren ikke har redegjort for hvordan disse interessenter konkret vil blive inddraget i forbindelse med det specifikke udbud. Samlet set vurderes kvalitetssikringen som tilfredsstillende. Ekspertpanelet vurderer dog at det er en mindre svaghed ved ansøgningen at det ikke tydeligt fremgår hvordan kvalitetssikringssystemet vil blive anvendt i forhold til det konkrete uddannelsesudbud. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 7 samt supplerende dokumentation. Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby 15

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Akkreditering af ny udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0117 DANMARKS

Læs mere

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0116 DANMARKS

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0101/MDS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013. Sagsnummer: 2013-68

Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013. Sagsnummer: 2013-68 Erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling (Financial Controller AK) ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Jette Mølholm Sendt pr. e-mail: jemo@tietgen.dk kvu@tietgen.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse.

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse. Professionshøjskolen Metropol Att.: Udviklingsleder Lise Jordahn Sendt pr. e-mail: lijo@phmetropol.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt profilforløb i beskæftigelse Akkrediteringsrådet har på rådsmødet

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-567/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital på Frederiksberg (Frøbel) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer 2008-543/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Professionshøjskolen Metropol Att: Institutchef Thøger Johnsen Viceinstitutchef Anette Hestbæk Sendt pr. e-mail: thjo@phmetropol.dk aehe@phmetropol.dk Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland)

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland) Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Akkreditering af eksisterende bacheloruddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik

Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013 Sagsnummer: 2013-65 DANMARKS AKKREDITERINGSINSTITUTION Akademiuddannelse

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Designskolen i Kolding Att. Rektor Elsebeth Gerner Nielsen. Sendt pr. e-mail: egn@dskd.dk dk@designskolenkolding.dk

Designskolen i Kolding Att. Rektor Elsebeth Gerner Nielsen. Sendt pr. e-mail: egn@dskd.dk dk@designskolenkolding.dk Designskolen i Kolding Att. Rektor Elsebeth Gerner Nielsen Sendt pr. e-mail: egn@dskd.dk dk@designskolenkolding.dk Akkreditering af eksisterende grunduddannelse (kommende bacheloruddannelse) i design Akkrediteringsrådet

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness. Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere