Det midtjyske Vkstunivers. Strategi MARTS 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det midtjyske Vkstunivers. Strategi 2013 - MARTS 2013"

Transkript

1 Det midtjyske Vkstunivers Strategi MARTS 2013

2 INDHOLD: 1. INDLEDNING VIEKSTMODELLEN IMIDT Styrende principper S VkstpotentiaIeniveauer S Vkstvrktøjer Vejledning Medfinansiering S OPFØLGNING S. 22 BILAG 1: RATIONALET BAG DEN MIDTJYSKE ERHVERVSSERVICEMODEL BILAG 2: UDDRAG AF HOVEDKONKLUSIONER I E RH ye RVSSERVICE MO DE 1 EVALUERING AF DEN MIDTJYSKE BILAG 3: EKSISTERENDE TILBUD IFT. VIEKSTPOTENTIALENIVEAUER... I

3 1. INDLEDNING Dette notat beskriver de overordnede elementer i/principper for den regionale erhvervsserviceindsats I region Midtjylfand i perioden Strategien er blevet til i en proces hen over 2012 og primo 2013 og tager sit udgangspunkt i et mi om at gøre den samlede erhvervsserviceindsats i region Midtjylland endnu mere mâlrettet og effektfuld. processen har en lang rkke parter vret involveret (reprsentanter for KKR Midtjylland, Vkstforum for Region Midtjylland, erhvervsorganisationer, migruppen og erhvervsservicesystemet). Det fiies udgangspunkt har vret de resultater og erfaringer, der er indvundet, siden den aktuelle udformning af erhvervsservicesystemet og dets tilbud blev fastlagt i 2007 og ønsket om at kunne matche ydelserne i erhvervsservicesystemet yderligere med svei migruppens behov som erhvervspolitiske prioriteringer. I regi af KKR Midtjylland har kommunerne tidligere identificeret centrale kriterier for erhvervsservice indsatsen, og Vkstforum for Region Midtjylland har som led i udmøntningen af regionale erhvervs udviklingsstrategier taget initiativ til en rkke regionale udviklingsprogrammer, som i vid udstrkning er btevet udmøntet via erhvervsservicesystemet. Endelig er der erfaringer med gennemførelse af en rkke files erhvervspolitiske tiltag (eks. fokuseret erhvervsservice overfor nye/unge virksomheder). En opsamling af de mest centrale iagttagelser, som udgør rationalet bag den midtjyske erhvervsservice model findes i bilag 1. Endvidere har IRIS Group i 2012 evalueret modellen og dens hovedelementer, og et sammendrag af evalueringens hovedkonklusioner findes i bilag VJEKSTMODELLEN IMIDT Den midtjyske vkstmodei indeholder følgende hovedelementer: Styrende principper VkstpotentiaIeniveauer Vkstvrktøjer Vejledning Medfinansiering Styrende principper er de overordnede rammer for den samlede midtjyske indsats. Dvs. de principper (vrdier), som prioriteres fra opdragsgivernes side (kommuner ift. vejledningen og vkstforum ift. de regionale programmer). 1 MI og fokusomrder i erhvervsserviceindsatsen i region Midtiylland. IRIS Group, juni Fornyelse og vkst en international vkstregion. Erhvervsudviklingsstrategi Region Midtjylland, 2007 & En globalt konkurrencedygtig region. Erhvervsudviklingsstrategi Region Midtjylland, november Evaluering af mldtjyske programmer for ivrkstteri og virksomhedsudvikling. IRIS Group, september

4 og seks V kstpotentiaieniveauer er et udtryk for omfanget af ivrkstterens I virksomhedens vkstpotentiale og skal medvirke til, at den enkelte ivrkstter/virksomhed oplever optimal sammenhng mellem behov og ydelser balance mellem anvendelsen af økonomi og tid i erhvervsservicesystemet og erhvervspolitiske prioriteringer og ml. V&kstv rktøjer er denne sammenhng primrt defineret ved: Vkstplanen Trningsforløb Va kstplanen er et dynamisk papir, som introduceres s tidligt i udviklingsforløbet som muligt og bliver et dynamisk vrktøj. Formlet er at gøre vkstforløbet gensidigt forpligtende og stte ambitiøse og realistiske mi. TrningsforIøb er lokale camps/kollektive forløb, som afholdes med hyppig frekvens fem steder i regionen (hvor det giver mening, og hvor der lokalt er interesse og belg for at afholde camps). Formlet er at give flest mulige typer virksomheder (ift. eks. alder, vkstpotentiale, størrelse my.) adgang til mlrettede udviklingsforløb, hvor mlet er at afklare/bevidstgøre og løfte vkstpotentialet. Vejiedning er det helt centrale grundlag for afdkning, aktivering og løft af virksomhedernes vkst potentiale. Her anvendes Vksthjulet som det flles vrktøj i hele det midtjyske erhvervsservicesystem. Det er mlet yderligere at opkvalificere og sammentnke vejledningsydelserne p tvrs af erhvervs servicesystemet med udgangspunkt i en flles forstelse og referenceramme for vkst. Medfinansiering er allokeringen af økonomiske midler fra de regionale programmer til tilførslen af viden til virksomhederne ift. forbedring af vkstpotentiale. Det er mlet at anlgge en investeringstilgang, hvor medfinansieringen frigives i trancher i takt med virksomhedens øgning af vkstpotentialet. Ovennvnte hovedelementer udgør vkstmodeilen lmidt, som overfor ivrkstteren/virksomheden skal fremst som en helhed med en rkke sammenhngende attraktive tilbud, der befordrer virksomhedens videre udvikling og vkst. Vkstmodellen kan illustreres som et hus, hvor de styrende principper udgør fundamentet og de overordnede rammer (vrdier) for indsatsen. Mens de fire søjler, som skal bre/befordre vksten, er vkstpotentialet, vkstvrktøjerne, vejledningen og medfinansieringen: 3

5 og og Va kstmodellen Imidt I) -i5 - cu Pd > D.. Pd Pd CI) - > > - 0) c Styrende principper VkstmodeIIen tager højde for, at vkst skabes p baggrund af en dynamisk proces, hvor virksomhedens forudstninger og motivation kontinuerligt forandrer sig at to virksomheder ikke er ens. Ved at bringe eiementerne i vkstmodeiien i spil i en bevidst proces, er det miet at styrke virksomhedens eet vkstberedskab bedst muligt - p virksomhedens egne prmisser.... 4

6 - frigives V kstkriterierne afklares og understøttes i en cirkul&r proces Investering Vkst ambition I Trning Vejiedning VkstpIan Hvis vkstambitionen og potentialet fordrer det, kan processen gentages. Elementerne kan bringes i separat og i sammenhng: spil Idealtypisk procesforløb investering I takt med realisering af miiepie I vkstpianen Endelig vurdering af vkstpot. niveau Vejiedning/ screening lokal erhvervs service Idealtypisk sagsforløb Trning - videre arbejde med vkstpian Vejiedning I Vksthus Midtjyiiand Første vurdering af vkstpot. niveau - md ledende arb. med vkstpian 5

7 hele Som nvnt er foregende figur et udtryk for et idealtypisk forløb. Vigtigst er det, at virksomheden far hjip til at afkiare og realisere sin vkstambition I et samlet foriøb, som giver mest udbytte for virksomheden og bringer midierne I erhvervsservicesystemet optimait I spil Derfor kan man forestille sig fiere veje til malet; vejiedning vii altid vre udgangspunktet og det faste holdepunkt processen, men de øvrige midier (vkstpian, trning og medfinansiering) kan aktivereres successivt: 4 Eksempel p6 procesforløb I ovennvnte eksempel følger de forskeiiige midler/muligheder I vkstmodeiien ikke ideaiforiøbet, men der er Iøbende tiiført medfinansiering ( investeret ) til ekstern videntiiførsei til Iøft af v&kstpotentiaiet; pa den made vii det vre muiigt at bringe det mix af vejledning, trning og videntilførsel (eks. privat radgivnlng) I spil, som matcher virksomhedens behov bedst og giver mest vrdi. 3.1 Styrende principper. De styrende principper er: Malet med indsatsen er vkst og skalérbarhed Der skal vre et vkstpartnerskab med virksomheden indsatsen skal vre strategisk og sammenhngende Indsatsen er en investering I virksomhedens vkst Virksomhedens vkstambition/-potentiaie skal trnes livet Investering I Det prcise samspil mellem den lokale og specialiserede erhvervsservice I vejiedningen afklares kommunevis og I overensstemmelse med den enkelte kommunes prioritering samt kriterierne for vejledningsaktiviteterne (afsnit 3.4). 6

8 hele MOlet med indsatsen er v&kst og skalérbarhed betyder, at rationalet bag den offentlige indsats er at skabe vkst og medvirke til at identificere og fremme potentialer, som kan skaieres svei lokait som inter nationait. Det vii sige, at indsatsen p den ene side skal vre mirettet og vii ofte resuitere i et ingere varende partnerskab med virksomheden, og p den anden side skai agere pa et veidefineret grundlag og i et konstruktivt samspii med de private og offentiige aktører, som buyer invoiveret i reaiiseringen af vkst potentialer. indsatsen er metodebaseret potentiaieafkiaring, og aidrig potentiaiereaiiseririg som handteres af private og/euier offentlige aktører pa et fagspecifikt grundiag. Der skal vre et v&kstpartnerskab med virksomheden betyder, at der skai vre en gensidighed i de vkstforiøb, som invoiverer indsatsen. P den ene side skal virksomheden virkeiigt yule va kst og udvise den fornødne ansvarsfuidhed ift. seiv at investere og aiiokere den opmrksomhed, der skai tii. Dette kan eks. ske ved at stte ambitiøse, og reaiistiske, miiepie for vkstambitionerne, som danner rammerne om den fiies indsats for at skabe vkst og udvikiing I virksomheden. Pa den anden side skai erhvervsservicen vre tiistrkkeiig kompetent til at matche virksomhedens behov. Dvs. at indsatsen skal vre kendetegnet ved høj kvaiitet og opdaterede kompetencer. Det er vigtigt, at indsatsen er respekteret I virksomhederne. Indsatsen skal va re strategisk og sammenh ngende vii sige, at den skal gøre en mrkbar forskei ved sin invoivering I virksomhedens vkstforiøb; der skal vre tale om additionaiitet, hvor indsatsen medvirker tii at pavirke/styrke virksomhedens strategiske tilgang, adfrd og vkstberedskab. Det betyder, at mulighed erne i indsatsen skai vre kendt i virksomhederne og bør invoiveres sa tidligt som muiigt I potentieiie vkstforiøb. Vkstforiøbene viii praksis ofte invoivere en rkke forskeiiige aktører, og her er det vigtigt, at virksomheden opiever indsatsen som sammenhngende og sa sømiøs som muiig. Det er uinteressant for virksomheden, hviiket administrativt bagiand den enkeite aktør har. Indsatsen er en investering I virksomhedens v kst understreger, at der er tale om et forpiigtende vkst partnerskab med virksomheden. Hvor et tiiskud i sin natur adresserer aiie, som kan opfyide formeiie kriterier, indehoider investeringen eksklusivitet og høj grad af mairettethed og fiies forpiigteise/ansvar (...vi tror sâ meget pa netop din vkstambition, at vi gerne vii investere I den... ). investeringen skai foretages I tiiførsei af viden tii reaiisering af vkstambitioner, og investeringen frigives I takt med (trancher), at vkstpotentialet reaiiseres (miiepie). Virksomhedens vkstambition/-potentiaie skal tra nes livet er udtryk for en erkendeise af, at vkst ambitioner aitid kan biive højere, uden at biive ureaiistiske. En parallel tii sportens verden kan drages i den sammenhng; fordi man har naet rigtigt gode resuitater, stopper man ikke med at trne, tvrtimod øges trningshyppigheden og intensiteten. P samme made skai virksomheden gennem hete iivet arbejde med sit vkstpotentiaie og fasthoide ambitionen am at iøfte det. Samtidig er dette en erkendeise af, at vkstpotentiaie kun I meget sjidne tiifide er medfødt i en sadan grad, at det uden mairettet trning kan indfris I fuidt perspektiv. indsatsen har en meget vigtig opgave i at spotte vksttaient og reprsentere et tiibud om kompetent trning heraf. 7

9 3.2 VkstpotentiaIeniveauer. Der arbejdes med tre v&kstpotentiaieniveauer. Føigende centrale kriterier skal indg i vkstpotentialet hos den enkelte virksomhed. fastlggelsen af Vkstambitionen Tid Vkspotenti&eniveauer Skalérbarhed Organisatorisk kapacitet Maçje p3 beske &qs,i 5vapp revime, g A Markedspotentiaie/strategi for internationalisering Strategi/mulighed for finansiering af vkst Anvendelse af/perspektiver ift. fly teknoiogi Potentiale som rollemodel ArtaI vi(*scmhed6r V&kstambitionen er først og fremmest et udtryk for ivrkstterens/virksomhedslederens mindset. Der skal vre en erkiret vilje til udvikling og vkst (dvs. til at øge vrditilvkst og afstning/eksport) dvs. en p samme tid ambitiøs og realistisk tilgang til virksomhedens udvikiing, som ikke blot adresserer status quo. Det vii i praksis sige en eksplicit formuiering af mâl for virksomhedens vkst og udvikling. Vkst ambitionen er ikke statistisk og kan udvikles over tid. Skalérbarhed vii sige, at virksomheden skal have som ambition at udvikie et produkt eller et koncept, som kan danne grundlag for vkst pa et sundt økonomisk grundiag (strk business case). Virksomheden skal vre indstillet pa, at opfyldeisen af en ambitiøs og reaiistisk vkstplan er et heit centralt kriterium. Organisatorisk kapacitet er kompetenceniveauet i virksomhedens iedelse/medarbejderstab samt I det strategiske netvrk, som virksomheden benytter sig af i realiseringen af vkstambitionen. Ved kompe tencer forstas ikke nødvendigvis formelle kvalifikationer, men sandsynliggørelse af at virksomheden rader over de fornødne kompetencer til at indfri en vkstorienteret strategi. Ved strategiske netvrk forstâs de sammenhnge, som virksomheden indgar i, og som benyttes i den strategiske udvikiing. Her tnkes pa anvendelsen af bestyrelse, advisory boards, radgivere, videninstitutioner, ansvarlig kapitai, etc. Markedspotentiale/strategi for internationalisering betyder, at virksom hedens produ kter eller ydeiser skal have en stor potentiel markedsvrdi. Et element den sammenhng er fokus pa produkternes/ydeisernes markedspotentiale i en international sammenhng der bør vre et realistisk grundlag for at etablere/ forøge eksport og/elter internationale retationer I Øvrigt. Strategi/mulighedforfinansiering af vkst vii sige, at det skal vre realistisk at kunne rejse den fornødne finansiering/kapital tit realisering af vkstambitionen/-strategien. Aktuelt er det vanskeligt at opna finan siering/kapital ad traditionelie veje, men der bør kunne dokumenteres realistiske overvejelser om 8

10 omfanget af finansierings-/kapitalbehov samt strategier for, hvorledes virksomheden, evt. som led i brugen af erhvervsservicesystemet, kan rejse de fornødne midler Anvendelse af/perspektiver ift. fly teknoloqi er et udtryk for, at det tillgges h01 prioritet, at virksomheden har en evne og viije til at anvende fly teknoiogi i realiseringen afvkstambitionen. Ved fly teknoiogi forsts bde fysiske aktiver (maskiner, udstyr, etc.) og immaterielie aktiver (fx software); dvs. at kriteriet adresserer svei fremstiiiings- som servicevirksomheder. Sigtet er, at virksomheden kontinueriigt skai have fokus p at drage nytte af den teknoiogiske udvikling. Potentiale som rollemodel er et udtryk for, at det tiiigges stor betydnirig, at der etabieres og udvikies roliemodeiler, som I mere bred forstand kan understøtte indsatsen for at skabe erhvervsmssig vkst og udvikiing. Konkret vii det sige, at de virksomheder, som erhvervsserviceindsatsen invoiverer sig i (med vejiedning og evt. medfinansiering/investering), skal indehoide potentialet til at vre gode lokaie/regionale rollemodeiler. Det betyder ikke nødvendigvis, at der skal vre benhed om, hvem der har benyttet sig af tilbuddene I indsatsen, men at der skai vre tale om tilgange til virksomhedsudvikiing, som andre virksomheder kan spejie sig i/biive inspireret af. Tilstedevrelsen af ovennvnte kriterier er udsiagsgivende ift. hviiket vkstpotentiaieniveau, virksom heden indplaceres p. Vkstpotentiaieniveauerne kafl fremstiiies som en trompet, som er bred i bunden (med et stort indtag) og spids I toppen, hvor kravene er høje. Der er benhed om eiementerne I modeilen, og hvert niveau/ element brandes positivt. Det vurderes, at ca. 10% af virksomhederne I migruppen kan kvaiificere sig tii det højeste vkstpotentialeniveau (A). Adgang til muiighederrie i det højeste vkstpotentiaieniveau sker bi. a. via et vkstpanei, bestende af eksterne relevante videnpersoner/aktører. Virksomhederne indpiace res I modeiien ift. deres aktuelie niveau; det vii siedes ikke sige, at aiie virksomheder starter i bunden. ift. de to øvrige vkstpotentiaieriiveauer, vurderes fordeiingen at vre 20-30% p vkstpotentiaieniveau B og 60-70% p vkstpotentiaieniveau C. VkstpotentiaIet buyer fastiagt via VkstpIanen. Vkstplanen udfyldes af virksomheden, med adgang til sparring fra en vkstkonsulent. Vkstplanen vii vre dynamisk og indehoide miiepie, svarende til de vkstpotentiaieniveauer virksomheden kan n. Den samlede vkstvurderirig sker via et scorecard, som vurderer virksomheden ift. ovennvnte prioriterede vkstkriterier. I vgtningen af de syv vkstkriterier indgr vkstambitionen med 40%, mens de øvrige seks vkstkriterier hver indgr med 10%. Nâr en virksomhed har opnet en score pa mm. 70% for et vkstpotentiaieniveau, opfyider den kriterierne for det pagidende niveau.... 9

11 Vkstpotentialeniveau kriterier Vkstambitionen I /A B Vkstforventning pa kort sigt (>2 âr) pa mm. 10% per âr I omstning, beskftigelse og eksport Vkstforventning pa mellemlang sigt (>5 âr) pa 10% peràri omstning, beskftig else og eksport C Vkstforventning pa lang sigt (5 âr<) pa 10% per âr I omstning, beskftigelse og eksport Skalérbarhed Ge n nemarbejdet business plan og ambi tiøs vkstplan med realistisk forventning om vrditilvkst pa mm. 10% per ar Eksplicit formuleret strategi foreligger med afklarede malstninger ift. vkst i vrditil vkst Afklaring af strategi og vkstplan i proces Organisatorisk kapacitet Kompetent ledelse (ift. uddannelse, branche erfaring my.), prof. bestyrelse og systema tisk interaktion med eksterne videnkilder Kompetent ledelse (ift. uddannelse, branche erfaring my.), prof. bestyrelse samt inter aktion med eksterne videnkilder I proces Engageret ledelse og anvendelse af bestyr else/advisory board samt eksterne viden kilder i proces Markedspotentiale/strategi for internationalisering 4 Internationaft markeds potentiale er konstate ret/testet (eksportandel pa mm. 25%) Overvejende afstning ud af regionen, begynd ende eksporterfaringer og ambition om eksportvkst Afklarede afstnings kanaler og ambition om eksport Strategi/mulighed finansiering af vkst for Har eller er i frd med at implementere rejst finansiering/ansvarlig kapital Har solid basisøkonomi og overblik over finan sierings-/kapitalbehov og realistisk mulighed for fremskaffelse OK basisøkonomi (positiv egenkapital og indtje fling) Anvendelse af perspektiver ift. fly teknologi I Anvender den senest tilgngelige teknologi Har overblik over den seneste teknologi og plan for anvendelsen he raf Er âben over for anvendelse af ny teknologi Potentiale som rollemodel Oplagt best practice Potentiale som best practice Eksportandelskriteriet gider ikke for unge virksomheder under tre âr. 10

12 og vkstambition 3.3 Vkstvrktøjer. Centra!e m for vkstvrktøjerne er deres evne til at: Afdkke vkstambitioner Aktivere vkstambitioner A.l ldentificere og bevidstgøre potentiale for skalérbarhed og internationalisering Skabe basis for trning og udvikling af vkstpotentiale (b I b W. mrw.ww I V w*e.4i F I$owN*clsc.I7 Afd&kke vkstambitioner er udtryk for en erkendelse af, at vkstambitonen uden sammentigning er det vigtigste vkstrástof. Uden en ambitiøs - samtidig realistisk - forbliver vkstpotentialet uforløst. Der er brug for en mâlrettet tilgang til at afdkke den enkelte ivrkstters eller virksomheds vkstambition og kunne omstte den en fremadrettet vkstplan med mi (kvalitative og kvantitative), mileple osv. Konsulenterne i bade den lokale og specialiserede erhvervsservice skal I de indledende samtaler pa kvalificeret vis kunne stille spørgsmâl, der kan danne gruncilag for at definere en vkst ambition, der er realistisk I lyset af idéens karakter, markedet, ressourcer, Økonomi, my. Der kan vre behov for at formulere en vkstambition pa bade kort, meliemiang og lngere sigt. Aktivere v&kstambitioner er udtryk for, at mange vkstambitioner fordrer sparring med en ekstern uvildig part - samt adgang til systematiske vrktøjer - for at kunne omsttes til realiteter. Vksthjulet videre udvikies som anaiyse-/dialogvrktøj, sa det I endnu højere grad tager højde for den enkelte ivrkstters/ virksomheds individuelle mal/strategi og kan vre afsttet til en skrddersyet iøsning. Samtidig skal Vkstplanen introduceres sa tidligt I et vkst- og strategiforløb som muligt og via mileple (formuleret af ivrkstteren/virksomheden selv via sparring med erhvervsservicekonsulenten) kunne stte rammer for, hvorledes vkstambitionen kan løftes og realiseres over tid. Identificere og bevidstgøre potentiale for skalérbarhed og internationalisering handler om, at virksomhed ernes ide og vkstambitioner erfaringsmssigt ofte ikke I tilstrkkeligt omfang tager højde for, at produkt er/ydelser skal vre skalérbare for at kunne afsttes pa et internationalt marked. Nøglen til at kunne realisere vkst vii sâledes i mange tilflde have en tt sammenhng til produkternes/ydelsernes skalerbarhed (f. eks. ift. tilførsel af kapital). Derfor bør vejledningen tidligt fokusere pa skalérbarhed og øget afstning/internationalisering, hvilket bl.a. kan ske via mâlrettet anvendelse af Vksthjulet og ved at formulere mileple herfor i Vkstplanen. Skabe basis for trning og udvikling af vkstpotentioie betyder, at vkstpotentiaiet langt fra er frdig udviklet, nar en virksomhed etableres. Vkstpotentialet skal udfordres og trnes gennem hele virksom hedens liv. Undersøgelser viser, at serieivrksttere, som etablerer virksomhed flere gange, har markant forøget sandsynlighed for succes. Derfor er det vigtigt, at der etableres let adgang til nye typer af trnings forløb, hvor ivrkstteren/virksomhedslederen kan f skabt struktur over eget vkstpotentiale og lre, hvorledes vkstpotentialet udvikies via tests og feedback fra omgivelserne (eks. andre virksomheder og... 11

13 foreiøbigt eksterne videnkiider som rdgivere m. if) og markedet. Deitageisen i trningsforiøb (camps) skai vre en indarbejdet del af virksomhedernes vkstforløb, og deitagelsen bør vre forbundet med en vis status. Sledes vii trningsforiøbene vre emnebaserede ift. virksomhedernes behov, og rekrutteringen vii tage højde for, at deitagernes vkstpotentiaieniveau modsvarer hinanden p den enkelte camp. Pa den made øges sandsynligheden for, at deitagelsen kan styrke virksomhedernes motivation for at deitage I koiiektive vkstfremmende initiativer. Skabe heihed I erhvervsserviceydelserne vii sige, at det prioriteres højt, at vkstvrktøjerne kan impie menteres overfor ivrksttere og virksomheder, sâ de fremstar som en heihed og sammenhngende ydeise. Det er uinteressant for ivrkstteren/virksomheden hviiket administrativt bagiand, det enkeite tiibud har. Vkstvrktøjerne skai derfor kunne impiementeres i et konstruktivt samspii meiiem aile aktører i det samiede erhvervsservicesystem iht. principperne om no wrong door. Der kan med fordei arbejdes med Key Account Managers som faste kontaktpersoner i processen. Va kstplanen Vkstpianen udbygges med: Vkstpartnerskabsaftaie Miiepie erhvervsservicesystemet gennem heie vkst V&kstpartnerskabsaftalen udfyldes i de tiifide, hvor virksomheden ønsker at opna assistance fra den offentlige erhvervsserviceindsats; dvs. den beskriver indhoidet i og betingeiserne for det partnerskab, som virksomhed og erhvervsservic&ndsats indgar. For virksomhedens vedkommende betyder det, at Vkstpartnerskabsaftaien konkretiserer, hviike effektmai virksomhedens vkstambitionen forventer at kunne indfri og vii sâiedes vre virksomhedens vkstbidrag i form af: Øget omstning Øgeteksport Øget beskftigeise øget vrditilvkst For erhvervsservicesystemets vedkommende betyder det, at Vkstpartnerskabsaftaien konkretiserer hviike ydeiser og hviiken investering (medfinansiering), der kan ieveres tii at reaiisere den pagidende virksomheds vkstambition. Der er taie om et forpiigtende vkstpartnerskab, hvor der pa en og samme tid skai vre taie om ambitiøse og reaiistiske mai. Mileple beskriver de konditioner, der skai opfyides, for at virksomheden kan dokumentere at have iøftet sit vkstpotentiaie. Som nvnt arbejdes der med tre vkstpotentiaieniveauer benvnt A, B og C. A reprsenterer det højeste vkstpotentiaie og C det iaveste vkstpotentiaie. Dvs. at en virksomhed kan arbejde med op tii 12

14 to overordnede mileple i sin vkstptan, naturligvis afhngig af hvilket vkstpotentialeniveau virksomheden befindersig pa 6: K/are mileple for v kstpotentialet Tid Vkstpotentialen yea uer t M iiept Anfal virksornheder I ovenstende figur er det illustreret, hvorledes der er en overordnet miiepi metlem C- og B-niveau og metlem B- og A-niveau. MiIepIene er vigtige af flere arsager. For det første bidrager de til at holde virksomheden pa vkstsporet. For det andet er de med fit at konkretisere mâlene I vkstpartnerskabet. Og for det tredje er de adgangen til flere og bedre tilbud fra erhvervsservicesystemet, herunder medfinansie ring. Rationalet bag tilbuddene i erhvervsservicesystemet (vejiedning, trning og medfinansiering) er netop, at de skal sttes md og tilføje additionelte gevinster ift. at Iøfte virksomhederne fit et højere vkstpotentiale-niveau (og pa A-niveauet bidrage til at realisere betydetige vkstbidrag i form af øget omstning, eksport, beskftigeise og vrditiivkst). Tr ningsforiøb Alle virksomheder uanset alder, størrelse og geografi skal have adgang til at deltage trningsfortøb med det mat at afklare og aktivere vkstpotentiaie. Derfor skal der vre let adgang til trningsforløbene, hvitket betyder, at de skal afhotdes: 6 Derudover kan en rkke mere specifikke del-miieple defineres

15 10 4 Med hyppig frekvens, formentlig hver anden - inden for overskuelig afstand, formentiig fern lige i elektronisk form. tredje mned seks steder I regionen, plus de skal vre tiignge Et centralt succeskriterium for trningsforiøb vii endvidere vre, at deltagerne fr adgang til netvrks relationer, som kan bidrage til bde at udfordre og sikre vkstengagementet. Derfor er det af stor betydning, at deitagerne p de enkeite trningsforiøb indbyrdes er I vkstmssig øjenhøjde. I praksis vii det sige, at for at opn optimal udbytte af trningsforiøb skal deitagernes vkstambition vre niveau. Dvs. at rekrutteringen/selekteringen til trningsforiøbene bør ske, sâ det sikres, at en virksomhed pa C niveau deltager i trningsforiøb sammen med andre virksomheder pa C-niveau osv. Endvidere vurderes det vigtigt, at unge virksomheder deltager samrnen med andre unge virksomheder etablerede virksomheder deltager sammen med andre etabierede virksomheder Deltagerantallet i trningsforløbene vii vre i niveauet 8 7. og tilsvarende, at pr. hold, saledes at der er optimale betingelser for konstruktive netvrksreiationer deitagerne imeilem, under og efterfølgende trnings forløbene. Formen pa trningsforløbene vii vre en vekselvirkning mellem pienurnbaserede seancer med eksterne indlg (fra ressourcepersoner, radgivere m. fi.) og arbejde med egen virksomhed med afst i Vkstplanen. Endvidere vii der kontinuerligt vre adgang til sparring med erhvervsservicekonsulenter før, under og efter trningsforløb. Forløbene vii biive ledet af en ekstern rekrutteret tovholder, som vii vre gennemgâende figur i alle trningsforløb i region Midtjylland, bistaet af erhvervsservicesystemet I praktiske spørgsmal. Konkret vii hvert trningsforiøb som udgangspunkt besta af to moduler og to labs: 1. Et indiedende basismodul af en dags varighed. Formalet er at introducere deltagerne til en rkke centrale grundlggende forhold ift. virksornhedsudvikling/-vkst. Indholdsmssigt er Vksthjulet og dets fire hovedelementer afsttet, og den enkelte virksomhed far lejlighed til at definere og formidle egen vkstambition (eks. omstning, eksport og ansatte om 3 r) samt identifikation af virksomhedens forudstninger for vkstambitionens indfrielse. Endvidere vii der indga introduktion til vrktøjer og metoder ift. skalerbare forretningsmodeller, systematisk arbejde med egne hypoteser og tests samt ikke mindst best practices (hvordan har andre virksomheder skabt vkst?). Resultatet er et struktureret overbiik over egen vkstambition samt et overordnet begrebsapparat til aktivering af vkstpotentiaie i egen virksomhed dvs. centrale elementer tii virksomhedens vkstplan. Maigruppen for dette modul er alle virksomheder, uanset vkstpotentialeniveau. Øvrige potentielle selektionskriterier som eks. branche vurderes sam hovedregel mindre vsentiige. 14

16 og Et tab af nogle timers varighed som opføtgning p modul 1. Formlet er, at den enkelte virksomhed fr lejlighed til at arbejde med egne antagelser og eksperimenter med adgang til sparring fra tovholder, erhvervsservicesystemet og evt. videnleverandr (eks. privat râdgiver). Resultatet er, at den enkelte virksomhed fr en mere tydelig referenceramme for egen vkstambition at arbejde videre mcd, ligesom der skabes en struktureret platform for at arbejde videre med virksomheden ift. erhvervsservicesystemets muligheder og tilbud. 3. Et udvidet modul af to dages varighed (internat). Formlet er at tage deltagerne skridtet videre og skabe grundlag for lringsprocesser ift. struktureret anvendelse af svel interne som eksterne ressourcer I virksomhedens vkstberedskab. lndholdet er en videre udfoldelse af Vkstplanen, hvor der lres - ikke mindst afprøves - vrktøjer til anvendelse af 1)Eksterne videnkilder (eks. râdgivere, videninstitutioner og erhvervsservicesystemet), 2) I nterne orga nisatoriske ressourcer (eks. ledelse, bestyrelse, advisory boards) og eksterne netvrksreiationer (med andre vkstorienterede virksomheder) samt 3) MIrettede interaktioner med markeder og finansieringskilder. Fokus er identifikation og arbejde med skalerbare forretningsmodeler, risikoelementer my. samt videre miretning af vkstplanen samt ikke mindst trning i formidling af vkstplanen (overfor et panel). Resultatet er et forbedret grundlag i virksomheden ift. udviklingen af vkstambition og vkstberedskab. Màlgruppen for dette modul er virksomheder, der har deltaget i modul 1, og som vurderes at vre p vkstpotentialeniveau A + B. 4. Et lab af nogle timers varighed som opfølgning p modul 2. Formlet er bist virksomheden at fastholde og aktivere egen forretningsmodel samt give adgang til sparring fra tovholder, erhvervsservicesystemet pg evt. videnleverandør (eks. privat rdgiver). Resultatet er en vkstplan med commitment fra bde virksomhedens ledelse og erhvervsservice, med klare mileple for realisering af vkstpotentialet samt tilførsel af eksterne ressourcer. I TrningsmodeI 1 a) 4-. a) , I, Pd > Lab: Arbejde med vkst plan og miiepie sparring og overblik over eksterne ressourcemuligheder Modul 2: Udbyg din vkstplan Lab: Arbejde med egne antagelser, eksperimenter og test + sparring Modul 1: Definer dine vkstambitioner Vksttrning

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder

Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder Baseret på de foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-2014 Arbejdspapir, august 2014 Indhold Introduktion 03 Del 1:

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens Region Midtjylland Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens - Erhvervsmæssige effekter af hospitalsenhedens innovationsprojekter i perioden 2009-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv Erhvervsstyrelsen Digitalisering af dansk erhvervsliv Januar 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Erhvervslivets brug af it... 4 1.2. Effekter af it- investeringer i

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere