Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl på Carlsmindevej.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej."

Transkript

1 Generalforsamling 2009 Holte Tennisklub Carslmindevej Holte Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl på Carlsmindevej. Fra bestyrelsen deltog formand Ebbe Stadel Nielsen (ESN), kasserer Allan Schefte (AS), næstformand Steen Dannisgaard (SD) samt Susan Tvilstegaard (ST). Fra bestyrelsen var der afbud fra Henrik Sparholt (HS) og Herman Bernhoft pga. sygdom (HB). Antal stemmeberettigede (seniorer, ungseniorer, formiddagsmedlemmer) var opgjort til 518. I alt deltog 45 stemmeberettigede medlemmer i generalforsamlingen, heraf 11 ved fuldmagt. Desuden deltog sportschef Bengt Ohlsén. ESN bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Formanden beklagede, at to bestyrelsesmedlemmer ikke kunne være til stede. 1. Valg af dirigent På bestyrelsens vegne foreslog ESN som dirigent Georg Petersen. Denne blev valgt af forsamlingen. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, idet indkaldelsen var at finde på klubbens hjemmeside onsdag d. 11. februar 2009, dvs. mere end 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. 2. Formandens beretning for det forløbne år. Formandens beretning fremgår af bilag 1 til referatet, med følgende tilføjelser: Trods stor tilslutning til juniortræning i sommer var det lykkedes at få træningen afholdt uden nævneværdige konflikter med det på sidste generalforsamling vedtagne baneregulativ. ESN rettede en stor tak til motionistudvalget, der har bestået siden 2005 og håber, at der i nærværende år også kan blive oprettet et juniorudvalg. Caroline Wosniacki spiller d. 21. april 2009 i Farum Arena, og det vil være muligt for juniorer at købe billetter til at komme til at spille med hende. 1

2 Spørgsmål fra de tilstedeværende til beretningen: René Anneberg spurgte til klubbens sportslige resultater. ESN henviste til bagsiden af formandsberetningen og præciserede, at førsteholdet ligger i Sjællandsserien samt at Tengo Cup er en turnering, der arrangeres af et sportsfirma i Værløse. Birgitte Mouritsen spurgte, hvor mange medlemmer der er i klubben. ESN svarede, at pr var der i alt 834 medlemmer. Inger Marie Bernhoft supplerede med oplysning om, at antallet af seniorer, ungseniorer og formiddagsmedlemmer, inklusiv de to ansatte trænere var opgjort til 520. Da der ikke var flere bemærkninger til formandens beretning, erklærede dirigenten, at beretningen hermed var taget til efterretning af generalforsamlingen. 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. Årsregnskabet blev gennemgået af kassereren (AS). Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr man skal dog være opmærksom på, at der i dette regnskabsår er udbetalt kommunalt lokaletilskud for 2 år pga. omlægning af kommunens tilskudsordning, ca. kr Desuden var der budgetteret med kr til udskiftning af hegn, der først bliver foretaget i Derfor er det egentlige overskud på ca. kr Vedr. note 1: Udgifter til forsikringer var i 2008 steget mere end forventet, men HB har forhandlet forsikringspræmierne ned, så de i 2009 kun kommer op på kr Posten Bogføring m.m. har givet anledning til ophedede dialoger i bestyrelsen i Det blev drøftet at skaffe ekstern hjælp til bogføringen, men det ville blive dyrere, end at lade ESN fortsætte med at udføre den opgave. Vedr. note 3: Posten Rejser og forplejning dækker over rejseomkostninger for 2 svenske spillere på førsteholdet, i forbindelse med deres deltagelse i turneringskampe. Vedr. note 4: Posten Hjælpetrænere juniorer er blevet større end budgetteret pga. at et ekstra stort antal juniorspillere gerne ville have træning. Spørgsmål fra de tilstedeværende til regnskabet: Inge Larsen-Seul ville gerne vide, hvorfor der ikke er sat udgifter af til bogføring i AS svarede, det den vil blive udført af et bestyrelsesmedlem uden betaling. René Anneberg forstod ikke det forhøjede kommunale tilskud. ESN forklarede, at der var blevet udbetalt 2 års lokaletilskud i 2008, pga. overgangsordning vedr. tilskudsordningen. René Anneberg nævnte, at der blandt medemmerne var kritik af rengøringen i klubhuset. SD svarede, at det ikke på noget tidspunkt var blevet nævnt på bestyrelsesmøderne. 2

3 Inger Marie Bernhoft var dog bekendt med, at flere medlemmer havde beklaget sig over rengøringen på de dertil indrettede sedler i den nyetablerede meddelelsesbog for fejl og mangler i klubhuset. SD svarede at dette system ikke virkede, da det ikke var klart, hvem der skulle følge op på sedlerne men i øvrigt er bestyrelsesmedlemmet, der er ansvarlig for baner og anlæg også ansvarlig for rengøringen. Inger Marie Bernhoft bad om navnene på de svenske førsteholdsspillere, da hun aldrig havde hørt om dem før. ESN svarede, at det drejer sig om Gustav Källen (Göteborg) og Biljana Gajic (Malmö, tidl træner). Herefter blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen. 4. Præsentation af klubbens målsætning og bestyrelsens plan for 2009 ESN fremlagde bestyrelsens mål og visioner for et par år frem. Der var tre hovedpunkter: 1. Ansættelse af ny cheftræner i 2009 (Daniellas kontrakt udløber pr ) samt ny sportschef i Styrkelse af juniormiljøet (håb om etablering af juniorudvalg) 3. Etablering af en fælles platform for de bedste spillere i samarbejde med naboklubberne (det drejer sig om juniorspillere). Spørgsmål fra de tilstedeværende til målsætningen: René Anneberg syntes, at klubben burde satse mere på eliten. AS svarede, at for 5 år siden var der på generalforsamlingen blevet taget beslutning om, at man ikke ville bekoste kr på førsteholdet, og at man ikke ville betale disse spillere. Denne beslutning lå til grund for den nuværende aktivitet på klubbens hold. Henning Mouridsen supplerede med en bemærkning om, at generalforsamlingen for to år siden valgte at satse på bredden i klubben. René Anneberg ville hellere have en sportsklub hvorimod Birgitte Mouridsen ønskede en social klub med satsning på bredden. SD svarede, at det er svært nok i øjeblikket at stille med et førstehold, det er begrundelsen for de af AS nævnte svenske reserver. Hvis vi ikke kan stille hold, ryger vi i bund og må starte forfra. Henning Mouritsen var glad for målsætningen om en fælles platform. ESN kom med et eksempel på en klub (Lyngby), der satser på eliten, men nu er i store økonomiske vanskeligheder - og er derfor glad for det valg, man har gjort i Holte. Henning Mouridsen ønskede, at juniorerne lærer at rydde op efter sig i klubhuset. Han blev suppleret af Inger Marie Bernhoft, der ønskede et fjerde punkt i målsætningen, nemlig at trænere i samarbejde med forældrene som det første lærer juniorspillerne, hvordan man opfører sig i klubben, både mht. at samle bolde op, feje baner samt rydde op efter sig. Dette er en grundlæggende lærdom for juniorer. 3

4 5. Forelæggelse af budget og kontingentregulativ til godkendelse ESN fremlagde budget 2009 samt kontingentregulativ for Økonomien er stabiliseret, og budget 2009 følger stort set budget 2008 med mindre afvigelser på visse poster, der er justeret ud fra de faktiske udgifter i Bestyrelsen foreslår derfor uændrede kontingenter for 2009, på nær for passive medlemmer, hvor kontinentet nu justeres til 1/4 af seniorkontingentet, jf. klubbens love. Spørgsmål fra de tilstedeværende til budget og kontingentregulativ: René Anneberg spurgte, om bestyrelsens praksis ved betaling af indskud ved familiemedlemskaber. SD svarede, at Bengt vurderede hver enkelt situation, for at sikre, at flest mulige familiemedlemmer melder sig ind på én gang. Eksempelvis: 2 voksne samt 2 børn betaler i alt 2 halve seniorindskud. Generaforsamlingen pålagde bestyrelsen at formulere fastere regler for betaling af indskud, og at indføre disse fastere regler i kontingentregulativet. Knud Geismar foreslog en model, hvor en familie altid betaler ét seniorindskud i forbindelse med indmelding, uanset familiens størrelse. ESN ønskede at beholde en vis frihed i forbindelse med indmeldelsesgebyrets størrelse. Herefter blev bestyrelsens forslag til budget og kontingentregulativ for 2009 godkendt, med bemærkningen om at ændre formuleringen omkring reduktion af indskud, så den afspejlede en fastere praksis. Der blev udtrykt forståelse for, at ikke alle situationer kunne omfattes af et regelsæt. 6. Behandling af indkomne forslag Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet forslag til behandling på dette punkt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Steen Dannisgaard og Allan Schefte var på valg. Begge ønskede at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog som nye bestyrelsesmedlemmer Henrik Feldinger og Christian Jeppesen, begge juniorforældre. Henrik Feldinger og Christian Jeppesen blev valgt uden afstemning, da der ikke indkom andre forslag til kandidater. ESN bød nyvalgte Henrik Feldinger og Christian Jeppesen velkommen i bestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen Bestyrelsen foreslog som suppleanter Alice Olsen og Knud Pedersen. Alice Olsen og Knud Pedersen blev valgt uden afstemning, da der ikke indkom andre forslag til kandidater. 4

5 9. Valg af revisor og kritisk revisor Bestyrelsen foreslog genvalg af Revisionsfirmaet Christensen og Kjærulf v/ Ingvar Svendsen som revisor og valg af Claus Hyllested som kritisk revisor. Ingvar Svendsen og Claus Hyllested blev valgt uden afstemning, da der ikke indkom andre forslag til kandidater. 10. Valg af revisorsuppleanter Bestyrelsen foreslog genvalg af Esben Andersen som revisorsuppleant og valg af Henning Eriksen som kritisk revisorsuppleant Esben Andersen og Henning Eriksen blev valgt uden afstemning, da der ikke indkom andre forslag til kandidater. 11. Eventuelt ESN takkede de to afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i bestyrelsen gennem mange år. På bestyrelsens vegne indstillede ESN derpå Lis Andersen og Ingegerd Skov til æresmedlemmer af klubben. Dette blev godkendt af generalforsamlingen med akklamation. Yderligere kommentarer fra generalforsamlingen under eventuelt: Birthe Geismar ønskede, at bestyrelsen ville arbejde på et samarbejde mellem kommunens klubber, som kunne give medlemmer af én klub adgang til at spille i andre klubber. Dette ønske var affødt af viden om, at en del medlemmer for nylig er flyttet fra Holte til Nærum. SD svarede, at det var en misforståelse at tro, at bare man var medlem af den billigste klub i kommunen, så kunne man spille i alle klubber. Som eksempel på et formaliseret gæstespil nævnte SD det årlige venskabsarrangement mellem Holte og Trørød. Men det vil være vanskeligt at indføre en ordning med mulighed for at spille ubegrænset på tværs af klubberne. Lis Andersen indskød, at hun ofte har set spillere fra Nærum spille på trekanten, samt at hun har anmodet dem om straks at betale kontingent for gæstespil. SD havde observeret noget lignende. Erik Kristensen opfordrede bestyrelsen til i fremtiden at afholde generalforsamlingen på skiftende ugedage af hensyn til medlemmernes mulighed for at deltage. Inger Marie Bernhoft bad bestyrelsens repræsentant i Rundforbihallens bestyrelse om at sørge for, at der bliver strammet op på hvem der har kontrakter i Rundforbihallen. De personer, der står som betalende for baner i Rundforbihallen får ikke mere kontrakter til underskrift og hallens bestyrelse ved derfor ikke, om der spiller personer på banerne, der ikke bor i kommunen. Disse skal nemlig 5

6 til forskel fra kommunens beboere - betale et kontingent. Kontraktindehavere får blot opkrævning på ét samlet beløb, intet om hvordan beløbet er udregnet eller hvad det dækker. René Anneberg supplerede med en bemærkning om, at han var vidende om, at personer fra klubber i andre kommuner spiller i hallen til lavt (trænings)kontingent. Pernille Uhrskov ønskede, at der blev strammet op omkring hvem der spiller hvor mange gange om ugen i hallen 4 baner til 5 klubber er ikke meget, og nogle spiller adskillige gange om ugen. SD svarede, ar der er planer om at udvide hallen. Bengt Ohlsén bemærkede, at hallen netop har opdateret deres liste over, hvem der har kontrakter i hallen. Erik Kristensen støttede Inger Marie Bernhoft, da han og andre i hans omgangskreds heller ikke forstår beløbene på opkrævningerne, samt fordi der for nylig er ændret praksis med hensyn til, hvordan der udlignes for inddragne baner. Lisbeth Vestergaard spurgte, om bestyrelsen har overvejet at anlægge helårsbaner. SD svarede, at det ville betyde en stor udskrivning. ESN tilføjede, at dette kunne overvejes, hvis nogle af vores grusbaner krævede total omlægning. Men dette er heldigvis ikke tilfældet. Birthe Geismar påpegede, at vedligeholdelsen af Rundforbihallen, eksempelvis damerne omklædningsrum, er under al kritik. SD svarede, at den nye deling af opgaverne mellem Allan (tidligere halinspektør) og Claus (nyansat) ikke fungerer. SD henviste til, at bestyrelsen skal mødes herom førstkommende tirsdag. Jørgen Lindhoff efterlyste mere åbenhed om ledige banetimer samt om muligheder for at bytte baner. SD beklagede, at dette fungerer dårligt, fordi hallen ikke er bemandet, så det er vanskeligt at få kontakt. Jørgen Lindhoff ville desuden gerne orienteres om hallens regnskab. SD svarede, at Rundforbihallens regnskab ikke udleveres, men at hallens økonomi er sund. Henning Mouridsen sluttede med at takke bestyrelsen for det gode frivillige arbejde, som bliver udført. Dirigenten afsluttede derefter generalforsamlingen og takkede de tilstedeværende for god opførsel. Endelig takkede ESN dirigenten for en fast ledelse af generalforsamlingen og inviterede alle deltagere til at blive til hyggeligt samvær omkring et lille traktement. Referatet er godkendt af dirigenten d. 2. marts Dirigent Sign. Georg Petersen Referent Sign. Inger Marie Bernhoft 6

7 Bilag 1. Formandens beretning for det forløbne år 2008 sæsonen indledtes med en hyggelig standerhejsning 26. april i strålende vejr fremmødet var rigtig flot og åbningsturneringen var velbesat og vi havde stor glæde af at banerne var trådt godt til allerede. 7. maj havde vi en velbesøgt aften med Coaching Jesper Bruun Olsen gav tips og tricks til såvel juniorer som seniorer og ugen efter - nærmere bestemt d. 15. maj fik vi så besøg af Kenneth Carlsen som fortalte om sin karriere, svarede på gode spørgsmål og ikke mindst gav de aktive deltagere nogle skub og skulderklap der gav genlyd ret længe efter. Juniortræningen har igen haft stor deltagelse og der er af de mange talenter skabt en gruppe i alderen som fortjener særlig opmærksomhed og pleje - alle implicerede trænere har gjort en stor indsats og en ny gruppe af spillere - nogle år yngre - er også på vej og dem skal vi også holde øje med! De spillere der har deltaget i turneringer rundt omkring har også kunnet fornemme den udvikling og erfaring man får, men de andre spillere bliver jo også bedre så hvem sagde det var nemt! Juniorholdene fungerer ret godt og flere forældre støtter op omkring afvikling af holdkampe og kørsel til og fra kampstederne Motionistafdelingen har igen i år formået at fastholde et stort og godt tilbud til vores klubmedlemmer, og herligt mange har deltaget og hygget sig sammen efter tennisdysterne med god mad og ædle drikke. Spil-Op er still going strong og der bliver også her gjort en stor og vigtig indsats for at holde boldene i gang. Samlet betragtet så har vi mange der gør en stor frivillig indsats i vores herlige klub det vil jeg sige Jer alle STOR TAK for - uden Jer ville det jo være umuligt at have så mange aktiviteter jeg har dog et håb om, at der på juniorområdet kan skabes et større og bredere forum som kan få flere forældre til at indgå i nye tilbud. Bestyrelsen har afholdt 5 møder siden generalforsamlingen som jo på mange måder var skelsættende. Vi har forsøgt at varetage de opgaver som vi nu skal på bedste vis og har ikke udgivet nye regulativer siden baneregulativ Økonomi og økonomistyring har fyldt en del, og det er med glæde at jeg overgiver ansvaret for dette til en anden person i nær fremtid har også været året hvor vi har mærket lidt fald i medlemstallet og det bliver interessant af følge 2009 på landsplan falder medlemstallet stadig Wozniackieffekt eller ej. Det er min opfattelse at vi trænger til nye input og nye kræfter som med den tid man nu har til rådighed - vil være med til at løfte nogle opgaver som bestyrelse. I år og i 2010 skal vi forholde os til ansættelse af cheftræner og sportschef, da de gældende kontrakter udløber og Danijela er kommet i lykkelige omstændigheder. Det er ikke en let opgave at ansætte nye og det er langtfra heller let at finde egnede træneremner - men vi forbereder os til manøvren så godt vi kan allerede nu En tak skal lyde til Torben Schou for din tid i bestyrelsen Torben forlod bestyrelsen gr. tidspres, 7

8 et velkommen til Randi Hedetoft (1. suppleant) og et farvel til Randi og endnu et velkommen til Henrik Sparholt (2.suppleanten). Nu sidder vi så 6 på en tømmerflåde 2 hopper overbord og 2 nye skal vælges, og jeg ønsker alle et godt valgresultat så nogle af visionerne for Holte Tennisklub kan blive realiseret. Vi markerer sæsonåbningen lørdag d. 25. april, men vi håber at have Carlsmindevej klar kort efter påske, hvis vejr og vind tillader det. Sæson 2009 byder igen på 2 ugers junior-sommerlejr, en seniorcamp, Holte Open i uge 32 og Rudersdal mesterskaberne i september, foruden selvfølgelig klubmesterskaberne. De 2 sidstnævnte turneringer håber jeg at se rigtig mange deltagere i der er plads til mange flere end i 2008 og der er rækker for alle niveauer. Sportslige resultater for 2008: 1. holdet blev nr. 4 i puljen, er på 3. pladsen indendørs Herrehold sjællandsserie: nr. 3 i rækken, indendørs ligger vi nr. 3, 1 point efter førende Motionisthold 1 blev nr. nr. 3 i puljen Motionisthold (kat stærk) vandt deres pulje, blev nr.2 i slutspillet U 10 holdet sluttede som nr. 4 U 12 holdet blev nr. 4 U 14 holdet blev nr. 4 U 16 blev nr. 2 Veteran venskabskamp; Holte Lyngby, Holte løber igen med sejren Frederikke Uhrskov Støhkel bliver sjællandsmester i U 12 Randi Hedetoft og Pernille Uhrskov bliver sjællandsmestre i damedouble Steen Dannisgaard bliver dansk mester i HD 45 m. Stein Ulrich Marianne Novrup og Helene A. Sørensen vinder DM i DD 65 såvel inde som ude Birthe Geismar vinder DM inde i DD 70 med Solveig Bjørløv Jørgen Lindhoff vinder udendørs DM i HD 60 med Allan Poulsen Birthe Geismar vinder MD 70 m. Peter Jessen ESN og Peer Kaae vinder Tengo Cup herredouble sommeren 08 Rudersdalmesterskabet 2008 Holte vinder godt 10 ud af 12 titler Holte har deltagelse i 4 semifinaler og 1 finale ved indendørs senior SM nyligen afsluttet samt mange flere gode resultater jeg måske har misset.. God sæson 2009 ønskes alle. Well done - Keep up the good work 8

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael.

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael. TAKTIK Medlemsblad for Skakklubben K41 Nr. 2 juni 2007 Årg. 42 Eric Jens Niels Sådan! 2.holdet er klar til 1.division Michael Niels Peder Thomas Kasper TAKTIK Udgivet af Skakklubben K41 Mellemtoftevej

Læs mere

Referat af generalforsamling i Århus 1900 Tennis afholdt torsdag den 6. marts kl. 19.00 på Lyseng Allé 25, 8270 Højbjerg.

Referat af generalforsamling i Århus 1900 Tennis afholdt torsdag den 6. marts kl. 19.00 på Lyseng Allé 25, 8270 Højbjerg. Referat af generalforsamling i Århus 1900 Tennis afholdt torsdag den 6. marts kl. 19.00 på Lyseng Allé 25, 8270 Højbjerg. Dagsorden for generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset.

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. 1 Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. Til stede var 41 medlemmer, heraf var 8 bestyrelsesmedlemmer og ca. 3 medlemmer fra ungdomsafdelingen uden stemmeret. Som noget nyt var

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere