Det Digitale Kollaborative Workspace

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Digitale Kollaborative Workspace"

Transkript

1 Det Digitale Kollaborative Workspace Af Carl Johan Rising 3. Semester 2011 Humanistisk Teknologisk Basisstudium ved Roskilde Universitet

2 Abstract This project seeks to provide an example on the design of a digital collaborative workspace, based on a number of requirements and guidelines. These are a result of a series of observations and interviews with a small it-company, and are also a result of a comparison with existing workspaces and a theoretical. Indholdsfortegnelse Abstract 2 Indholdsfortegnelse 2 Problemfelt 3 Problemformulering 3 Opgavens indhold 3 Semesterbinding 4 Empiri & Metode 4 Teori 5 Hvad er et workspace 7 Google Docs 7 Dropbox 10 Podio 11 Analyse og Diskussion 13 Konklusion 15 Perspektivering 18 2

3 Problemfelt Digitale remedier udgør i stigende grad den primære ressource til fuldføring af opgaver og arbejde. Computeren har i mange år været det primære redskab for mange arbejdspladser i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter eller skitser. I dag ser vi en langt større mobilitet i forbindelse med arbejde, især hjulpet på vej af bærbare computere, internettet og nu også tablets. Dette mener jeg giver en række udfordringer for samarbejde da man ikke længere, i samme grad, nødvendigvis møder ind på et kontor med sine kollegaer i fysisk forstand. De digitale værktøjer rummer dog også en række muligheder for at samarbejde trods manglende fysisk tilstedeværelse. Der er de senere år ligeledes sket i skift i retning af primær anvendelse onlineværktøjer. Bl.a. er Berlingske Media fra starten af 2010 gået fuldt over til at anvende Google Docs i deres front-office system. Det er sådanne teknologiske muligheder denne opgave vil gå i dybden med og fra en række behov og anvendelser hos en mindre it-virksomhed give et bud på hvad et optimeret workspace bør indeholde og hvordan dets opbygning kan understøtte disse behov. Problemformulering Hvad kan et kollaborativt digitalt workspace bidrage med for at imødekomme behov og arbejdsprocessor ved bl.a. projektudvikling og styring hos en mindre it-virksomhed? Opgavens indhold Jeg vil i denne opgave belyse de nødvendige værktøjer og rammer der kræves for et funktionelt workspace. Moderne arbejdspladser og undervisningsinstitutioner både arbejder og kommunikerer og arbejder i dag på tværs af digitale systemer. Ved at gå i dybden med nogle af disse systemer og udpege en række styrker og svagheder vil denne opgave belyse hvorved et digitalt workspace kan optimeres, og komme med et bud på hvordan et system kan tage sig ud. Dette gøres med et afsæt i en identifikation af en række konkrete og behov og anvendelsesobservationer hos en mindre it-virksomhed. Opgaven vil fokusere på Google Docs, Dropbox og Podio, der alle anvendes hos en mindre it-virksomhed der bidrager til opgavens empiriske base. 3

4 Semesterbinding Dette projekt inddrager primært de faglige dimensioner design og konstruktion samt teknologi, subjektivitet og samfund, gennem udarbejdelsen af et kollaborativt workspace og analyse af it-systemer og deres anvendelse. Ligeledes til dimensionen teknologiske systemer og artefakter blive berørt gennem redegørelse og analyse af eksisterende digitale workspaces og deres værktøjer. Empiri og Metode Metodisk blev denne opgaves empiri dannet af en række semi-strukturerede interviews hos Konscript, samt en tænke-højt observation af deres arbejde. Dette skal bidrage til en kortlægning af deres forståelse for hvad der karakteriserer et digitalt workspace, hvilke værktøjer de benytter sig af, hvordan deres arbejdsprocessor og projektstyring forløber og fungerer som eksemplarisk underbygning af projektets analyse og diskussion af hvad et digitalt workspace bør tilbyde af værktøjer. Ved interviewene blev der taget udgangspunkt i en række overordnede spørgsmål og emner, der skulle belyse deres arbejde og anvendelse af workspaces. Der blev taget noter indenfor emnerne og erfaringerne fra interviewene og arbejdsobservationen blev straks efter de havde fundet sted udformet som stikord, kriterier for workspaces og overordnede rammer. Ligeledes blev der, ved hjælp af en dødehavsrulle, dannet et overblik over deres arbejdsproces ved en typisk kundeordre. Projektets empiriske grundlag tager udgangspunkt i behov for arbejdsgangene hos virksomheden Konscript. Konscript er en mindre it-virksomhed med fem fast tilknyttede folk. De arbejder bl.a. med hjemmeside løsninger, design og programmering, samt varetager it-løsninger for andre virksomheder. Empirien bygger på arbejdsobservation, samt et semi-struktureret interview med Konscript hvori en række primære behov, ønsker, samt nuværende anvendelser af workspaces blev afdækket. Ligeledes blev deres arbejdsproces afdækket ved hjælp af en dødehavsrulle der blev udarbejdet til en frihåndstegning i en Scrum model. På baggrund af disse data blev det afdækket at, Konscripts ønskede en øget mulighed for projektstyring hvori, der kunne registreres den anvendte tid på opgaver, dannes et visuelt overblik over hvor langt arbejdet var nået i forhold til deadline og mulighed for at lave projekter med en række milestones og 4

5 delopgaver for disse. I deres daglige arbejdsgang anvendte Konscript primært Google Docs til tekst- og dokumentbehandling, Dropbox til fildeling og Podio som intranet og projektstyring. Grundlæggende understøttede Google Docs og Dropbox deres arbejdsgange men de savnede en bedre mulighed for overblik i Google Docs og et system der i højere grad samlede disse værktøjer. Podio fungerede godt som kommunikativ flade men opfyldte kun i nogen grad deres behov for projektstyring. Kort kan kriterier og ønsker ridses op som: Behov for visuelt overblik, både for enkelte systemer og ved projektstyring. Projekter skal kunne indeholde milestones, delopgaver og deadlines. Tidsregistrering. Et samlet værktøj. En bedre understøttelse af deres arbejdsproces, både indenfor udvikling og projektstyring. Teori De teoretiske grundpiller for dette projekt vil blive udgjort af en række teknikker fra MUSTmetoden (Bødker et al 2008) for afdækning af en række faktorer, behov og processor. Disse teknikker inkluderer SWOT-analyse, der i dette projekt vil anskueliggøre en række styrker og svagheder for workspaces funktion og anvendelighed i forhold til de krav Konscript har samt projektets definition af workspace. Dødehavsrulle, til at give et overblik over den arbejds- og udviklingsproces der udgør arbejdet hos Konscript. Aktør-netværksteori (Gad & Jensen 2007 & Latour 1991) vil tilvejebringe en dybere redegørelse for de aktører det gør sig gældende for et workspace, samt de interaktioner disse indgår i. Hvor Latour, med en sociologisk og antropologisk baggrund, bidrager med en mere klassisk aktør-netværks-teoretisk tilgang, giver Gad & Jensen mulighed for indførelse af begrebet multiplicitet (Gad & Jensen 2007). Dette begreb giver, i modsætning til traditionel ANT, mulighed for at flere netværk af aktører kan beskrive det samme fænomen. Det fremstår her som en post-ant indsigt, at der eksisterer mange forskellige netværk, der producerer multiple versioner af fænomener. (Gad & Jensen 2007, s. 105) 5

6 Det skal her bemærkes at aktører ikke er bestemt til udelukkende at være levende ting. Projekt A kan løses ved anvendelse af en række værktøjer (aktører), denne anvendelse af værktøjerne former et netværk der, som nævnt, løser projekt A. Dette netværk er dog ikke det eneste der nødvendigvis løser projektet, og også andre netværk af aktører kan bidrage med en løsning og tages i brug sidestillende. At netværk 1 anvendes til løsning af projekt A lader sig altså gøre, samtidigt med at netværk 2 kan anvendes til samme projekt. Eksempelvis kan der være taler om en række værktøjer der løser et problem i projektet og et andet værktøj der agerer som projektstyrende. Det samme projekt kan altså anskues gennem flere netværk. Denne teori inddrages til at forklare sammenhængen mellem aktører og værktøjer i et systems netværk og kan anskueliggøre disse sammenhænge. Til at beskrive, visualisere og udarbejde opbygning af eksisterende samt et nyt workspace og system, vil der i opgaven primært fremgå frihåndstegninger af systemer samt data-flowdiagram repræsentation (Constantine 1979). Disse bidrager med en bedre forståelse for hvordan et systems opbygning og funktion tager sig ud. Det empiriske arbejde med en dødehavsrulle viser, at Konscript i deres projektudvikling gennemgår en iterativ inkrementel proces kaldet Scrum (Schwaber & Beedle 2001). I denne proces inddrages en agil udviklingsproces (Beck 2001) der tillader at udviklingen kan gentages, i et feedbackloop, indtil det ønskede produkt synes færdigt. Det empiriske arbejde med Konscript har ligeledes gjort det klart at et væsentligt behov for bedre projektstyring i et workspace er tilstede. Til dette inddrages kort et Gantt diagram (Clark & Gantt 1922) til visuel repræsentation af arbejdsprocessen. Det endelige produkt vil desuden blive evalueret gennem en heuristisk metode (Hansen 1972) med sammenligningsbasis i de, i opgaven nævnt, eksisterende workspaces samt de specifikke behov Konscript har. 6

7 Hvad er et workspace Et workspace er en samling af digitale værktøjer der forbedrer og letter en arbejdsproces. Et digitalt workspace er ikke nødvendigvis et enkelt værktøj, men i højere grad en opfyldning af en række behov for kollaborativt arbejde og/eller projektstyring. Det er i højere grad en række værktøjer hvor man kan styre, ændre og diskutere arbejde og dokumenter. Der er altså ikke tale om et enkelt program som eksempelvis Microsoft Word eller en mail-klient, men værktøjer der indgår i netværk og bidrager til en optimeret arbejdsproces. Analyse af et workspace bunder i interview og observation af Konscript, samt refleksioner over disse. En gennemgående ting for de følgende beskrevne virtuelle workspaces er at de alle som udgangspunkt er gratis at anvende. Nogle tilbyder ekstra plads eller features mod betaling. Der skelnes mellem bruger og kollaboratører. Dog kan kollaboratører også agere brugere og vice versa. Dette skel mellem bruger og kollaboratør er sat op hvor at sondre mellem den bruger der oprettede et dokument eller styrer et projekt. Valget af disse tre workspaces bunder i deres store udbredelse, samt anvendelse hos Konscript. Der er tale om tre forskellige workspaces, Google Docs, Dropbox og Podio. Google Docs Google Docs lader en eller flere brugere skabe, redigere og dele forskellige typer dokumenter på internettet i real-time (Google Docs Overview 2011). DFD-diagrammet viser her den overordnede opbygning af Google Docs (figur 1). 7

8 Figur 1 Brugere og kollaboratører skaber, deler og anvender Google Docs systemet til at udarbejde et endeligt dokument der derefter så kan downloades, printes eller deles elektronisk. Al interaktion med et givent Google-dokument sker online, med mulighed for offline tilgang, gennem en Google-brugerkonto, som alle dokumenter samles under. Brugeren har derved adgang til alle sine dokumenter gennem browsere fra enhver computer med en internet forbindelse og kan derfra oprette, ændre eller downloade dokumenter. Figur 2 8

9 En kollaborativ arbejdsproces på system vil kunne beskrives således (Figur 2): En bruger (1) opretter et dokument, (2) enten som et tekstdokument, et spreadsheet/regneark, præsentation eller en tegning. De involverede kollaboratører (3) og brugeren tilføjer derefter data (4) indtil et færdigt dokument (5) er klar. Brugeren der oprettede (1) det oprindelige dokument kan give kollaboratørerne (3) adgang til dokumentet via deres egne Google-brugerkonti eller med et link. Det er ligeledes muligt at begrænse kollaboratørernes adgang til dokumentet så de udelukkende kan kommentere og altså ikke også tilføje eller ændre data i dokumentet. (Figur 3, system 1.2) Figur 3 Det ovenstående diagram (Figur 3) viser de basale systemer der udgør opbygningen af Google Docs, og disse systemers grundlæggende funktioner. Det grundlæggende dokument system (1.1) varetager hvilken type dokument der er tale om, oprettelsen af dette og det er i dette system der tilføres data til dokumentet. Brugeren har ligeledes også brug for at administrere hvem der har adgang til dokumentet, og i hvilket omfang. Tilladelses- og kommunikationssystemet (1.2) benyttes derfor til at regulere dette, og giver mulighed for at kommunikere gennem chat, direkte i systemet. Når dokumentet er færdigt er det derefter muligt at downloade, printe eller dele dokumentet, dette kan gøres i forskellige formater og denne opgave udføres af finalizing systemet (1.3). 9

10 Google Docs systemet udmærker sig netop ved at flere aktører kan ændre eller tilføje data til et dokument på samme tid. Det kan sammenlignes med at flere personer sad om det samme bord og arbejde på dette samme stykke papir, her er der dog plads til at alle kan have hænderne på papiret samtidig. Der er altså tale om to typer aktører, den oprindelige bruger der oprettede dokumentet og de brugere der er blevet tilføjet som kollaboratører. Den oprindelige bruger er altså ejer af et givent dokument og kan styre hvorvidt andre brugere skal være ejere eller kun have begrænset adgang til dokumentet. Google Docs giver ikke direkte mulighed for projektstyring, og slet ikke indenfor de kriterier Konscript har. Der er dog andre systemer, bl.a. Podio, der kan integrere Google Docs og giver mulighed for projektstyring. Systemets brugerflade (figur x) for brugerens minder om en klassisk mappestrukter der kendes fra computere. Dog giver søgningen i dokumenterne ikke mulighed for at se deres placering, kun at finde frem til et specifikt dokument. Dropbox Dropbox fungerer som et normalt mappesystem på brugerens harddisk. Denne mappe findes både fysisk på brugerens harddisk og i 'skyen'. Det er muligt for brugeren af dele undermapper med kollaboratører, således at al data brugeren tilføjer eller ændrer i mappen, ændres også i skyen og hos kollaboratørerne, der ligeledes har en identisk mappe på deres harddisk (Figur 4). Denne teknologi tillader brugere og kollaboratører adgang til filer både online og offline da filerne også findes fysisk på deres harddisk. Synkronisering mellem mappen og 'skyen' sker i real tid. Eventuelle fejl eller konflikter i filer er det muligt at ændre, da Dropbox gemmer tidligere versioner af filen i en måned efter. Dette kan løse en konflikt hvor brugeren og en kollaboratør begge samtidig har det samme dokument i brug og foretager ændringer i dette. Dropbox er både et værktøj til at dele filer med samt et værktøj der lader brugeren tilgå sine filer fra en hvilken som helst computer med internetadgang gennem browsere. 10

11 Figur 4 Brugeren ændrer data i den delte mappe. Den delte mappe synkroniserer de ændrede data for kollaboratørerne der ligeledes kan ændre data, der så igen kan synkroniseres ud til alle brugere/kollaboratører (Figur 4). Der er ligesom hos Google Docs tale om to typer aktører, den oprindelige bruger og de brugere en mappe bliver delt med. Her skal det dog bemærkes at når først en mappe er delt er alle aktører lige, de har altså alle mulighed for at tilføje, ændre eller slette filer som det passer dem og som de er vant til med resten af deres filer. Dette mindsker selvsagt muligheden for at styre en arbejdsproces og styre hvilke filer der kan arbejdes på, men brugervenligheden er noget højere da aktørerne ikke skal tilvende sig et nyt system eller brugerflade. Podio Podio er først og fremmest et organiserings og koordinerings workspace. Det kan anskues som det overordnede værktøj hvori information, kontakter og kommunikation er samlet. Et online projekt management software. Podio hæfter sig ved en række centrale features, heriblandt Project management, Intranet, Product development, CRM software og event management (møder, aftaler, etc.). Frihåndstegningen viser de trin, systemer og databaser der tages i brug ved oprettelsen og styringen af et projekt. Figur 5 Et af de steder hvor Podio adskiller sig andre workspaces er netop muligheden for at inddrage flere værktøjer og organisere disse under et workspace, der eksisterer under en 11

12 organisation. Der er fokuseret på Project Management da det netop er dette værktøj der primært benyttes af Konscript. Podio adskiller sig markant fra de andre workspaces ved at have langt flere typer af aktører. Der er, som ved de andre workspaces, en oprindelig bruger der kan oprette et workspace og dele det med de andre aktører, der er dog flere roller aktørerne kan tage. Dels kan der være en aktør der agerer projektleder, en aktør der er teknisk ansvarlig, og kan udvikle nye værktøjer, og aktører der blot kan være almindelig arbejder. Det mener i højere grad om en virksomhedsstruktur i måden hvorpå disse aktører kan agere. Da der er tale om et system med langt flere funktioner og muligheder gør det det også mere komplekst at komme i dybden med. De overordnede funktioner som fildeling, kommunikation, projektudvikling opleves som meget brugervenlige. Om end fildelingen eller arbejde med dokumenter er præget af flere trin, og ikke er nær så intuitive i deres anvendelse som Dropbox eller Google Docs. Der kan, som nævnt, i systemets opbygning drages paralleller til en virksomhedsstruktur og det er heri at systemet har sin force. At det bl.a. kan agere intranet og aktørerne kan indtage vante roller i anvendelsen. Det er også muligt, i modsætning til Google Docs og Dropbox, at føre projektstyring i et workspace. Et projekt i et workspace kan tilknyttes en række aktører og der kan i projektet tilknyttes en række opgaver, deadlines og aktører kan tildeles roller. 12

13 Analyse og Diskussion Den følgende analyse og diskussion tager udgangspunkt i de behov og ønsker Konscript har. Som interviews og dødehavsrullen var med til at belyse er der hos Konscript ønsker og behov for: Visuelt overblik, både for enkelte systemer og ved projektstyring. Projekter skal kunne indeholde milestones, delopgaver og deadlines. Tidsregistrering. Et samlet værktøj. En bedre understøttelse af deres arbejdsproces, både indenfor udvikling og projektstyring. Fælles for alle systemerne er nødvendigheden for at oprette en individuel konto for at bruge systemet. Dog tillader Google Docs og Dropbox adgang til dokumenter og filer via et direkte link. Google Docs udmærker sig især ved muligheden for at redigere dokumenter sammen med kollaboratører i real-time. Denne synkrone arbejdsproces understøtter godt udarbejdelse af dokumenter på trods af at brugeren og kollaboratørerne ikke nødvendigvis fysisk befinder sig det samme sted. Ligeledes muliggøres kommunikation i systemet gennem en chat, der er individuelt knyttet til hvert dokument, så den kommunikative historik altid kan gennemgås skulle man være i tvivl om hvad der evt. er aftalt eller drøftet. Dog er det ikke muligt at kommunikere med video eller tale. Dropbox kan i højere grad ses som et enkelt værktøj og favner netop heller ikke workspace-rammen i samme grad. Det er dog det kollaborative aspekt og muligheden for især asynkront arbejde der står som dette systems største force. Dog er den synkrone kollaborative arbejdsproces ringe understøttet da systemet ikke, i modsætning til Google Docs, har mulighed for at flere brugere retter i det samme dokument uden at datakonflikter opstår. Data-konflikter her forstået som flere versioner af det samme dokument med hver brugers ændringer. Anser man disse systemer og deres brug for at være et arbejdsunderstøttende netværk, hvor aktørerne ses som brugere, kollaboratører og enkelte værktøjer, er der visse netværk 13

14 der i højere grad synes at understøtte arbejdsprocesser end andre. Især Podio udmærker sig ved at kunne inddrage og understøtte brugen af andre netværk, f.eks. deling af dokumenter, Google Docs og kalendere. Det er dog også et at de punkter hvor Podio kunne forbedre sin integration. Podios integration af eksempelvis Google Docs netværket fungerer i højere grad som en henvisning via et link og skulle en arbejdsproces, som hos Konscript, understøttes optimalt ville dette i praksis fungere bedre med en optagelse af Google Docs netværket, så den i højere grad vil agere som aktør. Altså være en integreret del af Podio. Anskuer man Podio som værende netværks-rammen for en række mindre midlertidige netværk, som opgaver eller projekter der alle har en deadline, og disse netværk indeholdende en række aktører, forstået som værktøjer og brugere, der tilvejebringer en løsning af disse netværk synes det særligt interessant at brugeraktøren kan skabe en ny aktør i et netværk. En bruger kan altså skabe et værktøj inde i netværket og derved også en ny aktør der kan fremme arbejdsprocessen i netværket. Aktører, både brugeraktøren og værktøjsaktøren, kan indgå i flere netværk, dog er den brugerskabte værktøjsaktør typisk skabt med understøttelse af en speciel arbejdsproces for øje der netop var særligt for det oprindelige netværk. Hvor brugeren kan være nødsaget til at tilpasse sig anvendelsen af de værktøjer der indgår i et netværk, for en effektiv arbejdsproces er det brugerskabte værktøj lavet med det formål at støtte brugeren i arbejdet for det netværk, altså tilpasset. Derfor kan det ikke altid synes mest effektivt at anvende det brugerskabte værktøj i et andet netværk blot fordi det lettede processen i det første netværk. I Podio savner Konscript en mere dybdegående og en visuel præsentation af projektdata. Hvor langt et projekt er nået, hvilke opgaver er der i projektet, hvor meget tid er der brugt, og hvordan er projektet deadline situeret i forhold til hvor fremskredent det her og kommende projekter. Konscripts behov og ønsker bliver kun i nogen grad opfyldt af disse workspaces. Hvor Dropbox tilbyder en intuitiv måde for Konscript at dele filer på, der falder ind i deres arbejdsproces, tilbyder Google Docs en ligeledes udviklingsunderstøttende række værktøjer. Google Docs kræver dog at man tilpasser sit arbejdsgang indenfor de rammer der er opsat og giver ingen reel mulighed for Konscript at styre deres projekt igennem. Podio opfylder til dels Konscripts behov for at kunne samle nogle af deres værktøjer, ligesom det også lader dem styre flere projekter, knytte folk til dem og lave opgaver indenfor projektets rammer. Det giver dog ikke mulighed for visuel repræsentation af 14

15 projektets fremskridt, milestones, delmål og opgaver som bl.a. er det Konscript efterlyser. En sådan visuel præsentation og styring vil kunne udgøres af et Gantt-diagram (Clars & Gantt 1922), og da Konscripts projektudvikling forløber i et Scrum forløb (Schwaber & Beedle 2001) med en agil kreativ proces (Beck 2001) vil et system bedre skulle understøtte dette og bedre integrere Konscripts værktøjer så deres udvikling og projektstyring understøttes på en intuitiv og brugervenlig måde. Konklusion Et kollaborativt workspace eller en delt arbejdsplads er et sammenkoblet miljø/system. Dette system vil bestå af en digital brugerflade der muliggør deling af dokumenter i form af et fildelingssystem, real-time ændring af disse, et delt arbejdsvindue hvor samtlige brugere af systemet har mulighed for at manipulere og redigere det viste. Dette kan være i form af et tekst dokument, en frihåndstegning eller et brainstorming værktøj. Det kollaborative workspace vil indeholde to samarbejdsformer: Synkront arbejde - online tilstand. Asynkront arbejde - offline tilstand. En typisk arbejdsproces (figur 6) for Konscript indeholde først og fremmest et indledende møde hvor der afdækkes hvilket produkt og behov der er tale om, og et estimat af hvor mange timer dette vil tage at udvikle. Derfra meldes der tilbage med et tilbud, hvorefter den næste fase kan igangsættes. Her sættes de tekniske rammer op før selve design- og udviklingsprocessen starter. Disse to udvikles i et feedback loop efter en agil metodologi (Beck 2001). Dette tillader at både design og programmering kan udvikles i hurtige prototyper for derefter at gentage processen men med afsæt i prototypen. Dette kan gentages indtil et ønsket resultat fremkommer og giver ligeledes mulighed for senere at revidere design og programmering efter behov og ønsker. 15

16 Figur 6 Scrum udvikling med en agil metodologi i design og udviklingsfasen Den udarbejdede kravspecifikation gennem arbejdet med Konscript, viser nødvendigheden med en bedre mulighed for projektstyring samt mulighed for visuelt at orientere sig hvor langt et givent projekt er, både i forhold til sideløbende projekter og fremtidige. Denne visuelle præsentation synes, gennem interviews med Konscript, bedst understøttet af et Gantt diagram (Clark & Gantt 1922) (Figur 7). Dette diagram skal visualisere projektstart, -afvikling, delmål og hvor fremskreden projektet er. Figur 7 - Eksempel på Gantt diagram Diagrammet kan understøtte de processer der gennemgås for Konscript, og deres Scrumudviklingsproces. Dette workspace skal betragtes som en tilføjelse til Podio da dette system i højere grad rummer muligheder for et alt-i-et kollaborativt workspace. Hvor Dropbox og Google Docs i deres anvendelse i en grad kan betragtes som værktøjer til at lette arbejdsprocessen giver Podio mulighed for at samle disse værktøjer og agere overordnet netværk. 16

17 Figur 8 Dette system skal som tidligere nævnt ses som et system integreret i Podio netværk. Brugeren og kollaboratøren har fået samme rolle i dette system og kan ligeledes og agere Project manager, dette er dog ikke en nødvendighed. System 1.1 tillader brugeren at dele og tilgå filer via sin Dropbox, der vil have en dedikeret mappe, eller direkte i systemet. Den primære del af netværket, system 1.2, lader brugeren udfærdige dokumenter og kan, hvis dette er relevant for projektet, også betragtes som den primære platform for selve produktudarbejdelsen. Der er derfor ikke nødvendigvis tale om dokumenter udarbejdelse, men også platform for f.eks. design eller kodning. I dette eksempel tages der udgangspunkt i et tekst dokument der udarbejdes i Google Docs, eller en platform med samme muligheder for synkront arbejde. Kommunikationsdelen (1.3) fungerer både som platform for video-, audio- og tekstkorrespondancer. Ligeledes er det et intranet hvor der kan deles ideer, links og kortere korrespondancer. 1.4 udarbejder et Gantt diagram baseret på brugernes registrering af opgaver, delmål, tid og projektfremskridt. Det er et mere overordnet system der ikke kun er integreret i enkelte projekter men ligeledes kan sammenligne deadlines i forhold til tidligere og fremtidige projekter. Det er muligt for projektleder at indsætte f.eks. milestones (delmål) og opgaver og informere de involverede om disse. System 1.5 udfærdiger en endelig version af produktet, der derefter kan printes, downloades, deles eller sættes i brug. Hele netværket gemmer handlinger og data i en 17

18 database, derved understøttes en arbejdsproces med en agil udvikling. Holdes dette oppe med de krav Konscript har i deres daglige brug kan det især fremhæves at: Systemet giver mulighed for at fungere som platform for hele projektudviklingen. Bedre integration mellem værktøjer projekter bliver ikke spredt på mange platforme. Mulighed for synkrone og asynkrone arbejdsgange. Bedre understøttelse af arbejdsprocesser hos Konscript. Projektstyringen og overblik over udviklingen optimeres og giver mulighed for bedre at holde øje med udviklingen og den tid der bruges, samtidig kan det give et overblik over den anvendte tid. Dette system søger derfor i en højere grad at imødekomme disse ønsker og behov. Projektstyringssystemet kan dog også placeres som en mere overordnet ramme, alla Podio, for derved at give større indsigt og sammenhæng i flere sideløbende projekter og hvordan disse er positioneret i forhold til hinanden, her tænkes især projektets forløb og deadline i forhold til foregående eller fremtidige projekter. Perspektivering Evalueringen af systemet kan indenfor det heuristiske felt kun lade sig gøre i imaginære cases. Ved en prototypeudvikling vil det være muligt at teste brugervenligheden af systemet, og dette er den typiske tilgang den heuristiske metode tilbyder indenfor humancomputer interaction (HCI). Et interview med Konscript hvori systemet præsenteres kan give indsigt for i hvor høj grad deres ønsker og behov vil kunne opfyldes. Ved anvendelse af systemet, en prototype eller en mock-up vil der typisk opstå nye anvendelser og ønsker, eller en indsigt i at nogle behov måske ikke har samme relevans for systemet. For dette giver Podio en rig mulighed for at udvikle videre som ramme for workspaces og den udvikling og projektstyring der kan foregå indenfor de rammer. Netop da de tillader aktørerne at udvikle nye værktøjer og løsninger til problemstillinger i deres arbejdsgang synes det mest naturligt at det er heri at andre værktøjer og workspaces, såsom Google Docs og Dropbox, i højere grad implementeres og bliver en mere naturlig og intuitiv del af systemet. Det er i høj grad i workspaces evne til at løse problemstillinger og naturligt falde ind i en arbejdsplads workflow og opbygning at de kan udmærke sig. Så det netop er et værktøj der arbejder for en fremfor et værktøj der kræver en høj grad af tilvænning. 18

19 Referencer Bødker, K., F. Kensing, og J. Simonsen, 2008, Professionel it-forundersøgelse - grundlag for brugerdrevet innovation, Forlaget Samfundslitteratur. Dolwick, Jim S., 2009, The Social and Beyond: Introducing Actor-Network Theory, Publiseret online: 28 april Springer Science+Business Media. Gad, Christoffer & Jensen, C.B., 2007, Post-ANT. I: Jensen, C.V.,Lauritsen, P. & Olesen, F. (red.): Introduktion til STS. Science, Technology, Society, Hans Reitzels Forlag. Latour, B, 1991, Technology is Society made Durable, in Law, J. (Ed.) Essays on Poser, Technology and Domination, London: Routledge, pp Constantine, Larry L. & Yourdon, Edward.,1979, Structured design: fundamentals of a discipline of computer program and systems design, Prentice Hall. Schwaber, Ken & Beedle, Mike., 2001, Agile software development with Scrum, Prentice Hall. Beck, Kent, et al., 2001, Manifesto for Agile Software Development, Agile Alliance Hansen, Per W., Heuristiske løsningsmetoder deres relation til, og anvendelse i O.R., Ledelse og Erhvervsøkonomi/Handelsvidenskabeligt Tidsskrift/Erhvervsøkonomisk Tidsskrift, Bind 36, Google Docs Overview - https://docs.google.com/support/bin/answer.py?answer= Dropbox, Fact Sheet

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst.

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst. Synopsis Denne rapport viser, hvordan tegnestuen Arkitemas brug af ledelses værktøjet scrum, optimeres ved hjælp af, specialdesignet værktøj. Igennem empirisk indsamlet data produceres en omfattende behovsanalyse,

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR MARKETING OG ORGANISATION IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden Skrevet af: MADS MELBALLE (412386), HA.IT

Læs mere

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Peter Sejersen (20031122), Tue Toft Nørgård (20042377) og Asger Norskov Bak (20053831) Samlet opgave i Menneske-maskine

Læs mere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere 15pt0pt Department of Computer Science Informatik Fredrik Bajers Vej 7E DK-9220 Aalborg Øst http://www.cs.aau.dk Titel: Workout & Fitnesss Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Læs mere

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø 12 ugers projekt Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø Kommunikationsplatforme i netbaseret studieforløb af Tillike Jørgensen 12 uges projekt: individuel opgave, efterår 2007 Eksaminator:

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Indledning 1 Titelblad Sms-spil Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Aalborg Universitet Juni 2011 (Aalborg Universitet i samarbejde med Aarhus Universitet, Copenhagen

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet - Et kvalitativt studie.

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet - Et kvalitativt studie. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Masterafhandling, Master of Public Health Karin Hammer-Jakobsen Omsorg for arbejdstiden? Digital

Læs mere

Det sociale intranet. whitepaper

Det sociale intranet. whitepaper Det sociale intranet whitepaper 1 Et socialt intranet? Hos Socialsquare interesserer vi os for at forbedre virksomhedsprocesser og forretning ved at tænke dem som sociale. For os er det sociale ikke et

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Daniel Mogens Ham, Jens Ehlert Lassen Roskilde Universitet, CBIT December, 2009. Data, Information og Procesforbedring i Ejendomsformidlingsbranchen

Daniel Mogens Ham, Jens Ehlert Lassen Roskilde Universitet, CBIT December, 2009. Data, Information og Procesforbedring i Ejendomsformidlingsbranchen Daniel Mogens Ham, Jens Ehlert Lassen Roskilde Universitet, CBIT December, 2009 Data, Information og Procesforbedring i Ejendomsformidlingsbranchen INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - INDLEDNING... 4 1.1 - CASEN...

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Den digitale patientmappe Et brugerdrevet innovationsprojekt for fysioterapeutisk praksis

Den digitale patientmappe Et brugerdrevet innovationsprojekt for fysioterapeutisk praksis Den digitale patientmappe Et brugerdrevet innovationsprojekt for fysioterapeutisk praksis Udarbejdet af Ove Christensen, Karsten Gynther og Trine Brun Petersen Ove Christensen, Karsten Gynther og Trine

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Automatiseret vagtplanlægning

Automatiseret vagtplanlægning Automatiseret vagtplanlægning P1 projekt, Aalborg Universitet Datalogi TEK-NAT Basis Gruppe A224 Rune Wejdling Nicholas Tinggaard Andreas Dalsgaard Kristian Riishøj Niels Husted Michael Møller Jakob Knudsen

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse for ingeniorer

Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse for ingeniorer Studienr. 20013883 Aage B. Lauritsen Studienr. 19831867 Bente Schmidt Nielsen Masteruddannelsen i IKT og Laering IT-Vest Studienr. 20022595 Michael Winther Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse

Læs mere

Ove Christensen Karsten Gynther Trine Brun Petersen. Den digitale. Brugerdrevet innovation og koblede kontekster. Redigeret af Anne-Mette Nortvig

Ove Christensen Karsten Gynther Trine Brun Petersen. Den digitale. Brugerdrevet innovation og koblede kontekster. Redigeret af Anne-Mette Nortvig Ove Christensen, Karsten Gynther og Trine Brun Petersen Ove Christensen Karsten Gynther Trine Brun Petersen Den digitale Den digitale Patientmappe Brugerdrevet innovation og koblede kontekster Redigeret

Læs mere

Naturfaglig praksis og spillignende

Naturfaglig praksis og spillignende MONA 2006 2 7 Naturfaglig praksis og spillignende læring Rikke Magnussen Learning Lab Denmark, Danmarks Pædagogiske Universitet Carsten Jessen Institut for Pædagogisk Antropologi, Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

Muligheder og udfordringer i anvendelsen af et samarbejdssystem: brugen af BSCW i projektarbejdet på RUC

Muligheder og udfordringer i anvendelsen af et samarbejdssystem: brugen af BSCW i projektarbejdet på RUC Muligheder og udfordringer i anvendelsen af et samarbejdssystem: brugen af BSCW i projektarbejdet på RUC Keld Bødker Lektor, ph.d. Datalogi Roskilde Universitetscenter keldb@ruc.dk Morten Hertzum Lektor,

Læs mere

Design af it system til planlægning af operationer på Næstved Sygehus

Design af it system til planlægning af operationer på Næstved Sygehus Design af it system til planlægning af operationer på Næstved Sygehus Design of an it system for operation management at Næstved Sygehus Roskilde Universitet (RUC) Department of Communication, Business

Læs mere