Landsforeningen SIND Årsrapport for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------"

Transkript

1 Landsforeningen SIND Årsrapport for

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Hovedtal... 4 Årsberetning Den kritiske revisors bemærkninger Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for året Balance pr. 31. december Pengestrømsopgørelse Noter

3 Side 1 FORENINGSOPLYSNINGER Forening Formål Landsforeningen SIND Jernbane Alle 45, 2720 Vanløse adresse: Hjemmeside: Telefon Telefax CVR-nr "Det er foreningens formål at skabe forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende. SIND arbejder for trivsel, forebyggelse og helbredelse". Hovedbestyrelse Knud Kristensen, formand Helle Johansson, næstformand Ingelise Svendsen, kasserer Kim Rattenborg Kirsten Elise Hove Lotte Andersen Bente Falk-Hansen Jeppe Bruun-Petersen Ruth Riis Jesper Steen Andersen Kristian Bennedsen Flemming Leer Jakobsen Leni Grundtvig Nielsen Birte Bonde Bendixen Ole Hagman Jens Ibsen Torben Hansen Lars Christensen Claus Peters Irene Hjortshøj Aage Berg Jette Kristensen Karen Thomsen Elisabeth Hanggaard-Evers Hovedkasserer Kritisk revisor Revision Ingelise Svendsen Peter Kvarts BHA Statsautoriseret Revision A/S Tuborgvej Hellerup

4 Side 2 HOVEDBESTYRELSENS GODKENDELSE/LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2010 for Landsforeningen Sind. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, god offentlig revisionsskik samt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2003 om regnskab og revision mv. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Socialministeriets puljer efter lov om visse spil, lotterier og væddemål kapitel 2. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således at årsregnskabet, efter vor opfattelse, giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til hovedbestyrelsens godkendelse. Vanløse, den 11. februar 2011 Ledelse Palle N. Heilesen Sekretariatschef Hovedkasserer: Ingelise Svendsen Hovedbestyrelse: Knud Kristensen Helle Johansson Ingelise Svendsen Kirsten Elise Hove (formand) (næstformand) (kasserer) Bente Falk-Hansen Jeppe Bruun-Petersen Kim Rattenborg Birte Bonde Bendixen Flemming Leer Jakobsen Ruth Riis Claus Peters Leni Grundtvig Nielsen Kristian Bennedsen Ole Hagman Jens Ibsen Lars Christensen Karen Thomsen Aage Berg Lotte Andersen Irene Hjortshøj Jesper Steen Andersen Torben Hansen Jette Kristensen Elisabeth Hanggaard-Evers

5 Side 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISIORS PÅTEGNING Til bestyrelsen for Landsforeningen Sind Påtegning på årsrapport Vi har revideret årsregnskabet for Landsforeningen Sind for regnskabsåret 1. januar december 2010, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges efter årsregnskabsloven. Vi har ikke revideret de anførte budgettal. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabet. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelseserklæring uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder, god offentlig revisionsskik samt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2003 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Socialministeriets pulje efter lov om visse spil, lotterier og væddemål kapitel 2. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og de oplysninger, der er anført i årsregnskabet og i ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og i ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt at tilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår. Hellerup, den 11. februar 2011 BHA Statsautoriseret Revision A/S Henrik Bojer statsautoriseret revisor SB/Årsrapport 2010 (42)

6 Side 4 HOVEDTAL Set over en 5-årig periode kan foreningens udvikling beskrives ved følgende hovedtal: Budget ÅR Hovedtal tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Kontingenter Tips- og lottomidler Bidrag, arv og gaver Administrationshonorar/øvrige indtægter Lønudgifter Møde- og udvalgsudgifter Administrationsudgifter Sind Bladet/Oplysningsarbejde Aktiviteter/øvrige foreningsudgifter Afskrivninger Finansielle poster - netto Årets resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Hensættelser Kortfristet gæld Medlemstal Antal administrerede bevillinger Tilskud formålsbestemte projekter

7 Side 5 Årsberetning 2010 Resume Landsforeningen SIND opnåede i 2010 positiv udvikling på næsten alle områder. Bruttotilgangen af nye betalende medlemmer steg med 10 % til 756, medieomtalen af SINDs formand steg med 53 % og antallet af viste sider på voksede med 42 %. Aktivitetsniveauet afspejles i årets udgifter, der med 6,2 mio. kr. var ca. 0,7 mio. kr. højere end i Årets resultat på 1,6 mio. kr. var 1,5 mio. kr. bedre end budget. Egenkapitalen, der blev forbedret med 1,6 mio. kr. til 11 mio. kr., sikrer økonomisk stabilitet og handlekraft de kommende år. Desværre er fremgangen opstået i en periode, hvor presset på patienter, pårørende og professionelle indenfor psykiatrien generelt er øget. Derfor var 2010 et travlt år med fokus på driften, om end adskillige udviklingsprojekter har kunnet sættes i gang. Årsberetningen beskriver ikke Landsforeningen SINDs samlede indsats og resultater. Årsagen er, at årsberetningen alene omfatter det landsdækkende arbejde samt ti projekter, som SINDs sekretariat administrerer. SIND favner desuden adskillige rådgivninger, tilbud og skoler, der ide- og samarbejdsmæssigt er tilknyttet foreningen, men som juridisk og økonomisk er forankret lokalt og derfor ikke rapporterer om aktiviteter og drift til landsforeningen. Landsforeningen SIND Jernbane Allé 45, 3. sal 2710 Vanløse Tlf Årsberetningen er baseret på Årsrapporten BHA Statsautoriseret Revision A/S har den 18. februar uden anmærkninger afsluttet revisionen af Årsrapporten. Den kan bestilles ved henvendelse til sekretariatet. Indhold: 1. INDLEDNING a. SIND i få ord b. SINDs rolle i samfundet c. SINDs aktiviteter og initiativer 2. ØKONOMI a. Egenkapital b. Indtægter og medlemsudvikling c. Udgifter, herunder organisation og øvrige aktiviteter d. Andre administrerede projekter e. Budget MEDLEMMERNES OG DE FRIVILLIGES INDSATS a. Udvalgenes arbejde b. Rådgivning og hjælp 4. FORVENTNINGER TIL 2011 OG FREM a. Handlingsplan b. Afrunding INDLEDNING Landsforeningen SIND, der tværpolitisk både favner pårørende, professionelle og patienter, er en af Danmarks bedst kendte organisationer på området og citeres ofte i medierne. SIND driver eller er involveret i en lang række tilbud i alle de danske regioner og arbejder desuden med oplysningsvirksomhed og påvirkning af beslutningstagere. En stor andel af de ca betalende medlemmer er frivillige i foreningen. Fx i lokalforeninger, i rådgivninger, som besøgsvenner og som bisiddere.

8 Side 6 SIND arbejder for at sikre, at sindslidende og deres pårørende inden for samfundets rammer skal kunne realisere et godt liv. Sindslidelse er et fælles problem for de sindslidende, de pårørende og de professionelle. SIND arbejder for at samle disse grupper i et fælles arbejde for at realisere visionen. SINDs rolle i samfundet Landsforeningen SIND og dermed sindslidendes forhold blev 2010 mere synlige i det danske samfund. Antallet af indslag i trykte og elektroniske medier, hvor SINDs formand omtales, steg med 53 pct. 445 indslag i medierne rummede ordene 1 foreningen SIND, hvilket er 11 pct. mere end i SINDs hjemmeside opnåede trods et overskueligt budget en vækst i antallet af sidevisninger på 42 %. Udover øget fokus på området har den grafiske og indholdsmæssige fornyelse af i 2009 øget interessen. Tilsvarende har den kvalitative respons på SIND-bladet, der udkom seks gange, været positiv, men SIND har ikke investeret ressourcer i en egentlig måling. Politisk har SIND i 2010 øget sin indsats. Dels via høringssvar og dels via repræsentation i råd, nævn og udvalg, men først og fremmest via dialog med politikere. Formelt som uformelt. Blandt årets vigtigste emner har været forsvar for førtidspension samt regler for ambulant tvang. SIND arbejder også internationalt. Landsforeningen SIND er den ene af blot to danske organisationer, der er medlemmer af den europæiske samarbejdsorganisation for sindslidende og pårørende, EUFAMI (European Federation of Associations of Families). EUFAMI har 48 medlemsorganisationer fra 25 lande. Landsforeningen deltager også i organisationen Mental Health Europe. Udover rollen som inspirator og social innovatør fx overfor beslutningstagere yder SIND en særlig indsats overfor psykisk sårbare og pårørende. Eksempler i årsrapporten er BenzoRådgivningen vedr. medicinafhængighed og SIND-nettet, der uddanner og formidler besøgsvenner. Andre eksempler er klubber, væresteder og rådgivninger i flere af Danmarks byer, der ikke er omfattet af årsrapporten. Generelt er søgningen øget til alle aktiviteter. Fx modtog SINDs landsdækkende pårørenderådgivning 51 % flere opringninger, SIND-nettet udvidede geografisk og BenzoRådgivningen fik 20 % flere henvendelser. SIND fokuserer løbende på at styrke sine tilbud. Bl.a. indledte SIND i november arbejdet med at etablere en landsdækkende telefonrådgivning. Første skridt bliver et fælles telefonsystem, der knytter medarbejdere og frivillige sammen i en central. Der er modtaget støttet til projektet fra Socialministeriet på 400 tkr. SINDs aktiviteter og initiativer Årets hovedprioritet har været løbende drift af de aktiviteter, der bringer SIND tættere på psykisk sårbare, pårørende og beslutningstagere. Derudover bød 2010 på en række særlige aktiviteter og projekter. De væsentligste beskrives herunder. (I kapitlet Økonomi Udgifter side 9 følger flere eksempler.) Bl.a. blev SIND Ungdom formelt etableret efter en vedtægtsændring vedtaget på SINDs landsmøde i september Omdrejningspunktet for medlemmer under 35 år har nu egen økonomi og indplacering i organisationen på lige fod med SINDs kredse. SIND Ungdom, der i november etablerede sig med egne lokaler i Sølvgade i København, oplever stigende interesse og opnåede sin første bevilling til arbejdet fra en offentlig pulje. Forventningen er, at flere bevillinger følger i Et særligt tema var SINDs jubilæum. Den 21. november rundede SIND 50 år. SIND er således Danmarks ældste forening på området og i mange sammenhænge udgangspunkt eller oprindelig inspirator for mange af psykiatriens øvrige foreninger. Jubilæet blev markeret på flere måder og med en række udgivelser. Adskillige kredse og lokalforeninger arrangerede aktiviteter. SINDs Landsmøde, som samlede 130 repræsentanter fra hele landet, stod også i jubilæets tegn. Den 22. november var en række samarbejdspartnere og beslutningstagere med til at markere dagen ved SINDs jubilæumsreception. 1 (Antallet af indslag er ikke renset for evt. artikler, der trods relevante søgeord handler om andre emner.)

9 Side 7 Medievirksomheden JP/Politiken stillede sin foredragssal til rådighed for arrangementet. Årsagen var, at SIND i sin tid opstod grundet reaktioner på en kronik i dagbladet Politiken, som bragte foreningens første formand i kontakt med andre pårørende. Det nytter således at blande sig i det offentlige debat, hvilket Politiken bidrog til at få markeret. Blandt årets øvrige aktiviteter er fx Sommerhøjskolen, som SIND har afholdt hvert år siden 2006 med støtte fra Bikubenfonden. Her høster psykisk sårbare og andre langtidsholdbare positive oplevelser gennem en uge. Brenderup Højskole er SINDs samarbejdspartner. Igen i 2010 har SIND desuden afviklet en række kurser, der styrker de frivilliges kompetencer. SIND støtter eller igangsætter desuden initiativer blandt andre af psykiatriens institutioner og foreninger, som ellers ikke ville blive igangsat. Fx bidrog SIND til, at Socialt Udviklingscenter (SUS) kunne gennemføre en undersøgelse om dobbeltdiagnoser. Rapporten blev efterfølgende drøftet på en fagkonference på Christiansborg den 3. maj Her deltog bl.a. politikere, personale og andre, der har berøring med mennesker med sindslidelse og misbrug. Rapporten og konferencen rettede fokus på problemstillingen og løsningsmodeller. SINDs afsæt for videre udvikling Samlet står SIND styrket efter Internt har SIND styrket samarbejde og synlighed og desuden taget hul på fremtiden via SIND Ungdom og via vedtagelsen af et organisationsudviklingsprojekt, der gennem 2011 forventes at skabe nye ideer og muligheder. Eksternt agerer SIND på et område, der er præget af voksende udfordringer, men heldigvis også af øget vilje til at samarbejde på tværs af foreninger og institutioner. Det vigtigste eksempel er Det sociale Netværk, der under ledelse af SIND-ambassadør og tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen siden 2009 har favnet 14 foreninger. Netværket, som SIND lægger vægt på at deltage i, supplerer foreningernes eksisterende indflydelse og aktiviteter med nye muligheder. Fx Psykiatritopmødet, der i 2010 blev afholdt for anden gang, med flere end deltagere. Topmødet skaber bl.a. synlighed, motivation og ny viden. Det sociale Netværk vil også i 2011 være et vigtigt supplement til SINDs arbejde.

10 Antal Kr. Side 8 ØKONOMI Indtægterne udgjorde 7,2 mio. kr. Aktivitetsniveauet afspejles i årets udgifter, der med 6,2 mio. kr. var ca. 0,7 mio. kr. højere end i Årets resultat på 1,6 mio. kr. var 1,5 mio. kr. bedre end budget. De finansielle poster beløber sig til 0,6 mio. kr. Egenkapitalen, der blev forbedret med 1,6 mio. kr. til 11 mio. kr., sikrer økonomisk stabilitet og handlekraft de kommende år. EGENKAPITALENS UDVIKLING ÅR År Indtægter Kontingentindtægterne udgør knap 1,1 mio. kr. SIND udbetaler en andel af de indkomne kontingentindtægter til foreningens 16 geografiske kredse og 30 lokalforeninger. Beløbet udgjorde i kr. pr. medlem svarende til 416 tkr. ANTAL MEDLEMMER ÅR År

11 ANTAL Side 9 Medlemstallet udgjorde ultimo året medlemmer, en stigning på knap 3 % i forhold til medlemstallet 31. december I praksis er tilgangen til foreningen endnu større, fordi SIND alene har betalende medlemmer. De seneste år er flere hundrede medlemmer blevet slettet grundet restance. Bruttotilgangen af medlemmer blev på 756 mod 690 i 2009 og 243 i 2008, altså en vækst på 10 %. Fremgangen har været konstant i andet halvår og lover godt for Afgangen af medlemmer har flere årsager, navnlig alderdom og økonomi. Siden 2008, hvor den økonomiske krise tog fart, er det årlige frafald næsten fordoblet. SIND indledte i december en øget markedsføring bl.a. via blad og hjemmeside hvor ambitionen er at få flere til at betale kontingentet. De første reaktioner er lovende. MEDLEMSUDVIKLING Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December MÅNED år 2010 år 2009 år 2008 SINDs geografiske kredse og lokalforeninger modtager en andel af de midler, SIND modtager fra Handicappuljen tips/lottomidler. SINDs andel af puljen udgjorde i ,8 mio. kr., heraf blev der udbetalt 259 tkr. til kredse og lokalforeninger. Arv, fonde og gaver m.v. beløb sig til 3,2 mio. kr., hvilket var 429 tkr. bedre end forventet. Indtægterne fordelte sig med 3 mio. kr. fra arv, 127 tkr. fra fonde/legater og 98 tkr. fra gavegivere. SIND har modtaget 165 tkr. i administrationshonorar. SIND har ydet administrativ og regnskabsmæssig assistance for bl.a. SIND-nettet, Benzo-rådgivningen samt kredse, lokalforeninger, væresteder, aktiviteter, Uganda-projektet og legater. Udgifter Sekretariatet har i 2010 i gennemsnit beskæftiget 6 heltidsansatte medarbejdere, heraf en ny stilling, der skal udvikle SINDs kommunikation. Yderligere er en medarbejder ansat i fleksjob til at varetage SIND-nettet i Silkeborg/Skanderborg, og en medarbejder er ansat til at varetage arbejdsopgaverne i BenzoRådgivningen. Medarbejderne aflønnes af projektmidler. Hovedbestyrelsen har i årets løb holdt 4 møder, og Forretningsudvalget har holdt 6 møder. I 2010 har der ud over de 2 vedtægtsbestemte udvalg Bruger- og Pårørendeudvalgene været nedsat følgende udvalg: Organisationsudvalg, Politisk udvalg og PR udvalget. Under de enkelte udvalg har der været nedsat arbejdsgrupper, som skal løse/arbejde med specifikke udvalg bl.a. har der været nedsat en arbejdsgruppe, som stod for planlægning af SINDs 50 års jubilæum.

12 Side 10 I 2010 har SIND afholdt Landsmøde på Hotel Nyborg Strand. I forbindelse med landsmødet blev SINDs 50 års jubilæum fejret. Udgiften til landsmøde beløb sig til 421 tkr. De senere år har administrationsomkostningerne været faldende. I 2010 var udgifterne 42 tkr. mindre end forventet. Øvrige aktiviteter Udover aktiviteterne, der er beskrevet i årsberetningens første kapitel, har SIND i 2010 bl.a. arbejdet med: Oplysningsvirksomhed: SIND bladet udkommer 6 gange årligt. Bladet findes på SINDs hjemmeside. SIND bladet sendes til samtlige medlemmer. I 2010 har SIND modtaget 63 tkr. fra Portopuljen. Udgivelsen af SIND bladet har i 2010 kostet 587 tkr. svarende til 98 tkr. pr. udgivelse. SIND havde ved udgangen af abonnenter. SIND har i 2010 revideret følgende udgivelser: SIND-nettets pjecer - Bliv frivillig i SINDnettet og Få en frivillig besøgsven samt jubilæumsflyere. SIND har genoptrykt Samvær med mennesker der har en psykose, Skizofreni-pjecen, Depressionshæftet samt diverse foldere. Nye medlemmer har i 2010 modtaget 3. udgave af Håndbog for psykiatribrugere og pårørende Kend dine rettigheder. Udgivelsen er en fælles udgivelse mellem DE9 og SIND. Der er i mindre omfang anskaffet merchandise i form af plastposer og rygposer. På SINDs hjemmeside er det muligt at se aktuelt pressestof vedrørende psykiatrien. SIND har i 2008 tegnet et 3-årigt abonnement med Meltwater News Licens. Jubilæum: SIND har fået produceret en jubilæums-dvd, hvor Poul Nyrup Rasmussen, Diana Benneweis og Niels Olsen og Jens Arentzen udtaler sig om deres erfaringer og oplevelser i forbindelse med psykisk sårbarhed og Landsforeningen SIND. Interviewene kan også ses på SINDs hjemmeside. Plakat af kunstneren Leif Sylvester og et smykke - sølvhjerte - designet af metaldesigner Per Sommer. Medlemmer og andre interesserede har mulighed for at købe plakat og sølvhjerte. SIND har fået sin egen sang og melodi Det åbne hjerte - skrevet af Birthe Wittendorff og Sven Erik Jensen. Udgifterne i forbindelse med afholdelsen af jubilæet beløber sig til 339 t.kr. Uddannelse: SIND har afholdt efteruddannelseskursus i rådgivning for erfarne rådgivere i rådgivninger for pårørende til sindslidende (delvist dækket af Uddannelsespuljen) og kursus for Benzorådgivere. Danske Handicaporganisationer og SIND har i samarbejde afholdt kursus for patientklagenævnsmedlemmer. Udvikling af SIND: SIND har fået udarbejdet materiale over fundraisingmuligheder. Det nye fundraiserudvalg vil i 2011 arbejde videre med materialet. SIND har i 2010 støttet ungdomsarbejdet med 50 tkr. På landsmødet i september blev det vedtaget, at SIND Ungdom fremover er en landsdækkende kreds. Støtte via SIND: Fra forskningslegatet Rindom, Stevns og Christensen er uddelt 195 tkr. til projektet Dobbeltdiagnoser, som er omtalt i Årsberetningens første kapitel. Samme projekt er støttet via Aage Bjørnmose og hustrus Agnes Dorothea Bjørnmoses Mindelegat, hvorfra SIND modtog 52 tkr. til afholdelse af konference om dobbeltdiagnoser.

13 Side 11 SIND modtog i tkr. fra Fausbølls Helsefond til uddeling til psykologhjælp. Der er uddelt 2 legater á 4 tkr. i I 2010 har vi modtaget 14 tkr. Fausbølls Helsefond til uddeling i Legatet fra Ellen og Grethe Holtegård Andersen blev udbetalt i Andre administrerede projekter og offentlige tilskud I årets løb har SIND administreret 10 projekter. Til projekterne har vi modtaget 1,7 mio. kr., og der er afholdt udgifter for 1,6 mio. kr. Projektmidlerne og deres anvendelse indgår ikke i regnskabet, da projektmidlerne er øremærkede til specifikke formål. For hvert projekt er der udarbejdet individuelle regnskaber, der er tilstillet tilskudsgiver. Midlernes anvendelse fremgår af note 13. Af de modtagne bevillinger har Benzo-Rådgivningen i 2010 modtaget 927 tkr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og kommuner. Budget 2010 I budgettet for 2010, der nævnes på de følgende regnskabssider, er enkelte poster blevet reguleret siden Landsmødet i september 2008, hvor budgetterne for år 2009 og 2010 blev fremlagt til orientering. Hovedbestyrelsen kan løbende vedtage at justere de på Landsmødet fremlagte budgetter. Arv, gaver m.v. er forøget fra 800 tkr. til 2,8 mio. kr. Hovedbestyrelsens vedtagelse af forhøjelse af kontingentandele til kredse og lokalforeninger og ændring af fast beløb til en procentandel af SINDs tips/lottomidler er indarbejdet i budgettet. En procentandel af de samlede lønomkostninger er konteret under Oplysende arbejde. Udgiften til hjemmesiden er omposteret til Oplysende arbejde, og lønudgiften til kommunikationsrådgiveren fordeles på SIND bladet, Oplysende arbejde og Pressearbejde. Hovedbestyrelsen har i 2010 besluttet, at budgetterne fremover ikke reguleres, men at der i stedet udarbejdes noter ved eventuelle fremtidige bevillinger. Primo 2010 besluttede Hovedbestyrelsen at arbejdsgruppen for SIND 50 års jubilæum kunne disponere op til 500 tkr. MEDLEMMERNES OG DE FRIVILLIGES INDSATS Medlemsdemokratiet omfatter også udvikling af samarbejde, politik og initiativer i Landsforeningen SINDs udvalg. Udvalgenes kommissorier er fastlagt af Hovedbestyrelsen. SIND har i 2010 ud over Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget - haft følgende udvalg: Brugerudvalget Pårørendeudvalget Politisk Udvalg Presse- og kampagneudvalget Aktivitets- og kursusudvalget Handleplanudvalget Organisationsudvalget Endvidere har der i 2010 været nedsat en Jubilæumsarbejdsgruppe, som stod for planlægningen af aktiviteterne i relation til SINDs 50-års jubilæum. Udover at følge de løbende aktiviteter og udviklingen indenfor psykiatrien har udvalgene i årets løb bl.a. arbejdet med følgende: Brugerudvalget er vedtægtsbestemt. Det fremgår af vedtægterne, at hver kredsforening kan udpege én repræsentant. Udvalgets medlemmer har i beretningsperioden gensidigt orienteret hinanden om den lokale udvikling, og har som tema bl.a. drøftet kopimedicin, elektrostimulation og behandling af dobbeltdiagnosticerede. Brugerudvalget har også udarbejdet et forslag til SINDs brugerpolitik, som efterfølgende er blevet vedtaget af Hovedbestyrelsen.

14 Side 12 Pårørendeudvalget er på samme måde som Brugerudvalget vedtægtsbestemt. Det fremgår af vedtægterne, at hver kredsforening kan udpege én repræsentant. Udvalget har i beretningsperioden haft repræsentation fra samtlige kredse. Foruden kredsenes repræsentanter deltager en repræsentant for Forretningsudvalget og SINDs medlem af Eufami s bestyrelse i udvalgets møder. Udvalget har bl.a. indgående drøftet mulighederne for en landsdækkende rådgivning, og tilrettelæggelsen af en sådan, og foreslog herunder nedsættelse af en styregruppe med deltagelse af Pårørendeudvalget, Brugerudvalget og SIND Ungdom. Pårørendeudvalget fungerer i vidt omfang som et koordinerende og gensidigt oplysende udvalg, hvor medlemmerne kan holdes informeret om arbejdet i Forretningsudvalget, og hvor SINDs lokale pårørendearbejde kan koordineres. Politisk udvalg Også i 2010 har udarbejdelse af høringssvar til ministerier og DH været en belastende - men også meget vigtig - opgave. Desværre oplever vi fortsat ikke, at høringsfristernes længde giver rimelige arbejdsvilkår. Det er et forhold, som DH også påpeger gang på gang. Politisk Udvalg har fulgt og justeret SINDs handleplaner, og har udarbejdet forslag til handleplaner for landsmødeperioden Politisk Udvalg har været involveret i at undgå, at der blev indført regler om tvungen opfølgning i psykiatriloven, og få disse regler gjort så lempelige som muligt, hvis de ikke kunne undgås. Politisk Udvalg har drøftet PSP-samarbejdet, som nu er etableret i samtlige politikredse, og udvalget bakker helhjertet op om dette samarbejde. Udvalget har også tilsluttet sig, at SIND indgår i afstigmatiseringskampagnen, og at der arbejdes på at nedsætte en psykiatrikommission. Presse- og kampagneudvalget I 2010 har der været afholdt 6 PR/Blad møder, og der er udgivet 6 blade. Udgivelserne kan læses på hjemmesiden Udvalget har i øvrigt arbejdet med jubilæumsaktiviteter i samarbejde med jubilæumsarbejdsgruppen, ændret lay-out og indhold på hjemmesiden, nyt logo og designmanual, samt ny hvervefolder, jubilæumsflyer og pjecen Børn i familier med psykisk sygdom Aktivitets- og kursusudvalgets opgaver er på grund af manglende udvalgsmedlemmer i 2010 blevet varetaget af Forretningsudvalget. Handleplanudvalget, der blev nedsat i 2010 og består af 6 medlemmer, har til opgave at koordinere arbejdet med SINDs handleplaner og at sikre at der til stadighed arbejde på at opfylde dem, og skal således også sikre at hver enkelt handleplan konkretiseres, og at der opstilles realistiske tidsplaner, og at hver enkelt handleplans gennemførelse forankres hos relevante personer/instanser i SIND og at sikre, at HB drøfte handleplanernes emner som temaer på HB-møder. Endelig skal sikre, at der til landsmødet i 2012 foreligger en beretning fra HB om arbejdet med handleplanerne i landsmødeperioden , og at der til landsmødet i 2012 foreligger et forslag fra HB til handleplaner for den kommende landsmødeperiode. Organisationsudvalget fortolker i tvivlsspørgsmål vedtægter m.v. samt udarbejder forslag til tekniske vedtægtsændringer. Udvalget udarbejder nødvendige vejledninger vedrørende SINDs organisation. Udvalget behandler tvistigheder, der måtte opstå i organisationen og afgiver om nødvendigt indstilling herom til Forretningsudvalget/Hovedbestyrelsen.

15 Side 13 Udvalget bestod i 2010 af 4 medlemmer, og har bl.a. bistået med indkaldelse af en ekstraordinær kredsgeneralforsamling, behandlet en klagesag vedrørende eksklusion af et medlem fra et værested, proceduren ved valg af personer på kredsgeneralforsamlinger, reglerne for beregning af kørselsgodtgørelse og retningslinier for rygning i et værested. Rådgivning og hjælp SIND er involveret i rådgivning og hjælp over hele landet. SINDs blad og hjemmeside rummer et aktuelt overblik og kontaktinformation ved årets udgang på 17 forskellige lokale eller landsdækkende tilbud. Dertil kommer SIND-nettet, som uddanner frivillige besøgsvenner og knytter kontakt til sindslidende. Flertallet af aktiviteterne administreres lokalt, hvorfor årets udvikling ikke beskrives nærmere i denne årsrapport. Landsforeningen SINDs sekretariat administrerer SIND-nettet og BenzoRådgivningen, som derfor omtales her: SIND-nettet SIND-nettet er et tilbud i de kommuner, som har bevilget penge til rekruttering, uddannelse og vejledning af besøgsvenner fra SIND. Storbyerne Aalborg, Århus og Odense har i mange år været med. Også Frederikshavn, Skanderborg, Silkeborg, Nordfyn og Svendborg deltager. Omkring København findes SIND-nettet i Albertslund, Ballerup, Rødovre og Lyngby. Sidstnævnte er en ny kommune, der kom til i SIND-nettet nåede sidste år op på 151 besøgsvenner. BenzoRådgivningen Telefonrådgivning/kontaktpersonordning Der har i 2010 været 2512 henvendelser til BenzoRådgivningen. Telefontiden er for øjeblikket mandag torsdag kl samt onsdage og fredage formiddage kl Der er tilknyttet 10 frivillige telefonrådgivere/ kontaktpersoner, der passer telefonen på skift. Der er desuden tilknyttet en pårørenderådgiver, en psykolog og en læge. Åben anonym rådgivning/støttegrupper Rådgivningerne/støttegrupperne holder åbent 2 timer om ugen eller hver anden uge. Hver gruppe har tilknyttet en fast rådgiver, uddannet i BenzoRådgivningens regi. Eksempelvis har Rådgivningen på Frederiksberg haft en del personlige kontakter, hvoraf 18 personer har deltaget i et ugentligt gruppeforløb eller har haft personlige og telefoniske samtaler kortere eller længere tid, 6-7 deltager i gruppe i øjeblikket. BenzoRådgivningens tilbud i Frederikshavn, Aalborg, Århus, Kolding, Helsinge, København har nogenlunde samme mønster. I alt er der pt. kontakt med omkring personer, der deltager i et langvarigt støtteforløb. Dertil kommer de talrige telefoniske kontakter. Tema-aftener/foredrag/kurser Der er afholdt tema-aften i Århus med psykiater Jens Frydenlund i samarbejde med Selvhjælpsgrupper i Århus i forbindelse med opstart af nyt BenzoRådgivnings tilbud. Koordinator har i 2010 desuden afholdt 8 foredrag, deltaget i 3 kurser, været på Messe i Forum, afholdt løbende undervisning for de frivillige medarbejdere i rådgivningen, samt jævnligt deltaget i rådgivningens støttegruppemøder rundt omkring i landet. Den store opmærksomhed, der har været omkring problematikken fra mange kommuner og fra IRF, har bevirket at medicinforbruget er faldet op til % mange steder i landet, og vi kan naturligvis mærke interesse for information er stadig stigende. Vi har siden 2004 udsendt mere end styk af BenzoRådgivningens informationshæfte til brugere, læger, institutioner og andre interesserede. Vi forventer at interessen for problematikken vil fortsætte i 2011.

16 Side 14 FORVENTNINGER TIL 2011 OG FREM SINDs handlingsplan indeholder de opgaver, som SIND som organisation ønsker at løse i den aktuelle landsmødeperiode. Handlingsplanen skal ses i sammenhæng med ministeriets krav om fremlæggelse af en årsrapport som modtagere af tilskud fra Socialministeriets puljer (tipsmidler). Heraf skal fremgå hvilke organisationspolitiske resultater, foreningen har opnået i årets løb sammenholdt med handlingsplaner. Handlingsplanen kan løbende justeres, idet nye opgaver kan komme til og opgaver kan ændre karakter eller afsluttes hurtigere end forudsat. Handlingsplanen blev fremlagt til orientering og debat på landsmødet i september De overordnede temaer for SINDs arbejde i landsmødeperioden vil være følgende: SIND vil forsøge at etablere en landsdækkende ungdomsorganisation SIND Ungdom. SIND vil arbejde for, at psykiatrien åbner sig i forhold til den øvrige del af samfundet. FX bør der etableres en kobling fra de socialpsykiatriske tilbud til livet udi samfundet. Sindslidende der magter det, skal have mulighed for at benytte almene tilbud som idrætsforeninger, oplysningsforbund og andre foreninger i civilsamfundet. SIND vil arbejde for, at al behandling af psykisk sygdom består af 3 ligeværdige behandlingsdele: a) den biologiske, b) den terapeutiske og c) den socialpsykiatriske. SIND vil især arbejde for at sikre sammenhængen mellem den socialpsykiatriske behandlingsdel og de to øvrige. SIND vil arbejde for, at der indføres en såkaldt rehabiliteringsydelse for sindslidende, der har behov for et længerevarende behandlingsforløb, og hvor pres på den daglige forsørgelse virker hæmmende for behandlingen af sindslidelsen. SIND vil arbejde for, at reglen om at unge psykisk syge under 25 år får et tillæg, så kontanthjælpen svarer til niveauet for kontanthjælp til modtagere over 25 år udvides til at gælde alle diagnoser og ikke som nu kun skizofreni og borderline. Etablering af en landsdækkende SIND-rådgivning og Forebyggelse af at almen-psykiatriske patienter bliver retspsykiatriske patienter. SIND skal fortsat være en organisation for brugere, pårørende, behandlere og andre interesserede og i lyset heraf, skal der i landsmødeperioden arbejdes på at forøge antallet af medlemmer inden for alle disse kategorier. AFRUNDING forventningerne til 2011 Årsberetningen viser, at SIND har opnået positiv udvikling på næsten alle områder og oplever øget efterspørgsel og interesse. Også omverdens interesse for og vilje til at indlede samarbejde med Landsforeningen udvikler sig positivt. Dermed har SIND en god platform for såvel det videre arbejde som for udviklingen af SIND. Udfordringen er dog, at Landsforeningen SINDs organisation såvel frivillige som ansatte har rigeligt at gøre med den daglige drift, hvor behovene for en indsats i forhold til sindslidende, pårørende og beslutningstagere bliver større. Derfor er udfordringen for 2011 at prioritere indsatsen nøje, så SIND både kan imødekomme de nuværende forventninger og samtidig formå at skabe udvikling af foreningen og af psykiatrien. Forventningerne til 2011 er sammenfattende, at den positive udvikling fortsætter i samme takt som i 2010.

17 Side 15 Kritisk revision af Landsforeningen Sinds regnskab 2010 Jeg har i dag haft lejlighed til at gennemgå udkast til årsrapport for 2010 for Landsforeningen Sind. På den baggrund har jeg følgende kommentarer: Det er dejligt at se et regnskab og en årsrapport hvor der synes at være fin balance mellem aktiviteter, budget og regnskab! Jeg har noteret mig at: Medlemstallet er stabilt nærmest stigende Tips- og lottomidler overstiger budgettet Bidrag, arv og gaver var budgetteret forsigtigt og posten overstiger budgettet Udgifterne er fortsat holdt i ro hvilket har betydet, at stigningen i udgifter ikke har været så stor som budgetteret. Alt i alt er Landsforeningen Sind kommet ud af 2010 med et pænt overskud, der bidrager til en konsolidering af foreningens økonomi. Efter min opfattelse er dette væsentligt, da de to største indtægtskilder: Tips- og lottomidler samt Bidrag, arv og gaver kan være usikre i årene fremover. Samtidig giver den øgede konsolidering dog også Landsforeningen et forbedret råderum for initiativer og projekter. Den 13. februar 2011 Peter Kvarts, kritisk revisor

18 Side 16 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Landsforeningen SIND er aflagt efter årsregnskabsloven. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Endvidere indregnes alle omkostninger, herunder af- og nedskrivninger i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen når det er sandsynligt at foreningen er forpligtet til at betale og forpligtelsen kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for de enkelte regnskabsposter. RESULTATOPGØRELSEN Indtægter Kontingent, tips- og lottomidler, bidrag, arv og gaver, administrationshonorar og salg af informationsmaterialer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt beløbene er modtaget inden årets udgang. Finansielle poster Finansielle indtægter og -udgifter indeholder renteindtægter og -udgifter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Skat Da foreningen ikke er et selvstændigt skattesubjekt, er der ikke beregnet skyldige og udskudte skatter.

19 Side 17 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - fortsat BALANCEN Immaterielle og materielle anlægsaktiver Immaterielle og materielle anlægsaktiver måles til kostpriser med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. I afskrivningsgrundlaget modregnes en eventuel scrapværdi. Afskrivningsperioden er fastsat ud fra den vurderede økonomiske brugstid, der udgør: Driftsmateriel og inventar... EDB... 5 år 3 år Finansielle anlægsaktiver Øvrige finansielle anlægsaktiver Øvrige finansielle anlægsaktiver måles til amortiseret kostpris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Værdipapirer Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og investeringsbeviser, der måles til anskaffelsessummen eller børskursen på balancedagen, såfremt denne er lavere end anskaffelsessummen. Hensatte forpligtelser Hensættelser omfatter ubenyttede gaver og tilskud til særlige formål til brug for senere år. Gældsforpligtelser i øvrigt Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser foreningens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings-, og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt foreningens likvider ved årets begyndelse og slutning. Likvide beholdninger svarer til balanceposten i årsrapporten.

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Afdelingsoplysninger 3. Årsregnskabets godkendelse Valgte bilagskontrollanter 4 Repræsentantskabet 5. Revisionspåtegning 6. Ledelsesberetning 7

Afdelingsoplysninger 3. Årsregnskabets godkendelse Valgte bilagskontrollanter 4 Repræsentantskabet 5. Revisionspåtegning 6. Ledelsesberetning 7 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse Side Afdelingsoplysninger 3 Årsregnskabets godkendelse Valgte bilagskontrollanter 4 Repræsentantskabet 5 Revisionspåtegning 6 Ledelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Virksund Lystbådehavn

Virksund Lystbådehavn Virksund Lystbådehavn CVR-nr. 74 71 00 18 Årsregnskab for 2010 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent Klient nr. 5745 5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 1 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1. januar -

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling Den Typografiske Begravelseskasse under afvikling Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning og påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2009 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2009 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet er

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 3390 Hundested - Tlf Telefax

REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 3390 Hundested - Tlf Telefax REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 339 Hundested - Tlf. 72683 - Telefax 72682 REG LAB (CVR.NR. 26 64 34 49) ÅRSRAPPORT 27 reglab27pdfgrundlag.lwp INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden.

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden. RSMplus FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION A.m.b.A. i likvidation CVR nr. 59340417 Arsrapport 2011 Afsluttende likvidationsregnskab for perioden 01.01.2011 til 18.12.2011 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2011 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2011 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland 2014-2020 ÅRSRAPPORT 2014 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14 Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde CVR-nr. 35 29 74 99 Årsregnskab 2013/14 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere