Det midtjyske Vkstunivers. Strategi MARTS 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det midtjyske Vkstunivers. Strategi 2013 - MARTS 2013"

Transkript

1 Det midtjyske Vkstunivers Strategi MARTS 2013

2 INDHOLD: 1. INDLEDNING VIEKSTMODELLEN IMIDT Styrende principper S VkstpotentiaIeniveauer S Vkstvrktøjer Vejledning Medfinansiering S OPFØLGNING S. 22 BILAG 1: RATIONALET BAG DEN MIDTJYSKE ERHVERVSSERVICEMODEL BILAG 2: UDDRAG AF HOVEDKONKLUSIONER I E RH ye RVSSERVICE MO DE 1 EVALUERING AF DEN MIDTJYSKE BILAG 3: EKSISTERENDE TILBUD IFT. VIEKSTPOTENTIALENIVEAUER... I

3 1. INDLEDNING Dette notat beskriver de overordnede elementer i/principper for den regionale erhvervsserviceindsats I region Midtjylfand i perioden Strategien er blevet til i en proces hen over 2012 og primo 2013 og tager sit udgangspunkt i et mi om at gøre den samlede erhvervsserviceindsats i region Midtjylland endnu mere mâlrettet og effektfuld. processen har en lang rkke parter vret involveret (reprsentanter for KKR Midtjylland, Vkstforum for Region Midtjylland, erhvervsorganisationer, migruppen og erhvervsservicesystemet). Det fiies udgangspunkt har vret de resultater og erfaringer, der er indvundet, siden den aktuelle udformning af erhvervsservicesystemet og dets tilbud blev fastlagt i 2007 og ønsket om at kunne matche ydelserne i erhvervsservicesystemet yderligere med svei migruppens behov som erhvervspolitiske prioriteringer. I regi af KKR Midtjylland har kommunerne tidligere identificeret centrale kriterier for erhvervsservice indsatsen, og Vkstforum for Region Midtjylland har som led i udmøntningen af regionale erhvervs udviklingsstrategier taget initiativ til en rkke regionale udviklingsprogrammer, som i vid udstrkning er btevet udmøntet via erhvervsservicesystemet. Endelig er der erfaringer med gennemførelse af en rkke files erhvervspolitiske tiltag (eks. fokuseret erhvervsservice overfor nye/unge virksomheder). En opsamling af de mest centrale iagttagelser, som udgør rationalet bag den midtjyske erhvervsservice model findes i bilag 1. Endvidere har IRIS Group i 2012 evalueret modellen og dens hovedelementer, og et sammendrag af evalueringens hovedkonklusioner findes i bilag VJEKSTMODELLEN IMIDT Den midtjyske vkstmodei indeholder følgende hovedelementer: Styrende principper VkstpotentiaIeniveauer Vkstvrktøjer Vejledning Medfinansiering Styrende principper er de overordnede rammer for den samlede midtjyske indsats. Dvs. de principper (vrdier), som prioriteres fra opdragsgivernes side (kommuner ift. vejledningen og vkstforum ift. de regionale programmer). 1 MI og fokusomrder i erhvervsserviceindsatsen i region Midtiylland. IRIS Group, juni Fornyelse og vkst en international vkstregion. Erhvervsudviklingsstrategi Region Midtjylland, 2007 & En globalt konkurrencedygtig region. Erhvervsudviklingsstrategi Region Midtjylland, november Evaluering af mldtjyske programmer for ivrkstteri og virksomhedsudvikling. IRIS Group, september

4 og seks V kstpotentiaieniveauer er et udtryk for omfanget af ivrkstterens I virksomhedens vkstpotentiale og skal medvirke til, at den enkelte ivrkstter/virksomhed oplever optimal sammenhng mellem behov og ydelser balance mellem anvendelsen af økonomi og tid i erhvervsservicesystemet og erhvervspolitiske prioriteringer og ml. V&kstv rktøjer er denne sammenhng primrt defineret ved: Vkstplanen Trningsforløb Va kstplanen er et dynamisk papir, som introduceres s tidligt i udviklingsforløbet som muligt og bliver et dynamisk vrktøj. Formlet er at gøre vkstforløbet gensidigt forpligtende og stte ambitiøse og realistiske mi. TrningsforIøb er lokale camps/kollektive forløb, som afholdes med hyppig frekvens fem steder i regionen (hvor det giver mening, og hvor der lokalt er interesse og belg for at afholde camps). Formlet er at give flest mulige typer virksomheder (ift. eks. alder, vkstpotentiale, størrelse my.) adgang til mlrettede udviklingsforløb, hvor mlet er at afklare/bevidstgøre og løfte vkstpotentialet. Vejiedning er det helt centrale grundlag for afdkning, aktivering og løft af virksomhedernes vkst potentiale. Her anvendes Vksthjulet som det flles vrktøj i hele det midtjyske erhvervsservicesystem. Det er mlet yderligere at opkvalificere og sammentnke vejledningsydelserne p tvrs af erhvervs servicesystemet med udgangspunkt i en flles forstelse og referenceramme for vkst. Medfinansiering er allokeringen af økonomiske midler fra de regionale programmer til tilførslen af viden til virksomhederne ift. forbedring af vkstpotentiale. Det er mlet at anlgge en investeringstilgang, hvor medfinansieringen frigives i trancher i takt med virksomhedens øgning af vkstpotentialet. Ovennvnte hovedelementer udgør vkstmodeilen lmidt, som overfor ivrkstteren/virksomheden skal fremst som en helhed med en rkke sammenhngende attraktive tilbud, der befordrer virksomhedens videre udvikling og vkst. Vkstmodellen kan illustreres som et hus, hvor de styrende principper udgør fundamentet og de overordnede rammer (vrdier) for indsatsen. Mens de fire søjler, som skal bre/befordre vksten, er vkstpotentialet, vkstvrktøjerne, vejledningen og medfinansieringen: 3

5 og og Va kstmodellen Imidt I) -i5 - cu Pd > D.. Pd Pd CI) - > > - 0) c Styrende principper VkstmodeIIen tager højde for, at vkst skabes p baggrund af en dynamisk proces, hvor virksomhedens forudstninger og motivation kontinuerligt forandrer sig at to virksomheder ikke er ens. Ved at bringe eiementerne i vkstmodeiien i spil i en bevidst proces, er det miet at styrke virksomhedens eet vkstberedskab bedst muligt - p virksomhedens egne prmisser.... 4

6 - frigives V kstkriterierne afklares og understøttes i en cirkul&r proces Investering Vkst ambition I Trning Vejiedning VkstpIan Hvis vkstambitionen og potentialet fordrer det, kan processen gentages. Elementerne kan bringes i separat og i sammenhng: spil Idealtypisk procesforløb investering I takt med realisering af miiepie I vkstpianen Endelig vurdering af vkstpot. niveau Vejiedning/ screening lokal erhvervs service Idealtypisk sagsforløb Trning - videre arbejde med vkstpian Vejiedning I Vksthus Midtjyiiand Første vurdering af vkstpot. niveau - md ledende arb. med vkstpian 5

7 hele Som nvnt er foregende figur et udtryk for et idealtypisk forløb. Vigtigst er det, at virksomheden far hjip til at afkiare og realisere sin vkstambition I et samlet foriøb, som giver mest udbytte for virksomheden og bringer midierne I erhvervsservicesystemet optimait I spil Derfor kan man forestille sig fiere veje til malet; vejiedning vii altid vre udgangspunktet og det faste holdepunkt processen, men de øvrige midier (vkstpian, trning og medfinansiering) kan aktivereres successivt: 4 Eksempel p6 procesforløb I ovennvnte eksempel følger de forskeiiige midler/muligheder I vkstmodeiien ikke ideaiforiøbet, men der er Iøbende tiiført medfinansiering ( investeret ) til ekstern videntiiførsei til Iøft af v&kstpotentiaiet; pa den made vii det vre muiigt at bringe det mix af vejledning, trning og videntilførsel (eks. privat radgivnlng) I spil, som matcher virksomhedens behov bedst og giver mest vrdi. 3.1 Styrende principper. De styrende principper er: Malet med indsatsen er vkst og skalérbarhed Der skal vre et vkstpartnerskab med virksomheden indsatsen skal vre strategisk og sammenhngende Indsatsen er en investering I virksomhedens vkst Virksomhedens vkstambition/-potentiaie skal trnes livet Investering I Det prcise samspil mellem den lokale og specialiserede erhvervsservice I vejiedningen afklares kommunevis og I overensstemmelse med den enkelte kommunes prioritering samt kriterierne for vejledningsaktiviteterne (afsnit 3.4). 6

8 hele MOlet med indsatsen er v&kst og skalérbarhed betyder, at rationalet bag den offentlige indsats er at skabe vkst og medvirke til at identificere og fremme potentialer, som kan skaieres svei lokait som inter nationait. Det vii sige, at indsatsen p den ene side skal vre mirettet og vii ofte resuitere i et ingere varende partnerskab med virksomheden, og p den anden side skai agere pa et veidefineret grundlag og i et konstruktivt samspii med de private og offentiige aktører, som buyer invoiveret i reaiiseringen af vkst potentialer. indsatsen er metodebaseret potentiaieafkiaring, og aidrig potentiaiereaiiseririg som handteres af private og/euier offentlige aktører pa et fagspecifikt grundiag. Der skal vre et v&kstpartnerskab med virksomheden betyder, at der skai vre en gensidighed i de vkstforiøb, som invoiverer indsatsen. P den ene side skal virksomheden virkeiigt yule va kst og udvise den fornødne ansvarsfuidhed ift. seiv at investere og aiiokere den opmrksomhed, der skai tii. Dette kan eks. ske ved at stte ambitiøse, og reaiistiske, miiepie for vkstambitionerne, som danner rammerne om den fiies indsats for at skabe vkst og udvikiing I virksomheden. Pa den anden side skai erhvervsservicen vre tiistrkkeiig kompetent til at matche virksomhedens behov. Dvs. at indsatsen skal vre kendetegnet ved høj kvaiitet og opdaterede kompetencer. Det er vigtigt, at indsatsen er respekteret I virksomhederne. Indsatsen skal va re strategisk og sammenh ngende vii sige, at den skal gøre en mrkbar forskei ved sin invoivering I virksomhedens vkstforiøb; der skal vre tale om additionaiitet, hvor indsatsen medvirker tii at pavirke/styrke virksomhedens strategiske tilgang, adfrd og vkstberedskab. Det betyder, at mulighed erne i indsatsen skai vre kendt i virksomhederne og bør invoiveres sa tidligt som muiigt I potentieiie vkstforiøb. Vkstforiøbene viii praksis ofte invoivere en rkke forskeiiige aktører, og her er det vigtigt, at virksomheden opiever indsatsen som sammenhngende og sa sømiøs som muiig. Det er uinteressant for virksomheden, hviiket administrativt bagiand den enkeite aktør har. Indsatsen er en investering I virksomhedens v kst understreger, at der er tale om et forpiigtende vkst partnerskab med virksomheden. Hvor et tiiskud i sin natur adresserer aiie, som kan opfyide formeiie kriterier, indehoider investeringen eksklusivitet og høj grad af mairettethed og fiies forpiigteise/ansvar (...vi tror sâ meget pa netop din vkstambition, at vi gerne vii investere I den... ). investeringen skai foretages I tiiførsei af viden tii reaiisering af vkstambitioner, og investeringen frigives I takt med (trancher), at vkstpotentialet reaiiseres (miiepie). Virksomhedens vkstambition/-potentiaie skal tra nes livet er udtryk for en erkendeise af, at vkst ambitioner aitid kan biive højere, uden at biive ureaiistiske. En parallel tii sportens verden kan drages i den sammenhng; fordi man har naet rigtigt gode resuitater, stopper man ikke med at trne, tvrtimod øges trningshyppigheden og intensiteten. P samme made skai virksomheden gennem hete iivet arbejde med sit vkstpotentiaie og fasthoide ambitionen am at iøfte det. Samtidig er dette en erkendeise af, at vkstpotentiaie kun I meget sjidne tiifide er medfødt i en sadan grad, at det uden mairettet trning kan indfris I fuidt perspektiv. indsatsen har en meget vigtig opgave i at spotte vksttaient og reprsentere et tiibud om kompetent trning heraf. 7

9 3.2 VkstpotentiaIeniveauer. Der arbejdes med tre v&kstpotentiaieniveauer. Føigende centrale kriterier skal indg i vkstpotentialet hos den enkelte virksomhed. fastlggelsen af Vkstambitionen Tid Vkspotenti&eniveauer Skalérbarhed Organisatorisk kapacitet Maçje p3 beske &qs,i 5vapp revime, g A Markedspotentiaie/strategi for internationalisering Strategi/mulighed for finansiering af vkst Anvendelse af/perspektiver ift. fly teknoiogi Potentiale som rollemodel ArtaI vi(*scmhed6r V&kstambitionen er først og fremmest et udtryk for ivrkstterens/virksomhedslederens mindset. Der skal vre en erkiret vilje til udvikling og vkst (dvs. til at øge vrditilvkst og afstning/eksport) dvs. en p samme tid ambitiøs og realistisk tilgang til virksomhedens udvikiing, som ikke blot adresserer status quo. Det vii i praksis sige en eksplicit formuiering af mâl for virksomhedens vkst og udvikling. Vkst ambitionen er ikke statistisk og kan udvikles over tid. Skalérbarhed vii sige, at virksomheden skal have som ambition at udvikie et produkt eller et koncept, som kan danne grundlag for vkst pa et sundt økonomisk grundiag (strk business case). Virksomheden skal vre indstillet pa, at opfyldeisen af en ambitiøs og reaiistisk vkstplan er et heit centralt kriterium. Organisatorisk kapacitet er kompetenceniveauet i virksomhedens iedelse/medarbejderstab samt I det strategiske netvrk, som virksomheden benytter sig af i realiseringen af vkstambitionen. Ved kompe tencer forstas ikke nødvendigvis formelle kvalifikationer, men sandsynliggørelse af at virksomheden rader over de fornødne kompetencer til at indfri en vkstorienteret strategi. Ved strategiske netvrk forstâs de sammenhnge, som virksomheden indgar i, og som benyttes i den strategiske udvikiing. Her tnkes pa anvendelsen af bestyrelse, advisory boards, radgivere, videninstitutioner, ansvarlig kapitai, etc. Markedspotentiale/strategi for internationalisering betyder, at virksom hedens produ kter eller ydeiser skal have en stor potentiel markedsvrdi. Et element den sammenhng er fokus pa produkternes/ydeisernes markedspotentiale i en international sammenhng der bør vre et realistisk grundlag for at etablere/ forøge eksport og/elter internationale retationer I Øvrigt. Strategi/mulighedforfinansiering af vkst vii sige, at det skal vre realistisk at kunne rejse den fornødne finansiering/kapital tit realisering af vkstambitionen/-strategien. Aktuelt er det vanskeligt at opna finan siering/kapital ad traditionelie veje, men der bør kunne dokumenteres realistiske overvejelser om 8

10 omfanget af finansierings-/kapitalbehov samt strategier for, hvorledes virksomheden, evt. som led i brugen af erhvervsservicesystemet, kan rejse de fornødne midler Anvendelse af/perspektiver ift. fly teknoloqi er et udtryk for, at det tillgges h01 prioritet, at virksomheden har en evne og viije til at anvende fly teknoiogi i realiseringen afvkstambitionen. Ved fly teknoiogi forsts bde fysiske aktiver (maskiner, udstyr, etc.) og immaterielie aktiver (fx software); dvs. at kriteriet adresserer svei fremstiiiings- som servicevirksomheder. Sigtet er, at virksomheden kontinueriigt skai have fokus p at drage nytte af den teknoiogiske udvikling. Potentiale som rollemodel er et udtryk for, at det tiiigges stor betydnirig, at der etabieres og udvikies roliemodeiler, som I mere bred forstand kan understøtte indsatsen for at skabe erhvervsmssig vkst og udvikiing. Konkret vii det sige, at de virksomheder, som erhvervsserviceindsatsen invoiverer sig i (med vejiedning og evt. medfinansiering/investering), skal indehoide potentialet til at vre gode lokaie/regionale rollemodeiler. Det betyder ikke nødvendigvis, at der skal vre benhed om, hvem der har benyttet sig af tilbuddene I indsatsen, men at der skai vre tale om tilgange til virksomhedsudvikiing, som andre virksomheder kan spejie sig i/biive inspireret af. Tilstedevrelsen af ovennvnte kriterier er udsiagsgivende ift. hviiket vkstpotentiaieniveau, virksom heden indplaceres p. Vkstpotentiaieniveauerne kafl fremstiiies som en trompet, som er bred i bunden (med et stort indtag) og spids I toppen, hvor kravene er høje. Der er benhed om eiementerne I modeilen, og hvert niveau/ element brandes positivt. Det vurderes, at ca. 10% af virksomhederne I migruppen kan kvaiificere sig tii det højeste vkstpotentialeniveau (A). Adgang til muiighederrie i det højeste vkstpotentiaieniveau sker bi. a. via et vkstpanei, bestende af eksterne relevante videnpersoner/aktører. Virksomhederne indpiace res I modeiien ift. deres aktuelie niveau; det vii siedes ikke sige, at aiie virksomheder starter i bunden. ift. de to øvrige vkstpotentiaieriiveauer, vurderes fordeiingen at vre 20-30% p vkstpotentiaieniveau B og 60-70% p vkstpotentiaieniveau C. VkstpotentiaIet buyer fastiagt via VkstpIanen. Vkstplanen udfyldes af virksomheden, med adgang til sparring fra en vkstkonsulent. Vkstplanen vii vre dynamisk og indehoide miiepie, svarende til de vkstpotentiaieniveauer virksomheden kan n. Den samlede vkstvurderirig sker via et scorecard, som vurderer virksomheden ift. ovennvnte prioriterede vkstkriterier. I vgtningen af de syv vkstkriterier indgr vkstambitionen med 40%, mens de øvrige seks vkstkriterier hver indgr med 10%. Nâr en virksomhed har opnet en score pa mm. 70% for et vkstpotentiaieniveau, opfyider den kriterierne for det pagidende niveau.... 9

11 Vkstpotentialeniveau kriterier Vkstambitionen I /A B Vkstforventning pa kort sigt (>2 âr) pa mm. 10% per âr I omstning, beskftigelse og eksport Vkstforventning pa mellemlang sigt (>5 âr) pa 10% peràri omstning, beskftig else og eksport C Vkstforventning pa lang sigt (5 âr<) pa 10% per âr I omstning, beskftigelse og eksport Skalérbarhed Ge n nemarbejdet business plan og ambi tiøs vkstplan med realistisk forventning om vrditilvkst pa mm. 10% per ar Eksplicit formuleret strategi foreligger med afklarede malstninger ift. vkst i vrditil vkst Afklaring af strategi og vkstplan i proces Organisatorisk kapacitet Kompetent ledelse (ift. uddannelse, branche erfaring my.), prof. bestyrelse og systema tisk interaktion med eksterne videnkilder Kompetent ledelse (ift. uddannelse, branche erfaring my.), prof. bestyrelse samt inter aktion med eksterne videnkilder I proces Engageret ledelse og anvendelse af bestyr else/advisory board samt eksterne viden kilder i proces Markedspotentiale/strategi for internationalisering 4 Internationaft markeds potentiale er konstate ret/testet (eksportandel pa mm. 25%) Overvejende afstning ud af regionen, begynd ende eksporterfaringer og ambition om eksportvkst Afklarede afstnings kanaler og ambition om eksport Strategi/mulighed finansiering af vkst for Har eller er i frd med at implementere rejst finansiering/ansvarlig kapital Har solid basisøkonomi og overblik over finan sierings-/kapitalbehov og realistisk mulighed for fremskaffelse OK basisøkonomi (positiv egenkapital og indtje fling) Anvendelse af perspektiver ift. fly teknologi I Anvender den senest tilgngelige teknologi Har overblik over den seneste teknologi og plan for anvendelsen he raf Er âben over for anvendelse af ny teknologi Potentiale som rollemodel Oplagt best practice Potentiale som best practice Eksportandelskriteriet gider ikke for unge virksomheder under tre âr. 10

12 og vkstambition 3.3 Vkstvrktøjer. Centra!e m for vkstvrktøjerne er deres evne til at: Afdkke vkstambitioner Aktivere vkstambitioner A.l ldentificere og bevidstgøre potentiale for skalérbarhed og internationalisering Skabe basis for trning og udvikling af vkstpotentiale (b I b W. mrw.ww I V w*e.4i F I$owN*clsc.I7 Afd&kke vkstambitioner er udtryk for en erkendelse af, at vkstambitonen uden sammentigning er det vigtigste vkstrástof. Uden en ambitiøs - samtidig realistisk - forbliver vkstpotentialet uforløst. Der er brug for en mâlrettet tilgang til at afdkke den enkelte ivrkstters eller virksomheds vkstambition og kunne omstte den en fremadrettet vkstplan med mi (kvalitative og kvantitative), mileple osv. Konsulenterne i bade den lokale og specialiserede erhvervsservice skal I de indledende samtaler pa kvalificeret vis kunne stille spørgsmâl, der kan danne gruncilag for at definere en vkst ambition, der er realistisk I lyset af idéens karakter, markedet, ressourcer, Økonomi, my. Der kan vre behov for at formulere en vkstambition pa bade kort, meliemiang og lngere sigt. Aktivere v&kstambitioner er udtryk for, at mange vkstambitioner fordrer sparring med en ekstern uvildig part - samt adgang til systematiske vrktøjer - for at kunne omsttes til realiteter. Vksthjulet videre udvikies som anaiyse-/dialogvrktøj, sa det I endnu højere grad tager højde for den enkelte ivrkstters/ virksomheds individuelle mal/strategi og kan vre afsttet til en skrddersyet iøsning. Samtidig skal Vkstplanen introduceres sa tidligt I et vkst- og strategiforløb som muligt og via mileple (formuleret af ivrkstteren/virksomheden selv via sparring med erhvervsservicekonsulenten) kunne stte rammer for, hvorledes vkstambitionen kan løftes og realiseres over tid. Identificere og bevidstgøre potentiale for skalérbarhed og internationalisering handler om, at virksomhed ernes ide og vkstambitioner erfaringsmssigt ofte ikke I tilstrkkeligt omfang tager højde for, at produkt er/ydelser skal vre skalérbare for at kunne afsttes pa et internationalt marked. Nøglen til at kunne realisere vkst vii sâledes i mange tilflde have en tt sammenhng til produkternes/ydelsernes skalerbarhed (f. eks. ift. tilførsel af kapital). Derfor bør vejledningen tidligt fokusere pa skalérbarhed og øget afstning/internationalisering, hvilket bl.a. kan ske via mâlrettet anvendelse af Vksthjulet og ved at formulere mileple herfor i Vkstplanen. Skabe basis for trning og udvikling af vkstpotentioie betyder, at vkstpotentiaiet langt fra er frdig udviklet, nar en virksomhed etableres. Vkstpotentialet skal udfordres og trnes gennem hele virksom hedens liv. Undersøgelser viser, at serieivrksttere, som etablerer virksomhed flere gange, har markant forøget sandsynlighed for succes. Derfor er det vigtigt, at der etableres let adgang til nye typer af trnings forløb, hvor ivrkstteren/virksomhedslederen kan f skabt struktur over eget vkstpotentiale og lre, hvorledes vkstpotentialet udvikies via tests og feedback fra omgivelserne (eks. andre virksomheder og... 11

13 foreiøbigt eksterne videnkiider som rdgivere m. if) og markedet. Deitageisen i trningsforiøb (camps) skai vre en indarbejdet del af virksomhedernes vkstforløb, og deitagelsen bør vre forbundet med en vis status. Sledes vii trningsforiøbene vre emnebaserede ift. virksomhedernes behov, og rekrutteringen vii tage højde for, at deitagernes vkstpotentiaieniveau modsvarer hinanden p den enkelte camp. Pa den made øges sandsynligheden for, at deitagelsen kan styrke virksomhedernes motivation for at deitage I koiiektive vkstfremmende initiativer. Skabe heihed I erhvervsserviceydelserne vii sige, at det prioriteres højt, at vkstvrktøjerne kan impie menteres overfor ivrksttere og virksomheder, sâ de fremstar som en heihed og sammenhngende ydeise. Det er uinteressant for ivrkstteren/virksomheden hviiket administrativt bagiand, det enkeite tiibud har. Vkstvrktøjerne skai derfor kunne impiementeres i et konstruktivt samspii meiiem aile aktører i det samiede erhvervsservicesystem iht. principperne om no wrong door. Der kan med fordei arbejdes med Key Account Managers som faste kontaktpersoner i processen. Va kstplanen Vkstpianen udbygges med: Vkstpartnerskabsaftaie Miiepie erhvervsservicesystemet gennem heie vkst V&kstpartnerskabsaftalen udfyldes i de tiifide, hvor virksomheden ønsker at opna assistance fra den offentlige erhvervsserviceindsats; dvs. den beskriver indhoidet i og betingeiserne for det partnerskab, som virksomhed og erhvervsservic&ndsats indgar. For virksomhedens vedkommende betyder det, at Vkstpartnerskabsaftaien konkretiserer, hviike effektmai virksomhedens vkstambitionen forventer at kunne indfri og vii sâiedes vre virksomhedens vkstbidrag i form af: Øget omstning Øgeteksport Øget beskftigeise øget vrditilvkst For erhvervsservicesystemets vedkommende betyder det, at Vkstpartnerskabsaftaien konkretiserer hviike ydeiser og hviiken investering (medfinansiering), der kan ieveres tii at reaiisere den pagidende virksomheds vkstambition. Der er taie om et forpiigtende vkstpartnerskab, hvor der pa en og samme tid skai vre taie om ambitiøse og reaiistiske mai. Mileple beskriver de konditioner, der skai opfyides, for at virksomheden kan dokumentere at have iøftet sit vkstpotentiaie. Som nvnt arbejdes der med tre vkstpotentiaieniveauer benvnt A, B og C. A reprsenterer det højeste vkstpotentiaie og C det iaveste vkstpotentiaie. Dvs. at en virksomhed kan arbejde med op tii 12

14 to overordnede mileple i sin vkstptan, naturligvis afhngig af hvilket vkstpotentialeniveau virksomheden befindersig pa 6: K/are mileple for v kstpotentialet Tid Vkstpotentialen yea uer t M iiept Anfal virksornheder I ovenstende figur er det illustreret, hvorledes der er en overordnet miiepi metlem C- og B-niveau og metlem B- og A-niveau. MiIepIene er vigtige af flere arsager. For det første bidrager de til at holde virksomheden pa vkstsporet. For det andet er de med fit at konkretisere mâlene I vkstpartnerskabet. Og for det tredje er de adgangen til flere og bedre tilbud fra erhvervsservicesystemet, herunder medfinansie ring. Rationalet bag tilbuddene i erhvervsservicesystemet (vejiedning, trning og medfinansiering) er netop, at de skal sttes md og tilføje additionelte gevinster ift. at Iøfte virksomhederne fit et højere vkstpotentiale-niveau (og pa A-niveauet bidrage til at realisere betydetige vkstbidrag i form af øget omstning, eksport, beskftigeise og vrditiivkst). Tr ningsforiøb Alle virksomheder uanset alder, størrelse og geografi skal have adgang til at deltage trningsfortøb med det mat at afklare og aktivere vkstpotentiaie. Derfor skal der vre let adgang til trningsforløbene, hvitket betyder, at de skal afhotdes: 6 Derudover kan en rkke mere specifikke del-miieple defineres

15 10 4 Med hyppig frekvens, formentlig hver anden - inden for overskuelig afstand, formentiig fern lige i elektronisk form. tredje mned seks steder I regionen, plus de skal vre tiignge Et centralt succeskriterium for trningsforiøb vii endvidere vre, at deltagerne fr adgang til netvrks relationer, som kan bidrage til bde at udfordre og sikre vkstengagementet. Derfor er det af stor betydning, at deitagerne p de enkeite trningsforiøb indbyrdes er I vkstmssig øjenhøjde. I praksis vii det sige, at for at opn optimal udbytte af trningsforiøb skal deitagernes vkstambition vre niveau. Dvs. at rekrutteringen/selekteringen til trningsforiøbene bør ske, sâ det sikres, at en virksomhed pa C niveau deltager i trningsforiøb sammen med andre virksomheder pa C-niveau osv. Endvidere vurderes det vigtigt, at unge virksomheder deltager samrnen med andre unge virksomheder etablerede virksomheder deltager sammen med andre etabierede virksomheder Deltagerantallet i trningsforløbene vii vre i niveauet 8 7. og tilsvarende, at pr. hold, saledes at der er optimale betingelser for konstruktive netvrksreiationer deitagerne imeilem, under og efterfølgende trnings forløbene. Formen pa trningsforløbene vii vre en vekselvirkning mellem pienurnbaserede seancer med eksterne indlg (fra ressourcepersoner, radgivere m. fi.) og arbejde med egen virksomhed med afst i Vkstplanen. Endvidere vii der kontinuerligt vre adgang til sparring med erhvervsservicekonsulenter før, under og efter trningsforløb. Forløbene vii biive ledet af en ekstern rekrutteret tovholder, som vii vre gennemgâende figur i alle trningsforløb i region Midtjylland, bistaet af erhvervsservicesystemet I praktiske spørgsmal. Konkret vii hvert trningsforiøb som udgangspunkt besta af to moduler og to labs: 1. Et indiedende basismodul af en dags varighed. Formalet er at introducere deltagerne til en rkke centrale grundlggende forhold ift. virksornhedsudvikling/-vkst. Indholdsmssigt er Vksthjulet og dets fire hovedelementer afsttet, og den enkelte virksomhed far lejlighed til at definere og formidle egen vkstambition (eks. omstning, eksport og ansatte om 3 r) samt identifikation af virksomhedens forudstninger for vkstambitionens indfrielse. Endvidere vii der indga introduktion til vrktøjer og metoder ift. skalerbare forretningsmodeller, systematisk arbejde med egne hypoteser og tests samt ikke mindst best practices (hvordan har andre virksomheder skabt vkst?). Resultatet er et struktureret overbiik over egen vkstambition samt et overordnet begrebsapparat til aktivering af vkstpotentiaie i egen virksomhed dvs. centrale elementer tii virksomhedens vkstplan. Maigruppen for dette modul er alle virksomheder, uanset vkstpotentialeniveau. Øvrige potentielle selektionskriterier som eks. branche vurderes sam hovedregel mindre vsentiige. 14

16 og Et tab af nogle timers varighed som opføtgning p modul 1. Formlet er, at den enkelte virksomhed fr lejlighed til at arbejde med egne antagelser og eksperimenter med adgang til sparring fra tovholder, erhvervsservicesystemet og evt. videnleverandr (eks. privat râdgiver). Resultatet er, at den enkelte virksomhed fr en mere tydelig referenceramme for egen vkstambition at arbejde videre mcd, ligesom der skabes en struktureret platform for at arbejde videre med virksomheden ift. erhvervsservicesystemets muligheder og tilbud. 3. Et udvidet modul af to dages varighed (internat). Formlet er at tage deltagerne skridtet videre og skabe grundlag for lringsprocesser ift. struktureret anvendelse af svel interne som eksterne ressourcer I virksomhedens vkstberedskab. lndholdet er en videre udfoldelse af Vkstplanen, hvor der lres - ikke mindst afprøves - vrktøjer til anvendelse af 1)Eksterne videnkilder (eks. râdgivere, videninstitutioner og erhvervsservicesystemet), 2) I nterne orga nisatoriske ressourcer (eks. ledelse, bestyrelse, advisory boards) og eksterne netvrksreiationer (med andre vkstorienterede virksomheder) samt 3) MIrettede interaktioner med markeder og finansieringskilder. Fokus er identifikation og arbejde med skalerbare forretningsmodeler, risikoelementer my. samt videre miretning af vkstplanen samt ikke mindst trning i formidling af vkstplanen (overfor et panel). Resultatet er et forbedret grundlag i virksomheden ift. udviklingen af vkstambition og vkstberedskab. Màlgruppen for dette modul er virksomheder, der har deltaget i modul 1, og som vurderes at vre p vkstpotentialeniveau A + B. 4. Et lab af nogle timers varighed som opfølgning p modul 2. Formlet er bist virksomheden at fastholde og aktivere egen forretningsmodel samt give adgang til sparring fra tovholder, erhvervsservicesystemet pg evt. videnleverandør (eks. privat rdgiver). Resultatet er en vkstplan med commitment fra bde virksomhedens ledelse og erhvervsservice, med klare mileple for realisering af vkstpotentialet samt tilførsel af eksterne ressourcer. I TrningsmodeI 1 a) 4-. a) , I, Pd > Lab: Arbejde med vkst plan og miiepie sparring og overblik over eksterne ressourcemuligheder Modul 2: Udbyg din vkstplan Lab: Arbejde med egne antagelser, eksperimenter og test + sparring Modul 1: Definer dine vkstambitioner Vksttrning

17 3.4 Vejledning Centrale kriterier for vejledningsydelsen er: Alle virksomheder skal have kendskab til muligheder/tilbud i erhvervsservicesystemet Kommunikationen af ydelserne skal samles ito hovedtilbud: Vejledning og medfinansiering til vkst Key Account Manager-funktioner skal indarbejdes som virksomhedernes gennemgáende faste kontaktpersoner gennem hele vkstforløbet Der skal foretage en struktureret kompetenceudvikling af konsulenterne i erhvervsservice systemet Der skal defineres standarder for vejledningsydelserne pa de respektive vkstpotentialeniveauer Alle virksomheder skal have kendskab til muligheder/ti/bud I erhvervsservicesystemet er udtryk for, at den første forudstning for, at virksomhederne kan tage stilling til anvendeligheden af mulighederne/tilbud dene ift. egen situation, er, at der er et kendskab til dem. Derfor er det afgørende vigtigt, at alle virksom heder som udgangspunkt opnâr kendskab til muligheder/tilbud eks. via henvendelse til alte nye CVR numre fra den lokale erhvervsservice og faste procedurer for information til virksomhederne. Lokalt kan der fastlgges mere specifikke rammer for, hvilke virksomhedstyper som bør have srlig malrettet orientering. Endelig er det vigtigt, at der foretages systematisk opfølgning pa alle vejledningsforløb med vkstperspektiver. Kommunikationen af ydelserne skal sam/es I to hovedti/bud: Vej/edning og medflnansiering ti/ v&kst betyder, at det prioriteres højt, at risikoen for misforstaelser/forvirring ift. de forskellige tilbud formindskes til et absolut minimum. Virksomhederne har alene behov for at vide, at der er to attraktive tilbud om hhv. vejledning og medfinansiering til vkst Dette vurderes endvidere at højne mulighederne for fokus pa vkstpotentialet hos alle parter i processen, frem for eks. mâlretning af retorik my. i forhold til en udvalgt støtteordning. Key Account Monager-funktioner skal indarbejdes som virksomhedernes gennemgoende faste kontakt 8. personer gennem hele vkstfor/øbet er en erkendelse af fordelen ved at have en fast sparringspartner gennem hele processen. Key Account Manageren er ikke nødvendigvis fagpersonen, som kan vejlede om alle relevante aspekter, men er den gennemgaende diatogpartner, som bade kender virksomheder og har overblikket over, hvilke ressourcepersoner fra det øvrige erhvervsservicesystem og radgiversektoren, der bør involveres. Key Account Manageren vlges ud fra ønsket om bedste mand pa opgaven (det vil 8 Dertil kommer en rkke øvrige tilbud I regi af den lokale erhvervsservice. 16

18 indledningsvist sige, hvem der har det bedste kendskab til virksomheden) og kan vre fra sävel den lokale som den specialiserede erhvervsservice. Der skal foretage en struktureret kompetenceudvikling af konsulenterne I erhvervsservicesystemet har sammenhng med, at vejledningsydelsen forventes at blive endnu mere central i virksomhedernes vkst proces. Dermed vil kravet til kompetencerne hos erhvervsservicekonsulenterne tilsvarende stige, og der skal vre en systematisk og vedblivende kompetenceudvikling af erhvervsservicekonsulenterne. Rammer ne herfor er naturiigt Midtjysk Erhvervsudvikling Akademi (MEA), som udover den løbende kompetence udvikling ogs vii introducere grundforiøb, som vii have alle erhvervsservicekonsulenter som mlgruppe. ForlØbene bør i nogle tiiflde og afhngig afvkstpotentiaieniveau afsiuttes med eksamen. Der skal defineres standarder for vejledningsydelserne pa de respektive v.kstpotentiaienivauer betyder, at erhvervsserviceydelserne skal kunne matche virksomhedernes behov. For at kunne give kvaiificeret sparring ift. perspektiverne i et højt vkstpotentiaie krves andre kompetencer end ift. vejiedning af en virksomhed med mindre højt vkstpotentiale. Derfor bør der udvikies standarder for god erhvervsservice p de respektive vkstpotentiaieniveauer, sledes at svei migrupperi som samarbejdspartnerne har fuld indblik i, hviike krav der gider ift. kompetencer og ydeiser i erhvervsservicesystemet. Et udvikiingsforløb i en virksomhed, med udvaigte hovedopgaver fordelt p erhvervsservice og videnleverandører, kan ideaitypisk iliustreres p følgende vis: Videnleverandører Rádgivni ng/ videntilførsel \ Erhvervsservice \ / Information Evt. proces- Opfølgning Potentialeafklaring iedelse/ Vejiedning Henvisning Erhvervsservicehovedopgaverne er information, potentiaieafkiaringfvejiedning, procesledetse og opføig ning, og ifig. operationalisering af den midtjyske vkstmodei vii disse tre hovedopgaver biive pvirket p føigende vis: Informationen til svel nye som etablerede virksomheder intensiveres. Alle nye CVR-numre kontaktes af den iokaie erhvervsservice med basal information om hvilke overordnede tilbud (vejiedning og medfinansiering), der kan fs i erhvervsservicesystemet. P tilsvarende vis aftales en standard for, hviike terminer der lokait skal glde for informering af øvrige virksomheder i kommunen (eks. kontakt mm. en gang riigt). Der kan formuleres iokaie kriterier for, hviike virksomhedstyper (eks. brancher), som der evt. ønskes sriig opmrksomhed omkring ift. informationen. 17

19 Potentialeafklaring/vejledningen vii blive videre udvikiet via bi. a. adgang til kompetenceudvikling. Aktuelt findes der en bred vifte af kompetenceudviklingstiibud i regi af Midtjysk ErhvervsUdviklingsakademi (MEA), som udgør et godt udgangspunkt. Denne palette udvides med følgende kompetenceudvikiingstiibud, som henvender sig til erhvervsservicesystemets konsulenter: Et grundmodui, som vii vre obligatorisk for alle erhvervsservicekonsuienter. Grundmodulet er af en dags varighed, og formiet er at give en generel indføring erhvervsservicesystemets raison d etre, opbygning og mâl. lndhoidet vii vre gennemgang af erhvervsservicesystemet og dets ydeiser, herunder rammerne herfor (grnsen meilem erhvervsservice og privat râdgivning) samt introduktion til og overbiik over de vsentiigste vrktøjer og aktører. Resultatet buyer ajourførte kompetencer og bedre betingelser for skabeise af en fiies faglig platform i erhvervsservice systemet. Tiivaigsmoduier, som bygger videre p grundmodulet og er mirettet vejiedning af virksomheder pa de respektive vkstpotentiaieniveauer. Tilvaigsmoduierne vii typisk vre af en dags varighed og kan enten føige maigruppens inddeling i vkstpotentialeniveauer elier vre sektorspecifikke. Formaiet er at give mulighed for lokait og regionait at mâirette kompetencerne i erhvervsservice systemet mod iokaie/regionaie behov. indhoidet vii saledes vre srskilte moduler for vejiedning af virksomheder pa A-, B- og C-niveau og/euier sektorspecifikke moduier (eks. inden for turisme, fremstiiuingsvirksomhed, energi og miijø, it my.). Hvert tiivaigsmodul vii indhoidsmssigt afspejie de mest centrale vkstbarrierer/-omrader i virksomheden og vii som udgangspunkt føige Vksthjuiets struktur. Resuitatet buyer mairettede kompetencer ift. at kunne vejiede virksomhed erne i øjenhøjde mhp. 1) At kunne anvise de mest opiagte videnieverandører og/eiler tiibud samt 2) At kunne vre en vrdifuid sparringspartner ift. kontinuerligt at udfordre vkstambitionen. 18

20 Kompetenceudvikling: Grundmodui tilvaigsmoduler ift. vkstpotentiaieniveau (og eksempier p6 sektorspecifikke tiivaigsmoduier) Turisme Frem stilling?devarer Energi/ miljo / LA 1 t GRUNDMODUL Den enkelte erhvervsserviceoperatør beslutter i samrd med sit bagland hvilke tilvalgsmoduler, der vii vre hensigtsmssige at føige. Gennemførte kompetenceudvikiingsaktiviteter vii ârligt blive dokumenteret via et overblik, som sendes fra MEA s sekretariat til de organisationer, der har haft medarbejdere p kompe tenceudvikling i rets løb. Endelig vii potentiaieafklaringen/vejledningen blive udbygget med etableringen af Key Account Manager funktioner, hvor formlet er at give virksomhederne let adgang til erhvervsservicesystemets tilbud my. via en fast kontaktperson/diaiogpartner i erhvervsservicesystemet. Lokalt kan der formuleres kriterier for, hvilke virksomhedstyper som bør have en Key Account Manager i den stedlige lokale erhvervsservice, mens virksomheder pa vkstpotentialeniveau A vii f en Key Account Manager hos Vksthus Midtjylland. Sidstnvnte udelukker ikke, at der endvidere kan vre adgang til en lokal Key Account Manager, hvis det prioriteres i den enkelte kommune. Procesiedelse kan forekomme, og denne disciplin vii indga i ovennvnte kompetenceudviklingsaktiviteter. Srligt vii kompetenceudvikiing/trning I kollektive vksttiitag blive prioriteret, hvilket hnger sammen med erhvervsservicesystemets øgede invoivering i udviklingstiltag med deltagelse af en flerhed af virksom heder (eks. trningsforløb/camps).. 19

Det midtjyske Vækstunivers. Strategi 2013-14

Det midtjyske Vækstunivers. Strategi 2013-14 Det midtjyske Vækstunivers Strategi 2013-14 MARTS 2013 INDHOLD: 1. INDLEDNING S. 2 2. VÆKSTMODELLEN IMIDT S. 2 3.1 Styrende principper S. 6 3.2 Vækstpotentialeniveauer S. 8 3.3 Vækstværktøjer S. 11 3.4

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode 4. Formål og

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Evaluering af væksthuset ultimo 2008

Evaluering af væksthuset ultimo 2008 Evaluering af væksthuset ultimo 2008 KKR har gennemført en evaluering af Væksthus Midtjylland med udgangspunkt i 4 temaer: 1. den organisatoriske opdeling 2. samarbejdet med kommuner og lokale erhvervscentre

Læs mere

Det rådgivende udvalg vedr. regional udvikling Region Midtjylland, 14. januar 2015. Præsentation af midtjyske væksttilbud og Væksthus Midtjylland

Det rådgivende udvalg vedr. regional udvikling Region Midtjylland, 14. januar 2015. Præsentation af midtjyske væksttilbud og Væksthus Midtjylland Det rådgivende udvalg vedr. regional udvikling Region Midtjylland, 14. januar 2015 Præsentation af midtjyske væksttilbud og Væksthus Midtjylland Væksthus Midtjylland i korte træk Erhvervsdrivende fond,

Læs mere

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse VÆKSTmidt Et program for virksomheder, der kan og vil vokse Erhvervsudviklingsstrategien og virksomhedsudvikling Erhvervsudviklingsstrategi Bl.a. delmål om: Iværksætterpotentiale i eksisterende virksomheder

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2016

National aftale for Væksthusene i 2016 National aftale for Væksthusene i 2016 24. juni 2015 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S I

Læs mere

, Møde i KKR Midtjylland den /6.(0/2. Dagsordensfis punkr3. "Det midtjyske Vækstunivers" - processkitse

, Møde i KKR Midtjylland den /6.(0/2. Dagsordensfis punkr3. Det midtjyske Vækstunivers - processkitse , Møde i KKR Midtjylland den /6.(0/2. Dagsordensfis punkr3. "Det midtjyske Vækstunivers" - processkitse Maj 2012 INDHOLD: 1. INDLEDNING 5.2 2. DEN MIDTJYSKE ERHVERVSSERVICEMODEL S. 2 3. FORELØBIGE RESULTATER/EFFEKTER

Læs mere

Aarhus Kommune, 11. november Væksthus Midtjylland

Aarhus Kommune, 11. november Væksthus Midtjylland Økonomiudvalget Aarhus Kommune, 11. november 2014 Kort præsentation af Væksthus Midtjylland STARTVÆKST Aarhus Væksthus Midtjylland Specialiseret erhvervsservice Væksthus Midtjylland Væksthus Midtjylland

Læs mere

Markedsføringsgruppen

Markedsføringsgruppen Udvalgets sammensætning: Repræsentanter for kommunerne: Lone Jager Neldeberg - Ikast-Brande Kommune Mette Højborg - Herning Kommune Kristian Brøns Nielsen - Viborg Kommune Bo Kristensen - Syddjurs Kommune

Læs mere

KKR Midtjylland 14. juni Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers

KKR Midtjylland 14. juni Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers KKR Midtjylland 14. juni 2012 Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers Disposition Udgangspunktet evaluering af hidtidig/nuværende praksis Fremadrettet indsats spørgsmål/forhold

Læs mere

Regional aftale. mellem. KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland

Regional aftale. mellem. KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland Regional aftale mellem KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland for 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning/baggrund 2. De nordjyske kommuners rolle 3. Formål og målgruppe 4. Regionale operatørfunktioner

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

Den midtjyske væksthusmodel - præsentation af virkemidler og status MEA, 9. oktober 2008

Den midtjyske væksthusmodel - præsentation af virkemidler og status MEA, 9. oktober 2008 Den midtjyske væksthusmodel - præsentation af virkemidler og status MEA, 9. oktober 2008 Væksthusene i Danmark Som led i aftalen mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening overtog

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Workshop - Innovationssamarbejde Birk centerpark 40, 9. november 2011. De regionale væksthuse

Workshop - Innovationssamarbejde Birk centerpark 40, 9. november 2011. De regionale væksthuse Workshop - Innovationssamarbejde Birk centerpark 40, 9. november 2011 De regionale væksthuse i korte træk er et af fem væksthuse i Danmark - Erhvervsdrivende fond, stiftet af kommunerne i region Midtjylland

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013 Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats Herning 5. september 2013 1 Indledning Torsdag den 5. september mødtes 21 deltagere til workshop i Innovatorium, Herning for at diskutere og følge

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar Erhvervsservice i Holstebro Kommune

Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar Erhvervsservice i Holstebro Kommune Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar 2014 Erhvervsservice i Holstebro Kommune Væksthus Midtjylland i korte træk Erhvervsdrivende fond, stiftet af kommunerne i region Midtjylland Regional

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Indsatsen består af to hovedtyper af tilbud til kriseramte virksomheder:

Indsatsen består af to hovedtyper af tilbud til kriseramte virksomheder: Indledning/baggrund Dette notat er en beskrivelse af, som er udarbejdet ifm. ansøgning om medfinansiering af aktiviteterne i perioden 1. januar 2017 31. december 2019 fra Færchfonden, Region Midtjylland

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009.

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. Frederikssund den??. februar 2009 Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. 1 Baggrund og målsætning Denne aftale udgør grundlaget for samarbejdet mellem FETC

Læs mere

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning nå næste NIVEAU Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning - introduktion og inspiration til Mentee Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2018

National aftale for Væksthusene i 2018 26. april 2017 National aftale for Væksthusene i 2018 Aftale mellem og Erhvervsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S Indledning:

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Sammenhængende erhvervsservice

Sammenhængende erhvervsservice KKR Midtjylland 9. november 2010 Sammenhængende KKR Midtjylland og Lokale aftaler med kommuner 2011 KKR Midtjylland 2011 Indhold: Midtjyske kommuners erhvervspolitiske mål og prioriteringer Formål, opgaver

Læs mere

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Udvikling af det lærende teams samarbejde og professionalisme 2015-2018 På baggrund af dialog med A.P. Møller fonden og efterfølgende interne

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Den midtjyske væksthusmodel Præsentation af virkemidler og status

Den midtjyske væksthusmodel Præsentation af virkemidler og status Den midtjyske væksthusmodel Præsentation af virkemidler og status Anders G. Christensen Formand, KKR Midtjylland Disposition Hvad ønskede/forventede kommunerne i Midtjylland sig af et væksthuset ved starten?

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 2016. mellem. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd. Ringkøbing-Skjern Kommune

Resultatkontrakt 2015 2016. mellem. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd. Ringkøbing-Skjern Kommune Resultatkontrakt 2015 2016 mellem Ringkøbing Fjord Erhvervsråd og Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 9 Aftalens parter Nærværende kontrakt indgås mellem: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Væksthusene 2.0 -Arbejdsplan

Væksthusene 2.0 -Arbejdsplan Væksthusene 2.0 -Arbejdsplan Maj 2013 1. INDLEDNING Dette notat er en arbejdsplan for gennemførelse af processen ift. afdækning af indholdet i en fokuseret vækstmodel for væksthusenes fremtidige indsats

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Væksthusene 2.0 en ny vækstmodel

Væksthusene 2.0 en ny vækstmodel Væksthusene 2.0 en ny vækstmodel 1. INDLEDNING KL og Erhvervsstyrelsen tog sammen med Væksthusenes direktørkreds i foråret 2013 initiativ til et udviklingsarbejde, der skal føre til en ny og forbedret

Læs mere

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede Projekttitel Projektansvarlig Øvrige partnere startnu / vækst NU Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede Samarbejdspartnere: Nupark, STARTVÆKST Holstebro,

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 11. juni 2012 10XXXX Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet (EVM) den 15. juni 2009 får kommunerne i 2013 i alt 96.600.000

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE

VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE VÆKSTBRIEFING 27. JANUAR 2017 1. Kompetencer i virksomheder med vækstambitioner 2. Stil krav til eksterne bestyrelsesmedlemmer og rådgivere 3. Hvordan og hvor? 4. Bestyrelse

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL. DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841 FORMÅL Forløbet skal klæde konsulenter på til at kunne håndtere/facilitere

Læs mere

Bilag 3. Børne- 09 Uddannelsesudvalget, forsiag til udvidelser og reduktioner. Drift. AnIg. Kr. i 2015 - prisniveau 2015 2016 2017 2018

Bilag 3. Børne- 09 Uddannelsesudvalget, forsiag til udvidelser og reduktioner. Drift. AnIg. Kr. i 2015 - prisniveau 2015 2016 2017 2018 17 Bilag 3 Børne- 09 Uddannelsesudvalget, forsiag til udvidelser og reduktioner Drift Kr. i 2015 - prisniveau 2015 2016 2017 2018 Skole IT 2.414.160 2.414.160 6.814.160 6.814.160 Kompetenceudvikling skole

Læs mere

LEDELSE I SPÆNDINGSFELTET MELLEM OPLØSNING OG OPBYGNING

LEDELSE I SPÆNDINGSFELTET MELLEM OPLØSNING OG OPBYGNING LEDELSE I SPÆNDINGSFELTET MELLEM OPLØSNING OG OPBYGNING - et ledelsesværktøj til håndtering af en kaotisk situation Udarbejdet i et samarbejde mellem amterne i regi af Handleplan for udvikling af ledelse

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere