Danmarks skatteadvokater 25. maj Lovforslaget om nulskatteselskaber L CORIT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT"

Transkript

1 Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012 Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173

2 Virksomhedspræsentation Højt specialiseret og uafhængigt skatterådgivningsfirma. Assisterer virksomheder med at identificere, håndtere og mindske skatterisici. Fokus på internationalt orienterede virksomheder med komplekse skattemæssige udfordringer. Stærkt fokus på faglighed og tekniske kompetencer. Fokusområder International tax and corporate tax Corporate finance & financial instruments Strategic tax advice and tax policy Tax controversy Energy (Oil & gas) Private equity

3 Skatteministeriets MNE handlingsplan (2010) Skatteministeriets handlingsplan Multinationale selskaber Styrke indsatsen overfor selskaber med vedvarende skattemæssige underskud og nul-skattebetaling Servicecheck af selskabsskattelovgivningen Særlig revisorpåtegning i selskaber med vedvarende underskud Stramning af reglerne om fremførsel af underskud Afskrivningsregler Rentefradragsbegrænsning Gennemstrømning af udbytter Beneficial owner Overdragelse af immaterielle aktiver til selskaber i lavskattelande

4 L 173

5 Baggrund Led i finanslovsforhandlinger. Skal sikre et robust skattegrundlag. Erhvervslivet - herunder navnlig MNE skal bidrage mere til finansieringen af velfærdssamfundet. Målrettede stramninger. Tiltag, der har til formål at motivere selskaberne til at bidrage til finansieringen af velfærdssamfundet. Fremsat Ikrafttræden.

6 Begrænsning af underskudsfremførsel - Generelt - LL 15 ophæves og erstattes af SEL A, 12 B, 12 C og 12 D. - Hidtidige materielle begrænsninger opretholdes uændret. - Enkelte justeringer. - Change of control skal også omfatte faste driftssteder.

7 Begrænsning af underskudsfremførsel - En model for dansk mindestbesteurung - 7,5 mio. kr. kan altid modregnes i positiv skattepligtig indkomst. - Bundgrænse. - Reguleres efter PSL Resterende underskud kan højst nedbringe den resterende indkomst med 60%. - Fratager ikke selskaberne fradrag for faktiske underskud. - Resterende underskud kan fortsat fremføres på ubestemt tid. - Tidsmæssig forskydning likviditetsbelastning. - Endeligt tab ved likvidation.

8 Begrænsning af underskudsfremførsel - Opgørelse foretages på sambeskatningsniveau. - Én fælles bundgrænse. - Undgå muligheden for at opnå adskillige bundgrænser via koncernstrukturer med mange selskaber. - Justering af koncerndefinitionen: en koncern kan ikke bestå af selskaber der er begrænset og selskaber der ikke er begrænset i adgangen til underskudsudnyttelse. - Kun relevans for særligt reguleret underskudsfremførsel. - Evt. 2 selvstændige sambeskatninger.

9 Begrænsning af underskudsfremførsel - De hidtidige specielle underskudsregler finder anvendelse før den generelle underskudsbegrænsning. - Ældste underskud anvendes først - Dvs. underskudsbegrænsningen reducerer yngste underskud først. - Reglen gælder for såvel selskaber som filialer Samspil mellem LL 33 H og begrænsningsreglerne. Begrænsningen finder ikke anvendelse, hvis LL 33 H anvendes til at forhøje den skattepligtige indkomst til et højere beløb end reglerne om underskudsbegrænsning ville føre til ved isoleret anvendelse. Afledt virkning på reglerne om renteloft. Fremførte underskud udgør et aktiv efter reglerne om renteloft. Aktiver stiger derfor, hvis der sker underskudsbegrænsning. Fører til en mindre renteloftbegrænsning.

10 Begrænsning af underskudsfremførsel Eksempel med 2 indkomstår År 1 Fremført underskud Skattepligtig indkomst Underskudsmodregning Skattepligtig indkomst Skat (25%) År 2 Skattepligtig indkomst Underskudsmodregning Skattepligtig indkomst Skat (25%) Samlet skat 21mio. 25mio. 18 mio. (7,5 mio. + 60% af 17,5 mio.) 7 mio. 1,75 mio. 20 mio. 3 mio. (herefter 0 til fremførsel) 17 mio. 4,25 mio. 6 mio.

11 Begrænsning af underskudsfremførsel Praktiske overvejelser: Selvangivelsesvalg Afskrivninger mv. Fremskynde skattepligtig indkomst Timing for licensaftaler, serviceaftaler mv. Transfer pricing Hjemtage skattepligtige udbytter Management fee s Royalties licensbetalnger etc.

12 Underskud ved omstrukturering Justering skal sikre, at bortfaldet af fremførte underskud ved skattefri omstruktureringer i FUL 8, stk. 6 ikke kan undgås Forhindre ind-fusionering af et ikke-koncernforbundet selskab, hvorefter det modtagende og sambeskattede selskab fusioneres ind i et sambeskattet underskudsselskab. X A B C Fusion i år 3 Fusion år 4 Underskud

13 Underskud ved omstrukturering Ny formulering af FUL 8, stk. 6 Modtagende selskaber kan ikke modregne underskud i andre sambeskattede selskaber, hvis der ved skattefri omstrukturering er modtaget aktiver eller passiver fra selskaber, som ikke var en del af sambeskatningskredsen på opståelsestidspunktet. Gælder dog ikke: Hvis det indskydende selskab i omstruktureringen indgik i sambeskatning med det modtagende selskab i det eller de år, hvor underskuddet opstod, og Hvis det indskydende selskab ikke har deltaget i en skattefri med et ikke sambeskattet selskab i eller efter underskudsåret.

14 Hæftelse i sambeskatning Baggrund Manglende hæftelse har givet anledning til problemer i enkelte konkrete sager. Solidarisk hæftelse for administrationsselskab og sambeskattede selskaber, hvor hele kapitalen er ejet direkte eller indirekte af koncernselskaber. SEL 31, stk. 4 og SEL 31 A, stk. 4: Udbytteskat, renteskat, royaltyskat, selskabsskat mv. Sambeskattet med det udbetalende selskab på indeholdelsestidspunktet. - Helejet: - Hele kapitalen ejet af koncernselskaber ved udgang af indkomstår.

15 Hæftelse i sambeskatning Subsidiær hæftelse Minoritetsselskaberne Hæftelse tillige begrænset til den del af kravet, der svarer til den andel af kapitalen i det hæftende selskab, der ejes af andre koncernselskaber. Uklar formulering. Forøget fokus på sambeskatningskredse. Udtræden af sambeskatning Ikke hæftelse fra tidspunktet for udtræden af sambeskatning Kun hæftelse for egen andel af skatten. Frasalg Ingen hæftelse fra tidspunktet for salg. Sambeskatning uden ejerskab?

16 Revisorerklæring ved TP-dokumentation Pålæg om indsendelse af revisorerklæring om TP dokumentation (SKL 3 B). Uafhængig revisor. Må ikke have medvirket til at udarbejde dokumentationen. Udtalelse med begrænset sikkerhed. Udarbejdet i overensstemmelse med TP bekendtgørelsen. Referencerammen: Revisors faglighed. Herunder kendskab til nærtstående transaktioner efter ÅRL 98 c.

17 Revisorerklæring ved TP-dokumentation Betingelser: 1. Transaktioner med fysiske eller juridiske personer uden for EU/EØS, som ikke har indgået DBO, eller 2. Underskud i fire på hinanden følgende indkomstår. Resultat af primær drift før finansiering, ekstraordinære poster og skat (EBIT). Opgøres på enkeltselskabsbasis. 3. Hensigtsmæssigt og relevant for Skat. Overvejende formodning om, at TP dokumentation er utilstrækkelig. Klare indikationer. Saglige hensyn. Der vil normalt blive lagt vægt på transaktionernes betydning i forhold til virksomhedens samlede økonomi.

18 Revisorerklæring ved TP-dokumentation Revisorerklæringen er ikke bindende for Skat s endelige vurdering. Kan kræves indtil genoptagelsesfristen er udløbet. Frist for efterlevelse: 90 dage fra datering. Hvis ikke TP-dokumentation, så ikke mulighed for at kræve TP-erklæring. Bemyndigelse for Skat til at fastsætte regler om indhold og afgivelse. Ikke klageadgang vedrørende pålægget. Hensynet til en hurtig behandling og fokus på det materielle spørgsmål. Dog muligt at indbringe for LSR, hvis Skat henlægger sagen uden forhøjelse. Manglende efterlevelse medfører ret til skønsmæssig ansættelse.

19 Bøder i transfer pricing-sager Generelt forhøjede bøder for undladt indberetning SKL 14 Graduering efter virksomhedens størrelse målt efter ansatte kr. ved 1-4 ansatte og indtil kr. ved over 100 ansatte. Transfer pricing dokumentation forkerte oplysninger Det største af følgende to beløb: 0,5% af omstætningen op til 500 mio., 0,1% af den resterende del op til en 1 mia. kr. og 0,05% af omsætningen over en mia. kr kr. for op til 50 medarbejdere og stigende med kr. for hver yderligere 50 medarbejdere. Er der over 500 medarbejdere, ansættes bødes til 2 mio. kr. Kun undtagelsesvist overstige 2 mio. kr.

20 Bøder i transfer pricing-sager SKL 17, stk. 4 undladt at udarbejde dokumentation Fast beløb på kr. med tillæg af 10% af indkomstforhøjelsen.

21 Åbenhed om selskabers skatteforhold Skat kan fremover offentliggøre forhold, som i dag er omfattet af tavshedspligt. Skattepligtig indkomst efter fradrag af underskud - Årets anvendte underskud - Den beregnede indkomstskat for året. - Hvilken skattepligtsbestemmelse selskabet mv. er omfattet af. - Oplysninger om sambeskatning - Udgp. oplysninger vedrørende indkomståret 2011 og frem.

22 Indkomstopgørelsen i faste driftssteder Bringe de danske regler i overensstemmelse med ny artikel 7(2) i OECD s modeloverenskomst. Direkte henvisning til Authorized OECD Approach (AOA) i art. 7(2) i OECD modellen. Faste driftssteder i DK SEL 2, stk. 1, litra a og KSL 2, stk. 1, nr. 4. Faste driftssteder i udlandet SEL 8, stk. 2 Finder kun anvendelse, hvis der ikke er en DBO eller, hvis aktuel DBO er fra før 2010.

23 Indkomstopgørelsen i faste driftssteder Selvstændighedsfiktion og armslængdeprincippet Allokering baseret på: Funktioner Aktiver Risici Funktionsanalyse Prissætning af alle interne transaktioner OECD TP Guidelines. Væsentligste ændringer: Hidtil fradrag for bl.a. generalomkostninger med faktiske omkostninger nu anvendes armslængdepriser. Armslængdebetaling for intern kapital - rentefradrag Fysiske personer: Allokering af aktier til faste driftssteder Ny KSL 2, stk. 1, nr. 4: Ikke kun allokering af næringsaktier også anlægsaktier parallelt med selskaber.

24 Indkomstopgørelsen i faste driftssteder AOA bygger på totrinstest: 1. Identifikation af aktiviteter, der udføres af PE Funktions- og faktumanalyse baseret på OECD Transfer Pricing Guidelines Allokering af risici og økonomisk ejerskab til immaterielle og finansielle aktiver Allokering af økonomisk ejerskab til materielle aktiver Allokering af fri egenkapital til PE Anerkendelse af interne ydelser 2. Interne ydelser Afregnes til armslængdepris efter OECD TP Guidelines Afregning for interne renter, royalties og god ledelse anerkendes fortsat ikke. Ny løsninger vedrørende allokering af eksterne renter. Differencen mellem samlet finansiering og fri kapital for PE kan renteberegnes

25 JAKOB BUNDGAARD MANAGING DIRECTOR HONORARY PROFESSOR, M.SC., PH.D. CORIT ADVISORY P/S LYNGBY HOVEDGADE 17, 2. SAL 2800 KONGENS LYNGBY DENMARK M: E:

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger

Læs mere

TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian

TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian TRANSFER PRICING Formålet med dokumentationsvejledningen er at give

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT SKAT FOR ADVOKATER Agenda Indledning Køb og salg af virksomhed Generationsskifte Koncerninterne omstruktureringer Gældseftergivelse Afslutning og spørgsmål Indledning Advokaten som Koncernens rådgiver/transaktionsrådgiver

Læs mere

Februar 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen

Februar 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen Februar 2013 Vejledning Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen Indholdsfortegnelse 1. Forord 6 1.1. Ændringer siden 2011 6 2. Generelt 8 2.1. Indsendelsesfrist? 8 2.2. Myndighed

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater Erhvervsbeskatning v/advokat Jan Børjesson, Lett Advokatfirma 20. september 2012 Danske Advokater Side 1 Opdeling af virksomhedstyper efter hæftelsesform og beskatningsform Hæftelsen Hvad hæftes der MED

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie 3-2012 5 7 Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og elafgifter Nye administrative bøder Siden 1. maj 2012 har medarbejdere haft ret til erstatningsferie efter de 5 første

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Master i skat, 5. februar 2013. Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager 2012 CORIT

Master i skat, 5. februar 2013. Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager 2012 CORIT Master i skat, 5. februar 2013 Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager Agenda Afgrænsning af en selskabsdeltager i skatteretlig henseende Indkomstflytning rette indkomstmodtager Kapitalafkast dobbeltbeskatningsprincippet

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014 Skat og fast ejendom Ved partner Thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2014 2 Agenda 1. Investering i fast ejendom - strukturovervejelser 2. Drift af fast ejendom - skattepligtige indtægter og fradrag, underskud

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskatteloven 11, 11 B og 11 C

Rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskatteloven 11, 11 B og 11 C Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskatteloven 11, 11 B og 11 C Analyse af fremførselsreglerne i rentefradragsbegrænsningsreglerne

Læs mere

Sælgers skattemæssige stilling

Sælgers skattemæssige stilling Sælgers skattemæssige stilling Virksomhedsoverdragelse Indledning Hvem er sælger? Aktieoverdragelse => sælger er aktionærerne (kan være en person eller et selskab) Personer beskattes som altovervejende

Læs mere

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt 2-2014 4 6 Inden for ansættelsesretten anvendes udtrykket bortvisning, når en arbejdsgiver ophæver ansættelsesforholdet uden varsel. Bortvisning adskiller sig derved fra en opsigelse ved, at medarbejderen

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven.

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Afsnit 1 Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Skatteministeren nedsatte i november 1996 en arbejdsgruppe til

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Skattenyheder fra Danmark

Skattenyheder fra Danmark Skattenyheder fra Danmark Dansk-svensk skattenetværk Seminar den 18. 19. august 2010 Peter Koerver Schmidt, Cand.merc.(jur.) Ph.d.-stipendiat, CBS Tax manager, Deloitte Overblik Folketingsåret 2009/2010

Læs mere

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 04/07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere