ADVOKATFIRMAET PETER LUNDMARK JENSEN M0DERET FOR LANDSRET VEDT.!EGTER. for ANDELSKOLLEGIET VED DTU AKADEMIVEJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKATFIRMAET PETER LUNDMARK JENSEN M0DERET FOR LANDSRET VEDT.!EGTER. for ANDELSKOLLEGIET VED DTU AKADEMIVEJ"

Transkript

1 ADVOKATFIRMAET PETER LUNDMARK JENSEN M0DERET FOR LANDSRET Vim~~\saitet 41 A, Kebenhavn K. TIf Fax VEDT.!EGTER for ANDELSKOLLEGIET VED DTU AKADEMIVEJ NA VN OG HJEMSTED: Foreningens navn er "Andelskollegiet ved DTU-Akademivej" Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbeek Kommune. FORMAL OG FORHOLDET TIL DTU: Foreningens formal er at erhverve, eje og administrere de pa lejet grund opferte bygninger - beliggende Akademivej, 2800 Kgs. Lyngby (hvilken grund pt. er under selvsteendig matrikulering) - samt at indtnede i grundlejekontrakt med Den selvejende institution Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Grundlejekontrakten vedheeftes nrervterende vedtregter som bilag og skal respekteres af de til enhver tid veerende medlemmer af foreningen.

2 MEDLEMMER: Sam medlem afforeningen kan optages enhver person, der er myndig og sam er studerende ved DTU, subsidieert ved en anden afvidenskabsministeriet eller Undervisningsministeriet anerkendt lang videregaende uddannelse eller mellemlang videregaende uddannelse, jfr. loy nr. 481 af3l. maj Medlemmet skal saledes i forbindelse med sin optagelse i foreningen overfor foreningens bestyrelse og administrator dokumentere at veere gyldigt optaget, immatrikuleret ogleller tilmeldt DTU eller en anden anerkendt lang eller mellemlang videregaende uddannelse. Medlemmet skal videre dokumentere - eventuelt ved skriftlig udtalelse herom fra den relevante uddannelsesinstitution - at tilmeldingen pa den pageeldende uddannelse, vii kunne forventes opretholdt i en peri ode pa min. 6 maneder, regnet fra det tidspunkt, hvor medlemmet indtreeder i foreningen Senest 6 maneder efter, medlemmet ikke leengere er optaget, immatrikuleret ogleller tilmeldt en godkendt Ieereanstalt eller uddannelse, jfr er medlemmet forpligtet til at fraflytte kollegieboligen, uanset om studieopheret skyldes frerdiggjort eller afbrudt uddannelse, og overdrage andelen til en anden person, der opfylder de i 3.1 neevnte medlemskabsbetingelser, i overensstemmelse med 14 Safremt afheendelse af andelen ikke er rnulig indenfor en 3-maneders frist, regnet fra det tidspunkt, hvor andelen ferste gang er sat til salg, har medlemmet ret til at foretage udlejning afboligen til en person, der opfylder de ovenfor anferte medlemskabsbetingelser I forbindelse med sin optagelse som medlem afforeningen, underskriver hvert medlem en kopi af neerveerende vedtregt og erkleerer sig samtidigt hermed indforstaet med, at tilsidesrettelse af de ineervzerende paragraf fastsatte kriterier for ophold i kollegieboligen, berettiger foreningens bestyrelse og administrator til, uden yderligere retsgrundlag, at gennemfere udseettelsesforretning afboligen ved fogedens foranstaltning, i overensstemmelse med de i evrigt gzeldende regler herom i Retsplejeloven, Nerveerende bestemmelse i foreningens vedteegter lyses servitutstiftende med DTU som pataleberettiget myndighed, jft. 34. pa ejendommen 3.4. Som medlem kan tillige optages en person, som efter erhvervelsen af andelen foretager udleining- j fro 12 - til en person, der opfylder betingelseme i 3.1 og som tager bopeel i lejligheden, forudsat lejeren er besleegtet med medlemmet i lige opad- eller nedadgaende linie samt seskende. Optagelse af et medlem, der er anderledes beslzegtet med lejeren kan alene finde sted med bestyrelsens forudgaende tilladelse. Et medlem, der som foreeldre har udlejet den til andelen knyttede bolig, jf. ovenfor, er berettiget til at foretage fomyet udlejning af kollegieboligen til et af medlemmets andre bern, der opfylder betingelserne i

3 Bestemmelseme i 3.2 og 3.3. geelder tilsvarende for lejere og medlernmer der lejer ud i overensstemmelse rued 3.4. En person kan maximalt erhverve og besidde 2 andele i foreningen, forudsat at de til andelene herende boliger begge anvendes i overensstemmelse med neerveerende 3.4. INDSKUD: 4.1. Medlemmerne betaler ved stifielsen det samme indskudsbeleb pro m2 brugsareal, der af foreningen stilles til radighed for medlemmet Indskud udgor kr ,00 for lejligheder pa 30 kvrn og kr ,00 for lejiigheder pa 40 kvm og kr ,00 for lejligheder pa 50 kvm Indskuddet skal betales kontant. HJEFTELSE OG BELANING: Medlemmerne heefter alene med deres indskud for foreningens forpligtelser, jvf. dog stk For de Ian ikreditforeninger og pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold tillovlig vedtagelse pa generalforeningen, og som er sikret ved pantebrev euer handpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, heefter medlemmeme uanset stk. 1 personligt og pro rata iht, deres andel i formuen, safremt kreditor har taget forbehold herom Et udtnedende medlem eller hans bo heefter for den solidariske forpligtelse efter stk. 2, - samt for betaling afboligafgifi, jfr. 8 - indtil ny godkendt andelshaver har overtaget andelen og dermed er indtradt i forpligtelsen I de sidste 30 ar af den med DTU oprettede grundlejeaftale kan ejendommen ikke belanes eller pantsrettes uden at provenuet fra lantagningen anvendes til enten vedligeholdelse eller forbedring af ejendommen og uden at samtykke til Ianecptagelsen pa forhand er meddelt af DTU. 3

4 ANDEL: Medlemmeme har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud For andelen udstedes andelsbevis, der lyder pa navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det treeder i stedet for det bortkomne andeisbevis. PANTSJETNING OG TV ANGSFULDBYRDELSE: Et medlem afforeningen har ret til at pantseette sin andel, jf. lov nr. 204 af29. marts 2004, og i evrigt i overensstemmelse med de til enhver tid herom greldende regier, jfr. Lov om Andelsboligforeninger og Andre Boligfrellesskaber, Retsplejeloven og Tinglysningsloven Eventuelt salg af en andel iforeningen i henhold til fogedrettens beslutning herom, jfr. retsplejelovens 559 a, foretages afforeningen ioverensstemmelse rned 5 og 6 iiov om andelsboligforeninger og andre boligfeellesskaber og i overenssternmelse med neerveerende vedteegt. Fremgangsmaden felger bestemmelseme i lov am andelsboligforeninger og andre boligfrellesskabers 6 b. BOLIGAFT ALE: 8.1. Foreningen opretter med hvert medlem en boligaftale, der indeholder besternmelser om kollegieboligens brug m.v. Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sedvanlig lejekontrakt med de asndringer, der felger af disse vedtregter og generalforsamlingens beslutninger Kun en person rna tage bopeel i en kollegieandelsbolig. BOLIGAFGIFT OG RESERVEFOND: Boligafgiftens sterrelse fastseettes til enhver tid bindende for alle medlernmer af generalforsamlingen. 4

5 9.2. Samtidig med foreningens etablering og stiftelse oprettes af foreningens bestyrelse en seerlig konto benzevnt "reservefonden", pa hvilken konto lebende indseettes hvert enkelt driftsars eventuelle overskud. Pa kontoen henseettes tillige foreningens eventuelle ekstraordineere indteegter Reservefonden er etableret med det formal at opbygge en sterre kontant kapital til hel eller delvis imedegaelse af sterre omkostninger - forudsete som uforudsete - og uanset hvilken art, den pagzeldende omkostning matte have, det veere sig sterre vedligeholdelsesarbejder, omkostninger til omleegning af lan, finansiering afkurstab og finansiering af hejere ydelse pa Ian til realkredit og bank etc. Fondens overordnede formal er at sikre oprettelsen og tilstedeveerelsen af et kapitalberedskab af en sadan sterrelse, at boligafgiften kan opretholdes iomtrentlig samme sterrelse, som budgetteret for foreningens ferste driftsar korrigeret for den almindelige prisudvikling i samfundet Optjente driftsoverskud - eller ekstraordinzere indteegter - indseettes pa kontoen, indtil denne har naet et beleb pa min. kr. 2 mio. Nar der henstar kr. 2 mio. pa kontoen, tager generalforsamlingen stilling til, om del' skal foretages yderligere henseettelser for det pageeldende regnskabsar, Fondens midler placeres bedst muligt i sikre papirer med lay risiko Den til enhver tid veerende formue i reservefonden tilherer foreningen og kan ikke udbetales - hverken helt eller delvis - til foreningens medlemmer. Veerdien af fondens formue indgar i opgerelsen af andelsboligforeningens formue. Udbetalinger fra fonden sker efter indstilling af bestyrelsen, som skal fremkomme med en konkret og motiveret redegerelse for formalet med udbetalingerne og arsagen til samme. Udbetalinger fra fonden kan alene finde sted efter generalforsamlingens godkendelse. Generalforsamlingen trreffer i denne sammenheeng beslutning ved almindelig stemmeflerhed, jfr Fonden nedlregges, nar andelsboligforeningens formue opgjort uden vzerdien affondens fonnue, utvivlsomt har naet en sadan sterrelse, at den er i stand til at imedega betalinger af de i 9.3. nrevnte udgifter og omkostninger. VEDLIGEHOLDELSE: Andelshaveren hal' pligt til at vedligeholde kollegieboligen med maling, hvidtning og tapetsering, samt til at foretage andre vedligeholdelsesarbejder, som efter lejeloven pahviler en lejer, eller sam efter srerlig generalforsamlingsvedtagelse er palagt andelshaveme. 5

6 --~ Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter ogsa eventuelle udskiftninger af bygningsdele og tilbehor til boligen, sa som udskiftning og fomyelse af gulve, kekkenbordeog skabe, hvidevarer, sanitet m.v Udskiftning af udvendige dere og vinduer samt gennemferelsen af aile sterre udvendige vedligeholdelsesarbejder, pahviler foreningen Safremt en andelshaver groft forsernmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kneve, nedvendig vedligeholdelse foretaget inden en neermere fastsat frist. Foretages den nodvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udleb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen, og brugsretten bringes til opher med 3 maneders varsel, j fro 18. FORANDRINGER: Enhver pateenkt forandring i kollegieboligen skal foreleegges bestyrelsen til godkendelse, og i tilfselde, hvor byggetilladelse krreves efter byggelovgivningen, skal byggetilladelse forevises, inden arbejdet iveerkseettes, Der rna ikke foretages eendring af'bygningsbestanddele og/eller maling afudvendige flader, dare, altaner eller lignende uden bestyreisens forudgaende samtykke, jf. tillige grundlejeaftalen med DTU 4.1. UDLEJNING: En andelshaver kan, under de i 3.2 og 3.4 nrevnte betingelser, udleje sin kollegiebolig med bestyrelsens og administrators forudgaende tilladelse til en person, der opfylder de i nerveerende vedtregts 3.1 neevnte betingelser for medlemskab af foreningen Nermere oplysninger om udlejningen skal meddeles bestyrelse og administrator forinden tilladelse til udlejning gives. HUSORDEN: Generalforsamlingen kan til enhver tid bindende for alle medlemrner fastszette regier for husorden, m.v. 6

7 13.2. Det er ikke tilladt at holde husdyr i foreningens ejendom Generalforsamlingen fastseetter bindende og med kvalificeret 2/3 flertal regleme for den frelles anvendelse af faciliteteme pa ejendommens ftellesarealer. OVERDRAGELSE: Fortrinsret til at overtage en andel og den hertil knyttede boligret,jfr. 3, gives i nedenstaende nekkefalge: 1. Til en person andelshaveren har indstillet, som dokumenterer at opfylde betingelserne i 3.1 eller 3.4, og den nye andelshaver eller den fremtidige lejer er imrnatrikuleret pa DTU. 2. Til en person, der er opfert pa en af bestyrelsen fert venteliste, der dokumenterer at opfylde betingelseme i 3.1 euer 3.4, og den nye andelshaver eller den fremtidige lejer er immatrikuleret pa DTU. 3. Til en person andelshaveren har indstillet, som dokumenterer at opfylde betingelserne i 3.1 eller 3.4, og den nye andelshaver euer den fremtidige lejer er imrnatrikuleret pa en anden uddannelsesinstitution end DTU. 4. Til en person, der er opfurt pa en afbestyrelsen fert venteliste, som dokumenterer at opfylde betingelserne i 3.1 euer 3.4, og den nye andelshaver eller den fremtidige lejer er irnmatrikuleret pa en anden uddannelsesinstitution end DTU. Generalforsamlingen fastseetter administrative retningslinier for medlemrnemes mulighed for internt at bytte de til andelene knyttede boliger, herunder i forbindelse med salg af andele Administrator skal godkende samtlige overdragelser og er berettiget til at beregne sig et passende gebyr/vederlag for at forests overdragelsen og i den forbindelse pase, at aile bestemmelser i nerveerende vedtregt overholdes i forbindelse med overdragelsen Bestyrelsen har pligt til at fere de under pkt og nzevnte ventelister. PRIS: Prisen for en andel og den dertil knyttede kollegiebolig skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende evt. aftaler efter

8 Bestyrelsen skal kun godkende en rimelig pris og hejst et beleb opgjort efter nedenstaende retningslinier: 1. Veerdien af andelen i foreningens formue seettes til den pris, der er fastsat pa den seneste ordinzere generalforsamling med 'tilleeg af den prisstigning, som generalforsamlingen har godkendt for tiden indtil nreste generalforsamling. Andelens pris og prisstigning fastsrettes under iagttagelse afreglerne i andelsboligforeningsloven og i evrigt under hensyn til veerdien af foreningens ejendom og andre aktiver, samt sterrelsen af foreningens geeld, Generalforsamlingens prisfastsrettelse er bindende, selvom der lovligt kunne have veeret fastsat en hejerc pris. 2. Veerdien af forbedringer ikollegieboligen anszettes til anskaffelsesprisen med fradrag af evt. vrerdiforringelse pa grund af alder og slitage. 3. Veerdien af inventar, der er seerligt tilpasset eller installeret ikollegieboligen, fastszettes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage. 4. Safremt kollegieboligens vedligeholdelsesstand er useedvanlig god eller mangelfuld, beregnes pristilleeg respektivt prisnedslag under hensyn hertil Safremt der samtidig med overdragelsen af andel og kollegiebolig overdrages losere eller indgas anden retshandel, skal vederlaget seettes til vrerdien i fri handel. Kober skal indtil overtagelsesdagen frit kunne afvise eller fortryde kebet af loseret eller retshandlen. Bestyrelsen skal godkende vederlaget og de evrige aftalte vilkar Fastseettelsen afprisen for forbedringer, inventar og los ore sker pa grundlag af en opgerelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver Safremt den fratlyttende andelshaver ikke kan acceptere den afbestyreisen fastsatte pris for forbedringer, inventar og lesere samt det afbestyrelsen fastsatte pristilleeg eller -nedslag for vedligeholdelsesstand, vurderes disse ved syn og sken foretaget af en sagkyndig udpeget af Andelsboligforeningemes Fzellesreprtesentation. Skensmanden skal ved besigtigelsen af kollegieboligen indkalde bade den pagzeldende andelshaver og bestyrelsen og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Skensmandens vurdering er bindende for savel andelshaveren sorn bestyrelsen. Skensmanden fastsretter selv sit honorar og tneffer bestemmelse om, hvorledes ornkostninger ved skennet skai fordeles mellem den fraflyttende andelshaver og foreningen eller eventuelt paleegges den ene part fuldt ud, idet han herved skal tage hensyn til, hvem af parteme, der har faet medhold ved skonnet. NEDSKRIVNING AF ANDELSV JERDIEN FRA OG MED AR 2057: 15 A. 15A. Nar der er forlebet 50 ar af foreningens grundlej eaftale med DTU nedskrives vzerdien af ejendommen lineeert over de resterende 49 ar indtil ejendomsveerdien andrager kr. O. 8

9 Foreningen skal saledes pa sin ordinzere generalforsamling i ar 50 (2057) med bindende virkning for de kommende 49 ar fastseette veerdien af ejendommen, som saledes nedskrives til kr. 0 over de kommende 49 ar. Denne prisfastsrettelse er bindende for alle senere generalforsamlinger og medlemmer af foreningen og kan ikke eendres uden samtykke Era DTU. I evrigt opgeres veerdien af andelen ide sidste 49 ar af grundlejeaftalens lebetid i overensstemmelse med det under punkt 15 anferte, idet der dog bortses fra bestemmelsen i FREMGANGSMADE: Mellem seelger og keber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens pategning om godkendelse. Inden aftalens indgaelse skal keber have udleveret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtregter, kopi af grundlejeaftale kontrakten med DTU, seneste arsregnskab og budget samt en opstilling af kebesummens beregning med specifikation af prisen for andelen, forbedringer, inventar og lesere samt evt. pristillasg eller -nedslag for vedligeholdelsesstand. Kober skal endvidere inden aftalens indgaelse slcriftligt geres bekendt med andelsboligforeningslovens bestemmelser om prisfastseettelse og om straf AIle vilkar for overdragelsen skal godkendes afbestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsesaftalen skal oprettes pa en standardformular Overdragelsessumrnen skal indbetales til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender hos den fraflyttede andelshaver udbetaler resten til den fraflyttede andelshaver og eventuelt andre rettighedshavere. Inden afregning efter forst punktum skal andelsboligforeningen undersege, om der i andelsboligen er tinglyst rettigheder over andelen. Dette geelder dog ikke, hvis foreningen ikke har afgivet erkleering efter andelsboliglovens 4a vedrerende den pagreldende andel. Til skade for den der ved aftale har faet pant i andelen, kan foreningen kun fradrage sadanne tilgodehavender has den fraflyttede andelshaver, der udspringer af dennes medlemskab af foreningen og for sa vidt angar lebende betalinger kun iindtil eet ar fra forfaldsdagen for de enkelte betalinger, med mindre foreningen inden fristens udleb har indledt og uden unedigt ophold fremmet retsforfelgning euer eksklusion Selv om det er aftalt, at geelden i henhold til et pantebrev ikke kan forlanges betalt ved ejerskifie, kan foreningen i forbindelse med overdragelsen kneve, at overdragelsessummen helt eller delvis indbetales til foreningen, med mindre den krzevede indbetaling er unedvendig for at foreningen kan ra deekket eventuelle krav som anfert i punkt

10 16.5. Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et beleb til sikkerhed for merudgifter 0.1. Safremt afregning sker inden fraflytning, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et skensmeessigt beleb til deekning af keberens evt. krav i anledning af mangler konstateret ved overtagelsen Snarest muligt efter keberens overtagelse afkollegieboligen skal denne med bestyrelsen gennemga kollegieboligen for at konstatere evt. mangler ved kollegieboligens vedligeholdelsesstand eller ved forbedringer, inventar og lesere, der er overtaget i forbindelse med kollegieboligen. Safremt keberen forlanger prisnedslag for sadanne mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skennes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beleb ved afregningen til seelgeren saledes, at belebet forst udbetales, nar det ved dom eller forlig mellem parteme er fastslaet, hvem det tilkommer Overdragelsessummen med evt. fradrag, som nrevnt i stk. 3-5, skal afregnes senest 3 uger efter overtagelsesdagen, forudsat, at belebet er modtaget fra keberen. OPSIGELSE: Andelshaveme kan ikke opsige deres medlemskab afforeningen ogbrugsret til kollegieboligen, men kan alene udtreede efter regleme i om overdragelse af andelen. EKSKLUSION: Safremt et medlem 18. ikke betaler et eventuelt resterende indskud, kommer i restance med boligafgift eller andre ydelser, som skal erleegges sammen med denne, groft forsemmer sin vedligeholdelsespligt, hvis et medlem optrreder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre medlemmer, i forbindelse med overdragelse af andelen betinger sig en sterre pris, end godkendt af bestyrelsen, eller et medlem gar sig skyldig i forhold svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at opheeve lejemalet, kan det pageeldende medlem ekskluderes af foreningen, og brugsretten bringes til opher af bestyrelsen Efter eksklusion, bestemmer bestyrelsen, hvem del' skal overtage kollegieboligenlandelen og der forholdes som bestemt i

11 GENERALFORSAMLING: Foreningens h0j este myndighed er generalforsamlingen Den ordiruere generalforsamling afholdes hvert ar inden 4 maneder efter regnskabsarets udleb med felgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelzeggelse af arsregnskab og revisionsprotokollat samt godkendelse af arsregnskabet. 4. Forslag. 5. Forelseggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel eendring af boligafgiften. 6. Valg til bestyrelsen. 7. Valg afadministrator,jfr Valg afrevisor,jfr Eventuelt Ekstraordineer generalforsamling afholdes, nar en generalforsamling eller 3 afbestyrelsens medlemrner eller mindst 113 af medlemmeme af foreningen, eller administrator forl anger det med angivelse af dagsorden. INDKALDELSE M.V.: Savel ordineer som ekstraordinzer generalforsamling indkaldes skriftligt med 14-dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen Forslag, som enskes behandlet pa generalforsamlingen, skal vrere formanden i hrende senest 1 uge fer generalforsamling, saledes at forslagene eventuelt kan eftersendes til medlemmeme. 1 I

12 20.3. Adgang til at deltage i og tage ordet pa generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver. Den adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig radgiver. Administrator og revisor samt personer, der er indbudt afbestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet pa generalforsamlingen Hver andel giver een stemme. En andelshaver kan give fuldmagt til en lejer, der bebor kollegieboligen i overensstemmelse med 3.4 eller til en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive een stemme i henhold til fuldmagt. Safremt en person har erhvervet og besidder 2 andele, jf. 3.4, kan stemmeretten for disse 2 andele dog afgives samlet til en anden andelshaver. FLERTAL: Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen, hvor det drejer sig om vedteegtseendring, salg affast ejendom eller foreningens oplesning. Dog skal altid mindst 25% afforeningens medlemmer vrere repreesenteret Forslag am vedtregtsrendringer, om nyt indskud, om regulering af det indbyrdes forhold mellem andele, om regulering af det indbyrdes forhold mellem boligafgiften, eller om iverkseettelse af forbedringsarbejder eller istandsrettelsesarbejder, hvis finansiering krzever forhejelse afboligafgiften med mere end 30%, kan kun vedtages pa en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af stemmerne er reprresenteret og med mindst 2/3 flertal. Er der ikke mindst 2/3 af stemmeme reprzesenteret pa generalforsamlingen, skal indkaldes til ny generalforsamling, og pa denne kan da forslaget endeligt vedtages med mindst 112 af stemm erne, uanset hvor mange der er modt Bestemmelserne i nrervrerende vedteegts 2, 3,5.4, 11.2, 12, 14, 15A, 24.5, 26.2, 27, 30.2 og 34 kan ikke zendres uden, at der foreligger 100% tilslutning fra andelshaveme og uden efterfelgende skriftlig godkendelse fra DTU som srerlig pataleberettiget, jfr. 34. Det samme grelder indholdet af nzerveerende bestemmelse (21.3.) DIRlGENT M.V.: Generalforsamlingen veelger selv sin dirigent Sekretzeren skriver referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Referatet skal tilstilles andelshaveme senest 1 maned efter generalforsamlingens afholdelse. 12

13 BESTYRELSE: Generalforsamlingen veelger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udfere generalforsamlingens beslutninger. BESTYRELSESMEDLEMMER: Bestyrelsen bestar af 3-5 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Bestyrelsens formand udpeges af generalforsamlingen, men i evrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med en neestformand og en sekreteer. Generalforsamlingen veelger desuden en eller to suppleanter, der har adgang til alle bestyrelsesmeder uden stemmeret Som bestyrelsens medlemmer og suppleanter, kan vzelges enhver andelshaver. En andelshaver kan ved skriftlig fuldmagt bemyndige en lejer, jf 3.4, til at opstille til og indtrsede ibestyrelsen pa andelshaverens vegne Bestyrelsesmedlemmer veelges for 2 ar ad gangen. pft den stiftende generalforsamling vzelges 2 bestyrelsesmedlemmer, dog kun for 1 at. Bestyrelsessuppleanter veelges for 1 ar ad gangen Safremt et bestyrelsesmedlem fratrreder i valgperioden, indtreeder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil nzeste ordineere generalforsamling. Safremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratrzeden bliver mindre end 3, indkaldes en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratradt, sker kun for den resterende del af den fratradtes valgperiode DTU som pataleberettiget - (jfr. 36) - eller administrator i henhold til seerlig bemyndigelse fra DTU - er berettiget - men ikke forpligtet - til at udpege eet afbestyrelsens medlemmer, jf som ekstemt medlem. DTU er i denne forbindelse berettiget til at udpege administrator, som medlem afbestyrelsen. M0DER: Et bestyrelsesmedlem rna ikke deltage ibehandlingen af en sag, safremt han eller en person som han er besleegtet eller besvogret med, eller hat lignende tilknytning til, kan have serinteresser i sagens afgerelse. 13

14 25.2. Sekretreren skriver protokollat for bestyrelsesmederne. Protokollatet underskrives afhele bestyrelsen I evrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden. TEGNINGSRET: Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening. Ved formandens forfaid tegnes foreningen af 3 bestyrelsesmedlemmer samt administrator I spergsmal om godkendelse/ikke godkendelse afmedlemskab, jfr. 3, kan bestyrelsen ikke tegne foreningen uden administrators skriftlige godkendelse. ADMINISTRATION: Generalforsamlingen veelger en administrator. DTU har ret, men ikke pligt til at forhandsgodkende administrator. Administrator forestar i samarbejde med bestyrelsen den daglige ledelse af foreningen, og paser i denne forbindelse, generalforsamlingens rette afvikling, regnskabets afleeggelse, budgettets overholdelse m.v. Administrator paser videre om optagelse og udmeldelse af foreningen finder sted i overensstemmelse med det herom neermere fastsatte i neerveerende vedteegts Foreningen harpligt til at knytte en professionel administrator til sig, safremt dette kreeves af langivende laeditforening eller pengeinstitut I tilfrelde afuenighed mellem generalforsamlingen og DTU om valg af administrator, overlades beslutningen herom, for foreningens regning, til Retten i Lyngby eller een af denne udpeget sagkyndig person eller myndighed. REGNSKAB: Foreningens arsrapport skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af administrator og hele bestyrelsen. Regnskabsaret er kalenderaret. 14

15 28.2. I forbindelse med udarbejdelse af arsrapport udarbejdes forslag fra bestyrelsen til de priser, og prisstigninger pa andelene, som kan godkendes af generalforsamlingen for tiden indtil nzeste arlige generalforsamling,jfr. 15 og 15A. Forslaget anfares som note til regnskabet. REVISION: Generalforsamlingen veelger en statsaut. revisor til at revidere arsrapporten. Revisor skal fore revisionsprotokol Den reviderede, underskrevne arsrapport samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinzere generalforsamling Det pahviler revisoren, i forbindelse med revisionen og udarbejdelse af arsrapporten i arsrapporten at gore bemeerkning om, hvorvidt de i vedtregtens 3 fastsatte betingelser medlemskab afforeningen i det pageeldende regnskabsar, anses for overholdt. for FJELLESAREALER, LOKALER, ETC: Bestyrelsen serger for beherig ren- og vedligeholdelse af foreningens frelles lokaler samt den hertil herende have og evrige udenoms faciliteter. Frelleslokalerne skal veere tilgeengelige for foreningens medlemmer i hverdage fra klokken 8 om morgenen til kl. 23 am aftenen, hvor de skal aflases, I weekends og helligdage kan fzelleslokalerne anvendes til selskabelige sarnrnenkomster; - lokalerne skal dog veere rengjorte og lukkede efter sadanne arrangementer senest kl Udgifter hertil kan opkrreves over kollegieandelsforeningens lebende driftsbudget Ethvert medlem af foreningen har ret til at lej e frellesfaciliteteme i ejendommens faslleshus til private sammenkomster. Generalforsamlingen fastseetter prisen for leje af ftelleslokaleme. Pa tidspunktet for foreningens stiftelse er omkostningen tilleje affrelleslokalerne til private formal fasts at til kr. 500,00 pro gang. Bestyrelsen kan senere til enhver tid regulere lejens sterrelse. Herudover betales et depositum pa kr. 500,00, som tilbagebetales nar fselleslokaleme er tilbageleveret i intakt og rengjort stand. 15

16 31.4. Bestyrelsen ferer en liste/reservationsliste til brug for afholdelse af szerlige arrangementer forbeholdt medlemmeme af foreningen saledes, at et medlem kan skrive sig pa listen og pa denne made, ra adgang til at disponere over ftelleslokalerne helt eller delvis i en nzermere fastsat periode, der dog ikke rna overstige 12 timer og i evrigt i overensstemmelse indholdet af nzerveerende vedtzegter og foreningens husorden. Ethvert medlem af foreningen der rar stillet feelleslokaler til disposition, er ansvarlig for, at disse efter endt brug rengores og tilbageleveres i samme gode stand, som inden arrangementet blev pabegyndt. Det medlem, som har faet stillet lokalerne til disposition, er erstatningsansvarlig overfor foreningen for de tab/adeleeggelser, der matte veere en felge af den pagreldendes arrangement. FJELLESARBEJDER OG P-PLADSER SAMT ANVENDELSE AF HAVEANLlEG OG AL T ANER: Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at tilretteleegge den lebende renholdelse af ejendommen og foreningens tilherende. Foreningens medlemmer har herefter pligt til at felge eet afbestyrelsen udarbejdet forslag til lebende rengering af foreningens fsellesarealer og aktiver. Et medlem kan frasige sig forpligtelsen til at deltage i renholdelsen af fsellesarealeme mod - sammen med boligafgiften - at indbetale et ekstraordineert bidrag til foreningen af en starrelse, der svarer til det beleb, det pageeldende medlem ellers forholdsmeessigt skulle have betalt til renholdelse for sin andel, safremt rengoringsarbejdet var hvervet udefra til markedspris Bestyrelsen forestar i samarbejde med foreningens administrator eventuel udlejning af de til foreningen harende parkeringspladser. Parkeringspladserne skal udlejes bedst muligt og fortrinsvis til medlemmer af foreningen, der kan opskrives pa en afbestyrelsen fart venteliste. Har ingen medlemmer af foreningen eller beboere i ejendommen ensker om leje afparkeringspladserne, kan disse afbestyrelsen frit udlejes til 3. mand Bestyrelsen paser, at ejendommen stedse har en preesentabel ydre fremtoning. Der rna saledes ikke terres tej pa altanerne, opseettes parabolantenner eller Iignende. Parasoller pa altaner og ihaveme skal veere af god kvalitet. Bestyrelsen kan fastseette regler for parasollemes udseende, sterrelse, farve eet. Cykler skal parkeres ide hertil indrettede omrader og rna ikke placeres pa altangangene, haver eller lignende. i 16 ',,,,,-,,,,,,,_,,,,,. -,,----

17 OPL0SNING: Oplesning ved likvidation forestas af21ikvidatorer, der veelges af generalforsamlingen, og er godkendt af administrator Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af geelden, deles den resterende fonnue mellem de til den tid veerende medlemmer i forhold til deres andels sterrelse. pat ALEBERETTIGET: Nrervzerende vedteegter begeres for sa vidt angar 2, 3, 5.4,11.2,12,14, 15A, 21.3., 24.5.,26.2.,27,30.2 og 34 tingjyst servitutstiftende pa pa del ill. 2 af matr.nr. 205 Kgs. Lyngby by, Kgs. Lyngby, beliggende Akademivej xx, 2800 Kgs. Lyngby, med Den selvejende institution Damnarks Tekniske Universitet som pataleberettiget. It 0. Saledes vedtaget pa foreningens stiftende generalforsamling, den ~~rneboe Lars H0venhoff Peter Malthe Cordtz 17

18 ADVOKATFIRMABT' --". - PETER LUNDMARK JENSEN M0DERETFORLANDSRET 1161 Kebenhavn K. TIt: Fax TILLlEGTIL VEDTA.:GTER for ANDELSKOLLEGIET VED DTU - AKADEMIVEJ Pa ordinrer generalforsamling den samt ordineer generalforsamling den blev det besluttet, at rencire andelsboligforeningens vedteegter, 8, stk, 2, som herefter er saiydende: Kun en person ma tage bopel ikollegieandelsboligeme, dog ma der iboliger pa respektive 40 og 50 m2 (18 stk. ialt) bo 2 personer, forudsat 'disse opfylder betingelserne for medlemskab inerveerende vedteegts 3. Swedes vedtaget pa ordinser genera1forsamling den og igen den Lyngby, den ~.- ~()~ '.. 7.

19 Advoka1finnae1 Fabritius Tengnagel ogheine Anette Klrkeskov HD EJENDOMSADMINISTRATIOI~EN 4-B A/S AndeisboligfoTCllinger Ej erforeninger Udtcjningsejendomme Erhver\'sejendomme TILL~G TIL VEDTJEGTERNE FOR Andelskollegiet vldtu Akademivej Som fremsat og vedtaget pa ordiner generalforsamling, torsdag den 14. april 2011 kl P! ovennevnte generalforsamling blev det vedtaget at ~ndre vedtegtemes 3, stk afsnit, 3 stk.l. ferste afsnit 2endres til folgende ordlyd: Som medlem af foreningen kan optages enhver person, der er myndig og som er studerende ved DTU, subsidieert ved en anden af Videnskabsrninisteriet eller Udenrlgsministeriet anerkendt lang videregaende uddannelse eller mellemlang videregaende uddannelse jf lov nr. 481 af 31. maj Derudover kan tillige optages medlemmer som er Ph.d. studerende, Vedtmgtsamdring godkendt af DTU. Lyngby,den 0/ c:> /2 ",. L-/cz:,ra cy/4' Martin Etchells Vigild Dekan St. Kongensgade 67 B - 12M Kabenbavn K - Telefon: 33 II dagjig Telefax: Reg.nr, AlS Webo-site:www.4b.dk-CVR.nr Medlem afejendomsforcningcn Danmarks admlnistratorsektlon

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN 5626-4 V E D T Æ G T E R for ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelskollegiet ved DTU - Kollegiebakken. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger.

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger. 1 Navn og Hjemsted Vedtægter for 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølager. 1.2 Foreningens hjemsted er i Hinnerup kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 123-95067 BOE/ KMA 23.11.2006 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade. Foreningens

Læs mere

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AN D E L S B O L I G F O R E N I N G E N GOLFPARKEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN 2 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Golfparken. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mariaborg. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R

V E D T Æ G T E R F O R Andelsboligforeningen Kertemindegade 1 / Vordingborggade 3 V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN KERTEMINDEGADE 1 / VORDINGBORGGADE 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Foreningens vedtægter

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Boligstyrelsen har gennem nogen tid arbejdet med en revision af Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 24 af 21.1.1981 om en normalvedtægt for en privat andelsboligforening.

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug Vedtægter for Andelsboligforeningen i Gug Andelsboligforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er "Andelsboligforeningen ". Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KØBENHAVN OG OMEGN 302-vedtægter-ag Side 1 af

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg VEDTÆGTER for A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg Indskud udgør et beløb svarende til 7 måneders forhøjet boligafgift, således som dette

Læs mere

Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark

Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Æblehaven. 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET"

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET" Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemmer... 3 4 Indskud... 3 5 Hæftelse... 4 6 Andel... 5 7 Boligaftale... 5 8 Boligafgift... 5 9 Vedligeholdelse...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ - 2 - Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kongshøj. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål 2. (2.1) Foreningens

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Lejlighed nr. Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Indhold: Side 1 Side 2-14 Side 15-17 Side 18-19 Side 20-21 Indholdsfortegnelse Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Bilag 1a og

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen J.nr. 155182/KG/HR V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiks Allé 143. 1.2 Foreningens hjemsted er i Århus. 2. Formål 2.1.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III 28102003 BILAG 4 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III ØSTBANEGADE 55.2100 KØBENHAVN ø. TLF +4535447000. FAX +45 35 44 70 Ol. GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK' WWW.NTADVOKATER.DK 2/14

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen SKIPPERPARKEN Juelsminde Vedtaget på ordinær generalforsamling den 12. marts 2013 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skipperparken. 1.2

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II Vedtægter for Andelsboligforeningen Højen II 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen II. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD www.jungshøjgård.dk (1.1) Foreningens navn er A/B Jungshøjgård. 1. Navn og hjemsted (1.2) Foreningens hjemsted er i Ballerup Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Side 1 Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skovåsen. 1.2 Foreningens hjemsted er i

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11 Vedtægter for andelsboligforeningen Degnesvinget Side 1 af 11 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Degnesvinget. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ringsted Kommune. 2 Formål

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009.

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandparken I. (1.2) Foreningens hjemsted er Storstrømsparken

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris

Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris Ravnhøj 26-68B, 9000 Aalborg - CVR nr. 30046145 --o--o--o--o--o--o--o--o-- Navn og hjemsted. 1 Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holsteinsgade 53-55. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 - 2-1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er A/B Istedgade 87/Saxogade 86-90. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Ny, revideret version, vedtaget på generalforsamlingen d. 2. april 2014. Der er foretaget ændringer i 10, 11 og 12. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Indholdsfortegnelse: Navn, hjemsted og formål:...

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 1 af 13 Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen RØRMOSEN I. Foreningens hjemsted er i Farum kommune. 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. 1.1. Andelsboligforeningens navn er Boligforeningen Marienlund af 1926.

V E D T Æ G T E R. 1.1. Andelsboligforeningens navn er Boligforeningen Marienlund af 1926. V E D T Æ G T E R for BOLIGFORENINGEN MARIENLUND AF 1926 1 1.1. Andelsboligforeningens navn er Boligforeningen Marienlund af 1926. 1.2. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. Navn og hjemsted 2 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHABN Ø TLF +45 35 44 70 00 FAX +45 35 44 70 01 GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK WWW.NTADVOKATER.DK 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd 1 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd 1 2 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen, Nyråd. Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18)

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) VEDTÆGTER for ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) 2006 Vedtægter 2006 ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade7, 7A og Bissensgade 18) 1 Navn og hjemsted 1.1

Læs mere

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SKÆRGÅRDSPARKEN Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16.09.2004. Ændret ved ordinær generalforsamling d. 26.04.2005, d. 29.03.2006, d. 16.04.2007, d. 12.03.2008,

Læs mere

Vedtægter. AB.Tofthøjparken

Vedtægter. AB.Tofthøjparken Vedtægter AB.Tofthøjparken 1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tofthøjparken Foreningens hjemsted er Ramsø Kommune / Ny Roskilde kommune 2 Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. VEDTÆGT Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er A/B Østre Ringvej 11-21. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende administrators hjemkommune.

Læs mere

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T O R V E B O 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

Vedtægter for Klokkevang.

Vedtægter for Klokkevang. Vedtægter for Klokkevang. Indholdsfortegnelse Side 1 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. Side 2 4. Indskud. 5. Hæftelse. 6. Andel. Side 3 7. Boligaftale. 8. Boligaftale. 9. Vedligeholdelse. Side

Læs mere

VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia

VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er "Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard". 1.2 Foreningens hjemsted er i Fredericia Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv

Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Revideret d. 8 april 2008 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ballerup

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen,. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ærtevej 18-32. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kirkevangen I. 1 Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Ledøje-Smørum Kommune. 2

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Avedørelejren I. (1.2) Foreningens hjemsted er i Hvidovre Kommune. 2. Formål (2.1)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandsvej 199 A-B & 201 A-B. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE Vedtægterne oprindelig vedtaget før 1930 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 23 marts 1930, 8. april 1986, 24. april 1981, 23. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup AB ØSTERBO Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB ØSTERBO. Foreningens hjemsted er Krogdalen 47, 2750

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-22, LUND

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-22, LUND Jens Glavind jg@lr-p.dk Adresse: Løvenørnsgade 17 8700 Horsens Tlf. 79 25 30 00 mail@lr-p.dk www.lr-p.dk Journalnr.: 161526-JG/AB Dato: 18.12.2014 II VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-22,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Forslaget er sat op sammen med de nuværende vedtægter, således at andelshaverne har mulighed for at se de foreslåede ændringer.

Forslaget er sat op sammen med de nuværende vedtægter, således at andelshaverne har mulighed for at se de foreslåede ændringer. A B G U N L Ø G Snorresgade 1-3; Gunløgsgade 2-16 Isafjordsgade 10-12; Bergthorasgade 1-11 A/B GUNLØG Formand: Henrik Tingleff Gunløgsgade 14 st. tv. 2300 København S Tlf.: 88 38 86 20 Fax: 32 95 92 20

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAGERVÆNGET III" Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BAGERVÆNGET III Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng Side 1 af 13 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAGERVÆNGET III" Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng Godkendt på ordinær generalforsamling 29.03.2011 Side 2 af 13 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. stk. 1. Foreningens

Læs mere

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Gunløg. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

Vedtægter for A/B Kildevæld

Vedtægter for A/B Kildevæld Vedtægter for A/B Kildevæld 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kildevæld. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HØJVANG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HØJVANG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HØJVANG Marts 1998 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højvang (1.2) Foreningens hjemsted er i Purhus kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Foreningens hjemsted er i Silkeborg Kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser. Foreningens navn er:

Navn, hjemsted og formål. har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser. Foreningens navn er: Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen SKOVLEDET. 1.2. Foreningens hjemsted er Køge Kommune. FORMÅL: 2. 2.1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS V E D T Æ G T E R FOR A/B THYGESENS HUS ØSTBANEGADE 55. 2100 KØBENHAVN Ø. TLF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01 NT@ NTADVOKATER.DK. WWW.NTADVOKATER. DK 2/23 N a v n o g h j e m s t e d 1. (1.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BORUP SENIORBY BELIGGENDE MØLLEVEJ 13 4140 BORUP

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BORUP SENIORBY BELIGGENDE MØLLEVEJ 13 4140 BORUP M ØDERET FOR HØJESTERET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BORUP SENIORBY BELIGGENDE MØLLEVEJ 13 4140 BORUP Advokaterne Greve Midtby Center 2 A, 2670 Greve, Tlf. +45 43 90 50 80 - Fax. +45 43 90 46 36

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKS ALLÉ 151 / HORSENSGADE 1

V E D T Æ G T E R ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKS ALLÉ 151 / HORSENSGADE 1 i V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKS ALLÉ 151 / HORSENSGADE 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiks Allé 151 / Horsensgade 1. 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Ejd. nr. 0510 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Side 2 af 15 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tibirkegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ HELSINGØR Strandgade 51 DK 3000 Helsingør Tlf. 49 21 21 21 Fax 49 21 58 30 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ 2. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN MØLLEPARKEN I TRIGE 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølleparken, I, Trige. Foreningens hjemsted er Århus kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Terslev Skovpark

Vedtægter for Andelsboligforeningen Terslev Skovpark Advokatfirmaet Svendsen Jernbanegade 24 4690 Haslev Advokat Lotte Hebel Andersen Tlf. nr. 56 31 33 22 Vedtægter for Andelsboligforeningen Terslev Skovpark Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er

Læs mere

Andelsboligforeningen. Vedtægter. for A/B Steenstrups Allé 13 m. fl.

Andelsboligforeningen. Vedtægter. for A/B Steenstrups Allé 13 m. fl. Andelsboligforeningen Steenstrups Allé 13 m.fl. Vedtægter for A/B Steenstrups Allé 13 m. fl. beliggende Steenstrups Allé 13-17, 1924 Frederiksberg C Rosenørns Allé 27 A, 1970 Frederiksberg C Rosenørns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 Navn, hjemsted og formål 1 1.01. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36. 1.02. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 2.01. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ELTHAM

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ELTHAM VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ELTHAM ÅBENRÅ 31 1124 KØBENHAVN K TLF 33 13 11 35 FAX 33 93 11 41 GRUBBE@GRUBBEADVOKATER.DK BANK NR: 9541 5289270 ADVOKATER: BENTE SKOVGAARD ALSIG NICHOLAS WANTZIN BIRGITTE

Læs mere

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg 1 Navn og hjemsted: (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 (ABB45). (1.2) Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. 2 Formål: (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo Vedtægter for Andelsboligforeningen Frederiksbo Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksbo. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM 1 NAVN OG HJEMSTED...2 2 FORMÅL...2 3 MEDLEMMER...2 4 INDSKUD...2 5 HÆFTELSE...2 6 ANDEL...2 7 BOLIGAFTALE...3 8 BOLIGAFGIFT...3 9 VEDLIGEHOLDELSE...3 10 FORANDRINGER...3

Læs mere