Det midtjyske Vkstunivers. Strategi MARTS 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det midtjyske Vkstunivers. Strategi 2013 - MARTS 2013"

Transkript

1 Det midtjyske Vkstunivers Strategi MARTS 2013

2 INDHOLD: 1. INDLEDNING VIEKSTMODELLEN IMIDT Styrende principper S VkstpotentiaIeniveauer S Vkstvrktøjer Vejledning Medfinansiering S OPFØLGNING S. 22 BILAG 1: RATIONALET BAG DEN MIDTJYSKE ERHVERVSSERVICEMODEL BILAG 2: UDDRAG AF HOVEDKONKLUSIONER I E RH ye RVSSERVICE MO DE 1 EVALUERING AF DEN MIDTJYSKE BILAG 3: EKSISTERENDE TILBUD IFT. VIEKSTPOTENTIALENIVEAUER... I

3 1. INDLEDNING Dette notat beskriver de overordnede elementer i/principper for den regionale erhvervsserviceindsats I region Midtjylfand i perioden Strategien er blevet til i en proces hen over 2012 og primo 2013 og tager sit udgangspunkt i et mi om at gøre den samlede erhvervsserviceindsats i region Midtjylland endnu mere mâlrettet og effektfuld. processen har en lang rkke parter vret involveret (reprsentanter for KKR Midtjylland, Vkstforum for Region Midtjylland, erhvervsorganisationer, migruppen og erhvervsservicesystemet). Det fiies udgangspunkt har vret de resultater og erfaringer, der er indvundet, siden den aktuelle udformning af erhvervsservicesystemet og dets tilbud blev fastlagt i 2007 og ønsket om at kunne matche ydelserne i erhvervsservicesystemet yderligere med svei migruppens behov som erhvervspolitiske prioriteringer. I regi af KKR Midtjylland har kommunerne tidligere identificeret centrale kriterier for erhvervsservice indsatsen, og Vkstforum for Region Midtjylland har som led i udmøntningen af regionale erhvervs udviklingsstrategier taget initiativ til en rkke regionale udviklingsprogrammer, som i vid udstrkning er btevet udmøntet via erhvervsservicesystemet. Endelig er der erfaringer med gennemførelse af en rkke files erhvervspolitiske tiltag (eks. fokuseret erhvervsservice overfor nye/unge virksomheder). En opsamling af de mest centrale iagttagelser, som udgør rationalet bag den midtjyske erhvervsservice model findes i bilag 1. Endvidere har IRIS Group i 2012 evalueret modellen og dens hovedelementer, og et sammendrag af evalueringens hovedkonklusioner findes i bilag VJEKSTMODELLEN IMIDT Den midtjyske vkstmodei indeholder følgende hovedelementer: Styrende principper VkstpotentiaIeniveauer Vkstvrktøjer Vejledning Medfinansiering Styrende principper er de overordnede rammer for den samlede midtjyske indsats. Dvs. de principper (vrdier), som prioriteres fra opdragsgivernes side (kommuner ift. vejledningen og vkstforum ift. de regionale programmer). 1 MI og fokusomrder i erhvervsserviceindsatsen i region Midtiylland. IRIS Group, juni Fornyelse og vkst en international vkstregion. Erhvervsudviklingsstrategi Region Midtjylland, 2007 & En globalt konkurrencedygtig region. Erhvervsudviklingsstrategi Region Midtjylland, november Evaluering af mldtjyske programmer for ivrkstteri og virksomhedsudvikling. IRIS Group, september

4 og seks V kstpotentiaieniveauer er et udtryk for omfanget af ivrkstterens I virksomhedens vkstpotentiale og skal medvirke til, at den enkelte ivrkstter/virksomhed oplever optimal sammenhng mellem behov og ydelser balance mellem anvendelsen af økonomi og tid i erhvervsservicesystemet og erhvervspolitiske prioriteringer og ml. V&kstv rktøjer er denne sammenhng primrt defineret ved: Vkstplanen Trningsforløb Va kstplanen er et dynamisk papir, som introduceres s tidligt i udviklingsforløbet som muligt og bliver et dynamisk vrktøj. Formlet er at gøre vkstforløbet gensidigt forpligtende og stte ambitiøse og realistiske mi. TrningsforIøb er lokale camps/kollektive forløb, som afholdes med hyppig frekvens fem steder i regionen (hvor det giver mening, og hvor der lokalt er interesse og belg for at afholde camps). Formlet er at give flest mulige typer virksomheder (ift. eks. alder, vkstpotentiale, størrelse my.) adgang til mlrettede udviklingsforløb, hvor mlet er at afklare/bevidstgøre og løfte vkstpotentialet. Vejiedning er det helt centrale grundlag for afdkning, aktivering og løft af virksomhedernes vkst potentiale. Her anvendes Vksthjulet som det flles vrktøj i hele det midtjyske erhvervsservicesystem. Det er mlet yderligere at opkvalificere og sammentnke vejledningsydelserne p tvrs af erhvervs servicesystemet med udgangspunkt i en flles forstelse og referenceramme for vkst. Medfinansiering er allokeringen af økonomiske midler fra de regionale programmer til tilførslen af viden til virksomhederne ift. forbedring af vkstpotentiale. Det er mlet at anlgge en investeringstilgang, hvor medfinansieringen frigives i trancher i takt med virksomhedens øgning af vkstpotentialet. Ovennvnte hovedelementer udgør vkstmodeilen lmidt, som overfor ivrkstteren/virksomheden skal fremst som en helhed med en rkke sammenhngende attraktive tilbud, der befordrer virksomhedens videre udvikling og vkst. Vkstmodellen kan illustreres som et hus, hvor de styrende principper udgør fundamentet og de overordnede rammer (vrdier) for indsatsen. Mens de fire søjler, som skal bre/befordre vksten, er vkstpotentialet, vkstvrktøjerne, vejledningen og medfinansieringen: 3

5 og og Va kstmodellen Imidt I) -i5 - cu Pd > D.. Pd Pd CI) - > > - 0) c Styrende principper VkstmodeIIen tager højde for, at vkst skabes p baggrund af en dynamisk proces, hvor virksomhedens forudstninger og motivation kontinuerligt forandrer sig at to virksomheder ikke er ens. Ved at bringe eiementerne i vkstmodeiien i spil i en bevidst proces, er det miet at styrke virksomhedens eet vkstberedskab bedst muligt - p virksomhedens egne prmisser.... 4

6 - frigives V kstkriterierne afklares og understøttes i en cirkul&r proces Investering Vkst ambition I Trning Vejiedning VkstpIan Hvis vkstambitionen og potentialet fordrer det, kan processen gentages. Elementerne kan bringes i separat og i sammenhng: spil Idealtypisk procesforløb investering I takt med realisering af miiepie I vkstpianen Endelig vurdering af vkstpot. niveau Vejiedning/ screening lokal erhvervs service Idealtypisk sagsforløb Trning - videre arbejde med vkstpian Vejiedning I Vksthus Midtjyiiand Første vurdering af vkstpot. niveau - md ledende arb. med vkstpian 5

7 hele Som nvnt er foregende figur et udtryk for et idealtypisk forløb. Vigtigst er det, at virksomheden far hjip til at afkiare og realisere sin vkstambition I et samlet foriøb, som giver mest udbytte for virksomheden og bringer midierne I erhvervsservicesystemet optimait I spil Derfor kan man forestille sig fiere veje til malet; vejiedning vii altid vre udgangspunktet og det faste holdepunkt processen, men de øvrige midier (vkstpian, trning og medfinansiering) kan aktivereres successivt: 4 Eksempel p6 procesforløb I ovennvnte eksempel følger de forskeiiige midler/muligheder I vkstmodeiien ikke ideaiforiøbet, men der er Iøbende tiiført medfinansiering ( investeret ) til ekstern videntiiførsei til Iøft af v&kstpotentiaiet; pa den made vii det vre muiigt at bringe det mix af vejledning, trning og videntilførsel (eks. privat radgivnlng) I spil, som matcher virksomhedens behov bedst og giver mest vrdi. 3.1 Styrende principper. De styrende principper er: Malet med indsatsen er vkst og skalérbarhed Der skal vre et vkstpartnerskab med virksomheden indsatsen skal vre strategisk og sammenhngende Indsatsen er en investering I virksomhedens vkst Virksomhedens vkstambition/-potentiaie skal trnes livet Investering I Det prcise samspil mellem den lokale og specialiserede erhvervsservice I vejiedningen afklares kommunevis og I overensstemmelse med den enkelte kommunes prioritering samt kriterierne for vejledningsaktiviteterne (afsnit 3.4). 6

8 hele MOlet med indsatsen er v&kst og skalérbarhed betyder, at rationalet bag den offentlige indsats er at skabe vkst og medvirke til at identificere og fremme potentialer, som kan skaieres svei lokait som inter nationait. Det vii sige, at indsatsen p den ene side skal vre mirettet og vii ofte resuitere i et ingere varende partnerskab med virksomheden, og p den anden side skai agere pa et veidefineret grundlag og i et konstruktivt samspii med de private og offentiige aktører, som buyer invoiveret i reaiiseringen af vkst potentialer. indsatsen er metodebaseret potentiaieafkiaring, og aidrig potentiaiereaiiseririg som handteres af private og/euier offentlige aktører pa et fagspecifikt grundiag. Der skal vre et v&kstpartnerskab med virksomheden betyder, at der skai vre en gensidighed i de vkstforiøb, som invoiverer indsatsen. P den ene side skal virksomheden virkeiigt yule va kst og udvise den fornødne ansvarsfuidhed ift. seiv at investere og aiiokere den opmrksomhed, der skai tii. Dette kan eks. ske ved at stte ambitiøse, og reaiistiske, miiepie for vkstambitionerne, som danner rammerne om den fiies indsats for at skabe vkst og udvikiing I virksomheden. Pa den anden side skai erhvervsservicen vre tiistrkkeiig kompetent til at matche virksomhedens behov. Dvs. at indsatsen skal vre kendetegnet ved høj kvaiitet og opdaterede kompetencer. Det er vigtigt, at indsatsen er respekteret I virksomhederne. Indsatsen skal va re strategisk og sammenh ngende vii sige, at den skal gøre en mrkbar forskei ved sin invoivering I virksomhedens vkstforiøb; der skal vre tale om additionaiitet, hvor indsatsen medvirker tii at pavirke/styrke virksomhedens strategiske tilgang, adfrd og vkstberedskab. Det betyder, at mulighed erne i indsatsen skai vre kendt i virksomhederne og bør invoiveres sa tidligt som muiigt I potentieiie vkstforiøb. Vkstforiøbene viii praksis ofte invoivere en rkke forskeiiige aktører, og her er det vigtigt, at virksomheden opiever indsatsen som sammenhngende og sa sømiøs som muiig. Det er uinteressant for virksomheden, hviiket administrativt bagiand den enkeite aktør har. Indsatsen er en investering I virksomhedens v kst understreger, at der er tale om et forpiigtende vkst partnerskab med virksomheden. Hvor et tiiskud i sin natur adresserer aiie, som kan opfyide formeiie kriterier, indehoider investeringen eksklusivitet og høj grad af mairettethed og fiies forpiigteise/ansvar (...vi tror sâ meget pa netop din vkstambition, at vi gerne vii investere I den... ). investeringen skai foretages I tiiførsei af viden tii reaiisering af vkstambitioner, og investeringen frigives I takt med (trancher), at vkstpotentialet reaiiseres (miiepie). Virksomhedens vkstambition/-potentiaie skal tra nes livet er udtryk for en erkendeise af, at vkst ambitioner aitid kan biive højere, uden at biive ureaiistiske. En parallel tii sportens verden kan drages i den sammenhng; fordi man har naet rigtigt gode resuitater, stopper man ikke med at trne, tvrtimod øges trningshyppigheden og intensiteten. P samme made skai virksomheden gennem hete iivet arbejde med sit vkstpotentiaie og fasthoide ambitionen am at iøfte det. Samtidig er dette en erkendeise af, at vkstpotentiaie kun I meget sjidne tiifide er medfødt i en sadan grad, at det uden mairettet trning kan indfris I fuidt perspektiv. indsatsen har en meget vigtig opgave i at spotte vksttaient og reprsentere et tiibud om kompetent trning heraf. 7

9 3.2 VkstpotentiaIeniveauer. Der arbejdes med tre v&kstpotentiaieniveauer. Føigende centrale kriterier skal indg i vkstpotentialet hos den enkelte virksomhed. fastlggelsen af Vkstambitionen Tid Vkspotenti&eniveauer Skalérbarhed Organisatorisk kapacitet Maçje p3 beske &qs,i 5vapp revime, g A Markedspotentiaie/strategi for internationalisering Strategi/mulighed for finansiering af vkst Anvendelse af/perspektiver ift. fly teknoiogi Potentiale som rollemodel ArtaI vi(*scmhed6r V&kstambitionen er først og fremmest et udtryk for ivrkstterens/virksomhedslederens mindset. Der skal vre en erkiret vilje til udvikling og vkst (dvs. til at øge vrditilvkst og afstning/eksport) dvs. en p samme tid ambitiøs og realistisk tilgang til virksomhedens udvikiing, som ikke blot adresserer status quo. Det vii i praksis sige en eksplicit formuiering af mâl for virksomhedens vkst og udvikling. Vkst ambitionen er ikke statistisk og kan udvikles over tid. Skalérbarhed vii sige, at virksomheden skal have som ambition at udvikie et produkt eller et koncept, som kan danne grundlag for vkst pa et sundt økonomisk grundiag (strk business case). Virksomheden skal vre indstillet pa, at opfyldeisen af en ambitiøs og reaiistisk vkstplan er et heit centralt kriterium. Organisatorisk kapacitet er kompetenceniveauet i virksomhedens iedelse/medarbejderstab samt I det strategiske netvrk, som virksomheden benytter sig af i realiseringen af vkstambitionen. Ved kompe tencer forstas ikke nødvendigvis formelle kvalifikationer, men sandsynliggørelse af at virksomheden rader over de fornødne kompetencer til at indfri en vkstorienteret strategi. Ved strategiske netvrk forstâs de sammenhnge, som virksomheden indgar i, og som benyttes i den strategiske udvikiing. Her tnkes pa anvendelsen af bestyrelse, advisory boards, radgivere, videninstitutioner, ansvarlig kapitai, etc. Markedspotentiale/strategi for internationalisering betyder, at virksom hedens produ kter eller ydeiser skal have en stor potentiel markedsvrdi. Et element den sammenhng er fokus pa produkternes/ydeisernes markedspotentiale i en international sammenhng der bør vre et realistisk grundlag for at etablere/ forøge eksport og/elter internationale retationer I Øvrigt. Strategi/mulighedforfinansiering af vkst vii sige, at det skal vre realistisk at kunne rejse den fornødne finansiering/kapital tit realisering af vkstambitionen/-strategien. Aktuelt er det vanskeligt at opna finan siering/kapital ad traditionelie veje, men der bør kunne dokumenteres realistiske overvejelser om 8

10 omfanget af finansierings-/kapitalbehov samt strategier for, hvorledes virksomheden, evt. som led i brugen af erhvervsservicesystemet, kan rejse de fornødne midler Anvendelse af/perspektiver ift. fly teknoloqi er et udtryk for, at det tillgges h01 prioritet, at virksomheden har en evne og viije til at anvende fly teknoiogi i realiseringen afvkstambitionen. Ved fly teknoiogi forsts bde fysiske aktiver (maskiner, udstyr, etc.) og immaterielie aktiver (fx software); dvs. at kriteriet adresserer svei fremstiiiings- som servicevirksomheder. Sigtet er, at virksomheden kontinueriigt skai have fokus p at drage nytte af den teknoiogiske udvikling. Potentiale som rollemodel er et udtryk for, at det tiiigges stor betydnirig, at der etabieres og udvikies roliemodeiler, som I mere bred forstand kan understøtte indsatsen for at skabe erhvervsmssig vkst og udvikiing. Konkret vii det sige, at de virksomheder, som erhvervsserviceindsatsen invoiverer sig i (med vejiedning og evt. medfinansiering/investering), skal indehoide potentialet til at vre gode lokaie/regionale rollemodeiler. Det betyder ikke nødvendigvis, at der skal vre benhed om, hvem der har benyttet sig af tilbuddene I indsatsen, men at der skai vre tale om tilgange til virksomhedsudvikiing, som andre virksomheder kan spejie sig i/biive inspireret af. Tilstedevrelsen af ovennvnte kriterier er udsiagsgivende ift. hviiket vkstpotentiaieniveau, virksom heden indplaceres p. Vkstpotentiaieniveauerne kafl fremstiiies som en trompet, som er bred i bunden (med et stort indtag) og spids I toppen, hvor kravene er høje. Der er benhed om eiementerne I modeilen, og hvert niveau/ element brandes positivt. Det vurderes, at ca. 10% af virksomhederne I migruppen kan kvaiificere sig tii det højeste vkstpotentialeniveau (A). Adgang til muiighederrie i det højeste vkstpotentiaieniveau sker bi. a. via et vkstpanei, bestende af eksterne relevante videnpersoner/aktører. Virksomhederne indpiace res I modeiien ift. deres aktuelie niveau; det vii siedes ikke sige, at aiie virksomheder starter i bunden. ift. de to øvrige vkstpotentiaieriiveauer, vurderes fordeiingen at vre 20-30% p vkstpotentiaieniveau B og 60-70% p vkstpotentiaieniveau C. VkstpotentiaIet buyer fastiagt via VkstpIanen. Vkstplanen udfyldes af virksomheden, med adgang til sparring fra en vkstkonsulent. Vkstplanen vii vre dynamisk og indehoide miiepie, svarende til de vkstpotentiaieniveauer virksomheden kan n. Den samlede vkstvurderirig sker via et scorecard, som vurderer virksomheden ift. ovennvnte prioriterede vkstkriterier. I vgtningen af de syv vkstkriterier indgr vkstambitionen med 40%, mens de øvrige seks vkstkriterier hver indgr med 10%. Nâr en virksomhed har opnet en score pa mm. 70% for et vkstpotentiaieniveau, opfyider den kriterierne for det pagidende niveau.... 9

11 Vkstpotentialeniveau kriterier Vkstambitionen I /A B Vkstforventning pa kort sigt (>2 âr) pa mm. 10% per âr I omstning, beskftigelse og eksport Vkstforventning pa mellemlang sigt (>5 âr) pa 10% peràri omstning, beskftig else og eksport C Vkstforventning pa lang sigt (5 âr<) pa 10% per âr I omstning, beskftigelse og eksport Skalérbarhed Ge n nemarbejdet business plan og ambi tiøs vkstplan med realistisk forventning om vrditilvkst pa mm. 10% per ar Eksplicit formuleret strategi foreligger med afklarede malstninger ift. vkst i vrditil vkst Afklaring af strategi og vkstplan i proces Organisatorisk kapacitet Kompetent ledelse (ift. uddannelse, branche erfaring my.), prof. bestyrelse og systema tisk interaktion med eksterne videnkilder Kompetent ledelse (ift. uddannelse, branche erfaring my.), prof. bestyrelse samt inter aktion med eksterne videnkilder I proces Engageret ledelse og anvendelse af bestyr else/advisory board samt eksterne viden kilder i proces Markedspotentiale/strategi for internationalisering 4 Internationaft markeds potentiale er konstate ret/testet (eksportandel pa mm. 25%) Overvejende afstning ud af regionen, begynd ende eksporterfaringer og ambition om eksportvkst Afklarede afstnings kanaler og ambition om eksport Strategi/mulighed finansiering af vkst for Har eller er i frd med at implementere rejst finansiering/ansvarlig kapital Har solid basisøkonomi og overblik over finan sierings-/kapitalbehov og realistisk mulighed for fremskaffelse OK basisøkonomi (positiv egenkapital og indtje fling) Anvendelse af perspektiver ift. fly teknologi I Anvender den senest tilgngelige teknologi Har overblik over den seneste teknologi og plan for anvendelsen he raf Er âben over for anvendelse af ny teknologi Potentiale som rollemodel Oplagt best practice Potentiale som best practice Eksportandelskriteriet gider ikke for unge virksomheder under tre âr. 10

12 og vkstambition 3.3 Vkstvrktøjer. Centra!e m for vkstvrktøjerne er deres evne til at: Afdkke vkstambitioner Aktivere vkstambitioner A.l ldentificere og bevidstgøre potentiale for skalérbarhed og internationalisering Skabe basis for trning og udvikling af vkstpotentiale (b I b W. mrw.ww I V w*e.4i F I$owN*clsc.I7 Afd&kke vkstambitioner er udtryk for en erkendelse af, at vkstambitonen uden sammentigning er det vigtigste vkstrástof. Uden en ambitiøs - samtidig realistisk - forbliver vkstpotentialet uforløst. Der er brug for en mâlrettet tilgang til at afdkke den enkelte ivrkstters eller virksomheds vkstambition og kunne omstte den en fremadrettet vkstplan med mi (kvalitative og kvantitative), mileple osv. Konsulenterne i bade den lokale og specialiserede erhvervsservice skal I de indledende samtaler pa kvalificeret vis kunne stille spørgsmâl, der kan danne gruncilag for at definere en vkst ambition, der er realistisk I lyset af idéens karakter, markedet, ressourcer, Økonomi, my. Der kan vre behov for at formulere en vkstambition pa bade kort, meliemiang og lngere sigt. Aktivere v&kstambitioner er udtryk for, at mange vkstambitioner fordrer sparring med en ekstern uvildig part - samt adgang til systematiske vrktøjer - for at kunne omsttes til realiteter. Vksthjulet videre udvikies som anaiyse-/dialogvrktøj, sa det I endnu højere grad tager højde for den enkelte ivrkstters/ virksomheds individuelle mal/strategi og kan vre afsttet til en skrddersyet iøsning. Samtidig skal Vkstplanen introduceres sa tidligt I et vkst- og strategiforløb som muligt og via mileple (formuleret af ivrkstteren/virksomheden selv via sparring med erhvervsservicekonsulenten) kunne stte rammer for, hvorledes vkstambitionen kan løftes og realiseres over tid. Identificere og bevidstgøre potentiale for skalérbarhed og internationalisering handler om, at virksomhed ernes ide og vkstambitioner erfaringsmssigt ofte ikke I tilstrkkeligt omfang tager højde for, at produkt er/ydelser skal vre skalérbare for at kunne afsttes pa et internationalt marked. Nøglen til at kunne realisere vkst vii sâledes i mange tilflde have en tt sammenhng til produkternes/ydelsernes skalerbarhed (f. eks. ift. tilførsel af kapital). Derfor bør vejledningen tidligt fokusere pa skalérbarhed og øget afstning/internationalisering, hvilket bl.a. kan ske via mâlrettet anvendelse af Vksthjulet og ved at formulere mileple herfor i Vkstplanen. Skabe basis for trning og udvikling af vkstpotentioie betyder, at vkstpotentiaiet langt fra er frdig udviklet, nar en virksomhed etableres. Vkstpotentialet skal udfordres og trnes gennem hele virksom hedens liv. Undersøgelser viser, at serieivrksttere, som etablerer virksomhed flere gange, har markant forøget sandsynlighed for succes. Derfor er det vigtigt, at der etableres let adgang til nye typer af trnings forløb, hvor ivrkstteren/virksomhedslederen kan f skabt struktur over eget vkstpotentiale og lre, hvorledes vkstpotentialet udvikies via tests og feedback fra omgivelserne (eks. andre virksomheder og... 11

13 foreiøbigt eksterne videnkiider som rdgivere m. if) og markedet. Deitageisen i trningsforiøb (camps) skai vre en indarbejdet del af virksomhedernes vkstforløb, og deitagelsen bør vre forbundet med en vis status. Sledes vii trningsforiøbene vre emnebaserede ift. virksomhedernes behov, og rekrutteringen vii tage højde for, at deitagernes vkstpotentiaieniveau modsvarer hinanden p den enkelte camp. Pa den made øges sandsynligheden for, at deitagelsen kan styrke virksomhedernes motivation for at deitage I koiiektive vkstfremmende initiativer. Skabe heihed I erhvervsserviceydelserne vii sige, at det prioriteres højt, at vkstvrktøjerne kan impie menteres overfor ivrksttere og virksomheder, sâ de fremstar som en heihed og sammenhngende ydeise. Det er uinteressant for ivrkstteren/virksomheden hviiket administrativt bagiand, det enkeite tiibud har. Vkstvrktøjerne skai derfor kunne impiementeres i et konstruktivt samspii meiiem aile aktører i det samiede erhvervsservicesystem iht. principperne om no wrong door. Der kan med fordei arbejdes med Key Account Managers som faste kontaktpersoner i processen. Va kstplanen Vkstpianen udbygges med: Vkstpartnerskabsaftaie Miiepie erhvervsservicesystemet gennem heie vkst V&kstpartnerskabsaftalen udfyldes i de tiifide, hvor virksomheden ønsker at opna assistance fra den offentlige erhvervsserviceindsats; dvs. den beskriver indhoidet i og betingeiserne for det partnerskab, som virksomhed og erhvervsservic&ndsats indgar. For virksomhedens vedkommende betyder det, at Vkstpartnerskabsaftaien konkretiserer, hviike effektmai virksomhedens vkstambitionen forventer at kunne indfri og vii sâiedes vre virksomhedens vkstbidrag i form af: Øget omstning Øgeteksport Øget beskftigeise øget vrditilvkst For erhvervsservicesystemets vedkommende betyder det, at Vkstpartnerskabsaftaien konkretiserer hviike ydeiser og hviiken investering (medfinansiering), der kan ieveres tii at reaiisere den pagidende virksomheds vkstambition. Der er taie om et forpiigtende vkstpartnerskab, hvor der pa en og samme tid skai vre taie om ambitiøse og reaiistiske mai. Mileple beskriver de konditioner, der skai opfyides, for at virksomheden kan dokumentere at have iøftet sit vkstpotentiaie. Som nvnt arbejdes der med tre vkstpotentiaieniveauer benvnt A, B og C. A reprsenterer det højeste vkstpotentiaie og C det iaveste vkstpotentiaie. Dvs. at en virksomhed kan arbejde med op tii 12

14 to overordnede mileple i sin vkstptan, naturligvis afhngig af hvilket vkstpotentialeniveau virksomheden befindersig pa 6: K/are mileple for v kstpotentialet Tid Vkstpotentialen yea uer t M iiept Anfal virksornheder I ovenstende figur er det illustreret, hvorledes der er en overordnet miiepi metlem C- og B-niveau og metlem B- og A-niveau. MiIepIene er vigtige af flere arsager. For det første bidrager de til at holde virksomheden pa vkstsporet. For det andet er de med fit at konkretisere mâlene I vkstpartnerskabet. Og for det tredje er de adgangen til flere og bedre tilbud fra erhvervsservicesystemet, herunder medfinansie ring. Rationalet bag tilbuddene i erhvervsservicesystemet (vejiedning, trning og medfinansiering) er netop, at de skal sttes md og tilføje additionelte gevinster ift. at Iøfte virksomhederne fit et højere vkstpotentiale-niveau (og pa A-niveauet bidrage til at realisere betydetige vkstbidrag i form af øget omstning, eksport, beskftigeise og vrditiivkst). Tr ningsforiøb Alle virksomheder uanset alder, størrelse og geografi skal have adgang til at deltage trningsfortøb med det mat at afklare og aktivere vkstpotentiaie. Derfor skal der vre let adgang til trningsforløbene, hvitket betyder, at de skal afhotdes: 6 Derudover kan en rkke mere specifikke del-miieple defineres

15 10 4 Med hyppig frekvens, formentlig hver anden - inden for overskuelig afstand, formentiig fern lige i elektronisk form. tredje mned seks steder I regionen, plus de skal vre tiignge Et centralt succeskriterium for trningsforiøb vii endvidere vre, at deltagerne fr adgang til netvrks relationer, som kan bidrage til bde at udfordre og sikre vkstengagementet. Derfor er det af stor betydning, at deitagerne p de enkeite trningsforiøb indbyrdes er I vkstmssig øjenhøjde. I praksis vii det sige, at for at opn optimal udbytte af trningsforiøb skal deitagernes vkstambition vre niveau. Dvs. at rekrutteringen/selekteringen til trningsforiøbene bør ske, sâ det sikres, at en virksomhed pa C niveau deltager i trningsforiøb sammen med andre virksomheder pa C-niveau osv. Endvidere vurderes det vigtigt, at unge virksomheder deltager samrnen med andre unge virksomheder etablerede virksomheder deltager sammen med andre etabierede virksomheder Deltagerantallet i trningsforløbene vii vre i niveauet 8 7. og tilsvarende, at pr. hold, saledes at der er optimale betingelser for konstruktive netvrksreiationer deitagerne imeilem, under og efterfølgende trnings forløbene. Formen pa trningsforløbene vii vre en vekselvirkning mellem pienurnbaserede seancer med eksterne indlg (fra ressourcepersoner, radgivere m. fi.) og arbejde med egen virksomhed med afst i Vkstplanen. Endvidere vii der kontinuerligt vre adgang til sparring med erhvervsservicekonsulenter før, under og efter trningsforløb. Forløbene vii biive ledet af en ekstern rekrutteret tovholder, som vii vre gennemgâende figur i alle trningsforløb i region Midtjylland, bistaet af erhvervsservicesystemet I praktiske spørgsmal. Konkret vii hvert trningsforiøb som udgangspunkt besta af to moduler og to labs: 1. Et indiedende basismodul af en dags varighed. Formalet er at introducere deltagerne til en rkke centrale grundlggende forhold ift. virksornhedsudvikling/-vkst. Indholdsmssigt er Vksthjulet og dets fire hovedelementer afsttet, og den enkelte virksomhed far lejlighed til at definere og formidle egen vkstambition (eks. omstning, eksport og ansatte om 3 r) samt identifikation af virksomhedens forudstninger for vkstambitionens indfrielse. Endvidere vii der indga introduktion til vrktøjer og metoder ift. skalerbare forretningsmodeller, systematisk arbejde med egne hypoteser og tests samt ikke mindst best practices (hvordan har andre virksomheder skabt vkst?). Resultatet er et struktureret overbiik over egen vkstambition samt et overordnet begrebsapparat til aktivering af vkstpotentiaie i egen virksomhed dvs. centrale elementer tii virksomhedens vkstplan. Maigruppen for dette modul er alle virksomheder, uanset vkstpotentialeniveau. Øvrige potentielle selektionskriterier som eks. branche vurderes sam hovedregel mindre vsentiige. 14

16 og Et tab af nogle timers varighed som opføtgning p modul 1. Formlet er, at den enkelte virksomhed fr lejlighed til at arbejde med egne antagelser og eksperimenter med adgang til sparring fra tovholder, erhvervsservicesystemet og evt. videnleverandr (eks. privat râdgiver). Resultatet er, at den enkelte virksomhed fr en mere tydelig referenceramme for egen vkstambition at arbejde videre mcd, ligesom der skabes en struktureret platform for at arbejde videre med virksomheden ift. erhvervsservicesystemets muligheder og tilbud. 3. Et udvidet modul af to dages varighed (internat). Formlet er at tage deltagerne skridtet videre og skabe grundlag for lringsprocesser ift. struktureret anvendelse af svel interne som eksterne ressourcer I virksomhedens vkstberedskab. lndholdet er en videre udfoldelse af Vkstplanen, hvor der lres - ikke mindst afprøves - vrktøjer til anvendelse af 1)Eksterne videnkilder (eks. râdgivere, videninstitutioner og erhvervsservicesystemet), 2) I nterne orga nisatoriske ressourcer (eks. ledelse, bestyrelse, advisory boards) og eksterne netvrksreiationer (med andre vkstorienterede virksomheder) samt 3) MIrettede interaktioner med markeder og finansieringskilder. Fokus er identifikation og arbejde med skalerbare forretningsmodeler, risikoelementer my. samt videre miretning af vkstplanen samt ikke mindst trning i formidling af vkstplanen (overfor et panel). Resultatet er et forbedret grundlag i virksomheden ift. udviklingen af vkstambition og vkstberedskab. Màlgruppen for dette modul er virksomheder, der har deltaget i modul 1, og som vurderes at vre p vkstpotentialeniveau A + B. 4. Et lab af nogle timers varighed som opfølgning p modul 2. Formlet er bist virksomheden at fastholde og aktivere egen forretningsmodel samt give adgang til sparring fra tovholder, erhvervsservicesystemet pg evt. videnleverandør (eks. privat rdgiver). Resultatet er en vkstplan med commitment fra bde virksomhedens ledelse og erhvervsservice, med klare mileple for realisering af vkstpotentialet samt tilførsel af eksterne ressourcer. I TrningsmodeI 1 a) 4-. a) , I, Pd > Lab: Arbejde med vkst plan og miiepie sparring og overblik over eksterne ressourcemuligheder Modul 2: Udbyg din vkstplan Lab: Arbejde med egne antagelser, eksperimenter og test + sparring Modul 1: Definer dine vkstambitioner Vksttrning

17 3.4 Vejledning Centrale kriterier for vejledningsydelsen er: Alle virksomheder skal have kendskab til muligheder/tilbud i erhvervsservicesystemet Kommunikationen af ydelserne skal samles ito hovedtilbud: Vejledning og medfinansiering til vkst Key Account Manager-funktioner skal indarbejdes som virksomhedernes gennemgáende faste kontaktpersoner gennem hele vkstforløbet Der skal foretage en struktureret kompetenceudvikling af konsulenterne i erhvervsservice systemet Der skal defineres standarder for vejledningsydelserne pa de respektive vkstpotentialeniveauer Alle virksomheder skal have kendskab til muligheder/ti/bud I erhvervsservicesystemet er udtryk for, at den første forudstning for, at virksomhederne kan tage stilling til anvendeligheden af mulighederne/tilbud dene ift. egen situation, er, at der er et kendskab til dem. Derfor er det afgørende vigtigt, at alle virksom heder som udgangspunkt opnâr kendskab til muligheder/tilbud eks. via henvendelse til alte nye CVR numre fra den lokale erhvervsservice og faste procedurer for information til virksomhederne. Lokalt kan der fastlgges mere specifikke rammer for, hvilke virksomhedstyper som bør have srlig malrettet orientering. Endelig er det vigtigt, at der foretages systematisk opfølgning pa alle vejledningsforløb med vkstperspektiver. Kommunikationen af ydelserne skal sam/es I to hovedti/bud: Vej/edning og medflnansiering ti/ v&kst betyder, at det prioriteres højt, at risikoen for misforstaelser/forvirring ift. de forskellige tilbud formindskes til et absolut minimum. Virksomhederne har alene behov for at vide, at der er to attraktive tilbud om hhv. vejledning og medfinansiering til vkst Dette vurderes endvidere at højne mulighederne for fokus pa vkstpotentialet hos alle parter i processen, frem for eks. mâlretning af retorik my. i forhold til en udvalgt støtteordning. Key Account Monager-funktioner skal indarbejdes som virksomhedernes gennemgoende faste kontakt 8. personer gennem hele vkstfor/øbet er en erkendelse af fordelen ved at have en fast sparringspartner gennem hele processen. Key Account Manageren er ikke nødvendigvis fagpersonen, som kan vejlede om alle relevante aspekter, men er den gennemgaende diatogpartner, som bade kender virksomheder og har overblikket over, hvilke ressourcepersoner fra det øvrige erhvervsservicesystem og radgiversektoren, der bør involveres. Key Account Manageren vlges ud fra ønsket om bedste mand pa opgaven (det vil 8 Dertil kommer en rkke øvrige tilbud I regi af den lokale erhvervsservice. 16

18 indledningsvist sige, hvem der har det bedste kendskab til virksomheden) og kan vre fra sävel den lokale som den specialiserede erhvervsservice. Der skal foretage en struktureret kompetenceudvikling af konsulenterne I erhvervsservicesystemet har sammenhng med, at vejledningsydelsen forventes at blive endnu mere central i virksomhedernes vkst proces. Dermed vil kravet til kompetencerne hos erhvervsservicekonsulenterne tilsvarende stige, og der skal vre en systematisk og vedblivende kompetenceudvikling af erhvervsservicekonsulenterne. Rammer ne herfor er naturiigt Midtjysk Erhvervsudvikling Akademi (MEA), som udover den løbende kompetence udvikling ogs vii introducere grundforiøb, som vii have alle erhvervsservicekonsulenter som mlgruppe. ForlØbene bør i nogle tiiflde og afhngig afvkstpotentiaieniveau afsiuttes med eksamen. Der skal defineres standarder for vejledningsydelserne pa de respektive v.kstpotentiaienivauer betyder, at erhvervsserviceydelserne skal kunne matche virksomhedernes behov. For at kunne give kvaiificeret sparring ift. perspektiverne i et højt vkstpotentiaie krves andre kompetencer end ift. vejiedning af en virksomhed med mindre højt vkstpotentiale. Derfor bør der udvikies standarder for god erhvervsservice p de respektive vkstpotentiaieniveauer, sledes at svei migrupperi som samarbejdspartnerne har fuld indblik i, hviike krav der gider ift. kompetencer og ydeiser i erhvervsservicesystemet. Et udvikiingsforløb i en virksomhed, med udvaigte hovedopgaver fordelt p erhvervsservice og videnleverandører, kan ideaitypisk iliustreres p følgende vis: Videnleverandører Rádgivni ng/ videntilførsel \ Erhvervsservice \ / Information Evt. proces- Opfølgning Potentialeafklaring iedelse/ Vejiedning Henvisning Erhvervsservicehovedopgaverne er information, potentiaieafkiaringfvejiedning, procesledetse og opføig ning, og ifig. operationalisering af den midtjyske vkstmodei vii disse tre hovedopgaver biive pvirket p føigende vis: Informationen til svel nye som etablerede virksomheder intensiveres. Alle nye CVR-numre kontaktes af den iokaie erhvervsservice med basal information om hvilke overordnede tilbud (vejiedning og medfinansiering), der kan fs i erhvervsservicesystemet. P tilsvarende vis aftales en standard for, hviike terminer der lokait skal glde for informering af øvrige virksomheder i kommunen (eks. kontakt mm. en gang riigt). Der kan formuleres iokaie kriterier for, hviike virksomhedstyper (eks. brancher), som der evt. ønskes sriig opmrksomhed omkring ift. informationen. 17

19 Potentialeafklaring/vejledningen vii blive videre udvikiet via bi. a. adgang til kompetenceudvikling. Aktuelt findes der en bred vifte af kompetenceudviklingstiibud i regi af Midtjysk ErhvervsUdviklingsakademi (MEA), som udgør et godt udgangspunkt. Denne palette udvides med følgende kompetenceudvikiingstiibud, som henvender sig til erhvervsservicesystemets konsulenter: Et grundmodui, som vii vre obligatorisk for alle erhvervsservicekonsuienter. Grundmodulet er af en dags varighed, og formiet er at give en generel indføring erhvervsservicesystemets raison d etre, opbygning og mâl. lndhoidet vii vre gennemgang af erhvervsservicesystemet og dets ydeiser, herunder rammerne herfor (grnsen meilem erhvervsservice og privat râdgivning) samt introduktion til og overbiik over de vsentiigste vrktøjer og aktører. Resultatet buyer ajourførte kompetencer og bedre betingelser for skabeise af en fiies faglig platform i erhvervsservice systemet. Tiivaigsmoduier, som bygger videre p grundmodulet og er mirettet vejiedning af virksomheder pa de respektive vkstpotentiaieniveauer. Tilvaigsmoduierne vii typisk vre af en dags varighed og kan enten føige maigruppens inddeling i vkstpotentialeniveauer elier vre sektorspecifikke. Formaiet er at give mulighed for lokait og regionait at mâirette kompetencerne i erhvervsservice systemet mod iokaie/regionaie behov. indhoidet vii saledes vre srskilte moduler for vejiedning af virksomheder pa A-, B- og C-niveau og/euier sektorspecifikke moduier (eks. inden for turisme, fremstiiuingsvirksomhed, energi og miijø, it my.). Hvert tiivaigsmodul vii indhoidsmssigt afspejie de mest centrale vkstbarrierer/-omrader i virksomheden og vii som udgangspunkt føige Vksthjuiets struktur. Resuitatet buyer mairettede kompetencer ift. at kunne vejiede virksomhed erne i øjenhøjde mhp. 1) At kunne anvise de mest opiagte videnieverandører og/eiler tiibud samt 2) At kunne vre en vrdifuid sparringspartner ift. kontinuerligt at udfordre vkstambitionen. 18

20 Kompetenceudvikling: Grundmodui tilvaigsmoduler ift. vkstpotentiaieniveau (og eksempier p6 sektorspecifikke tiivaigsmoduier) Turisme Frem stilling?devarer Energi/ miljo / LA 1 t GRUNDMODUL Den enkelte erhvervsserviceoperatør beslutter i samrd med sit bagland hvilke tilvalgsmoduler, der vii vre hensigtsmssige at føige. Gennemførte kompetenceudvikiingsaktiviteter vii ârligt blive dokumenteret via et overblik, som sendes fra MEA s sekretariat til de organisationer, der har haft medarbejdere p kompe tenceudvikling i rets løb. Endelig vii potentiaieafklaringen/vejledningen blive udbygget med etableringen af Key Account Manager funktioner, hvor formlet er at give virksomhederne let adgang til erhvervsservicesystemets tilbud my. via en fast kontaktperson/diaiogpartner i erhvervsservicesystemet. Lokalt kan der formuleres kriterier for, hvilke virksomhedstyper som bør have en Key Account Manager i den stedlige lokale erhvervsservice, mens virksomheder pa vkstpotentialeniveau A vii f en Key Account Manager hos Vksthus Midtjylland. Sidstnvnte udelukker ikke, at der endvidere kan vre adgang til en lokal Key Account Manager, hvis det prioriteres i den enkelte kommune. Procesiedelse kan forekomme, og denne disciplin vii indga i ovennvnte kompetenceudviklingsaktiviteter. Srligt vii kompetenceudvikiing/trning I kollektive vksttiitag blive prioriteret, hvilket hnger sammen med erhvervsservicesystemets øgede invoivering i udviklingstiltag med deltagelse af en flerhed af virksom heder (eks. trningsforløb/camps).. 19

Det midtjyske Vækstunivers. Strategi 2013-14

Det midtjyske Vækstunivers. Strategi 2013-14 Det midtjyske Vækstunivers Strategi 2013-14 MARTS 2013 INDHOLD: 1. INDLEDNING S. 2 2. VÆKSTMODELLEN IMIDT S. 2 3.1 Styrende principper S. 6 3.2 Vækstpotentialeniveauer S. 8 3.3 Vækstværktøjer S. 11 3.4

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Markedsføringsgruppen

Markedsføringsgruppen Udvalgets sammensætning: Repræsentanter for kommunerne: Lone Jager Neldeberg - Ikast-Brande Kommune Mette Højborg - Herning Kommune Kristian Brøns Nielsen - Viborg Kommune Bo Kristensen - Syddjurs Kommune

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL. DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841 FORMÅL Forløbet skal klæde konsulenter på til at kunne håndtere/facilitere

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

om lløn- og ansettellsesvhkâr for fysoterapeut-, sodafrâdgver- og sodafformddervkarer/ konsuflenter

om lløn- og ansettellsesvhkâr for fysoterapeut-, sodafrâdgver- og sodafformddervkarer/ konsuflenter om lløn- og ansettellsesvhkâr for fysoterapeut-, sodafrâdgver- og sodafformddervkarer/ konsuflenter 1. marts 2010-1. marts 2014 1 Overenskomstens omrâde Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrdgivere/sociaiformidiere

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1 KKR Syddanmark-møde 8. september 2014 Væksthus Syddanmark 1 Væksthus Syddanmark KKR aftale 2015 Agenda: 1. Kort status på Væksthus 2.0 2. Kort status på nuværende KKR kontrakt 2014 3. Indsatser ny KKR

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer InTra-Net Projekt - Notat REG X, Kolding, DK, and WTSH GmbH, Kiel, DE Indhold Mål og metode Antagelser Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Model

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Den socialfaglige værktøjskasse

Den socialfaglige værktøjskasse Den socialfaglige værktøjskasse Et dialog- og styringskoncept, der sikrer sammenhæng og understøtter kvaliteten af den faglige praksis på voksen-/handicapområdet i dialogbaseret BUM Den Socialfaglige værktøjskasse

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere