Det Digitale Kollaborative Workspace

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Digitale Kollaborative Workspace"

Transkript

1 Det Digitale Kollaborative Workspace Af Carl Johan Rising 3. Semester 2011 Humanistisk Teknologisk Basisstudium ved Roskilde Universitet

2 Abstract This project seeks to provide an example on the design of a digital collaborative workspace, based on a number of requirements and guidelines. These are a result of a series of observations and interviews with a small it-company, and are also a result of a comparison with existing workspaces and a theoretical. Indholdsfortegnelse Abstract 2 Indholdsfortegnelse 2 Problemfelt 3 Problemformulering 3 Opgavens indhold 3 Semesterbinding 4 Empiri & Metode 4 Teori 5 Hvad er et workspace 7 Google Docs 7 Dropbox 10 Podio 11 Analyse og Diskussion 13 Konklusion 15 Perspektivering 18 2

3 Problemfelt Digitale remedier udgør i stigende grad den primære ressource til fuldføring af opgaver og arbejde. Computeren har i mange år været det primære redskab for mange arbejdspladser i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter eller skitser. I dag ser vi en langt større mobilitet i forbindelse med arbejde, især hjulpet på vej af bærbare computere, internettet og nu også tablets. Dette mener jeg giver en række udfordringer for samarbejde da man ikke længere, i samme grad, nødvendigvis møder ind på et kontor med sine kollegaer i fysisk forstand. De digitale værktøjer rummer dog også en række muligheder for at samarbejde trods manglende fysisk tilstedeværelse. Der er de senere år ligeledes sket i skift i retning af primær anvendelse onlineværktøjer. Bl.a. er Berlingske Media fra starten af 2010 gået fuldt over til at anvende Google Docs i deres front-office system. Det er sådanne teknologiske muligheder denne opgave vil gå i dybden med og fra en række behov og anvendelser hos en mindre it-virksomhed give et bud på hvad et optimeret workspace bør indeholde og hvordan dets opbygning kan understøtte disse behov. Problemformulering Hvad kan et kollaborativt digitalt workspace bidrage med for at imødekomme behov og arbejdsprocessor ved bl.a. projektudvikling og styring hos en mindre it-virksomhed? Opgavens indhold Jeg vil i denne opgave belyse de nødvendige værktøjer og rammer der kræves for et funktionelt workspace. Moderne arbejdspladser og undervisningsinstitutioner både arbejder og kommunikerer og arbejder i dag på tværs af digitale systemer. Ved at gå i dybden med nogle af disse systemer og udpege en række styrker og svagheder vil denne opgave belyse hvorved et digitalt workspace kan optimeres, og komme med et bud på hvordan et system kan tage sig ud. Dette gøres med et afsæt i en identifikation af en række konkrete og behov og anvendelsesobservationer hos en mindre it-virksomhed. Opgaven vil fokusere på Google Docs, Dropbox og Podio, der alle anvendes hos en mindre it-virksomhed der bidrager til opgavens empiriske base. 3

4 Semesterbinding Dette projekt inddrager primært de faglige dimensioner design og konstruktion samt teknologi, subjektivitet og samfund, gennem udarbejdelsen af et kollaborativt workspace og analyse af it-systemer og deres anvendelse. Ligeledes til dimensionen teknologiske systemer og artefakter blive berørt gennem redegørelse og analyse af eksisterende digitale workspaces og deres værktøjer. Empiri og Metode Metodisk blev denne opgaves empiri dannet af en række semi-strukturerede interviews hos Konscript, samt en tænke-højt observation af deres arbejde. Dette skal bidrage til en kortlægning af deres forståelse for hvad der karakteriserer et digitalt workspace, hvilke værktøjer de benytter sig af, hvordan deres arbejdsprocessor og projektstyring forløber og fungerer som eksemplarisk underbygning af projektets analyse og diskussion af hvad et digitalt workspace bør tilbyde af værktøjer. Ved interviewene blev der taget udgangspunkt i en række overordnede spørgsmål og emner, der skulle belyse deres arbejde og anvendelse af workspaces. Der blev taget noter indenfor emnerne og erfaringerne fra interviewene og arbejdsobservationen blev straks efter de havde fundet sted udformet som stikord, kriterier for workspaces og overordnede rammer. Ligeledes blev der, ved hjælp af en dødehavsrulle, dannet et overblik over deres arbejdsproces ved en typisk kundeordre. Projektets empiriske grundlag tager udgangspunkt i behov for arbejdsgangene hos virksomheden Konscript. Konscript er en mindre it-virksomhed med fem fast tilknyttede folk. De arbejder bl.a. med hjemmeside løsninger, design og programmering, samt varetager it-løsninger for andre virksomheder. Empirien bygger på arbejdsobservation, samt et semi-struktureret interview med Konscript hvori en række primære behov, ønsker, samt nuværende anvendelser af workspaces blev afdækket. Ligeledes blev deres arbejdsproces afdækket ved hjælp af en dødehavsrulle der blev udarbejdet til en frihåndstegning i en Scrum model. På baggrund af disse data blev det afdækket at, Konscripts ønskede en øget mulighed for projektstyring hvori, der kunne registreres den anvendte tid på opgaver, dannes et visuelt overblik over hvor langt arbejdet var nået i forhold til deadline og mulighed for at lave projekter med en række milestones og 4

5 delopgaver for disse. I deres daglige arbejdsgang anvendte Konscript primært Google Docs til tekst- og dokumentbehandling, Dropbox til fildeling og Podio som intranet og projektstyring. Grundlæggende understøttede Google Docs og Dropbox deres arbejdsgange men de savnede en bedre mulighed for overblik i Google Docs og et system der i højere grad samlede disse værktøjer. Podio fungerede godt som kommunikativ flade men opfyldte kun i nogen grad deres behov for projektstyring. Kort kan kriterier og ønsker ridses op som: Behov for visuelt overblik, både for enkelte systemer og ved projektstyring. Projekter skal kunne indeholde milestones, delopgaver og deadlines. Tidsregistrering. Et samlet værktøj. En bedre understøttelse af deres arbejdsproces, både indenfor udvikling og projektstyring. Teori De teoretiske grundpiller for dette projekt vil blive udgjort af en række teknikker fra MUSTmetoden (Bødker et al 2008) for afdækning af en række faktorer, behov og processor. Disse teknikker inkluderer SWOT-analyse, der i dette projekt vil anskueliggøre en række styrker og svagheder for workspaces funktion og anvendelighed i forhold til de krav Konscript har samt projektets definition af workspace. Dødehavsrulle, til at give et overblik over den arbejds- og udviklingsproces der udgør arbejdet hos Konscript. Aktør-netværksteori (Gad & Jensen 2007 & Latour 1991) vil tilvejebringe en dybere redegørelse for de aktører det gør sig gældende for et workspace, samt de interaktioner disse indgår i. Hvor Latour, med en sociologisk og antropologisk baggrund, bidrager med en mere klassisk aktør-netværks-teoretisk tilgang, giver Gad & Jensen mulighed for indførelse af begrebet multiplicitet (Gad & Jensen 2007). Dette begreb giver, i modsætning til traditionel ANT, mulighed for at flere netværk af aktører kan beskrive det samme fænomen. Det fremstår her som en post-ant indsigt, at der eksisterer mange forskellige netværk, der producerer multiple versioner af fænomener. (Gad & Jensen 2007, s. 105) 5

6 Det skal her bemærkes at aktører ikke er bestemt til udelukkende at være levende ting. Projekt A kan løses ved anvendelse af en række værktøjer (aktører), denne anvendelse af værktøjerne former et netværk der, som nævnt, løser projekt A. Dette netværk er dog ikke det eneste der nødvendigvis løser projektet, og også andre netværk af aktører kan bidrage med en løsning og tages i brug sidestillende. At netværk 1 anvendes til løsning af projekt A lader sig altså gøre, samtidigt med at netværk 2 kan anvendes til samme projekt. Eksempelvis kan der være taler om en række værktøjer der løser et problem i projektet og et andet værktøj der agerer som projektstyrende. Det samme projekt kan altså anskues gennem flere netværk. Denne teori inddrages til at forklare sammenhængen mellem aktører og værktøjer i et systems netværk og kan anskueliggøre disse sammenhænge. Til at beskrive, visualisere og udarbejde opbygning af eksisterende samt et nyt workspace og system, vil der i opgaven primært fremgå frihåndstegninger af systemer samt data-flowdiagram repræsentation (Constantine 1979). Disse bidrager med en bedre forståelse for hvordan et systems opbygning og funktion tager sig ud. Det empiriske arbejde med en dødehavsrulle viser, at Konscript i deres projektudvikling gennemgår en iterativ inkrementel proces kaldet Scrum (Schwaber & Beedle 2001). I denne proces inddrages en agil udviklingsproces (Beck 2001) der tillader at udviklingen kan gentages, i et feedbackloop, indtil det ønskede produkt synes færdigt. Det empiriske arbejde med Konscript har ligeledes gjort det klart at et væsentligt behov for bedre projektstyring i et workspace er tilstede. Til dette inddrages kort et Gantt diagram (Clark & Gantt 1922) til visuel repræsentation af arbejdsprocessen. Det endelige produkt vil desuden blive evalueret gennem en heuristisk metode (Hansen 1972) med sammenligningsbasis i de, i opgaven nævnt, eksisterende workspaces samt de specifikke behov Konscript har. 6

7 Hvad er et workspace Et workspace er en samling af digitale værktøjer der forbedrer og letter en arbejdsproces. Et digitalt workspace er ikke nødvendigvis et enkelt værktøj, men i højere grad en opfyldning af en række behov for kollaborativt arbejde og/eller projektstyring. Det er i højere grad en række værktøjer hvor man kan styre, ændre og diskutere arbejde og dokumenter. Der er altså ikke tale om et enkelt program som eksempelvis Microsoft Word eller en mail-klient, men værktøjer der indgår i netværk og bidrager til en optimeret arbejdsproces. Analyse af et workspace bunder i interview og observation af Konscript, samt refleksioner over disse. En gennemgående ting for de følgende beskrevne virtuelle workspaces er at de alle som udgangspunkt er gratis at anvende. Nogle tilbyder ekstra plads eller features mod betaling. Der skelnes mellem bruger og kollaboratører. Dog kan kollaboratører også agere brugere og vice versa. Dette skel mellem bruger og kollaboratør er sat op hvor at sondre mellem den bruger der oprettede et dokument eller styrer et projekt. Valget af disse tre workspaces bunder i deres store udbredelse, samt anvendelse hos Konscript. Der er tale om tre forskellige workspaces, Google Docs, Dropbox og Podio. Google Docs Google Docs lader en eller flere brugere skabe, redigere og dele forskellige typer dokumenter på internettet i real-time (Google Docs Overview 2011). DFD-diagrammet viser her den overordnede opbygning af Google Docs (figur 1). 7

8 Figur 1 Brugere og kollaboratører skaber, deler og anvender Google Docs systemet til at udarbejde et endeligt dokument der derefter så kan downloades, printes eller deles elektronisk. Al interaktion med et givent Google-dokument sker online, med mulighed for offline tilgang, gennem en Google-brugerkonto, som alle dokumenter samles under. Brugeren har derved adgang til alle sine dokumenter gennem browsere fra enhver computer med en internet forbindelse og kan derfra oprette, ændre eller downloade dokumenter. Figur 2 8

9 En kollaborativ arbejdsproces på system vil kunne beskrives således (Figur 2): En bruger (1) opretter et dokument, (2) enten som et tekstdokument, et spreadsheet/regneark, præsentation eller en tegning. De involverede kollaboratører (3) og brugeren tilføjer derefter data (4) indtil et færdigt dokument (5) er klar. Brugeren der oprettede (1) det oprindelige dokument kan give kollaboratørerne (3) adgang til dokumentet via deres egne Google-brugerkonti eller med et link. Det er ligeledes muligt at begrænse kollaboratørernes adgang til dokumentet så de udelukkende kan kommentere og altså ikke også tilføje eller ændre data i dokumentet. (Figur 3, system 1.2) Figur 3 Det ovenstående diagram (Figur 3) viser de basale systemer der udgør opbygningen af Google Docs, og disse systemers grundlæggende funktioner. Det grundlæggende dokument system (1.1) varetager hvilken type dokument der er tale om, oprettelsen af dette og det er i dette system der tilføres data til dokumentet. Brugeren har ligeledes også brug for at administrere hvem der har adgang til dokumentet, og i hvilket omfang. Tilladelses- og kommunikationssystemet (1.2) benyttes derfor til at regulere dette, og giver mulighed for at kommunikere gennem chat, direkte i systemet. Når dokumentet er færdigt er det derefter muligt at downloade, printe eller dele dokumentet, dette kan gøres i forskellige formater og denne opgave udføres af finalizing systemet (1.3). 9

10 Google Docs systemet udmærker sig netop ved at flere aktører kan ændre eller tilføje data til et dokument på samme tid. Det kan sammenlignes med at flere personer sad om det samme bord og arbejde på dette samme stykke papir, her er der dog plads til at alle kan have hænderne på papiret samtidig. Der er altså tale om to typer aktører, den oprindelige bruger der oprettede dokumentet og de brugere der er blevet tilføjet som kollaboratører. Den oprindelige bruger er altså ejer af et givent dokument og kan styre hvorvidt andre brugere skal være ejere eller kun have begrænset adgang til dokumentet. Google Docs giver ikke direkte mulighed for projektstyring, og slet ikke indenfor de kriterier Konscript har. Der er dog andre systemer, bl.a. Podio, der kan integrere Google Docs og giver mulighed for projektstyring. Systemets brugerflade (figur x) for brugerens minder om en klassisk mappestrukter der kendes fra computere. Dog giver søgningen i dokumenterne ikke mulighed for at se deres placering, kun at finde frem til et specifikt dokument. Dropbox Dropbox fungerer som et normalt mappesystem på brugerens harddisk. Denne mappe findes både fysisk på brugerens harddisk og i 'skyen'. Det er muligt for brugeren af dele undermapper med kollaboratører, således at al data brugeren tilføjer eller ændrer i mappen, ændres også i skyen og hos kollaboratørerne, der ligeledes har en identisk mappe på deres harddisk (Figur 4). Denne teknologi tillader brugere og kollaboratører adgang til filer både online og offline da filerne også findes fysisk på deres harddisk. Synkronisering mellem mappen og 'skyen' sker i real tid. Eventuelle fejl eller konflikter i filer er det muligt at ændre, da Dropbox gemmer tidligere versioner af filen i en måned efter. Dette kan løse en konflikt hvor brugeren og en kollaboratør begge samtidig har det samme dokument i brug og foretager ændringer i dette. Dropbox er både et værktøj til at dele filer med samt et værktøj der lader brugeren tilgå sine filer fra en hvilken som helst computer med internetadgang gennem browsere. 10

11 Figur 4 Brugeren ændrer data i den delte mappe. Den delte mappe synkroniserer de ændrede data for kollaboratørerne der ligeledes kan ændre data, der så igen kan synkroniseres ud til alle brugere/kollaboratører (Figur 4). Der er ligesom hos Google Docs tale om to typer aktører, den oprindelige bruger og de brugere en mappe bliver delt med. Her skal det dog bemærkes at når først en mappe er delt er alle aktører lige, de har altså alle mulighed for at tilføje, ændre eller slette filer som det passer dem og som de er vant til med resten af deres filer. Dette mindsker selvsagt muligheden for at styre en arbejdsproces og styre hvilke filer der kan arbejdes på, men brugervenligheden er noget højere da aktørerne ikke skal tilvende sig et nyt system eller brugerflade. Podio Podio er først og fremmest et organiserings og koordinerings workspace. Det kan anskues som det overordnede værktøj hvori information, kontakter og kommunikation er samlet. Et online projekt management software. Podio hæfter sig ved en række centrale features, heriblandt Project management, Intranet, Product development, CRM software og event management (møder, aftaler, etc.). Frihåndstegningen viser de trin, systemer og databaser der tages i brug ved oprettelsen og styringen af et projekt. Figur 5 Et af de steder hvor Podio adskiller sig andre workspaces er netop muligheden for at inddrage flere værktøjer og organisere disse under et workspace, der eksisterer under en 11

12 organisation. Der er fokuseret på Project Management da det netop er dette værktøj der primært benyttes af Konscript. Podio adskiller sig markant fra de andre workspaces ved at have langt flere typer af aktører. Der er, som ved de andre workspaces, en oprindelig bruger der kan oprette et workspace og dele det med de andre aktører, der er dog flere roller aktørerne kan tage. Dels kan der være en aktør der agerer projektleder, en aktør der er teknisk ansvarlig, og kan udvikle nye værktøjer, og aktører der blot kan være almindelig arbejder. Det mener i højere grad om en virksomhedsstruktur i måden hvorpå disse aktører kan agere. Da der er tale om et system med langt flere funktioner og muligheder gør det det også mere komplekst at komme i dybden med. De overordnede funktioner som fildeling, kommunikation, projektudvikling opleves som meget brugervenlige. Om end fildelingen eller arbejde med dokumenter er præget af flere trin, og ikke er nær så intuitive i deres anvendelse som Dropbox eller Google Docs. Der kan, som nævnt, i systemets opbygning drages paralleller til en virksomhedsstruktur og det er heri at systemet har sin force. At det bl.a. kan agere intranet og aktørerne kan indtage vante roller i anvendelsen. Det er også muligt, i modsætning til Google Docs og Dropbox, at føre projektstyring i et workspace. Et projekt i et workspace kan tilknyttes en række aktører og der kan i projektet tilknyttes en række opgaver, deadlines og aktører kan tildeles roller. 12

13 Analyse og Diskussion Den følgende analyse og diskussion tager udgangspunkt i de behov og ønsker Konscript har. Som interviews og dødehavsrullen var med til at belyse er der hos Konscript ønsker og behov for: Visuelt overblik, både for enkelte systemer og ved projektstyring. Projekter skal kunne indeholde milestones, delopgaver og deadlines. Tidsregistrering. Et samlet værktøj. En bedre understøttelse af deres arbejdsproces, både indenfor udvikling og projektstyring. Fælles for alle systemerne er nødvendigheden for at oprette en individuel konto for at bruge systemet. Dog tillader Google Docs og Dropbox adgang til dokumenter og filer via et direkte link. Google Docs udmærker sig især ved muligheden for at redigere dokumenter sammen med kollaboratører i real-time. Denne synkrone arbejdsproces understøtter godt udarbejdelse af dokumenter på trods af at brugeren og kollaboratørerne ikke nødvendigvis fysisk befinder sig det samme sted. Ligeledes muliggøres kommunikation i systemet gennem en chat, der er individuelt knyttet til hvert dokument, så den kommunikative historik altid kan gennemgås skulle man være i tvivl om hvad der evt. er aftalt eller drøftet. Dog er det ikke muligt at kommunikere med video eller tale. Dropbox kan i højere grad ses som et enkelt værktøj og favner netop heller ikke workspace-rammen i samme grad. Det er dog det kollaborative aspekt og muligheden for især asynkront arbejde der står som dette systems største force. Dog er den synkrone kollaborative arbejdsproces ringe understøttet da systemet ikke, i modsætning til Google Docs, har mulighed for at flere brugere retter i det samme dokument uden at datakonflikter opstår. Data-konflikter her forstået som flere versioner af det samme dokument med hver brugers ændringer. Anser man disse systemer og deres brug for at være et arbejdsunderstøttende netværk, hvor aktørerne ses som brugere, kollaboratører og enkelte værktøjer, er der visse netværk 13

14 der i højere grad synes at understøtte arbejdsprocesser end andre. Især Podio udmærker sig ved at kunne inddrage og understøtte brugen af andre netværk, f.eks. deling af dokumenter, Google Docs og kalendere. Det er dog også et at de punkter hvor Podio kunne forbedre sin integration. Podios integration af eksempelvis Google Docs netværket fungerer i højere grad som en henvisning via et link og skulle en arbejdsproces, som hos Konscript, understøttes optimalt ville dette i praksis fungere bedre med en optagelse af Google Docs netværket, så den i højere grad vil agere som aktør. Altså være en integreret del af Podio. Anskuer man Podio som værende netværks-rammen for en række mindre midlertidige netværk, som opgaver eller projekter der alle har en deadline, og disse netværk indeholdende en række aktører, forstået som værktøjer og brugere, der tilvejebringer en løsning af disse netværk synes det særligt interessant at brugeraktøren kan skabe en ny aktør i et netværk. En bruger kan altså skabe et værktøj inde i netværket og derved også en ny aktør der kan fremme arbejdsprocessen i netværket. Aktører, både brugeraktøren og værktøjsaktøren, kan indgå i flere netværk, dog er den brugerskabte værktøjsaktør typisk skabt med understøttelse af en speciel arbejdsproces for øje der netop var særligt for det oprindelige netværk. Hvor brugeren kan være nødsaget til at tilpasse sig anvendelsen af de værktøjer der indgår i et netværk, for en effektiv arbejdsproces er det brugerskabte værktøj lavet med det formål at støtte brugeren i arbejdet for det netværk, altså tilpasset. Derfor kan det ikke altid synes mest effektivt at anvende det brugerskabte værktøj i et andet netværk blot fordi det lettede processen i det første netværk. I Podio savner Konscript en mere dybdegående og en visuel præsentation af projektdata. Hvor langt et projekt er nået, hvilke opgaver er der i projektet, hvor meget tid er der brugt, og hvordan er projektet deadline situeret i forhold til hvor fremskredent det her og kommende projekter. Konscripts behov og ønsker bliver kun i nogen grad opfyldt af disse workspaces. Hvor Dropbox tilbyder en intuitiv måde for Konscript at dele filer på, der falder ind i deres arbejdsproces, tilbyder Google Docs en ligeledes udviklingsunderstøttende række værktøjer. Google Docs kræver dog at man tilpasser sit arbejdsgang indenfor de rammer der er opsat og giver ingen reel mulighed for Konscript at styre deres projekt igennem. Podio opfylder til dels Konscripts behov for at kunne samle nogle af deres værktøjer, ligesom det også lader dem styre flere projekter, knytte folk til dem og lave opgaver indenfor projektets rammer. Det giver dog ikke mulighed for visuel repræsentation af 14

15 projektets fremskridt, milestones, delmål og opgaver som bl.a. er det Konscript efterlyser. En sådan visuel præsentation og styring vil kunne udgøres af et Gantt-diagram (Clars & Gantt 1922), og da Konscripts projektudvikling forløber i et Scrum forløb (Schwaber & Beedle 2001) med en agil kreativ proces (Beck 2001) vil et system bedre skulle understøtte dette og bedre integrere Konscripts værktøjer så deres udvikling og projektstyring understøttes på en intuitiv og brugervenlig måde. Konklusion Et kollaborativt workspace eller en delt arbejdsplads er et sammenkoblet miljø/system. Dette system vil bestå af en digital brugerflade der muliggør deling af dokumenter i form af et fildelingssystem, real-time ændring af disse, et delt arbejdsvindue hvor samtlige brugere af systemet har mulighed for at manipulere og redigere det viste. Dette kan være i form af et tekst dokument, en frihåndstegning eller et brainstorming værktøj. Det kollaborative workspace vil indeholde to samarbejdsformer: Synkront arbejde - online tilstand. Asynkront arbejde - offline tilstand. En typisk arbejdsproces (figur 6) for Konscript indeholde først og fremmest et indledende møde hvor der afdækkes hvilket produkt og behov der er tale om, og et estimat af hvor mange timer dette vil tage at udvikle. Derfra meldes der tilbage med et tilbud, hvorefter den næste fase kan igangsættes. Her sættes de tekniske rammer op før selve design- og udviklingsprocessen starter. Disse to udvikles i et feedback loop efter en agil metodologi (Beck 2001). Dette tillader at både design og programmering kan udvikles i hurtige prototyper for derefter at gentage processen men med afsæt i prototypen. Dette kan gentages indtil et ønsket resultat fremkommer og giver ligeledes mulighed for senere at revidere design og programmering efter behov og ønsker. 15

16 Figur 6 Scrum udvikling med en agil metodologi i design og udviklingsfasen Den udarbejdede kravspecifikation gennem arbejdet med Konscript, viser nødvendigheden med en bedre mulighed for projektstyring samt mulighed for visuelt at orientere sig hvor langt et givent projekt er, både i forhold til sideløbende projekter og fremtidige. Denne visuelle præsentation synes, gennem interviews med Konscript, bedst understøttet af et Gantt diagram (Clark & Gantt 1922) (Figur 7). Dette diagram skal visualisere projektstart, -afvikling, delmål og hvor fremskreden projektet er. Figur 7 - Eksempel på Gantt diagram Diagrammet kan understøtte de processer der gennemgås for Konscript, og deres Scrumudviklingsproces. Dette workspace skal betragtes som en tilføjelse til Podio da dette system i højere grad rummer muligheder for et alt-i-et kollaborativt workspace. Hvor Dropbox og Google Docs i deres anvendelse i en grad kan betragtes som værktøjer til at lette arbejdsprocessen giver Podio mulighed for at samle disse værktøjer og agere overordnet netværk. 16

17 Figur 8 Dette system skal som tidligere nævnt ses som et system integreret i Podio netværk. Brugeren og kollaboratøren har fået samme rolle i dette system og kan ligeledes og agere Project manager, dette er dog ikke en nødvendighed. System 1.1 tillader brugeren at dele og tilgå filer via sin Dropbox, der vil have en dedikeret mappe, eller direkte i systemet. Den primære del af netværket, system 1.2, lader brugeren udfærdige dokumenter og kan, hvis dette er relevant for projektet, også betragtes som den primære platform for selve produktudarbejdelsen. Der er derfor ikke nødvendigvis tale om dokumenter udarbejdelse, men også platform for f.eks. design eller kodning. I dette eksempel tages der udgangspunkt i et tekst dokument der udarbejdes i Google Docs, eller en platform med samme muligheder for synkront arbejde. Kommunikationsdelen (1.3) fungerer både som platform for video-, audio- og tekstkorrespondancer. Ligeledes er det et intranet hvor der kan deles ideer, links og kortere korrespondancer. 1.4 udarbejder et Gantt diagram baseret på brugernes registrering af opgaver, delmål, tid og projektfremskridt. Det er et mere overordnet system der ikke kun er integreret i enkelte projekter men ligeledes kan sammenligne deadlines i forhold til tidligere og fremtidige projekter. Det er muligt for projektleder at indsætte f.eks. milestones (delmål) og opgaver og informere de involverede om disse. System 1.5 udfærdiger en endelig version af produktet, der derefter kan printes, downloades, deles eller sættes i brug. Hele netværket gemmer handlinger og data i en 17

18 database, derved understøttes en arbejdsproces med en agil udvikling. Holdes dette oppe med de krav Konscript har i deres daglige brug kan det især fremhæves at: Systemet giver mulighed for at fungere som platform for hele projektudviklingen. Bedre integration mellem værktøjer projekter bliver ikke spredt på mange platforme. Mulighed for synkrone og asynkrone arbejdsgange. Bedre understøttelse af arbejdsprocesser hos Konscript. Projektstyringen og overblik over udviklingen optimeres og giver mulighed for bedre at holde øje med udviklingen og den tid der bruges, samtidig kan det give et overblik over den anvendte tid. Dette system søger derfor i en højere grad at imødekomme disse ønsker og behov. Projektstyringssystemet kan dog også placeres som en mere overordnet ramme, alla Podio, for derved at give større indsigt og sammenhæng i flere sideløbende projekter og hvordan disse er positioneret i forhold til hinanden, her tænkes især projektets forløb og deadline i forhold til foregående eller fremtidige projekter. Perspektivering Evalueringen af systemet kan indenfor det heuristiske felt kun lade sig gøre i imaginære cases. Ved en prototypeudvikling vil det være muligt at teste brugervenligheden af systemet, og dette er den typiske tilgang den heuristiske metode tilbyder indenfor humancomputer interaction (HCI). Et interview med Konscript hvori systemet præsenteres kan give indsigt for i hvor høj grad deres ønsker og behov vil kunne opfyldes. Ved anvendelse af systemet, en prototype eller en mock-up vil der typisk opstå nye anvendelser og ønsker, eller en indsigt i at nogle behov måske ikke har samme relevans for systemet. For dette giver Podio en rig mulighed for at udvikle videre som ramme for workspaces og den udvikling og projektstyring der kan foregå indenfor de rammer. Netop da de tillader aktørerne at udvikle nye værktøjer og løsninger til problemstillinger i deres arbejdsgang synes det mest naturligt at det er heri at andre værktøjer og workspaces, såsom Google Docs og Dropbox, i højere grad implementeres og bliver en mere naturlig og intuitiv del af systemet. Det er i høj grad i workspaces evne til at løse problemstillinger og naturligt falde ind i en arbejdsplads workflow og opbygning at de kan udmærke sig. Så det netop er et værktøj der arbejder for en fremfor et værktøj der kræver en høj grad af tilvænning. 18

19 Referencer Bødker, K., F. Kensing, og J. Simonsen, 2008, Professionel it-forundersøgelse - grundlag for brugerdrevet innovation, Forlaget Samfundslitteratur. Dolwick, Jim S., 2009, The Social and Beyond: Introducing Actor-Network Theory, Publiseret online: 28 april Springer Science+Business Media. Gad, Christoffer & Jensen, C.B., 2007, Post-ANT. I: Jensen, C.V.,Lauritsen, P. & Olesen, F. (red.): Introduktion til STS. Science, Technology, Society, Hans Reitzels Forlag. Latour, B, 1991, Technology is Society made Durable, in Law, J. (Ed.) Essays on Poser, Technology and Domination, London: Routledge, pp Constantine, Larry L. & Yourdon, Edward.,1979, Structured design: fundamentals of a discipline of computer program and systems design, Prentice Hall. Schwaber, Ken & Beedle, Mike., 2001, Agile software development with Scrum, Prentice Hall. Beck, Kent, et al., 2001, Manifesto for Agile Software Development, Agile Alliance Hansen, Per W., Heuristiske løsningsmetoder deres relation til, og anvendelse i O.R., Ledelse og Erhvervsøkonomi/Handelsvidenskabeligt Tidsskrift/Erhvervsøkonomisk Tidsskrift, Bind 36, Google Docs Overview - https://docs.google.com/support/bin/answer.py?answer= Dropbox, Fact Sheet

20 Podio, Product overview - https://company.podio.com/product Podio, Project management - https://company.podio.com/project-managementsoftware?gclid=cjvz8_cbgawcfclwzaodsztdka Clark, Henry & Gantt, H. L., 1922, The Gantt chart, a working tool of management, New York, Ronald Press Gantt chart Billede hentet fra:

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.:

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.: ClinicCare Web Produktblad 2012 Psykologjournal ClinicCare/ Novolog ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Indhold Journalmodulets opbygning

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Lars Ljungqvist KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013 Hvad skal vi bruge OneNote til?... 10 Nyheder i OneNote 2013... 11 Download OneNote 2013 gratis hos Microsoft...

Læs mere

Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen

Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen DUN Konference 2012 Nicholai Friis Pedersen, Hans Klysner og Janus Holst Aaen, AU. http://pages-tdm.au.dk Mål med Pages At aktivere de studerende og understøtte

Læs mere

Forløb kreativ-kommunikativ toning

Forløb kreativ-kommunikativ toning Forløb kreativ-kommunikativ toning C - Interaktive test C/B - Reklamespil B Digitale Billeder B Kvidder/Fjæsbog Interaktive Test 1. Analyse af interaktive test og deres betydning for brugerens valg. 2.

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste WTF? Thomas Schou-Moldt, Miracle A/S (siden 2008) Arkitekt, udvikler, teknisk projektleder, mv. Indtil videre afsonet lidt over 20 år i branchen, ingen udsigt til prøveløsladelse tsm@miracleas.dk, 5374

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen i Hvidovre Kommune Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen Læring i skyen Med Google Apps kan du: Arbejde med elever og kollegaer i det samme dokument - på samme tid Nemt og hurtigt dele dokumenter,

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS5, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk 4 Professionel risikostyring med ramrisk www.ramrisk.dk Risikostyring med RamRisk Rettidig håndtering af risici og muligheder er afgørende for enhver organisation og for succesfuld gennemførelse af ethvert

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

Hvad kommer der i MicroStation (SelectSeries 3)

Hvad kommer der i MicroStation (SelectSeries 3) Hvad kommer der i MicroStation (SelectSeries 3) Grafdage 2011 Tine Lai Andersen, Bentley Systems Fordelen ved V8i Samarbejde og innovation 2 WWW.BENTLEY.COM Hvad er de store nyheder i V8i (SELECTseries

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution Det bedste værktøj er det der bliver brugt RISMAexecution RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

Introduktion til OneDrive. Windows-selvstudium: Side 11 af 11

Introduktion til OneDrive. Windows-selvstudium: Side 11 af 11 Introduktion til OneDrive Windows-selvstudium: Side 11 af 11 I Windows 8.1 og Windows RT 8.1 kan du nemt gemme dine filer i OneDrive og åbne dem fra en hvilken som helst enhed, f.eks. din pc, tablet eller

Læs mere

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 1.1 Identitet Informationsteknologi bygger på abstraktion og logisk tænkning. Faget beskæftiger sig med itudvikling i et samspil mellem model/teori

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

IssMan brugervejledning

IssMan brugervejledning Version 1.0 IssMan brugervejledning Smartphone-app til let og hurtig fejl- og mangelgennemgang i bygge- og anlægsranchen Events Hold styr på dine aktiviteter og organisér dit arbejde og dine opgaver. Få

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Klik på linket her for en beskrivelse af hvordan du installerer CIP 4.3 opdateringen.

Klik på linket her for en beskrivelse af hvordan du installerer CIP 4.3 opdateringen. CIP 4.3 er på gaden! Opdateringen til CIP 4.3 er på gaden med en lang række nye forbedringer, der giver CIP endnu mere værdi for brugeren. Forbedringerne er centreret omkring præsentation af data i web

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

360 Papirløse Møder - til ipad eller Tablet-PC

360 Papirløse Møder - til ipad eller Tablet-PC 360 Papirløse Møder - til ipad eller Tablet-PC en effektiv, miljøvenlig og engagerede måde at få adgang til dagsordner og mødepapirer! 360 Papirløse Møder - til ipad og Tablet PC To unik papirløs løsning

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods Innovationsprocesser Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods A A R H U S U N I V E R S I T E T Department of Computer Science 1 Innovation & ICT development *** Innovation *** * ***

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

UNI C 2012 Pædagogisk IT-kørekort. Basismodul 3. Frank Bach, frank@frankix.dk. Web 2.0 tjenester

UNI C 2012 Pædagogisk IT-kørekort. Basismodul 3. Frank Bach, frank@frankix.dk. Web 2.0 tjenester Basismodul 3 Frank Bach, frank@frankix.dk Web 2.0 tjenester Social eller ej?... 3 Sociale bogmærker... 3 Wikis... 5 Blogging... 6 Billede og video... 7 Sociale netværk - vennetjenester... 8 Andre tjenester...

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3 Lightroom 3 Lightroom er et fantastisk program, hvis ellers nogen er i tvivl om det. Det er først og fremmest et fotografens program al fokus er på en hurtig, fleksibel og effektiv behandling af digitale

Læs mere

Gratis kontorpakke til din tablet

Gratis kontorpakke til din tablet OPRET, REDIGER OG LÆS DOKUMENTER PÅ DIN TABLET: Gratis kontorpakke til din tablet DET FÅR DU OVERBLIK SVÆRHEDSGRAD Let Middel Svær Tekstbehandling Præsentation Regneark FOR ENHEDER MED Android ios (Apple)

Læs mere

FotoDok. Brugervenlig it-løsning til nem og hurtig fotodokumentation, tilsynsnotater og kvalitetssikring

FotoDok. Brugervenlig it-løsning til nem og hurtig fotodokumentation, tilsynsnotater og kvalitetssikring FotoDok Brugervenlig it-løsning til nem og hurtig fotodokumentation, tilsynsnotater og kvalitetssikring Kursets indhold Opstart Velkomst ved Erik Ploug Sørensen Kort overordnet præsentation af FotoDok

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad), Android (HTC One) og Windows mobile (Xxxxx). Derudover vil der også

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere